Click here to load reader

Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6

 • View
  1.188

 • Download
  50

Embed Size (px)

Text of Edukasyon sa pagpapakatao 4 yunit ii aralin 6

 • Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Yunit II

  Aralin 6

  Igagalang Ko, Oras ng

  Pahinga Mo

  Editha T,HonradezPasolo Elementary School

 • Alamin Natin

 • Kailangan ng tao ng oras naipahinga ang sarili. Sa mgapagkakataon na nagpapahingaang isang tao lalo na kung siyaay may sakit, kinakailangannatin siyang igalang.

 • Basahin ang kuwento.

  Salamat sa Paggalang

  Si Tiya Juling ay isang guro sa MababangPaaralan ng Mamboc. Sa pag-uwi niya sahapon, bitbit niya ang maraming aklat nababasahin. Inaabot siya ng hatinggabi sapaghahanda ng mga kagamitang panturo nagagamitin niya kinabukasan. Tuwing Sabado,nakaugalian na ni Tiya Juling na maglaba ngkaniyang mga damit sa umaga. Pagdatingnaman ng hapon, natutulog siya atnagpapahinga.

 • Kakaiba ang araw na ito ng Sabado. Hindi naglabasi Tiya Juling. Nasa loob lamang siya ng kaniyang silidat nakahiga sa kaniyang kama. Nang araw na iyon,bisita namin sa bahay ang aking mga pinsan. Masayaang lahat. May ilan pa na tumatawa nang malakas atpatakbo-takbo hanggang sa loob ng silid ni Tiya Juling.

 • Kinausap ko ang aking mga pinsan. Maaari baninyong hinaan ang inyong boses dahil nagpapahingasi Tiya Juling sa kaniyang silid? Iwasan din munaninyong pumunta sa kaniyang silid upang hindi siyamaabala, ang sabi ko sa kanila. "Sige, Raul, angpasang-ayong sagot ng aking mga pinsan. Itinuloynamin ang masayang kuwentuhan subalit nagingmaingat kami na maistorbo si Tiya Juling.

 • Pagdating ng hapon, lumabas na ngkaniyang silid si Tiya Juling. Nandito palakayong magpipinsan. Mabuti na lang atnakapagpahinga ako nang mabuti. Nawala naang sakit ng aking ulo. Maya-maya ay maaariko nang simulan ang aking paglalaba, angsabi ni Tiya Juling.

  Ngumiti ako sa aking narinig. Mabuti nalang at hindi namin nagambala si Tiya Julingsa kaniyang pagpapahinga kanina

 • 1. Anong sitwasyon sa kuwento ang nagpapakitang pagmamalasakit ni Raul sa kaniyang Tiya Juling?

  2. Sang-ayon ka ba sa ginawa ni Raul?Pangatwiranan.

  3. Magtala ng mga dahilan kung bakit kailangangigalang ang mga taong:

  nagpapahinga

  may sakit

  4. Ibahagi sa iyong kamag-aral ang mga karanasangnagpapakita ng paggalang sa mga taongnagpapahinga at may sakit.

 • IsagawaNatin

 • Gawain 1Tunghayan ang larawan. Bigyan ng pansin ang

  mga nagaganap na eksena sa larawan. Ano ang iyongmagiging diyalogo kung ikaw ang bata sa nasabinglarawan.

 • Gawain 2Pangkatang Gawain:

  Bawat pangkat ay magsasagawa ng pagtatanghal na nagpapakita ng paggalang o pagpapahalaga sa mgataong nagpapa-hinga. Maaaring pumilikung awit, tula, o dula-dulaan anggagawing presentasyon.

 • IsapusoNatin

 • Punan ang bawat kahon ng tren. Isulatang salita o bagay na sumasalamin sakarapatan o pangangailanagn ng taongnagpapahinga.

  Halimbawa: tahimik na kapaligiran

 • Sa pangalawang tren, isulat sa bawatkahon kung ano ang paggalang na dapatna ibigay sa taong maysakit.Halimbawa: hayaan siyang magpahinga

 • Ang paggalang sa kapuwa-tao ay natutuhannatin mula sa pagkabata. Ito ay isang hakbang sapagkakamit ng isang mapayapang pamayanan.Kapag iginagalang ng lahat ang kaniyangkapuwa tiyak walang magkakagalit dahilnirerespeto ang karapatang pantao. Isangkarapatan ng tao ang pagpapahinga (Right toRest) ayon sa Listahan ng Human Rights(UNESCO Article 24).

  Tandaan Natin

 • Ang paggalang at pagtrato na naisnating gawin sa atin ng ibang tao aynapakahalaga. Sabi nga, kung anoang nais mong gawin sa iyo ay siyaring gagawin mo sa iyong kapuwa-tao. Ito ay hindi lamang naipakikitasa salita kundi pati sa kilos at gawa.

 • Sa panahon na ang isang tao ay maysakit, nangangailangan siya ng tahimikna paligid. Kaya ang iyong mga kilos aykinakailangang maayos at marahan.

  Matuto tayong magbigay-halaga sapangangailangan ng ating kapuwa.Igalang natin ang kanilang oras ngpagpapahinga.

 • Lagyan ng tsek () kung wasto ang pahayag at ekis (x) kung hindiwasto___________1.Ang bawat tao ay kailangan ng oras sa pagpapahingalalo na kung siya ay may sakit___________2.Ang paggalang sa kapwa-tao ay natutunan natin mulapa pagkabata at isa itong hakbang sa pagkakamit ng isangmapayapang pamayanan.___________3.Ang paggalang sa kapwa ay nagbubunga ngmapayapang pagsasama dahil sa nirerespito natin ang karapatangpantao ng ating kapwa sa pagpapahinga.__________4.Ang paggalang at respeto na ninanais mo ay dapatgawin mo din sa iba.__________5.Ang taong may sakit ay nangangailangan ng tahimik napaligid kaya an gating pagkilos ay kinakailangang magulo atmaingay .

 • Isabuhay Natin

 • Pag-isipan at sagutin angsumusunod:1. Naglalakad ka sa kalye. Sa madilim na bahagi ng daan, nakita mo ang dalawang batangmarungis na natutulog samalamig na semento gamit angisang karton. Ano ang dapat monggawin upang hindi maabala angkanilang pamamahinga?

 • 2. Namamasyal ka sa isang lugar namaraming puno. Napansin mo sa itaasng puno ang isang ibon na nakalimlim sakaniyang pugad. Ano ang iyonggagawin?

 • 3. Naiwan mo sa loob ng silid-tulugan ng iyong magulang angbaon mo sa pagpasok sa eskuwelahan. Alam mo na ang iyong Nanay na may sakit ay natutulog sa silid. Ano angiyong gagawin?

 • SubukinNatin

 • Lagyan ng tsek () kung ito ay naranasan mo nang gawin at ekis(X) kung ito ay hindi pa naranasang gawin. Gawin ito sa iyongkuwaderno.SITWASYON o

  X

  1. Tahimik na nag-aalayng panalangin sakaibigang may sakit.2. Maingat na isinasaraang pinto kapag may

 • SITWASYON o X

  3. Tumigil sa paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga.4. Pinagsabihan ang mgakamag-aral o kaibigan nahuwag maingay dahilnatutulog angnakababatang kapatid.

 • SITWASYON o X

  5. Inaaliw ang mga may sakit nang hindi inaabalaang kanilangpagpapahinga6. Iniiwasan angpamamasyal sa bahay ng kaibigan sa oras ng kanilang pamamahinga.

 • SITWASYON o X

  7. Hinihintay na mataposang pagpapahinga ng kapatid bagomagpatugtog ng paboritong maiingay namusika.8. Tahimik na hinihintayang kaibigan sa labas ng

 • SITWASYON o X

  9. Iniiwasan ang pangu-ngulit sa taong may sakit.10. Hindi ginigising angmagulang nanagpahingaat may sakit upang

 • 1 hanggang 3 ang - Sikapinggawin ang iba pang paggalang4 hanggang 7 ang - Pagbutihin pa ang iyong paggalang8 pataas ang - Hinahangaan kita! Ipagpatuloy ang

  PAGGALANG sa kapuwa

Search related