of 16/16
Republic of the Philippines Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula Zest for Progress Zeal of Partnership 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ika-apat na Markahan – Modyul 8 Ang Sekswalidad ng Tao Pangalan ng Mag-aaral:__________________________ Baitang at Seksyon:_______________________________ Paaralan:_________________________________________

Edukasyon sa Pagpapakatao - ZNNHS

  • View
    29

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Edukasyon sa Pagpapakatao - ZNNHS

Zest for Progress
Ang Sekswalidad ng Tao
Paaralan:_________________________________________
1
Alamin
Magandang araw mag-aaral! Ikaw ay nasa ikalawang bahagi na ng pagkatuto sa paksang karahasan sa paaralaan. Sa bahaging ito, ay mauunawaan mo na ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan sa paaralan (tulad ng pagsali sa fraternity at gang at pambubulas) at ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito ay patunay ng pagmamahal sa sarili at kapwa at paggalang sa buhay. Maisasagawa mo rin pagkatapos ng aralin ang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang karahasan sa paaralan.
EsP8IPIVd-14.3 EsP8IPIVd-14.4 Layunin: Pagkatapos mg modyul, ikaw ay inaasahang:
a. Mauunawaan ang pag-iwas sa karahasan sa paaralan at ang pakikisangkot upang masupil ang mga ito ay isang patunay ng pagmamahal at paggalang sa sarili at kapwa
b. Nakilala ang mga tungkulin ng tao sa kanyang kapwa kaugnay sa paggalang sa buhay.
c. Nakabuo ng mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang karahasan sa paaralan.
Subukin
Panuto: Pillin ang titik na may tamang kasagutan, isulat ito sa patlang na nakalaan
bago ang bilang.
____1. Paano ka makikisalimuha sa mga nambubulas sa iyo? A. Maaring umiwas mula sa nambubulas B. Ibinubunton ang galit sa iba C. Tumawa at huwag pansinin D. Gumanti sa mga mahihina
_____2. Bakit mahalagang kilalanin mo ang iyong sarili?
A. Upang matanggap mo ang iyong sarili bilang ikaw. B. Maunawaan ang mga bagay na di para sayo C. Para maging panatag ang iyong kalooban D. Upang mapasaya mo ang iyong sarili
2
_____3. Bakit mahalagang matutuhan ng lahat na igalang at mahalin ang kapwa? A. Upang magkaroon ng positibong pananaw B. Upang maging ganap ang pagmamahal na inilalaan C. Upang mangibabaw ang iyong pagkamaka-tao D. Upang dumami ang mga kaibigan
_____4. Ano ang maaaring maging epekto ng pambubulas?
A. Matamlay ang katawan at walang ganang kumain.
B. Nagiging positibo ang pananaw sa buhay.
C. Walang pakialam sa mundo. D. Walang inaalalang suliranin.
_____5. Paano mo mailalarawan ang isang paaralang ligtas sa anumang uri ng
karahasan? A. Mahigpit na nagpapairal ng mga batas laban sa karahasan sa paaralan
B. Paaralang malinis at ligtas mula sa mga mapanganib na hayop C. Nagmamahalan lahat ng tao sa paaralan D. May pagkakaisa at pagtutulungan
_____6. Sa paanong paraan natin maipapakita ang ating pagdamay sa mga taong nawalan na ng pag-asa dulot ng pambubulas? A. Ipaubaya sa Guidance Counselor ang pagtulong sa kanya.
B. Payuhan na gumanti rin sa mga nambubulas sa kanya.
C. Hahayaan muna nating makapag-isip siya ng solusyon
D. Ipadama na mayroong malalapitan.
_____7. Gaano ba kahalaga ang paggalang sa sarili?
A. Paggalang sa sarili ay paggalang rin sa iba.
B. Epekto ito ng pamamahal sa sarili lamang
C. Ito ay nagdadala ng pakabalisa sa isipan
D. Bunga ito ng pagmamahal sa sarili
_____8. Paano mapipigilan ang karahasan sa paaralan?
A. Kolektibong pagtutulungan ng paaralan, lipunan at pamilya
B. Alisin ang mga nambubulas sa paaralan
C. Palaging umiwas sa mga nambubulas
D. Pagiging alerto sa lahat ng oras
_____9.
A. Magdahilan na may mahalagang lakad na mahalaga
B. Huwag pansinin ang mga imbitasyon ng kaibigan
C. Maayos sa tanggihan ang imbitasyon ng kaibigan
D. Hikayatin ang kaibigan na huwag nang sumama.
Iniimbitahan ka ng iyong kaibigan na sumali sa kanilang grupo. Napag-
alaman mo na kabilang siya sa isang kilalang gang sa inyong barangay.
3
_____10. Bakit mahalaga ang pagsasabuhay ng mga angkop na kilos sa pag- iwas
sa karahasan sa paaralan.
A. Upang matupad ang adhikaing maging ligtas ang paaralan mula sa
anumang uri ng karahasan.
B. Dahil wala nang may gusting mag-aral kung laganap ang karahasan sa
paaralan
C. Ang mga paaralan ay maaring matigil dulot ng suliranin sa karapahasan
D. Takot ang mga magulang na paag-aralin ang kanilang mga anak
Balikan
Panuto: Tukuyin kung ang pahayag ay uri, epekto o sanhi ng karahasan sa paaralan. ________________1. Kawalang interes sa pag-aaral
________________2. Walang paggabay ng magulang
________________3. Cyber Bullying
________________8. Vandalism
4
Tuklasin Panuto: Gamit ang graphic organizer sa ibaba, ibigay ang mabuting naidudulot ng
pag-iwas sa karahasan
10 8 6 Iskor
Medyo magulo ang mensahe.
Kaugnayan ng mga ideya
Mayroong ideya subalit hindi malinaw ang kaugnayan sa paksa
Ang mga ideya ay walang kaugnayan sa paksa
Kabuuan
6
Suriin
Ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan at ang aktibong pakikisangkot sa mga gawain upang masupil ito ay patunay ng pagmamahal sa sarili at kapwa. Ang pagnanais na matigil at masupil ang karahasan sa paaralan o saan mang lugar ay nangangahulugan ng pagggalang sa buhay.
Ang pagmamahal bilang isang birtud na ginagabayan ng katarungan ay matibay na sandata upang matagumpay na masupil ang anumang uri ng karahasan. Ang paggalang sa buhay ay nangangahulugan ding paggalang sa dignidad ng kapwa bilang isang mahalagang katuwang sa pagpapaunlad ng lipunan.
Bilang mapanlikha ng Diyos, ang tao ay mayroong tungkulin na ingatan ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Ang umiwas sa mga sitwasyong maaring magdala ng panganib at kamatayan ay isang paraan ng pagpapahalaga sa buhay. Mahalin at igalang ang kapwa katulad ng pagmamahal at paggalang sa sarili.
Ang pagsasabuhay ng angkop na kilos ng pag-iwas at pagsupil sa karahasan sa paaralan ay ang pagsasakatuparan ng adhikain na maging ligtas mula sa anumang uri ng karahasan ang paaralan at wala nang magiging banta sa buhay ng kahit na sino.
Paraan upang matigil o maiwasan ang pambubulas:
• Maging matapang at magkaroon ng positibong pananaw tungkol sa iyong
sarili.
• Sumama sa mga kaibigan o grupo ng mga tao na magbibigay sa iyo ng
pakiramdam ng kaligtasan
• Ipaalam sa mas nakatatanda o kinauukulan ang nararanasang karahasan.
• Iwaski sa isipan na ang pambubulas ay normal na bahagi ng buhay na dapat
pagdaanan ng kabataan tulad mo.
• Ang pagtutulungan ng pamilya, paaralan at pamayanan ay mahalaga upang
sama-samang masugpo ang karahasan sa paaralan.
7
Pagyamanin
Panuto: Mula sa katatapos n agawai, natutunan mo ang magandang epekto ng
pagiwas sa karahasan. Sa bahaging ito, nais kong malaman kung ano ang iyong
gagawin bilang pag-iwas kung nahaharap sa mga sitwasyon na maaring maging sanhi
ng karahasan sa paaralan.
1. Humingi ng tulong ang
iyong bestfriend dahil binulas siya ng inyong kaklase, nais niyang gumanti
2. Galit si Ruben kay Leo
dahil sa isang pustahan. Alam mong dadalhin ni Ruben ang baril ng ama para makaganti.
3. Nakita mong
ninanakawan ang bag ng iyong kaklase habang siya ay nasa banyo.
4. Aksidente mong
8
ka sa grupo nila upang marami ang magtatanggol sa iyo.
Rubriks para sa pagtatala ng puntos:
Kraytirya
9
Isaisip Panuto: Tama o Mali. Isulat sa patlang ang salitang TAMA kung tama ang pahayag at isulat naman ang salitang MALI kung mali ang pahayag. _____1. Matagal na umiiral ang pambubulas. _____2. Ang pambubulas ay isa lamang biro, hindi ito seryosong bagay.
_____3. Ang pinakamabuting paraan para mapahinto ang pambubulas ay ang
gumanti.
_____5. Ang ilang binubulas ay nambubulas rin.
_____6. Kapag may nakikita kang binubulas, mas mabuting huwag na lang iyon pansinin.
_____7. Bagaman mayabang ang mga nambubulas, kadalasan ay marami silang sama ng loob
_____8. Puwedeng magbago ang mga nambubulas.
_____9. Para makasali sa gang, nagdadaan muna sila sa mga pagsubok at kadalasan sa marahas na paraan. _____10. Ang mga sanhi o dahilan kung bakit ang isa tao ay sumasali sa gang
ay ang kagustuhang magkaroon siya ng mga kaibigang magtatanggol sa kaniya mula sa mga nambubulas.
10
Isagawa
katanungan sa ibaba
Bakit mahalaga ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan sa paaralan at
ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito?
Rubriks para sa pagtatala ng puntos
Kraytirya 5 3 1 Iskor
Kaangkupan sa paksa
Mayroong mga sagot subalit hindi angkop sa paksa
Pagpapahayag Ang mga sagot ay malinaw na nipahayag
Mayroon 1-2 sagot na hindi malinaw na naipahayag
Mayroong mgs sagot subalit hindi malinaw na naipahayag.
Kabuuan
11
Tayahin
Panuto: Pillin ang titik na may tamang kasagutan, isulat ito sa patlang na nakalaan
bago ang bilang.
_____1. Ano ang sandata laban sa karahasan sa paaralan? A. Palaging masaya B. Pagiging palakaibigan C. Pagiging matulungin sa kapwa D. Pagmamahal sa sarili, kapwa at buhay
_____2. Bakit mahalagang kilalanin mo ang iyong sarili?
A. Upang mapasaya mo ang iyong sarili
B. Para maging panatag ang iyong kalooban
C. Maunawaan ang mga bagay na di para sayo D. Upang matanggap mo ang iyong sarili bilang ikaw
_____3. Bakit mahalagang matutuhan ng lahat na igalang at mahalin ang kapwa?
A. Magkaroon ng positibong pananaw B. Upang dumami ang mga kaibigan C. Mangibabaw ang iyong pagkamaka-tao D. Maging ganap ang pagmamahal na inilalaan
_____4. Paano mapipigilan ang karahasan sa paaralan?
A. Kolektibong pagtutulungan ng paaralan, lipunan at pamilya B. Alisin ang mga nambubulas sa paaralan C. Palaging umiwas sa mga nambubulas D. Pagiging alerto sa lahat ng oras
_____5. Paano mo mailalarawan ang paaralang ligtas sa anumang uri ng karahasan?
A. Mahigpit na nagpapairal ng mga batas laban sa karahasan sa paaralan. B. Paaralang malinis at ligtas mula sa mga mapanganib na hayop C. Nagmamahalan lahat ng tao sa paaralan D. May pagkakaisa at pagtutulungan
_____6
Paano niya malalagpasan ang pambubulas ng kanyang mga kaklase? A. Aawayin ang mga kaklase.
B. Isusumbong sa kanyang magulang.
C. Tulungan siya para makaganti sa mga ito.
D. Ipagbigay alam sa guro o Guidance Councilor.
Si Ana ang pinakamaliit sa kanilang klase. Madalas na tinutukso siya ng kanyang mga kaklase.
12
_____7.
Paano mo matutulungan ang iyong kaibigan na matigil ang pambubulas sa
kanya ng inyong mga kaklase?
A. Pagpayuhan mo ang kaibigan na tumigil sa kanyang pag-aaral.
D. Bigyan mo nang pera ang mga nambubulas para matigil ang mga ito.
C. Sumali kayo sa isang fraternity or gang para magkaroon kayo ng kakampi.
D. Ipapaalam sa inyong guro ang ginawang pambubulas ng inyong mga
kaklase.
_____8.
B. Magdahilan na may mahalagang lakad.
C. Maayos sa tanggihan ang imbitasyon ng kaibigan
D. Hikayatin ang kaibigan na huwag na ring sumama.
_____9. Bakit dapat isumbong sa iyong guro o Guidance Counselor at may awtoridad
ang karahasan na nararanasan.
A. Tataas ang kaso ng karahasan sa paaralan.
B. Bababa ang bilang ng nambubulas sa paaralan
C. Masayang papasok sa paaralan ang mga mag-aaral
D. Upang walang magiging banta sa buhay at kailgtasan sa paaralan
____10. Kung ikaw ay maimbitahan ng isang grupo ng kabataan na sumali sa
Kanilang gang dahil magbibigay sila ng proteksiyon kung sakaling ikaw ay
may kaaway. Sasali ka ba o hindi?
A. Oo, upang magkaroon ng kakampi.
B. Hindi, dahil magagalit ang aking mga magulang.
C. Oo, para maging sikat at maging kilala sa paaralan.
D. Hindi, dahil maaring malagay sa panganib ang aking buhay.
Kaibigan mong matalik si John, palaging siyang tampulan ng tukso ng
iyong mga kaklase dahil siya ay isang pilay.
Iniimbitahan ka ng iyong kaibigan na sumali sa kanilang grupo. Napag-
alaman mo na kabilang siya sa isang kilalang gang sa inyong barangay.
13
Panuto: Gumawa ng anunsyo/panawagan na humihikayat sa mga kabataan na
umiwas sa karahasan sa paaralan.
14
Rubrik para sa pagtatala ng puntos
Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao 8, Modyul para sa Mag-aaral, Unang Edisyon, 2013 Punsalan, Twila G., et al, “Pagpapakatao 8, Rex Printing Company, INC 2013
Kraytirya 5 3 1 Iskor
Paraan ng
pagsusulat. May
loob.
May
pagkaunawatung
Manunulat: EMILY A. GOMERA
Division of Zamboanga Sibugay
Kabasalan National High School
Division of Zamboanga Sibugay
Tagasuri: Edelee C. Salvador
Surabay National High School
Division of Zamboanga Sibugay
Education Program Supervisor
Jerry C. Bokingkito
OIC – Schools Division Superintendent