Click here to load reader

edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide

 • View
  17.130

 • Download
  45

Embed Size (px)

Text of edukasyon sa pagpapakatao 10 Teaching Guide

 • DEPE

  D CO

  PY

  i

  Edukasyon sa Pagpapakatao

  Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa [email protected]

  Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.

  10

  Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

  Gabay sa PagtuturoYunit 1

  All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

  VISIT DEPED TAMBAYANhttp://richardrrr.blogspot.com/

  1. Center of top breaking headlines and current events related to Department of Education.2. Offers free K-12 Materials you can use and share

 • DEPE

  D CO

  PY

  ii

  Edukasyon sa Pagpapakatao Ikasampung BaitangGabay sa PagtuturoUnang Edisyon 2015ISBN:

  Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.

  Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay sa isang kasunduan ng Kagawaran ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kumakatawan sa paghiling ng pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ang karapatang-aring iyon.

  Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Br. Armin A. Luistro FSCPangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD

  Mga Bumuo ng Gabay sa Pagtuturo

  Mga Konsultant: Manuel B. Dy Jr., PhD at Fe A. Hidalgo, PhDEditor: Luisita B. PeraltaMga Manunulat: Mary Jean B. Brizuela, Patricia Jane S. Arnedo,

  Goeffrey A. Guevara, Earl P. Valdez, Suzanne M. Rivera, Elsie G. Celeste, Rolando V. Balona Jr., Benedick Daniel O. Yumul, Glenda N. Rito, at Sheryll T. Gayola

  Tagaguhit: Gilbert B. ZamoraNaglayout: Jerby S. MarianoMga Tagapamahala: Dir. Jocelyn DR. Andaya, Jose D. Tuguinayo, Jr.,

  Elizabeth G. Catao, at Luisita B. Peralta

  Inilimbag sa Pilipinas ng FEP Printing CorporationDepartment of Education-Instructional Materials Council Secretariat(DepEd-IMCS)Office Address: 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex

  Meralco Avenue, Pasig CityPhilippines 1600

  Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072E-mail Address: [email protected]

  All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

 • DEPE

  D CO

  PY

  Talaan ng Nilalaman

  Unang Markahan

  Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao................................................1Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo?..................................................3Paunang Pagtataya ....................................................................................3Pagtuklas ng Dating Kaalaman ..................................................................4Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .........................5Pagpapalalim ..............................................................................................5Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ..............................................................8

  Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob ......................11Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? ...............................................13Paunang Pagtataya ..................................................................................13Pagtuklas ng Dating Kaalaman ................................................................14Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .......................15Pagpapalalim ............................................................................................16Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ............................................................19

  Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral ..................27Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? ...............................................29Paunang Pagtataya ..................................................................................29Pagtuklas ng Dating Kaalaman ................................................................30Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .......................30Pagpapalalim ............................................................................................31Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ............................................................33

  Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan .................................38Ano ang Inaasahang Maipamamalas Mo? ...............................................40Paunang Pagtataya ..................................................................................41Pagtuklas ng Dating Kaalaman ................................................................42Paglinang ng mga Kaalaman, Kakayahan, at Pag-unawa .......................43Pagpapalalim ........................................................................................44Pagsasabuhay ng mga Pagkatuto ............................................................47

  All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

 • DEPE

  D CO

  PY

  Rep

  ublik

  a ng

  Pili

  pina

  s Ka

  gaw

  aran

  ng

  Eduk

  asyo

  n D

  epEd

  Com

  plex

  , Mer

  alco

  Ave

  nue

  Lung

  sod

  ng P

  asig

  Dis

  yem

  bre

  20

  13

  K to

  12 G

  abay

  Pan

  gkur

  ikul

  um

  EDU

  KAS

  YON

  SA

  PAGP

  APAK

  ATAO

  Baita

  ng 1

  0

  All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

 • DEPE

  D CO

  PY

  viii

  K t

  o 1

  2 B

  AS

  IC E

  DU

  CA

  TIO

  N C

  UR

  RIC

  ULU

  M

  AN

  G B

  AT

  AY

  AN

  G K

  ON

  SE

  PT

  WA

  L N

  G E

  DU

  KA

  SY

  ON

  SA

  PA

  GP

  AP

  AK

  AT

  AO

  Ang

  tun

  guhi

  n o

  out

  com

  e n

  g pa

  g-aa

  ral

  sa b

  atay

  ang

  eduk

  asyo

  n ay

  ang

  pan

  laha

  tang

  pag

  unl

  ad t

  agla

  y an

  g m

  ga k

  asan

  ayan

  sa

  ika

  dala

  wam

  put

  isan

  g si

  glo.

  Tag

  lay

  ito n

  g is

  ang

  mag

  -aar

  al k

  ung

  may

  roon

  siy

  ang

  mga

  kak

  ayah

  ang

  pang

  kaal

  aman

  , pa

  ndam

  dam

  in a

  t pa

  ngka

  asal

  an n

  a m

  agbi

  biga

  y sa

  kan

  ya n

  g ka

  kaya

  han

  upan

  g:

  1.

  mam

  uhay

  at

  mag

  trab

  aho

  2.

  mal

  inan

  g an

  g ka

  nyan

  g m

  ga p

  oten

  siya

  l 3.

  m

  agpa

  siya

  nan

  g m

  apan

  uri a

  t ba

  tay

  sa im

  porm

  asyo

  n

  4.

  mak

  akilo

  s na

  ng e

  pekt

  ibo

  sa l

  ipun

  an a

  t pa

  may

  anan

  sa

  kont

  ekst

  o ng

  san

  daig

  diga

  n up

  ang

  map

  abut

  i an

  g ur

  i ng

  kan

  yang

  pam

  umuh

  ay a

  t ng

  kan

  yang

  lip

  unan

  (Li

  tera

  cy C

  oord

  inat

  ing

  Cou

  ncil,

  Set

  yem

  bre

  1997

  ).

  Ibin

  atay

  an

  g ka

  hulu

  gan

  at

  ang

  liman

  g pa

  lata

  ndaa

  n ni

  to

  sa

  Apa

  t na

  Bat

  ayan

  (P

  illar

  ) ng

  Ed

  ukas

  yon

  at

  sa

  kons

  epto

  ng

  U

  NES

  CO

  tu

  ngko

  l sa

  m

  ga

  pang

  haba

  mbu

  hay

  na k

  akay

  ahan

  (lif

  e sk

  ills)

  na

  binu

  o ng

  Int

  erna

  tiona

  l Com

  mis

  sion

  on

  Educ

  atio

  n pa

  ra s

  a ik

  a-2

  1 si

  glo.

  Ang

  sum

  usun

  od a

  ng li

  man

  g pa

  lata

  ndaa

  n

Search related