of 10 /10
Republic of the Philippines Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula Z est for P rogress Z eal of P artnership Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 3 - Modyul 1: Mga Kaugaliang Pilipino Name of Learner: Grade & Section: Name of School: 3

3 Edukasyon sa Pagpapakatao 6

  • Author
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 3 Edukasyon sa Pagpapakatao 6

Zest for Progress
Zeal of Partnership
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, inaasahan na
naipamamalas mo ang kakayahang:
pagmamano, paggamit ng ‘po” at “opo”, pagsunod sa tamang
tagubilin ng mga nakatatanda.
ang tamang hanay.
tinatanong o inuutusan.
kaugaliang Pilipino.
malaki ka na.
bahay.
2
mahahanap mo sa kahon.
S A L P G P A H A N I
A P A A H A J K N L S
L G S A K U M U S T A
A U E L P M R D R R L
M P G A E A R I S O U
A D I M R N K M A K M
T R K N B H A G M B O
P A A A A I N A P O P
O W R P H N U D P O P
N S T O M P H S B I S
G M A T A O A T R O T
Tuklasin
Tayong mga Pilipino ay may magandang kaugalian,
Pagiging magalang ipagpatuloy at tandaan.
Ito’y isa lamang sa mga kaugalian natin,
Na nagmula pa sa mga ninuno natin.
Magandang pag-uugali ng mga Pilipino,
Paghalik sa kamay o pisngi at pagmamano.
Tagubilin ng nakatatanda ay palaging susundin,
Dahil ito’y nakabubuti sa atin.
Aralin
1
Suriin Sa tulang nabasa mo, isulat ang mga magagandang
kaugalian ng mga Pilipino na binanggit dito.
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
magagandang kaugalian ng mga Pilipino? Bakit?
s Pagyamanin
Panuto: Punan ang kahon sa ibabang bahagi ng concept map
ng mga mabuting epekto at hindi mabuting epekto sa pagsunod
ng tamang tagubilin sa mga nakatatanda sa atin.
Pagsunod sa Tamang
4
Isaisip
Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tamang salita. Isulat sa
patlang ang angkop na salita.
Isa sa kaugaliang Pilipino na dapat nating mahalin at
ipagpatuloy ay ang ______________at paghingi ng paumanhin sa
nakatatanda. Ang paggamit ng_________________ ay magalang
na pananalita sa pagsagot sa anumang iniuutos sa atin. Huwag
kalimutan na dapat nating sundin ang mga tamang tagubilin ng
mga nakatatanda sa atin dahil para ito sa ating ikabubuti. Ang
pagpapakita ng magandang kaugaliang Pilipino ay
napakasarap pakinggan dahil nagpapakita ito ng ______________
sa isa’t isa.
Isagawa Panuto: Gumuhit o gumupit ng larawan na nagpapakita ng
magandang kaugaliang Pilipino. Pagkatapos nito, sagutin ang
tanong.
________________________________________________________________
Tayahin Gawain A- Ang sumusunod ay mga larawang nagpapakita ng
mabuting kaugalian. Alin dito ang kaugaliang Pilipino? Bilugan
ang titik.
Gawain B- Isulat sa patlang kung tama o mali ang ipinakita sa
bawat sitwasyon.
_____1. Nagkita kayo ng iyong Tiyo sa tindahan.Pinansin mo siya at
nagmamano ka.
_____2. Biglang dumating ang matalik na kaibigan ng nanay mo.
nag-iisa ka lang sa bahay. Nagmano ka at pinatuloy mo
siya.
_____3. Naghatid ka ng ulam para sa Lolo mo.” Magandang
tanghali Lolo, narito na po ang ulam na ibinigay ni
Nanay.”
_____4. Pasigaw na tinawag ni Lisa si Aling Susan na parang galit
nang dumaan ito sa kanilang bahay.
_____5. Maunawain si Linda. Sinabihan niya nang may paggalang
ang kanyang ina na gusto na niyang kumain dahil may
leksiyon pa siyang dapat pag-aralan.
6
Karagdagang Gawain Ano ang natutunan mo sa aralin at maipapangako sa
iyong sarili?
Natutunan ko ________________________________________________
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat : MICHELLE N. DANIEL
City East District, Pagadian City Division
Editor : MARILYN L. AMORES, EdD
Tagasuri :
Tagaguhit :
Tagalapat :
Tagapamahala:
CID CHIEF- MARIA DIOSA Z. PERALTA
EPS-LRMS- MA. MADELENE P. MITUDA, EdD
EPS-ESP- JOVITA S. DUGENIA
Here the trees and flowers bloom
Here the breezes gently Blow,
Here the birds sing Merrily,
The liberty forever Stays,
With the Yakans in unity
Gallant men And Ladies fair
Linger with love and care Golden beams of sunrise and sunset
Are visions you’ll never forget
Oh! That’s Region IX
Hardworking people Abound, Every
valleys and Dale Zamboangueños,
Ilongos,
Region IX our Eden Land
Region IX
Our..
Eden...
Land...
The Footprints Prayer Trees b y J o y c e Ki lm e r
One night I had a dream. I dreamed that I was walking along the beach with the LORD.
In the beach, there were two (2) sets
of footprints – one belong to me and
the other to the LORD.
Then, later, after a long walk, I
noticed only one set of footprints.
“And I ask the LORD. Why? Why? Why did you leave me when I am sad and helpless?”
And the LORD replied “My son, My son, I have never left you. There was
only one (1) set of footprints in the
sand, because it was then that I
CARRIED YOU!
I think that I shall never see A poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing
breast;
A tree that looks at God all day, And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain; Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me, But only God can make a tree.
1