of 11/11
Republic of the Philippines Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula Zest for Progress Zeal of Partnership Edukasyon sa Pagpapakatao Quarter 3 - Modyul 4: Pagpapasalamat sa Tinatamasang Karapatan Name of Learner: Grade & Section: Name of School: 2

Z P Edukasyon sa Pagpapakatao 6

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Z P Edukasyon sa Pagpapakatao 6

Zest for Progress
Zeal of Partnership
Pagpapasalamat sa
Tinatamasang Karapatan
ito ay dapat nating ipagpasalamat dahil ito ay ating
natanggap ng kusa at walang kapalit. Ang
pagpapasalamat ay isang magandang kaugalian na
dapat nating taglayin at ibahagi sa iba.
Nakapagpasalamat ka na ba sa karapatang iyong
tinatamasa?
maibabahagi ang pagpapasalamat sa mga
tinatamasang karapatan.
pagkamit ng kasanayang ito:
kwento.
EsP2PPP-IIl-9
Subukin
nagpapahayag ng kabutihang dulot ng karapatan at
araw kung hindi.
mag-anak Crzuz kaya ligtas silang manirahan
dito.
kanyang anak kung ito ay maglalaro.
______3. Palaging naghahanda ng masustansiyang
2
kanyang mga anak.
anak upang matuto.
pitong taong gulang na anak para sa kanyang
pamilya.
ay ang mga kabutihang dulot ng kaapatang
tinatamasa.
maibabahagi ng pasasalamat sa mga tinatamasang
karapatan.
Tuklasin
3
nagluluto ng panaghalian. “Inay, binigyan po ako ng Star
ni titser dahil mataas ang aking marka sa pasulit”. Tuwang-
tuwa ang ina ni Karen. “Binabati kita anak, magpalit ka na
ng damit at tayo’y kakain na”.
Naghanda ng masustansyang pagkain ang nanay ni
Karen. “Wow, ang sarap naman n’yan inay. Maraming
salamat po”.
1. Bakit nagpasalamat si Karen sa kanyang ina?
a. b. c.
1. 2. 3. 4.
a. 1at 2 b. 2 at 4 c. 3 at 4
3. Sino ang nagbigay nito sa kanya?
a. b. c.
karapatang nararanasan ni Karen?
5. Paano siya nagpapasalamat sa nagbibigay sa
kaniya ng karapatan? Sa pagsasabi ng:
4
tinatamasa na kailangang ibigay ng kanilang mga
magulang. Ito ay ang mga karapatang mabuhay at
maisilang, karapatang makasama ang pamilya,
karapatang mabigyan ng disente at maayos na
pamumuhay, karapatang mabigyan ng edukasyon,
karapatang maging malusog at malakas, atbp.
Tingnan ang mga larawan. Piliin kung alin sa mga
ito ang nagpapakita ng papasalamat sa mga karapatang
inyong tinatamasa. Kulayan ang mga ito ng dilaw.
Pagyamanin
nagpapakita ng pasasalamat sa karapatang
natamo? Bilugan ang titik ng tamang sagot.
5
a. b. c.
a. b. c.
a. b. c.
pangangatawan.
makapaglaro at makapaglibang.
a. b. c.
karapatan na ating tinatamasa o natanggap. Maipakikita
natin ang ating pasasalamat kung tayo ay sumusunod sa
kanilang payo at dapat nating gamitin nga maayos ang
mga naibigay na karapatan.
nagpapakita ng pasasalamat sa karapatan at malungkot
na mukha( )kung ito ay hindi nagpapakita ng
pasasalamat.
A sa mga ginawang pasasalamat sa Hanay B.
HANAY A HANAY B
at sino ang nagbigay nito sa inyo. Isulat kung paano
ninyo sila mapapasalamatan para sa karapatang ito.
1. Mabigyan ng sapat
utos ng mga
Catapay, Isabel Monterozo-Gonzales, Edukasyon sa Pgapapakatao –
Ikalawang Baitang (Inilimbag sa Pilipino: Kagawaran ng Edukasyon , 2013), p
180-185
• Clipart kid eating healthy food at home, www.google.com, Dec. 17, 2020
https://bit.ly/2MUfk3D
https://bit.ly/3pcUhqo
https://bit.ly/2LzeVmy
https://bit.ly/2LHgOOk
https://bit.ly/3pcVMow
• Clipart children aren’t riding a bicycle anymore , www.google.com, Dec. 17,
2020 https://bit.ly/3a6Ewgd
• Clipart cute little girl reading a book , www.google.com, Dec. 17, 2020
https://bit.ly/36Yj7UA
• Clipart two sister hugging each other stock photos , www.google.com, Dec.
17, 2020 https://bit.ly/3rEL8IB
• Clipart grandpa clipart happy old couple , www.google.com, Dec. 17, 2020
https://bit.ly/3tIcT4K
• Clipart children studying, www.google.com, Dec. 17, 2020
https://bit.ly/3paF88F
https://bit.ly/3paq0Iy
studying, www.google.com, Dec. 17, 2020 https://bit.ly/3paF88F
Bumuo sa Pagsusulat ng
Master Teacher 1, San Jose Elementary School
District 7, Pagadian City Division
Tagasuri: Riza L.Buca
District 1, Pagadian City
Maria Diosa Z. Peralta, EdD, CID Chief
Ma. Madelene P. Mituda, EdD, LR Supervisor
Jovita S. Dugenia, EPS Module
Here the trees and flowers bloom
Here the breezes gently Blow,
Here the birds sing Merrily,
The liberty forever Stays,
With the Yakans in unity
Gallant men And Ladies fair
Linger with love and care
Golden beams of sunrise and sunset
Are visions you’ll never forget
Oh! That’s Region IX
Hardworking people Abound,
Region IX our Eden Land
Region IX
One night I had a dream. I dreamed that
I was walking along the beach with the
LORD.
footprints – one belong to me and the
other to the LORD.
only one set of footprints.
“And I ask the LORD. Why? Why? Why
did you leave me when I am sad and helpless?”
And the LORD replied “My son, My son,
I have never left you. There was only one
(1) set of footprints in the sand, because it was then that I CARRIED YOU!
I think that I shall never see A
poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing breast;
A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear A
nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain; Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.