Download pdf - Kriterijsko vrednovanje

Transcript
 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  1/64

  Kriterijsko vrednovanje

  Upotreba kriterijskog vrednovanja

  Rubrike

  Ines Radanovi

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  2/64

  Univerzalna skala vrednovanja?Moe biti napisana ili

  5 odlian visokstupanj kompetencije iskustvo

  4 vrlo dobar iznadprosjean stupanjkompetencije sposobnost

  zadovoljavajui stupanjkompetencije zadovoljavajue

  2 dovoljan ogranienstupanj kompetencije

  nastajanje1 nedovoljan nemakljunih elemenata ili nisudovoljno razvijeni zaetak

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  3/64

  OCJENA 1. MOGUNOST 2. MOGUNOST

  NEDOVOLJAN -neusvojenost minimuma temeljnih pojmova;

  - ne prepoznaje osnovnu tematiku

  - ne izvrava zadatke, ne surauje, ne eli

  govoriti, ne donosi zakljuke; pogreno

  argumentira

  DOVOLJAN - prepoznaje temeljne pojmove; odgovara po

  sjeanju, bez dubljeg razumijevanja, do

  rezultata dolazi uz pomonastavnika

  - reproducira osnovne pojmove bez

  razumijevanja; nesamostalan je, nita ne

  moe potkrijepiti argumentima; nejasno

  iznosi sadraj

  DOBAR - reproducira temeljne pojmove; razumije

  gradivo, ali ga ne zna primijeniti, niti

  - snalazi se u osnovnim pojmovima, sluei

  se inteligencijom i memorijom, ali s

  PROCJENA STUPNJA UENIKIH POSTIGNUA (ZA POJEDINANE OCJENE)Element: usvojenost obrazovnih sadraja - BIOLOGIJA

  Garai D. 2000.

  o raz o v as m pr m er ma

  - uz pomonastavnika rjeava jednostavnezadatke; nije dovoljno samostalan

  o z rom na ne ovo an ra n e usvo o

  nove informacije;-argumentira povrno i nesigurno

  VRLO DOBAR - razumije gradivo, slui se usvojenim

  znanjem; navodi vlastite primjere; samostalno

  rjeava i sloenije zadatke

  - usprkos loem predznanju i/ili skromnijim

  sposobnostima izraavanja i zakljuivanja,

  uenik je ostvario izniman napredak u

  odnosu na inicijalnu provjeru, i to

  ponajprije silnim trudom i upornou- aktivno sudjeluje u nastavi

  ODLIAN - steeno znanje primjenjuje na nove,

  sloenije primjere; uspjeno izvrava

  korelaciju sa srodnim gradivom

  - sposoban je prenositi znanje na druge

  - slui se dodatnim izvorima znanja iinformacijama iz razliitih medija

  -postavlja originalna rjeenja;

  -potkrjepljuje sve argumentima;

  -poduava druge; donosi zakljuke; steeno

  znanje primjenjuje i na ostalim sadrajima;

  -uoava i istie korelaciju nauenihsadraja s ostalim slinim sadrajima

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  4/64

  Uvoenje novih nastavnih

  strategija ira oekivanja rezultata uenja

  paralelna potreba redefiniranja kakoemoprikupiti dokaze koji potvruju jesu li oekivanja

  uz rad uenika i nastavnika ispunjena

  Allen D. & Tanner K. 2006.

  ono to su uenici u mogunosti uiniti

  znanja i sposobnosti koja su rezultat vremenakoje je uenik proveo uei

  cilj razvoj kljunih kompetencija

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  5/64

  Ako elimo da uenici

  izgrade sposobnost: obavljanja praktinih zadataka

  izvoenja istraivanja

  obrazloenja argumenata

  izraavanja svojih ideja

  demonstraci e r eavan a roblema

  Allen D. & Tanner K. 2006.

  treba im omoguiti aktivnosti u ili uz nastavu s kojima evjebati:

  primjenu znanja uz razvoj sposobnosti

  sudjelujui u praktinim zadacima, simulacijama, raspravama,usmenim prezentacijama

  neophodno je koristiti kriterijsko vrednovanje kao mjerilonapretka i/ ili postizanja ocjene uz zadatak

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  6/64

  Procjena kao uenje aktivno ukljuuje uenike i nastavnika na temelju kriterija, s naknadnom prilikom da se procjene

  usklade sa zadanim standardom

  odvija se u tijeku uenja

  ukljuuje i procjenu uenika i podrava samoprocjenu ivrnjaku procjenu

  B.C. 2013.

  poboljanje uenja

  omoguuje vrijeme za samostalno korigiranje

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  7/64

  Procjena za uenje

  odvija se u tijeku nastave, dijagnostiki iformativno

  slui za tekue planiranje

  ne koristi se za ocjenu i izvjee o uspjehu

  B.C. 2013.

  ukljuuje kriterije propisane standardom (HKO) na temelju propisanih ishoda uenja

  identificiranih u kurikulumu odraava izvedbu u

  odnosu na odreeni zadatak uenja

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  8/64

  Procjena uenja javlja se na kraju godine ili u kljunim fazama nastave

  slui za ocjenjivanje i izvjee o uenju uenika

  kriterijska procjena temelji se na propisanim ishodima uenja sumativna

  evaluacija nastavnika u razredu

  B.C. 2013.

  normativna procjena temelji se na usporedbi postignua jednog uenika s

  drugima uenicima pojavljuje se na standardiziranim

  testovima kao to su Dravna matura i Nacionalni ispiti

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  9/64

  Iz uionice:

  Kada je uenik osporio uoavanje

  malih razlika u njihovoj uspjenosti iupitao profesoricu zato je ocijenjens +4, a ne sa -5, ona se naalila:

  "Ne zaboravite da je ocjenjivanjeumjetnost, a ne znanost."

  Susan K. (2007)

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  10/64

  Ima li omo!i?

  Ocjenjivanje studentske izvedbe pri provjeriznanja i izvrenu odreenog zadatka moe biti

  pojednostavljeno putem rubrika kao kriterijskogalata za procjenu, bodovanje ili ocjenjivanje.

  Andrew T. (2009)

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  11/64

  "u#rike u uionici

  mogu napraviti procjenu vieg smisla

  razjasniti oekivanja

  dati bolju povratnu informaciju

  rubrike su matrice ko e odreu u to se oeku e

  u situaciji uenja za uenike rubrike pojanjavaju esto

  tajanstvenu ocjenu na kraju nastavnog sata

  provjere, projekta, eseja ili prezentacije daju uvid i smjernice o tome to je vano u

  znanstvenom kontekstu

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  12/64

  $rednovanje isanim rovjerama

  zadatak procjene uenja opiran

  pisane provjere koje se temelje na zadacimaviestrukog izbora, ako se koriste na klasiannain mogu dati povratnu informaciju o tometo uenici zna u u obliku re rodukci e kl unih

  Allen D. & Tanner K. 2006.

  pojmova potekoe pri pripremanju i ocjenjivanju

  provjera konceptualnog razumijevanja

  zadacima viestrukog izbora (miskoncepcijekao distraktori) u obliku dvoslojnog pitanja kojetrai dodatno obrazloenje izabranog odgovora

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  13/64

  Koncet:odnos linova

  u ivotnim rocesima #iljketijekom no!iMarija je naveer (oko 19 sati) stavila plastinu vreicu preko tegle s

  biljkom. Vezala je vreicu oko stabljike tako da je uz biljku ostao dio

  zraka, ali iz vreice i u vreicu nije mogao strujati zrak iz okoline (vidi

  prikaz na slici). iljka je stajala u tami cijelu no. %to misli& da se

  !"#

  $%#

  '#ja&njenje

  "%

  Koncetualna ta#licaTONO

  NETONO

  dogodilo s linovima (kisikom i ugljinim dioksidom) tijekomno!i u lastinoj vre!ici? 'tavi oznaku ispod odgovora s kojima se

  slae*.

  +bjasni svoj odgovor.

  Plin a) sepoveala

  b) sesmanjila

  c) je ostalaista

  1. Koliina kisika2. Koliina CO2

  Projekt IDIZ, PMF, AZOO 2013.Usvajanje biolokog koncepta fotosinteze tijekom osnovnokolskog i srednjokolskog obrazovanja

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  14/64

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  15/64

  Pitanje otvorenog odgovora

  Odgovor Kriterij Bodovi

  Uzorno

  Jasnoa misli potpuna i pokazuje razumijevanje svih procesa, postavljarazumne hipoteze ili promiljena pitanja, zakljuci su potkrjepljeni

  prikazanim podacima, pokazuje kreativnost i/ili prilae vie grafikih prikaza

  podataka ili pojmova.

  11

  Kompetentno

  Jasnoa misli prisutna i pokazuje razumijevanje glavnih procesa, ukljuuje

  dore hipoteze ili pitanja, prikazuje prihvatljive poveznice i zakljuke, moe

  sadravati grafike prikaze.

  1!

  "ovren zadatak, ali ojanjenja mogu iti malo dvosmislena ili nejasna,

  moe sadravati neke nedovrenosti i neprimjerenosti ili nejasnoe u

  Prilagoeno prema Georgia State University

  ojanjenju, primjeni i postavljanju hipoteza, razumijevanju procesa,

  odnosno donoenju zakljuaka.

  Gotovo

  zadovoljavajue

  $spjenan poetak, ali izostavljeni znaajni dijelovi ili nije potpuno zavreno,

  moe zloupotrijeiti znanstvene pojmove uz poneku manju miskoncepciju,

  prikazi mogu iti netoni ili izostavljeni, netona ili nepotpuna analiza,

  poveznice i zakljuci.

  %

  Nedovreno

  &jeenje i ojanjenje nepotpuno ili nejasno ili sadri vee propuste zog

  konceptualnog nerazumijevanja i nepravilne upotree znanstvenih pojmova

  uz neprikladni prikaz hipoteza.

  '

  Neuinkovito

  &jeenja ne odraavaju niti najvanije elemente zadatka, nisu prepoznate

  potrene informacije, prepriano pitanje ez pokuaja rjeenja. (

  Bez odgovora )ije niti zapoeto rjeavanje zadatka. !

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  16/64

  uitelj moe koristiti kriterije za obiljeavanjezadataka provjere i aktivnosti na nastavi tijekom

  izrade pripreme kriteriji se mogu raspravljati unaprijed s

  uenicima i ako e otrebno, onovo nakon

  B.C. 2013.

  Kriteriji slui za instrukcijske i

  evaluacijske otre#e u nastavi

  ocjenjivanja pri izvjetaju o uspjenosti uenika uenici mogu napraviti samoanalizu ili

  vrnjaku procjenu na temelju istih kriterija, a

  zatim usporediti njihov rad sa standardom uinkovit (i pravedan) nain za izvedbu i

  provjeru zadataka uz aktivnosti

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  17/64

  %to su to ru#rike?

  u pisanom obliku artikuliraju kriterije i standardekoji nastavnik koristi za procjenu uenikova rada

  alat za bodovanje koji nastavnici koriste zaprocjenu uenja uenika tijekom i nakon nastavekoristei niz kriteri a i standarda izravno vezanih

  Walvoord . 200!.Andrew T. 2009.

  za predviene ciljeve uenja) nastavnici mogu ocijeniti uspjenost svakog

  uenika na irokom rasponu rada i zadataka u

  nastavi

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  18/64

  Alat dizajniran

  za nastavnike ili uenike? pomae nastavniku razlikovati relativnu

  kvalitetu uenikova rada

  pokazuje elemente i kriterije koje uenik trebazadovoljiti pri iskazivanju postignua iskazanogzbirom ishoda

  "ewis . 20#0.

  pomae ueniku razumjeti zadatak koji e se ocjenjivati

  slui nastavniku pri procjenjivanju i ocjenjivanju rada uenika uz

  rjeavanje zadanog zadatka ili aktivnosti

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  19/64

  Koje su osnovne oso#ine?

  bitne ili sredinje komponente discipline

  istie dijelove zadatka koji su najvaniji

  saeti opis onoga to ini kvalitetan rad iliobavljen zadatak

  $der D. (2006)Lewis B. (2010)

  kada su rubrike izraene i dogovorene kao alatu nastavi, proces ocjenjivanja je vrlo jasan itransparentan za sve koji su ukljueni u nastavu

  rezultat procjene rubrikama moe biti izraenkao prosjek ili se pojedinane vrijednosti zasvaki element zbrajaju za konani rezultat

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  20/64

  "u#rike i ishodi uenja?

  ciljevi nastave prikazani u obliku ishoda uenjasu prvi i najvaniji dio dobro napisanog

  nastavnog plana slue kao putokaz za onoto elite da uenici ostvare na kraju svojenastave

  "ewis . 20#0.B.C. 2013.

  propisani ishodi uenja su kontrolne toke kojee omoguiti koritenje kriterijski usmjerenihstandarda uspjenosti

  pri stvaranju rubrika, ishodi uenja e sluiti kaoosnovni kriterij za ocjenjivanje rada studenata

  ciljevi nastave uz svaki ishod trebaju biti

  razraeni i pisani jasno i eksplicitno za touinkovitiju upotrebu rubrika

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  21/64

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  22/64

  %to omogu!avaju? bodovanje kriterija koje je:

  sumativno informacija o znanju uenika

  formativno informacije o uenikim snagama islabostima

  evaluativno naini za stvaranje naputaka kojinajbolje odgovaraju potrebama svakog uenika

  Stanny C. 2013.

  edukativno uenicima omoguavajurazumijevanje njihovog uenja

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  23/64

  *o#ro#it?

  vrijedni alat za vrednovanje

  pruaju sustavan pristup koji uitelj moeslijediti u cilju ostvarenja smisla procjene

  lako se moe koristiti za:samoproc en u en a

  nastavniku za usavravanje pripreme zadataka

  objektivniju konanu evaluaciju

  roditelju kao povratna informacija analize

  uspjeha uenika u izvrenju zadatka

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  24/64

  Pois za kontrolu

  umjesto sustava ocjenjivanja s brojanimocjenama, moete se odluiti za procjenu

  uenikog rada pomou alternativnog oblikarubrika koje imaju oblik popisa

  o is onaan a uen a e ednostavno

  "ewis . 20#0.res%iani e al. 200!.

  provjeriti ako nema kvaice pored stavke, toznai da odreena kvaliteta ponaanja ilirezultat uenja nedostaje

  ima niz temeljnih znaajka zajednikih srubrikama

  dobra polazna toka za poetak u konstruiranju

  rubrika

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  25/64

  Prave ru#rike

  ono to se naziva "prave rubrike" razlikuje seod popisa za kontrolu po svojoj opsenosti

  opis kriterija ili dimenzija kvalitete (elementi)obiljeavaju svaku razinu postignua (skalakriteri a

  Allen D. & Tanner K. 2006.

  najjednostavniji oblik, koji je razvijen iz popisaza kontrolu koristi tablini format u kojem sukriteriji ili dimenzije kvalitete navedeni u

  redovima, a uzastopna polja opisuju odre

  enurazinu izvedbe za svaki kriterij procjene

  jednostavne rubrike samo pokazuju uspjenost

  pri zadovoljenju kriterija, to gaini dalekojasnijim nastavnicima i uenicima

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  26/64

  Kategorije ru#rika

  Razlikujemo tri osnovna oblika rubrika: holistike rubrike

  analitike rubrike

  vrlo se esto u praktinoj upotrebi koristi

  Stanny C. 2013.

  holistikih i analitikih rubrika

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  27/64

  +olistike ru#rike

  smjernice ocjenjivanja u obliku popisaoekivanih rezultata kriteriji

  esto za konkretan pojedini zadatak upojedinom razredu

  trebaju biti ukljueni u procjenu i razmatranizajedno (npr. jasnoa, organizacija i mehanika)

  uz holistike rubrike ocjenjivadodjeljuje jednu

  ocjenu (obino od 1-4 ili 1-6 stupnjeva) natemelju ukupne procjene uenikog rada

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  28/64

  Primjer holistikih ru#rikaIZVJETAJ UZ PROJEKT UENIKAISKUSNO 3 bodaProjekt sadri hipotezu, metodologiju, prikupljene podatke i analizirane

  rezultate. Projekt je temeljit i rezultati su u skladu s prikupljenimpodaima. Postoje manje neto!nosti koje ne utje!u na k"alitetu projekta.

  #$%K'NO ( bodaro e t sa r potezu, meto o og u, pr up ene po at e ana z rane

  rezultate. Projekt nije tako temeljit kao )to bi mogao biti, postojinekoliko podru!ja koja su propu)tena. Projekt ima nekoliko neto!nostikoje utje!u na k"alitetu projekta.

  O*+#NI%NO - bodProjekt sadri hipotezu, metodologiju, prikupljene podatke i analiziranerezultate. Projekt ima "ei broj neto!nosti koje utje!u na k"alitetuprojekta.

  I/OS'#0%

  1 bodo"aProjekt ne sadri s"e propisane dijelo"e.Prilagoeno prema Georgia State University

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  29/64

  Prednosti i nedostaci

  holistiki ru#rikamaPrednosti

  naglasak na ono touenik moe dokazati, ane ono to ne moeuiniti

  Nedostaci

  ne daju odreenu povratnuinformaciju za poboljanje

  kad je ueniki rad na

  uteda vremena umanjujebroj odluka koje nastavnikmora napraviti

  moe se dosljedno

  primijeniti

  razrada kriterija poveavapouzdanost

  rasponu kriterija moe bititeko odabrati jedannajbolji opis

  kriteriji se ne moe

  ponderirati

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  30/64

  Analitike ru#rike sadre vie kategorija (elemenata ocjenjivanja)

  i detaljnije opise (kriteriji) od holistikih rubrika

  esto su univerzalne za upotrebu u vie odjednog razreda ili procjena rezultata

  svaki kriterij uspjenosti boduje se pojedinano

  podsjeaju na reetku s kriterijima za uenikeuspjehe navedene u lijevom stupcu (elementi) irazina izvedbe navedenih u gornjemredu, esto koristei brojeve i/ ili opisne oznake

  (skala kriterija)

  stanice unutar sredita rubrike mogu biti prazneili mogu sadravati opise onoga to zadanim

  uvjetima oekujemo za svaku razinu izvedbe

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  31/64

  Primjer analitikih ru#rikaIZVJETAJ UZ PROJEKT UENIKA

  Kriteriji 4 boda 3 boda 2 boda 1 bod

  Planitra!i"anja

  Plan je

  temeljit.

  Plan je

  nepotpun unekolikopojedinosti.

  Planu

  nedostajugla"nidetalji.

  Plan je

  nepotpun iograni!en.

  Prilagoeno prema Georgia State University

  Kori#tenje$aterijala

  s"immaterijalimaodgo"orno.

  materijaleodgo"orno"einu"remena.

  koristi nekiodmaterijala.

  materijale.

  Pri%&'ljanjeni'odat(i

  inejelo"iti itemeljitiskup.

  Prisutni samoneki odpotrebnihpodataka.

  &elikidijelo"ipodatakanedostaju.

  Sastoji se odsamo nekolikonepotpunihpodataka.

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  32/64

  Prednosti i nedostaci

  analitikih ru#rikamaPrednosti

  korisne povratneinformacije opodrujima snage i

  Nedostaci

  potrebno je vievremena za stvaranjei koritenje od

  s a os u en a

  kriterij moevrednovati iodraavati relativnu

  vanost svakedimenzije

  o s ru r a

  svaki bod za svakikriterij mora biti dobrodefiniran, jer u

  protivnom nastavnikne moe doi do istihrezultata

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  33/64

  %est koraka

  1 . Odaberite aktivnost ili zadatak koji testira onoto elite ocijeniti. Odredite jasno svoje ciljeve

  za zadatak.2 . Prikupite sve kriterije ocjenjivanja koje ste dali

  uenicima u rolosti, kao i uzorak studentskih

  Walvoord . (200!)

  radova s vaim komentarima, ako ih imate. Toe biti korisno u koracima koji slijede.

  3 . Prepoznajte " osobine " koje e se raunati u

  procjeni (odredite to treba procijeniti

  elemente). Koristite imenice ili imenike frazebez ikakvih implikacija presude: " kontrolavarijabli", grafiki prikaz", "kontakt oima

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  34/64

  za izradu ru#rika

  4 . Za svaki element konstruirajte skalu koja opisujesvaku razinu uenike izvedbe od najmanje

  vjetih da potpuno vjetih. Moete koristiti trirazine za osnovne razlike izmeu trebapopraviti, korektno i izvrsno ili koristite etiri ili

  Walvoord . (200!)

  ,

  je potrebno. Uz skale koristite opisne izjave kojiobjanjavaju uspjenost.

  5 . Isprobajte ljestvicu u radu s uenicima. Obavezno

  revidirajte mjerila koliko je potrebno.6 . Zamolite sustrunjaka da koristiti ljestvicu za

  procjenu stvarnog uenikog rada svojih uenika.

  Revidirajte prema sugestijama koliko je potrebno.

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  35/64

  Prirema modela ru#rika izradu rubrika moete smatrati tekom u

  poetku, ali se postaje lake kao da stekneiskustvo pripreme i primjene u praksi

  podijelite rubrike sa svojim uenicima trebaju imati priliku vidjeti rubrike

  ras ravl ati ili ak diza nirati rubrike ri e izvedbe

  zadatka

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  36/64

  $odi za izradu ru#rika ,

  pri izradi rubrika treba voditi rauna o: odabiru elemenata u skladu s ciljem zadatka

  jasnom prikazu

  dajte svojim rubrikama naslov

  Odunsi Y. 2013.

  o a er te ormat: tablica

  oblik popisa

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  37/64

  - odaberite sustav ocjenjivanja :

  brojevi 4 1

  napredan, iskusan, osnovni, potrebno poboljanje

  izvrsno, dobro, prihvatljivo, neprihvatljivo uzorno, ostvareno, razvoj, poetak

  izvrsno, blizu standarda, poboljanje, u nastajanju

  jak, iskusan, osnovni, slab

  odaberite redoslijed u kojem elite da bude

  prikazan sustav ocjenjivanja: najbolje prema najgorem (4 - 3 - 2 - 1 ili izvrsno -

  dobro - zbrkano - nedopustivo)

  najgore prema najboljem (1 - 2 - 3 - 4 ili

  neprihvatljivo - zbrkano - dobro izvrsno)

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  38/64

  .

  odaberite kriterije ili elemente zadatka koje eteprocijeniti:

  Sadraj Zakljuak

  Opis

  Detalji

  Format

  Gramatika

  Ideje

  Dokazi

  pripremite popis kriterija i performansi izvedbeizjavama koje ste odabrali i sloite ih u

  odgovarajuem redoslijedu

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  39/64

  "U/"IK01

  namijenjene su vrednovanju odreenog zadatka isadre:

  naslov i/ili vae ime format

  sustav rangiranja

  redoslijed sustava bodovanja

  kriterije koje ste odabrali

  redoslijed prema kojemu su kriteriji ponderirani

  detaljan opis svakog oekivanog stupnja uspjeha

  izvrenja zadatka

  podijelite rubrike svojim uenicima koji trebaju imatipriliku vidjeti rubrike pri zadavanju zadatka i prije

  izvedbe ili znanstvene aktivnosti

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  40/64

  'cjene na osnovu ru#rika

  odluite se za vrijednost potrebne za prolaz ilipad

  rezultati ispod te vrijednosti nisu ispunilinavedene ciljeve uenja, dok su oni iznadis unili standarde za s ecifini zadatak

  "ewis . 20#0.

  esto u est stupanjskim rubrikama, etiri bodaje "prolazno"

  moete kalibrirati rubrike tako da podmirivanje

  osnovnih ciljeva uenja zara

  uju

  etiri stupnjaskale bodova

  prekoraenje te temeljne razine, u razliitimstupnjevima, zarauje peti ili esti stupanj

  bodovanja

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  41/64

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  42/64

  $odi za rovjeru: 2adraj uenja

  to se rauna kao vaan dio zadatka?

  Pokrivaju li odreeni elementi sve vane stavkezadatka?

  spojite rubrike sa zadanim ishodima i svojimcil evima uen a

  Stiggins, rter, C!a""uis, 200#.

  Mogu li se popisane kvalitete ostvariti izvannavedenih i opisanih dijelova rubrika?

  doradite prema potrebi

  Fokusiranje na trivijalne ili na znaajke koje nedefiniraju kvalitetu, rezultirati e uenicima kojiue prema kriterijima koji su izneseni, a bezpostizanja eljenog cilja uenja (npr. Plakatmora sadravati tri boje.)

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  43/64

  $odi za rovjeru: 3asno!a

  Je li razumljivo to se trai za ispunjenjezadatka? Jesu li uvjeti postignua definirani?

  Jesu li razine kvalitete definirane? koristite opisne pojedinosti

  Jesu li od br ni elementi roc ene r d uistinu

  odgovarajui za ilustraciju razine kvaliteteispunjenja ishoda?

  Provjerite dosljednost jezinog prikaza u opisu

  razina. Nemojte koristiti rijei kao to suadekvatna ili ponekad.

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  44/64

  $odi za rovjeru: '#jektivnost Jesu li rubrike pouzdane i valjane?

  Jesu li jednoznane? Hoe li razliiti ocjenjivaidobiti isti rezultat?

  Jesu li vrijedne? Predstavljaju li ocjene uistinuono to uenici mogu uiniti?

  Jesu li pravedne? Postoje li rasne, kulturne ilispolne predrasude?

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  45/64

  $odi za rovjeru: Praktinost Jesu li rubrike jednostavne za koritenje od strane

  nastavnika i uenika?

  Je li sve zapisano u ueniku pristupanom jeziku?

  Mogu li ih uenici koristiti samostalno i postavitisvoje specifine ciljeve koje ele ostvariti izradomza a a

  Jesu li informacije korisne za planiranje nastave?

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  46/64

  Iskustvo kori&tenja ru#rika Koliko got promiljali o moguim rezultatima

  uenici e vas uvijek iznenaditi pri procjeni njihovihradova

  Prije nego to uenicima date rubrike za koritenjeuz zadatak isprobajte je na nekoliko primjeraod ov r ue ueniko r d .

  Obavezno dajte uenicima rubrike u trenutkuzadavanja zadatka i prema potrebi ih raspravite snjima.

  Kod procjenjivanja svakako zapiite ispravke kojeuviate da mogu poboljati koritenje rubrika, aliza dati zadatak procjenjujte radove uenika premaonom obliku rubrika koji ste dali uenicima uzzadavanje zadatka

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  47/64

  MAPA UENJA (PORTFOLIO)KRITERIJI

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  48/64

  ELEMENTI

  KRITERIJI

  UZORNO KOREKTNODJELOMINO

  KOREKTNO NEPOTPUNO

  PROPISANI DIJELOVISvi potrebni sadraji

  prisutni su, uz znaajan

  broj dodataka.

  Svi potrebni sadraji su

  priloeni, uz nekoliko

  dodataka.

  Svi potrebni sadraji su

  ukljueni.

  Znaajan broj potrebnih

  stvari nedostaju.

  KONCEPTI

  Stavke jasno pokazuju

  da su postignuti eljeni

  rezultati uenja. Uenik

  je stekao znaajno

  razumijevanje

  koncepata i programa.

  Stavke jasno pokazuju da

  je postignut najvei dio

  eljenog rezultata uenja.

  Uenik je stekao ope

  razumijevanje koncepata i

  programa.

  Stavke ukazuju na neke od

  eljenih rezultata uenja.

  Uenik je stekao

  razumijevanje nekih od

  pojmova i pokuava ih

  primjenjivati.

  Stavke ne pokazuju

  osnovne rezultate

  uenja. Uenik

  ogranieno razumije

  pojmove.

  Razmiljanja ilustriraju Razmiljanja povremeno Razmiljanja ilustriraju Razmiljanja ilustriraju

  RAZMILJANJE

  sposo nos a

  uinkovito priprema

  konstruktivne kritike i

  predlae praktine

  alternative.

  us r rau sposo nos

  konstruktivne kritike rada i

  predlaganje praktinih

  alternativa.

  po u a r e ra a, e

  predlaganje alternativa.

  m nman sposo nos

  kritike rada.

  SVEUKUPNA

  PRAZENTACIJA

  Stavke su jasno

  predoene, dobro

  organizirane i kreativno

  prikazane, a postoje i

  veze izmeu stavkidodatno obrazloene pri

  predstavljanju.

  Stavke su predoene,

  dobro su organizirane i

  prikazane su veze izmeu

  stavki u osnovi obrazloene

  pri predstavljanju.

  Stavke su predoene ali

  slabo organizirane,

  prikazuju veze izmeu

  nekih stavki djelomino

  obrazloene pripredstavljanju.

  Stavke nisu jasno

  predoene uz

  nedostatak organizacije i

  obrazloenja pri

  predstavljanju.

  BODOVI4x = 1003x = 972x = 89

  4x = 873x = 822x = 70

  2x = 603x = 664x = 60

  2x = 523x = 464x = 40

  OCJENE 90 - 100 = 5 76 - 89 = 4 60 - 75 = 3 40 - 59 = 20 Ne podnosi rad

  AKTIVNOST UZ NASTAVNE OBAVEZE

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  49/64

  ELEMENTI

  KRITERIJI

  CCCC PRISUTNOST NA

  NASTAVIispod propisa propisana iznad propisanog

  AKTIVNOST NANASTAVI

  povremena ili slaba primjerena i pretena izuzetna i konstantna

  IZVRAVANJEZADATAKA

  nepotpuno i izvan

  zadanog rokapotpuno na vrijeme

  potpuno i prije

  zadanog roka uz

  INTERES slab korektan izuzetan

  ZADANE AKTIVNOSTI izostaju ili nepotpuneu zadnji as, ali

  obavljene

  za pohvalu i prije

  zadanog roka

  DODATNE AKTIVNOSTI izostaju prihvaene i izvedene ponuene i izvedene

  SUGESTIJE ZAPOBOLJANJE

  neprimjerene korisne kreativne i znaajne

  ARGUMENTIRANEKRITIKE

  neprimjerene korisne kreativne i znaajne

  ODNOS PREMANASTAVI

  esto niti neophodan primjeren pohvalan

  OCJENE:

  5 i vie = 1

  3 i 4 = 2

  5 CCCC = 2

  6-9 CCCC = 3

  5 = 4

  6-9 bez = 5

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  50/64

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  51/64

  ZADAA PROJEKTNOG TIPA

  ELEMENTI

  KRITERIJI

  5 4 3 2 1CILJ Ostvaren. Nije ostvaren.

  METODE

  Nauene iponuenemetodeupotrijebljenespretno i

  Nauene iponuenemetodeupotijebljene,uz malu

  Nauenemetodeupotrijebljene umanjem broju,ali pravilno.

  Koristi samoneke odnauenih iponuenihmetoda, ali ne

  Ne koristi nitinauenemetode.

  ZADAA PROJEKTNOG TIPAMETODE REZULTATI GRAFIKI

  5

  5 5 55 5 4

  5 4 5

  4 5 5

  5 5 3

  4

  4 4 4

  4 4 34 3 4

  3 4 4

  4 4 2

  5 3 3precizno, uzdodatak svojih

  uspjenihmetoda.

  pomo. sasvimpravilno.

  REZULTATI

  Dobivenirezultati toni,grupirani,usporeeni sonima izliterature.

  Rezultati toni,grupirani.

  Rezultati samonavedeni.

  Rezultatinepotpuni,dijelomnetoni ilinepregledni.

  Netonirezultati.

  GRAFIKI

  Uredno,pregledno ikreativnoprikazanisvi traenipodatci .

  Podatciprikazanipregledno iuredno, alimanjekreativno.

  Podatciprikazaniuredno, ali ne ipregledno.

  Podatciprikazani, alinedostajepreglednosti,urednosti ikreativnosti.

  Nije kreativno,pregledno niuredno.

  3 3 5

  3 5 3

  3

  3 3 3

  3 3 2

  3 2 3

  2 3 3

  3 3 4

  3 4 34 3 3

  22 2 2

  3 2 2

  2 2 3

  2 3 2

  Sudionici Strunog skupa za VSV biologije i kemije, Jezerica, veljae 2009.IZRADA KRITERIJA ZA VREDNOVANJE PROJEKATA I PLAKATA

  UENIKI MINI PROJEKT

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  52/64

  ELEMENTI

  KRITERIJI

  3 2 1 0CILJ

  *cilj jasno definiran,

  aktualan, zanimljiv i

  znanstveno utemeljen

  *cilj jasno definiran i

  znanstveno utemeljen, ali

  nije aktualan, niti zanimljiv

  *cilj nejasan

  PLAN RADA

  * sve aktivnosti jasno

  razra+ene, s vremenom

  izvrenja i izvriteljima

  *aktivnosti razra+ene, ali

  ez precizno utvr+enih

  komponenata realizacije

  *aktivnosti djelomino

  razra+ene s nedoreenim

  komponentama realizacije

  METODE RADA

  *metode doro odarane u

  odnosu na cilj, pravilno i

  tono primijenjene

  *metode doro odarane u

  odnosu na cilj, ali primjena

  manjkava

  * metode nisu najolje

  odarane u odnosu na cilj,

  primjena manjkava

  OBRADAPODATAKA I PRIKAZ

  REZULTATA

  *rezultati sistematino

  ora+eni, jasno i kreativno

  prikazani taelarno/

  grafiki / slikovno-

  *rezultati ora+eni, ali nisu

  jasno prikazani

  *rezultati prikazani grafiki

  zanimljivo, ali nisu doro

  ora+eni

  * rezultati nepregledni i

  neitljivi

  SAETAK*potpuno odgovara

  postavljenom cilju

  *djelomino odgovara

  postavljenom cilju

  *nema ga

  IZVORI ZNANJA*precizno navedeni *nisu precizno navedeni *nisu uope navedeni

  UKUPNO: 18 18 i 17 (5) 16 i 15 (4) 13-11 (3) 10 i 9 (2)

  Sudionici Strunog skupa za VSV biologije i kemije, Jezerica, veljae 2009.IZRADA KRITERIJA ZA VREDNOVANJE PROJEKATA I PLAKATA

  INFORMATIVNI PLAKAT

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  53/64

  ELEMENTI IZGLEDPOSTERAJASNOAPORUKE

  PRIKLADNOSTPRIKAZA

  KREATIVNOSTKVALITETASADRAJA

  KRITERIJI

  - sistematinost uprikazu osnovnihinformacija- preglednost

  - cilj i svrhazadovoljeni- jednostavnim

  jezikom prenesenainformacija sasvrhom poticanjapozitivnih stavova

  - naslovom,tekstom i slikovnimprilozima privlaipanju i budiznatielju koditatelja

  - naslov, tekst, bojefontovi, izbor slova igrafiki prikazipokazuju izuzetnukreativnost i djelujuna razvoj afektivnedomene itatelja

  - razrada izneenihinformacijasveobuhvatna- sadraj jeinovativan za irupubliku

  - nije zadovoljio + zadovoljio izvrsno

  NIJE ZADOVOLJIO- nejasan cilj, nejasna poruka, nerazumljive informacije, neprikladan stil, jezik ili grafika, neatraktivan,neuredan

  -

  ZADOVOLJIO

  - veina kriterija postoji (minimalno 3), nije osobito atraktivan, nije pobudio interes ire publike ili ne

  ostavlja dublje dojmove

  2 3 + i 2 -

  31 , 2 + i 2 - 1 , 3 + i 1 - 4 + i 1 -

  3 i 2 - 2 , 2 + i 1 - 2 , 1 + i 2 - 1 , 3 + i 1 -

  4 3 i 2 + 2 i 3 + 1 i 4 + sve +

  IZVRSNO

  - sistematian, pregledan, jasne poruke, dobro odabranih informacija i vizualizacija, potie pozitivnestavove, privlai panju, pobuuje znatielju, inovativan

  5 sve 4 i 1 +

  Sudionici Strunog skupa za VSV biologije i kemije, Jezerica, veljae 2009.IZRADA KRITERIJA ZA VREDNOVANJE PROJEKATA I PLAKATA

  PROMIDBENI PLAKATKRITERIJI

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  54/64

  ELEMENTIKRITERIJI

  5 4 3 2 1JASNOA PORUKE Cilj i svrha jasno iprecizno izloeni. Sadri sve elemente.Nije potpunopostignuta jasnoacilja.

  Djelomino jasnaporuka.

  Oteano praenjenaznaene poruke.

  Nerazumljiva poruka.

  KVALITETA

  SADRAJA

  Sadraj visoke razine,tehniki dotjeran,zanimljiv i jasan.

  Razrada problema navisokoj razini, alineprilagoeno iroj

  javnosti. Ne pobuujeosobito zanimanjepublike.

  Pristup dobar. Obradapodataka nedovoljnoatraktivna.

  Niska razina. Nepobuuje interespromatraa.

  Preniska razina obradesadraja. Sadri opepojmove, nema

  dubine ili ne sadrirelevantne (valjanepodatke).

  KREATIVNOST

  Kreativanost maksimalnovizualno prepoznatljiva.Estetski dotjeran. Poruka,tekst bo e i izbor slova u

  Kreativan, ali traidoradu u estetskomizgledu. Vizualnonedovol no

  Nedovoljno zanimljiv.Nije posve pregledan ipobuuje slab interes

  romatraa.

  Vizualno neatraktivan.Loe izabrani tekstualnii slikovni prikazi.

  Posve bez kreativnosti.Vizualnoneprepoznatljiva

  oruka.slubi su sadraja.

  prepoznatljiv.

  IZGLED POSTERA

  Poruka jasna, dojmljiva,ezgrovita, vizualnopregledna. Lako se prati ibez prisustva autora.

  Poruka jasna, ali jeestetski plakatnedovoljno atraktivan,sadri previe detalja inepregledan je.

  Poruka relativno jasna,nepovezana. Slabo jeuoljiva, plakat jenepregledan i nepobuuje zanimanjepromatraa.

  Poruka postoji, ali serazumije uz naporpromatraa. Djelujenepovezano, moe sepratiti tek uz pomoautora.

  Poruka nevidljiva.Sadraj postera nijeasan. Estetski i vizualnonerazumljivekombinacije slika iteksta.

  PRIKLADNOSTPRIKAZA

  Dobra grafika, u funkcijiporuke. U velikoj mjeridjeluje na svijest i

  formiranje stavovapromatraa.

  Grafiki dobrodizajniran uz manjeestetske dorade. Moe

  utjecati na svijestpromatraa, ali netrajno.

  Slike i grafikoni dobroodabrani, ali sadrinedovoljno

  objanjenje poruke. Nedjeluje na promatraatako da bi muprobudila svijest iliformirala stav.

  Slike i grafikonidjelomino toni iodgovarajui sadraju.

  Oteano se pratiporuka i ne ostavljadublju impresiju napromatraa.

  Slike i grafikoni nisudobro odabrani.Nejasni su,

  neprilagoeniosnovnoj poruci ili nisuvaljani.

  UKUPNO:

  25

  5 - 9 (1) 10 - 14 (2) 15 - 19 (3) 20 - 22 (4) 23 - 25 (5)

  Sudionici Strunog skupa za VSV biologije i kemije, Jezerica, veljae 2009. IZRADA KRITERIJA ZA VREDNOVANJE PROJEKATA I PLAKATA

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  55/64

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  56/64

  *a #i ru#rike o#olj&ale

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  57/64

  *a #i ru#rike o#olj&ale

  Treba ukljuiti sljedee korake:

  1 . Pregledavanje primjera: Prikaite dobre i slabijeprimjere rada. Utvrdite znaajke koje ine dobredobrima i one loe loima.

  2 . Popis kriterija: Koristite raspravu o primjerima zapoetak uz popis onoga to se vrednuje kaokvalitetan rad.

  3 . Artikulirati gradacije kvalitete: Opiite najbolje i

  najgore razine kvalitete, zatim ispunite srednjerazine na temelju vaeg znanja o zajednikimproblemima i rasprave o slabijim uradcima.

  uenje

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  58/64

  uenje

  4. Vjebanje na primjerima: Omoguite uenicimakoritenje rubrika za ocjenu primjera koje ste im

  ponudili u 1. koraku5 . Koristite samoprocjenu i vrnjaku procjenu:

  Da te uenicima da za rim er oc en e ednuzadau. Zaustavite ih povremeno u radu uzuvid u samoprocjenu i vrnjaku procjenu.

  6 . Preispitajte: Uvijek dajte uenicima mogunosti vrijeme da revidiraju svoje radove na temeljupovratne informacije koju su dobili u koraku 5.

  7 . Koristite za procjenu rada uenika: Koristite zaprocjenu njihovog rada iste rubrike na kojima su

  uenici vjebali procjenu.

  Kada koristiti ru#rike?

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  59/64

  Kada koristiti ru#rike?

  Rubrike treba raditi za procjenu razliitih uenikihradova, no postoje neki sluajevi u kojima koritenje

  rubrika ne bi bilo neophodno ili prikladno. rubrike vjerojatno ne bi bilo potrebno izraditi za pitanjaviestrukog izbora u testu iz matematike s

  "ewis . 20#0.

  rubrike e savreno odgovarati za procjenu viekoraka rjeavanja pitanja koje se vie subjektivnoprocjenjuje

  Vana snaga rubrika je da komuniciraju ciljeve(ishode) uenja vrlo jasno i uenicima i roditeljima.

  Rubrike su utemeljene na dokazima i iroko

  prihvaene kao vaan aspekt dobrog pou

  avanja.

  2avjet za kraj

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  60/64

  2avjet za kraj priprema rubrika zajedno s uenicima pri dodjeli

  zadatka moe pomoi: uvidjeti smisao zadatka

  jasno uoiti zato je vano pojedini dio zadatkanapraviti ba na odreen nain

  uspjeh uenja vjerojatniji

  "u#rike za ru#rike?

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  61/64

  UB!K" #$ UB!K"

  "%"M"N&!K!&"!'!

  ('$)NO

  *+'"%OM!,NO '$)NO

  -N"'$)NO

  "%"M"N&!

  O.'"N"

  pravdani, logino

  definirani i u skladu s

  ciljevima zadatka.

  "jelomino razra+eni. )eopravdani i/ili nisu

  jasno odre+eni.

  K!&"!'!

  O.'"N"

  otpuni i precizno

  definirani.

  )edosljedno

  definirani.

  )eprecizno definirani.

  BO+O/$N'"

  &ealan raspon

  odova za odre+enu

  ocjenu.

  0radacija ocjena je

  nepravilno

  postavljena u odnosu

  na zadovoljene

  kriterije.

  UKUPNO -( 1 2 13 2 '

  4 * 11 2 3

  5 2 (

  65 2 1Primjer rubrika koje su izradili studenti uz zadatak izrade rubrika.

  *ostuni alati za kreiranje

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  62/64

  ru#rika i rimjeri ru#rika Build A Rubric

  RubiStar

  iRubric

  Free Rubric Builders

  General Rubric Generator

  Rubric Builder

  Create Your Own Rubrics Using Online Tools

  Rubrics and Rubric Makers Rubrics and rubric makers

  Rubrics for Teachers

  Primjeri ru#rika za geogra4iju

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  63/64

  Primjeri ru#rika za geogra4iju

  Assessment Rubric: 5 Themes of Geographyhttp://alliance.la.asu.edu/mywonderfulworld/GeoLiteracy/Kuropatkin5Themes/9AssessRubricJap5Themes.pdf

  Geography Graphic Organizershttp://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/geography/

  Photograph Analysis Project Rubrichttps://sites.google.com/site/reubenhoffman/sociology/sociology-units/final-exams-semester-2/photograph-analysis-project-1/photograph-analysis-project-rubric

  Geography rubrics http://www.rcampus.com/rubricshellc.cfm?sid=14&

  Geography Matters Assignments http://library.reynolds.edu/internal/handouts/cole-geo210-paper-grading-rubric.pdf

  GeographyAssessment Rubrichttp://myclass.peelschools.org/sec/9/6048/Resources/ecards/rubric-geography.pdf

  Physical Map http://www.powayusd.com/teachers/kfarrer/Rubrics/physical_map%20rubric.htm

  Evaluation Rubric for FedEx Expansion Web Questhttp://www.scsk12.org/STT99_WQ/STT99/Collierville_HS/mcdonelp/mcdonel/rubric.htm

  Geography- Curriculum Supporthttp://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/secondary/hsie/assets/new_teachers/teach_geography.pdf

  Geography http://www.lessonplans4teachers.com/geography.php

  Geography problem-based learning activityhttp://assessment.udel.edu/sites/assessment.udel.edu/files/rubrics/gold_PBL_rubric_only.pdf

  5iteratura

 • 8/11/2019 Kriterijsko vrednovanje

  64/64

  5iteratura Walvoord B. 2004. Assessment Clear and Simple: A Practical Guide for Institutions, Departments, and

  General Education. San Francisco. Jossey Bass. (19-20, 81)

  Eder D. 2006. Primary Trait Analysis. UI Center for Teaching Iowa, http://www.siue.edu/assessment/

  Allen D., Tanner K. 2006. Rubrics: Tools for Making Learning Goals and Evaluation Criteria Explicit for BothTeachers and Learners. CBELife Sciences Education 5:197203

  Odunsi Y. 2014. Build A Rubric. Annenberg Foundation, pristupljeno 3.1.2014.http://www.learner.org/workshops/hswriting/interactives/rubric/

  Cole D. 2012. Grading Rubric. Geography Matters Assignments. Geography 210 Reynolds communitycollege, preuzeto 3.1.2014. http://library.reynolds.edu/internal/handouts/cole-geo210-paper-grading-rubric.pdf

  Lewis B. 2010. Rubric. About.com, preuzeto 3.1.2014.http://k6educators.about.com/od/assessmentandtesting/ss/rubrics.htm

  . . . . , . . .http://learnweb.harvard.edu/ALPS/thinking/docs/rubricar.htm

  B.C. Education Ministry 2013. Student Achievement: Criterion-Referenced Assessment. Province of BritishColumbia, preuzeto 3.1.2014. http://www.crcs.bc.ca/teacherlinks/criterion-referenced.html

  Kuropatkin 2007. Assessment Rubric: 5 Themes of Geography. Arizona Geographic Alliance, preuzeto3.1.2014.http://alliance.la.asu.edu/mywonderfulworld/GeoLiteracy/Kuropatkin5Themes/9AssessRubricJap5Themes.pdf

  Stanny C. 2013. Examples of Rubrics. Center for University Teaching, Learning, and Assessment. Unyversityof West Florida, preuzeto 3.1.2014. http://uwf.edu/cutla/rubricexamples.cfm