of 9 /9
АНИМАЦИЈE  Анимација је визуела представа једног или више објеката који се крећу по површини екрана. Састоји се од више појединачних слика логички повезаних у јединствену целину. Слике се смењују врло брзо, а међу собно се мало разликуј у. изу елни ос ећај покрета, као и у случ ај у видео садр !аја , остварен је захва"уј ући перзистенцији човековог ок а. #аиме, обје кат који човек ви ди оста је хе мијски пресликан на очној мре!њачи један кратак период по нестанку слике. $а разлику од видеа, који настаје снимањем реалних сцена и догађ ај а, ани мац ије нас тај у од компју терски креираних гра %ичких елемената & слика. 'ао динамички повезан скуп гра%ичких елемената, у односу на статичне (непокретне) слике, анимација има придодату још  једну димензију * време. +на одређује када ће се и који гра%ички елементи појавити и колико ће дуго трајати његов приказ на екрану. ра%ички елементи & слике се називају још рамови, оквири или %реј мови. реме трај ања анимациј а се мо!е мерити класично у  јединицама за време (секундама) или бројем промене слика у секунди * -/ (-0123/ 30 /34567). 8ромена слика не сме бити пребрза нити преспора. ЦЕЛУЛОИДНЕ И КОМПЈУТЕ!КЕ АНИМАЦИЈЕ 8рви облик анимације била је "елулои дна #$илмска анима"ија% , коришћена још од 9:9;. године. <ста техника примењена  је за израду цртаних %илмова олта =изнија. +на користи низ прогресивно разли читих слика у сваком оквиру (раму) %илма. #азив за ову врсту анимациј а поти че од целу лоидних листова & проз ирних пластичних %олиј а (>43?? @) кој е су се кор ист иле за црт ање окв ира . ећина анимираних %илмова у A;. веку ра ђена је том класичном

Uvod - Animacije

 • Author
  ceplja

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Uvod - Animacije

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  1/9

  E

  .

  . ,

  . ,

  !, "

  . #,

  ! .

  $ ,

  , % & . ' % ,

  () ,

  * . + %

  .

  % & ,

  %. !

  ()

  * -/ (-0123/ 30 /34567). 8 .

  !

  8 " #$

  "%, 9:9;. . [email protected]) .

  % A;.

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  2/9

  . B! ,

  ". ' %%

  (, % , ),

  ! (@/C5

  25CD56E ).

  & "

  . +

  , F %@

  (?1G30&),

  .

  !,

  " (").

  ' (AH)

  (IH).

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  3/9

  . 8 , % AO

  (!), 9OO;.

  L !" !

  ( !

  ). # !

  . L

  "

  !, .

  8 " &&* ". +

  ()

  ( ) . $ "

  . # ! , .

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  4/9

  . L

  !

  . ! !

  () . L

  ,

  & . L

  () Z

  3456 789:5- "* " %

  % % " [ % , , (\D23?D63).

  . 9. F]3G [email protected]

  308;56- " * ,

  " & & .

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  5/9

  . A. FH0D^36 [email protected]

  "&

  !.

  . I. #

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  6/9

  " &. & ,

  " [ .

  . O.

  [email protected];@= B9CAD85- &

  ! .

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  7/9

  . `. FQ5CD56 [email protected]

  " &

  %, .

  . a.

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  8/9

  " *

  [ ! () ! .

  . b.

  $ !

  %. ' % Z Q1405237D1 HD034C50, R6D21C50 c05, IH UCP7D5 Q1d,

  Q1G1, Q5CD56 VD735, R75S3 T?1/N... #

  (IH) .

  + ,

  % ,

 • 8/12/2019 Uvod - Animacije

  9/9

  " . e

  QD405/5-C fgT R6D21C50, fgT h031C50 . i

  " fgT %. +

  !

  ".

  8 J3S&. + J3S . J3S, " (), ! !. J3S& ! * ,

  J3S . # ! , " .

  $ J3S

  R75S3 T?1/N (Q1405237D1). j

  " F./[email protected] (UN54_k1^3 T?1/N). T?1/N&

  , "

  ()

  , %. # T?1/N

  ( %). $ T?1/N J3S

  , F?PK&[email protected] , R75S3 T?1/N c?1G30.