Animacije i Zadaci

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  1/23

  GMGM20052005

  Kolegij Genetiko inenjerstvo

  Animacije i zadaci

  doc. dr. sc. Gordana Maravi

  Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju

  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  2/23

  GMGM20052005

  Bioloke animacije

  http://www.rvc.ac.uk/review/DNA_1/Index.cfm

  http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/ http://www.dnalc.org/cloning.html

  http://en.science-generation.com/biotkit.php?biokit_id=1&i=1# http://www.mhhe.com/biosci/genbio/maderhuman

  6/student/olc/vrl_animation-quizzes.html http://www.colostate.edu/programs/lifesciences/T

  ransgenicCrops/animation.html

  http://www.rvc.ac.uk/review/DNA_1/Index.cfmhttp://bcs.whfreeman.com/lodish5e/http://www.dnalc.org/cloning.htmlhttp://en.science-generation.com/biotkit.php?biokit_id=1&i=1http://en.science-generation.com/biotkit.php?biokit_id=1&i=1http://www.mhhe.com/biosci/genbio/maderhuman6/student/olc/vrl_animation-quizzes.htmlhttp://www.mhhe.com/biosci/genbio/maderhuman6/student/olc/vrl_animation-quizzes.htmlhttp://www.colostate.edu/programs/lifesciences/TransgenicCrops/animation.htmlhttp://www.colostate.edu/programs/lifesciences/TransgenicCrops/animation.htmlhttp://www.colostate.edu/programs/lifesciences/TransgenicCrops/animation.htmlhttp://www.colostate.edu/programs/lifesciences/TransgenicCrops/animation.htmlhttp://www.mhhe.com/biosci/genbio/maderhuman6/student/olc/vrl_animation-quizzes.htmlhttp://www.mhhe.com/biosci/genbio/maderhuman6/student/olc/vrl_animation-quizzes.htmlhttp://en.science-generation.com/biotkit.php?biokit_id=1&i=1http://en.science-generation.com/biotkit.php?biokit_id=1&i=1http://www.dnalc.org/cloning.htmlhttp://bcs.whfreeman.com/lodish5e/http://www.rvc.ac.uk/review/DNA_1/Index.cfm
 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  3/23

  GMGM20052005

  Zadatak 1

  Razgradnja fragmenta DNA veliine 15 kb trima

  restrikcijskim enzimima daje fragmente veliinanavedenih u tablici. Odredite poloaj restrikcijskihmjesta u fragmentu DNA!

  BamHI EcoRI PstIBamHIEcoRI

  BamHIPstI

  EcoRIPstI

  BamHI

  EcoRI

  PstI14 12 8 11 8 7 6

  1 3 7 3 6 5 5

  1 1 3 3

  1

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  4/23GMGM20052005

  Rjeenje zadatka 1

  0 3 6 9 12 15 kb

  14 kb 1 kb

  BamHI

  3 kb 12 kb

  12 kb 3 kb

  EcoRI

  BamHIEcoRI

  3 kb 11 kb 1 kb

  EcoRI + BamHI

  BamHIEcoRI

  3 kb 5 kb 6kb 1 kb

  EcoRI + BamHI + PstI

  PstI

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  5/23GMGM20052005

  Zadatak 2

  Linearni fragment DNA veliine 100 kb obraen jepolinukleotid-kinazom uz dodatak radioaktivnog ATP.

  Razgradnja s EcoRI daje fragmente veliina: 8*, 10, 15, 23i 44* kb. Razgradnja s BamHI daje fragmente veliina: 11*,14, 16, 24.5 i 34.5* kb. Razgradnja istovjetnogneradioaktivnog fragmenta s oba enzima daje fragmente

  veliina 3, 4.5, 5.5, 7, 8, 9.5, 10.5, 17.5 i 34.5 kb.Odredite poloaj restrikcijskih mjesta u fragmentu DNA!

  EcoRI

  23108 15 448 7 4.510.55.517.53 9.5 34.5

  16 34.524.511 14

  BamHI

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  6/23GMGM20052005

  Zadatak 3:

  Koliko je pojedinanih klonova potrebno zaizradu genomske knjinice ljudskoggenoma u razliitim vektorima ako jevjerojatnost pojavljivanja svakog gena u

  knjinici 99%? N = ln (1-P) / ln (1-f) Za ljudski genom i standardni

  plazmidni vektor: P 99% ili 0.99 f 5 kb/4,400,000 kb =

  1.14 x 10-6N = [ln 0.01]/[ln 0.99999886]

  = -4.6/-1.14 x 10-7

  = 40 350 877 pojedinanihklonovaPlazmidni vektoristabilni inserti do 5 kb

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  7/23

  GMGM20052005

  Za ljudski genom i standardnikozmid:

  P 99% ili 0.99 f 35 kb/4,400,000 kb = 7.95

  x 10-6

  N = [ln 0.01]/[ln 0.99999205]= -4.6/-7.95 x 10-6

  = 578 616 pojedinanih klonova

  Inserti 20 35 kb

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  8/23

  GMGM20052005

  Za ljudski genom i standardni YAC:

  P 99% ili 0.99

  f 500 kb/4,400,000 kb = 1.4 x 10-4

  N = [ln 0.01]/[ln 0.999886]

  = -4.6/-1.4 x 10-4

  = 40 350 pojedinanih klonova

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  9/23

  GMGM20052005

  Zadatak 4

  elite prouavati izozim piruvat-kinaze specifian

  za jetru. Enzim je proien (Mw 62 000) idobiven je peptidni slijed amino-kraja proteina.Razgradnjom kimotripsinom dobiven je krai oblik

  enzima vrlo sline veliine (Mw 60 000), kao islijed jo jednog oligopeptida. Koristei navedeneinformacije predloite sondu koja bi se mogla

  koristiti za pretraivanje knjinice i nalaenjegena za piruvat-kinazu. Objasnite va izbor. Peptid 1 : Met-Ala-His-Val-Arg-Arg-Ala-Ser-Val

  Peptid 2: Glu-Ser-Arg-Trp

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  10/23

  GMGM20052005

  Rjeenje zadatka 4

  Peptid 1 : Met-Ala-His-Val-Arg-Arg-Ala-Ser-ValBr. kodona: 1 4 2 4 6 6 4 4 4

  Peptid 2: Glu-Ser-Arg-TrpBr. kodona: 2 4 6 1

  Dio peptida 1 - manji broj moguih kombinacija zaodabir oligonukleotida

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  11/23

  GMGM20052005

  Zadatak 5

  Koimunoprecipitacijom elite istraiti koji

  dio molekule imunoglobulina (Ig) stupa uinterakciju s ciljnim proteinom te ste stoga

  izradili nekoliko delecijskih mutanatamolekule Ig uz dodatak Flag epitopa na N-kraj proteina. Koja je svrha dodavanja Flag

  epitopa? Zato ne koristiti samo anti-Igprotutijela za koimunoprecipitaciju?

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  12/23

  GMGM20052005

  Rjeenje zadatka 5

  Flag epitop omoguava specifino prepoznavanje

  rekombinantnih mutantnih oblika molekule Ig Anti-Ig protutijela bi se mogla vezati na epitope

  koji stupaju u interakciju s ciljnim proteinom te

  tako onemoguiti stvaranje kompleksa laninegativni rezultat

  Delecijom pojedinih dijelova molekule Ig gube sepojedini epitopi pa postoji mogunost da anti-Igprotutijela ne prepoznaju neki od mutanata

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  13/23

  GMGM20052005

  Zadatak 6

  Nedavno ste klonirali Idhgen iz laboratorijskog takora ipokuavate identificirati isti gen u vrsti divljeg glodavca

  iz june Amerike. Kojim ete redoslijedom provestisljedee postupke?

  A. Odabrati klon koji hibridizira sa sondom koja se temelji nanukleotidnom slijedu takorskog gena Idh

  B. Uzgojiti transformirane stanice na selektivnom medijuC. Povezati genomsku i vektorsku DNA uporabom DNA ligazeD. Pokidati genomsku i vektorsku DNA restrikcijskim enzimom

  E. Hibridizirati klonove obiljeenom sondom koja se temelji nanukleotidnom slijedu tskorskog gena IdhF. transformirati bakterijske stanice rekombinantnim

  plazmidima

  Odgovor:D - C - F - B - E - A

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  14/23

  GMGM20052005

  Zadatak 7

  Plazmid pBR322 esto se koristi kao vektor za kloniranje.Sadri gene za rezistenciju na ampicilin i tetraciklin kaoselektivne biljege. U jednom je pokusu gen ubaen urestrikcijsko mjesto unutar gena za rezistenciju naampicilin i stanice E. coli su transformiranerekombinantnim vektorom. Da bi se odredilo koje stanicesadre vektor s kloniranim genom kolonije su uzgajane namediju sa i bez antibiotika. Dobiveni su sljedei rezultati:

  + tetraciklin + tetraciklin+ampicilinbez antibiotika

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  15/23

  GMGM20052005

  Zadatak 7

  Koje kolonije ne sadre ni prazni niti plazmid sugraenim genom? Zato?

  Kolonije 3, 5 i 7 jer rastu iskljuivo na podlozi bezantibiotika to ukazuje na nedostatak gena za rezistencijuna antibiotike, a time i na nedostatak plazmida.

  Koje kolonije sadre samo prazni plazmid? Objasnite!Kolonije 2, 4, 8 i 9 jer im gen za ampicilin nije inaktiviranugradnjom strane DNA pa mogu rasti na podlozi s oba

  antibiotika. Koje kolonije sadre plazmid s ugraenim genom? Zato?

  Kolonije 1 i 6 jer rastu na podlozi s tetraciklinom dok na

  podlozi s oba antibiotika ne mogu rasti jer im je gen zarezistenciju na ampicilin inaktiviran ugradnjom strane DNA.

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  16/23

  GMGM20052005

  Zadatak 8

  Plazmid je razgraen restrikcijskim enzimima EcoRI

  i HindIII. Razgradnja s EcoRI daje fragmente veli

  ine30, 15 i 5 kb, razgradnja s HindIII daje fragmentveliine 50 kb, a razgradnja s oba enzima dajefragmente veliine 20, 15, 10 i 5 kb. Odreditepoloaj restrikcijskih mjesta na plazmidu.

  2 mogunosti:

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  17/23

  GMGM20052005

  Zadatak 9

  Na slici je prikazana restrikcijska mapa

  za EcoRI gena X:0.7 kb1 kb 2 kb

  Nacrtajte obrazac dobiven elektroforezom uagaroznom gelu za mutantni gen kojem nedostaje EcoRI mjesto

  koje daje fragmente veliine 1 i 0.7 kb (mutA) Za mutantni gen koji sadri novo EcoRI mjesto

  unutar fragmenta od 2 kb kao to je oznaeno naslici (mut B)

  1.7 kb 0.3 kb mutB

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  18/23

  GMGM20052005

  Rjeenje zadatka 9

  2.0

  1.0

  0.7

  1.7

  0.3

  gen X mutA mutB

  MutA ima samo

  jedno EcoRImjesto i daje dvafragmentaveliine 2 i 1.7kb

  MutB daje 4

  fragmentaveliine 1.7, 1,0.7 i 0.3 kb zbogdodatnog EcoRimjesta

  Z d t k

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  19/23

  GMGM20052005

  Koje od restrikcijskihendonukleazanavedenih u tablicikreiraju tupe krajeve?

  Koje su od njih

  izoshizomeri (enzimikoji imaju isto mjestoprepoznavanja, ali nekidaju nuno na istommjestu)?

  koje su od njihizokaudameri (kreirajuidentine krajeve)?

  Zadatak

  10

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  20/23

  GMGM20052005

  Rjeenje zadatka 10

  Tupe krajeve kreiraju: AluI, EcoRV, HaeIII, MspI, PvuII

  Izoshizomeri:

  HpaII i MspI Izokaudameri:

  BamHi i BglII HpaII i TaqI

  SalI i XhoI

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  21/23

  GMGM20052005

  Zadatak 11

  Fragment DNA dobiven razgradnjom genomskeDNA restrikcijskim enzimom EcoRI zdruen je s

  plazmidnim vektorom lineariziranim istim RE takoda moe doi do spajanja ljepljivih krajeva.Smjesi je dodana T4 DNA ligaza. Navedite sve

  mogue produkte ligacijske reakcije! Odgovor:

  Linearne molekule DNA nastale povezivanjem iskljuivo

  fragmenta, iskljuivo vektora te kombinacijom vektorai fragmenta svaka u dvije mogue orijentacije

  Krune molekule DNA nastale povezivanjem iskljuivo

  fragmenta, iskljuivo vektora te kombinacijom vektorai fragmenta svaka u dvije mogue orijentacije

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  22/23

  GMGM20052005

  Zadatak 12

  Slijed nukleotida u viestrukom mjestu za

  kloniranje sadri mjesta prepoznavanja REBamHI, EcoRI, PstI i SalI. Oznaite poloajovih mjesta na nukleotidnom slijedu:

  -GAATTCGGATCCGTCGACCTGCAG-EcoRI BamHI SalI PstI

 • 7/29/2019 Animacije i Zadaci

  23/23

  GMGM20052005

  Zadatak 13

  Genom kvasca Saccharomyces cerevisiae

  velik je 13.5x106 pb. Ako je genomskaknjinica izraena u fagu koji moe primitiinserte veliine 16 kb, koliko individualnihklonova je potrebno pretraiti da bi se sasigurnou od 99% naao odreeni fragment?

  Odgovor: N=ln(1-P)/ln(1-f); P=0.99; f=16 kb/13.5x103kb

  N=3838-3883