Izrada Animacije Na Temu „Cmyk“ Modela

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izrada animacije - tema CMYK model boja.

Citation preview

 • VELEUILITE U RIJECI

  Nikolina Crnkovi

  IZRADA ANIMACIJE NA TEMU CMYK MODELA

  (seminarski rad)

  Rijeka, 2013.

 • VELEUILITE U RIJECI

  Poslovni odjel

  Specijalistiki studij Informatika

  IZRADA ANIMACIJE NA TEMU CMYK MODELA

  (seminarski rad)

  MENTOR: STUDENT:

  Sabrina uman, predava Nikolina Crnkovi

  MBS:2422039660/12

  Rijeka, lipanj 2013.

 • SADRAJ

  1. UVOD ................................................................................................................................ 1

  2. OPIS TEMATIKE, STILA UENJA I RAZINE ZNANJA ....................................... 2

  2.1. Opis odabrane tematike CMYK model boja ............................................................ 2

  2.1.1. Razlike: RGB i CMYK model ................................................................................... 3

  2.2. Opis stila uenja Kinestetiki pristup ....................................................................... 4

  2.3. Razina znanja ............................................................................................................... 5

  3. OPIS ANIMACIJE SCENARIJ .............................................................................. 7

  4. POSTUPAK IZRADE CMYK ANIMACIJE ............................................................ 8

  4.1. Intro Uvod ............................................................................................................. 8

  4.2. Prva stranica .............................................................................................................. 12

  4.3. Druga stranica ............................................................................................................ 16

  4.4. Trea stranica ............................................................................................................. 17

  4.5. etvrta stranica .......................................................................................................... 24

  4.5.1. etvrta stranica Kviz ....................................................................................... 24

  5. TAKSONOMIJA HELLER&MARTIN ...................................................................... 28

  5.1. Estetika ...................................................................................................................... 28

  5.2. Publika ....................................................................................................................... 28

  5.3. Disciplina ................................................................................................................... 29

  5.4. Interaktivnost ............................................................................................................. 29

  5.5. Kvaliteta ..................................................................................................................... 29

  5.6. Korisnost .................................................................................................................... 29

  6. ZAKLJUAK ................................................................................................................. 31

  POPIS LITERATURE...........................................................................................................32

  POPIS SLIKA ......................................................................................................................... 33

  POPIS KRATICA .................................................................................................................. 35

 • 1

  1. UVOD

  Cilj animacije CMYK model je pribliiti korisniku sam pojam i znaenje CMYK

  modela boja. CMYK model je opisan interakcijom multimedijskih elemenata.

  Dokumentacija izrade animacije CMYK modela zapoinje opisom tematike

  CMYK modela boja, stila uenja kinestetikog i razine znanja razina znanje.

  Nakon toga slijedi opis animacije, odnosno scenarija animacije te detaljan opis

  postupka izrade svake stranice animacije.

  Na kraju su opisani atributi koje sadri animacija ureeni prema Heller&Martin

  taksonomiji.

 • 2

  2. OPIS TEMATIKE, STILA UENJA I RAZINE ZNANJA

  2.1. Opis odabrane tematike CMYK model boja

  CMYK (suptraktivni model) predstavlja sustav koji sve boje opisuje kao kombinaciju

  etiriju osnovnih komponenti:

  Cyan (C),

  Magenta (M),

  Yellow (Y) i

  Black (K, od rijei Key ili od zadnjeg slova u rijei Black). [1]

  Slika 1: CMYK

  Izvor: http://www.wallsave.com/wallpaper/1024x768/cmyk-wooho-by-serialgfx-on-deviantart-

  1026548.html

 • 3

  2.1.1. Razlike: RGB i CMYK model

  U samome uvodu moemo razdvojiti RGB i CMYK model boja prema njihovoj

  uporabi: kada je u pitanju web grafika koristi se RGB (televizori, monitori raunala, zasloni

  mobilnih telefona i slino), dok je za grafiku koja ide za tisak neophodan CMYK model boja.

  Slika 2: Primjeri koritenja CMYK i RGB modela

  Izvor: http://predmet.pfv.singidunum.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=66

  RGB model je adaptivni, naime adaptivnim mijeanjem 100% crvene (engl. Red),

  100% zelene (engl. Green) i 100% plave (engl. Blue) dobije se bijela boja. Boje se nalaze

  izmeu 0 i 255.

  Za razliku od adaptivnog RGB modela, kod CYAN-a se boje dobivaju oduzimanjem

  te se stoga naziva suptraktivnim modelom. Kao to je ve reeno, ukoliko kod CYAN modela

 • 4

  boja pomijeamo 100% cyan (engl. Cyan), magente (engl. Magenta) i ute (engl. Yellow)

  neemo dobiti potpuno crnu boju ve prljavosmeu. Zato je dodana crna (engl. BlacK) kako

  bi se dobila istija crna boja. Za razliku od RGB modela, gdje se boje izraavaju

  vrijednostima od 0-255, kod CMYK modela, odreene su nijanse esto izraene kao postoci

  od 0 100%.

  Slika 3: RGB i CMYK modeli boja

  Izvor: http://predmet.pfv.singidunum.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=66

  Za zakljuak moemo rei da su CMY i RGB komplementarne boje: svaki par boja iz

  RGB modela formira jednu od CMYK boja i obrnuto. [1]

  2.2. Opis stila uenja Kinestetiki pristup

  Stilovi uenja koje poznajemo su:

  vizualni,

  auditivni,

  digitalni i

  kinestetiki.

  U ovom radu za stil uenja izabran je kinestetiki stil.

  Studenti koji preferiraju takav stil uenja imaju izvrsnu okulomotornu koordinaciju i

  mehanike sposobnosti. Oni su najuinkovitiji kad se od njih trai da aktivno manipuliraju

 • 5

  materijalom o kojem ue. Stoga preferiraju pouavanje voenim otkrivanjem, rad u laboratoriju,

  rad na terenu, studije sluajeva, igranje uloga i slino. [2]

  Tokom izrade animacije vodilo se rauna o zadanom stilu uenja te se pokuao

  slijediti zadani stil. Manipuliranje sadrajem i aktivna manipulacija ostvareni su kroz

  interaktivni prikaz CMYK modela i kroz provjeru znanja.

  2.3. Razina znanja

  Prema Bloomovoj taksonomiji postoje sljedee vrste razina znanja:

  znanje,

  razumijevanje,

  primjena,

  analiza,

  sinteza i

  vrednovanje.

  U ovom radu je za objanjavanje CMYK modela boja kroz animaciju izabrana razina

  znanja nazvana znanje.

  Razina znanje odnosi se na sposobnosti prizivanja injenica, klasifikacije injenica,

  definicija i teoretskih znanja. Oekivana izvedba oituje se kroz neki sljedee radnje:

  definiranje,

  opisivanje,

  identificiranje,

  oznaavanje,

  nabrajanje,

  povezivanje,

  izbor,

  navoenje,

  reproduciranje,

 • 6

  imenovanje,

  popisivanje,

  prisjeanje,

  ponavljanje,

  rasporeivanje i slino. [2]

 • 7

  3. OPIS ANIMACIJE SCENARIJ

  Cilj animacije CMYK model je (kinestetikim pristupom i razinom znanja znanje)

  pribliiti korisniku znaenje i uporabu CMYK modela.

  Animacija zapoinje introm, odnosno uvodom gdje se ispisuje CMYK naslov

  postepeno poveavajui intenzitet boje i veliinu samih slova.

  Nakon uvoda automatski se otvara prva stranica animacije gdje korisnik pomou

  tekstualnih i vizualnih elemenata saznaje osnove o CMYK modelu. Klikom na Next

  gumbi, otvara se druga stranica.

  Na drugoj stranici korisnik, takoer pomou tekstualnih i vizualnih elemenata saznaje

  razlike izmeu RBG i CMYK modela boja. Klikom na Next gumbi, otvara se trea

  stranica.

  Trea stranica sadri slike etiriju praznih slikarskih platna i etiri gumbia na kojima

  pie redom: C, M, Y i K: Pritiskom na prvi gumbi C, na slikarskom se platnu

  pojavljuje oblik ispunjen cyan bojom. Pritiskom na drugi gumbi M, na slikarskom se

  platnu pojavljuje oblik ispunjen magenta bojom. Pritiskom na trei gumbi Y, na

  slikarskom se platnu pojavljuje oblik ispunjen utom bojom. I naposljetku, pritiskom na

  etvrti gumbi K, na slikarskom se platnu pojavljuje oblik ispunjen crnom bojom. Svaki

  se oblik pritiskom na odreeno dugme postepeno poveava i ispunjuje zadanom bojom.

  Zaustavljanje izvoenja oblika postie se pritiskom na Stop dugme. Klikom na Next

  gumbi, otvara se etvrta stranica.

  etvrta stranica je zapravo kviz sa 3 pitanja. Ukoliko korisnik krivo odgovori na

  postavljeno pitanje pojaviti e mu se obavijest o krivom odgovoru te e moi ponovno

  pokuati tono odgovoriti. Ukoliko tono odgovori, prebacuje ga se na sljedee pitanje te mu

  se, tonim odgovorom na zadnje pitanje, zahvaljuje na sudjelovanju u kvizu.

 • 8

  4. POSTUPAK IZRADE CMYK ANIMACIJE

  4.1. Intro Uvod

  Intro, odnosno uvod je zapravo ispisivanje rijei CMYK koja se ispisuje automatski

  prilikom pokretanja animacije. Slova CMYK rijei se postepeno pojavljuju mijenjajui

  veliinu i intenzitet obojanosti, odnosno Alpha vrijednost. Postupak izrade je sljedei.

  eljenim stilom i veliinom teksta ispiemo eljenu rije. Kako bismo razdvojili slova

  kliknemo na CTRL+B (ili odemo u izbornik Modify te odaberemo Break Apart).

  Dobijemo prikaz kao na slici.

  Slika 4: Intro 1

  Izvor: autor

  Potom moramo razdvojiti slova na slojeve. Odemo u izbornik Modify - Timeline

  Distribute to Layers.

 • 9

  Slika 5: Intro 2

  Izvor: autor

  Nakon toga imamo sljedee stanje slojeva:

  Slika 6: Intro 3

  Izvor: autor

  Zatim moramo svako slovo pretvoriti u Movie Clip. Jednostavno pritisnemo F8

  tipku, odaberemo Movie Clip, te svakom dodamo Instance Name kako je prikazano.

 • 10

  Slika 7: Intro 4

  Izvor: autor

  Sljedee to moramo uiniti jest dodati Keyframe na petom Frame-u. Oznaiti

  emo dakle peti Frame du c,m,y i k Layer-a, te desnim klikom izabrati Insert

  Keyframe. Potom emo svim c, m, y i k slovima pridjeliti Alpha vrijednost 0 i to na

  prvom Frame-u, te e slova postati prozirna.

  Slika 8: Intro 5

  Izvor: autor

  Nakon to smo svim slovima na prvom Frame-u dodijelili Alpha vrijednost 0,

  stvoriti emo Motion Tween izmeu prvog i petog sloja desni klik Insert Motion

  Tween. Zatim emo dodati KeyFrame na desetom Frame-u (istim postupkom kao to

  smo to uinili na petom) i na petnaestom te emo na petnaestom proizvoljno poveati

 • 11

  veliinu rijei CMYK uz pomo alata Free Transform Tool. Ponovno moramo umetnuti

  Motion Tween, sada izmeu desetog i petnaestog sloja.

  Slika 9: Intro 6

  Izvor: autor

  Sljedee to moramo uiniti jest pomaknuti svako (osim slova k) slovo za dva Frame-a, kao

  to je prikazano na sljedeoj slici te du zadnjeg Frame-a dodati Frame-ove (desni klik - Insert

  Frame) kako bismo zavrili Intro stranicu.

  Slika 10: Intro 7

  Izvor: autor

  Ovim korakom zavrili smo izradu Intra, odnosno uvoda te nam se sada prilikom

  pokretanja animacije ispisuje CMYK rije sa postupnim pojavljivanjem slova koja mijenjaju

  intenzitet, obojanosti i veliinu.

 • 12

  4.2. Prva stranica

  Prva stranica se automatski otvara nakon Intra, odnosno uvoda u animaciju. Na

  prvoj stranici korisnik pomou tekstualnih i vizualnih elemenata saznaje osnove o CMYK

  modelu. Tekst i slike prikazani su pomou Scroll Panela, odnosno omogueno je vertikalno

  i horizontalno navigiranje kroz elemente. Postupak izrade prve stranice je sljedei.

  Na sam vrh stranice dodajemo naslov: to je CMYK. Zatim kreiramo gumbi

  Next koji e nas voditi na drugu stranicu. Postupak kreiranja gumbia je sljedei.

  Odaberemo Rectangle Tool i nacrtamo pravokutnik eljene veliine i boje. Zatim pomou

  Text Tool-a napiemo tekst koji elimo da nam se ispisuje na gumbiu. Pozicioniramo ga

  na eljeno mjesto na gumbiu te oznaimo oba elementa i pritisnemo F8 na tipkovnici,

  odnosno Convert To Symbol te odaberemo Button. Dodati emo Instance Name naem

  gumbiu, kako bismo poslije s njime mogli manevrirati u kodu (AS3). Ovaj e nam se

  gumbi zvati next_btn. Stranici emo takoer upisati ime - Frame Label kako bismo

  mogli doi do nje u kodu. Prva stranica zvati e nam se prvi. Postupak izrade svih ostalih

  gumbia u ovoj animaciji je isti (mijenja se naravno naziv gumbia i Instance Name te se

  vre odgovarajue izmjene u kodu, ali princip je isti) te se stoga nee dalje objanjavati kroz

  ovu dokumentaciju.

  Slika 11: Prva stranica (1) - Gumbii

  Izvor: autor

 • 13

  Slika 12: Prva stranica (2) - Gumbii

  Izvor: autor

  Sljedei emo kod upisati u Action Script (do kojeg doemo tako da oznaimo

  Frame na kojem elimo da se kod izvrava i pritisnemo F9 tipku na tipkovnici), kako bismo

  omoguili da gumbi Next stvarno i izvrava svoju funkciju, odnosno vodi nas na sljedeu

  stranicu.

  Slika 13: Prva stranica (3) Gumbii (AS3)

  Izvor: autor

  Nakon to smo kreirali gumbi koji e nas voditi na sljedeu stranu, krenuti emo sa

  omoguavanjem prikaza tekstualnih i slikovnih elementa. Kako bismo omoguili prikaz

  pripremljenog teksta i slika, na stranicu emo staviti komponentu Scroll Pane koja e

  omoguiti horizontalno i vertikalno navigiranje. Postupak je sljedei.

  Odemo u izbornik Components i odaberemo opciju Component Inspector. Iz

  dobivenog prozora sa komponentama na pozornicu izvuemo Scroll Pane te postavimo

  irinu - width na 420 i proizvoljni height. S obzirom na to da emo komponenti u kodu

  pridijeliti odgovarajui sadraj, moramo joj pridodati ime komponentu smo nazvali spane.

 • 14

  Zatim odaberemo Rectangle Tool i nacrtamo oblik na kojem e se prikazivati tekst i slike.

  Width postavimo na istu vrijednost kao i irinu Scroll Pane komponente.

  Slika 14: Prva stranica (4)

  Izvor: autor

  Sljedei korak jest odabrati Text Tool i napisati (ili kopirati ukoliko smo ve napisali

  tekst u Wordu to je preporuljivo zbog jednostavnosti rukovanja sadrajem) eljeni tekst.

  Tekstni okvir smjestiti emo unutar oblika kojeg smo nacrtali Rectangle Tool-om. Ukoliko

  elimo dodati slike, postupak je sljedei. Odemo u izbornik File i odaberemo Import

  Import to Library te pronaemo eljenu sliku iz mape direktorija naeg sustava nakon ega

  se ona smjesti u Library. Sliku nakon toga jednostavno odvuemo iz Library-ja na

  eljeno mjesto unutar oblika. Kako bismo napisani tekst i dodane slike mogli pridijeliti

  Scroll Pane-u, moramo oznaiti sve (zajedno sa nacrtanim oblikom) i pritisnuti F8 tipku te

  pretvoriti te elemente u Movie Clip. Movie Clip-u emo dodijeliti ime scrolltext1.

  Slika 15: Prva stranica (5)

  Izvor: autor

 • 15

  Slika 16: Prva stranica (6)

  Izvor: autor

  Kod koji moramo upisati u AS3 kako bismo Movie Clip pridodali Scroll Pane-u

  prikazan je i objanjen na sljedeoj slici.

  Slika 17: Prva stranica (7)

  Izvor: autor

  Ovime smo zavrili stvaranje prve stranice na kojoj korisnik pomou tekstualnih i

  vizualnih elemenata saznaje osnove o CMYK modelu. Prva stranica je prikazana na sljedeoj

  slici.

 • 16

  Slika 18: Prva stranica (8)

  Izvor: autor

  4.3. Druga stranica

  Na drugoj stranici korisnik, kao i na prvoj - pomou tekstualnih i vizualnih elemenata

  saznaje koje su razlike izmeu RBG i CMYK modela boja. I ovdje se nalazi gumbi Next,

  koji korisnika vodi na treu stranicu, ali i gumb Back koji korisnika vraa na prvu stranicu,

  i gumb First, koji korisnika vraa na prvu poetnu stranicu (na ovoj stranici Back i

  First gumbii imaju istu funkciju).

  S obzirom na to da se na drugoj stranici, kao i na prvoj nalazi kombinacija tekstualnih

  i slikovnih elemenata prikazanih pomou Scroll Pane komponente, te je izrada ista kao i

  kod prve stranice, ovdje emo prikazati samo zavrnu sliku druge stranice.

 • 17

  Slika 19: Druga stranica

  Izvor: autor

  4.4. Trea stranica

  Trea stranica sadri slike etiriju praznih slikarskih platna i etiri gumbia na kojima

  pie redom: C, M, Y i K: Pritiskom na prvi gumbi C, na slikarskom se platnu

  pojavljuje oblik ispunjen cyan bojom. Pritiskom na drugi gumbi M, na slikarskom se

  platnu pojavljuje oblik ispunjen magenta bojom. Pritiskom na trei gumbi Y, na

  slikarskom se platnu pojavljuje oblik ispunjen utom bojom. I naposljetku, pritiskom na

  etvrti gumbi K, na slikarskom se platnu pojavljuje oblik ispunjen crnom bojom. Svaki

  se oblik pritiskom na odreeno dugme postepeno poveava i ispunjuje zadanom bojom.

  Zaustavljanje izvoenja oblika postie se pritiskom na Stop dugme. Klikom na Next

  gumbi, otvara se etvrta stranica dok se klikom na Back gumbi otvara prethodna, odnosni

  prva stranica. First gumbi vodi nas na prvu - poetnu stranicu.

  Postupak izrade tree stranice opisan je u nastavku.

  Na poetku smo izvrili Import to Library slike sa slikarskim platnom. Zatim smo tu

  sliku dovukli na pozornicu etiri puta za etiri komponente CMYK modela.

 • 18

  Slika 20: Trea stranica (1)

  Izvor: autor

  Pomou Brush Tool-a smo nacrtali mali krui te smo ga pretvorili u Movie Clip

  (klikom na tipku F8). Dali smo mu Instance Name cyan_mc i pozicionirali smo ga na

  sredinu prvog slikarskog platna. Dvo-klikom na stvoreni Movie Clip otvara nam se

  cyan_mc. Ponovno pritisnemo tipku F8 te pretvorimo Movie Clip u Graphic. Sada na

  prvom Frame-u postavimo Alpha (Properties Color: Alpha) vrijednost na 0 i boju

  cyan R 0, G 255 i B 255 (Properties Color: Advanced Settings). Na petom

  Frame-u pritisnemo tipku F6 (odnosno ubacimo novi Keyframe te poveamo Alpha

  vrijednost na 25 i pomou alata Free Transform Tool poveamo sam oblik. Izmeu

  Frame-a 5 i 10 ubacimo Motion Tween. Postupak postupnog poveavanja Alpha

  vrijednosti i veliine samog oblika ponavljamo do etrdesetog Frame-a gdje moemo

  definirati proizvoljnu veliinu naeg oblika, ali mu Alpha vrijednost na mora biti

  postavljena na 100. Dodali smo gumbi kojim e se pokrenuti kreirani Movie Clip i

  pridijelili mu Instance Name cyan_btn.

 • 19

  Slika 21: Trea stranica (2)

  Izvor: autor

  Slika 22: Trea stranica (3)

  Izvor: autor

  Postupak ponovimo za ostala tri slikarska platna gdje e se prikazivati magenta, uti i

  crni oblici.

  Kako bismo mogli zaustaviti aplikaciju potrebno je dodati gumbi Stop ija e se

  funkcija odrediti u AS3 kodu. Gumbiu smo pridijelili Instance Name stop_btn.

 • 20

  Kod koji omoguuje izvravanje Movie Clip-a i zaustavljanje istih pritiskom na

  odgovarajue gumbie prikazan je i objanjen na slikama koje slijede.

  Slika 23: Trea stranica (4) AS3 Funkcije za pokretanje Movie Clipa

  Izvor: autor

 • 21

  Slika 24: Trea stranica (5) AS3 Stop gumb

  Izvor: autor

 • 22

  Slika 25: Trea stranica (6) AS3 Formati za ureenje texta

  Izvor: autor

 • 23

  Slika 26: Trea stranica (7) AS3 Funkcije za ispisivanje obojanog teksta na gumbima

  Izvor: autor

  Zavrni izgled tree sranice prikazan je na sljedeoj slici.

 • 24

  Slika 27: Trea stranica (8)

  Izvor: autor

  4.5. etvrta stranica

  Na etvrtoj stranici prikazan je kviz sa tri pitanja koja su vezana uz sadraj. Svako

  pitanje postavljeno je na novi Frame, a izraeno je na sljedei nain.

  4.5.1. etvrta stranica Kviz

  Pomou Text Tool-a napiemo naslov Frame-a i eljeno pitanje. Odemo u

  izbornik Window Components i odaberemo RadioButton komponentu te ju

  postavimo na pozornicu onoliko puta koliko odgovora elimo ponuditi. S obzirom na to da

  emo mi na prvom pitanju ponuditi 2 odgovora, postavili smo 2 RadioButton-a. Pridijelili

  smo im Instance Name o1_btn i o2_btn. Zatim smo dodali gumbi Potvrdi te

  pomou Text Tool-a dva prazna dinamika tekstualna polja kojima smo pridijelili Instance

  Name status_txt i odaberite_txt. Frame sa prvim pitanjem sada izgleda kao to je

  prikazano na slici.

 • 25

  Slika 28: etvrta stranica (1)

  Izvor: autor

  Kod koji omoguuje izvravanje prvog pitanja kviza prikazan je na sljedeoj slici.

 • 26

  Slika 29: etvrta stranica (2) AS3

  Izvor: autor

  Na sljedeim je slikama prikzan kviz tri Frame-a sa tri pitanja.

 • 27

  Slika 30: etvrta stranica (3) Kviz-Pitanje 1

  Izvor: autor

  Slika 31: etvrta stranica (4) Kviz-Pitanje 2

  Izvor: autor

  Slika 32: etvrta stranica (5) Kviz-Pitanje 3

  Izvor: autor

 • 28

  5. TAKSONOMIJA HELLER&MARTIN

  Animacija sadri sljedee atribute ureene prema Heller&Martin taksonomiji.

  5.1. Estetika

  Tip medija Medijski izraz

  Tekst -dobar opi dojam,

  -privlana veliina fonta,

  - boje dobro rasporeene i prilagoene ciljanoj publici,

  - izraz je jednostavan,

  - dobro napravljen format,

  - prikladna pozicija poruka

  - boje u skladu s pozadinskim elementima

  Zvuk - zvuk se ne koristi

  Grafika - koriste se privlane slike ugodnih boja,

  - privlane pozadinske slike, dobra kombinacija boja

  Pokret - ugodni pokreti

  Multimedija - kombinacija multimedijskih elemenata,

  -dobra organiziranost multimedije

  5.2. Publika

  Tip medija Medijski izraz

  Tekst - jasan tekst,

  - sadri veinu bitnih informacija,

  -ima dobru strukturu reenica i

  - koristi jednostavne reenice, razumljive publici

  Zvuk -

  Grafika - slike su prilagoene prezentaciji i temi

  Pokret - pokret je jasan i prilagoen publici

  Multimedija - multimedija je prilagoena publici i interaktivna

 • 29

  5.3. Disciplina

  Tip medija Medijski izraz

  Tekst - koriste se jednostavne reenice i stoga lako pamtljive,

  - injenino i sadrajno tone informacije

  Zvuk -

  Grafika - slike prenose informacije

  Pokret - pokret, kao i slike, prenosi neke informacije

  Multimedija - koordinirana integracija medija,

  5.4. Interaktivnost

  Animacija je interaktivna prezentacija - koju je mogue kontrolirati na nain koji nam

  pae i na nain na koji lake uimo (primjerice moemo zaustaviti prezentaciju, zapisati

  eljene injenice, ponovno pokrenuti eljene dijelove)

  5.5. Kvaliteta

  Tip medija Medijski izraz

  Tekst - koristi se jasan izbor rijei,

  - toni podaci,

  - prikladna brzina i

  - toan pravopis

  Zvuk -

  Grafika - dobra kvaliteta, veliina i jasnoa slika

  Pokret - kvalitetan i koristan pokret

  Multimedija - kvalitetno koordinirana integracija medija

  5.6. Korisnost

  Tip medija Medijski izraz

  Tekst - funkcionalan i koristan tekst i pojavljuje se tokom cijele prezentacije,

  - tekstom e se ostvariti namjena prezentacije uenje

  Zvuk -

 • 30

  Grafika - ugodne boje,

  - slikama je ostvarena namjena prezentacije uenje

  Pokret - koriste se pokreti koji nose poruku pokretima se na neki nain

  ostvaruje namjena prezentacije uenje

  Multimedija - koristi se efektivna i kreativna kombinacija medija kojima e se

  pokuati ostvariti namjena prezentacije uenje

 • 31

  6. ZAKLJUAK

  Animacija CMYK model izraena je u okviru kolegija Izgradnja multimedijskih

  sustava na Veleuilitu u Rijeci.

  Animacija je izraena u Adobe Flash CS3 Professional alatu.

  Tokom izrade animacije vodilo se rauna o zadanom stilu uenja - kinestetikom stilu

  te se pokuao slijediti zadani stil i na taj nain objasniti gledatelju to je CMYK model boja.

  Manipuliranje sadrajem i aktivna manipulacija ostvareni su kroz interaktivni prikaz CMYK

  modela i kroz provjeru znanja.

  Razina znanja koja se koristila je: znanje.

 • 32

  POPIS LITERATURE

  I. http://www.crofan.org/showthread.php?t=4303 (20.05.2013)

  II. http://moodle.veleri.hr/mod/forum/discuss.php?d=1892 (04.06.2013)

 • 33

  POPIS SLIKA

  Slika 1: CMYK ........................................................................................................................... 2

  Slika 2: Primjeri koritenja CMYK i RGB modela .................................................................... 3

  Slika 3: RGB i CMYK modeli boja ........................................................................................... 4

  Slika 4: Intro 1 ........................................................................................................................ 8

  Slika 5: Intro 2 ........................................................................................................................ 9

  Slika 6: Intro 3 ........................................................................................................................ 9

  Slika 7: Intro 4 ...................................................................................................................... 10

  Slika 8: Intro 5 ...................................................................................................................... 10

  Slika 9: Intro 6 ...................................................................................................................... 11

  Slika 10: Intro 7 .................................................................................................................... 11

  Slika 11: Prva stranica (1) - Gumbii ....................................................................................... 12

  Slika 12: Prva stranica (2) - Gumbii ....................................................................................... 13

  Slika 13: Prva stranica (3) Gumbii (AS3) ........................................................................ 13

  Slika 14: Prva stranica (4) ........................................................................................................ 14

  Slika 15: Prva stranica (5) ........................................................................................................ 14

  Slika 16: Prva stranica (6) ........................................................................................................ 15

  Slika 17: Prva stranica (7) ........................................................................................................ 15

  Slika 18: Prva stranica (8) ........................................................................................................ 16

  Slika 19: Druga stranica ........................................................................................................... 17

  Slika 20: Trea stranica (1) ...................................................................................................... 18

  Slika 21: Trea stranica (2) ...................................................................................................... 19

  Slika 22: Trea stranica (3) ...................................................................................................... 19

  Slika 23: Trea stranica (4) AS3 Funkcije za pokretanje Movie Clipa .......................... 20

  Slika 24: Trea stranica (5) AS3 Stop gumb .................................................................. 21

  Slika 25: Trea stranica (6) AS3 Formati za ureenje texta ........................................... 22

  Slika 26: Trea stranica (7) AS3 Funkcije za ispisivanje obojanog teksta na gumbima 23

  Slika 27: Trea stranica (8) ...................................................................................................... 24

  Slika 28: etvrta stranica (1) .................................................................................................... 25

  Slika 29: etvrta stranica (2) AS3 ..................................................................................... 26

  Slika 30: etvrta stranica (3) Kviz-Pitanje 1 ..................................................................... 27

  Slika 31: etvrta stranica (4) Kviz-Pitanje 2 ..................................................................... 27

 • 34

  Slika 32: etvrta stranica (5) Kviz-Pitanje 3 ..................................................................... 27

 • 35

  POPIS KRATICA

  CMYK (engl. Cyan, Magenta, Yellow, BlacK)

  RGB (engl. Red, Green, Blue)