of 56 /56
UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Diplomsko delo VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V LIFECLASS HOTELS & SPA PORTOROŽ The Impact of Animation Program on Guests Satisfaction at LifeClass Hotels & Spa Portorož Kandidat: Gregor Košuta Študijski program: Poslovna ekonomija Študijska usmeritev: Turizem Mentorica: doc. dr. Sonja Sibila Lebe Jezikovno pregledala: univ. dipl. slovenistka Mateja Marin Študijsko leto: 2015/2016 Maribor, junij 2016

VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

  Diplomsko delo

  VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO

  HOTELSKIH GOSTOV V

  LIFECLASS HOTELS & SPA PORTOROŽ

  The Impact of Animation Program on Guests Satisfaction at

  LifeClass Hotels & Spa Portorož

  Kandidat: Gregor Košuta

  Študijski program: Poslovna ekonomija

  Študijska usmeritev: Turizem

  Mentorica: doc. dr. Sonja Sibila Lebe

  Jezikovno pregledala: univ. dipl. slovenistka Mateja Marin

  Študijsko leto: 2015/2016

  Maribor, junij 2016

 • ZAHVALA

  Rad bi se zahvalil vsem, ki so me v času študija podpirali, predvsem pa staršem in starim

  staršem, ki so mi vedno stali ob strani in me spodbujali. Prav tako bi se še posebej rad

  zahvalil mentorici za vso pomoč in strokovno podporo pri nastajanju diplomskega dela.

 • POVZETEK

  Za dolgoročen obstoj vsakega podjetja, ki prodaja turistične storitve, je zadovoljstvo

  potrošnikov ključnega pomena. Tega se zavedajo tudi pri Istrabenz Turizmu, d. d., ki v

  okviru turističnega področja razvijajo in tržijo storitveno znamko LifeClass.

  V diplomskem delu raziskujemo pomen in vlogo animacije v turizmu ter njen vpliv na

  zadovoljstvo gostov v hotelih LifeClass & Spa Portorož. Gost bo zadovoljen zapustil

  hotel in želel nakup ponoviti le takrat, ko bodo njegova pričakovanja dosežena ali

  presežena. Animacija se v prvi vrsti organizira zato, da bi čim bolje zadovoljili potrebe,

  želje in pričakovanja gostov. To je tudi glavni cilj vsakega animacijskega programa.

  Z raziskavo smo na podlagi anketiranja gostov prišli do zaključka, da so gosti s celotno

  turistično storitvijo, katere del je tudi animacija, v veliki večini zelo zadovoljni, saj bodo

  nakup ponovili in znamko LifeClass v Portorožu priporočili tudi drugim. Animacija je s

  kakovostnim programom prispevala svoj delež, ne bo pa na prvem mestu razlogov za

  ponovni nakup gosta. Dobropočutna ponudba in mesto Portorož sta glavna dva razloga

  za odločitev ponovnega nakupa in lahko rečemo, da sta oba dejavnika najbolj prispevala

  k splošnemu zadovoljstvu gostov.

  Ključne besede: animacija, zadovoljstvo gostov, kakovost, LifeClass, Portorož.

  ABSTRACT

  For the long-term existence of every company, which sells tourism services, consumer

  satisfaction is crucial. This is well aware to Istrabenz turizem d. d. which is developing

  and marketing the service brand LifeClass within the framework of their tourism

  department.

  This thesis is the research of the meaning and role of animation in tourism and its impact

  on guest satisfaction in LifeClass Hotels & Spa Portorož. Guests will leave the hotel

  satisfied and make a return visit only when their expectations are achieved or exceeded.

  Animation is primarily organized to best meet the needs, desires and expectations of

  guests. This is also the main goal of every animation program.

  The research, based on the interviewing of guests, concluded that the majority were very

  satisfied with the complete tourist services of which a part is animation, as they will make

  a return visit and recommend the brand LifeClass in Portoroz to others. Animation and

  its quality program did contribute its share but for the guests it will not be the main reason

  for a return visit. Wellness and the destination Portoroz are two main deciding factors for

  a return visit and we can affirm that both these factors contribute decisively to the overall

  guest satisfaction in LifeClass Hotels & Spa Portorož.

  Key Words: animation, guest satisfaction, quality, LifeClass, Portoroz.

 • i

  KAZALO

  1 UVOD_________________________________________________________________________________ 1 1.1 Opredelitev problema _____________________________________________________________ 1 1.2 Namen, cilji in osnovne trditve ______________________________________________________ 1 1.3 Predpostavke in omejitve __________________________________________________________ 2 1.4 Predvidene metode raziskovanja ____________________________________________________ 2

  2 ANIMACIJA __________________________________________________________________________ 3 2.1 Razvoj in pomen animacije v turizmu ________________________________________________ 3 2.2 Cilji animacije ____________________________________________________________________ 4 2.3 Osnovna načela animacije__________________________________________________________ 5 2.4 Učinki animacije __________________________________________________________________ 6

  2.4.1 Neposredni ekonomski učinki animacijskih programov ______________________________ 6 2.4.2 Posredni ali neekonomski učinki pričakovanega zadovoljstva zaradi animacijskih programov 6 2.4.3 Socialni učinki animacijskih programov, zanimivi za širšo turistično skupnost (imidž destinacije) ________________________________________________________________________ 7

  2.5 Povezava ponudbe animacije in zadovoljstva gostov ____________________________________ 8 2.6 Animator________________________________________________________________________ 9

  2.6.1 Zahtevane psihofizične lastnosti animatorja _______________________________________ 9 2.6.2 Celostna podoba animatorja v odnosu do gosta ___________________________________ 10 2.6.3 Izobrazba animatorja in njegovo izpopolnjevanje __________________________________ 12

  3 IDENTITETA PODJETJA KOT SESTAVNEGA DELA PORTOROŽA ____________ 14 3.1 Portorož – zdraviliški kraj z bogato tradicijo __________________________________________ 14 3.2 Razvoj Portoroža v tesni povezavi z izgradnjo hotela Palace _____________________________ 14 3.3 LifeClass – prva slovenska mednarodna hotelska veriga ________________________________ 15 3.4 Predstavitev animacije in animacijskih programov v hotelih LifeClass Portorož______________ 16

  3.4.1 Aktivnosti v Naravi __________________________________________________________ 18 3.4.2 Za otroke __________________________________________________________________ 18 3.4.3 Aktivnosti v Hotelu __________________________________________________________ 19 3.4.4 Dogodki, plaža Meduza ter Portorož in Piran _____________________________________ 20

  3.5 Raziskava mnenja in zadovoljstva gostov z animacijskimi storitvami v LifeClass & Spa Portorož 20 3.6 SWOT-analiza animacijskega programa LifeClass Hotels & Spa Portorož____________________ 28 3.7 Predlog izboljšanja obstoječega animacijskega programa _______________________________ 29

  4 SKLEP ______________________________________________________________________________ 30

 • iii

  KAZALO SLIK

  SLIKA 1: TEMELJNI MODEL ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ....................................................... 8 SLIKA 2: VZROČNA POVEZAVA MED KAKOVOSTJO, ZADOVOLJSTVOM IN PONOVNIM

  NAKUPOM .................................................................................................................................................. 8 SLIKA 3: CELOSTNA PODOBA ANIMATORJA .................................................................................... 10 SLIKA 4: STAROSTNE SKUPINE ANKETIRANIH GOSTOV .............................................................. 21 SLIKA 5: GLAVNI RAZLOG ZA OBISK HOTELA ................................................................................ 22 SLIKA 6: POMEMBNOST PRISOTNOSTI VRST ANIMACIJE (A) ...................................................... 23 SLIKA 7: ZADOVOLJSTVO Z ANIMATORJEM (B) .............................................................................. 24 SLIKA 8: LASTNOSTI ANIMATORJA .................................................................................................... 24 SLIKA 9: PONOVNI OBISK ..................................................................................................................... 25 SLIKA 10: ODLOČILEN FAKTOR ZA PONOVNI OBISK ..................................................................... 26 SLIKA 11: PRIPOROČILO ........................................................................................................................ 27

  KAZALO TABEL

  TABELA 1: URNIK AKTIVNOSTI ANIMACIJSKEGA PROGRAMA V LIFECLASS & SPA

  PORTOROŽ................................................................................................................................................ 17 TABELA 2: SWOT-ANALIZA ANIMACIJSKEGA PROGRAMA V LIFECLASS & SPA

  PORTOROŽ................................................................................................................................................ 28

  SEZNAM OKRAJŠAV

  NPK Nacionalna poklicna kvalifikacija

 • 1

  1 UVOD

  1.1 Opredelitev problema

  Turizem je sektor gospodarstva, ki je v nenehnem porastu, tako v tujini kot tudi v

  Sloveniji. Tudi v času zadnje največje gospodarske krize se je izkazal kot zelo odporen

  na krizno dogajanje.

  Zaradi sprememb pogojev življenja in dela človek teži po drugačnem, novem, prijetnem.

  To ustvarja motive za nova doživetja in potovanja, ki se seveda razlikujejo od

  vsakodnevnih dejavnosti. Problem, ki ga želimo raziskati, je področje animacije v

  turizmu, ki postaja vse bolj pomemben faktor pri zadovoljevanju človeških potreb, kot so

  npr. športno-rekreativne aktivnosti, izleti ali sproščene večerne zabave v času preživljanja

  počitnic. Z animacijo dopolnjena hotelska ponudba daje gostu občutek zaželenosti in

  uspešno preganja dolgčas, zato se bo gost v destinacijo morda še vrnil prav na podlagi

  dobre izkušnje z domiselno oblikovano ponudbo animacije.

  Ponudba hotelskih storitev mora ob osnovnih storitvah nastanitve in prehrane ponuditi

  gostom še takšen animacijski program, ki bo pritegnil njihovo pozornost ter tako

  omogočil animatorju doseči zastavljen cilj.

  Animator je pri izvajanju animacijskega programa vedno v stiku z gosti, zato je

  pomembno, da ponudnik storitve animacije to dejstvo izkoristi in naredi vse, da bo s

  kakovostno izvedbo vseh ponujenih vrst animacije zadovoljil ali presegel njihova

  pričakovanja. Gost bo le tako začutil, da je bila storitev opravljena kakovostno in bo

  zadovoljen zapustil hotel ter tudi širše, destinacijo.

  V nalogi smo raziskali, v kakšni meri je animacija vplivala na končno zadovoljstvo gostov

  v LifeClass Hotels & Spa v Portorožu.

  1.2 Namen, cilji in osnovne trditve

  Namen

  Izbrano temo smo analizirali zato, ker nas je zanimalo, v kakšni meri je animacija gostov

  v času njihovega bivanja prispevala k njihovemu zadovoljstvu ali nezadovoljstvu in

  predlagali dodatne možnosti za njene ključne segmente prilagojene vsebine. Tema je še

  posebej zanimiva, saj je avtor diplomske naloge tudi sam imel priložnost opravljati delo

  animatorja.

  Cilji

  Določiti pomen in vlogo animacije v turizmu,

  poudariti pomen pravilnega načrtovanja animacijskega programa,

  poudariti pomen izbire primernega kadra za izvajanje animacijskega programa,

  s pomočjo ankete ugotoviti, ali so gosti s ponudbo animacije in njeno izvedbo zadovoljni,

  oblikovati predlog za prihodnost animacije v Hotelih LifeClass & Spa Portorož.

 • 2

  Trditve

  Trdili smo, da je danes animacija hotelskih gostov ključnega pomena za njihovo

  zadovoljstvo.

  1.3 Predpostavke in omejitve

  Predpostavke

  Na to temo je bilo na razpolago dovolj literature za izdelavo naloge.

  Predpostavljali smo, da se bodo gostje v dovolj veliki meri odzvali na anketni vprašalnik

  in da nam bodo z resnimi ter iskrenimi odgovori pripomogli k zanesljivim podatkom in

  tako omogočili realne rezultate naloge.

  Omejitve

  V geografskem smislu smo nalogo omejili na znano destinacijo na slovenski obali –

  Portorož. V strokovnem smislu smo nalogo omejili na animacijo gostov v LifeClass

  Hotels & Spa Portorož. V organizacijskem pomenu smo anketo omejili na maksimalno

  50 anketirancev z osmimi vprašanji.

  1.4 Predvidene metode raziskovanja

  Diplomska naloga je statična poslovna raziskava.

  Pri nalogi smo uporabili deskriptiven in analitičen pristop. Metode raziskave so bile:

  v uvodu smo uporabili metodo kompilacije in deskripcije: podali smo tuja mnenja,

  v jedru smo uporabili metodo analize: izvedli in analizirali smo anketo,

  v sklepu smo uporabili metodo sinteze: povzeli smo glavne misli iz uvodnega dela in iz jedra podali ugotovitev ter oboje med sabo povezali v obliko priporočil.

  Del rezultatov smo prikazali v obliki grafov in tabel.

 • 3

  2 ANIMACIJA

  Pojem ''animacija'' in ''animirati'' izvira iz latinske besede ''anima'', ki pomeni ''duša'' in

  ''animare'', ki pomeni ''življenjski dih'' in ''oživljanje nečesa, vdihniti življenje, pognati,

  spodbujati, motivirati'' (Ravkin, 1989, str. 14–15).

  Pojma animacije v Sloveniji žal še ne znamo pravilno sloveniti. V Slovarju slovenskega

  knjižnega jezika (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2000) je beseda animacija

  omenjena v povezavi s filmom in gledališčem: ''animácija […], film., gled. navidezno

  oživljanje lutk, predmetov ali risanih figur s premikanjem, gibanjem le-teh […].''

  S pojmom animacija pa se, poleg filmske dejavnosti (animirani filmi) in gledališča

  (lutkarstvo) srečujemo tudi v računalniški industriji (računalniška animacija) ter v

  turizmu (animacija gostov). V nadaljevanju bomo govorili o animaciji v turizmu oziroma

  o animaciji hotelskih gostov.

  Po etimologiji besede je animacija dejavnost, katere cilj je:

  oživiti turistično ponudbo, ji vdihniti življenje z novimi vsebinami,

  pognati, spodbujati, motivirati turiste k sodelovanju pri teh vsebinah in aktivnostih (Ravkin, 1989, str. 15).

  Pojem animacija, kot navajata Finger in Gayler (2003, str. 17–18), je pravzaprav francoski

  ''izum'' in ga najdemo danes v skoraj vseh evropskih jezikih: v Franciji in Nemčiji

  ''Animation'', v Italiji ''animazione'', v Španiji ''animación'', v Turčiji ''animasyon'', v

  Sloveniji na Hrvaškem in v Srbiji ''animacija'', le v angleško govorečem okolju, kot navaja

  Jere Lazanski (2002, str. 4), se uporabljajo tudi drugi izrazi, kot so ''guest relations'',

  ''lesaure organisation'', ''entertainment'' in ''events management''.

  Animacija danes sodi med strokovne izraze, ki so samoumevni na področju prostega časa,

  počitnic in turizma na splošno (Finger & Gayler, 2003, str. 3).

  2.1 Razvoj in pomen animacije v turizmu

  Animacija je stara dejavnost, ki se je v svoji najenostavnejši obliki pojavljala že pri

  antičnih narodih, pri Grkih (prve olimpijske igre) in Rimljanih (kolosej je ponujal ''kruha

  in iger'') ter še kasneje v italijanski renesansi, in sicer v komediji Del' Arte v podobi

  Harlekina, ki je ljudi s svojo igro spravljal v smeh. Na evropskih dvorih so skozi stoletja

  pripravljali kulturne in umetniške večere, ki jih lahko označujemo kot predhodnike

  animacije (Jere Lazanski, 2002, str. 5).

  Zgodovina in sodoben razvoj animacije sta po Fingerju in Gaylerju (2003, str. 6–8)

  potekala v štirih fazah:

  1. 1930–1950: V Franciji se v 30-ih v mladinskih organizacijah pojavi pomen

  skupinskega sodelovanja mladih na socialnih in družbenih področjih, iz česar

  se v 40-ih razvije nastanek ''Hiš mladih in kulture''. Že kmalu po drugi svetovni

  vojni pa se v Franciji na podlagi državnih spodbud razvije priznano

  kvalificirano izobraževanje za animatorja.

  2. 1950–1970: Za Pionirja na področju animacije velja Club Mediteranee, ki je v

  svojo hotelsko verigo klubov v Evropi in po svetu vnesel animacijo kot

 • 4

  specifičen del edinstvenega turističnega doživetja storitve. V 50-ih letih se

  zamisel animacije gostov prenese tudi na francoske počitniške vasice.

  3. 1970–1990: V začetku 70-ih nastaneta Club Aldiana in Robinson Club, kot

  nemška alternativa klubskega načina preživljanja letnega dopusta. V začetku

  80-ih se začnejo razvijati novi klubi, ki dobesedno prekopirajo njihovo delo na

  vseh področjih delovanja, tudi na področju animacije (Club Calimera, Magic

  Life, Club Papillon, Club Alltoura). John Issa pa je z briljantno idejo ''All

  inclusive'' počitnic (vsi stroški so vključeni v ceno) oziroma načinom

  preživljanja dopusta pognal četrti val razvoja animacije gostov.

  4. 1990–danes: V začetku 90-ih tako začnejo nastajati, v deželah z nizkimi stroški

  zaposlenih (Kuba, Dominikanska republika, Turčija idr.), nove oblike

  preživljanja dopusta s poudarkom na animaciji, kjer so ''All inclusive'' ponudbe

  zajemale tudi široko paleto ponudb športa, iger in zabave. Danes lahko najdemo

  animacijske programe skorajda v vseh večjih in tudi v manjših hotelih, saj se

  zavedajo, da v dobri animaciji gostov tiči poslovna priložnost: boljša kakovost,

  večje zadovoljstvo gostov, tržne priložnosti in varnejša prihodnost.

  Ko govorimo o zgodovinskem razvoju animacije, pa ne moremo zapostaviti Disneylanda.

  Prvi tematski park je bil namreč odprt leta 1955 v Anhajmu v Kaliforniji. Splošni princip,

  na katerem temelji delovanje Disneylanda, je zabava, zabava za vsako ceno, zabava z

  vsemi razpoložljivimi sredstvi. Obiskovalce nenehno animirajo različni izvajalci, kot so

  igralci, pantomimi, ekvilibristi, akrobati, žonglerji. Igra je bistvo zabave v tematskih

  parkih tipa Desneyland v vsej njeni raznolikosti (Džigurski, 2012).

  Povsod tam, kjer turizem obravnavajo kot dobičkonosni in poslovnih priložnosti poln

  sektor gospodarstva, namenjajo animaciji eno osrednjih vlog (Slak, 2008, str. 10) in v

  LifeClass & Spa Portorož pri tem niso izjema.

  2.2 Cilji animacije

  Jere Lazanski (2002, str. 7) meni, da je glavni cilj animacije doseči zadovoljstvo gostov

  z namenom, da se gostje vrnejo in s seboj pripeljejo še druge goste.

  Strinjamo se, da je zadovoljstvo gostov ključ do uspeha vsakega ponudnika oz.

  organizatorja turističnih storitev, saj se bo le zadovoljen gost spet vrnil, širil dobro ime in

  s seboj pripeljal novega gosta. Ni pa to edini cilj animacije, saj obstaja tudi drug interes,

  in sicer, kot poudarja Cerović (2008, str. 55), interes po čim večji realizaciji turistične

  potrošnje. Dobički pretežno prihajajo iz turistične potrošnje, kar je osnovna gonilna sila

  vsakega ponudnika turističnih storitev. Tako se na turističnem trgu srečamo z dvema

  osnovnima pojmoma: doživetje in dobiček. Na podlagi tega lahko navedemo dva osnovna

  cilja animacije, ki je kot del turistične ponudbe važna za povečanje dobička ter kot že

  omenjeno za večje zadovoljstvo gostov:

  1. Zadovoljstvo gostov Prvi in glavni cilj turistične animacije je večje zadovoljstvo gosta, da bi doživel

  turistično destinacijo in vse njene potenciale, ki jih ima kot turist na razpolago

  ter s tem potešil svoje zahteve, potrebe in pričakovanja, ki so v prvi vrsti

  motivirale njegovo odločitev za obisk določene turistične destinacije,

  turističnega objekta ali nekega dogodka. Doživetje in zadovoljena potreba

 • 5

  turista pa je izpolnjena takrat, kadar so občutki, izkušnje in percepcija za

  določen program, objekt ali destinacijo, dosegli njegove želje ter pričakovanja.

  2. Potrošnja gostov Drugi pomemben cilj, zaradi katerega se načrtuje, organizira in ponuja vsak

  animacijski program, je povečanje turistične potrošnje (Cerović, 2008, str. 55–

  56).

  Animacije je del celotne turistične storitve, ki ima vse prej kot lahko nalogo, saj se

  organizira zato, da bi na eni strani dosegla čim višjo stopnjo zadovoljstva gosta in na drugi

  strani povečala njegovo potrošnjo. Lahko bi rekli, da je zadovoljstvo gosta za ponudnika

  animacije dolgoročna naložba v gosta in potrošnja kratkoročna naložba v gosta.

  2.3 Osnovna načela animacije

  Z izhajanjem iz navedenih ciljev animacije se postavlja vprašanje, katera načela

  omogočajo doseganje obeh ciljev. Animacijski program bo uspešen, če bo primerno

  sestavljen glede na potrebe in želje gostov ter jih bo motiviral k udeležbi. Po svoji vsebini

  mora biti za goste sprejemljiv, prav tako pa mora zagotoviti doseganje ciljev animacije.

  Animacijski program doseže cilj s pričakovano potrošnjo gosta, potrošnja gosta pa je

  dokaz, da je gost doživel animacijski program po sistemu ''vrednost za denar'' (''value for

  Money'') (Cerović, 2008, str. 56–57).

  Cilje animacije lahko animator doseže tako, da upošteva naslednja načela:

  načelo svobode Udeležba pri aktivnostih ali dogodkih ponujenega animacijskega programa ni

  predpisana in je prepuščena gostu v izbiro, brez prisile in brez pogojevanja. Gost

  je lahko aktiven, lahko pa je tudi pasiven član (Jere Lazanski, 2002, str. 8).

  Načelo aktivnosti Brez sodelovanja gosta pri aktivnostih ali dogodkih ponujenega animacijskega

  programa ne moremo govoriti o realizaciji animacijskega programa in tako tudi

  ne o realizaciji ciljev animacije (Cerović, 2008, str. 57). Animator si mora v svojih

  animacijskih programih prizadevati za vsebine, ki bodo omogočale aktivno

  sodelovanje gostov. Ločimo dve vrsti programov: aktivne, kjer gostje aktivno

  sodelujejo (športne, zabavne in druge igre) ter pasivne, kjer je gost le gledalec

  (koncerti, gledališke in druge predstave) (Jere Lazanski, 2002, str. 8).

  Načelo enakosti Vsak gost, ki sodeluje pri animacijskem programu, je enakopraven član in ima

  enake pravice. V kolikšni meri bo gost sodeloval in kako bo aktiven pri določeni

  vrsti animacije pa je njegova odločitev, pravica in svobodna izbira. Animacijski

  program se po navadi ne načrtuje samo za manjši del publike, ampak za vse goste

  v destinaciji ali v objektu (Cerović, 2008, str. 57). Za manjše skupine se lahko

  oblikujejo prilagojeni programi po meri – t. i. ''taylor made'' programi (Jere

  Lazanski, 2009, str. 3).

  Načelo primernosti To načelo odgovarja na vprašanje, kakšen mora biti animacijski program.

  Primeren mora biti glede na ciljno skupino z upoštevanjem starostnih razlik

  gostov, posebej primeren mora biti tudi z vidika morale in etike ter primeren ceni,

  za katero je bil prodan (vrednost za denar). S primernim animacijskim programom

  s sprejemljivo vsebino, ki bo odgovarjala potrebam in motivom gostov, bo

  mogoče doseči zastavljene cilje (Cerović, 2008, str. 57–58).

 • 6

  2.4 Učinki animacije

  Vsaka gospodarska aktivnost se začne s ciljem po ustvarjanju pozitivnih ekonomskih in

  finančnih rezultatov ter tako tudi animacija v turizmu ni izjema. Kot smo že podrobneje

  opisali, so učinki animacije v turizmu definirani z dvema osnovnima ciljema,

  zadovoljevanje potreb, zahtev in želja gostov ter ustvarjanje optimalnih poslovnih

  rezultatov (Cerović, 2008, str. 142).

  Učinke animacije lahko razvrstimo z vidika pričakovanj treh interesnih skupin:

  1. neposredni ekonomski učinki (menedžment). 2. posredni neekonomski učinki (zadovoljstvo gostov) in 3. socialni ali učinki, zanimivi za širšo turistično skupnost (imidž destinacije)

  (Cerović, 2008, str. 142).

  2.4.1 Neposredni ekonomski učinki animacijskih programov

  Neposredni učinki animacije so tisti, ki se kažejo kot finančni rezultat in so vidni v bilanci

  stanja. Cerović (2008, str. 143) še poudarja, da se mora vsak načrtovani menedžerski

  projekt v animaciji izraziti tudi skozi finančni učinek oziroma v sprejetem proračunu in

  da mora biti animacijski program oblikovan tako, da se bo finančno izplačal.

  Cetinski (1988, str. 65) navaja, da rezultate neposrednih učinkov animacije, ki jih vodstvo

  pričakuje, po navadi razvrstimo v dve skupini. To so:

  1. prihodki od prodaje vstopnic (kulturno-umetniških, zabavnih, športno-rekreativnih in drugih programov) ter prihodki od oglasnih sporočil ali drugih

  vsebin in aktivnosti, kot so npr. donatorska ter sponzorska sredstva.

  2. Prihodki iz naslova opravljanja gostinskih in drugih storitev (prodaja pijač, napitkov, jedi, sladic in drugega) (povzeto po Adrijaševič in drugi, 1999, str.

  140).

  Vse oblike in vrste neposrednih finančnih učinkov animacije je možno takoj izmeriti,

  kontrolirati in prav tako so rezultati vidni takoj. Merljivost je pomembna za menedžerje,

  saj odseva rezultat njihovih odločitev. Prav tako je merljivost pomembna za animatorja,

  ki lahko oceni lasten prispevek k finančnim učinkom. Merljivost pa je pomembna tudi za

  širšo skupnost, ki ustvarja prihodke skozi razne davke in takse (Cerović, 2008, str. 143–

  144).

  2.4.2 Posredni ali neekonomski učinki pričakovanega zadovoljstva zaradi animacijskih programov

  Posredni učinki, ki se pričakujejo od animacije gostov, so določeni s pričakovanim

  doživetjem, ki je pogojeno s psihološkimi, sociološkimi, kulturnimi, verskimi in drugimi

  dejavniki, in jih ni mogoče finančno prikazati. Njihov učinek ni vezan na čas, v katerem

  se animacija izvaja, temveč so to naložbe v prihodnje pozitivne učinke (Cerović, 2008,

  str. 144).

  V najširšem smislu in na dolgi rok je finančni učinek z vidika turistične destinacije

  pozitiven, če je bil gost zadovoljen, ker bo to doživetje želel ponoviti. Če ni bil

  zadovoljen, ga ne bo več želel ponoviti in če je to širših razsežnosti, bo destinacija na

  podlagi tega nazadovala ter ne bo več ustvarjala neposrednih učinkov od prodaje storitev

  nastanitev in prehrane, zato ker gostov ne bo (prav tam, str. 144).

 • 7

  Ravkin (1989, str. 70) meni, da so posredni učinki animacije rezultat dobro organizirane

  animacije, ki na ta način povečuje zadovoljstvo gostov in s tem vpliva na:

  motivacijo gosta pri izbiri določene turistične destinacije,

  ponovni prihod gosta v turistično naselje,

  prihod novih gostov,

  podaljšanje turistične sezone,

  boljšo zasedenost kapacitet izven glavne sezone in

  spremembo v strukturi gostov.

  Iz tega lahko povzamemo, da zadovoljen gost ustvarja tudi neposredne pozitivne

  ekonomske učinke na poslovanje podjetja, saj bo v času svojega bivanja koristil še kakšen

  ponujen program ali storitev, podaljšal bivanje ali načrtoval ponovni prihod, priporočil

  ponudnika sorodnikom in znancem, kar se bo obrestovalo v prihodnji turistični potrošnji.

  Učinke animacije lahko spremljamo z različnimi metodami, kot so ankete, intervjuji in/ali

  opazovanje. V naši raziskavi smo se odločili uporabiti metodo anketiranja, s katero smo

  v zadnjem poglavju prikazali rezultate odgovorov anketiranih gostov o vplivu animacije

  na njihovo zadovoljstvo hotelske skupine LifeClass Hotels & Spa Portorož.

  2.4.3 Socialni učinki animacijskih programov, zanimivi za širšo turistično skupnost (imidž destinacije)

  Učinki animacijskih programov, ki se kažejo kot interes širše skupnosti, vplivajo na

  oblikovanje imidža turistične destinacije (mesta, občine, celotne regije in tudi države). Z

  neplačljivimi programi folklornih in etničnih skupin, koncerti glasbenih skupin,

  ansamblov, verskimi, kulturnimi ali športnimi programi se spodbuja obisk neke

  destinacije ali pa program ali dogodek v prihodnosti. Gost, ki bo zadovoljen s ponujenim

  programom, se bo ponovno vrnil v destinacijo, objekt ali v državo, kjer so bila njegova

  pričakovanja izpolnjena ali presežena. Socialni ekonomski učinki animacije v turizmu se

  kažejo v večjih davkih od prodanih storitev in proizvodov, v turističnih taksah ter drugih

  finančnih učinkih, ki so samo posredno merljivi (Cerović, 2008, str. 146).

  Dejavniki, ki vplivajo na ekonomske učinke s prirejanjem tovrstnih neplačljivih

  programov ali dogodkov v objektu ali na širšem področju mesta, občine ali države, so:

  dejavnik motivacije (možen izbor turistične destinacije ali države),

  dejavnik zadrževanja gostov ob slabih vremenskih razmerah,

  dejavnik podaljšanja turistične sezone,

  dejavnik povpraševanja (širjenje in segmentiranje turističnega tržišča),

  dejavnik druge turistične potrošnje, povzročene z večjim fizičnim naporom in obremenitvijo (večje uživanje jedi in pijače po fizičnih, športno-rekreativnih

  aktivnostih),

  dejavnik dvigovanja stopnje zadovoljstva in čustvenega naboja za vrnitev v isto turistično destinacijo,

  dejavnik ustne in osebne propagande (propaganda od ust do ust) (Bartoluci, 1984, str. 196 povzeto po Cerović, 2008, str. 146).

  Iz tega izhaja, da je smiselno podpreti določene animacijske projekte, tudi če na kratki

  rok ne bodo kazali pozitivnih finančnih rezultatov. Na dolgi rok pa lahko imajo za širšo

  skupnost velike pozitivne učinke.

 • 8

  2.5 Povezava ponudbe animacije in zadovoljstva gostov

  Da bi bili gosti zadovoljni, je potrebno doseganje oziroma preseganje njihovih zahtev,

  potreb in pričakovanj. Večina opredelitev teoretikov zadovoljstva uporabnikov storitev je

  osredotočena predvsem na koncepte pričakovanj, izkušenj in percepcije neke storitve, ki

  jo potrošnik na podlagi vsega tega ovrednoti. Na podlagi teh elementov Možina (2007,

  str. 8–9) opredeljuje temeljni model zadovoljstva uporabnikov (Slika 1).

  Slika 1: Temeljni model zadovoljstva uporabnikov

  Vir: (Možina, 2007, str. 9)

  Slika prikazuje neposredno (ne)zadovoljstvo uporabnikov storitve, ko uporabnik na

  podlagi izkušnje in zaznave ovrednoti storitev na podlagi njegovega pričakovanja.

  Cronin in Taylor (1992) pa sta v svoji raziskavi vzročnih povezav med zadovoljstvom,

  splošno kakovostjo storitev in namenom ponovnega nakupa, ugotovila, da je zaznana

  kakovost storitve predhodnik zadovoljstva s storitvijo (Reberšak, 2006, str. 21), kar je

  prikazano na sliki (Slika 2).

  Slika 2: Vzročna povezava med kakovostjo, zadovoljstvom in ponovnim nakupom

  Prirejeno po: (Cronin in Taylor, 1992, povzeto po Reberšak, 2008, str. 21)

  Iz slike je razvidno, da je vzrok ponovnega nakupa povezan s kakovostjo storitve, ki

  povzroča občutek vrednosti in posledično zadovoljstvo gosta.

  Turistični ponudniki si s prizadevanjem za kakovostno opravljanje storitev zmanjšujejo

  možnost nezadovoljstva gostov in tako preprečujejo, da bi se širile slabe govorice o

  podjetju ali njihovih storitvah (Grlica, 2010, str. 63).

  Animacija se v prvi vrsti prireja za gosta z namenom, da bi se njegova pričakovanja

  izpolnila ali celo presegla. Z zanimivo vsebino pripravljen in na podlagi potreb ter želja

  ciljne skupine sestavljen animacijski program, ki bo pritegnil čim večje število gostov in

  stalna kakovostna izvedba posameznih aktivnosti ali dogodkov s strani animatorja, bo

  lahko zadovoljila potrebe ter želje gostov. Zadovoljen gost pa bo na podlagi takšne

  pozitivne izkušnje večinoma ponovil nakup. Lahko rečemo, da sta ponovni nakup in

  PRIČAKOVANJA O STORITVI

  IZKUŠNJA STORITVE

  ZAZNAVA STORITVE

  OVREDNOTENJE STORITVE

  KAKOVOST STORITVE

  ZAZNANA VREDNOST

  ZADOVOLJSTVO PONOVNI NAKUP

 • 9

  zadovoljstvo gosta v tesni povezavi, se pa brez kakovostno opravljenega animacijskega

  programa praviloma ne moreta zgoditi.

  2.6 Animator

  Animator je turistični delavec, ki ima nalogo narediti gostu bivanje v hotelu ali destinaciji

  ugodno, tako da mu zapolni njegov prosti čas z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, v

  katerih bo gost aktivno ali pasivno sodeloval. Njegova aktivnost se začne s prvim stikom

  z gostom, traja ves čas bivanja gosta, vse do njegovega odhoda z obljubo, da bodo tudi

  pri naslednjem srečanju izpolnjene vse njegove želje in potrebe (Džigurski, 2012, str.

  140).

  Da bi animator lahko zadovoljil vse potrebe in želje gostov, mora imeti določene

  psihofizične lastnosti, kakor tudi fizično vzdržljivost, talent in občutek za kontakt z gosti

  ter določeno stopnjo izobrazbe. Animator ne sme imeti pomanjkljivosti, ki so vidne na

  prvi pogled, ampak mora biti skorajda idealnega fizičnega videza, torej s čim manj

  fizičnimi pomanjkljivostmi. Tudi starost animatorja je pomembna. Idealno je, če je

  njegova starost nekje v povprečju starostne skupine, za katero izvaja animacijski program

  (Cerović, 2008, str. 231), razen v primeru otroške animacije, kjer je kot minimalna

  določena starost 18 let.

  2.6.1 Zahtevane psihofizične lastnosti animatorja

  Lastnosti animatorja in zunanji videz so pomembni dejavniki, ki vplivajo na izbiro

  animatorja in so pogosto pomembnejši od znanja, pridobljenega v rednem šolskem

  programu, kot tudi od pridobljenih veščin pri zunajšolskem usposabljanju. Zaradi tega je

  potrebno biti pazljiv pri izbiri animatorja, ki mora imeti naslednje psihofizične lastnosti:

  prijeten videz (čednost),

  optimalno starost,

  razsodnost,

  zainteresiranost in angažiranost,

  pokončnost,

  profesionalnost,

  nadarjenost,

  pozornost,

  nagnjenost k umetnosti,

  zaupljivost,

  pozitivno naravnanost,

  inteligentnost in razumnost,

  dobro zdravje,

  energičnost in navdušenost,

  lahkotnost verbalnega izražanja,

  odpornost na čustvene pritiske,

  taktnost,

  dober spomin,

  komunikacijske spretnosti (Cerović, 2008, str. 231–234).

 • 10

  2.6.2 Celostna podoba animatorja v odnosu do gosta

  Celostno podobo animatorja v odnosu do gosta lahko prikažemo s shemo (Slika 3), ki jo

  je predstavil Finger (1988, povzeto po Jere Lazanski, 2002, str. 32).

  Slika 3: Celostna podoba animatorja

  Vir: (Cerović, 2007, str. 235, prirejeno po Ravkin, 1989, str. 58)

  Iz sheme je razvidno, da je animator večfunkcijska oseba v odnosu do gosta.

  Kolega

  Animator se v primerjavi z gostom obnaša tako, kot se obnaša do svojih kolegov

  (sodelavcev) v podjetju. Ne zaradi enakega statusa ali poklica, temveč zato, ker bosta z

  gostom sodelovala pri isti aktivnosti (Cerović, 2008, str. 235–236). Ta funkcija torej

  nikakor ne pomeni, da se mora animator gostu prilagoditi v znanju o njegovem poklicu1

  (Jere Lazanski, 2002, str. 33).

  Svetovalec (Usmerjevalec)

  Animator je za skupino gostov svetovalec in usmerjevalec pri njihovih aktivnostih. Gosti

  se v ''novem svetu'' težko znajdejo, včasih so tudi zmedeni in negotovi, zato jim mora kdo

  svetovati ter jih usmerjati (Cerović, 2008, str. 236). Da bi animator gosta lahko usmerjal

  in mu svetoval, kako lahko najbolje preživi svoj prosti čas, mora dobro poznati turistični

  kraj, njegovo prebivalstvo, zgodovino in lokalne posebnosti (Jere Lazanski, 2002, str. 33).

  1 Finger in Gayler (2003) pa navajata še drug pomen, in sicer pomen v primerih, ko se animator in sodelavec

  (kolega) srečata v času opravljanja vsak svojega dela, kar se lahko zgodi, če npr. animator po skupni

  aktivnosti goste povabi na pijačo v hotelski bar. Animator se v tem primeru nikakor ne sme obnašati do

  sodelavca (kolega) za točilnim pultom kot gost, saj je v prvi vrsti njegov kolega.

  ANIMATOR

  GOSTITELJ

  PREDSTAVNIK

  INFORMATOR

  DOBER

  SOGOVORNIK

  ''PRIJATELJ''

  AKTIVEN GOST NA

  POČITNICAH

  SPECIALIST

  ORGANIZATOR

  SVETOVALEC

  ''KOLEGA''

 • 11

  Organizator

  Animator je vedno organizator in ker ga gost vidi kot kolega, svetovalca in kot osebo, na

  katero se lahko vedno obrne, se mu s polnim zaupanjem v celoti prepušča (Cerović, 2008,

  str. 236).

  Specialist

  Animator lahko na določenem področju animacije s svojim znanjem in sposobnostmi daje

  poseben imidž programu ter s tem na posebno zanimiv in učinkovit način privablja goste

  (Cerović, 2008, str. 236).

  Aktiven gost na počitnicah

  Animator je v tej funkciji zaposlen, profesionalni delavec v turizmu in hkrati tudi gost.

  Ne glede na to pa mora v teh pogojih in okoliščinah gostu nuditi dober animacijski

  program, skladno z njegovimi željami in pričakovanji (Jere Lazanski, 2002, str. 32-33).

  Gostitelj in domačin

  Kot dober gostitelj animator ne sme pozabiti, da je njegova glavna naloga zadovoljstvo

  gosta, da se bo naslednje leto zopet vrnil v hotel in pripeljal s seboj nove goste (Jere

  Lazanski, 2002, str. 33). Animator je za gosta vedno domačin. Gostitelj je na ravni hotela,

  na ravni mesta in na državni ravni (Cerović, 2008, str. 236).

  Predstavnik

  Kot predstavnik hotela, turističnega kraja, območja ter države hkrati, se mora animator

  zavedati, da ščititi in zastopa njihove interese (Jere Lazanski, 2001, str. 33).

  Informator

  Gosti iščejo številne zanesljive informacije in naloga animatorja je, da vse informacije

  prenese korektno ter izčrpno na gosta. Dober animator je odlično informiran o vseh

  storitvah, ki so na voljo gostom (Cerović, 2008, str. 236).

  Dober sogovornik

  Gost pričakuje, da bo skozi pogovor z animatorjem zbral nekaj koristnih in zanimivih

  informacij o ljudeh, kulturi, običajih, destinaciji ipd. Animator pa lahko s pogovorom

  pridobi informacije o gostu, o njegovih željah in potrebah ter ga na podlagi teh informacij

  ustrezno usmeri, bodisi k aktivnostim animacijskega programa ali k drugim storitvam

  (Cerović, 2008, str. 237). Animator se mnogokrat znajde tudi v vlogi poslušalca (Jere

  Lazanski, 2002, str. 34).

  Prijatelj

  Animacija je lahko uspešna samo takrat, ko se vzpostavi ne samo profesionalen, ampak

  tudi prijateljski odnos obeh udeleženih v komunikacijskem procesu. Gost se vedno dobro

  počuti, če ga gostitelj (domačin) sprejme kot prijatelja2 (Cerović, 2008, str. 237).

  2 Poleg vsega naštetega pa je animator tudi tretje oko in uho. V večini primerov je namreč edini od

  zaposlenih, ki se pred gosti pojavlja v civilu. To mu omogoča, da lažje opazi določene pomanjkljivosti

  oziroma dobi od gostov informacije, kot so npr. neprimerna postrežba, težave na recepciji, čistoča, hrana

  ipd., ki jih lahko nato posreduje na višji nivo, kar dela njegovo delo še bolj kompleksno (Finger & Gayler,

  2003, str. 256) .

 • 12

  2.6.3 Izobrazba animatorja in njegovo izpopolnjevanje

  Animacija danes zavzema izjemno mesto v turistični ponudbi mnogih destinacij in

  postaja nepogrešljiv del ponudbe ob nastanitvi ter hrani.

  Da bi bila animacija izvedena kakovostno, je zelo pomembno, da animacijski program

  izvaja izobražen in za delo usposobljen animator, kar poudarjajo tudi številni avtorji:

  Krippendorf: ''animacijo morajo voditi izobraženi animatorji najvišjih karakternih lastnosti in z najboljšim pedagoškim znanjem'' (Ravkin, 1989, str.

  58).

  Finger: ''animacija je preveč pomembna, da bi jo prepustili neizkušenim in šarlatanom'' (Ravkin, 1989, str. 58).

  Batler: ''vsaka organizacija mora biti strokovno vodena, vsak animator mora biti strokovno usposobljen'' (Džigurski, 2012, str. 151).

  Kot vsak resni poklic tudi turistična animacija potrebuje izobražen kader. Samo

  motivirani in izobraženi animatorji lahko jamčijo za nenehni razvoj dejavnosti, za

  sledenje svetovnim trendom in seveda za uspeh dogodka, ki ga organizirajo (Slak, 2008,

  str. 12). Na začetku so bili animatorji športniki, inštruktorji plesa, kasneje študenti, ki so

  imeli možnost hitrega zaslužka, danes pa opravljajo delo animatorja pretežno

  strokovnjaki z ustrezno izobrazbo (Džigurski, 2012, str. 150). Od leta 2003 naprej imajo

  v Sloveniji vsi, ki se čutijo sposobne opravljati delo animatorja, možnost pridobiti

  certifikat s strokovnim naslovom turistični animator/turistična animatorka.

  V nacionalni poklicni kvalifikaciji (v nadaljevanju NPK) so zapisane kompetence

  animatorja in tudi področja dela, ključna dela ter spretnosti in znanja, ki so potrebna za

  pridobitev certifikata turistični animator/turistična animatorka (Priloga 1).

  Certifikat Turistični animator lahko kandidati v Sloveniji pridobijo v različnih

  srednješolskih in visokošolskih ustanovah. Koledar preverjanj znanja je objavljen na

  portalu NRP (nacionalno informacijsko središče) (Nacionalno informacijsko središče,

  2016). Namen certificiranja je, da kandidat lahko uveljavlja znanja in spretnosti,

  pridobljene zunaj šolskega sistema in jih verificira z javno listino, kar omogoča zakon.

  Posameznik dokazuje obvladovanje zahtevanih znanj in spretnosti z raznimi dokazili ali

  v postopku preverjanja pred komisijo. Področje certificiranja NPK je pod pristojnostjo

  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Certifikat ima podoben

  pomen kot spričevalo ali diploma, s tem da daje posamezniku poklicno kvalifikacijo, ne

  pa izobrazbe (Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2015).

  Strokovno izpopolnjevanje animatorja mora temeljiti na poznavanju vseh področij

  animacije (igre, šport, socialni stiki, kultura itd.), raznih spretnosti in tehnik (npr. delo z

  mikrofonom) in znanja, ki mu bodo omogočala biti enakopraven član hotelskega tima

  (npr. znanja ekonomike turizma, menedžmenta, marketinga ipd.). Posebej pa je treba

  izpostaviti tudi znanja in spretnosti, ki so potrebne za uspešno komuniciranje z gostom:

  verbalne (spretnost govora) in neverbalne komunikacije (poznavanje bontona, protokola

  ipd.) (Ravkin, 1989, str. 60).

  Da bi lahko animator bolje opravljal svoje delo, pa Džigurski (2012, str. 151) še posebej

  izpostavlja pomen izpopolnjevanja animatorjev pri:

  veščinah govora – pri verbalni komunikaciji je zelo važno, da pazi na pravilno izgovarjavo imena in priimka gosta, da je sposoben govoriti več tujih jezikov,

 • 13

  da pozna kulturo (in poudarja njeno pomembnost) ter običaje gostov, kakor tudi

  kulturo in običaje matične destinacije.

  Pri neverbalni komunikaciji je zelo važno, da se lahko animator pri izvajanju programa ustrezno odzove z izrazom na licu, mimiko in gibanjem telesa. V

  neverbalni komunikaciji ima pomembno vlogo tudi oblačenje animatorja

  (barvne kombinacije, toni barv ipd.). Animator z gosti ne sme biti intimen in se

  ne sme izogibati rokovanju, tapkanju ipd., če je to potrebno (Džigurski, 2012,

  str. 151).

  Džigurski (2012, str. 151) navaja, da je cilj vsakega nadaljnjega izobraževanja ustvariti

  univerzalnega animatorja (angl. all around), ki bi bil sposoben voditi aktivnosti na

  katerem koli področju animacijske dejavnosti. Univerzalni animator pomeni z vidika

  kadrov prihranek finančnih sredstev, po drugi strani pa ga je mogoče uporabiti v primerih

  odsotnosti drugih animatorjev.

  ''Animator ni igralec elektronskega instrumenta z raskavim glasom in nekaj šalami.

  Animator je lahko le kdo, ki ima primerno izobrazbo, naravni dar, veselje do dela z ljudmi,

  občutek za profesionalnost, neizmerno ustvarjalno žilico in disciplino. Animator je oseba,

  ki ji je blizu nastopanje, a se zaveda, da morajo biti v ospredju tisti, za katere nastopa in

  s katerimi nastopa. Animator je oseba, ki ji je blizu vodenje in organiziranje prireditev in

  ki se zaveda, da kot vodja tima skrbi za motivacijo vseh udeleženih. Animator odlično

  obvlada ekonomska načela animacije, a jih ne postavlja v ospredje, saj se preko druženja,

  igre, povezovanj, smeha in zadovoljstva vseh udeleženih sama uresničujejo'' (Jere

  Lazanski 2008, str. 15).

 • 14

  3 IDENTITETA PODJETJA KOT SESTAVNEGA DELA PORTOROŽA

  Skupina LifeClass Hotels & Spa je prva slovenska mednarodna hotelska veriga. Prvi

  hotel, ki je v svet ponesel ime LifeClass, je bil leta 2004 portoroški Grand Hotel Palace

  (danes Grand Hotel Portorož). Kljub novejši letnici ima hotelska veriga bogato zgodovino

  in tradicijo. Njeni začetki segajo v leto 1891, ko je v Portorožu nastala hotelska družba,

  ki je zgradila prvi hotel ter uredila zdravilišče in kopališče. Kasneje, leta 1910, je bil

  zgrajen Kurhotel Palace (stari hotel Palace), ki je še danes simbol Portoroža. Z otvoritvijo

  starega hotela Palace je turizem v Portorožu zacvetel. Prijetno mediteransko podnebje ter

  blagodejni učinki klime, soli in vode so zaustavili popotno nogo marsikaterega nemirnega

  raziskovalca (Istrabenz turizem d. d., 2014).

  3.1 Portorož – zdraviliški kraj z bogato tradicijo

  Portorož/Portorose je eden največjih turističnih krajev v Sloveniji in najpomembnejše

  turistično središče na slovenski obali. Njegova zgodovina je daljša od zgodovine turizma

  na Slovenskem, prav tako pa sega tudi zgodovina njegovega turističnega razvoja daleč

  nazaj v obdobje, ko turizem ni bil poznan ne pod tem imenom ne pod takšnim pojmom

  (Brglez, Gale, Pagon, & Auer, 2005, str. 4). Portorož je bil namreč že od 13. stoletja znan

  kot zdraviliški kraj, v katerem so menihi iz samostana sv. Lovrenca zdravili z morsko

  vodo in s slanico pri boleznih, kot so revmatizem, vodenica, skrofuloza, debelost in rane

  (Turistično združenje Portorož, g. i. z., 2013).

  Leta 1879 je piranski zdravnik dr. Giovanni Lugnano začel z oblogami solinskega blata

  (fango), kopelmi ter pitjem slanice zdraviti revmatska in druga obolenja. Sloves o

  zdravilni moči solinskih snovi ter uspešnem zdravljenju se je iz bližnjih krajev, od koder

  so sprva prihajali bolniki, kmalu razširil tudi v bolj oddaljene predele Avstro-Ogrske

  (Turistično združenje Portorož, g. i. z., 2013).

  Prihod številnih gostov je po letu 1885 narekoval gradnjo novih vil in penzionov v

  Portorožu, kar je spodbudilo piranske izobražence, bančnike ter podjetnike, da so se

  odločili za gradnjo novega hotela z 80 sobami, 120 posteljami, restavracijo in kavarno,

  stavbo za terme s 30 spalnicami ter lastnim kopališčem. To je bil predhodnik Hotela

  Palace (Turistično združenje Portorož, g. i. z., 2013).

  3.2 Razvoj Portoroža v tesni povezavi z izgradnjo hotela Palace

  Prava uveljavitev Portoroža kot turističnega kraja se je začela v letih od 1908 do 1912,

  ko je bil dograjen hotel Palace. Odprt je bil leta 1910 in tedaj je bil to za Excelsiorjem v

  Benetkah najlepši in največji hotel na Jadranu. Načrte zanj je izdelal avstrijski arhitekt

  Johannes Eustacchio (Brglez, Gale, Pagon, & Auer, 2005, str. 20).

  Palace so zgradili v zdraviliško-turistične namene in je bil zaradi svojega razkošja

  namenjen najbolj zahtevnim gostom. Portorož je bil takrat mondeno letovišče z nadvse

  pestro ponudbo. V mestu so delovale kavarne, gostišča, točilnice, bifeji in bari,

  restavracije, frizer, fotograf, cvetličarna, zdraviliški dom, zobozdravnik in lekarne

  (Brglez, Gale, Pagon, & Auer, 2005, str. 21).

 • 15

  Zelo zanimivo se nam zdi dejstvo, da so gostje že takrat želeli biti v svojem prostem času

  aktivni. Kot navajajo Brglez, Gale, Pagon in Auer (2005, str. 21–23) so v Portorožu za

  goste pripravljali razno razne aktivnosti, kot so veslanje, jadranje, jezdenje konjev in

  oslov. Že takrat so prirejali tudi športna tekmovanja, bralne večere, tekmovanja v remiju,

  streljanju s puškami, regate, tek, kotalkanje, kolesarske dirke ter sabljanje. Najemati je

  bilo mogoče tako kolesa, avtomobile kot tudi plovila. Za goste so pripravljali posebne

  izlete, organizirane so bile še razne kulturne in zabavne prireditve, kot so koncerti, plesi,

  zabave, dirke z oslički in konji, ribiška tekmovanja, serenade ob mesečini, praznik cvetja,

  bitka s cvetjem na morju in občasne modne revije. Goste so posebej opozarjali na bogato

  kulturnozgodovinsko dediščino in jih vabili, naj spoznajo notranjščino piranske stolnice,

  si ogledajo piransko obzidje in platna renesančnih umetnikov. Koledar prireditev je trajal

  ves čas od aprila do novembra, razvedrilnim vsebinam pa so se najbolj posvetili v

  poletnem času.3

  Razvoj Portoroža je bil zaradi obeh svetovnih vojn dvakrat prekinjen. Ponovni razcvet pa

  se je začel po letu 1954, ko so obnovili terme v hotelu Palace (Turistično združenje

  Portorož, g. i. z., 2013). V letih 1968–1976 so bili v Portorožu zgrajeni številni novi

  hoteli, kot so Metropol, novi Palace, Slovenija, Riviera in drugi (Brglez, Gale, Pagon, &

  Auer, 2005, str. 31). Leta 1975 so Terme Palace pridobile status naravnega zdravilišča.

  Deset let kasneje so bile zgrajene nove Terme Talasoterapija Portorož, vezane na štiri

  hotele (Turistično združenje Portorož, g. i. z., 2013), ki še vedno tvorijo osnovo

  hotelskega kompleksa v Portorožu, ki se danes trži pod znamko LifeClass.

  3.3 LifeClass – prva slovenska mednarodna hotelska veriga

  Začetek razvoja turistične znamke LifeClass se je, kot smo že omenili na začetku tega

  poglavja, začel leta 2004. Pred tem so štirje hoteli delovali pod imenom Hoteli Palace in

  kot navaja Malenič (2006, str. 3–4) se je leta 1997 podjetje lastninsko preoblikovalo v

  delniško družbo Hoteli Palace, d. d. Leta 2003 pa je prevzela podjetje skupina Istrabenz.

  Leta 2006 so se Hoteli Palace, d. d., pripojili Hotelom Morje, d. d., in prenehali obstajati.

  Turistični holding nastopa danes na trgu s pravnim imenom Istrabenz Turizem, d. d. (prav

  tam, 3–4).

  Kot krovna družba v okviru turističnega področja Istrabenz Turizem, d. d., razvija

  mednarodno hotelsko verigo LifeClass v Portorožu, Opatiji, Travisu in v Svetem Martinu.

  Svojim gostom ponuja skladno celoto hotelskih, gostinskih, dobropočutnih in kongresnih

  storitev, ki jih spremlja bogata kakovostna dopolnilna ponudba (Istrabenz turizem d. d.,

  2006). Hotelsko verigo odlikujejo visokokakovostne storitve in produkti s poudarjeno

  osebno noto, ki so jih gostje deležni v vseh LifeClass resortih (Istrabenz turizem d. d.,

  2014).

  3 V Portorožu so delovali številni hoteli, penzioni in vile, ki so oddajali sobe. Hotel Palace pa je bil v vsem

  najboljši. Bil je odprt vse leto, imel je 300 sob z bogato opremo, električno napeljavo in dvigalo, napravo

  za ohlajanje prostorov in lasten park. Imel je tudi teniško igrišče in kotalkališče pa neposredno povezavo s

  termalnimi objekti, kjer so imeli njegovi gostje privilegirano obravnavo (Brglez, Gale, Pagon, & Auer,

  2005, str. 24).

 • 16

  Pod znamko LifeClass Portorož spadajo Hotel Slovenija (popolnoma prenovljen odpira

  svoja vrata junija 2016) in Grand Hotel Portorož kategorije petih zvezdic, Hotel Apollo,

  Hotel Riviera, Hotel Neptun in Hotel Mirna kategorije štirih zvezdic ter Terme &

  Wellness LifeClass, ki so vpeti v naravno okolje z bogato kulturo. Sprejmejo lahko 1544

  gostov v skupno 793 sobah (Istrabenz turizem d. d., 2014).

  Znamka LifeClass se od konkurence ločuje in je prepoznavna tudi s svojo celostno

  grafično podobo, sestavljeno iz znaka in logotipa (Slika 4: Znak in logotip LifeClass

  Portorož. Znak in logotip LifeClass Portorož ter slogan ''Svet zdravih užitkov'', sporočajo

  trgu identiteto in ključno vsebino ponudbe. Jedro identitete LifeClass Hotels & Spa pa

  predstavlja njihovo poslanstvo, ki je: ''skrb za dobro počutje gostov''.

  Slika 4: Znak in logotip LifeClass Portorož

  Vir: (Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo, 2016)

  Prepoznaven znak sonca z domiselnim imenom, ki je enostavno izgovorljivo in je lahko

  zapomnljivo, se jasno ločuje od drugih ponudnikov v mestu Portorož, bližnji okolici,

  kakor tudi v mednarodnem okolju, ki podjetju predstavljajo neposredno konkurenco.

  3.4 Predstavitev animacije in animacijskih programov v hotelih LifeClass Portorož

  Animacija ima v hotelih LifeClass v Portorožu tradicijo. Gosti se lahko pred odločitvijo

  za prihod temeljito informirajo na njihovi spletni strani o vseh možnostih za aktivno

  preživljanje počitnic. Animacijski program je predstavljen v zavihku ''Aktivnosti'' in kot

  so pri LifeClass Portorož (2014) zapisali ''bodo prav vse aktivnosti ob odkrivanju

  skrivnostnih kotičkov slovenske Istre zabavne, sproščene in polne energije.''

  Krippendorf (1986) navaja šest osnovnih področij animacije, od katerih vsaka zajema

  nekaj možnih aktivnosti:

  gibanje (šport, športne igre …);

  druženje (odhod na piknik, izlet v naravi, otroške zabave, rojstni dnevi …);

  ustvarjalne dejavnosti (risanje, fotografiranje …);

  izobraževanje, odkrivanje in doživljanje (koncerti, pesniški večeri, predavanja o zgodovini destinacije, tečaji učenja jezika, kuhanje …);

  pustolovščine (taborni ogenj, taborjenje pod vedrim nebom, nočni sprehodi …);

  mirovanje, srečanje s samim seboj (joga, poslušanje resne glasbe, večerni pogovori v ožjem krogu …) (povzeto po Ravkin 1989, str. 30).

 • 17

  V nadaljevanju si bomo pogledali, ali so tudi v LifeClass Portorož v okviru te teorije

  pripravili animacijski program za goste svojih hotelov. Animacijski program je razdeljen

  na aktivnosti, ki se odvijajo:

  v naravi (kolesarjenje, sprehodi in nordijska hoja, piknik, izleti),

  za otroke (mini klub, wellness za otroke, otroška kulinarika, družinski program za zdravo poletje),

  v hotelu (vodna rekreacija, vadba v fitnes centru, joga, meditacija, kinesis);

  dogodki (festivali, koncerti in drugi dogodki),

  plaža meduza (raznovrstna ponudba hrane in pijače, izposoja ležalnikov, masažni paviljon in v poletnem času otroški program – mini klub) ter

  Portorož in Piran (Istrabenz turizem d. d., 2014).

  Animacijski program v LifeClass Portorož je pestro zasnovan in v skladu z navedeno

  teorijo ponuja vrsto aktivnosti, od športno-rekreativnih, zabave, raznih dogodkov,

  prireditev in vse do otroške animacije. Lahko bi rekli, da se za vsakega gosta kaj najde.

  Podroben opis animacijskega programa v LifeClass Portorož najdejo gosti tako na njihovi

  spletni strani kakor tudi v tiskanem katalogu, kjer se lahko informirajo z urnikom

  skupinskih aktivnosti (Tabela 1), datumi dogodkov v hotelih in izven njih ter jih tako na

  prijazen in nevsiljiv način vabijo k aktivnosti v besedi in sliki.

  Tabela 1: Urnik aktivnosti animacijskega programa v LifeClass & Spa Portorož

  URA PON TOR SRE ČET PET SOB

  7.30

  Jutranja

  telovadba

  1000 gibov

  Jutranja

  telovadba

  1000 gibov

  Jutranja

  telovadba

  1000 gibov

  Jutranja

  telovadba

  1000 gibov

  Jutranja

  telovadba

  1000 gibov

  Jutranja

  telovadba

  1000 gibov

  8.00 Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  8.00 Joga

  pranajama

  Joga

  pranajama

  Joga

  pranajama

  Joga

  pranajama

  Joga

  pranajama

  10.00 Pot okoli

  sveta Kinesis Kinesis

  10.00 Nordijska

  hoja

  Vodeni

  sprehodi

  Nordijska

  hoja

  Vodeni

  sprehodi

  Nordijska

  hoja

  10.30 Vodeno

  kolesarjenje

  Vodeno

  kolesarjenje

  Vodeno

  kolesarjenje

  11.00 Meditacija Meditacija

  12.00 Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  Rekreacija v

  vodi

  17.00 Vodna

  aerobika

  Vodna

  aerobika

  Vodna

  aerobika

  Vodna

  aerobika

  Vodna

  aerobika

  Vodna

  aerobika

  Vir: (LifeClass Hotels & Spa Portorož, 2016, str. 4)

 • 18

  V programski razdelitvi (Tabela 1, str. 17) lahko v vidimo, da so aktivnosti animacijskega

  programa gostom na razpolago vsak dan, razen v nedeljo. Glede na to, da veliko gostov

  pride le ob koncu tedna, eden od teh dveh dni pa ne ponuja animacijskega programa, se

  nam ta odločitev ne zdi ustrezna. Prav tako se nam zdi, da je premalo dni v tednu

  namenjenim za aktivnosti v naravi.

  V nadaljevanju sledi kratka predstavitev aktivnosti animacijskega programa.

  3.4.1 Aktivnosti v Naravi

  Kolesarjenje

  S kolesarjenjem v LifeClass Portorož ne ponujajo le rekreacije, ampak prvovrstno

  doživetje. Animator vse goste, ki se udeležijo skupinskega kolesarjenja, popelje na

  kolesarske izlete, kjer goste navduši pogled na nasade oljk in soline. Z gosti se lahko

  odpravijo skozi Piran v Fieso, kjer je naravni park z dvema jezercema, ali pa skozi tunel

  nekdanje ozkotirne železnice (Porečanka) do Strunjanskih solin in še kam. Kolesarjenje

  je zaradi mile klime mogoče čez celotno leto. Vzponi so ravno prav dolgi in primerni tako

  za dobre kot tudi za manj pripravljene kolesarje. Vodeno kolesarjenje je za vse hotelske

  goste brezplačno (Istrabenz turizem d. d., 2014).

  Sprehod in nordijska hoja

  Hoteli LifeClass Portorož so odlično izhodišče za vrsto sprehodov. Animator goste vsako

  sončno dopoldne popelje na voden sprehod ali nordijsko hojo po bližnji okolici, kot npr.

  do izjemnega srednjeveškega mesta Piran, do slikovitih Sečoveljskih solin ali do Forma

  Vive, galerije na prostem s čudovitim razgledom na Portoroški zaliv. Vodeni sprehodi in

  nordijska hoja so brezplačni za vse hotelske goste. Privlačne pešpoti bodo goste navdušile

  z izredno istrsko naravno in kulturno krajino4 (prav tam, 2014).

  Piknik in Izleti

  V LifeClass Portorož se zavedajo naravnih danosti in v okviru možnih aktivnosti v naravi

  za svoje goste pripravljajo piknik košarice v hotelskem baru, napolnjene izključno z

  mediteranskimi dobrotami. V ta namen si lahko gosti proti plačilu rezervirajo tudi kolo

  ali celo okolju prijazen avto. Portorož je prav tako odlično izhodišče za najrazličnejše

  izlete. Piransko podeželje ponuja gostom pristna doživetja in daje občutek, da se je tukaj

  čas ustavil. Gosti se lahko zapeljejo po istrski vinski cesti, odkrivajo dediščino istrskih

  kmetov in uživajo v dobri istrski hrani, lahko se odpeljejo z ladjo v Benetke ali pa do

  bližnjega Trsta (prav tam, 2014).

  3.4.2 Za otroke

  Zelo lepo je poskrbljeno tudi za otroke, saj organizirajo predvsem v času počitnic ter

  praznikov zelo obsežen in pester otroški animacijski program. Starši so programa otroške

  animacije vsekakor lahko veseli saj jim kljub skupnim počitnicam z otroki omogoča tudi

  kakovosten čas, ki ga preživita oče in mati skupaj kot par. Najmlajšim gostom je na

  razpolago program LifeClass Mini klub, Wellness za otroke, Kulinarika za otroke in v

  času poletja Zdrav, družinski program (prav tam, 2014).

  4 Goste vabijo na skupinsko aktivnosti tudi z navedbo: ''na morju v enem dnevu vdihnemo okoli 10 milijard

  delcev, ki zdravilno vplivajo na dihalne poti, bronhije in pljuča, in zato so sprehodi ob morju, tako

  sproščujoči kot tudi zdravilni''.

 • 19

  Life Class Mini Klub

  Mini klub se odvija v času zimskih počitnic, velike noči, prvomajskih počitnic, poletnih

  počitnic, jesenskih počitnic in v času božično-novoletnih praznikov. V okviru brezplačne

  otroške animacije animatorji pripravljajo vse vrste družabnih iger, ustvarjalne delavnice,

  plesne zabave, kvize, tombole ipd. V času poletnih počitnic je ob sredah organiziran tudi

  poseben večer, kjer se lahko na večerni animaciji zabavajo tako otroci kot tudi njihovi

  starši (prav tam, 2014).

  Wellness za otroke

  Starši z otroki imajo možnost obiska bazenskega kompleksa s termalnim pramorjem in

  bazenskega kompleksa z morsko vodo, ki vabijo na vodna doživetja.5 Proti plačilu lahko

  starši privoščijo otrokom sprostitveno ''Vichy'' ali ''Ajurvedsko'' masažo ter barvno kopel

  ''Bubble me'', ki popestri otroški svet z barvnimi mehurčki ter poskrbi za njihovo dobro

  počutje (prav tam, 2014).

  Otroška kulinarika

  Zelo izvirno je poskrbljeno tudi za področje otroškega prehranjevanja, kjer nudijo

  najmlajšim zdrave in zabavne obroke ter pravijo: ''zdrave stvari naredimo zabavne.''

  Nudijo energijsko in hranilno uravnoteženo prehrano. Kuharski mojstri za najmlajše

  pripravljajo: zdrave mini burgerje, polnozrnate palačinke, sadne in zelenjavne mešanke

  ter piškote s super živili. Vse to z namenom, da bi tako pripravljeni obroki navdušili

  otroke ter jim hkrati zagotovili zdrav mediteranski obrok (prav tam, 2014).

  Družinski program za zdravo poletje

  Skrbno, poučno ter s ciljem za zdravje otrok je na voljo družinski program v času poletja,

  torej v času, ko je sonce najmočnejše in lahko ob nepazljivosti povzroči nepopravljive

  posledice pri odraslih, še posebej pa pri otrocih. Otroški program ''zdrava senca'' vključuje

  aktivnosti in igre v senci hotelske plaže Meduza, zabavo v bazenskih kompleksih

  termalnega pramorja in otroško razvajanje v senci Term & Wellnessa LifeClass. Vse

  otroške dejavnosti so usmerjene v spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,

  izobraževanja, ekološkega ozaveščanja ter brezskrbnega uživanja v zdravi senci (prav

  tam, 2014).

  3.4.3 Aktivnosti v Hotelu

  Vadba v fitnes centru

  Vsem hotelskim gostom je na razpolago sodobno opremljen fitnes center, ki omogoča

  kakovostno vadbo, možnost strokovnega posveta in sestave individualnega fitnes

  programa. V neposredni bližini je tudi bar, v katerem si lahko gosti privoščijo lahke

  presne slaščice in sveže sokove. Vstop v fitnes center je brezplačen za vse hotelske goste,

  drugim obiskovalcem pa je omogočen proti plačilu (prav tam, 2014).

  Joga, meditacija, kinesis

  Gosti se lahko pridružijo različnim aktivnostim za dušo in telo vsak dan v prostorni

  telovadnici in na sončni terasi, kjer izvajajo:

  kinesis, ki je kombinirana vadba na posebnih kinesis napravah, s katerimi se izvajajo naravni in vsakodnevni gibi. Vadba je skupinska ali individualna.

  5 Skupaj merijo 2000 m2 površine in z elementi pradavnine (čas izvora 42.000 let starega pramorja)

  predstavljajo otrokom edinstveno doživetje in raziskovanje.

 • 20

  Jogo, ki se izvaja z različnimi asanami in meditacijo pod vodstvom indijskega terapevta.

  Meditacijo oziroma vodeno meditacijo, ki je sproščanje po navodilih ajurvedskega zdravnika (prav tam, 2014).

  3.4.4 Dogodki, plaža Meduza ter Portorož in Piran

  Dogodki

  V sklopu aktivnosti vabijo goste LifeClass Portorož k udeležbi oziroma obisku raznih

  dogodkov, med katerimi so nekateri že tradicionalni in na katerih LifeClass sodeluje

  posredno ali neposredno. Omenjamo nekatere, ki so se zgodili v letu 2015: Festival

  Malvazije (tradicionalni gastronomski dogodek), Bridal Bootcamp (prva poročna

  delavnica v Sloveniji), tradicionalni Tartini festival (glasbeni koncerti ter glasbene

  delavnice), Dnevi vrtnic in wellnessa Portorož (vrtnice na področju kulinarike in

  wellnessa), Istrski maraton (otvoritev slovenske maratonske tekaške sezone) (prav tam,

  2014).

  Plaža Meduza

  Meduza, plaža hotelov LifeClass, je ena izmed ekskluzivnih plaž na Jadranu.6 Odlikuje

  se po odlični zasnovi in vrhunski ponudbi storitev. Plaža je v neposredni bližini hotelov.

  Dva prestižna masažna paviljona sta na razpolago vsem gostom. V poletnih dneh na plaži

  zaživi pester zabavni program s kreativnimi delavnicami in igrami za najmlajše goste, ki

  ga v okviru Mini kluba pripravlja animacijska ekipa LifeClass (prav tam, 2014).

  Portorož in Piran

  Portorož in Piran sta središče koščka Sredozemlja na zahodni obali istrskega polotoka.

  Počitniško sproščeni Portorož je v zavetnem zalivu obdarjen z izredno blagodejno

  obmorsko klimo in, kot smo že navedli, z izjemno zdraviliško tradicijo. Sosed, starodavni

  Piran, pa sodi med najlepša sredozemska mesta in najbolje ohranjena stara mesta v

  Evropi. Skupaj tvorita izredno turistično zaokroženo celoto in dajeta vse možnosti, da

  gost doživi vse, zaradi česar je pripotoval v Portorož. Doživi jih lahko v lastni režiji ali

  pa se udeleži aktivnosti na animacijskih programih, ki so jih v LifeClass & Spa Portorož

  pripravili za vse svoje hotelske goste (prav tam, 2014).

  3.5 Raziskava mnenja in zadovoljstva gostov z animacijskimi storitvami v LifeClass & Spa Portorož

  Z vprašalnikom, ki ima osem vprašanj (Priloga 1) smo pridobili mnenja gostov o

  animaciji ter z njimi testirali osnovno trditev, ki smo jo postavili na začetku diplomskega

  dela. Vprašanja so bila razdeljena na več delov: a) motivi za obisk, b) zadovoljstvo s

  storitvami na splošno, c) zadovoljstvo s storitvami na področju animacije in d)

  demografski podatki. Vprašanja so bila ali zaprtega ali polodprtega tipa. Goste smo

  anketirali med 17. 3. 2016 in 20. 3. 2016 v LifeClass & Spa Portorož.

  6 Kot znak kakovosti na plaži Meduza Exclusive že peto leto zapored visi Modra zastava, okolijski znak,

  podeljen 3849 naravnim kopališčem in marinam v 46 državah po svetu. S pridobitvijo Modre zastave

  LifeClass Portorož nadaljuje svoja prizadevanja za trajnostni razvoj naravnega kopališča Meduza. Trajno

  izpolnjuje zahtevne kriterije na področju kakovosti vode, okoljske vzgoje in informiranja, okoljskega

  upravljanja in varnosti storitev (Istrabenz turizem d. d., 2014).

  http://www.lifeclass.net/si/aktivnosti/ne-zamudite/2015/04/213-2-Istrski-maraton

 • 21

  Raziskali smo mnenje petdesetih gostov, ki smo jih osebno nagovorili, na kratko opisali

  namen in cilje in jih vljudno povabili k sodelovanju pri raziskavi. Gostje so se v večini

  primerov pozitivno odzvali. Glede na strukturo domačih in tujih gostov v LifeClass &

  Spa Portorož se nam je zdelo primerno, da je vprašalnik na razpolago v slovenskem

  (Priloga 2), nemškem (Priloga 3), angleškem (Priloga 4) in italijanskem jeziku (Priloga

  5).

  Od 50 izpolnjenih vprašalnikov je pri raziskavi sodelovalo 27 žensk in 23 moških, ki smo

  jih razvrstili v štiri starostne skupine (Slika 5).

  Slika 5: Starostne skupine anketiranih gostov

  Grafični prikaz (Slika 5) prikazuje, da smo z metodo anketiranja zajeli največ gostov

  starostne skupine od 30 do 50 let (44 %), druga največja skupina je bila starostne skupine

  od 51 do 65 let (36 %), tretja po vrsti je bila skupina starih 66 let in več (16 %) in najmanj

  je bilo starih od 15 do 29 let (4 %).

  Prvo vprašanje našega vprašalnika se je nanašalo na motive gostov za njihov prihod.

  Gostom smo na vprašanje: ''Kaj je vaš glavni razlog za obisk našega hotela?'', podali na

  voljo nekaj odgovorov in dodali možnost dopisa lastnega odgovora, v točki 6 (Slika 6,

  str. 22).

  4 %

  44 %

  36 %

  16 %

  15 do 29 let 30 do 50 let 51 do 65 let 66 let in več

 • 22

  Slika 6: Glavni razlog za obisk hotela

  Iz grafa (Slika 6) je razvidno, da se je večina gostov odločila za prihod zaradi destinacije,

  mesta Portorož. Teh je bilo kar 34 %. Dobropočutna ponudba (wellness) je bila s 24 %

  drugi najpogostejši odgovor. Glede na dejstvo, da ima Portorož dolgo zdraviliško

  tradicijo, sta pričakovano na prvih dveh mestih, ki vplivajo na prihod gostov. Zaradi

  animacijskega programa se je za obisk odločilo le 6 % anketiranih. Zavidljiv je odstotek

  tistih, ki so obiskali hotel na priporočilo. Kar 20 % se jih je odločilo za obisk hotela na

  podlagi izkušenj družinskih članov, prijateljev, znancev idr., kar je zelo spodbuden

  podatek, ki kaže na visoko stopnjo splošnega zadovoljstva s hotelskimi storitvami in

  osebjem, ki je zaposleno v hotelih LifeClass Portorož. Lahko bi rekli, da je bil glavni cilj

  – zadovoljstvo gostov – v velikem odstotku dosežen, kar je tudi posredno vplivalo na

  prihode novih gostov s širjenjem dobrega imena znamke LifeClass. Zaradi cene je hotel

  obiskalo 12 % gostov, 4 % gostov pa ni motiviral nobeden izmed podanih odgovorov.

  Dva gosta sta navedla, da je bil glavni razlog za obisk hotela povezan z rekreacijskim

  tekom, ki pa ni del aktivnosti organiziranega animacijskega programa v hotelih LifeClass

  Portorož.

  S tretjim vprašanjem smo dobili dva odgovora. Tabelo v vprašalniku smo razdelili na dva

  dela, A in B. V prvem delu (A) nas je zanimalo mnenje v zvezi s pomembnostjo prisotnosti

  vrst animacije, ki jo imajo gosti na razpolago, v drugem delu (B) pa nas je zanimalo

  njihovo zadovoljstvo z animatorjem pri aktivnostih, ki so se jih v okviru ponujenega

  animacijskega programa udeležili v hotelih LifeClass & Spa Portorož.

  Oba dela smo vrednotili posebej. V prvem delu (A) smo odgovore razdelili v štiri skupine:

  1. skupina od 1 do 3 – nepomembno, 2. skupina: 3 – nevtralno, 3. skupina: od 4 do 5 –

  pomembno in 4. skupina, v katero sodijo vsi tisti, ki niso želeli ali niso hoteli odgovoriti

  na vprašanje.

  Iz grafičnega prikaza odgovorov prvega dela (Slika 7, str. 23) vprašanja ugotavljamo, da

  je 29 gostov (58 %) namenilo največjo pomembnost vodni aerobiki, 26 gostov (52 %) je

  pomembnost prisotnosti vrste animacije potrdila za sprehode in za 19 gostov je

  34 %

  24 %6 %

  12 %

  20 %

  4 %

  Destinacija (Portorož) Dobropočutna ponudba (Wellness)

  Animacijski program Cena

  Na priporočilo Drugo

 • 23

  pomembna prisotnost kolesarjenja. Najmanjšo pomembnost (22 %) pa dajejo jogi,

  kinesisu in meditaciji, ki smo jih združili v eno skupino aktivnosti, ter otroškemu

  programu animacije (32 %).

  Glede na strukturo gostov bi lahko rekli, da so odgovori pričakovani. Gosti so namreč v

  svojih zrelih oziroma zrelejših letih in napori pri vodni aerobiki so za njih manjši, kot bi

  bili npr. pri dvoranski aerobiki, saj zahteva manj obremenjujoče gibe, hkrati pa je

  aktivnost v vodi ob spremljavi glasbe sproščena in zabavna.

  Podobno bi lahko rekli za aktivnosti v naravi, kot so sprehodi in kolesarjenje po

  nezahtevnih trasah, ki jih ima Portorož vsekakor z bližnjo okolico dovolj. Dodamo lahko,

  da gosti teh starostnih skupin potujejo večinoma v skupinah z avtobusi ali pa v paru in

  brez otrok, zato je razumljivo, da za to skupino gostov otroški program ne predstavlja

  pomembnosti.

  Slika 7: Pomembnost prisotnosti vrst animacije (A)

  Katerih aktivnosti so se gosti udeležili in kako so bili zadovoljni z izvajalcem animacije,

  animatorjem, smo grafično prikazali z drugim delom (B) odgovorov na tretje vprašanje

  (Slika 8, str. 24).

  V drugem delu (B) smo prav tako ovrednotili odgovore in jih razvrstili v štiri skupine: 1.

  skupina od 1 do 2 – nezadovoljen, 2. skupina: 3 – nevtralen, 3. skupina: od 4 do 5 –

  zadovoljen in 4. skupina, v katero sodijo vsi tisti, ki niso mogli/želeli odgovoriti na

  vprašanje ali pa niso imeli izkušenj. Teh je bilo več kot polovica pri vseh aktivnostih z

  izjemo vodne aerobike. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je imela vodna aerobika največjo

  udeležbo in so bili gosti v veliki večini z animatorjem zadovoljni. Prav tako smo

  ugotovili, da so gosti v glavnem zadovoljni z animatorjem pri vseh ostalih vrstah

  animacijskega programa, saj smo dobili le največ po en negativen odziv oziroma zaznano

  nezadovoljstvo gosta z animatorjem.

  2 21

  65

  45 5

  6

  2

  26

  19

  29

  11

  1618

  24

  15

  27 27

  Sprehodi Kolesarjenje Vodna aerobika Yoga, kinesis, … Otroški program

  1 in 2 - nepomembno 3 - neutralno 4 in 5 - pomembno 0 - neopredeljeno

 • 24

  Slika 8: Zadovoljstvo z animatorjem (B)

  Četrto vprašanje se je navezovalo na lastnosti animatorja, ki so ključne za kakovostno

  opravljanje njegovega dela. Odgovore smo razvrstili v štiri skupine: 1. skupina: 1 in 2 –

  neustrezno, 2. skupina: 3 – nevtralno, 3. skupina: 4 in 5 – ustrezno in 4. skupina, v katero

  sodijo vsi, ki niso mogli/želeli odgovoriti na vprašanje, ali pa niso imeli izkušenj. Grafični

  prikaz (Slika 9) kaže na pozitivno oceno lastnosti animatorja. Izpostavimo lahko

  kondicijsko pripravljenost, ki so jo gosti kot ustrezno ocenili v 66 %. Nobena od

  navedenih lastnosti ni bila neustrezno ocenjena, kar je zelo spodbuden podatek za

  nadaljnje delo in pokazatelj dobro opravljenega dela kadrovske službe pri izbiri

  kandidatov.

  Slika 9: Lastnosti animatorja

  1 0 1 1 13 3 2 1 2

  14 13

  31

  108

  3234

  16

  38 39

  Sprehodi Kolesarjenje Vodna aerobika Joga, kinesis, … Otroški program

  1 do 2 - nezadovoljen 3 - neutralen 4 do 5 - zadovoljen 0 - neopredeljen

  0 0 0 0 0 0

  42 2 2 1 2

  28 2729

  33

  29

  12

  18

  2119

  15

  20

  36

  Bonton Znanje tujihjezikov

  Komunikacija Kondicijskapripravljenost

  Prijaznost Pedagoško znanje

  1 in 2 - neustrezno 3 - neutralno 4 in 5 - ustrezno 0 - neopredeljeno

 • 25

  Peto vprašanje se je nanašalo na ponovni obisk (Slika 10). V hotel se bo vrnilo kar 94 %

  vprašanih. Tako visok odstotek kaže na to, da so bili gosti na splošno zelo zadovoljni in

  da so bile njihove potrebe in pričakovanja dosežena. Glede na to, da smo že ugotovili, da

  le zadovoljni gosti ponovijo nakup, lahko na podlagi teh odgovorov potrdimo, da so gosti

  na splošno zadovoljni s celotno turistično storitvijo v LifeClass Portorož. Le 6 % gostov

  nakupa ne bo ponovilo.

  Slika 10: Ponovni obisk

  94 %

  6 %

  DA NE

 • 26

  Kolikšno zaslugo za ponovno vrnitev gosta v hotel pa gre pripisati animacijskemu

  programu, si lahko pogledamo na naslednjem grafičnem prikazu (Slika 11). Pri vseh

  gostih, ki so se opredelili kot ponovni obiskovalci, nas je namreč še posebej zanimalo,

  kaj od naštetega je najbolj vplivalo na njihovo odločitev.

  Slika 11: Odločilen faktor za ponovni obisk

  Iz grafa je razvidno, da gosti svojo odločitev pripisujejo v veliki večini dobropočutni

  ponudbi (wellness) in destinaciji (Portorož). Kot smo že omenili, se je 6 % gostov

  odločilo, da se ne vrne, večina gostov pa je navedla razloge, ki si sledijo v padajočem

  zaporedju: dobropočutna ponudba 34 %, Portorož 32 %, hrana 8 %, animacija in recepcija

  po 6 %, drugo 2 %. Le zaradi storitev sobarice se ne bo vrnil nihče od vprašanih gostov.

  Animacijski program torej zaseda skupaj z recepcijo četrto mesto, s čimer pri LifeClass

  & Spa Portorož ne morejo biti nezadovoljni. Prva dva odgovora namreč zelo izstopata in

  če jih zanemarimo, sodi animacija med nadpovprečne razloge za ponovni obisk njihovih

  hotelov, s tem pa kaže na pomembnost prisotnosti animacijskega programa tudi v

  prihodnosti, kakor tudi nujnost in upravičenost nadaljnjega razvoja in vlaganja v pripravo

  novih vsebin, ki bodo ponudbo dodatno popestrile ter s tem ohranjale visoko raven

  zadovoljstva gostov.

  32

  0

  3

  17

  4

  16

  2

 • 27

  Na zadovoljstvu gostov delamo zato, da se bodo gosti še vrnili in da bodo širili

  ponudnikovo dobro ime ter tako pripeljali s sabo še druge goste. Koliko vprašanih gostov

  bi obisk hotela priporočilo tudi svojim družinskim članom, prijateljem, znancem idr.,

  lahko razberemo iz grafičnega prikaza (Slika 12). Kar 96 % gostov bi priporočala obisk

  hotela tudi drugim.

  Slika 12: Priporočilo

  Povzamemo lahko, da imajo v hotelih LifeClass & Spa Portorož zelo dobro celokupno

  storitev, od nastanitve do hrane in pijače, dobropočutne ponudbe in animacije, ki v okviru

  destinacije daje gostu občutek zadovoljstva, kar je nazadnje najbolj pomembno.

  Zadovoljen gost pomeni za podjetje denar, brez denarja pa se podjetje ne more razvijati

  naprej. Tega se očitno zavedajo tudi zaposleni v LifeClass & Spa Portorož, za katere lahko

  na podlagi pridobljenih rezultatov rečemo, da izpolnjujejo svoje naloge v okviru

  poslanstva podjetja.

  96 %

  4 %

  Priporočilo

  DA NE

 • 28

  3.6 SWOT-analiza animacijskega programa LifeClass Hotels & Spa Portorož

  Z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT-analiza) ocenjujemo

  animacijski program v LifeClass & Spa Portorož (Tabela 2).

  Tabela 2: SWOT-analiza animacijskega programa v LifeClass & Spa Portorož

  PREDNOSTI SLABOSTI

  Tradicija, znanje in izkušnje pri organiziranju aktivnosti za goste.

  Destinacija s svojo naravno in kulturno dediščino, klimo.

  Uveljavljena mednarodna znamka LifeClass.

  Obsežno zasnovan animacijski program z aktivnostmi v hotelu in

  v naravi.

  Infrastruktura (bazeni, fitnes itd.), ki omogoča organiziranje

  aktivnosti v hotelu in lastna

  oprema (kolesa, pohodne palice).

  Animatorji z ustreznimi lastnostmi za izvajanje aktivnosti.

  Dobra predstavitev programov na spletni strani in v tiskani obliki.

  Premajhna frekvenca aktivnosti v naravi na tedenski ravni.

  Neuporaba informacijskih tabel o dnevnih aktivnostih in dogodkih v

  hotelih in Wellness centru.

  Delno plačljiva otroška animacija.

  PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

  Uvajanje novih aktivnosti v naravi, kot je skupinski tek,

  supanje, jadranje ipd.).

  Ponudba animacijskih programov po meri za podjetja (gradnja

  skupine, angl. teambuilding).

  Povezovanje z etnologi in uvajanje novih vsebin oz. oplemenitenje

  obstoječih programov na podlagi

  naravne ter kulturne dediščine

  slovenske Istre.

  Povezovanje z jadralnim klubom v neposredni bližini ter organizacija

  jadralne šole za otroke in odrasle.

  Konkurenca v neposredni bližini (Bernardin group) in v Strunjanu

  (Krka) organizira podobno, delno

  dopolnjeno ponudbo animacije.

  V tej analizi smo navedli slabosti, ki smo jih opazili na podlagi urnika animacijskega

  programa, opisa posameznih aktivnosti in z opazovanjem v času anketiranja. Priložnosti

  pa smo navedli na podlagi rezultatov pridobljenih z anketiranjem, trendov v animaciji

  (gradnja skupine) in z lastnim iskanjem novih vsebin, ki bi lahko nastale v povezavi z

  obstoječimi ponudniki v bližnji okolici.

 • 29

  3.7 Predlog izboljšanja obstoječega animacijskega programa

  Aktualen animacijski program v LifeClass Hotels & Spa je sestavljen skladno s starostno

  strukturo gostov s poudarkom na rekreacijskih aktivnostih brez večjega napora. Vsak

  gost, ki si želi aktivno preživljati počitnice, ima možnost skupne aktivnosti z drugimi

  gosti, ki se odvija po tedenskem urniku in pod vodstvom animatorja. Kakšne večje

  inovacije v animacijskem programu glede na konkurenčne ponudnike v bližnji okolici

  nismo opazili, zato bomo podali nekaj predlogov za izboljšanje obstoječega programa.

  Glede na urnik aktivnosti ocenjujemo, da je največja slabost programa premajhna

  frekvenca aktivnosti v naravi na tedenski ravni. Vodeno kolesarjenje je na programu samo

  trikrat, sprehod in nordijska hoja pa skupaj samo štirikrat na teden. Menimo, da je gost,

  ki si želi rekreacije, na ta način vse preveč usmerjen v individualno organizacijo (najem

  koles in pohodnih palic proti plačilu) svojega prostega časa. Če vzamemo v obzir še

  možnost izpada aktivnosti v naravi zaradi slabega vremena, se program lahko celo tako

  skrči, da ga gost ne bo imel možnosti izkusiti. Morebitno neizveden program pa

  animatorjem ne omogoča izvajanja poslanstva podjetja, po drugi strani pa se brez

  izvedene aktivnosti ne morejo izpolnjevati niti cilji animacije: zadovoljstvo gostov in

  povečanje njihove potrošnje.

  Zaradi dejstva, da v animaciji LifeClass Portorož primanjkuje inovativnih programov s

  poudarkom na lokalni kulturi, predlagamo sodelovanje s strokovnjaki (etnologi) s

  področja etnološke dediščine. Kolesarjenje, sprehodi in izleti na podlagi scenarija

  animacije gostov s tipičnimi elementi dediščine lokalnega okolja bi goste rekreiral,

  zabaval in jim tako naredil bivanje bolj zanimivo (Grafenauer, 2011).

  Naslednje priporočilo podajamo na podlagi vse bolj priljubljenega teka, na kar so nas

  opozorili tudi anketirani gosti, ki so med drugim tarnali o slabo označenih poteh za

  tovrstno aktivnost. Animacija se tako ponuja sama po sebi. Skupinsko vodeno in pravilno

  tekanje ali celo priprave na istrski maraton bi program animacije vsekakor lahko poživila.

  Za najmlajše je zelo dobro poskrbljeno. Posebej zanimiv del otroške animacije se nam je

  zdel ob tradicionalnem mini klubu program otroške kulinarike in skrb za zdravje v

  poletnem času (zdrava senca). Čeprav je program domiselno pripravljen, se nam ne zdi

  primerno, da je delno plačljiv (Bubble me, masaže) in menimo, da bi bilo bolj primerno

  nuditi vse vrste otroške animacije brezplačno. Otroško animacijo v prvi vrsti izvajajo

  zato, da se lahko starši vsaj za nekaj minut odpočijejo in se posvetijo sami sebi, kar je

  podlaga za njihovo zadovoljstvo in večjo potrošnjo s koriščenjem drugih razpoložljivih

  storitev v hotelu (storitve Wellness centra, pijača, prehrana itd.).

  Naša raziskava je pokazala, da so aktivnosti v hotelu, kot so joga, kinesis in mediacija za

  hotelske goste manj pomembne. Kljub temu pozdravljamo program, ki lahko predvsem

  enodnevne goste in lokalno prebivalstvo prepriča za obisk, s čimer se povečujejo

  neposredni prihodki od prodaje dnevnih ali mesečnih kart po zaslugi animacijskega

  programa.

  Oddelek animacije bi lahko LifeClass Portorož izkoristilo tudi za pridobivanje novih

  ciljnih skupin, kot so podjetja, ki vse bolj pogosto iščejo programe gradnje skupine (angl.

  teambilding). V LifeClass & Spa Portorož so na voljo vsa sredstva za izvedbo

  animacijskih programov po naročilu oz. programov po meri naročnika. Priložnosti za

  nadgradnjo obstoječega programa je torej veliko.

 • 30

  4 SKLEP

  V diplomski nalogi smo raziskali področje animacije v turizmu, in sicer osredotočeno na

  animacijo hotelskih gostov in njen vpliv na zadovoljstvo gostov v LifeClass & Spa

  Portorož.

  Animacijo imamo danes za nepogrešljiv sestavni del hotelske ponudbe, ki je vse bolj

  enakovredna storitvam turistične nastanitve in prehrane. Njen glavni cilj je zadovoljiti

  potrebe ter želje gostov, ki so jih v prvi vrsti motivirale za prihod v izbran hotel. Z

  izpolnjevanjem prvega in tudi drugega pomembnega cilja animacije, ki sta povečanje

  potrošnje in zadovoljstva gostov v hotelu, se kaže pomen ter vloga prisotnosti hotelske

  animacije gostov.

  Ugotovili smo, da je zadovoljstvo gostov odvisno od njihovega pričakovanja in je

  povezano s kakovostjo opravljenih storitev, ki jih gost v času svojega bivanja koristi.

  Zadovoljstvo gosta je tesno povezano z njegovo lojalnostjo in ga ne more oceniti

  ponudnik storitve, ampak le gost, ki na podlagi svoje izkušnje in zaznave ovrednoti

  storitev v okviru svojih pričakovanj. Le z zanimivo vsebino pripravljen in na podlagi

  potreb in želja ter strukture gostov sestavljen animacijski program in stalna kakovostna

  izvedba posameznih aktivnosti ali dogodkov s strani animatorja z vsemi lastnostmi, ki jih

  poklic zahteva, bo lahko zadovoljil potrebe in želje gostov. Brez izobraženega in

  usposobljenega animatorja z najvišjimi značajskimi lastnostmi program ne bo uspešen.

  Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da vlada med gosti zelo visoka stopnja

  zadovoljstva, saj bo velika večina vprašanih ponovila obisk hotela, prav tako pa bodo

  obisk hotela priporočali tudi drugim. Analiza anketiranja je sicer pokazala, da animacija

  pri tem nima glavne vloge, zato lahko na tej podlagi zavržemo trditev, ki smo jo postavili

  v uvodnem delu diplomskega dela. Animacija hotelskih gostov v LifeClass & Spa

  Portorož ni ključnega pomena za njihovo zadovoljstvo. Dobropočutna ponudba

  (wellness) in destinacija Portorož sta bila za anketirane goste glavna dva razloga za

  ponovni obisk hotela. Je pa k zadovoljstvu gostov kot košček celotnega mozaika svoj

  delež prispevala tudi animacija.

  S pomočjo SWOT-analize animacijskega programa smo ugotovili, da ima animacijski

  program v LifeClass & Spa Portorož še dovolj rezerve, da v okviru svoje dejavnosti v

  večji meri vpliva na zadovoljstvo gostov. Z odpravo navedenih slabosti in izkoriščanjem

  priložnosti lahko animacijski program ob vseh prednostih, ki jih ima in ob zdravi

  konkurenci razvije svoj celotni potencial ter tako ostane pomemben člen celokupne

  turistične storitve pod znamko LifeClass v Portorožu.

  S sklepno mis