56
UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Diplomsko delo VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V LIFECLASS HOTELS & SPA PORTOROŽ The Impact of Animation Program on Guests Satisfaction at LifeClass Hotels & Spa Portorož Kandidat: Gregor Košuta Študijski program: Poslovna ekonomija Študijska usmeritev: Turizem Mentorica: doc. dr. Sonja Sibila Lebe Jezikovno pregledala: univ. dipl. slovenistka Mateja Marin Študijsko leto: 2015/2016 Maribor, junij 2016

VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

UNIVERZA V MARIBORU

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Diplomsko delo

VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO

HOTELSKIH GOSTOV V

LIFECLASS HOTELS & SPA PORTOROŽ

The Impact of Animation Program on Guests Satisfaction at

LifeClass Hotels & Spa Portorož

Kandidat: Gregor Košuta

Študijski program: Poslovna ekonomija

Študijska usmeritev: Turizem

Mentorica: doc. dr. Sonja Sibila Lebe

Jezikovno pregledala: univ. dipl. slovenistka Mateja Marin

Študijsko leto: 2015/2016

Maribor, junij 2016

Page 2: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass
Page 3: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

ZAHVALA

Rad bi se zahvalil vsem, ki so me v času študija podpirali, predvsem pa staršem in starim

staršem, ki so mi vedno stali ob strani in me spodbujali. Prav tako bi se še posebej rad

zahvalil mentorici za vso pomoč in strokovno podporo pri nastajanju diplomskega dela.

Page 4: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass
Page 5: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

POVZETEK

Za dolgoročen obstoj vsakega podjetja, ki prodaja turistične storitve, je zadovoljstvo

potrošnikov ključnega pomena. Tega se zavedajo tudi pri Istrabenz Turizmu, d. d., ki v

okviru turističnega področja razvijajo in tržijo storitveno znamko LifeClass.

V diplomskem delu raziskujemo pomen in vlogo animacije v turizmu ter njen vpliv na

zadovoljstvo gostov v hotelih LifeClass & Spa Portorož. Gost bo zadovoljen zapustil

hotel in želel nakup ponoviti le takrat, ko bodo njegova pričakovanja dosežena ali

presežena. Animacija se v prvi vrsti organizira zato, da bi čim bolje zadovoljili potrebe,

želje in pričakovanja gostov. To je tudi glavni cilj vsakega animacijskega programa.

Z raziskavo smo na podlagi anketiranja gostov prišli do zaključka, da so gosti s celotno

turistično storitvijo, katere del je tudi animacija, v veliki večini zelo zadovoljni, saj bodo

nakup ponovili in znamko LifeClass v Portorožu priporočili tudi drugim. Animacija je s

kakovostnim programom prispevala svoj delež, ne bo pa na prvem mestu razlogov za

ponovni nakup gosta. Dobropočutna ponudba in mesto Portorož sta glavna dva razloga

za odločitev ponovnega nakupa in lahko rečemo, da sta oba dejavnika najbolj prispevala

k splošnemu zadovoljstvu gostov.

Ključne besede: animacija, zadovoljstvo gostov, kakovost, LifeClass, Portorož.

ABSTRACT

For the long-term existence of every company, which sells tourism services, consumer

satisfaction is crucial. This is well aware to Istrabenz turizem d. d. which is developing

and marketing the service brand LifeClass within the framework of their tourism

department.

This thesis is the research of the meaning and role of animation in tourism and its impact

on guest satisfaction in LifeClass Hotels & Spa Portorož. Guests will leave the hotel

satisfied and make a return visit only when their expectations are achieved or exceeded.

Animation is primarily organized to best meet the needs, desires and expectations of

guests. This is also the main goal of every animation program.

The research, based on the interviewing of guests, concluded that the majority were very

satisfied with the complete tourist services of which a part is animation, as they will make

a return visit and recommend the brand LifeClass in Portoroz to others. Animation and

its quality program did contribute its share but for the guests it will not be the main reason

for a return visit. Wellness and the destination Portoroz are two main deciding factors for

a return visit and we can affirm that both these factors contribute decisively to the overall

guest satisfaction in LifeClass Hotels & Spa Portorož.

Key Words: animation, guest satisfaction, quality, LifeClass, Portoroz.

Page 6: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass
Page 7: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

i

KAZALO

1 UVOD_________________________________________________________________________________ 1 1.1 Opredelitev problema _____________________________________________________________ 1 1.2 Namen, cilji in osnovne trditve ______________________________________________________ 1 1.3 Predpostavke in omejitve __________________________________________________________ 2 1.4 Predvidene metode raziskovanja ____________________________________________________ 2

2 ANIMACIJA __________________________________________________________________________ 3 2.1 Razvoj in pomen animacije v turizmu ________________________________________________ 3 2.2 Cilji animacije ____________________________________________________________________ 4 2.3 Osnovna načela animacije__________________________________________________________ 5 2.4 Učinki animacije __________________________________________________________________ 6

2.4.1 Neposredni ekonomski učinki animacijskih programov ______________________________ 6 2.4.2 Posredni ali neekonomski učinki pričakovanega zadovoljstva zaradi animacijskih programov 6 2.4.3 Socialni učinki animacijskih programov, zanimivi za širšo turistično skupnost (imidž destinacije) ________________________________________________________________________ 7

2.5 Povezava ponudbe animacije in zadovoljstva gostov ____________________________________ 8 2.6 Animator________________________________________________________________________ 9

2.6.1 Zahtevane psihofizične lastnosti animatorja _______________________________________ 9 2.6.2 Celostna podoba animatorja v odnosu do gosta ___________________________________ 10 2.6.3 Izobrazba animatorja in njegovo izpopolnjevanje __________________________________ 12

3 IDENTITETA PODJETJA KOT SESTAVNEGA DELA PORTOROŽA ____________ 14 3.1 Portorož – zdraviliški kraj z bogato tradicijo __________________________________________ 14 3.2 Razvoj Portoroža v tesni povezavi z izgradnjo hotela Palace _____________________________ 14 3.3 LifeClass – prva slovenska mednarodna hotelska veriga ________________________________ 15 3.4 Predstavitev animacije in animacijskih programov v hotelih LifeClass Portorož______________ 16

3.4.1 Aktivnosti v Naravi __________________________________________________________ 18 3.4.2 Za otroke __________________________________________________________________ 18 3.4.3 Aktivnosti v Hotelu __________________________________________________________ 19 3.4.4 Dogodki, plaža Meduza ter Portorož in Piran _____________________________________ 20

3.5 Raziskava mnenja in zadovoljstva gostov z animacijskimi storitvami v LifeClass & Spa Portorož 20 3.6 SWOT-analiza animacijskega programa LifeClass Hotels & Spa Portorož____________________ 28 3.7 Predlog izboljšanja obstoječega animacijskega programa _______________________________ 29

4 SKLEP ______________________________________________________________________________ 30

Page 8: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass
Page 9: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

iii

KAZALO SLIK

SLIKA 1: TEMELJNI MODEL ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV ....................................................... 8 SLIKA 2: VZROČNA POVEZAVA MED KAKOVOSTJO, ZADOVOLJSTVOM IN PONOVNIM

NAKUPOM .................................................................................................................................................. 8 SLIKA 3: CELOSTNA PODOBA ANIMATORJA .................................................................................... 10 SLIKA 4: STAROSTNE SKUPINE ANKETIRANIH GOSTOV .............................................................. 21 SLIKA 5: GLAVNI RAZLOG ZA OBISK HOTELA ................................................................................ 22 SLIKA 6: POMEMBNOST PRISOTNOSTI VRST ANIMACIJE (A) ...................................................... 23 SLIKA 7: ZADOVOLJSTVO Z ANIMATORJEM (B) .............................................................................. 24 SLIKA 8: LASTNOSTI ANIMATORJA .................................................................................................... 24 SLIKA 9: PONOVNI OBISK ..................................................................................................................... 25 SLIKA 10: ODLOČILEN FAKTOR ZA PONOVNI OBISK ..................................................................... 26 SLIKA 11: PRIPOROČILO ........................................................................................................................ 27

KAZALO TABEL

TABELA 1: URNIK AKTIVNOSTI ANIMACIJSKEGA PROGRAMA V LIFECLASS & SPA

PORTOROŽ................................................................................................................................................ 17 TABELA 2: SWOT-ANALIZA ANIMACIJSKEGA PROGRAMA V LIFECLASS & SPA

PORTOROŽ................................................................................................................................................ 28

SEZNAM OKRAJŠAV

NPK Nacionalna poklicna kvalifikacija

Page 10: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass
Page 11: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

1

1 UVOD

1.1 Opredelitev problema

Turizem je sektor gospodarstva, ki je v nenehnem porastu, tako v tujini kot tudi v

Sloveniji. Tudi v času zadnje največje gospodarske krize se je izkazal kot zelo odporen

na krizno dogajanje.

Zaradi sprememb pogojev življenja in dela človek teži po drugačnem, novem, prijetnem.

To ustvarja motive za nova doživetja in potovanja, ki se seveda razlikujejo od

vsakodnevnih dejavnosti. Problem, ki ga želimo raziskati, je področje animacije v

turizmu, ki postaja vse bolj pomemben faktor pri zadovoljevanju človeških potreb, kot so

npr. športno-rekreativne aktivnosti, izleti ali sproščene večerne zabave v času preživljanja

počitnic. Z animacijo dopolnjena hotelska ponudba daje gostu občutek zaželenosti in

uspešno preganja dolgčas, zato se bo gost v destinacijo morda še vrnil prav na podlagi

dobre izkušnje z domiselno oblikovano ponudbo animacije.

Ponudba hotelskih storitev mora ob osnovnih storitvah nastanitve in prehrane ponuditi

gostom še takšen animacijski program, ki bo pritegnil njihovo pozornost ter tako

omogočil animatorju doseči zastavljen cilj.

Animator je pri izvajanju animacijskega programa vedno v stiku z gosti, zato je

pomembno, da ponudnik storitve animacije to dejstvo izkoristi in naredi vse, da bo s

kakovostno izvedbo vseh ponujenih vrst animacije zadovoljil ali presegel njihova

pričakovanja. Gost bo le tako začutil, da je bila storitev opravljena kakovostno in bo

zadovoljen zapustil hotel ter tudi širše, destinacijo.

V nalogi smo raziskali, v kakšni meri je animacija vplivala na končno zadovoljstvo gostov

v LifeClass Hotels & Spa v Portorožu.

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve

Namen

Izbrano temo smo analizirali zato, ker nas je zanimalo, v kakšni meri je animacija gostov

v času njihovega bivanja prispevala k njihovemu zadovoljstvu ali nezadovoljstvu in

predlagali dodatne možnosti za njene ključne segmente prilagojene vsebine. Tema je še

posebej zanimiva, saj je avtor diplomske naloge tudi sam imel priložnost opravljati delo

animatorja.

Cilji

Določiti pomen in vlogo animacije v turizmu,

poudariti pomen pravilnega načrtovanja animacijskega programa,

poudariti pomen izbire primernega kadra za izvajanje animacijskega programa,

s pomočjo ankete ugotoviti, ali so gosti s ponudbo animacije in njeno izvedbo

zadovoljni,

oblikovati predlog za prihodnost animacije v Hotelih LifeClass & Spa Portorož.

Page 12: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

2

Trditve

Trdili smo, da je danes animacija hotelskih gostov ključnega pomena za njihovo

zadovoljstvo.

1.3 Predpostavke in omejitve

Predpostavke

Na to temo je bilo na razpolago dovolj literature za izdelavo naloge.

Predpostavljali smo, da se bodo gostje v dovolj veliki meri odzvali na anketni vprašalnik

in da nam bodo z resnimi ter iskrenimi odgovori pripomogli k zanesljivim podatkom in

tako omogočili realne rezultate naloge.

Omejitve

V geografskem smislu smo nalogo omejili na znano destinacijo na slovenski obali –

Portorož. V strokovnem smislu smo nalogo omejili na animacijo gostov v LifeClass

Hotels & Spa Portorož. V organizacijskem pomenu smo anketo omejili na maksimalno

50 anketirancev z osmimi vprašanji.

1.4 Predvidene metode raziskovanja

Diplomska naloga je statična poslovna raziskava.

Pri nalogi smo uporabili deskriptiven in analitičen pristop. Metode raziskave so bile:

v uvodu smo uporabili metodo kompilacije in deskripcije: podali smo tuja mnenja,

v jedru smo uporabili metodo analize: izvedli in analizirali smo anketo,

v sklepu smo uporabili metodo sinteze: povzeli smo glavne misli iz uvodnega dela

in iz jedra podali ugotovitev ter oboje med sabo povezali v obliko priporočil.

Del rezultatov smo prikazali v obliki grafov in tabel.

Page 13: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

3

2 ANIMACIJA

Pojem ''animacija'' in ''animirati'' izvira iz latinske besede ''anima'', ki pomeni ''duša'' in

''animare'', ki pomeni ''življenjski dih'' in ''oživljanje nečesa, vdihniti življenje, pognati,

spodbujati, motivirati'' (Ravkin, 1989, str. 14–15).

Pojma animacije v Sloveniji žal še ne znamo pravilno sloveniti. V Slovarju slovenskega

knjižnega jezika (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2000) je beseda animacija

omenjena v povezavi s filmom in gledališčem: ''animácija […], film., gled. navidezno

oživljanje lutk, predmetov ali risanih figur s premikanjem, gibanjem le-teh […].''

S pojmom animacija pa se, poleg filmske dejavnosti (animirani filmi) in gledališča

(lutkarstvo) srečujemo tudi v računalniški industriji (računalniška animacija) ter v

turizmu (animacija gostov). V nadaljevanju bomo govorili o animaciji v turizmu oziroma

o animaciji hotelskih gostov.

Po etimologiji besede je animacija dejavnost, katere cilj je:

oživiti turistično ponudbo, ji vdihniti življenje z novimi vsebinami,

pognati, spodbujati, motivirati turiste k sodelovanju pri teh vsebinah in aktivnostih

(Ravkin, 1989, str. 15).

Pojem animacija, kot navajata Finger in Gayler (2003, str. 17–18), je pravzaprav francoski

''izum'' in ga najdemo danes v skoraj vseh evropskih jezikih: v Franciji in Nemčiji

''Animation'', v Italiji ''animazione'', v Španiji ''animación'', v Turčiji ''animasyon'', v

Sloveniji na Hrvaškem in v Srbiji ''animacija'', le v angleško govorečem okolju, kot navaja

Jere Lazanski (2002, str. 4), se uporabljajo tudi drugi izrazi, kot so ''guest relations'',

''lesaure organisation'', ''entertainment'' in ''events management''.

Animacija danes sodi med strokovne izraze, ki so samoumevni na področju prostega časa,

počitnic in turizma na splošno (Finger & Gayler, 2003, str. 3).

2.1 Razvoj in pomen animacije v turizmu

Animacija je stara dejavnost, ki se je v svoji najenostavnejši obliki pojavljala že pri

antičnih narodih, pri Grkih (prve olimpijske igre) in Rimljanih (kolosej je ponujal ''kruha

in iger'') ter še kasneje v italijanski renesansi, in sicer v komediji Del' Arte v podobi

Harlekina, ki je ljudi s svojo igro spravljal v smeh. Na evropskih dvorih so skozi stoletja

pripravljali kulturne in umetniške večere, ki jih lahko označujemo kot predhodnike

animacije (Jere Lazanski, 2002, str. 5).

Zgodovina in sodoben razvoj animacije sta po Fingerju in Gaylerju (2003, str. 6–8)

potekala v štirih fazah:

1. 1930–1950: V Franciji se v 30-ih v mladinskih organizacijah pojavi pomen

skupinskega sodelovanja mladih na socialnih in družbenih področjih, iz česar

se v 40-ih razvije nastanek ''Hiš mladih in kulture''. Že kmalu po drugi svetovni

vojni pa se v Franciji na podlagi državnih spodbud razvije priznano

kvalificirano izobraževanje za animatorja.

2. 1950–1970: Za Pionirja na področju animacije velja Club Mediteranee, ki je v

svojo hotelsko verigo klubov v Evropi in po svetu vnesel animacijo kot

Page 14: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

4

specifičen del edinstvenega turističnega doživetja storitve. V 50-ih letih se

zamisel animacije gostov prenese tudi na francoske počitniške vasice.

3. 1970–1990: V začetku 70-ih nastaneta Club Aldiana in Robinson Club, kot

nemška alternativa klubskega načina preživljanja letnega dopusta. V začetku

80-ih se začnejo razvijati novi klubi, ki dobesedno prekopirajo njihovo delo na

vseh področjih delovanja, tudi na področju animacije (Club Calimera, Magic

Life, Club Papillon, Club Alltoura). John Issa pa je z briljantno idejo ''All

inclusive'' počitnic (vsi stroški so vključeni v ceno) oziroma načinom

preživljanja dopusta pognal četrti val razvoja animacije gostov.

4. 1990–danes: V začetku 90-ih tako začnejo nastajati, v deželah z nizkimi stroški

zaposlenih (Kuba, Dominikanska republika, Turčija idr.), nove oblike

preživljanja dopusta s poudarkom na animaciji, kjer so ''All inclusive'' ponudbe

zajemale tudi široko paleto ponudb športa, iger in zabave. Danes lahko najdemo

animacijske programe skorajda v vseh večjih in tudi v manjših hotelih, saj se

zavedajo, da v dobri animaciji gostov tiči poslovna priložnost: boljša kakovost,

večje zadovoljstvo gostov, tržne priložnosti in varnejša prihodnost.

Ko govorimo o zgodovinskem razvoju animacije, pa ne moremo zapostaviti Disneylanda.

Prvi tematski park je bil namreč odprt leta 1955 v Anhajmu v Kaliforniji. Splošni princip,

na katerem temelji delovanje Disneylanda, je zabava, zabava za vsako ceno, zabava z

vsemi razpoložljivimi sredstvi. Obiskovalce nenehno animirajo različni izvajalci, kot so

igralci, pantomimi, ekvilibristi, akrobati, žonglerji. Igra je bistvo zabave v tematskih

parkih tipa Desneyland v vsej njeni raznolikosti (Džigurski, 2012).

Povsod tam, kjer turizem obravnavajo kot dobičkonosni in poslovnih priložnosti poln

sektor gospodarstva, namenjajo animaciji eno osrednjih vlog (Slak, 2008, str. 10) in v

LifeClass & Spa Portorož pri tem niso izjema.

2.2 Cilji animacije

Jere Lazanski (2002, str. 7) meni, da je glavni cilj animacije doseči zadovoljstvo gostov

z namenom, da se gostje vrnejo in s seboj pripeljejo še druge goste.

Strinjamo se, da je zadovoljstvo gostov ključ do uspeha vsakega ponudnika oz.

organizatorja turističnih storitev, saj se bo le zadovoljen gost spet vrnil, širil dobro ime in

s seboj pripeljal novega gosta. Ni pa to edini cilj animacije, saj obstaja tudi drug interes,

in sicer, kot poudarja Cerović (2008, str. 55), interes po čim večji realizaciji turistične

potrošnje. Dobički pretežno prihajajo iz turistične potrošnje, kar je osnovna gonilna sila

vsakega ponudnika turističnih storitev. Tako se na turističnem trgu srečamo z dvema

osnovnima pojmoma: doživetje in dobiček. Na podlagi tega lahko navedemo dva osnovna

cilja animacije, ki je kot del turistične ponudbe važna za povečanje dobička ter kot že

omenjeno za večje zadovoljstvo gostov:

1. Zadovoljstvo gostov

Prvi in glavni cilj turistične animacije je večje zadovoljstvo gosta, da bi doživel

turistično destinacijo in vse njene potenciale, ki jih ima kot turist na razpolago

ter s tem potešil svoje zahteve, potrebe in pričakovanja, ki so v prvi vrsti

motivirale njegovo odločitev za obisk določene turistične destinacije,

turističnega objekta ali nekega dogodka. Doživetje in zadovoljena potreba

Page 15: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

5

turista pa je izpolnjena takrat, kadar so občutki, izkušnje in percepcija za

določen program, objekt ali destinacijo, dosegli njegove želje ter pričakovanja.

2. Potrošnja gostov

Drugi pomemben cilj, zaradi katerega se načrtuje, organizira in ponuja vsak

animacijski program, je povečanje turistične potrošnje (Cerović, 2008, str. 55–

56).

Animacije je del celotne turistične storitve, ki ima vse prej kot lahko nalogo, saj se

organizira zato, da bi na eni strani dosegla čim višjo stopnjo zadovoljstva gosta in na drugi

strani povečala njegovo potrošnjo. Lahko bi rekli, da je zadovoljstvo gosta za ponudnika

animacije dolgoročna naložba v gosta in potrošnja kratkoročna naložba v gosta.

2.3 Osnovna načela animacije

Z izhajanjem iz navedenih ciljev animacije se postavlja vprašanje, katera načela

omogočajo doseganje obeh ciljev. Animacijski program bo uspešen, če bo primerno

sestavljen glede na potrebe in želje gostov ter jih bo motiviral k udeležbi. Po svoji vsebini

mora biti za goste sprejemljiv, prav tako pa mora zagotoviti doseganje ciljev animacije.

Animacijski program doseže cilj s pričakovano potrošnjo gosta, potrošnja gosta pa je

dokaz, da je gost doživel animacijski program po sistemu ''vrednost za denar'' (''value for

Money'') (Cerović, 2008, str. 56–57).

Cilje animacije lahko animator doseže tako, da upošteva naslednja načela:

načelo svobode

Udeležba pri aktivnostih ali dogodkih ponujenega animacijskega programa ni

predpisana in je prepuščena gostu v izbiro, brez prisile in brez pogojevanja. Gost

je lahko aktiven, lahko pa je tudi pasiven član (Jere Lazanski, 2002, str. 8).

Načelo aktivnosti

Brez sodelovanja gosta pri aktivnostih ali dogodkih ponujenega animacijskega

programa ne moremo govoriti o realizaciji animacijskega programa in tako tudi

ne o realizaciji ciljev animacije (Cerović, 2008, str. 57). Animator si mora v svojih

animacijskih programih prizadevati za vsebine, ki bodo omogočale aktivno

sodelovanje gostov. Ločimo dve vrsti programov: aktivne, kjer gostje aktivno

sodelujejo (športne, zabavne in druge igre) ter pasivne, kjer je gost le gledalec

(koncerti, gledališke in druge predstave) (Jere Lazanski, 2002, str. 8).

Načelo enakosti

Vsak gost, ki sodeluje pri animacijskem programu, je enakopraven član in ima

enake pravice. V kolikšni meri bo gost sodeloval in kako bo aktiven pri določeni

vrsti animacije pa je njegova odločitev, pravica in svobodna izbira. Animacijski

program se po navadi ne načrtuje samo za manjši del publike, ampak za vse goste

v destinaciji ali v objektu (Cerović, 2008, str. 57). Za manjše skupine se lahko

oblikujejo prilagojeni programi po meri – t. i. ''taylor made'' programi (Jere

Lazanski, 2009, str. 3).

Načelo primernosti

To načelo odgovarja na vprašanje, kakšen mora biti animacijski program.

Primeren mora biti glede na ciljno skupino z upoštevanjem starostnih razlik

gostov, posebej primeren mora biti tudi z vidika morale in etike ter primeren ceni,

za katero je bil prodan (vrednost za denar). S primernim animacijskim programom

s sprejemljivo vsebino, ki bo odgovarjala potrebam in motivom gostov, bo

mogoče doseči zastavljene cilje (Cerović, 2008, str. 57–58).

Page 16: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

6

2.4 Učinki animacije

Vsaka gospodarska aktivnost se začne s ciljem po ustvarjanju pozitivnih ekonomskih in

finančnih rezultatov ter tako tudi animacija v turizmu ni izjema. Kot smo že podrobneje

opisali, so učinki animacije v turizmu definirani z dvema osnovnima ciljema,

zadovoljevanje potreb, zahtev in želja gostov ter ustvarjanje optimalnih poslovnih

rezultatov (Cerović, 2008, str. 142).

Učinke animacije lahko razvrstimo z vidika pričakovanj treh interesnih skupin:

1. neposredni ekonomski učinki (menedžment).

2. posredni neekonomski učinki (zadovoljstvo gostov) in

3. socialni ali učinki, zanimivi za širšo turistično skupnost (imidž destinacije)

(Cerović, 2008, str. 142).

2.4.1 Neposredni ekonomski učinki animacijskih programov

Neposredni učinki animacije so tisti, ki se kažejo kot finančni rezultat in so vidni v bilanci

stanja. Cerović (2008, str. 143) še poudarja, da se mora vsak načrtovani menedžerski

projekt v animaciji izraziti tudi skozi finančni učinek oziroma v sprejetem proračunu in

da mora biti animacijski program oblikovan tako, da se bo finančno izplačal.

Cetinski (1988, str. 65) navaja, da rezultate neposrednih učinkov animacije, ki jih vodstvo

pričakuje, po navadi razvrstimo v dve skupini. To so:

1. prihodki od prodaje vstopnic (kulturno-umetniških, zabavnih, športno-

rekreativnih in drugih programov) ter prihodki od oglasnih sporočil ali drugih

vsebin in aktivnosti, kot so npr. donatorska ter sponzorska sredstva.

2. Prihodki iz naslova opravljanja gostinskih in drugih storitev (prodaja pijač,

napitkov, jedi, sladic in drugega) (povzeto po Adrijaševič in drugi, 1999, str.

140).

Vse oblike in vrste neposrednih finančnih učinkov animacije je možno takoj izmeriti,

kontrolirati in prav tako so rezultati vidni takoj. Merljivost je pomembna za menedžerje,

saj odseva rezultat njihovih odločitev. Prav tako je merljivost pomembna za animatorja,

ki lahko oceni lasten prispevek k finančnim učinkom. Merljivost pa je pomembna tudi za

širšo skupnost, ki ustvarja prihodke skozi razne davke in takse (Cerović, 2008, str. 143–

144).

2.4.2 Posredni ali neekonomski učinki pričakovanega zadovoljstva zaradi

animacijskih programov

Posredni učinki, ki se pričakujejo od animacije gostov, so določeni s pričakovanim

doživetjem, ki je pogojeno s psihološkimi, sociološkimi, kulturnimi, verskimi in drugimi

dejavniki, in jih ni mogoče finančno prikazati. Njihov učinek ni vezan na čas, v katerem

se animacija izvaja, temveč so to naložbe v prihodnje pozitivne učinke (Cerović, 2008,

str. 144).

V najširšem smislu in na dolgi rok je finančni učinek z vidika turistične destinacije

pozitiven, če je bil gost zadovoljen, ker bo to doživetje želel ponoviti. Če ni bil

zadovoljen, ga ne bo več želel ponoviti in če je to širših razsežnosti, bo destinacija na

podlagi tega nazadovala ter ne bo več ustvarjala neposrednih učinkov od prodaje storitev

nastanitev in prehrane, zato ker gostov ne bo (prav tam, str. 144).

Page 17: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

7

Ravkin (1989, str. 70) meni, da so posredni učinki animacije rezultat dobro organizirane

animacije, ki na ta način povečuje zadovoljstvo gostov in s tem vpliva na:

motivacijo gosta pri izbiri določene turistične destinacije,

ponovni prihod gosta v turistično naselje,

prihod novih gostov,

podaljšanje turistične sezone,

boljšo zasedenost kapacitet izven glavne sezone in

spremembo v strukturi gostov.

Iz tega lahko povzamemo, da zadovoljen gost ustvarja tudi neposredne pozitivne

ekonomske učinke na poslovanje podjetja, saj bo v času svojega bivanja koristil še kakšen

ponujen program ali storitev, podaljšal bivanje ali načrtoval ponovni prihod, priporočil

ponudnika sorodnikom in znancem, kar se bo obrestovalo v prihodnji turistični potrošnji.

Učinke animacije lahko spremljamo z različnimi metodami, kot so ankete, intervjuji in/ali

opazovanje. V naši raziskavi smo se odločili uporabiti metodo anketiranja, s katero smo

v zadnjem poglavju prikazali rezultate odgovorov anketiranih gostov o vplivu animacije

na njihovo zadovoljstvo hotelske skupine LifeClass Hotels & Spa Portorož.

2.4.3 Socialni učinki animacijskih programov, zanimivi za širšo turistično

skupnost (imidž destinacije)

Učinki animacijskih programov, ki se kažejo kot interes širše skupnosti, vplivajo na

oblikovanje imidža turistične destinacije (mesta, občine, celotne regije in tudi države). Z

neplačljivimi programi folklornih in etničnih skupin, koncerti glasbenih skupin,

ansamblov, verskimi, kulturnimi ali športnimi programi se spodbuja obisk neke

destinacije ali pa program ali dogodek v prihodnosti. Gost, ki bo zadovoljen s ponujenim

programom, se bo ponovno vrnil v destinacijo, objekt ali v državo, kjer so bila njegova

pričakovanja izpolnjena ali presežena. Socialni ekonomski učinki animacije v turizmu se

kažejo v večjih davkih od prodanih storitev in proizvodov, v turističnih taksah ter drugih

finančnih učinkih, ki so samo posredno merljivi (Cerović, 2008, str. 146).

Dejavniki, ki vplivajo na ekonomske učinke s prirejanjem tovrstnih neplačljivih

programov ali dogodkov v objektu ali na širšem področju mesta, občine ali države, so:

dejavnik motivacije (možen izbor turistične destinacije ali države),

dejavnik zadrževanja gostov ob slabih vremenskih razmerah,

dejavnik podaljšanja turistične sezone,

dejavnik povpraševanja (širjenje in segmentiranje turističnega tržišča),

dejavnik druge turistične potrošnje, povzročene z večjim fizičnim naporom in

obremenitvijo (večje uživanje jedi in pijače po fizičnih, športno-rekreativnih

aktivnostih),

dejavnik dvigovanja stopnje zadovoljstva in čustvenega naboja za vrnitev v isto

turistično destinacijo,

dejavnik ustne in osebne propagande (propaganda od ust do ust) (Bartoluci,

1984, str. 196 povzeto po Cerović, 2008, str. 146).

Iz tega izhaja, da je smiselno podpreti določene animacijske projekte, tudi če na kratki

rok ne bodo kazali pozitivnih finančnih rezultatov. Na dolgi rok pa lahko imajo za širšo

skupnost velike pozitivne učinke.

Page 18: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

8

2.5 Povezava ponudbe animacije in zadovoljstva gostov

Da bi bili gosti zadovoljni, je potrebno doseganje oziroma preseganje njihovih zahtev,

potreb in pričakovanj. Večina opredelitev teoretikov zadovoljstva uporabnikov storitev je

osredotočena predvsem na koncepte pričakovanj, izkušenj in percepcije neke storitve, ki

jo potrošnik na podlagi vsega tega ovrednoti. Na podlagi teh elementov Možina (2007,

str. 8–9) opredeljuje temeljni model zadovoljstva uporabnikov (Slika 1).

Slika 1: Temeljni model zadovoljstva uporabnikov

Vir: (Možina, 2007, str. 9)

Slika prikazuje neposredno (ne)zadovoljstvo uporabnikov storitve, ko uporabnik na

podlagi izkušnje in zaznave ovrednoti storitev na podlagi njegovega pričakovanja.

Cronin in Taylor (1992) pa sta v svoji raziskavi vzročnih povezav med zadovoljstvom,

splošno kakovostjo storitev in namenom ponovnega nakupa, ugotovila, da je zaznana

kakovost storitve predhodnik zadovoljstva s storitvijo (Reberšak, 2006, str. 21), kar je

prikazano na sliki (Slika 2).

Slika 2: Vzročna povezava med kakovostjo, zadovoljstvom in ponovnim nakupom

Prirejeno po: (Cronin in Taylor, 1992, povzeto po Reberšak, 2008, str. 21)

Iz slike je razvidno, da je vzrok ponovnega nakupa povezan s kakovostjo storitve, ki

povzroča občutek vrednosti in posledično zadovoljstvo gosta.

Turistični ponudniki si s prizadevanjem za kakovostno opravljanje storitev zmanjšujejo

možnost nezadovoljstva gostov in tako preprečujejo, da bi se širile slabe govorice o

podjetju ali njihovih storitvah (Grlica, 2010, str. 63).

Animacija se v prvi vrsti prireja za gosta z namenom, da bi se njegova pričakovanja

izpolnila ali celo presegla. Z zanimivo vsebino pripravljen in na podlagi potreb ter želja

ciljne skupine sestavljen animacijski program, ki bo pritegnil čim večje število gostov in

stalna kakovostna izvedba posameznih aktivnosti ali dogodkov s strani animatorja, bo

lahko zadovoljila potrebe ter želje gostov. Zadovoljen gost pa bo na podlagi takšne

pozitivne izkušnje večinoma ponovil nakup. Lahko rečemo, da sta ponovni nakup in

PRIČAKOVANJA O STORITVI

IZKUŠNJA STORITVE

ZAZNAVA STORITVE

OVREDNOTENJE STORITVE

KAKOVOST STORITVE

ZAZNANA VREDNOST

ZADOVOLJSTVO PONOVNI NAKUP

Page 19: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

9

zadovoljstvo gosta v tesni povezavi, se pa brez kakovostno opravljenega animacijskega

programa praviloma ne moreta zgoditi.

2.6 Animator

Animator je turistični delavec, ki ima nalogo narediti gostu bivanje v hotelu ali destinaciji

ugodno, tako da mu zapolni njegov prosti čas z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, v

katerih bo gost aktivno ali pasivno sodeloval. Njegova aktivnost se začne s prvim stikom

z gostom, traja ves čas bivanja gosta, vse do njegovega odhoda z obljubo, da bodo tudi

pri naslednjem srečanju izpolnjene vse njegove želje in potrebe (Džigurski, 2012, str.

140).

Da bi animator lahko zadovoljil vse potrebe in želje gostov, mora imeti določene

psihofizične lastnosti, kakor tudi fizično vzdržljivost, talent in občutek za kontakt z gosti

ter določeno stopnjo izobrazbe. Animator ne sme imeti pomanjkljivosti, ki so vidne na

prvi pogled, ampak mora biti skorajda idealnega fizičnega videza, torej s čim manj

fizičnimi pomanjkljivostmi. Tudi starost animatorja je pomembna. Idealno je, če je

njegova starost nekje v povprečju starostne skupine, za katero izvaja animacijski program

(Cerović, 2008, str. 231), razen v primeru otroške animacije, kjer je kot minimalna

določena starost 18 let.

2.6.1 Zahtevane psihofizične lastnosti animatorja

Lastnosti animatorja in zunanji videz so pomembni dejavniki, ki vplivajo na izbiro

animatorja in so pogosto pomembnejši od znanja, pridobljenega v rednem šolskem

programu, kot tudi od pridobljenih veščin pri zunajšolskem usposabljanju. Zaradi tega je

potrebno biti pazljiv pri izbiri animatorja, ki mora imeti naslednje psihofizične lastnosti:

prijeten videz (čednost),

optimalno starost,

razsodnost,

zainteresiranost in angažiranost,

pokončnost,

profesionalnost,

nadarjenost,

pozornost,

nagnjenost k umetnosti,

zaupljivost,

pozitivno naravnanost,

inteligentnost in razumnost,

dobro zdravje,

energičnost in navdušenost,

lahkotnost verbalnega izražanja,

odpornost na čustvene pritiske,

taktnost,

dober spomin,

komunikacijske spretnosti (Cerović, 2008, str. 231–234).

Page 20: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

10

2.6.2 Celostna podoba animatorja v odnosu do gosta

Celostno podobo animatorja v odnosu do gosta lahko prikažemo s shemo (Slika 3), ki jo

je predstavil Finger (1988, povzeto po Jere Lazanski, 2002, str. 32).

Slika 3: Celostna podoba animatorja

Vir: (Cerović, 2007, str. 235, prirejeno po Ravkin, 1989, str. 58)

Iz sheme je razvidno, da je animator večfunkcijska oseba v odnosu do gosta.

Kolega

Animator se v primerjavi z gostom obnaša tako, kot se obnaša do svojih kolegov

(sodelavcev) v podjetju. Ne zaradi enakega statusa ali poklica, temveč zato, ker bosta z

gostom sodelovala pri isti aktivnosti (Cerović, 2008, str. 235–236). Ta funkcija torej

nikakor ne pomeni, da se mora animator gostu prilagoditi v znanju o njegovem poklicu1

(Jere Lazanski, 2002, str. 33).

Svetovalec (Usmerjevalec)

Animator je za skupino gostov svetovalec in usmerjevalec pri njihovih aktivnostih. Gosti

se v ''novem svetu'' težko znajdejo, včasih so tudi zmedeni in negotovi, zato jim mora kdo

svetovati ter jih usmerjati (Cerović, 2008, str. 236). Da bi animator gosta lahko usmerjal

in mu svetoval, kako lahko najbolje preživi svoj prosti čas, mora dobro poznati turistični

kraj, njegovo prebivalstvo, zgodovino in lokalne posebnosti (Jere Lazanski, 2002, str. 33).

1 Finger in Gayler (2003) pa navajata še drug pomen, in sicer pomen v primerih, ko se animator in sodelavec

(kolega) srečata v času opravljanja vsak svojega dela, kar se lahko zgodi, če npr. animator po skupni

aktivnosti goste povabi na pijačo v hotelski bar. Animator se v tem primeru nikakor ne sme obnašati do

sodelavca (kolega) za točilnim pultom kot gost, saj je v prvi vrsti njegov kolega.

ANIMATOR

GOSTITELJ

PREDSTAVNIK

INFORMATOR

DOBER

SOGOVORNIK

''PRIJATELJ''

AKTIVEN GOST NA

POČITNICAH

SPECIALIST

ORGANIZATOR

SVETOVALEC

''KOLEGA''

Page 21: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

11

Organizator

Animator je vedno organizator in ker ga gost vidi kot kolega, svetovalca in kot osebo, na

katero se lahko vedno obrne, se mu s polnim zaupanjem v celoti prepušča (Cerović, 2008,

str. 236).

Specialist

Animator lahko na določenem področju animacije s svojim znanjem in sposobnostmi daje

poseben imidž programu ter s tem na posebno zanimiv in učinkovit način privablja goste

(Cerović, 2008, str. 236).

Aktiven gost na počitnicah

Animator je v tej funkciji zaposlen, profesionalni delavec v turizmu in hkrati tudi gost.

Ne glede na to pa mora v teh pogojih in okoliščinah gostu nuditi dober animacijski

program, skladno z njegovimi željami in pričakovanji (Jere Lazanski, 2002, str. 32-33).

Gostitelj in domačin

Kot dober gostitelj animator ne sme pozabiti, da je njegova glavna naloga zadovoljstvo

gosta, da se bo naslednje leto zopet vrnil v hotel in pripeljal s seboj nove goste (Jere

Lazanski, 2002, str. 33). Animator je za gosta vedno domačin. Gostitelj je na ravni hotela,

na ravni mesta in na državni ravni (Cerović, 2008, str. 236).

Predstavnik

Kot predstavnik hotela, turističnega kraja, območja ter države hkrati, se mora animator

zavedati, da ščititi in zastopa njihove interese (Jere Lazanski, 2001, str. 33).

Informator

Gosti iščejo številne zanesljive informacije in naloga animatorja je, da vse informacije

prenese korektno ter izčrpno na gosta. Dober animator je odlično informiran o vseh

storitvah, ki so na voljo gostom (Cerović, 2008, str. 236).

Dober sogovornik

Gost pričakuje, da bo skozi pogovor z animatorjem zbral nekaj koristnih in zanimivih

informacij o ljudeh, kulturi, običajih, destinaciji ipd. Animator pa lahko s pogovorom

pridobi informacije o gostu, o njegovih željah in potrebah ter ga na podlagi teh informacij

ustrezno usmeri, bodisi k aktivnostim animacijskega programa ali k drugim storitvam

(Cerović, 2008, str. 237). Animator se mnogokrat znajde tudi v vlogi poslušalca (Jere

Lazanski, 2002, str. 34).

Prijatelj

Animacija je lahko uspešna samo takrat, ko se vzpostavi ne samo profesionalen, ampak

tudi prijateljski odnos obeh udeleženih v komunikacijskem procesu. Gost se vedno dobro

počuti, če ga gostitelj (domačin) sprejme kot prijatelja2 (Cerović, 2008, str. 237).

2 Poleg vsega naštetega pa je animator tudi tretje oko in uho. V večini primerov je namreč edini od

zaposlenih, ki se pred gosti pojavlja v civilu. To mu omogoča, da lažje opazi določene pomanjkljivosti

oziroma dobi od gostov informacije, kot so npr. neprimerna postrežba, težave na recepciji, čistoča, hrana

ipd., ki jih lahko nato posreduje na višji nivo, kar dela njegovo delo še bolj kompleksno (Finger & Gayler,

2003, str. 256) .

Page 22: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

12

2.6.3 Izobrazba animatorja in njegovo izpopolnjevanje

Animacija danes zavzema izjemno mesto v turistični ponudbi mnogih destinacij in

postaja nepogrešljiv del ponudbe ob nastanitvi ter hrani.

Da bi bila animacija izvedena kakovostno, je zelo pomembno, da animacijski program

izvaja izobražen in za delo usposobljen animator, kar poudarjajo tudi številni avtorji:

Krippendorf: ''animacijo morajo voditi izobraženi animatorji najvišjih

karakternih lastnosti in z najboljšim pedagoškim znanjem'' (Ravkin, 1989, str.

58).

Finger: ''animacija je preveč pomembna, da bi jo prepustili neizkušenim in

šarlatanom'' (Ravkin, 1989, str. 58).

Batler: ''vsaka organizacija mora biti strokovno vodena, vsak animator mora biti

strokovno usposobljen'' (Džigurski, 2012, str. 151).

Kot vsak resni poklic tudi turistična animacija potrebuje izobražen kader. Samo

motivirani in izobraženi animatorji lahko jamčijo za nenehni razvoj dejavnosti, za

sledenje svetovnim trendom in seveda za uspeh dogodka, ki ga organizirajo (Slak, 2008,

str. 12). Na začetku so bili animatorji športniki, inštruktorji plesa, kasneje študenti, ki so

imeli možnost hitrega zaslužka, danes pa opravljajo delo animatorja pretežno

strokovnjaki z ustrezno izobrazbo (Džigurski, 2012, str. 150). Od leta 2003 naprej imajo

v Sloveniji vsi, ki se čutijo sposobne opravljati delo animatorja, možnost pridobiti

certifikat s strokovnim naslovom turistični animator/turistična animatorka.

V nacionalni poklicni kvalifikaciji (v nadaljevanju NPK) so zapisane kompetence

animatorja in tudi področja dela, ključna dela ter spretnosti in znanja, ki so potrebna za

pridobitev certifikata turistični animator/turistična animatorka (Priloga 1).

Certifikat Turistični animator lahko kandidati v Sloveniji pridobijo v različnih

srednješolskih in visokošolskih ustanovah. Koledar preverjanj znanja je objavljen na

portalu NRP (nacionalno informacijsko središče) (Nacionalno informacijsko središče,

2016). Namen certificiranja je, da kandidat lahko uveljavlja znanja in spretnosti,

pridobljene zunaj šolskega sistema in jih verificira z javno listino, kar omogoča zakon.

Posameznik dokazuje obvladovanje zahtevanih znanj in spretnosti z raznimi dokazili ali

v postopku preverjanja pred komisijo. Področje certificiranja NPK je pod pristojnostjo

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Certifikat ima podoben

pomen kot spričevalo ali diploma, s tem da daje posamezniku poklicno kvalifikacijo, ne

pa izobrazbe (Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2015).

Strokovno izpopolnjevanje animatorja mora temeljiti na poznavanju vseh področij

animacije (igre, šport, socialni stiki, kultura itd.), raznih spretnosti in tehnik (npr. delo z

mikrofonom) in znanja, ki mu bodo omogočala biti enakopraven član hotelskega tima

(npr. znanja ekonomike turizma, menedžmenta, marketinga ipd.). Posebej pa je treba

izpostaviti tudi znanja in spretnosti, ki so potrebne za uspešno komuniciranje z gostom:

verbalne (spretnost govora) in neverbalne komunikacije (poznavanje bontona, protokola

ipd.) (Ravkin, 1989, str. 60).

Da bi lahko animator bolje opravljal svoje delo, pa Džigurski (2012, str. 151) še posebej

izpostavlja pomen izpopolnjevanja animatorjev pri:

veščinah govora – pri verbalni komunikaciji je zelo važno, da pazi na pravilno

izgovarjavo imena in priimka gosta, da je sposoben govoriti več tujih jezikov,

Page 23: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

13

da pozna kulturo (in poudarja njeno pomembnost) ter običaje gostov, kakor tudi

kulturo in običaje matične destinacije.

Pri neverbalni komunikaciji je zelo važno, da se lahko animator pri izvajanju

programa ustrezno odzove z izrazom na licu, mimiko in gibanjem telesa. V

neverbalni komunikaciji ima pomembno vlogo tudi oblačenje animatorja

(barvne kombinacije, toni barv ipd.). Animator z gosti ne sme biti intimen in se

ne sme izogibati rokovanju, tapkanju ipd., če je to potrebno (Džigurski, 2012,

str. 151).

Džigurski (2012, str. 151) navaja, da je cilj vsakega nadaljnjega izobraževanja ustvariti

univerzalnega animatorja (angl. all around), ki bi bil sposoben voditi aktivnosti na

katerem koli področju animacijske dejavnosti. Univerzalni animator pomeni z vidika

kadrov prihranek finančnih sredstev, po drugi strani pa ga je mogoče uporabiti v primerih

odsotnosti drugih animatorjev.

''Animator ni igralec elektronskega instrumenta z raskavim glasom in nekaj šalami.

Animator je lahko le kdo, ki ima primerno izobrazbo, naravni dar, veselje do dela z ljudmi,

občutek za profesionalnost, neizmerno ustvarjalno žilico in disciplino. Animator je oseba,

ki ji je blizu nastopanje, a se zaveda, da morajo biti v ospredju tisti, za katere nastopa in

s katerimi nastopa. Animator je oseba, ki ji je blizu vodenje in organiziranje prireditev in

ki se zaveda, da kot vodja tima skrbi za motivacijo vseh udeleženih. Animator odlično

obvlada ekonomska načela animacije, a jih ne postavlja v ospredje, saj se preko druženja,

igre, povezovanj, smeha in zadovoljstva vseh udeleženih sama uresničujejo'' (Jere

Lazanski 2008, str. 15).

Page 24: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

14

3 IDENTITETA PODJETJA KOT SESTAVNEGA DELA

PORTOROŽA

Skupina LifeClass Hotels & Spa je prva slovenska mednarodna hotelska veriga. Prvi

hotel, ki je v svet ponesel ime LifeClass, je bil leta 2004 portoroški Grand Hotel Palace

(danes Grand Hotel Portorož). Kljub novejši letnici ima hotelska veriga bogato zgodovino

in tradicijo. Njeni začetki segajo v leto 1891, ko je v Portorožu nastala hotelska družba,

ki je zgradila prvi hotel ter uredila zdravilišče in kopališče. Kasneje, leta 1910, je bil

zgrajen Kurhotel Palace (stari hotel Palace), ki je še danes simbol Portoroža. Z otvoritvijo

starega hotela Palace je turizem v Portorožu zacvetel. Prijetno mediteransko podnebje ter

blagodejni učinki klime, soli in vode so zaustavili popotno nogo marsikaterega nemirnega

raziskovalca (Istrabenz turizem d. d., 2014).

3.1 Portorož – zdraviliški kraj z bogato tradicijo

Portorož/Portorose je eden največjih turističnih krajev v Sloveniji in najpomembnejše

turistično središče na slovenski obali. Njegova zgodovina je daljša od zgodovine turizma

na Slovenskem, prav tako pa sega tudi zgodovina njegovega turističnega razvoja daleč

nazaj v obdobje, ko turizem ni bil poznan ne pod tem imenom ne pod takšnim pojmom

(Brglez, Gale, Pagon, & Auer, 2005, str. 4). Portorož je bil namreč že od 13. stoletja znan

kot zdraviliški kraj, v katerem so menihi iz samostana sv. Lovrenca zdravili z morsko

vodo in s slanico pri boleznih, kot so revmatizem, vodenica, skrofuloza, debelost in rane

(Turistično združenje Portorož, g. i. z., 2013).

Leta 1879 je piranski zdravnik dr. Giovanni Lugnano začel z oblogami solinskega blata

(fango), kopelmi ter pitjem slanice zdraviti revmatska in druga obolenja. Sloves o

zdravilni moči solinskih snovi ter uspešnem zdravljenju se je iz bližnjih krajev, od koder

so sprva prihajali bolniki, kmalu razširil tudi v bolj oddaljene predele Avstro-Ogrske

(Turistično združenje Portorož, g. i. z., 2013).

Prihod številnih gostov je po letu 1885 narekoval gradnjo novih vil in penzionov v

Portorožu, kar je spodbudilo piranske izobražence, bančnike ter podjetnike, da so se

odločili za gradnjo novega hotela z 80 sobami, 120 posteljami, restavracijo in kavarno,

stavbo za terme s 30 spalnicami ter lastnim kopališčem. To je bil predhodnik Hotela

Palace (Turistično združenje Portorož, g. i. z., 2013).

3.2 Razvoj Portoroža v tesni povezavi z izgradnjo hotela Palace

Prava uveljavitev Portoroža kot turističnega kraja se je začela v letih od 1908 do 1912,

ko je bil dograjen hotel Palace. Odprt je bil leta 1910 in tedaj je bil to za Excelsiorjem v

Benetkah najlepši in največji hotel na Jadranu. Načrte zanj je izdelal avstrijski arhitekt

Johannes Eustacchio (Brglez, Gale, Pagon, & Auer, 2005, str. 20).

Palace so zgradili v zdraviliško-turistične namene in je bil zaradi svojega razkošja

namenjen najbolj zahtevnim gostom. Portorož je bil takrat mondeno letovišče z nadvse

pestro ponudbo. V mestu so delovale kavarne, gostišča, točilnice, bifeji in bari,

restavracije, frizer, fotograf, cvetličarna, zdraviliški dom, zobozdravnik in lekarne

(Brglez, Gale, Pagon, & Auer, 2005, str. 21).

Page 25: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

15

Zelo zanimivo se nam zdi dejstvo, da so gostje že takrat želeli biti v svojem prostem času

aktivni. Kot navajajo Brglez, Gale, Pagon in Auer (2005, str. 21–23) so v Portorožu za

goste pripravljali razno razne aktivnosti, kot so veslanje, jadranje, jezdenje konjev in

oslov. Že takrat so prirejali tudi športna tekmovanja, bralne večere, tekmovanja v remiju,

streljanju s puškami, regate, tek, kotalkanje, kolesarske dirke ter sabljanje. Najemati je

bilo mogoče tako kolesa, avtomobile kot tudi plovila. Za goste so pripravljali posebne

izlete, organizirane so bile še razne kulturne in zabavne prireditve, kot so koncerti, plesi,

zabave, dirke z oslički in konji, ribiška tekmovanja, serenade ob mesečini, praznik cvetja,

bitka s cvetjem na morju in občasne modne revije. Goste so posebej opozarjali na bogato

kulturnozgodovinsko dediščino in jih vabili, naj spoznajo notranjščino piranske stolnice,

si ogledajo piransko obzidje in platna renesančnih umetnikov. Koledar prireditev je trajal

ves čas od aprila do novembra, razvedrilnim vsebinam pa so se najbolj posvetili v

poletnem času.3

Razvoj Portoroža je bil zaradi obeh svetovnih vojn dvakrat prekinjen. Ponovni razcvet pa

se je začel po letu 1954, ko so obnovili terme v hotelu Palace (Turistično združenje

Portorož, g. i. z., 2013). V letih 1968–1976 so bili v Portorožu zgrajeni številni novi

hoteli, kot so Metropol, novi Palace, Slovenija, Riviera in drugi (Brglez, Gale, Pagon, &

Auer, 2005, str. 31). Leta 1975 so Terme Palace pridobile status naravnega zdravilišča.

Deset let kasneje so bile zgrajene nove Terme Talasoterapija Portorož, vezane na štiri

hotele (Turistično združenje Portorož, g. i. z., 2013), ki še vedno tvorijo osnovo

hotelskega kompleksa v Portorožu, ki se danes trži pod znamko LifeClass.

3.3 LifeClass – prva slovenska mednarodna hotelska veriga

Začetek razvoja turistične znamke LifeClass se je, kot smo že omenili na začetku tega

poglavja, začel leta 2004. Pred tem so štirje hoteli delovali pod imenom Hoteli Palace in

kot navaja Malenič (2006, str. 3–4) se je leta 1997 podjetje lastninsko preoblikovalo v

delniško družbo Hoteli Palace, d. d. Leta 2003 pa je prevzela podjetje skupina Istrabenz.

Leta 2006 so se Hoteli Palace, d. d., pripojili Hotelom Morje, d. d., in prenehali obstajati.

Turistični holding nastopa danes na trgu s pravnim imenom Istrabenz Turizem, d. d. (prav

tam, 3–4).

Kot krovna družba v okviru turističnega področja Istrabenz Turizem, d. d., razvija

mednarodno hotelsko verigo LifeClass v Portorožu, Opatiji, Travisu in v Svetem Martinu.

Svojim gostom ponuja skladno celoto hotelskih, gostinskih, dobropočutnih in kongresnih

storitev, ki jih spremlja bogata kakovostna dopolnilna ponudba (Istrabenz turizem d. d.,

2006). Hotelsko verigo odlikujejo visokokakovostne storitve in produkti s poudarjeno

osebno noto, ki so jih gostje deležni v vseh LifeClass resortih (Istrabenz turizem d. d.,

2014).

3 V Portorožu so delovali številni hoteli, penzioni in vile, ki so oddajali sobe. Hotel Palace pa je bil v vsem

najboljši. Bil je odprt vse leto, imel je 300 sob z bogato opremo, električno napeljavo in dvigalo, napravo

za ohlajanje prostorov in lasten park. Imel je tudi teniško igrišče in kotalkališče pa neposredno povezavo s

termalnimi objekti, kjer so imeli njegovi gostje privilegirano obravnavo (Brglez, Gale, Pagon, & Auer,

2005, str. 24).

Page 26: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

16

Pod znamko LifeClass Portorož spadajo Hotel Slovenija (popolnoma prenovljen odpira

svoja vrata junija 2016) in Grand Hotel Portorož kategorije petih zvezdic, Hotel Apollo,

Hotel Riviera, Hotel Neptun in Hotel Mirna kategorije štirih zvezdic ter Terme &

Wellness LifeClass, ki so vpeti v naravno okolje z bogato kulturo. Sprejmejo lahko 1544

gostov v skupno 793 sobah (Istrabenz turizem d. d., 2014).

Znamka LifeClass se od konkurence ločuje in je prepoznavna tudi s svojo celostno

grafično podobo, sestavljeno iz znaka in logotipa (Slika 4: Znak in logotip LifeClass

Portorož. Znak in logotip LifeClass Portorož ter slogan ''Svet zdravih užitkov'', sporočajo

trgu identiteto in ključno vsebino ponudbe. Jedro identitete LifeClass Hotels & Spa pa

predstavlja njihovo poslanstvo, ki je: ''skrb za dobro počutje gostov''.

Slika 4: Znak in logotip LifeClass Portorož

Vir: (Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo, 2016)

Prepoznaven znak sonca z domiselnim imenom, ki je enostavno izgovorljivo in je lahko

zapomnljivo, se jasno ločuje od drugih ponudnikov v mestu Portorož, bližnji okolici,

kakor tudi v mednarodnem okolju, ki podjetju predstavljajo neposredno konkurenco.

3.4 Predstavitev animacije in animacijskih programov v hotelih

LifeClass Portorož

Animacija ima v hotelih LifeClass v Portorožu tradicijo. Gosti se lahko pred odločitvijo

za prihod temeljito informirajo na njihovi spletni strani o vseh možnostih za aktivno

preživljanje počitnic. Animacijski program je predstavljen v zavihku ''Aktivnosti'' in kot

so pri LifeClass Portorož (2014) zapisali ''bodo prav vse aktivnosti ob odkrivanju

skrivnostnih kotičkov slovenske Istre zabavne, sproščene in polne energije.''

Krippendorf (1986) navaja šest osnovnih področij animacije, od katerih vsaka zajema

nekaj možnih aktivnosti:

gibanje (šport, športne igre …);

druženje (odhod na piknik, izlet v naravi, otroške zabave, rojstni dnevi …);

ustvarjalne dejavnosti (risanje, fotografiranje …);

izobraževanje, odkrivanje in doživljanje (koncerti, pesniški večeri, predavanja

o zgodovini destinacije, tečaji učenja jezika, kuhanje …);

pustolovščine (taborni ogenj, taborjenje pod vedrim nebom, nočni sprehodi …);

mirovanje, srečanje s samim seboj (joga, poslušanje resne glasbe, večerni

pogovori v ožjem krogu …) (povzeto po Ravkin 1989, str. 30).

Page 27: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

17

V nadaljevanju si bomo pogledali, ali so tudi v LifeClass Portorož v okviru te teorije

pripravili animacijski program za goste svojih hotelov. Animacijski program je razdeljen

na aktivnosti, ki se odvijajo:

v naravi (kolesarjenje, sprehodi in nordijska hoja, piknik, izleti),

za otroke (mini klub, wellness za otroke, otroška kulinarika, družinski program

za zdravo poletje),

v hotelu (vodna rekreacija, vadba v fitnes centru, joga, meditacija, kinesis);

dogodki (festivali, koncerti in drugi dogodki),

plaža meduza (raznovrstna ponudba hrane in pijače, izposoja ležalnikov,

masažni paviljon in v poletnem času otroški program – mini klub) ter

Portorož in Piran (Istrabenz turizem d. d., 2014).

Animacijski program v LifeClass Portorož je pestro zasnovan in v skladu z navedeno

teorijo ponuja vrsto aktivnosti, od športno-rekreativnih, zabave, raznih dogodkov,

prireditev in vse do otroške animacije. Lahko bi rekli, da se za vsakega gosta kaj najde.

Podroben opis animacijskega programa v LifeClass Portorož najdejo gosti tako na njihovi

spletni strani kakor tudi v tiskanem katalogu, kjer se lahko informirajo z urnikom

skupinskih aktivnosti (Tabela 1), datumi dogodkov v hotelih in izven njih ter jih tako na

prijazen in nevsiljiv način vabijo k aktivnosti v besedi in sliki.

Tabela 1: Urnik aktivnosti animacijskega programa v LifeClass & Spa Portorož

URA PON TOR SRE ČET PET SOB

7.30

Jutranja

telovadba

1000 gibov

Jutranja

telovadba

1000 gibov

Jutranja

telovadba

1000 gibov

Jutranja

telovadba

1000 gibov

Jutranja

telovadba

1000 gibov

Jutranja

telovadba

1000 gibov

8.00 Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

8.00 Joga

pranajama

Joga

pranajama

Joga

pranajama

Joga

pranajama

Joga

pranajama

10.00 Pot okoli

sveta Kinesis Kinesis

10.00 Nordijska

hoja

Vodeni

sprehodi

Nordijska

hoja

Vodeni

sprehodi

Nordijska

hoja

10.30 Vodeno

kolesarjenje

Vodeno

kolesarjenje

Vodeno

kolesarjenje

11.00 Meditacija Meditacija

12.00 Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

Rekreacija v

vodi

17.00 Vodna

aerobika

Vodna

aerobika

Vodna

aerobika

Vodna

aerobika

Vodna

aerobika

Vodna

aerobika

Vir: (LifeClass Hotels & Spa Portorož, 2016, str. 4)

Page 28: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

18

V programski razdelitvi (Tabela 1, str. 17) lahko v vidimo, da so aktivnosti animacijskega

programa gostom na razpolago vsak dan, razen v nedeljo. Glede na to, da veliko gostov

pride le ob koncu tedna, eden od teh dveh dni pa ne ponuja animacijskega programa, se

nam ta odločitev ne zdi ustrezna. Prav tako se nam zdi, da je premalo dni v tednu

namenjenim za aktivnosti v naravi.

V nadaljevanju sledi kratka predstavitev aktivnosti animacijskega programa.

3.4.1 Aktivnosti v Naravi

Kolesarjenje

S kolesarjenjem v LifeClass Portorož ne ponujajo le rekreacije, ampak prvovrstno

doživetje. Animator vse goste, ki se udeležijo skupinskega kolesarjenja, popelje na

kolesarske izlete, kjer goste navduši pogled na nasade oljk in soline. Z gosti se lahko

odpravijo skozi Piran v Fieso, kjer je naravni park z dvema jezercema, ali pa skozi tunel

nekdanje ozkotirne železnice (Porečanka) do Strunjanskih solin in še kam. Kolesarjenje

je zaradi mile klime mogoče čez celotno leto. Vzponi so ravno prav dolgi in primerni tako

za dobre kot tudi za manj pripravljene kolesarje. Vodeno kolesarjenje je za vse hotelske

goste brezplačno (Istrabenz turizem d. d., 2014).

Sprehod in nordijska hoja

Hoteli LifeClass Portorož so odlično izhodišče za vrsto sprehodov. Animator goste vsako

sončno dopoldne popelje na voden sprehod ali nordijsko hojo po bližnji okolici, kot npr.

do izjemnega srednjeveškega mesta Piran, do slikovitih Sečoveljskih solin ali do Forma

Vive, galerije na prostem s čudovitim razgledom na Portoroški zaliv. Vodeni sprehodi in

nordijska hoja so brezplačni za vse hotelske goste. Privlačne pešpoti bodo goste navdušile

z izredno istrsko naravno in kulturno krajino4 (prav tam, 2014).

Piknik in Izleti

V LifeClass Portorož se zavedajo naravnih danosti in v okviru možnih aktivnosti v naravi

za svoje goste pripravljajo piknik košarice v hotelskem baru, napolnjene izključno z

mediteranskimi dobrotami. V ta namen si lahko gosti proti plačilu rezervirajo tudi kolo

ali celo okolju prijazen avto. Portorož je prav tako odlično izhodišče za najrazličnejše

izlete. Piransko podeželje ponuja gostom pristna doživetja in daje občutek, da se je tukaj

čas ustavil. Gosti se lahko zapeljejo po istrski vinski cesti, odkrivajo dediščino istrskih

kmetov in uživajo v dobri istrski hrani, lahko se odpeljejo z ladjo v Benetke ali pa do

bližnjega Trsta (prav tam, 2014).

3.4.2 Za otroke

Zelo lepo je poskrbljeno tudi za otroke, saj organizirajo predvsem v času počitnic ter

praznikov zelo obsežen in pester otroški animacijski program. Starši so programa otroške

animacije vsekakor lahko veseli saj jim kljub skupnim počitnicam z otroki omogoča tudi

kakovosten čas, ki ga preživita oče in mati skupaj kot par. Najmlajšim gostom je na

razpolago program LifeClass Mini klub, Wellness za otroke, Kulinarika za otroke in v

času poletja Zdrav, družinski program (prav tam, 2014).

4 Goste vabijo na skupinsko aktivnosti tudi z navedbo: ''na morju v enem dnevu vdihnemo okoli 10 milijard

delcev, ki zdravilno vplivajo na dihalne poti, bronhije in pljuča, in zato so sprehodi ob morju, tako

sproščujoči kot tudi zdravilni''.

Page 29: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

19

Life Class Mini Klub

Mini klub se odvija v času zimskih počitnic, velike noči, prvomajskih počitnic, poletnih

počitnic, jesenskih počitnic in v času božično-novoletnih praznikov. V okviru brezplačne

otroške animacije animatorji pripravljajo vse vrste družabnih iger, ustvarjalne delavnice,

plesne zabave, kvize, tombole ipd. V času poletnih počitnic je ob sredah organiziran tudi

poseben večer, kjer se lahko na večerni animaciji zabavajo tako otroci kot tudi njihovi

starši (prav tam, 2014).

Wellness za otroke

Starši z otroki imajo možnost obiska bazenskega kompleksa s termalnim pramorjem in

bazenskega kompleksa z morsko vodo, ki vabijo na vodna doživetja.5 Proti plačilu lahko

starši privoščijo otrokom sprostitveno ''Vichy'' ali ''Ajurvedsko'' masažo ter barvno kopel

''Bubble me'', ki popestri otroški svet z barvnimi mehurčki ter poskrbi za njihovo dobro

počutje (prav tam, 2014).

Otroška kulinarika

Zelo izvirno je poskrbljeno tudi za področje otroškega prehranjevanja, kjer nudijo

najmlajšim zdrave in zabavne obroke ter pravijo: ''zdrave stvari naredimo zabavne.''

Nudijo energijsko in hranilno uravnoteženo prehrano. Kuharski mojstri za najmlajše

pripravljajo: zdrave mini burgerje, polnozrnate palačinke, sadne in zelenjavne mešanke

ter piškote s super živili. Vse to z namenom, da bi tako pripravljeni obroki navdušili

otroke ter jim hkrati zagotovili zdrav mediteranski obrok (prav tam, 2014).

Družinski program za zdravo poletje

Skrbno, poučno ter s ciljem za zdravje otrok je na voljo družinski program v času poletja,

torej v času, ko je sonce najmočnejše in lahko ob nepazljivosti povzroči nepopravljive

posledice pri odraslih, še posebej pa pri otrocih. Otroški program ''zdrava senca'' vključuje

aktivnosti in igre v senci hotelske plaže Meduza, zabavo v bazenskih kompleksih

termalnega pramorja in otroško razvajanje v senci Term & Wellnessa LifeClass. Vse

otroške dejavnosti so usmerjene v spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,

izobraževanja, ekološkega ozaveščanja ter brezskrbnega uživanja v zdravi senci (prav

tam, 2014).

3.4.3 Aktivnosti v Hotelu

Vadba v fitnes centru

Vsem hotelskim gostom je na razpolago sodobno opremljen fitnes center, ki omogoča

kakovostno vadbo, možnost strokovnega posveta in sestave individualnega fitnes

programa. V neposredni bližini je tudi bar, v katerem si lahko gosti privoščijo lahke

presne slaščice in sveže sokove. Vstop v fitnes center je brezplačen za vse hotelske goste,

drugim obiskovalcem pa je omogočen proti plačilu (prav tam, 2014).

Joga, meditacija, kinesis

Gosti se lahko pridružijo različnim aktivnostim za dušo in telo vsak dan v prostorni

telovadnici in na sončni terasi, kjer izvajajo:

kinesis, ki je kombinirana vadba na posebnih kinesis napravah, s katerimi se

izvajajo naravni in vsakodnevni gibi. Vadba je skupinska ali individualna.

5 Skupaj merijo 2000 m2 površine in z elementi pradavnine (čas izvora 42.000 let starega pramorja)

predstavljajo otrokom edinstveno doživetje in raziskovanje.

Page 30: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

20

Jogo, ki se izvaja z različnimi asanami in meditacijo pod vodstvom indijskega

terapevta.

Meditacijo oziroma vodeno meditacijo, ki je sproščanje po navodilih

ajurvedskega zdravnika (prav tam, 2014).

3.4.4 Dogodki, plaža Meduza ter Portorož in Piran

Dogodki

V sklopu aktivnosti vabijo goste LifeClass Portorož k udeležbi oziroma obisku raznih

dogodkov, med katerimi so nekateri že tradicionalni in na katerih LifeClass sodeluje

posredno ali neposredno. Omenjamo nekatere, ki so se zgodili v letu 2015: Festival

Malvazije (tradicionalni gastronomski dogodek), Bridal Bootcamp (prva poročna

delavnica v Sloveniji), tradicionalni Tartini festival (glasbeni koncerti ter glasbene

delavnice), Dnevi vrtnic in wellnessa Portorož (vrtnice na področju kulinarike in

wellnessa), Istrski maraton (otvoritev slovenske maratonske tekaške sezone) (prav tam,

2014).

Plaža Meduza

Meduza, plaža hotelov LifeClass, je ena izmed ekskluzivnih plaž na Jadranu.6 Odlikuje

se po odlični zasnovi in vrhunski ponudbi storitev. Plaža je v neposredni bližini hotelov.

Dva prestižna masažna paviljona sta na razpolago vsem gostom. V poletnih dneh na plaži

zaživi pester zabavni program s kreativnimi delavnicami in igrami za najmlajše goste, ki

ga v okviru Mini kluba pripravlja animacijska ekipa LifeClass (prav tam, 2014).

Portorož in Piran

Portorož in Piran sta središče koščka Sredozemlja na zahodni obali istrskega polotoka.

Počitniško sproščeni Portorož je v zavetnem zalivu obdarjen z izredno blagodejno

obmorsko klimo in, kot smo že navedli, z izjemno zdraviliško tradicijo. Sosed, starodavni

Piran, pa sodi med najlepša sredozemska mesta in najbolje ohranjena stara mesta v

Evropi. Skupaj tvorita izredno turistično zaokroženo celoto in dajeta vse možnosti, da

gost doživi vse, zaradi česar je pripotoval v Portorož. Doživi jih lahko v lastni režiji ali

pa se udeleži aktivnosti na animacijskih programih, ki so jih v LifeClass & Spa Portorož

pripravili za vse svoje hotelske goste (prav tam, 2014).

3.5 Raziskava mnenja in zadovoljstva gostov z animacijskimi

storitvami v LifeClass & Spa Portorož

Z vprašalnikom, ki ima osem vprašanj (Priloga 1) smo pridobili mnenja gostov o

animaciji ter z njimi testirali osnovno trditev, ki smo jo postavili na začetku diplomskega

dela. Vprašanja so bila razdeljena na več delov: a) motivi za obisk, b) zadovoljstvo s

storitvami na splošno, c) zadovoljstvo s storitvami na področju animacije in d)

demografski podatki. Vprašanja so bila ali zaprtega ali polodprtega tipa. Goste smo

anketirali med 17. 3. 2016 in 20. 3. 2016 v LifeClass & Spa Portorož.

6 Kot znak kakovosti na plaži Meduza Exclusive že peto leto zapored visi Modra zastava, okolijski znak,

podeljen 3849 naravnim kopališčem in marinam v 46 državah po svetu. S pridobitvijo Modre zastave

LifeClass Portorož nadaljuje svoja prizadevanja za trajnostni razvoj naravnega kopališča Meduza. Trajno

izpolnjuje zahtevne kriterije na področju kakovosti vode, okoljske vzgoje in informiranja, okoljskega

upravljanja in varnosti storitev (Istrabenz turizem d. d., 2014).

Page 31: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

21

Raziskali smo mnenje petdesetih gostov, ki smo jih osebno nagovorili, na kratko opisali

namen in cilje in jih vljudno povabili k sodelovanju pri raziskavi. Gostje so se v večini

primerov pozitivno odzvali. Glede na strukturo domačih in tujih gostov v LifeClass &

Spa Portorož se nam je zdelo primerno, da je vprašalnik na razpolago v slovenskem

(Priloga 2), nemškem (Priloga 3), angleškem (Priloga 4) in italijanskem jeziku (Priloga

5).

Od 50 izpolnjenih vprašalnikov je pri raziskavi sodelovalo 27 žensk in 23 moških, ki smo

jih razvrstili v štiri starostne skupine (Slika 5).

Slika 5: Starostne skupine anketiranih gostov

Grafični prikaz (Slika 5) prikazuje, da smo z metodo anketiranja zajeli največ gostov

starostne skupine od 30 do 50 let (44 %), druga največja skupina je bila starostne skupine

od 51 do 65 let (36 %), tretja po vrsti je bila skupina starih 66 let in več (16 %) in najmanj

je bilo starih od 15 do 29 let (4 %).

Prvo vprašanje našega vprašalnika se je nanašalo na motive gostov za njihov prihod.

Gostom smo na vprašanje: ''Kaj je vaš glavni razlog za obisk našega hotela?'', podali na

voljo nekaj odgovorov in dodali možnost dopisa lastnega odgovora, v točki 6 (Slika 6,

str. 22).

4 %

44 %

36 %

16 %

15 do 29 let 30 do 50 let 51 do 65 let 66 let in več

Page 32: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

22

Slika 6: Glavni razlog za obisk hotela

Iz grafa (Slika 6) je razvidno, da se je večina gostov odločila za prihod zaradi destinacije,

mesta Portorož. Teh je bilo kar 34 %. Dobropočutna ponudba (wellness) je bila s 24 %

drugi najpogostejši odgovor. Glede na dejstvo, da ima Portorož dolgo zdraviliško

tradicijo, sta pričakovano na prvih dveh mestih, ki vplivajo na prihod gostov. Zaradi

animacijskega programa se je za obisk odločilo le 6 % anketiranih. Zavidljiv je odstotek

tistih, ki so obiskali hotel na priporočilo. Kar 20 % se jih je odločilo za obisk hotela na

podlagi izkušenj družinskih članov, prijateljev, znancev idr., kar je zelo spodbuden

podatek, ki kaže na visoko stopnjo splošnega zadovoljstva s hotelskimi storitvami in

osebjem, ki je zaposleno v hotelih LifeClass Portorož. Lahko bi rekli, da je bil glavni cilj

– zadovoljstvo gostov – v velikem odstotku dosežen, kar je tudi posredno vplivalo na

prihode novih gostov s širjenjem dobrega imena znamke LifeClass. Zaradi cene je hotel

obiskalo 12 % gostov, 4 % gostov pa ni motiviral nobeden izmed podanih odgovorov.

Dva gosta sta navedla, da je bil glavni razlog za obisk hotela povezan z rekreacijskim

tekom, ki pa ni del aktivnosti organiziranega animacijskega programa v hotelih LifeClass

Portorož.

S tretjim vprašanjem smo dobili dva odgovora. Tabelo v vprašalniku smo razdelili na dva

dela, A in B. V prvem delu (A) nas je zanimalo mnenje v zvezi s pomembnostjo prisotnosti

vrst animacije, ki jo imajo gosti na razpolago, v drugem delu (B) pa nas je zanimalo

njihovo zadovoljstvo z animatorjem pri aktivnostih, ki so se jih v okviru ponujenega

animacijskega programa udeležili v hotelih LifeClass & Spa Portorož.

Oba dela smo vrednotili posebej. V prvem delu (A) smo odgovore razdelili v štiri skupine:

1. skupina od 1 do 3 – nepomembno, 2. skupina: 3 – nevtralno, 3. skupina: od 4 do 5 –

pomembno in 4. skupina, v katero sodijo vsi tisti, ki niso želeli ali niso hoteli odgovoriti

na vprašanje.

Iz grafičnega prikaza odgovorov prvega dela (Slika 7, str. 23) vprašanja ugotavljamo, da

je 29 gostov (58 %) namenilo največjo pomembnost vodni aerobiki, 26 gostov (52 %) je

pomembnost prisotnosti vrste animacije potrdila za sprehode in za 19 gostov je

34 %

24 %6 %

12 %

20 %

4 %

Destinacija (Portorož) Dobropočutna ponudba (Wellness)

Animacijski program Cena

Na priporočilo Drugo

Page 33: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

23

pomembna prisotnost kolesarjenja. Najmanjšo pomembnost (22 %) pa dajejo jogi,

kinesisu in meditaciji, ki smo jih združili v eno skupino aktivnosti, ter otroškemu

programu animacije (32 %).

Glede na strukturo gostov bi lahko rekli, da so odgovori pričakovani. Gosti so namreč v

svojih zrelih oziroma zrelejših letih in napori pri vodni aerobiki so za njih manjši, kot bi

bili npr. pri dvoranski aerobiki, saj zahteva manj obremenjujoče gibe, hkrati pa je

aktivnost v vodi ob spremljavi glasbe sproščena in zabavna.

Podobno bi lahko rekli za aktivnosti v naravi, kot so sprehodi in kolesarjenje po

nezahtevnih trasah, ki jih ima Portorož vsekakor z bližnjo okolico dovolj. Dodamo lahko,

da gosti teh starostnih skupin potujejo večinoma v skupinah z avtobusi ali pa v paru in

brez otrok, zato je razumljivo, da za to skupino gostov otroški program ne predstavlja

pomembnosti.

Slika 7: Pomembnost prisotnosti vrst animacije (A)

Katerih aktivnosti so se gosti udeležili in kako so bili zadovoljni z izvajalcem animacije,

animatorjem, smo grafično prikazali z drugim delom (B) odgovorov na tretje vprašanje

(Slika 8, str. 24).

V drugem delu (B) smo prav tako ovrednotili odgovore in jih razvrstili v štiri skupine: 1.

skupina od 1 do 2 – nezadovoljen, 2. skupina: 3 – nevtralen, 3. skupina: od 4 do 5 –

zadovoljen in 4. skupina, v katero sodijo vsi tisti, ki niso mogli/želeli odgovoriti na

vprašanje ali pa niso imeli izkušenj. Teh je bilo več kot polovica pri vseh aktivnostih z

izjemo vodne aerobike. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je imela vodna aerobika največjo

udeležbo in so bili gosti v veliki večini z animatorjem zadovoljni. Prav tako smo

ugotovili, da so gosti v glavnem zadovoljni z animatorjem pri vseh ostalih vrstah

animacijskega programa, saj smo dobili le največ po en negativen odziv oziroma zaznano

nezadovoljstvo gosta z animatorjem.

2 21

65

45 5

6

2

26

19

29

11

1618

24

15

27 27

Sprehodi Kolesarjenje Vodna aerobika Yoga, kinesis, … Otroški program

1 in 2 - nepomembno 3 - neutralno 4 in 5 - pomembno 0 - neopredeljeno

Page 34: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

24

Slika 8: Zadovoljstvo z animatorjem (B)

Četrto vprašanje se je navezovalo na lastnosti animatorja, ki so ključne za kakovostno

opravljanje njegovega dela. Odgovore smo razvrstili v štiri skupine: 1. skupina: 1 in 2 –

neustrezno, 2. skupina: 3 – nevtralno, 3. skupina: 4 in 5 – ustrezno in 4. skupina, v katero

sodijo vsi, ki niso mogli/želeli odgovoriti na vprašanje, ali pa niso imeli izkušenj. Grafični

prikaz (Slika 9) kaže na pozitivno oceno lastnosti animatorja. Izpostavimo lahko

kondicijsko pripravljenost, ki so jo gosti kot ustrezno ocenili v 66 %. Nobena od

navedenih lastnosti ni bila neustrezno ocenjena, kar je zelo spodbuden podatek za

nadaljnje delo in pokazatelj dobro opravljenega dela kadrovske službe pri izbiri

kandidatov.

Slika 9: Lastnosti animatorja

1 0 1 1 13 3 2 1 2

14 13

31

108

3234

16

38 39

Sprehodi Kolesarjenje Vodna aerobika Joga, kinesis, … Otroški program

1 do 2 - nezadovoljen 3 - neutralen 4 do 5 - zadovoljen 0 - neopredeljen

0 0 0 0 0 0

42 2 2 1 2

28 2729

33

29

12

18

2119

15

20

36

Bonton Znanje tujihjezikov

Komunikacija Kondicijskapripravljenost

Prijaznost Pedagoško znanje

1 in 2 - neustrezno 3 - neutralno 4 in 5 - ustrezno 0 - neopredeljeno

Page 35: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

25

Peto vprašanje se je nanašalo na ponovni obisk (Slika 10). V hotel se bo vrnilo kar 94 %

vprašanih. Tako visok odstotek kaže na to, da so bili gosti na splošno zelo zadovoljni in

da so bile njihove potrebe in pričakovanja dosežena. Glede na to, da smo že ugotovili, da

le zadovoljni gosti ponovijo nakup, lahko na podlagi teh odgovorov potrdimo, da so gosti

na splošno zadovoljni s celotno turistično storitvijo v LifeClass Portorož. Le 6 % gostov

nakupa ne bo ponovilo.

Slika 10: Ponovni obisk

94 %

6 %

DA NE

Page 36: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

26

Kolikšno zaslugo za ponovno vrnitev gosta v hotel pa gre pripisati animacijskemu

programu, si lahko pogledamo na naslednjem grafičnem prikazu (Slika 11). Pri vseh

gostih, ki so se opredelili kot ponovni obiskovalci, nas je namreč še posebej zanimalo,

kaj od naštetega je najbolj vplivalo na njihovo odločitev.

Slika 11: Odločilen faktor za ponovni obisk

Iz grafa je razvidno, da gosti svojo odločitev pripisujejo v veliki večini dobropočutni

ponudbi (wellness) in destinaciji (Portorož). Kot smo že omenili, se je 6 % gostov

odločilo, da se ne vrne, večina gostov pa je navedla razloge, ki si sledijo v padajočem

zaporedju: dobropočutna ponudba 34 %, Portorož 32 %, hrana 8 %, animacija in recepcija

po 6 %, drugo 2 %. Le zaradi storitev sobarice se ne bo vrnil nihče od vprašanih gostov.

Animacijski program torej zaseda skupaj z recepcijo četrto mesto, s čimer pri LifeClass

& Spa Portorož ne morejo biti nezadovoljni. Prva dva odgovora namreč zelo izstopata in

če jih zanemarimo, sodi animacija med nadpovprečne razloge za ponovni obisk njihovih

hotelov, s tem pa kaže na pomembnost prisotnosti animacijskega programa tudi v

prihodnosti, kakor tudi nujnost in upravičenost nadaljnjega razvoja in vlaganja v pripravo

novih vsebin, ki bodo ponudbo dodatno popestrile ter s tem ohranjale visoko raven

zadovoljstva gostov.

32

0

3

17

4

16

2

Page 37: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

27

Na zadovoljstvu gostov delamo zato, da se bodo gosti še vrnili in da bodo širili

ponudnikovo dobro ime ter tako pripeljali s sabo še druge goste. Koliko vprašanih gostov

bi obisk hotela priporočilo tudi svojim družinskim članom, prijateljem, znancem idr.,

lahko razberemo iz grafičnega prikaza (Slika 12). Kar 96 % gostov bi priporočala obisk

hotela tudi drugim.

Slika 12: Priporočilo

Povzamemo lahko, da imajo v hotelih LifeClass & Spa Portorož zelo dobro celokupno

storitev, od nastanitve do hrane in pijače, dobropočutne ponudbe in animacije, ki v okviru

destinacije daje gostu občutek zadovoljstva, kar je nazadnje najbolj pomembno.

Zadovoljen gost pomeni za podjetje denar, brez denarja pa se podjetje ne more razvijati

naprej. Tega se očitno zavedajo tudi zaposleni v LifeClass & Spa Portorož, za katere lahko

na podlagi pridobljenih rezultatov rečemo, da izpolnjujejo svoje naloge v okviru

poslanstva podjetja.

96 %

4 %

Priporočilo

DA NE

Page 38: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

28

3.6 SWOT-analiza animacijskega programa LifeClass Hotels & Spa

Portorož

Z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT-analiza) ocenjujemo

animacijski program v LifeClass & Spa Portorož (Tabela 2).

Tabela 2: SWOT-analiza animacijskega programa v LifeClass & Spa Portorož

PREDNOSTI SLABOSTI

Tradicija, znanje in izkušnje pri

organiziranju aktivnosti za goste.

Destinacija s svojo naravno in

kulturno dediščino, klimo.

Uveljavljena mednarodna znamka

LifeClass.

Obsežno zasnovan animacijski

program z aktivnostmi v hotelu in

v naravi.

Infrastruktura (bazeni, fitnes itd.),

ki omogoča organiziranje

aktivnosti v hotelu in lastna

oprema (kolesa, pohodne palice).

Animatorji z ustreznimi lastnostmi

za izvajanje aktivnosti.

Dobra predstavitev programov na

spletni strani in v tiskani obliki.

Premajhna frekvenca aktivnosti v

naravi na tedenski ravni.

Neuporaba informacijskih tabel o

dnevnih aktivnostih in dogodkih v

hotelih in Wellness centru.

Delno plačljiva otroška animacija.

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

Uvajanje novih aktivnosti v

naravi, kot je skupinski tek,

supanje, jadranje ipd.).

Ponudba animacijskih programov

po meri za podjetja (gradnja

skupine, angl. teambuilding).

Povezovanje z etnologi in uvajanje

novih vsebin oz. oplemenitenje

obstoječih programov na podlagi

naravne ter kulturne dediščine

slovenske Istre.

Povezovanje z jadralnim klubom v

neposredni bližini ter organizacija

jadralne šole za otroke in odrasle.

Konkurenca v neposredni bližini

(Bernardin group) in v Strunjanu

(Krka) organizira podobno, delno

dopolnjeno ponudbo animacije.

V tej analizi smo navedli slabosti, ki smo jih opazili na podlagi urnika animacijskega

programa, opisa posameznih aktivnosti in z opazovanjem v času anketiranja. Priložnosti

pa smo navedli na podlagi rezultatov pridobljenih z anketiranjem, trendov v animaciji

(gradnja skupine) in z lastnim iskanjem novih vsebin, ki bi lahko nastale v povezavi z

obstoječimi ponudniki v bližnji okolici.

Page 39: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

29

3.7 Predlog izboljšanja obstoječega animacijskega programa

Aktualen animacijski program v LifeClass Hotels & Spa je sestavljen skladno s starostno

strukturo gostov s poudarkom na rekreacijskih aktivnostih brez večjega napora. Vsak

gost, ki si želi aktivno preživljati počitnice, ima možnost skupne aktivnosti z drugimi

gosti, ki se odvija po tedenskem urniku in pod vodstvom animatorja. Kakšne večje

inovacije v animacijskem programu glede na konkurenčne ponudnike v bližnji okolici

nismo opazili, zato bomo podali nekaj predlogov za izboljšanje obstoječega programa.

Glede na urnik aktivnosti ocenjujemo, da je največja slabost programa premajhna

frekvenca aktivnosti v naravi na tedenski ravni. Vodeno kolesarjenje je na programu samo

trikrat, sprehod in nordijska hoja pa skupaj samo štirikrat na teden. Menimo, da je gost,

ki si želi rekreacije, na ta način vse preveč usmerjen v individualno organizacijo (najem

koles in pohodnih palic proti plačilu) svojega prostega časa. Če vzamemo v obzir še

možnost izpada aktivnosti v naravi zaradi slabega vremena, se program lahko celo tako

skrči, da ga gost ne bo imel možnosti izkusiti. Morebitno neizveden program pa

animatorjem ne omogoča izvajanja poslanstva podjetja, po drugi strani pa se brez

izvedene aktivnosti ne morejo izpolnjevati niti cilji animacije: zadovoljstvo gostov in

povečanje njihove potrošnje.

Zaradi dejstva, da v animaciji LifeClass Portorož primanjkuje inovativnih programov s

poudarkom na lokalni kulturi, predlagamo sodelovanje s strokovnjaki (etnologi) s

področja etnološke dediščine. Kolesarjenje, sprehodi in izleti na podlagi scenarija

animacije gostov s tipičnimi elementi dediščine lokalnega okolja bi goste rekreiral,

zabaval in jim tako naredil bivanje bolj zanimivo (Grafenauer, 2011).

Naslednje priporočilo podajamo na podlagi vse bolj priljubljenega teka, na kar so nas

opozorili tudi anketirani gosti, ki so med drugim tarnali o slabo označenih poteh za

tovrstno aktivnost. Animacija se tako ponuja sama po sebi. Skupinsko vodeno in pravilno

tekanje ali celo priprave na istrski maraton bi program animacije vsekakor lahko poživila.

Za najmlajše je zelo dobro poskrbljeno. Posebej zanimiv del otroške animacije se nam je

zdel ob tradicionalnem mini klubu program otroške kulinarike in skrb za zdravje v

poletnem času (zdrava senca). Čeprav je program domiselno pripravljen, se nam ne zdi

primerno, da je delno plačljiv (Bubble me, masaže) in menimo, da bi bilo bolj primerno

nuditi vse vrste otroške animacije brezplačno. Otroško animacijo v prvi vrsti izvajajo

zato, da se lahko starši vsaj za nekaj minut odpočijejo in se posvetijo sami sebi, kar je

podlaga za njihovo zadovoljstvo in večjo potrošnjo s koriščenjem drugih razpoložljivih

storitev v hotelu (storitve Wellness centra, pijača, prehrana itd.).

Naša raziskava je pokazala, da so aktivnosti v hotelu, kot so joga, kinesis in mediacija za

hotelske goste manj pomembne. Kljub temu pozdravljamo program, ki lahko predvsem

enodnevne goste in lokalno prebivalstvo prepriča za obisk, s čimer se povečujejo

neposredni prihodki od prodaje dnevnih ali mesečnih kart po zaslugi animacijskega

programa.

Oddelek animacije bi lahko LifeClass Portorož izkoristilo tudi za pridobivanje novih

ciljnih skupin, kot so podjetja, ki vse bolj pogosto iščejo programe gradnje skupine (angl.

teambilding). V LifeClass & Spa Portorož so na voljo vsa sredstva za izvedbo

animacijskih programov po naročilu oz. programov po meri naročnika. Priložnosti za

nadgradnjo obstoječega programa je torej veliko.

Page 40: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

30

4 SKLEP

V diplomski nalogi smo raziskali področje animacije v turizmu, in sicer osredotočeno na

animacijo hotelskih gostov in njen vpliv na zadovoljstvo gostov v LifeClass & Spa

Portorož.

Animacijo imamo danes za nepogrešljiv sestavni del hotelske ponudbe, ki je vse bolj

enakovredna storitvam turistične nastanitve in prehrane. Njen glavni cilj je zadovoljiti

potrebe ter želje gostov, ki so jih v prvi vrsti motivirale za prihod v izbran hotel. Z

izpolnjevanjem prvega in tudi drugega pomembnega cilja animacije, ki sta povečanje

potrošnje in zadovoljstva gostov v hotelu, se kaže pomen ter vloga prisotnosti hotelske

animacije gostov.

Ugotovili smo, da je zadovoljstvo gostov odvisno od njihovega pričakovanja in je

povezano s kakovostjo opravljenih storitev, ki jih gost v času svojega bivanja koristi.

Zadovoljstvo gosta je tesno povezano z njegovo lojalnostjo in ga ne more oceniti

ponudnik storitve, ampak le gost, ki na podlagi svoje izkušnje in zaznave ovrednoti

storitev v okviru svojih pričakovanj. Le z zanimivo vsebino pripravljen in na podlagi

potreb in želja ter strukture gostov sestavljen animacijski program in stalna kakovostna

izvedba posameznih aktivnosti ali dogodkov s strani animatorja z vsemi lastnostmi, ki jih

poklic zahteva, bo lahko zadovoljil potrebe in želje gostov. Brez izobraženega in

usposobljenega animatorja z najvišjimi značajskimi lastnostmi program ne bo uspešen.

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da vlada med gosti zelo visoka stopnja

zadovoljstva, saj bo velika večina vprašanih ponovila obisk hotela, prav tako pa bodo

obisk hotela priporočali tudi drugim. Analiza anketiranja je sicer pokazala, da animacija

pri tem nima glavne vloge, zato lahko na tej podlagi zavržemo trditev, ki smo jo postavili

v uvodnem delu diplomskega dela. Animacija hotelskih gostov v LifeClass & Spa

Portorož ni ključnega pomena za njihovo zadovoljstvo. Dobropočutna ponudba

(wellness) in destinacija Portorož sta bila za anketirane goste glavna dva razloga za

ponovni obisk hotela. Je pa k zadovoljstvu gostov kot košček celotnega mozaika svoj

delež prispevala tudi animacija.

S pomočjo SWOT-analize animacijskega programa smo ugotovili, da ima animacijski

program v LifeClass & Spa Portorož še dovolj rezerve, da v okviru svoje dejavnosti v

večji meri vpliva na zadovoljstvo gostov. Z odpravo navedenih slabosti in izkoriščanjem

priložnosti lahko animacijski program ob vseh prednostih, ki jih ima in ob zdravi

konkurenci razvije svoj celotni potencial ter tako ostane pomemben člen celokupne

turistične storitve pod znamko LifeClass v Portorožu.

S sklepno mislijo ugotavljamo, da smo vse cilje, ki smo si jih zadali v uvodnem delu

diplomske naloge, tudi dosegli.

Page 41: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

31

LITERATURA IN VIRI

1. Adrijaševič, M. in drugi (1999). Animacija u hotelijersko-turističkoj ponudi. (M.

Peršić, Ur.) Opatija: Hrvatska udruga hotelijera i restoratera.

2. Bartoluci, M. (1984). Valorizacija medicinskih programiranih aktivnih odmora u

funkciji unapređenja zdravlja i huminiziranja života i rada. Zagreb: Fakultet za

fizičku kulturo Zagreb.

3. Brglez, A., Gale, M., Pagon, P., & Auer, J. (maj 2005). Portorož - zgodovina

turizma in hotela Palace. zgodovina turizma in hotela palace - ICK. Ljubljana,

Slovenija. Pridobljeno 7. marec 2016 iz Institute for civilization and culture

(ICK): http://www.ick.si/PDF/Palace.pdf.

4. Cerović, Z. (2008). Animacija u turizmu. Opatija: Fakultet za turistički i hotelski

menadžment Opatija.

5. Cetinski, V. (1988). Privredni vjesnik Zagreb. Animacija - kvaliteta koja se isplati.

6. Cronin, Jr., J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: a

reexamination and extension. Journal of Marketing, 56, str. 55-68.

7. Džigurski, A. I. (2012). Turistička animacija. Novi Sad: Prirodno-matematički

fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

8. Fakulteta za turistične študije - Turistica. (2015). Pridobljeno 7. marec 2016 iz

Portal: http://www.turistica.si.

9. Finger, C., & Gayler, B. (2003). Animation im Urlaub (3 izd.). München:

Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

10. Grafenauer, B. (marec-april 2011). Glasnik Slovenskega etnološkega društva.

Vključevanje etnološke dediščine v hotelsko in gostinsko animacijo, str. 28-32.

11. Grlica, Z. (2010). Oblikovanje turističnih proizvodov. Ljubljana: Zavod IRC,

Ljubljana.

12. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. (24. maj 2000). Slovar slovenskega

knjižnega jezika. Pridobljeno maj 2016 iz Portal ZRC SAZU: http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=animacija&hs=1.

13. Istrabenz turizem d. d. (2006). Turizem - Istrabenz. Pridobljeno 10. marec 2016 iz

http://www.istrabenz.si/slo/turizem.

14. Istrabenz turizem d. d. (2014). LifeClass. Pridobljeno 3. marec 2016 iz

http://www.lifeclass.net/si/.

15. Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo. (2016). Portal IGT. Pridobljeno

23. marec 2016 iz http://www.ntf.uni-lj.si/toi/wp-

content/uploads/sites/7/2015/03/Logo-LifeClass-Portoroz.eps_.png.

Page 42: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

32

16. Krippendorf, J. (1986). Putujuće čovječanstvo. Zagreb: SNL i Zavod za

iztraživanje turizma.

17. Lazanski, T. J. (2002). Animacija in organizacija prostega časa. Portorož:

Fakulteta za turistične študije - Turistica.

18. Lazanski, T. J. (november 2008). Profesionalni animator za večje dobičke.

Poslovna asistenca.

19. Lazanski, T. J. (2009). Šola za animatorje v turizmu. Portorož: UP Fakulteta za

turistične študije Turistica in Evropska unija.

20. LifeClass Hotels & Spa Portorož. (17. marec 2016). Action - recreation guide.

Portorož.

21. Malenič, G. (2006). Analiza uspešnosti poslovanja v gospodarski družbi. Koper.

22. Možina, T. (2007). Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih.

Ljubljana: Andragoški center Slovenije.

23. Nacionalno informacijsko središče. (2016). Pridobljeno 7. marec 2016 iz Portal

NRP.

24. Ravkin, R. (1989). Animacija u turizmu. Ljubljana: Založba mladinska knjiga.

25. Reberšak, G. (2006). Analiza kakovosti turistične ponudbe na igralniški

destinaciji Nova Gorica in možnosti razvoja destinacije. Ljubljana. Pridobljeno

marec 2016.

26. Slak, D. (november 2008). Brez dobrega animatorja ne gre. Poslovna asistenca.

27. Turistično združenje Portorož, g. i. z. (2013). Pridobljeno 7. marec 2016 iz Portal

Portorož in Piran: http://www.portoroz.si/si/.

Page 43: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

33

PRILOGE

PRILOGA 1: POKLICNI STANDARD – TURISTIČNI ANIMATOR/INFORMATOR 1

PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ........................................................................ 5

PRILOGA 3: FRAGEBOGEN ......................................................................................... 7

PRILOGA 4: QUESTIONNAIRE .................................................................................... 9

PRILOGA 5: QUESTIONARIO .................................................................................... 11

Page 44: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass
Page 45: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

1

Priloga 1: Poklicni standard

Status: Objavljen , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Turistični animator/turistična animatorka 8120.001.5.0

Klasius-P

Turistični animatorji (8123)

2. Ime in koda poklica

Turistični animator/turistična animatorka (5145.04)

3. Raven zahtevnosti

(V) Bolj zahtevna dela

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo

2. racionalno rabi energijo, material in čas

3. varuje zdravje in okolje

4. komunicira s sodelavci, strokovnjaki, strankami

5. komunicira z gosti v dveh tujih jezikih aktivno in v enem tujem jeziku pasivno

6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje

7. sprejme in informira goste

8. organizira in izvede sprehode in izlete

9. organizira in izvede dnevno animacijo

10. organizira in izvede večerno animacijo

11. organizira in izvede športno - rekreativno animacijo

12. organizira in izvede posebne tematske dogodke

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja

Analiza, načrtovanje in

organizacija dela

organizira svoje delo in

delo delovne skupine za

izvedbo prireditve

zbira informacije o lokalnih

dogodkih

pripravi letni, mesečni, tedenski

in dnevni plan dela

samostojno načrtuje in določi

metode ter tehnike dela

sestavi programe animacij za

goste

pripravi individualne programe

za goste

sprejema hitre odločitve pri

nujnih spremembah aktivnosti in

prireditev

Page 46: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

2

pozna osnovna pravila

organizacije dela in podjetja

pozna osnove ekonomike

turizma, marketinga

Priprava dela oz. delovnega

mesta

pripravi prostor za

animacijo pripravi in izdela rekvizite

pripravi nagrade

izdela obvestila oz. informacije

za goste

izdela interna obvestila

sodelujočim sodelavcem o

animacijskih dogodkih

pozna pravila priprav zunanjega

in notranjega prostora za

animacijske vaje

Operativna dela sprejme goste dogovarja se z marketinško

službo

izdela plan sprejemov in

informiranja gostov

sprejme goste

predstavi gostom hišni red in

hotelsko ponudbo

predstavi gostom animacijski

program

predstavi gostom kraj in

ponudbo kraja

pozna bonton in protokol

informira goste pripravi informacije o

animacijskih dogodkih v hotelu

in okolici za goste

posreduje informacije gostom

pozna osnovne zgodovinske,

geografske podatke o kraju,

hotelu

pozna osnovne etnološke

značilnosti okolja

seznanjen je z aktualno situacijo

v družbenem okolju

seznanjen je s kulturnimi,

športnimi in drugimi dogodki v

okolju

organizira in izvaja

sprehode in izlete tematsko pripravi izlet

pripravi itinerar

vodi sprehod oz. izlet

pripravi trim sprehod po

stopnjah zahtevnosti

pozna osnovne sprostitvene

tehnike

pozna osnovne meditativne

tehnike

organizira in izvaja

dnevno animacijo vodi dnevna druženja za odrasle

(tombola, čajanke, degustacije,

prezentacije, razgovori,

predavanja, demonstracije, igre

za deževne dni ipd.)

Page 47: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

3

vodi animacije, namenjene

otrokom in mladostnikom

(družabne igre, kreativne

delavnice, tekmovalne, športne,

plesne igre)

pozna osnove retorike

pozna osnove glasbene, likovne

ter dramske umetnosti

organizira in izvaja

večerno animacijo

(show time)

vodi večerna druženja za odrasle

obvlada tehniko dela z

mikrofonom

izvaja točke plesa, petja, igre na

odru posamično ali v skupini

pozna osnove plesa,

koreografije, petja, igre

organizira in izvaja

športno–rekreativno

animacijo

organizira in izvede športna

tekmovanja

organizira in izvede zabavna

športna tekmovanja

izvaja športne in rekreacijske

igre, prilagojene ciljnim

skupinam gostov

pozna pravila splošno

uveljavljenih športnih iger v

animaciji

organizira in izvaja

posebne tematske

dogodke

izdela idejni osnutek

poišče izvajalce

pripravi scenarij programa

moderira in izvaja animacijo

pozna osnove fundraisinga

pozna osnove ekonomike

turizma

Administrativna dela pripravi poročila pripravi poročila o učinkih

animacijskih programov

pozna osnovne metode in

tehnike vrednotenja animacijskih

programov

pozna osnove sestavljanja ankete

ter ankete tudi sestavlja

Komercialna dela pripravi kalkulacijo

izvedbe pridobiva sponzorje

izvaja promocijske aktivnosti za

načrtovane programe

pozna osnove ekonomike

turizma

pozna osnove marketinga

Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto

lastnega dela zagotavlja časovno primerno

vodenje prireditev

zagotavlja kakovost lastnega

dela

delo opravlja v skladu z načeli

etičnega kodeksa v turizmu

pozna sodobni bonton in

protokol

Page 48: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

4

Vzdrževanje in popravila vzdržuje animacijske

pripomočke zna ravnati in rokovati s

pripomočki

Komunikacija komunikacija z gosti v

treh tujih jezikih svetuje gostom

pomaga gostom pri reševanju

težav, nastalih v času njihovega

bivanja v hotelu

aktivno (na višji ravni) se

sporazumeva v dveh tujih jezikih

in pasivno (na osnovni ravni) v

enem tujem jeziku

ravna v skladu s poslovnim

bontonom

pozna pomen in osnove verbalne

in neverbalne komunikacije

komunikacija s

sodelavci in

strokovnjaki

vzpostavlja in vzdržuje stike z

lokalnimi ponudniki turističnih,

kulturnih in športnih storitev

vzpostavlja in vzdržuje stike s

strokovnjaki za posamezna

področja, ki so pomembna pri

oblikovanju programov

(inštruktorji športa, glasbeniki,

plesalci, biologi ipd.)

uporablja strokovno izrazoslovje

pozna osnove verbalne in

neverbalne komunikacije

pozna osnove poslovnega

komuniciranja

pozna pravila timskega dela

Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne

ogroža sebe, gostov in

sodelavcev

dela v skladu s predpisi o

varnosti in zdravju pri delu

pozna predpise o varnosti in

zdravju pri delu

seznani se z načini ohranjanja

svoje kondicije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

Tadeja Jere Lazanski, univ. dipl. org., Turistica – Visoka šola za turizem

Irena Dolinšek, Hoteli Morje Portorož

Koordinator: Urška Marentič, CPI

Page 49: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

5

Priloga 2: Anketni vprašalnik

Spoštovana gostja, spoštovani gost!

Ime mi je Gregor Košuta in sem študent na EPF v Mariboru, smer turizem. V okviru diplomske naloge bi

rad raziskal Vaše zadovoljstvo z animacijskim programom. Vljudno Vas prosim, da z iskrenimi odgovori

na zastavljenih 8 vprašanj sodelujete v raziskavi. Pridobljeni rezultati na podlagi anketnega vprašalnika

bodo uporabljeni izključno za namen moje diplomske naloge. Izpolnjevanje Vam bo vzelo manj kot 3

minute vašega časa. Anketa je anonimna.

1. Prosim, obkrožite številko pred odgovorom oz. dopolnite pri točki 6:

Kaj je bil Vaš glavni razlog za obisk našega hotela?

1 Destinacija (Portorož)

2 Dobropočutna ponudba (Wellness)

3 Animacijski program

4 Cena

5 Na priporočilo

6 Drugo (prosim, zapišite):

2. Prosim, označite z X v tabeli odgovor na vprašanje:

Kako ste bili zadovoljni z našimi storitvami? Pri čemer pomeni:

1 = popolnoma nezadovoljen 2 = pretežno nezadovoljen

3 = niti zadovoljen niti nezadovoljen 4 = pretežno zadovoljen

5 = popolnoma zadovoljen 0 = ne morem/želim odgovoriti, nimam izkušenj

1 2 3 4 5 0

Recepcija

Strežba

Sobarica

Animacija

Dobropočutna ponudba (Wellness)

Splošno zadovoljstvo s hotelskimi storitvami

3. Prosim, označite z X pomembnost prisotnosti navedenih vrst animacije v levem oddelku tabele

(A) in zadovoljstvo z animatorjem v desnem oddelku tabele (B), pri čemer pomeni:

1 = popolnoma nezadovoljen 2 = pretežno nezadovoljen

3 = niti zadovoljen niti nezadovoljen 4 = pretežno zadovoljen

5 = popolnoma zadovoljen 0 = ne morem/želim odgovoriti, nimam izkušenj

A B

Program 1 2 3 4 5 0 Animator 1 2 3 4 5 0

Sprehodi Sprehodi

Kolesarjenje Kolesarjenje

Vodna aerobika Vodna aerobika

Joga, kinesis, … Joga, kinesis, …

Otroški program Otroški program

Page 50: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

6

4. Prosim, ocenite ustrezno z X lastnosti vašega animatorja, pri čemer pomeni:

1 = popolnoma neustrezno 2 = pretežno neustrezno

3 = niti ustrezno niti neustrezno 4 = pretežno ustrezno

5 = popolnoma ustrezno 0 = ne morem/želim odgovoriti, nimam izkušenj

1 2 3 4 5 0

Bonton

Znanje tujih jezikov

Komunikacija

Kondicijska pripravljenost

Prijaznost

Pedagoško znanje

5. Prosim, obkrožite številko pred odgovorom: Ali se boste še vrnili k nam?

Če ste obkrožili DA, prosim, ocenite z X, kaj je najbolj prispevalo k Vaši odločitvi za ponovni

obisk?

Recepcija

Strežba

Sobarica

Animacija

Dobropočutna ponudba (Wellness)

Hrana

Destinacija (Portorož)

Drugo

6. Prosim, obkrožite številko pred odgovorom: Ali bi tudi drugim (družinski člani, prijatelji, znanci,

…) priporočili obisk našega hotela?

1 DA

2 NE

7. Prosim, obkrožite Vaš spol.

Ž M

8. Prosim, označite z X Vaš starostni razred.

15 – 29 let

30 – 50 let

51 – 65 let

66 let in več

Anketni vprašalnik je končan. Hvala za Vaš dragoceni čas in hvala za sodelovanje!

1 DA

2 NE

Page 51: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

7

Priloga 3: Fragebogen

Lieber Gast!

Mein Name ist Gregor Košuta und ich bin ein Tourismus-Student der Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften EPF in Maribor. Im Rahmen der Diplomarbeit möchte ich Ihre Zufriedenheit

mit dem Animationsprogramm erkundigen. Ich bitte Sie freundlichst mit Ihren aufrichtigen Antworten auf

die 8 Fragen bei dieser Umfrage teilzunehmen. Die Ergebnisse auf der Grundlage des Fragebogens werden

ausschließlich zum Zweck meiner Diplomarbeit verwendet werden. Die Ausfüllung des Fragebogens dauert

weniger als 3 Minuten. Der Fragebogen ist anonym.

1. Bitte kreuzen Sie die Nummer vor der Antwort an oder vervollständigen Sie unter Punkt 6: Was

war Ihr Hauptgrund für den Besuch in unserem Hotel?

1 Reiseziel (Portoroz)

2 Wellness

3 Animationsprogram

4 Preis

5 auf Empfehlung

6 Anderes (bitte angeben):

2. Bitte markieren Sie mit einem X in der Tabelle die Antwort auf die Frage: Wie waren Sie mit

unseren Dienstleistungen zufrieden? Wobei:

1 = völlig unzufrieden 2 = meist unzufrieden

3 = weder zufrieden noch unzufrieden 4 = meist zufrieden 5 = völlig zufrieden

0 = Ich kann nicht/möchte nicht antworten, habe keine Erfahrung

1 2 3 4 5 0

Hotelrezeption

Service

Zimmermädchen

Animation

Wellness

Allgemeine Zufriedenheit mit Hotelservice

3. Bitte markieren Sie mit einem X die Bedeutung der Anwesenheit dieser Arten von Animation im

linken Teil der Tabelle (A) und die Zufriedenheit mit dem Animateur im rechten Teil der Tabelle

(B), wobei:

1 = völlig unzufrieden 2 = meist unzufrieden

3 = weder zufrieden noch unzufrieden 4 = meist zufrieden 5 = völlig zufrieden

0 = Ich kann nicht /möchte nicht antworten, habe keine Erfahrung

A B

Programm 1 2 3 4 5 0 Animateur 1 2 3 4 5 0

Wanderungen Wanderungen

Radfahren Radfahren

Wassergymnastik Wassergymnastik

Yoga, kinesis, … Yoga, kinesis, …

Kinderprogramm Kinderprogramm

Page 52: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

8

4. Bitte bewerten Sie entsprechend mit einem X die Eigenschaften Ihres Animateurs, wobei:

1 = völlig unangemessen 2 = meist unangemessen

3 = weder angemessen noch unangemessen 4 = meist angemessen

5 = völlig angemessen 0 = Ich kann nicht / möchte nicht antworten, habe keine Erfahrung

1 2 3 4 5 0

Etikette

Fremdsprachenkenntnisse

Kommunikation

Körperliche Leistungsfähigkeit

Freundlichkeit

Pädagogisches Wissen

5. Bitte kreuzen Sie die Zahl vor der Antwort an: Werden Sie zu uns zurückkehren?

Wenn Sie mit JA geantwortet haben, bewerten Sie bitte mit einem X, was am meisten zu Ihrer

Entscheidung beiträgt, uns erneut zu besuchen?

Hotelrezeption

Service

Zimmermädchen

Animation

Wellness

Essen

Reiseziel (Portoroz)

Anderes

6. Bitte kreuzen Sie die Nummer vor der Antwort an: Wurden Sie einen Besuch in unserem Hotel

auch anderen empfehlen (Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten usw.)?

7.

1 JA

2 NEIN

8. Bitte kreuzen Sie Ihr Geschlecht an.

F M

9. Bitte markieren Sie mit einem X Ihre Altersgruppe.

15 – 29 Jahre

30 – 50 Jahre

51 – 65 Jahre

über 66 Jahre

Der Fragebogen ist abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit und vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

1 JA

2 NEIN

Page 53: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

9

Priloga 4: Questionnaire

Dear Guest!

My name is Gregor Košuta and I am a Student of Tourism at the EPF Faculty in Maribor. In the context of

my thesis I would like to do a research about your satisfaction with the animation program. I would

appreciate your honest answers to the 8 questions which appear in this questionnaire. The results received

will be used exclusively for my thesis. The completion of this questionnaire will take only 3 minutes of

your time. The questionnaire is anonymous.

1. Please circle the number of the chosen answer or state your own opinion under number 6: What

was the main reason for your visit to our hotel?

1 Destination

2 Wellness

3 Animation Program

4 Price

5 By recommendation

6 Other (please state)

2. Please mark with an X in the schedule the answer to the following question: How would you rate

your satisfaction with our services? The numbers mean as follows:

1 = completely unsatisfied 2 = mainly unsatisfied

3 = neither satisfied nor unsatisfied 4 = mainly satisfied

5 = completely satisfied

0 = I can’t/do not wish to answer, I do not have experience

1 2 3 4 5 0

The reception desk

Service

Maid

Animation

Wellness

Overall satisfaction with hotel services

3. Please mark with an X the importance of the presence of those types of animation on the left side

of the schedule (A) and your satisfaction with the animator on the right side of the schedule (B).

The numbers mean as follows:

1 = completely unsatisfied 2 = mainly unsatisfied 3 = neither satisfied nor unsatisfied 4 = mainly

satisfied 5 = completely satisfied

0 = I can’t/do not wish to answer, I do not have experience

A B

Program 1 2 3 4 5 0 Animator 1 2 3 4 5 0

Walks Walks

Cycling Cycling

Water aerobic Water aerobic

Yoga, kinesis, … Yoga, kinesis, …

Children’s program Children’s program

Page 54: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

10

4. Please evaluate with an X the characteristics of your animator. The numbers mean as follows:

1 = completely unsuitable 2 = partly unsuitable

3 = neither suitable nor unsuitable 4 = partly suitable 5 = completely suitable

0 = I can’t/do not wish to answer; don’t have experience

1 2 3 4 5 0

Good manners

Knowledge of foreign languages

Communication

Physical fitness

Friendliness

Pedagogical knowledge

5. Please circle the number of your answer: Will you visit us again?

1 YES

2 NO

If your answer was YES, please mark with an X the main deciding factor for your return visit.

The reception desk

Service

Maid

Animation program

Wellness

Food

Destination (Portoroz)

Other

6. Please circle the number of your answer: Would you also recommend others (family members,

friends, colleagues/acquaintances …) to visit our hotel?

1 YES

2 NO

7. Please circle your gender.

F M

8. Please mark with an X your age group.

15 – 29 years

30 – 50 years

51 – 65 years

66 years and more

The Questionnaire is completed.

Thank you for you precious time and your kind participation!

Page 55: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

11

Priloga 5: Questionario

Gentili ospiti!

Il mio nome è Gregor Košuta e sono uno studente dell'indirizzo di studio turismo presso la Facoltà di

economia e commercio EPF di Maribor. Parte della mia tesi si basa sull'esplorazione della soddisfazione

della clientela alberghiera con il programma di animazione. Perciò Le chiedo gentilmente di rispondere

sinceramente alle 8 domande di questo sondaggio. I risultati ottenuti sulla base del questionario saranno

utilizzati esclusivamente per lo scopo della mia tesi. La compilazione richiede meno di 3 minuti del vostro

tempo. Il questionario è completamente anonimo.

1. Si prega di cerchiare il numero davanti alla vostra risposta oppure di compilare il punto 6: Quale

è stata la ragione principale della Sua visita del nostro hotel?

1 Destinazioni (Portorose)

2 Wellness

3 Programma di animazione

4 Prezzo

5 Su raccomandazione

6 Altro (prego specificare):

2. Si prega di rispondere alla domanda mettendo una X nella tabella: Come siete stati soddisfatti con

i nostri servizi? Specificazione dei voti:

1 = completamente insoddisfatto 2 = abbastanza insoddisfatto

3 = né soddisfatto né insoddisfatto 4 = abbastanza soddisfatto

5 = completamente soddisfatto

0 = non posso/non voglio dare risposta/ non ho esperienza

1 2 3 4 5 0

Reception dell'hotel

Servizio

Cameriera

Animazione

Wellness

Soddisfazione generale con i servizi alberghieri

3. Si prega di indicare con la lettera X l'importanza della presenza di diversi tipi di animazione

elencate nella parte sinistra della tabella (A) e la soddisfazione con l'animatore nella parte destra

della tabella (B). Specificazione dei voti:

1 = completamente insoddisfatto 2 = principalmente insoddisfatto

3 = né soddisfatto né insoddisfatto 4 = principalmente soddisfatto

5 = completamente soddisfatto

0 = non posso/non voglio dare risposta/ non ho esperienza

A B

Programma 1 2 3 4 5 0 Animatore 1 2 3 4 5 0

Passeggiate Passeggiate

Ciclismo Ciclismo

Aerobica nell` acqua Aerobica nell` acqua

Yoga, Kinesis, … Yoga, Kinesis, …

Programma per bambini Programma per bambini

Page 56: VPLIV ANIMACIJE NA ZADOVOLJSTVO HOTELSKIH GOSTOV V ... · univerza v mariboru ekonomsko-poslovna fakulteta diplomsko delo vpliv animacije na zadovoljstvo hotelskih gostov v lifeclass

12

4. Si prega di valutare le caratteristiche principali del vostro animatore. Specificazione dei voti:

1 = completamente inadeguato 2 = prevalentemente inadeguato

3 = né adeguato né inadeguato 4 = prevalentemente adeguato

5 = completamente adeguato

0 = non posso/non voglio dare risposta/ non ho esperienza

1 2 3 4 5 0

Galateo

Conoscenza delle lingue straniere

Comunicazione

Preparazione fisica

Gentilezza

Conoscenza pedagogica

5. Si prega di cerchiare il numero davanti alla risposta: Ritornerebbe di nuovo da noi?

Se ha risposto con un SI, La preghiamo di valutare con una X ciò che più contribuisce alla Sua

decisione di ritornare da noi?

Reception dell'hotel

Servizio

Cameriera

Animazione

Wellness

Cibo

Destinazioni (Portorose)

Altro

6. Si prega di cerchiare il numero davanti alla risposta: Raccomanderebbe la visita del nostro hotel

anche agli altri (familiari, amici, conoscenti, …)?

7. Si prega di cerchiare il Suo genere.

D U

8. Si prega di indicare con la lettera X la Sua fascia d'età.

15 – 29 anni

30 – 50 anni

51 – 65 anni

66 anni o più

Il questionario è completato. Grazie per il Suo prezioso tempo e la Sua collaborazione!

1 SI

2 NO

1 SI

2 NO