22
Automatsko upravljanje 2014/2015 Prof.dr.sc. Nedjeljko Peri´ c, Prof.dr.sc. Zoran Vuki´ c Prof.dr.sc. Mato Baoti´ c, Doc.dr.sc. Nikola Miškovi´ c Zavod za automatiku i raˇ cunalno inženjerstvo Fakultet elektrotehnike i raˇ cunarstva Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peri ´ c,Vuki ´ c,Baoti ´ c,Vašak&Miškovi ´ c 1 / 22

AU Predavanje20 Bez Animacije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Automatika

Citation preview

 • Automatsko upravljanje 2014/2015

  Prof.dr.sc. Nedjeljko Peric, Prof.dr.sc. Zoran VukicProf.dr.sc. Mato Baotic, Doc.dr.sc. Nikola Mikovic

  Zavod za automatiku i racunalno inenjerstvoFakultet elektrotehnike i racunarstva

  Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 1 / 22

 • Uvod

  Saetak Predavanja 19

  PID regulator i iz njega izvedeni regulatori (PI, PD, P, I) nairoko seprimjenjuju u automatizaciji proizvodnih i radnih procesa(energetika, industrija, transport. . . )

  Diskretizacijom prijenosne funkcije PID regulatora u kontinuiranomvremenu dobije se rekurzivna jednadba algoritma PID regulatora

  Rekurzivna jednadba programski se realizira u programirljivomured

  _aju (mikroprocesorskom ured

  _aju, programirljivom logickom

  kontroleru-PLC, procesnom racunalu)

  Stvorene su podloge za proirivanje znanja o specificnim svojstvimaPID regulatora, ogranicenjima koja ima PID regulator te potrebiukljucivanja dodatnih funkcija osnovnom algoritmu PID regulatora

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 2 / 22

 • Uvod

  Cilj

  Razumjeti postupak parametriranja regulatora pomocu integralnihkriterija

  Razumjeti Ziegler-Nicholsov postupak parametriranja PID regulatora

  Stvoriti podlogu za usvajanje metoda optimalnog upravljanjasustavima

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 3 / 22

 • Pokazatelji kvalitete : Podsjetnik na Predavanje 10

  Pokazatelji kvalitete : Podsjetnik na Predavanje 10

  Pri analizi kakvoce upravljanja (regulacije) promatra se vremenskiodziv upravljane (regulirane) velicine y(t) odnosno regulacijskoodstupanje e(t) uz djelovanje odabranog ispitnog signala

  Odziv sustava na referentnu velicinu tipa odskocne funkcije(prijelazna funkcija s obzirom na referentnu vrijednost) y(t) = hr(t)prikazana je na Slici 20.1

  Prijelazna funkcija s obzirom na poremecajnu velicinu y(t) = hz(t)prikazana je na Slici 20.2

  Za opis prijelazne funkcije hr(t) (odnosno hz(t)) koriste se sljedecipokazatelji kvalitete:

  maksimalno nadvienje m vrijeme prvog maksimuma tm vremena porasta tr , ta, ta,50 vrijeme ustaljivanja t vrijeme zadravanja tz ulazno vrijeme tu

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 4 / 22

 • Pokazatelji kvalitete : Podsjetnik na Predavanje 10

  Pokazatelji kvalitete prijelazne funkcije hr(t): Podsjetnik

  0%

  50%

  100%

  y(t)=hr(t)

  tz ta

  t50 tu tm t

  2

  t

  tangenta u

  toki infleksije

  W

  tr

  90%

  10%

  m

  Slika 20.1 : Neposredni pokazatelji kvalitete odziva sustava upravljanja naodskocnu funkciju referentne velicine

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 5 / 22

 • Pokazatelji kvalitete : Podsjetnik na Predavanje 10

  Pokazatelji kvalitete prijelazne funkcije hz(t): Podsjetnik

  0

  100%

  y(t)=hz(t)

  t

  2

  t

  s regulatorom

  bez

  regulatora

  m

  Slika 20.2 : Neposrednji pokazatelji kvalitete odziva sustava upravljanja naodskocnu funkciju poremecajne velicine

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 6 / 22

 • Integralni kriteriji

  Integralni kriteriji (1)

  Iz Slike 20.1 je vidljivo da povrina izmed_u prijelazne funkcije hr(t) i

  pravca iznosa 100% predstavlja mjeru odstupanja regulacijskogkruga od idealnog vladanja s obzirom na referentnu vrijednost

  Jednako tako, povrina izmed_u prijelazne funkcije hz(t) (Slika 20.2) i

  vremenske osi predstavlja mjeru odstupanja regulacijskog krugaod slucaja idealnog potiskivanja smetnji

  U oba se slucaja radi o ukupnoj povrini ispod regulacijskogodstupanja e(t) = r(t) y(t) kojim se moe opisati odstupanje odidealnog regulacijskog kruga

  Prema tome, integral

  Ik =

  0

  fk [e(t)]dt (20-1)

  predstavlja mjeru kvalitete upravljanja, gdje funkcija fk [e(t)] moeimati razlicite oblike, npr. e(t), |e(t)|t , e2(t), ...

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 7 / 22

 • Integralni kriteriji

  Integralni kriteriji (2)

  U takvoj integralnoj mjeri kvalitete mogu se uzeti u obzir i vremenskederivacije regulacijskog odstupanja kao i amplitude izvrnihvelicina

  Najvanija svojstva integralnih kriterija Ik dana su u Tablici 20.1

  Upravljanje je u smislu odabranog integralnog kriterija utoliko boljeukoliko je Ik manji

  Prema tome, potrebno je provesti minimizaciju Ik , pri cemu se tomoe izvesti prikladnim izborom slobodnih (podesivih) parametarasustava r1, r2, ..., rp (parametara regulatora)

  Time integralni kriterij (20-1) poprima oblik:

  Ik =

  0

  fk [e(t)]dt = Ik(r1, r2, ..., rp) (20-2)

  a cilj je pronaci optimalne vrijednosti parametara r1 , r

  2 ,...,r

  p

  r1 , r

  2 , ..., r

  p = argmin Ik(r1, r2, ..., rp) (20-3)

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 8 / 22

 • Integralni kriteriji Tablica 20.1: Svojstva integralnih kriterija Ik

  INTEGRALNI KRITERIJ SVOJSTVA

  I1 =

  0e(t)dt

  Linearna povrina regulacijskog odstupanja:Prikladna je za analizu jako priguenih ili mo-notonih sustava upravljanja; jednostavna ma-tematicka obradba

  I2 =

  0|e(t)|dt

  Linearna povrina apsolutne vrijednosti regula-cijskog odstupanja: Prikladna je za oscilatornesustave upravljanja; mukotrpna matematickaobradba

  ISE - kriterij

  I3 =

  0e2(t)dt

  Kvadraticna povrina regulacijskog odstupa-nja: Daje vece vrijeme ustaljivanja t nego I2.U mnogim slucajevima moguc analiticki prora-cun

  ITAE - kriterij

  I4 =

  0|e(t)|tdt

  Vremenski oteana linearna povrina apsolutnevrijednosti regulacijskog odstupanja: Djelova-nje kao I2, ali dodatno uzima u obzir trajanje re-gulacijskog odstupanja

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 9 / 22

 • Integralni kriteriji Tablica 20.1: Svojstva integralnih kriterija Ik

  INTEGRALNI KRITERIJ SVOJSTVA

  I5 =

  0e2(t)tdt

  Vremenski oteana kvadraticna povrina regu-lacijskog odstupanja: Djelovanje kao I3, ali do-datno uzima u obzir trajanje regulacijskog od-stupanja

  I6 =

  0[e2(t) + e2(t)]dt

  Poopcena kvadraticna povrina regulacijskogodstupanja: Djelovanje povoljnije od I3; izbor te-inskog koeficijenta opcenito je subjektivan

  I7 =

  0[e2(t) + u2(t)]dt

  Kvadraticna povrina regulacijskog odstupanjai energetsko forsiranje: Veca vrijednost m imaza posljedicu t bitno krace; izbor teinskog ko-eficijenta opcenito je subjektivan

  Tablica 20.1 : Svojstva integralnih kriterija Ik (ISE - Integral of Squared Error, ITAE -Integral of Time Multiplied by Absolute Value of Error)

  Napomena: Ako u regulacijskom krugu postoji trajno regulacijsko odstupanje e , tada

  se u navedenim relacijama koristi e(t) e umjesto e(t), kako bi integrali konvergirali

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 10 / 22

 • Integralni kriteriji ISE kriterij

  ISE kriterij (1)

  ISE kriterij (izracunavanje kvadraticne povrine regulacijskogodstupanja) pokazao se veoma prikladnim u mnogim primjenama

  Pri izracunavanju kvadraticne povrine regulacijskog odstupanja

  0e2(t)dt polazi se od kompozicijskog teorema o konvoluciji u

  frekvencijskom podrucju (p kompleksna varijabla integracije):

  L{f1(t)f2(t)} =

  0

  f1(t) f2(t)estdt =

  1

  2pij

  c+jcj

  F1(p) F2(s p)dp

  (20-4)

  Uz izbor s = c = 0 i f1(t) = f2(t) = f (t) dobije se Parsevalovajednadba:

  0

  f 2(t)dt =1

  2pij

  +jj

  F(p) F(s p)dp (20-5)

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 11 / 22

 • Integralni kriteriji ISE kriterij

  ISE kriterij (2)

  Pri tome se pretpostavlja da integrali

  0|f (t)|dt i

  0|f (t)|2dt

  konvergiraju

  Uz f (t) = e(t) iz Parsevalove jednadbe (20-5) slijedi ISE-kriterij:

  I3 =

  0

  e2(t)dt =1

  2pij

  +jj

  E(s)E(s)ds (20-6)

  U slucaju da je E(s) racionalna funkcija

  E(s) =C(s)

  D(s)=

  c0 + c1s + ...+ cn1sn1

  d0 + d1s + ...+ dnsn(20-7)

  ciji polovi lee u lijevoj poluravnini s-ravnine tada se ISE kriterij (20-6)moe odrediti pomocu izracunavanja reziduuma. U Tablici 20.2dani su analiticki izrazi za ISE kriterij za sustave do cetvrtog reda (I3,1,I3,2, I3,3, I3,4).

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 12 / 22

 • Integralni kriteriji ISE kriterij

  I3,1 =c20

  2d0d1

  I3,2 =c21d0 + c

  20d2

  2d0d1d2

  I3,3 =c22d0d1 +

  (c21 2c0c2

  )d0d3 + c

  20d2d3

  2d0d3 (d0d3 + d1d2)

  I3,4 =

  c23(d2

  0d3 + d0d1d2) + (c

  22 2c1c3)d0d1d4 + (c

  21 2c0c2)d0d3d4 + c

  20(d1d

  24+ d2d3d4)

  2d0d4(d0d23 d2

  1d4 + d1d2d3)

  Tablica 20.2 : ISE kriterij I3,n za racionalnu funkciju E(s) reda n = 1, 2, 3, 4

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 13 / 22

 • Integralni kriteriji ISE kriterij

  Odred_ivanje optimalnih parametara prema ISE kriteriju

  Pretpostavimo da je potrebno odrediti optimalne parametreregulatora regulacijskog kruga u smislu minimizacije ISE kriterija. Uzzadanu vodecu odnosno poremecajnu velicinu ISE kriterij postajefunkcijom parametara regulatora r1, r2, ..., rp

  I3 =

  0

  [e(t) e]2dt = I3(r1, r2, ..., rp) (20-8)

  a cilj je pronaci optimalne vrijednosi parametara r1 , r

  2 , ..., r

  p (vidiizraz (20-3))

  Optimalne vrijednosi parametara r1 , r

  2 , ..., r

  p dobiju se rjeenjemsustava jednadbi (koje slijede iz tzv. nunog uvjeta optimalnosti):

  I3r1

  r1,...,rp

  = 0,I3r2

  r1,...,rp

  = 0, ...,I3rp

  r1,...,rp

  = 0, (20-9)

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 14 / 22

 • Empirijski postupci parametriranja regulatora Ziegler-Nicholsova pravila prametriranja PID regulator

  Ziegler-Nicholsova pravila parametriranja PID regulatora

  U praksi se koriste brojna pravila za parametriranje standardnihregulatora do kojih se dolo empirijski ili simulacijom naodgovarajucim matematickim modelima

  Veoma cesto koritena empirijska pravila za parametriranjeregulatora definirali su Ziegler i Nichols 1942. godine

  Ova su pravila izvedena empirijski na temelju parametriranjaregulatora, pri cemu se dobije smanjenje amplitude po periodioscilacije u prijelaznoj funkciji zatvorenog regulacijskog kruga zaoko 4 puta

  Pravila su prikladna za parametriranje regulatora s ciljem dobrekompenzacije utjecaja poremecajne velicine

  Pri koritenju parametriranja prema Ziegleru i Nicholsu naraspolaganju su dvije mogucnosti:

  Metoda ruba stabilnosti Metoda prijelazne funkcije

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 15 / 22

 • Empirijski postupci parametriranja regulatora Ziegler-Nicholsova pravila prametriranja PID regulator

  Metoda ruba stabilnosti (Varijanta I)

  Ovdje se provode sljedeci koraci:

  1 Standardnom regulatoru koji se nalazi u zatvorenom regulacijskomkrugu odabere se samo P djelovanje (iskljucena I i D djelovanja)

  2 Pojacanje KR regulatora tako se dugo povecava dok se uzatvorenom regulacijskom krugu ne proizvedu trajne oscilacije.Pojacanje uz koje se dobiju trajne oscilacije oznacava se kriticnimpojacanjem regulatora KRkr (engl. ultimate gain)

  3 Mjeri se iznos perioda Tkr - kriticni iznos perioda (engl. ultimateperiod)

  4 Na temelju KRkr i Tkr odred_uju se vrijednosti parametara regulatora

  (KR , TI i TD) pomocu relacija danih u Tablici 20.3

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 16 / 22

 • Empirijski postupci parametriranja regulatora Ziegler-Nicholsova pravila prametriranja PID regulator

  Tip Vrijednosti parametara

  regulatora KR TI TD

  P 0.5KRkr - -

  PI 0.45KRkr 0.85Tkr -

  PID 0.6KRkr 0.5Tkr 0.12Tkr

  Tablica 20.3 : Ziegler-Nicholsova pravila za metodu ruba stabilnosti (Varijanta I)

  Napomena: Pravila za podeavanje parametara regulatora prema Ziegleru i

  Nicholsu priblina su pravila. Njima se moe priblino postici zahtjevana

  kvaliteta sustava upravljanja. Stoga se cesto za postizanje kvalitetnijeg

  upravljanja u praksi koristi simulacija na racunalu pri sintezi sustava upravljanja,

  gdje vrijednosti parametara regulatora dobivene prema Ziegler - Nicholsovim

  pravilima mogu posluiti kao dobri pocetni parametri za optimiranje sustava

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 17 / 22

 • Empirijski postupci parametriranja regulatora Ziegler-Nicholsova pravila prametriranja PID regulator

  Metoda prijelazne funkcije (Varijanta II)

  Cesto je nemoguce (tetno) dovoditi regulacijske krugove upostrojenjima i procesima u granicno stabilno stanje

  Med_utim, odred

  _ivanje (mjerenje) prijelazne funkcije hp(t) procesa

  (u otvorenom regulacijskom krugu) u pravilu ne predstavljapotekocu

  Stoga je druga varijanta Ziegler - Nicholsovih pravilaparametriranja regulatora u tim slucajevima pogodnija, a temelji

  se na nagibu tangente u tocki infleksijeKpta

  i na vremenu

  zadravanja tz prijelazne funkcije hp(t) (Slika 20.3)

  Iz vrijednosti tz iKpta

  te izraza danih u Tablici 20.4 jednostavno seodrede vrijednosti parametara regulatora

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 18 / 22

 • Empirijski postupci parametriranja regulatora Ziegler-Nicholsova pravila prametriranja PID regulator

  Mnogi industrijski procesi mogu se opisati prijelaznom funkcijomhp(t) s cistim aperiodskim vladanjem kakvo je prikazano naSlici 20.3

  p

  p

  p

  z a

  1 t

  Slika 20.3 : Aproksimacija PT - clana vieg reda pomocu PT1Tt - clana

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 19 / 22

 • Empirijski postupci parametriranja regulatora Ziegler-Nicholsova pravila prametriranja PID regulator

  Cesto se ovakvi procesi mogu opisati pojednostavljenimmatematickim modelom:

  Gp(s) =Kp

  1+ TpseTt s (20-10)

  Clan s usporenjem prvog reda s mrtvim vremenom Ttzadovoljavajuce dobro aproksimira sloeniji matematicki modelprocesa

  Pri tome se prijelazna funkcija hp(t) karakterizira pomocu trijuvelicina koje su odred

  _ene tangentom u tocki infleksije W: Kp

  (koeficijent pojacanja procesa), ta (vrijeme porasta) i tz (vrijemezadravanja)

  Uz grublju aproksimaciju vrijedi:

  Tt = tz i Tp = ta

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 20 / 22

 • Empirijski postupci parametriranja regulatora Ziegler-Nicholsova pravila prametriranja PID regulator

  Tip Vrijednosti parametara

  regulatora KR TI TD

  P 1Kp

  tatz

  - -

  PI 0.9Kp

  tatz

  3.33tz -

  PID 1.2Kp

  tatz

  2tz 0.5tz

  Tablica 20.4 : Ziegler-Nicholsova pravila za metodu prijelazne funkcije(Varijanta II)

  Napomena: Pravila za podeavanje parametara regulatora prema Ziegleru i

  Nicholsu priblina su pravila. Njima se moe priblino postici zahtjevana

  kvaliteta sustava upravljanja. Stoga se cesto za postizanje kvalitetnijeg

  upravljanja u praksi koristi simulacija na racunalu pri sintezi sustava upravljanja,

  gdje vrijednosti parametara regulatora dobivene prema Ziegler - Nicholsovim

  pravilima mogu posluiti kao dobri pocetni parametri za optimiranje sustava

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 21 / 22

 • Zakljucak

  Zakljucak

  Parametri regulatora mogu se odrediti na vie nacina: obrad_eni su

  integralni kriteriji za parametriranje regulatora te empirijski postupciprema Ziegler-Nicholsu

  Za parametriranje regulatora pomocu integralnih kriterija naraspolaganju su prikladni alati sadrani u Matlab/Simulinku

  Ziegler-Nicholsovi postupci parametriranja PID regulatorajednostavni su empirijski postupci koji nalaze iroku primjenu u praksi

  Iako su izvorno Ziegler-Nicholsova pravila koritena zaparametriranje regulatora s ciljem dobre kompenzacije utjecajaporemecajne velicine, uobicajeno se koriste kao pocetnevrijednosti parametara regulatora koji osiguravaju dobro slijed

  _enje

  referentne vrijednosti

  Automatsko upravljanje :: Predavanje 20 - Parametriranje PID regulatora c 2014 Peric,Vukic,Baotic,Vaak&Mikovic 22 / 22

  UvodPokazatelji kvalitete : Podsjetnik na Predavanje 10Integralni kriterijiTablica 20.1: Svojstva integralnih kriterija IkISE kriterij

  Empirijski postupci parametriranja regulatoraZiegler-Nicholsova pravila prametriranja PID regulatora

  Zakljucak