of 38 /38
SEMINARSKI RAD TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOĐENJE ANIMACIJE SADRŽAJ UVOD............................................................. ................................................................. ................2 1. POJAM I ZNAČAJ ANIMACIJE U TURIZMU.......................................................... ..........4 1.1. Animacija u turizmu.................................................... .....................................................5 1.2. Značaj animacije za zadovoljenje turističkih potreba...................................................8 2. TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOĐENJE ANIMACIJE............................10 2.1. Tehnička oprema i sredstva za dječiju animaciju........................................................ 13 2

Tehnička oprema i sredstva za izvođenje animacije

  • Author
    pfc141

  • View
    202

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tehnička oprema i sredstva za izvođenje animacije

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

SADRAJ

UVOD..............................................................................................................................................2 1. POJAM I ZNAAJ ANIMACIJE U TURIZMU....................................................................4

1.1. Animacija u turizmu.........................................................................................................5 1.2. Znaaj animacije za zadovoljenje turistikih potreba...................................................8

2. TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE............................10 2.1. Tehnika oprema i sredstva za djeiju animaciju........................................................13 2.2. Sportsko- rekreativna animacija....................................................................................16 2.3. Kulturno zabavna animacija..........................................................................................17

3. PRIMJER ANIMACIJE U HOTELU....................................................................................19

ZAKLJUAK...............................................................................................................................24 LITERATURA..............................................................................................................................25

2

SEMINARSKI RAD UVOD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Animacija u turizmu se moe definisati kao sastavni dio turistike ponude koji znai obogaenje te ponude raznim sadrajima, kao podsticaj turistima na sadrajniji turistiki boravak. Animacija u turizmu u poslednje vrijeme je sve vie zastupljena na mnogim turistikim putovanjima, a animatori su turistiki radnici koji su tu da zadovolje sve elje i potrebe turista, da udovolje njihovim zahtjevima i da im uljepaju boravak.

Animator mora biti ljubazan i predusretljiv prema turistima od prvog susreta sa njima, pa sve do njihovog odlaska, naputanja odreenog hotela ili turistikog mjesta. Motivisanje turista za aktivno uee podrazumijeva komuniciranje i lini kontakt sa gostom i nastojanje da se to bolje upoznaju potrebe i elje gostiju kao i zadatak da se prati zadovoljstvo gosta ponuenim programom. Mnogim turistima je neophodno pruiti pomo u organizovanju slobodnog vremena jer imaju potekoa u druenju sa ljudima ili im je teko da rade neto na ta nijesu navikli u svakodnevnom ivotu. Kao to je ve spomenuto animacija u turizmu je grana turizma koja se sve vie razvija kako kod nas tako i u svijetu. Teko je zamisliti odmor u nekoj destinaciji bez kulturnih i zabavnih sadraja. Veina turista dolaze u poznata turistika odmaralita ne samo da bi se odmorili, ve i da bi nauili neto novo o tim mjestima, upoznali njihovu kulturu, tradiciju, folklor, nacionalna jela, igre i tako dalje. Ljudi koji putuju u druge zemlje kao turisti moi e bolje da upoznaju te zemlje i ljude, moi e da se zblie, da ih vie razumiju i eventualno zavole. Isto se oekuje i od domaina u susretu sa turistima. Upravo iz tih razloga animacija u turizmu, pa i sam animator je veoma bitna spona izmeu turista i domaina. Za realizaciju animacionog programa osmiljenog od strane animatora u turizmu potrebna je odreena tehnika oprema i sredstva za njeno izvoenje tj. realizaciju. Naravno ta oprema i sredstva razlikuju se i zavise od tipa animacijonog programa. U ovom seminarskom radu zadatak nam je da objasnimo koja je tehnika oprema i sredstva potrebna za izvoenje i realizaciju animacije.

3

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

1. POJAM I ZNAAJ ANIMACIJE U TURIZMU Proces animacije ima izvorite u filozofskim uenjima. Sam termin anima potie iz latinskog jezika i znai dua, a rije i princip animation je iz francuskog i oznaava moralni i intelektualni ivot, hrabrost, duh. Ali, takoe, pojam se odnosi i na ljudsku akciju, na stvaralatvo, na animiranje (oduevljenje), sredine, ulice od nekog govornika. To znai da pojedinci ili grupe mogu da animiraju, da podstaknu na akciju druge pojedince i ire grupe na odreene aktivnosti. To znai da je mogue u raznim podrujima ljudskih djelatnosti i drutvenog ivota organizovati grupe animatora koji bi imali zadatak da podstiu ljude na prihvatanje i upranjavanje pojedinih aktivnosti za koje se procijeni da su korisne za pojedince ili drutvo. Naunici su najvie razradili teoriju animacije u kulturi u kojoj se najvie i radi na animiranju ljudi za uestvovanjem u kulturnim aktivnostima, na praktikovanju kulture, na stvaranju navike za zadovoljenjem kulturnih potreba i sl. Po Mileni Dragievi ei1, animacija je postala neophodan oblik posredovanja izmeu ljudi i umjetnosti, oblik djelovanja meu tradicionalnom nepublikom, akcija koja ima "relacijsko svojstvo", jer predstavlja ukupnost djelovanja kojima se uspostavlja iv odnos izmeu primaoca i kulturnih aktivnosti. S obzirom da animacija u kulturi ima najduu tradiciju, a time i iskustva vie od ostalih drutvenih djelatnosti, moda je korisno na ovom mjestu istai ta se zapravo podrazumijeva pod animacijom u kulturi. Po istim autorima, "djelatnost animacije u oblasti kulture moe se definisati kao: oslobaanje mogunosti svakog ovjeka u cilju slobodnog i stvaralakog izraavanja sopstvene linosti putem umjetnosti, nauke, proizvodnog ili drutvenog rada itd; podsticanje i omoguavanje prihvatanja kulturnih (umjetnikih, naunih i drugih) ostvarenja i vrijednosti, svoje i prethodnih generacija, njihovo razumijevanje, uivanje u njima; naravno vrijednosti sopstvene, nacionalne kulture i vrijednosti drugih kultura i civilizacija koje ine zajedniku kulturnu batinu ovjeanstva; suoavanje ovjeka sa problemima savremenog drutva u kome ivi i razvijanje svijesti o potrebi kritikog miljenja i odluivanja u svim oblastima drutvenog ivota, te njegovog uea - aktivnog i stvaralakog u drutvenom i kulturnom ivotu zajendnice".

1

ei-Dragievi, Milena. Stojkovi, Branimir, Kultura, menadment, animacija, marketing, Beograd, 2003 . str 128

4

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Saglasno sa navedenim aspektima definicije animacije, a vezano za oekivane ciljeve mogu se izdvojiti sledei oblici animacije, prije svega primjerene u oblasti kulture:

Preanimacija, ili animacija u pripremi sa zadatkom stvaranja potencijalne publike ili uesnika kulturnih i drugih drutvenih zbivanja. Edukativna animacija koja ima zadatak upoznavanja potencijalnih uesnika drutvenih aktivnosti sa samim tim aktivnostima, njihovim oblicima, koristima, prednostima..., takoe prije otpoinjanja same te aktivnosti.

Stvaralaka animacija koja ima zadataka ne samo da zainteresuje ljude za vrijednosti i prednosti uestvovanja u odreenim drutvenim zbivanjima, nego i nastojanje da se ljudi neposredno ukljue u aktivnosti, kao aktivni uesnici.

Svearska animacija odnosno organizovanje konkretnih predstava, zabava, kultrunih i drugih zbivanja u koja se ukljuuju ljudi ve prethodno animirani i upoznati sa svim lijepim ili korisnim stranama drutvenih zbivanja.

1.1. Animacija u turizmu Polazei od prethodnih postavki o animaciji uopte, i animaciji u kulturi kao najrazvijenijem obliku, potrebno je ukazati i na pojam i ciljeve animacije u turizmu. Najvie je o animaciji u turizmu pisao i nju prouavao Kripendorf, nama svima dobro poznati naunik, a osim njega i socijalni psiholozi i sociolozi slobodnog vremena, kao prof. A. Todorovi, na primjer. Zato socijalni psiholozi? Zato to je animacija prije svega komunikacija izmeu ljudi, dakle pripada sferi socijalnih odnosa, ali kako utie i na psihu i linu aktivnost ovjeka - ona zadire i u sferu psihologije. Turizam je najire gledano takoe komunikacija - komunikacija ljudi u prostoru sa razliitim objektima, pojavama, procesima; i dalje - turizam je i komuinikacija izmeu ljudi u turistikoj grupi, ali i izmeu turista i domicilnog stanovnitva. U tom smislu animacija kao "relacijski odnos" ima vrlo dobro uporite u turizmu i tu je jako potrebna.2

2

Dragica Tomka, Osnove turizma, TIMS, Novi Sad, 2006. str. 84

5

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Polazei od prethodnih tumaenja pojma, zadataka i oblika animacije, kao i srodnosti turizma sa drugim oblastima u kojima se primenjuje animacija, mogli bi smo na sledei nain definisati animaciju u turizmu: Animacija u turizmu je svestrana aktivnost ljudi sa strane turistike ponude (iji je i sastavni dio) u cilju osmiljavanja razliitih sadraja obogaenja turistikog boravka i podsticanja turista da se ukljue u te aktivnosti.3 Imajui u vidu sve probirljiviju turistiku klijentelu i sve raznovrsniju i atraktivniju turistiku ponudu na svjetskom turistikom tritu, animacija u turizmu bi predstavljala dakle vrlo odgovornu djelatnost. Ona u funkciji turistike ponude ima zadatak da doprinese boljem diferenciranju turistikog proizvoda u svijesti potroaa, ali i veem zadovoljenju turista turistikim proizvodom, to je i krajnji cilj marketinke koncepcije poslovanja u turizmu. Turistika ponuda mora biti osmiljena i obogaena sadrajima kulture, sporta, zabave i sl, da bi animaciona aktivnost tako osmiljen proizvod mogla da plasira turistima, odnosno tim aktivnostima da animira turiste. Prema rezultatima istraivanja aktuelnosti turistikih proizvoda na turistikom tritu, ve dui niz godina se uoava poveano interesovanje turista za one turistike programe koji imaju ukljuene raznovrsne i atraktivne sportske, rekreativne i zabavne sadraje. Jo 1988. godine u svojoj knjizi "Animacija u turizmu", Radoslava Ravkin je iznela razultate Naunog odsjeka za turizam iz Starnberga, koje je sprovedeno u Poreu, i po kojima se jasno uoava velika popularnost sportsko-rekreativnih sadraja u Poreu. ak 65,18% turista se izjasnilo da upravo sportsko-rekreativne aktivnosti imaju odluujui uticaj na izbor turistike destinacije. Pri tome kao najznaajniji motiv traenja sportsko-rekreativnih aktivnosti nije isto bavljenje sportom, kao takvim, nego elja za drutvom, zabavom i razonodom u toku rekreativnih aktivnosti. Ovim se samo potvruje konstatacija da otuenom urbanizovanom ovjeku je sport, zabava i igra znaajan cilj turistikih putovanja. Meutim, takoe je vano istai da su se isti turisti velikom veinom odluili da im je odluujue za ukljuivanje u ponuene aktivnosti, ne samo postojanje fizikih (prostornih) uslova, nego potreba za oputenim druenjem.3

Ibid, str. 85

6

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Tu se dalje potvruje socio-psiholoki aspekt animacije, koji upravo animaciju podie na nivo neophodnosti i odluujuim faktorom uspjenosti realizacije turistikih programa. Slini podaci se dobijaju i analizom kataloga velikih turoperatora. Analizirajui turistike aranmane velikih turoperatora Njemake, Italije, Austrije jasno se uoava da prednost u turistikoj ponudi imaju oni programi koji su bogati razliitim sadrajima sporta, prije svega, a zatim zabave, pa kulture i drugih aktivnosti. Primeri Robinson kluba iz Njemake i kluba Mediteranee iz Francuske, jasno su potvrdili konstataciju da turoperatori poklanjaju veliku panju to snanijem i raznovrsnijem obogaivanju turistike ponude. Iste podatke smo dobili i analizom veeg broja turistikih aranmana velikih i srednjih turoperatora za posetu ostrvu Krfu. Naalost za kompetentno zakljuivanje o rezultatima takve ponude nedostaju sveija konkretna istraivanja turista na turistikim destinacijama. Meutim, moe se rasuivati i na ovaj nain. Ostrvo Krf je izuzetno bogato ponudom sportskorekreativnih sadraja za turiste. Svaka uvala, svako i najmanje mjesto ima organizovane kole ronjenja, jedrenja, paraglajdinga, i niza zabavnih aktivnosti (kajak, zabavne vonje na bananama, krofnama.......). U tim uvalama vrvi od mnotva turista koji u redovima ekaju za jednu vonju paraglajdingom, na primjer, a u turistikim mjestima u biroima i na plaama svuda su prisutni mladi, prijatni, veseli ljudi koji pozivaju turiste da se ukljue u aktivnosti. S druge strane, ostrvo Tasos - takoe u Grkoj, sa takoe divnom zelenom razuenom obalom, kvalitetnim plaama i uvalama, skoro da i nema sadraje za zabavu, rekreaciju i sport turista. Nema teajeva, kola ni zabavnih aktivnosti - ali zato iz godine u godinu ima sve manje turista. Na predivnim plaama moete ne sresti nikog ili turiste usamljenike. Slina je situacija i sa poluostrvom Halkidiki. Moe se rezimirati - lijepa priroda, ouvano more ili planina, pa ak i postojanje kvalitetnih prostornih uslova za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima nijesu dovoljan elemenat da turisti odaberu takvu ponudu, niti da se u toku turistikog boravka bave sportsko-rekreativnim aktivnostima. Neko te sadraje treba da priblii turistima, da ih povue, da im pomogne da prekinu opnu zategnutosti iz urbanog ivota, da ih opusti i ponudi razonodu - sve je FUN.

7

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Zar u prilog toga ne govori i neuspjeh "staza zdravlja", koje su vrlo nauno opravdano ponuene mnogim stanovnicima gradova, i turistima u turistikim mjestima. Ali na njima je ovjek opet trebao da bude sam, da sam sebe podstie, animira - i to je doivelo neuspjeh. Dakle, ljudima treba pokreta, upalja - a onda sve ide lake. Ti pokretai, prema teoriji, ali i praksi mnogih su animatori. U socio-kulturnom kontekstu, animator je tip kulturnog radnika koji se kree svim nivoima drutvene hijerarhije i svim oblastima djelovanja. On doprinosi unapreenju komunikacije meu razliitim sistemima, pomae njegovim/njenim partnerima da formiraju vlastite identitete i projekte, jednostavno reeno, on upravlja aktivnostima. Kulturne politike regiona i lokalnih zajednica pruaju usluge animacije koju sprovode instruktori, menaderi, medijatori, komunikatori, itd. Oni predstavljaju klju uspjeha kulturne politike i kulturne demokratije. Donekle, animatori su zasluni za promjenu kulturne politike, koja vie nije tek samo puka stavka tehnike opreme, ve investicija u ljude (ei & Dragojevi, 2004). Plan animacije izrauje se kao skup operativnih planova iz sadraja animacije, programa sadrajnijeg boravka gostiju u oblasti zabave, rekreacije, sporta, slobodnog vremena, hobby-a, djejih programa, programa vezanih za razne sadraje i objekte. 1.2. Znaaj animacije za zadovoljenje turistikih potreba U zadovoljenju turistikih potreba sve veu ulogu svakako ima, u poslednje vrijeme sve atraktivnija turistika animacija, kao dopuna osnovnoj turistikoj ponudi koju ine smetajni kapaciteti i prirodna bogatstva. Turistika animacija je tu da oivi turistiku destinaciju i udahne joj duu, ispunivi je zanimljivim sadrajima, zadovoljavajui turiste kojima je postalo dosadno da provode godinji odmor samo na pijesku, suncu i uz more. Naglasak u dananjem turistikom poslovanju, cilju putovanja i nainu provoenja godinjeg odmora, stavlja se na doivljaj kao aktivni odnos prema turistikim vrijednostima u ijoj je osnovi potreba za istraivanjem novih i nepoznatih prostora, pojava i problema. Prema tome, animaciji se postavlja zadatak organizovanja i provoenja aktivnosti doivljavanja, kojima se nastoji izbei ili bar ublaiti oseaj otuenosti gosta za vrijeme njegovog boravka u turistikoj destinaciji. 8

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Kripendorf animacijsku djelatnost vidi kao proces edukacije savremenog turiste u nainu putovanja i provoenja slobodnog vremena na godinjem odmoru, pa preporuuje da se animacija razvija u tri osnovna smjera:4 1. kao pomo u otkrivanju sopstvenih sposobnosti 2. kao pomo kod zbliavanja sa drugim turistima i gostima 3. kao pomo kod zbliavanja sa domainom i njegovom zemljom. Tu na scenu stupaju turistiki animatori koji su u sutini u najprisnijem kontaktu sa turistima, to im je i posao. Animatori su dio osoblja hotela koji koriste sve usluge kao gosti hotela zato da bi to bolje upoznali goste i u svakom trenutku im bili na dohvat ruke, ukoliko im zatreba neka pomo ili jednostavno drutvo. U hotelijerstvu je poznato da osoblje hotela jede i u toku svog slobodnog vremena boravi u odvojenim prostorijama ili bar u razliito vrijeme od gostiju, kako bi se napravila jasna razlika izmeu gosta i osoblja hotela, to nije sluaj sa animatorima u hotelu. Animatori treba da provode to vie vremena uz goste, da jedu sa gostima, plivaju, borave zajedno sa njima na plai. Sve ovo je naravno nenametljivo i to samo ako gosti pokau interesovanje za to, jer animatori nijesu tu da se nameu, ve da se sprijatelje sa gostima. Da bi se uspjeno sproveo animacijski program u hotelu treba voditi rauna o vie faktora: 1. broju dana koliko najee gosti ostaju u hotelu, pa na osnovu toga napraviti broj razliitih programa kako bi svim gostima bilo interesantno 2. danima kojima gosti najee stiu u hotel i danima kojima gosti odlaze iz hotela 3. animatori moraju poznavati jezik kojim govore gosti kako bi program bio uspjean 4. dnevni raspored aktivnosti gostiju, odnosno animacijski program treba uskladiti sa slobodnim vremenom gostiju tj. voditi rauna da se programi ne poklapaju sa vremenom obroka ili odmora gostiju 5. program se mora prilagoditi starosnoj strukturi kao i fizikoj kondiciji gostiju, naroito ukoliko se radi o sportskoj animaciji. 6. veina programa se izvodi na otvorenom pa je bitno da se programi prilagode vremenskim uslovima.4

www.dgt.uns.ac.rs/download

9

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

2. TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE Nekada davno, animacija u turizmu bila je samo jedna od stavki u ponudama velikih hotelskih lanaca. Danas je ona integralni dio uspjene poslovne filozofije i prakse turistikih preduzea. Nakon vie turbulentnih vjekova razvoja, turizam je danas mona industrija u stalnom procesu transformacije i prilagoavanja. Danas moderna turistika usluga pored redovnih usluga smjetaja i ishrane, mora ukljuiti sadraje zabave i animacije savremenog turistikog potroaa ija su prohtjevi u smislu odmora sve vei. Naravno kako su prohtjevi savremenog turiste sve vei za izvoenje animacije potrebno je uloiti velika novana sredstva za nabavku tehnike opreme i sredstava koji su potrebni za izvoenje animacijskog programa. Razliiti tipovi animacijskih predstava zahtjevaju razliitu tehniku opremu i sredstva, tako da ne postoji univerzalna nabavka koju trebaju sprovesti planeri (programeri) animacije, ve samo postoji da kaemo osnovna tehnika oprema i sredstva koja se ili kupuju ili iznajmljuju za odreenu predstavu. Ne moemo oekivati da je za svaku animacijsku predstavu potreban video-bim ili svjetlosni efekti ali su obino potrebni mikrofoni, pojaala, zvunici itd. Ono to je veoma vano naglasiti je to da svaki uesnik animacijskog programa tj. predstave od voditelja do izvoaa- animatora mora biti upoznat sa mogunostima tehnike podrke i njenim pravilnim rukovanjem. U mnogim sluajevima posebno kod iznajmljivanja tehnike opreme, angauje se struni tehniki tim koji rukovodi opremom. Poznavanje tehnike opreme i sredstava potrebnih za izvoenje animacije, preduslov je njenog uspjenog i korektnog izvoenja, i pravilne reakcije u nepredvienim sluajevima. Tehnika podrka za izvoenje animacijskih programa stalno se razvija i prati razvoj tehnologije, posebno savremenih informatiko-elektronikih tehnologija .U cjelini se ona moe podijeliti na: 5 a) Razglasi i tehnika za pojaavanje jaine (glasnoe) zvuka, b) Rasvjeta i tehnika osvjetljavanja, c) Pozornice, d) Ostala tehnika za podrsku, pozadine, blende, auto razglas za ulino oglaavanje, itd.5

Cerovi Z, Organizacija i menadment turistike animacije, VGP, Opatija, 1999. str.106

10

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

a) Razglasi i tehnika za pojaavanje jaine zvuka To su u pravilu elektronike naprave za pojaavanje zvuka i dodavanje zvunih efekata. Dijele se na sledea tehnika pomagala: 1. Razglas- sloeni su to elektroniko-tehniki sistemi koji imaju za cilj pojaavanje zvuka i davanja dodatnih efekata, a sastoje se od: a) pojaala, od 2x100 W, pa do nekoliko hiljada spojenih u seriji, itd. b) miksera, tj. mikseta u koji se spajaju mikrofoni i ostali generatori zvuka sa mogunou mijeanja i pojaavanja, itd. c) zvuna kutija d) instalacije i pribora ( kablovi, stabilizatori za napajanje 220 W, itd.) e) mikrofona, koji mogu biti: vezani icom (ini), bezini, bubice, naglavni,itd 2. Ureaji za reprodukciju i efekte Ureaji za reprodukciju i efekte su ureaji pomou kojih se obino reprodukuje: aplauz, smijeh, eksplozije, um mora, um vjetra, itd., dijele se na: a) plejeri (CD, DVD, MD, itd.) b) prenosni raunari, notebook raunari

b) Rasvjeta i tehnika za osvjetljavanja To su sistemi za emitovanje svjetlosnih efekata, pojaavanje utisaka i doivljaja, rasvjetljavanje itd.,svi ti uredjaji mogu se nabrojati u sledee osnovne ureaje: 1. Stender, (nosaci), platforme za vjeanje reflektora, irafe, itd. 2.PAR, reflektori osnovni obino do 100 W pa do 500 W,obasjava iru povrinu 3.PC, reflektor usmjeren, ima trag 4.CIKLORAMA, reflektor za velike povrine 5.COLOR CHANGE, reflektori za obasjavanje zgrada, fasada panorame itd. 6.Ostala oprema: mikseri (miksete), DIMER (pojacala), instalacije itd. 7.Propratna rasvjeta: SKENERI (reflektor se vrti i sjee), FOLLOWSPOT (bijelo svijetlo cilja u jednu taku i daje poseban efekt), STROBO (ultra-violetno svijetlo -flo svijetlo, disko kugle, itd.) 11

SEMINARSKI RAD c) Pozornice (stage)

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

To su naprave i posebni sistemii za izdizanje izvoaa i posebnih gostiju, raznih namjena i veliina, obino se dijele na: a) stalne nerasklopive, b) pomine i rasklopive.

Pozornice se dijele na: a) Glavne pozornice su u prostoru glavne ili osnovne pozornice na kojima se izvodi program, na kojima je glavnina programa i koja je polazna i osnovna. b) Pasarele, su uske pozornice, obino pomine, a slue za promocije gosta: izbor mis, izbor mistera, modne revije- Fashion news, i sline programe. c) Ostrva-cubes, su obino izdvojene manje i rasklopive pozornice za isticanje jednog izvoaa ili neeg posebnog.

d) Pozadine ( Background) To su obino razna pomagala za pojaavanje efekata iza lea animatora tj. izvodjaa, razne slike, svjetlosni efekti izvedeni na raznim ekranima i podlogama, to mogu biti razne zastave, natpisi, reklamne poruke, reklamni stubovi, mogu biti stalni (tokom izvoenja programa, pomini, nestalni, itd.) Navedena tehnika podrka samo je dio podrke, ali su iznesena osnovna i ona koja se najee koriste u objektima za izvoenje animacijskih programa, ima ih znatno vie, te se smatra da ih je nemogue sve iznositi. Iznesena tehnika pomagala i podrke bitno utiu na poveanje efekata izvedenog animacijskog programa. Tehnicka podrka brzo se razvija i veoma brzo prati razvoj tehnologije elektronikih (elektonskih) naprava i dostignua te dovodi do sofisticiranih virtualnih doivljaja kojima se esto postiu maksimalni efekti i uinci.6

6

Ibid, str.107

12

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

2.1. Tehnika oprema i sredstva za djeiju animaciju Animacija djece u hotelsko-turistikim objektima je veoma vano iz najmanje dva razloga: zabava djece i njihov sadrajan aktivni odmor, kao i pomo roditeljima u planiranju aktivnosti djece za vrijeme odmora. Animacija djece bie pun pogodak tek onda kada je radi matovita i beskrajno kreativna osoba, koja od najmanje sitnice umije da da ispria priu, a od spontanog dogaaja napravi geg. Osoba koju djeca vole i u koju ve pri prvom kontaktu stiu povjerenje. Djeca nepogreivo osjete pozitivnu energiju i na osnovu toga odluuju emu e da posvete panju. 7 Meutim svaki animacioni program tj. njegovo izvoenje zahtijeva da grupa animatora sa menadmentom hotela ili drugog turistikog objekta, osmisli prostor (igraonicu) koja e biti tehniki opremljena i prilagoena za izvoenje programa animatora. U ovoj igraonici moraju predhodno nabavljena sredstva i oprema kao to su kuice, tobogani, table, igrake, muziki instrumenti, stolovi i stolice i sl., kako bi animator ima osnovna sredstva za izvoenje svakodnevnih aktivnosti sa djecom. Pored ovakvih igraonica mnogi hoteli imaju sale sa video igrama, video konzolama, stonim fudbalom, bilijarom i stonim tenisom za djecu pa animator ima ulogu organizatora igre i ovjeka koji se brine o ispravnosti opreme i rekvizita za igru. U polednje vrijeme hoteli imaju kompijuterske sale, tv sale, pa ak i mini bioskopske sale za igranje, gledanje i projekciju sadraja namjenjenih iskljuivo djeci. U sredstva za djeiju animaciju spadaju i lutke, koje se koriste obino u lutkarskim predstavama za djecu koje su jedan od osnovnih oblika animacijske predstave. Postoji nekoliko vrsta lutaka, kao na primjer: rune lutke, lutke na tapu i marionete, koje sve imaju okrugle figure, i pljosnate lutke pozorita sjenki i minijaturnih pozorita. Najee se koristi runa lutka. Ona ima vrstu glavu i ruke i irok otvoreni kostim. Animator ubaci aku u kostim. Kaiprst stavlja u glavu, a srednji prst i palac u ruke. Stoji iza zastora i dri lutke iznad. Glava i ruke lutke obino su nainjeni od drveta, ali kako je ono dosta teko, sada se ponekad prave od kasirane hartije (papier-mache), koja je veoma laka i izdrljiva.

7

www.komunikacija.org.rs

13

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Nedostatak runih lutaka je u tome to su pokreti ogranieni na trzanje ovjekovih prstiju i to jedan izvoa ne moe izvesti vie od dva lika istovremeno. Velika prednost runih lutaka je u tome to se prave jednostavno i brzo, lake su i pokretljive. Dobar animacijski (pozorini) komad za rune lutke baca teite na iroke jednostavne efekte, duhovit dijalog ili na bunu komediju. Lutka na tapu je nastavak rune lutke, zaokruena dugaka figura koju podupiru tapovi odozdo, pomou kojih se i upravlja. Pokreti su esto spori i ogranieni, ali kontrola je potpuna i mogue je ostvariti veoma lijepe pokrete ruku. Marionete su lutke iji su udovi (ruke i noge) povezani koncima za prste animatora ili krstasti upravlja koji se nalazi iznad lutaka. Rad sa marionetama zahtjeva veliko umjee i vjetinu animatora i rijetko se koristi iz tog razloga. Rad na predstavi u lutkarskom pozoritu za glumca-animatora poinje itaim probama, koje imaju za cilj upoznavanje s djelom, ulogom, rediteljevom zamisli date predstave, isto kao i u dramskom pozoritu. Pored ovih lutaka postoje i lutke- kostimi u koje je obuen animator, i koji su vrlo atraktivni za djeiju animaciju. To su obino kostimi junaka iz crtanih filmova ili filmova za djecu.

Slika 1. Akva park kao animatorski sadraj u hotelu Mnogi veliki hoteli imaju u svom sastavu akva parkove, velika djeija igralita i zabavne parkove sa razliitim sadrajima pa je animatorima u ovim objektima znaajno lake da organizuju animacione programe. Pored ovih sadraja obino se animatori u turizmu susreu sa skromnom tehnikim opremom i sredstvima za animaciju i aktivnost animacije djece u hotelima svodi se na jednu prostoriju opremljenu mobilijarom za djeiju igru. 14

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

U rekvizite kojima je opremljen prostor za djecu spadaju stolovi i stolice, lopte, konopci za preskakanje, igre sa kockicama, igre pamenja, puzle, plastelin, papiri, olovke, drvene, votane i vodene bojice, flomasteri, konci i igle, makaze, lijepak, selotejp, kola i krep papir, kao i manji tobogani ljuljake i klackalice.

Slika 2. Djeiji animator Ono to je veoma vano da animator ima pogodan kostim (masku) koji e djeci biti zanimljiv i obino se u odabiru kostima upotrebljava neka neobin i smijena kreacija kao i kostimi junaka iz crtanih filmova. Pripovijedanje (storytelling) je vaan dio kako djeije tako i animacije odraslih. Prie su svuda oko nas nezaboravno putovanje je zapravo jedna lijepa i uzbudljiva pria. Analizirajui i osmiljavajui prie, animator uz pomo neke igrake ili osmiljene kreacije, prenosi znanje i zabavu u pripovedanju i gdje djeca uestvuju i razvijaju sopstvenu kreativnost. Za ovu animacijsku aktivnost djeijim animatorima potrebne su razne lutke i kostimi, osmiljena scenografija, a nerijetko i video i muzika oprema ( mikrofon, muziki ureaji, video i sl.). 8 Kada priu upotpune dobro osmiljenim i uvebanim ulogama, animatori su u stanju da djecu kao i roditelje (turiste ) povedu u uzbudljivo putovanje u neki novi novi svijet i omogue im doivljaj koji e zauvek pamtiti. U seriji osmiljenih situacija animatori imaju priliku da se isprobaju u razliitim ulogama i steknu iskustvo u improvizovanju i snalaenju na sceni.8

http://animacija.tims.edu.rs

15

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Slika 3. Improvizovane igrake od balona koje je napravio animator U poslednje vrijeme na cijeni su oni djeiji animatori koji znaju da na sceni, prilikom izvoenja animacije znaju da naprave (od balona, plastelina ili papira) improvizovane igrake tj. poklone za djecu. 2.2. Sportsko- rekreativna animacija Programiranje animacije je jedan od vanih djelova plana za nabavku tehnikih sredstava i opreme potrebnih za realizaciju animacije u turizmu. Na bazi postavljenih ciljeva, sportski animatori se edukuju i upoznaju se sa kompleksnim procesom osmiljavanja i planiranja programa sportske animacije.9 Naravno svaka realizacija sportske animacije u tuirizmu zahtjeva neke infrastrukturne objekte, tj. terene ili sale u kojima se nabavlja sportska oprema i sredstva. Svaka sportska vjetina je skup karakteristinih pokreta, pravila, rekvizita i obiaja igranja. Upravo na osnovu pokreta, rekvizita ili pravila mi prepoznajemo izvjesnu aktivnost i za nju formiramo sportsko rekreativnu animaciju. Meutim, pokrete ili koncept i pravila igre mogu se izdvojiti i koristiti kao alat u animaciji. Na taj nain moe da se mijenja igra i prilagoava se potrebama i kondicionoj spremnosti uesnika.

9

Cerovi Zdenko, Animacija u turizmu, FTHM Opatija, Opatija, 2008. str. 243

16

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

esto animatori naprave da se fudbal igra sa ogromnom loptom za plau ili loptom za fitnes, ili se izmjene neka pravila igre da bi igra bila dodatno primamljiva za sve turiste, i one koji gledaju i onima koji neposredno uestvuju.

Slika 4. Odbojka na pijesku kao oblik sportsko rekreativne animacije turista 2.3. Kulturno zabavna animacija Koncept i poruka je veoma vaan elemenat kulturno zabavne animacije, koji upeatljivo gostima stvaraju prijatan ambijent i ukljuuje ih u animacione aktivnosti. Kulturno zabavna animacija je za sve goste i sastoji se od razliitih programa koji u odnosu na gosta mogu biti: aktivni, pasivni i interaktivni programi. U aktivnim animacijama kao to su razni plesne veeri, urke, maskenbali, karaoke i sl. turisti uestvuju aktivno i animator vodi aktivnost sa strane. Naravno za ovakve animacijske aktivnosti potrebna tehnika oprema i sredstva se obezbjeuju u predanimacijskom periodu, koje obezbjeuje hotel ili se oprema i sredstva iznajmljuju. To su tehnika sredstva za realizaciju same aktivnosti ( ozvuenje, muziki ureaji...) kao i rekviziti za izvoenje animacije (maske i kostimi za uesnike...) Svaki uspjean program veernje animacije postavljen je na dobrim temeljima, a to su ciljevi i oekivani rezultati animacije, odnosno koncept. Osim postavljanja ciljeva, animatori planiraju sredstva i programe koji kroz animaciju (predstavu) postiu odreene zabavne efekte kod gostiju. 17

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Animatori kroz program treba da osmisle i promoviu poruku koju kroz svoju animaciju alju turistima i vrijednosti koje stoje iza nje. Nakon to su animatori osmislili priu potrebno je kreirati i mogunosti ukljuivanja uesnika u priu kroz dobro dizajnirane zadatke. Da li e uesnici u animaciji igrati drutvene igre, plesati, crtati, odgovarati na pitanja u kvizu ili se takmiiti u igrama bez granica manje je vano od toga koju opremu treba nabaviti za realizaciju animacije. Konkretne zadatke, odnosno aktivnosti koje nudite uesnicima kako biste ih animirali i preneli im poruku u okviru koncepta interpersonalne animacije nazivamo alatima. Izbor alata je veoma irok. Njihova raznolikost zavisi samo od matovitosti animatora a alate bi trebalo prilagoditi potrebama i ciljevima konkretne animacije. U tom smislu, alati moraju biti usklaeni: sa porukom i ciljevima animacije sa vremenom i resursima za njihovu izgradnju (ukoliko hotel u kojem izvodite animaciju ne poseduje bazen ne planirajte akvarobik); sa vjetinama i znanjima koje poseduju animatori (hodanje na rukama moe da izgleda prilino smijeno ukoliko se radi po prvi put); sa ciljnom grupom (ukoliko oekujete inostrane turiste natpisi na irilici nee se pokazati previe korisnim); sa lokacijom i raspoloivim vremenom (ukoliko za animaciju planirate kviz koji sadri 200 pitanja moe biti malo predugaak); jedni sa drugima, ukoliko koristite vie od jednog alata Rekviziti, scenografija i kostimi za neku animacionu prestavu su osnovna sredstva i oprema koju animatori i menadment hotela moraju da pribave za realizaciju neke pozorine ili kulturno zabavne predstave. Kako animacija nije potpuna bez kostima, scenografije i rekvizita, animatori moraju biti upoznati sa detaljima scenografije i kostimografije.

18

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

3. PRIMJER ANIMACIJE U HOTELU U hotelu Trypiti Bungalows na Tasosu, animacijaski program se dijeli na tri grupe: djeija animacija, sportska animacija i veernja animacija. Ovaj hotel je ukupnog kapaciteta 280 leajeva, a od otvaranja (1.maja) do zatvaranja (15.oktobra) nejednake je popunjenosti, pa je tako po pravilu u predsezoni i postsezoni slabije popunjen, dok u toku glavne sezone dolazi i do over bookinga. Hotel prua usluge na bazi all inclusive tj. sve je ukljueno. Animacijski tim ine etiri animatora dva sportska, jedan sportsko-deiji i jedan deiji animator, a svi zajedno uestvuju u veernjem programu.10 Na osnovu iskustava u radu sa animacijom, preporuljivo je da jedan animator dolazi u prosjeku na 50 do 100 gostiju, to je u ovom hotelu ispotovano. Na elu animacijskog tima je tim lider koji pravi sezonski, mjeseni, nedeljni i dnevni raspored programa. Programi moraju biti jasno istaknuti, a moraju pokrivati irok spektar interesovanja svih generacija zastupljenih u hotelu. U hotelu Trypiti Bungalows animacijski dnevni program je vidno istaknut na dvije oglasne table na najprometnijim mjestima. Animacijski program ne poinje suvie rano ( od 10 asova) kako bi gosti hotela imali dovoljno vremena da se odmore i dorukuju, takoe uoljiva je pauza oko podneva za ruak i poslepodnevni odmor(od 12.30 do 15.30 asova), kao i pauza za veeru (od 18 do 21.30 asova) . Pored navedenog rasporeda stoji i raspored aktivnosti djeije animacije, kao i plakat koji se mijenja svaki dan, a koji slui za obavetavanje gostiju o veernjem programu koji je svako vee razliit.Dnevni raspored aktivnosti se mijenja u zavisnosti od vremenskih uslova, pa su tako navedene aktivnosti odravane u toku glavne sezone kad su vremenski uslovi najpogodniji, a u toku predsezone i postsezone, neke od aktivnosti su izostavljane, kao npr. kola plivanja, zbog nedovoljnog broja zainteresovanih, aqua aerobic zbog nepovoljnih vremenskih uslova (suvie hladno za ovu aktivnost), igre na plai

10

Aleksandra Prodanovi, Turizam, Nauno-struni asopis iz turizma PMF-Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2007, str.217

19

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

to se tie djeije animacije, aktivnosti su iste u pred, post i glavnoj sezoni, samo dolazi do pomjeranja satnice mini diska koji se u toku pred i postsezone pomijera za pola sata ranije, jer se ova aktivnost takoe odvija na otvorenom, a poznato je da je dan u navedenom periodu krai. Deija animacija U hotelu Trypiti Bungalows angaovan je jedan djeiji animator koji radi u mini klubu u toku dana, a za veernju aktivnost mini disko, angauje se jo jedan od animatora koji inae radi sportsku animaciju. Aktivnosti mini kluba se odvijaju na za to predvienoj lokaciji. U okviru hotelskog kompleksa namjenski je napravljena kuica za ove aktivnosti. Kuica je od drveta, sa drvenim nametajem koji ine 2 stola i 3 klupe, pogodna je za loije vremenske uslove, npr. ukoliko pada kia, aktivosti se mogu odvijati unutra, ali najee se aktivnosti odvijaju napolju, na travnjaku ispred kuice. U rekvizite mini kluba spadaju 2 prenosiva plastina stola sa 10 malih plastinih stolica koji se iznose napolje, lopte, konopci za preskakanje, igre sa kockicama, igre pamenja, puzle, plastelin, papiri, olovke, drvene, votane i vodene bojice, flomasteri, konci i igle, makaze, lepak, selotejp, kola i krep papir, na prostoru ispred kuice nalaze se ljuljake i klackalice. Ovde do izraaja dolazi kreativnost i snalaljivost animatora, jer sa sredstvima koja ima mora osmisliti program koji e biti interesantan djeci razliitog uzrasta. Mini klub poseuju deca od 2 do 15 godina. Preporuljivo je da djeca do etiri godine starosti dolaze u pratnji roditelja. Aktivnosti mini kluba najee se odvijaju u vidu kreativnih radionica gde djeca crtaju na zadanu temu ili po sopstvenoj elji, prave figurice od papira origami tehnikom tj. bez makaza i lijepka, prave narukvice od konca, boje iarke ili kamenie koje su sakupili na plai. Kako gosti u hotelu ostaju najee dvije nedelje, jednom u toku boravka za djecu se organizuje maskenbal. itav dan djeca provode pravei maske uz pomo animatora ili roditelja, da bi ih uvee pokazali svim gostima i otplesali mini disko pod maskama. Mini disko se odrava svako vee na prostoru namenjenom odravanju veernjeg programa, na terasi pored bazena. 20

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Animatori pozivaju djecu da se pridrue povorci koja ide oko bazena, pripremajui se tako za ples. Mini disko traje pola sata. Animatori izvode unaprijed pripremljenu koreografiju uz muziku, a djeca ih oponaaju i ue pokrete. Svako vee muzika za mini disko je ista kako bi djeca savladala pokrete. Mini disko je namenjen djeci, plee se uz djeije pesme poput paijeg plesa i slinih zabavnih i melodinih pjesama, ali se jako esto deava da tinejderi spontano ponu da pleu sa animatorima jer im se dopada muzika i zabavni pokreti. Ovo je obavezno vrijeme koje animatori moraju provesti sa djecom, ali se vrlo esto deava da djeca, koja se brzo i lako vezuju za osobe, zavole animatore i ele da provode sve vrijeme sa njim, pa tako pozivaju animatora da provodi vrijeme sa njima u bazenu ili na plai. Animatoru je dozvoljeno da se ljubazno zahvali na pozivu i udalji, ali je preporuljivo da sve vrijeme provodi sa djecom, ukoliko to djeca ele, da bi se postigla vea satisfakcija i vei oseaj bliskosti sa gostima.

Sportska animacija U hotelu Trypiti Bungalows, poto je predvieno puno sportkih aktivnosti, angaovana su tri sportska animatora. Ovaj broj animatora je dovoljan za nekoliko razliitih aktivnosti u toku dana, pa tako gosti mogu da biraju i da se prema sopstvenim eljama i mogunostima odlue za neku od aktivnosti na plai (boa, igre na plai, odbojka) ili u/pored bazena (gimnastika, aqua aerobic, pikado). Ovo su aktivnosti koje se obavljaju mahom na otvorenom i to u toku glavne sezone kao i u toku pred i post sezone kad vremenski uslovi to dozvoljavaju. U sluaju loih vremenskih uslova neke aktivnosti se odlau, kao npr. odbojka na plai, ali se pikado, koji se inae odrava na prostoru pored bazena u sjenci drveta, pomjera u unutranju prostoriju za igru. Takoe se umesto odbojke na plai organizuju turniri u stonom tenisu ili u bilijaru, jer hotel poseduje opremu potrebnu za igranje ove dve igre. Gosti se informiu o ovim deavanjima preko oglasne table, ali i u linom razgovoru s animatorom. Animator, kad krene na neku od aktivnosti, obavetava goste o tome i direktno ih poziva na uee. Svi gosti su dobrodoli, ali se vodi rauna da se panja posveti gostima koji su zbog ivotne dobi ili fizike spremnosti i kondicije pogodniji za odreene aktivnosti. 21

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Animator sam treba da proceni kod kojih gostiju je potrebno vie insistirati na tome da se ukljue u aktivnost, a kojim gostima ne treba smetati. Naravno da animator ne treba da bude previe napadan, kako ne bi uznemirio goste, ve treba da ih pusti da sami odlue da li e se prikljuiti ili ne. Postoje gosti koji vole da uestvuju u svim aktivnostima iako nisu ba talentovani ili fiziki spremni za neku od aktivnosti, a animator je tu da ih uputi u pravila igre i da ih podui boljem igranju.

Neki od gostiju vole da posmatraju aktivnosti sa strane, za njih je dovoljna zabava gledati druge. Ovo se esto deava u prvim danima boravka gostiju, kad su gosti nesigurni i nisu dovoljno oputeni da bi se i sami prikljuili igri. Treba ih pustiti, oni se najee sami aktivno ukljue kad bolje upoznaju animatora i druge goste. Veernja animacija U programu veernje animacije uestvuju svi animatori. Veernja animacija je za sve goste i sastoji se od razliitih programa koji u odnosu na gosta mogu biti: aktivni, pasivni i interaktivni programi. U aktivne programe spadaju programi u kojima gosti aktivno uestvuju, takvo je, na primjer, plesno vee gde gosti pleu razliite plesove, zatim takmienje izmeu mukaraca i ena, gde se nekoliko goa takmii protiv isto toliko gostiju mukog pola u nekoliko zanimljivih igara. Pasivni programi su programi koje gosti samo posmatraju, npr. vee skeeva, gde animatori glume u nekoliko razliitih skeeva, najee kominih ili animatori izvode plesne koreografije, a gost samo posmatra. U interaktivne programe spadaju programi u kojima gosti uestvuju, ali u saradnji sa animatorom, kakvi su, na primer, muziki kviz ili kviz znanja, gde gosti odgovaraju na postavljena pitanja od strane voditelja programa, a ostali animatori im u tome pomau ili odmau na zabavan nain. Za voditelja programa se najee izabira animator koji pored znanja nekoliko stranih jezika, svojom pojavom (glasom i stasom) izaziva panju gostiju. Potrebno je da postoji najmanje onoliko razliitih veernjih programa koliko veina gostiju dana ostaje u hotelu. U zavisnosti od vremena dolaska i odlaska gostiju tim lider izabira koji e program biti izvoen te veeri. 22

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Tako se za vee dolaska gostiju najee biraju interaktivni programi u toku kojih gosti imaju prilike da upoznaju animatore, kao i animatori njih da saznaju iz kojih zemalja dolaze i kakva su im interesovanja, kako bi naredne programe prilagoavali njihovim eljama i potrebama. Neto kasnije na programu su pasivni programi gde se gostima ostavlja prostora da se odmaraju, a pred kraj, kad se gosti ve dovoljno opuste i upoznaju dobro kako animatore, tako i ostale goste, na programu su aktivni programi. Jedan od najinteresantnijih aktivnih programa su olimpijske igre, koje se izvode sa velikim brojem uesnika. Svaki od uesnika dobija posebno dizajniran kostim, pravi se itav performans sa kraljem i princezama, kao i uesnicima koji su unapred pripremljeni. Pripreme za olimpijske igre traju itav dan. Na kraju svakog veernjeg programa animatori izvode Club dance. Club dance se sastoji od 3 popularne pjesme, veselog ritma, uz koje animatori izvode unapred pripremljenu koreografiju, a gosti ih u tome oponaaju, tj. pleu zajedno sa animatorima. Na zabavu su dobrodoli svi gosti. Kako su animatori direktna veza gostiju sa zemljom domainom, treba da predstave tu zemlju u najboljem moguem svetlu. Poeljno je organizovanje tematskih veeri u svrhu boljeg upoznavanja gostiju sa zemljom u koju su doli. U hotelu Trypiti bungalows svake subote se organizuje Grko vee, kako bi svi gosti imali priliku da se upoznaju barem sa delom grke kulture i obiaja grkog naroda. Ovo je jedini program koji se izvodi svake nedelje i koji veina gostiju vidi dva puta. Veernji programi u hotelu Trypiti bungalows se izvode na otvorenom prostoru pored bazena. U sluaju nepovoljnih vremenskih uslova postoje rezervni programi, kao na primer bingo ili tombola, koji se izvode u unutranim prostorijama hotela, koje su manje povrine, zbog ega je nemogue izvoditi redovan program.

23

SEMINARSKI RAD ZAKLJUAK

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

Da bi turistiki proizvod bio privlaan dananjem kupcu (turisti), on mora biti kompleksan, tj. sastojati se od to veeg broja razliitih faktora. Savremeni turisti spremni su da izdvoje vie novanih sredstava ako e za njih dobiti dodatnu uslugu, bolju organizovanost, dodatne mogunosti zabave, uenja i sl. Animacija u turizmu zauzima sve jau poziciju u formiranju turistikog proizvoda i njegovom plasmanu na tritu. Ona obogauje doivljaj na godinjem odmoru, brine o gostu, prua mu veliki broj mogunosti za provoenje slobodnog vremena, pa time doprinosi veem zadovoljstvu kupaca. Cilj animacije jeste stvaranje doivljaja kao jedinstvenog i neponovljivog iskustva pruajui, na taj nain, slobodan prostor ili scenu za transformaciju i ostvarenje pomenutih iskustava. Njena inovativna vrijednost manifestuje se kroz interaktivnost uesnik u animaciji, istovremeno postaje i ko-kreator i konzumer. U irem smislu animacija predstavlja otkrivanje novih intelektualnih horizonata. Za organizovanje animacije u turizmu kao i za njenu realizaciju, potrebna su tehnika oprema i sredstva koja ne moe biti standardizovana ve zavisi od programa i potreba osmiljenog od strane animatora.

Kao inicijator zadvoljavanja kulturnih, kreativnih i kognitivnih potreba, animacija bi trebalo da primenjuje metode koje e ii u susret savladavanju, ne samo, eksplicitnog znanja, ve i oslukivanju razliitih prikrivenih izvora znanja, odnosno od prostih injenica koje su i previe oigledne da bi bile vrijedne spomena do duboko ukorenjenih vjetina koje bi moda bilo nemogue artikulisati, ali koje su, ipak, vidljive kroz interakciju i kreativno izraavanje U hotelu Trypiti Bungalows tehnika oprema i sredstva za animaciju su usklaena sa tri vrste animacionog programa, a to su program djeije animacije, program sportske animacije i program veernje animacije gostiju. Evidentan je i porast broja gostiju koji se vraaju u ho tel od kad je u njegovu uslugu ukljuena i animacija, kao i vee interesovanje kod gostiju koji se u emitivnim destinacijama odluuju upravo za ovaj hotel zahvaljujui injenici da se u njegovoj ponudi izmeu ostalog nalazi i animacija.

24

SEMINARSKI RAD

TEHNIKA OPREMA I SREDSTVA ZA IZVOENJE ANIMACIJE

LITERATURA 1.ei-Dragievi, Milena. Stojkovi Branimir, Kultura, menadment, animacija, marketing, Beograd, 2003. 2.Dragica Tomka, Osnove turizma, TIMS, Novi Sad, 2006. 3.Aleksandra Prodanovi, Turizam, Nauno-struni asopis iz turizma PMF-Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 2007. 4. Cerovi Zdenko, Animacija u turizmu, FTHM Opatija, Opatija, 2008. 5. Cerovi Zdenko, Organizacija i menadment turistike animacije, VGP, Opatija, 1999.

6.www.dgt.uns.ac.rs/download

7.www.komunikacija.org.rs

8. http://animacija.tims.edu.rs

25