of 33 /33
1/33 KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga animacije dece i vođenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije Br. 18/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA usluga animacije dece i …

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KONKURSNA DOKUMENTACIJA usluga animacije dece i …

za javnu nabavku male vrednosti
usluga animacije dece i voenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog
uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije
Br. 18/2017
1.
str. 3
Uslovi i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova
4.1 Uslovi za ueše u postupku javne nabavke iz l. 75. i 76. Zakona
4.2 Uputstvo o kako se dokazuje ispunjenost uslova
4.3 Obrazac izjave ponuaa
4.4 Obrazac izjave podizvoaa
Obrazac ponude
Model Ugovora
Obrazac strukture ponuene cene
Olimpijski komitet Srbije (u daljem tekstu: Naruilac),
Generala Vasia br.5, 11040 Beograd
na Portalu javnih nabavki i na internet strani naruioca objavio je poziv za
podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga
Predmetna javna nabavka bie sprovedena u postupku javne nabavke male
vrednosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Slubeni glasnik RS", br.
124/2012; 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon) i drugim vaeim propisima iz ove
oblasti.
Predmet javne nabavke je usluga – animacija dece i voenja radionica za decu
osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta Jn Br: 18-2017
Za sprovoenje javne nabavke nadlean je Olimpijski komitet Srbije, broj
faksa: 011/3671-887.
Rokovi u postupku javne nabavke bie raunati prema datumu objavljivanja poziva
na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke. Raunanje roka se vrši tako što se
kao prvi dan roka uzima prvi naredni dan od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih
nabavki Uprave za javne nabavke.
2 PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke je usluga – animacija dece i voenja radionica za decu
osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije Br. JN:
18/2017
Naziv i oznaka iz opšteg renika nabavke: (92300000 Zabavne usluge)
4/33
3 TEHNIKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)
Usluga – animacija dece i voenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog
uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije obuhvata:
1. Osmišljavanje i priprema radionica do 50, 300 i 500 uesnika
2. Angaovanje jednog kostimiranog animatora
3. Angaovanje voditelja pojedinanog programa
4. Angaovanje dva animatora na realizaciji prateih programa za uenike prvog,
sedmog i osmog razreda osnovne škole
5. Angaovanje etvorolanog tima animatora na realizaciji radionica edukativno-
sportsko-zabavnog karaktera
sportsko-zabavnog karaktera
Napomena: Angaovanje animatora / tima animatora podrazumeva zauzetosti u trajanju
od najviše 8 sati po danu, ne ukljuujui ovde vreme provedenu u prevozu do i sa mesta
dogaaja. Aktivnosti za koje se raspisuje javna nabavka sproveše se širom Srbije, a
prevoz do i sa mesta dogaaja obezbeuje naruilac. Ukoliko ponua ne moe ili ne eli
da se preveze na nain koji je naruilac obezbedio, samostalno i bez prava na naknadu
snosi troškove prevoza. Prevoz nije obezbeen za dogaaje koji se odravaju u Beogradu i
troškove za iste snosi ponua.
Ponua prihvata da ukoliko se predmet nabavke, u celosti ili nekom svom delu, moe
smatrati autorskim delom u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima (Sl.
Glasnik RS br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012), na naruioca prenosi na iskljuivoj osnovi
i bez prostornog, vremenskog ili predmetnog ogranienja imovinska prava na predmetu
nabavke.
Stvarna potrošnja ostvarie se u skladu sa potrebama Olimpijskog komiteta Srbije, a
naplata u skladu sa jedininim cenama datim u obrascu ponude i u skladu sa stvarnom
potrošnjom.
Ponua se se obavezuje da e uslugu obaviti iskljuivo preko strunih lica profesionalno i
vodei rauna o ekonominosti troškova.
Rok izvršenja usluge: u skladu sa planom i potrebama Olimpijskog komiteta Srbije.
Ponua e u toku obavljanja usluge traiti saradnju Korisnika usluge u pogledu
obezbeenja potrebnih informacija i konsultacija o elementima posla
5/33
4 USLOVI ZA UEŠE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ L. 75. I 76.
ZAKONA
I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA
Ponua, da bi uestvovao u predmetnom postupku javne nabavke, mora da
ispunjava obavezne uslove propisane lanom 75. stav 1. Zakona, kao i dodatne uslove,
saglasno lanu 76. Zakona, navedene ovom konkursnom dokumentacijom:
4.1 OBAVEZNI USLOVI ZA UEŠE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ
LANA 75.
1. Da je registrovan kod nadlenog organa, odnosno upisan u odgovarajui registar;
2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuivan za neko od krivinih dela kao lan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuivan za krivina dela protiv privrede,
krivina dela protiv zaštite ivotne sredine, krivino delo primanja ili davanja mita,
krivino delo prevare;
3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dabine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane drave kada ima sedište na njenoj teritoriji;
4. Da je poštovao obaveze koje proizilaze iz vaeih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ivotne sredine, kao i da nema zabranu
obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.
DODATNI USLOVI ZA UEŠE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ LANA
76. ZAKONA
1. da je u periodu od prethodne 3 kalendarske godine od dana objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki ponua u ugovorenom roku i
kvalitetu izvršio uslugu:
pripreme i realizacije najmanje 10 autorskih programa animacije u kojima je
uestvovalo više od 50 dece
pripreme i realizacije najmanje 5 autorskih programa animacije u kojima je
uestvovalo više od 100 dece
pripreme i realizacije najmanje 2 autorska programa sportsko - edukativnog
karaktera za decu predškolskog i školskog uzrasta
2. Da ponua raspolae dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da u momentu
podnošenja ponude ima angaovan tim od 12 saradnika sa minimum 5 godina
iskustva u pripremi i realzaciji sportsko-edukativnih radionica za grupe od više od
100 dece od kojih su: troje profesori razredne nastave, petoro profesori fizike
kulture ili viši sportski treneri, troje socijalni radnici i jedan diplomirani
komunikolog.
6/33
Ponua je duan da dostavi sledee dokaze (dokumenta) kojima dokazuje
ispunjenost obaveznih uslova iz lana 75. stav 1. Zakona i dodatne uslove utvrene
konkursnom dokumentacijom u skladu sa lanom 76. Zakona:
1. Izjavu, datu pod punom materijalnom i krivinom odgovornošu, o ispunjenosti
uslova iz lana 75. Zakona, utvrenih konkursnom dokumentacijom i dodatnih
uslova utvrenih konkursnom dokumentacijom u skladu sa lanom 76. Zakona
popunjenu, potpisanu od strane ovlašenog lica ponuaa i overenu peatom.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuaa, Izjava mora biti overena peatom i potpisana od
strane ovlašenih lica svakog ponuaa iz grupe ponuaa.
Svaki ponua iz grupe ponuaa mora da ispunjava uslove iz lana 75. stav 1. taka 1) do
4) Zakona, odnosno uslove od 1) do 4) iz Izjave, a ostale dodatne uslove ispunjavaju
zajedno.
2. Ukoliko ponua u ponudi navede da e delimino izvršenje nabavke poveriti
podizvoau duan je da za podizvoaa dostavi Izjavu podizvoaa, datu pod
punom materijalnom i krivinom odgovornošu, o ispunjenosti uslova utvrenih
konkursnom dokumentacijom, popunjenu, potpisanu od strane ovlašenog lica
podizvoaa i overenu peatom.
dostavljanjem sledeeg dokaza:
1 ) Spisak najvanijih izvršenih usluga iz odeljka 4.5 ove konkursne
dokumentacije, za period od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine i
Strune reference - Potvrdu/e, iz odeljka 4.5.1 koje moraju biti popunjene,
potpisane i overene peatom od strane korisnika usluge/naruioca, kao dokaz da je
ponua u periodu od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine u
ugovorenom roku i kvalitetu izvršio uslugu pripreme i realizacije autorskih
programa najmanje 10 autorskih programa animacije u kojima je uestvovalo
više od 50 dece
b) Spisak najvanijih izvršenih usluga iz odeljka 4.5 ove konkursne
dokumentacije, za period od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine i
Strune reference - Potvrdu/e, iz odeljka 4.5.1 koje moraju biti popunjene, potpisane i
overene peatom od strane korisnika usluge/naruioca, kao dokaz da je ponua u periodu
od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine u ugovorenom roku i kvalitetu
izvršio uslugu pripreme i realizacije najmanje 5 autorskih programa animacije u
kojima je uestvovalo više od 100 dece
c) Spisak najvanijih izvršenih usluga iz odeljka 4.5 ove konkursne
dokumentacije, za period od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine i
Strune reference - Potvrdu/e, iz odeljka 4.5.1 koje moraju biti popunjene, potpisane i
overene peatom od strane korisnika usluge/naruioca, kao dokaz da je ponua u periodu
7/33
od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine u ugovorenom roku i kvalitetu
izvršio uslugu pripreme i realizacije najmanje 2 autorska programa sportsko -
edukativnog karaktera za decu predškolskog i školskog uzrasta
2. Da ponua raspolae dovoljnim kadrovskim kapacitetom:
kopij radnih knjiic, odnosno ugovor o radnom angaovanju, autorskih ugovora,
ugovora o delu ili drugih ugovora koji dokazuju angaovanje i diplome o završenom fakultetu
za angaovani tim saradnika i to: tri profesora razredne nastave, pet profesora fizike kulture
ili viša sportska trenera, tri socijalna radnika i jedan diplomirani komunikolog.
8/33
Pod punom materijalnom i krivinom odgovornošu izjavljujem da je ponua/lan
grupe ponuaa:
odnosno svakog lana grupe ponuaa)
1. Da je registrovan kod nadlenog organa, odnosno upisan u odgovarajui registar;
2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuivan za neko od krivinih dela kao lan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuivan za krivina dela protiv privrede,
krivina dela protiv zaštite ivotne sredine, krivino delo primanja ili davanja mita,
krivino delo prevare;
3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dabine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane drave kada ima sedište na njenoj teritoriji;
4. Da je poštovao obaveze koje proizilaze iz vaeih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ivotne sredine, kao i da nema zabranu
obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.
M.P. Ponua
Pod punom materijalnom i krivinom odgovornošu izjavljujem da je podizvoa:
__________________________________________________________ (poslovno ime ili skraeni naziv i sedište podizvoaa)
1. Registrovan kod nadlenog organa, odnosno upisan u odgovarajui registar;
2. Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuivan za neko od krivinih dela kao lan
organizovane kriminalne grupe, da nije osuivan za krivina dela protiv privrede,
krivina dela protiv zaštite ivotne sredine, krivino delo primanja ili davanja mita,
krivino delo prevare;
3. Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dabine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane drave kada ima sedište na njenoj teritoriji.
M.P. Podizvoa
za period prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine
izvršio uslugu pripreme i realizacije najmanje 10 autorskih programa animacije u
kojima je uestvovalo više od 50 dece
M.P.
Red.
br.
Kojom potvruje da je Ponua:
u period od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine Korisniku usluge/
Naruiocu izvršio uslugu pripreme i realizacije autorskih programa animacije u kojima je
uestvovalo više od 50 dece.
Potvrda se izdaje radi ueša u postupku javne nabavke male vrednosti animacija dece i
voenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog
komiteta Srbije Br. JN: 18/2017 i u druge svrhe se ne moe koristiti.
Da su podaci tani svojim peatom i potpisom potvruje:
Dana ____________ M.P. _______________
12/33
za period od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine
izvršio uslugu pripreme i realizacije najmanje 5 autorskih programa animacije u
kojima je uestvovalo više od 100 dece
M.P.
Red.
br.
Kojom potvruje da je Ponua:
u period od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine Korisniku usluge/
Naruiocu izvršio uslugu pripreme i realizacije autorskih programa animacije u kojima je
uestvovalo više od 100 dece.
Potvrda se izdaje radi ueša u postupku javne nabavke male vrednosti animacija dece i
voenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog
komiteta Srbije Br. JN: 18/2017 i u druge svrhe se ne moe koristiti.
Da su podaci tani svojim peatom i potpisom potvruje:
Dana ____________ M.P. _______________
14/33
za period od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine
izvršio uslugu pripreme i realizacije najmanje 2 autorska programa sportsko -
edukativnog karaktera za decu predškolskog i školskog uzrasta
M.P.
Red.
br.
uzrasta
1.
2.
3.
4.
5.
15/33
Kojom potvruje da je Ponua:
u period od prethodne 3 kalendarske (2014, 2015, 2016) godine Korisniku usluge/
Naruiocu izvršio uslugu pripreme i realizacije autorskog programa sportsko - edukativnog
karaktera za decu predškolskog i školskog uzrasta.
Potvrda se izdaje radi ueša u postupku javne nabavke male vrednosti usluge - animacija
dece i voenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe
Olimpijskog komiteta Srbije Br. JN: 18/2017 i u druge svrhe se ne moe koristiti.
Da su podaci tani svojim peatom i potpisom potvruje:
Dana ____________ M.P. _______________
16/33
4. UPUTSTVO PONUAIMA KAKO DA SAINE PONUDU
Saglasno lanu 61. stav 4. taka 1. Zakona, prema uputstvu Naruioca, ponua
treba da saini ponudu.
5.1 Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom Naruioca i ovom
konkursnom dokumentacijom. Ponua podnosi ponudu, neposredno ili putem pošte, u
zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj peatom, na adresu Naruioca: Olimpijski Komitet
Srbije, Generala Vasia br.5, 11040 Beograd, (u daljem tekstu: adresa Naruioca), u roku
od 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih
nabavki, odnosno do etvrtka, 16.11.2017. godine, najkasnije do 12:00 asova, sa
naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – ANIMACIJA DECE I
VOENJA RADIONICA ZA DECU OSNOVNOG I SREDNJE ŠKOLSKOG
UZRASTA ZA POTREBE OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE Br. JN: 18/2017
– NE OTVARATI PRE SEDNICE ZA JAVNO OTVARANjE PONUDA“. Na
poleini koverte odnosno kutije, mora biti naznaen naziv i adresa ponuaa. Ponuda
mora biti zatvorena na nain da se prilikom otvaranja ponuda moe sa sigurnošu utvrditi
da se prvi put otvara Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Blagovremenim se smatraju
ponude koje su, primljene od strane Naruioca u roku odreenom u pozivu za podnošenje
ponuda.
5.2 Ponua moe da podnese samo jednu ponudu.
5.3 Ponua koji je samostalno podneo ponudu ne moe istovremeno da uestvuje
u zajednikoj ponudi ili kao podizvoa, niti isto lice moe uestvovati u više
zajednikih ponuda.
5.4 U roku za podnošenje ponuda ponua moe da izmeni, dopuni ili opozove
svoju ponudu. Ponua podnosi izmenu, dopunu ili opoziv ponude, na nain koji je
odreen za podnošenje ponude, na adresu Naruioca, sa naznakom „IZMENA/
DOPUNA/ OPOZIV PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUG – ANIMACIJA
DECE I VOENJA RADIONICA ZA DECU OSNOVNOG I SREDNJE
ŠKOLSKOG UZRASTA ZA POTREBE OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE Br.
JN: 18/2017 – NE OTVARATI PRE SEDNICE ZA JAVNO OTVARANjE
PONUDA“.
5.5 Rokovi u postupku javne nabavke bie raunati prema datumu objavljivanja
poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.
Raunanje roka se vrši tako što se, kao prvi dan roka, uzima prvi naredni dan od
dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki. Ukoliko je poslednji dan roka neradni
dan (subota, nedelja i dravni praznik), rok istie prvog narednog radnog dana.
5.6 Ponude e biti otvorene javno, u etvrtak, 16.11.2017. godine, u 12:05 asova,
na adresi Naruioca. Predstavnici ponuaa, izuzev direktora preduzea, koji e
prisustovati javnom otvaranju ponuda, moraju da priloe pisano ovlašenje izdato od
17/33
strane direktora preduzea za ueše u postupku otvaranja ponuda sa jasnom naznakom da
se ovlašenje odnosi na predmetnu nabavku.
U postupku otvaranja ponuda, aktivno mogu uestvovati samo ovlašeni
predstavnici ponuaa.
5.7 Ponuda mora biti u pisanom obliku, na srpskom jeziku, original, na dostavljenim
obrascima iz konkursne dokumentacije, jasna i nedvosmislena.
Poeljno je da svaka strana ponude bude numerisana od strane ponuaa pri vrhu
strane, i to na sledei nain: broj strane/ukupan broj strane.
Poeljno je da svaka strana ponude bude overena peatom ponuaa u donjem
levom uglu (osim onih obrazaca koji su ve overeni peatom i potpisan od strane
ovlašenog lica ponuaa).
Ukoliko ponuda sadri dokument na stranom jeziku, obavezno uz dokument
dostaviti i prevod na srpski jezik overen od strane sudskog tumaa. U sluaju spora
relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude na srpskom jeziku.
U sluaju da ponua prilikom popunjavanja ponude treba da ispravi neki svoj
pogrešno upisan podatak, potrebno je ispravku overiti peatom.
5.8 Ponuda mora da sadri:
1. Obrazac ponude - popunjen, overen peatom i potpisan od strane ovlašenog lica
ponuaa (Odeljak 6. Konkursne dokumentacije);
2. Dokaze o ispunjenosti Obaveznih uslova iz lana 75. Zakona i dokaze o
ispunjenosti dodatnih uslova u skladu sa lanom 76. Zakona, navedenih u
Odeljku 4 - Uslovi i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova, Konkursne
dokumentacije;
3. Model ugovora iz Odeljka 7. Konkursne dokumentacije - popunjen, potpisan
od strane ovlašenog lica i peatom overen, ime ponua potvruje da
prihvata uslove iz Modela ugovora;
4. Izjavu o nezavisnoj ponudi, iz Odeljka 9. Konkursne dokumentacije,
popunjenu, overenu peatom i potpisanu od strane ovlašenog lica;
5. Obrazac strukture ponuene cene iz Odeljka 10. Konkursne dokumentacije overen peatom i potpisan od strane ovlašenog lica;
5.8.1 Obrazac ponude ponua mora popuniti tako da sadri: opšte podatke o ponuau,
podatke o tome da li se ponuda podnosi samostalno ili kao zajednika ponuda ili kao
ponuda sa podizvoaem, kao i sve druge zahtevane podatke, koje je Naruilac naveo u
obrascu ponude (Odeljak 6. Konkursne dokumentacije). Ukoliko ponudu podnosi grupa
ponuaa, ponua je u obavezi da kopira prvu stranu Obrasca ponude sa opštim
podacima o ponuau, koju je neophodno da popuni za svakog lana grupe
pojedinano.
Ukoliko ponua izvršenje dela nabavke poveri veem broju podizvoaa, potrebno
je da kopira stranu Obrasca ponude sa opštim podacima o podizvoau, koji je
neophodno da popuni za svakog podizvoaa pojedinano.
18/33
5.8.2 Ponua moe u okviru ponude, da dostavi Obrazac troškova pripreme ponuda
(Odeljak 8. Konkursne dokumentacije) u kome e iskazati ukupan iznos i strukturu
troškova pripremanja ponude. Ukoliko ponua dostavlja Obrazac troškova pripreme
ponuda isti mora biti popunjen, overen peatom i potpisan od strane ovlašenog lica.
5.8.3 Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
5.8.4 Izjavom o nezavisnoj ponudi iz odeljka 9. Konkursne dokumentacije, ponua
pod punom materijalnom i krivinom odgovornošu potvruje da je ponudu podneo
nezavisno bez dogovora sa drugim ponuaima ili zainteresovanim licima. Izjava o
nezavisnoj ponudi mora biti popunjena, overena peatom i potpisana od strane ovlašenog
lica.
5.8.5 Obrazac strukture ponuene cene mora biti popunjen u skladu sa Uputstvom za
popunjavanje Obrasca strukture ponuene cena (Odeljak 10. Konkursne dokumentacije).
5.8.6 Ponudu moe podneti grupa ponuaa.
Ukoliko ponuai podnose zajedniku ponudu, grupa ponuaa moe da se
opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i peatom overavaju svi
ponuai iz grupe ponuaa ili grupa ponuaa moe da odredi jednog ponuaa iz grupe
koji e potpisivati i peatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev
obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivinom odgovornošu
(npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, Izjava o poštovanju obaveza iz l. 75. st. 2. Zakona...),
koji moraju biti potpisani i overeni peatom od strane svakog ponuaa iz grupe ponuaa.
U sluaju da se ponuai opredele da jedan ponua iz grupe potpisuje i peatom overava
obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev obrazaca koji podrazumevaju davanje
izjava pod materijalnom i krivinom odgovornošu), navedeno treba definisati
sporazumom kojim se ponuai iz grupe meusobno i prema naruiocu obavezuju na
izvršenje javne nabavke, a koji ini sastavni deo zajednike ponude saglasno l. 81.
Zakona.
Sastavni deo zajednike ponude je sporazum kojim se ponuai iz grupe meusobno i
prema naruiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadri:
1) podatke o lanu grupe koji e biti nosilac posla, odnosno koji e podneti ponudu i
koji e zastupati grupu ponuaa pred naruiocem i
2) opis poslova svakog od ponuaa iz grupe ponuaa u izvršenju ugovora.
Ponuai koji podnosu zajedniku ponudu odgovaraju neogranieno solidarno
prema Naruiocu.
Zadruga moe podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za raun zadrugara ili
zajedniku ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedniku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka
javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neogranieno solidarno odgovaraju zadrugari.
5.8.7 Ponua je duan da ukoliko angauje podizvoaa, u svojoj ponudi navede
procenat ukupne vrednosti nabavke koji e poveriti podizvoau, deo predmeta koji e
19/33
izvršiti preko podizvoaa i naziv podizvoaa. Ukoliko ugovor izmeu Naruioca i
ponuaa bude zakljuen, taj podizvoa e biti naveden u ugovoru. Ponua u potpunosti
odgovara Naruiocu za izvršenje ugovorene nabavake, bez obzira na broj podizvoaa.
Naruilac moe na zahtev podizvoaa i gde priroda predmeta nabavke to
dozvoljava preneti dospela potraivanja direktno podizvoau, za deo nabavke koju
izvršava preko tog podizvoaa. U navedenom sluaju naruilac je duan da omogui
dobavljau da prigovori ako potraivanje nije dospelo.
5.9 Zahtevi nabavke:
- Pojediannu vrednost i ukupnu vrednost za predmet nabavke u dinarima bez PDV-a,
- Rok izvršenja usluge: u skladu sa planom i potrebama Olimpijskog komiteta Srbije
do utroška sredstava;
- Nain i rok plaanja; odloeno, minimum 7 dana od dana izvršenja usluge
- Vaenje ponude: 30 (trideset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Ugovor se zakljuuje na iznos od 1.500.000,00 dinara bez PDV, a naplata za izvršene usluge
vrši se u skladu sa jedininim cenama datim u obrascu ponude i u skladu sa stvarnom
potrošnjom.
Ugovorne cene su fiksne i ne mogu se menjati izuzev u sluaju promene srednjeg
kursa evra Narodne banke Srbije do dana izvršenja usluge a u odnosu na srednji kurs evra
Narodne banke Srbije na dan isteka opcije ponude.
Korekcija cene vršie se u skladu sa promenom srednjeg kursa evra Narodne banke
Srbije, pri emu se kao bazni dan uzima dan isteka opcije ponude, a kao obraunski dan -
dan izvršenja usluge, uz saglasnost obe ugovorne strane.
Korekcija cene nee se priznati za period za koji je Prodavac kasnio u izvršenju
ugovornih obaveza.
5.10. Garancija za dobro izvršenje posla: Izvršilac se obavezuje da prilikom
zakljuenja Ugovora dostavi blanko sopstvenu menicu, kao garanciju za dobro izvršenje
posla. Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašenja Narodne banke Srbije.
Menica iz prethodnog stava mora biti potpisana i overena peatom.
Uz menicu mora biti dostavljeno i odgovarajue menino ovlašenje - pismo sa na iznos
od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- i kopija kartona deponovanih potpisa,
izdata od strane poslovne banke koja je navedena u meninom ovlašenju- pismu.
U sluaju promene lica ovlašenog za zastupanje, menino ovlašenje - pismo
ostaje na snazi.
Rok vaenja sopstvene menice mora biti najmanje 30 (trideset) dana dui od dana
izvršenja kompletne usluge.
Ako se u toku realizacije ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze
mora se produiti vaenje sredstva finansijskog obezbeenja najkasnije 5 dana pre isteka
vaeeg.
U sluaju da Izvršilac ne izvrši svoje ugovorne obaveze u svemu u skladu sa ovim
ugovorom, izvrši ih delimino ili kasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, Korisnik usluge
e aktivirati sredstvo finansijskog obezbeenja.
Po izvršenju ugovornih obaveza Izvršioca, sopstvena menica za dobro izvršenje
posla e biti vraena na zahtev Prodavca.
20/33
U sluaju da Ponua ne izvrši svoje ugovorne obaveze, izvrši ih delimino ili
kasni sa izvršenjem istih, Naruilac e aktivirati sredstvo finansijskog obezbeenja.
Po izvršenju svih ugovornih obaveza Ponuaa, sredstvo finansijskog obezbeenja
e biti vraeno, na zahtev Ponuaa.
5.11 Zaštita podataka: Naruilac je duan da uva kao poverljive sve podatke o
ponuaima sadrane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponua oznaio u
ponudi, odbije davanje informacije koja bi znaila povrdu poverljivosti podataka dobijenih
u ponudi, uva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica, ponuaa, kao i podatke o
podnetim ponudama, do otvaranja ponuda.
Naruilac e kao poverljiva tretirati ona dokumenta koja u gornjem desnom uglu sadre
naznaku: "POVERLjIVO". Ako se poverljivim smatra samo odreeni podatak u
dokumentu, poverljiv deo mora biti podvuen crveno, a u istom redu uz desnu ivicu mora
biti stavljena oznaka: "POVERLjIVO". Naruilac ne odgovara za poverljivost podataka
koji nisu oznaeni na navedeni nain.
Nee se smatrati poverljivim izjave o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova, cena i
drugi podaci iz ponude koji su od znaaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje
ponude.
5.12 Kriterijum za ocenu ponuda je "najnia ponuena cena". U sluaju da dva ili više ponuaa ponude istu cenu, povoljnijom e se smatrati
ponuda onog ponuaa koji ponudi dui rok plaanja.
5.13 Naruilac moe da zahteva od ponuaa dodatna objašnjenja koja e mu pomoi pri
pregledu, vrednovanju i uporeivanju ponuda, a moe da vrši i kontrolu (uvid) kod
ponuaa odnosno njegovog podizvoaa.
Naruilac ne moe da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji
su od znaaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se
ponuda kaja je neodgovarajua ili neprihvatljiva uinila odgovarajuom, odnosno
prihvatljivom, osim ako drugaije ne proizilazi iz prirode postupka javne nabavke.
Naruilac moe, uz saglasnost ponuaa, da izvrši ispravke raunskih grešaka
uoenih prilikom razmatranja ponude, po okonanom postupku otvaranja ponude.
U sluaju razlike izmeu jedinine i ukupne cene merodavna je jedinina cena.
5.14 Naruilac zadrava pravo provere dostavljene dokumentacije.
Ukoliko Naruilac utvrdi da je ponua dostavio neistinite podatke, ponuda e
biti odbijena kao neprihvatljiva. 5.15 Negativne reference: Naruilac moe odbiti ponudu ukoliko poseduje bilo koji
dokaz naveden u lanu 82. stav 3. Zakona.
Naruilac moe odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. taka 1.
navedenog lana, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zakljuio i
drugi naruilac ako je predmet nabavke istovrsan.
5.16 Odluka o dodeli ugovora donee se primenom kriterijuma „najnia ponuena
cena“.
Naruilac e Odluku o dodeli ugovora, doneti u roku od 10 (deset) dana od dana
otvaranja ponuda.
O donetoj odluci svi ponuai e biti obavešteni u skladu sa Zakonom.
Odluka o dodeli ugovora bie objavljena na Portalu javnih nabavki Uprave za javne
nabavke i internet stranici www.oks.org.rs u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja.
5.17 Naruilac moe da zakljui ugovor o javnoj nabavci nakon donošenja odluke o
dodeli ugovora i ako u roku iz lana 149. stav 6. Zakona, nije podnet zahtev za zaštitu
prava ili je zahtev za zaštitu prava odbaen ili odbijen.
Naruilac je duan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuau kojem je ugovor
dodeljen u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu
prava.
Naruilac moe i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zakljuiti
ugovor o javnoj nabavci u skladu sa lanom 112. stav 2. Zakona.
5.18 Svako lice koje ima interes da zakljui ugovor o konkretnoj javnoj nabavci, a smatra
da postupak nije u svemu sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i vaeim
propisima, moe Naruiocu podneti zahtev za zaštitu prava u toku celog postupka javne
nabavke protiv svake radnje Naruioca, osim ako Zakonom nije drugaije odreeno.
Zahtev za zaštitu prava moe se podneti u rokovima i na nain predvienim lanom 149.
Zakona. Kao dokaz o uplati takse u smislu lana 151. stav 1. taka 6. Zakona, u iznosu
predvienom lanom 156. Zakona, Naruilac e prihvatiti:
1. Potvrdu o izvršenoj uplati takse koja sadri sledee elemente:
(1) da bude izdata od strane banke i da sadri peat banke;
(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znai da potvrda mora da sadri
podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i
datum izvršenja naloga;
(3) Iznos takse predvien lanom 156. Zakona, ija se uplata vrši;
(4) broj rauna 840-30678845-06;
(5) šifra plaanja: 153 ili 253;
(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci iz javne nabavke povodom koje se podnosi
zahtev za zaštitu prava;
(7) svrha: taksa za ZZP; naziv naruioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se
podnosi zahtev za zaštitu prava;
(8) korisnik: budet Republike Srbije;
(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je
izvršena uplata takse;
(10) potpis ovlašenog lica banke.
2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašenog lica i peatom banke ili
pošte, koji sadri i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod
takom 1.
3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za
trezor, potpisana i overena peatom, koja sadri sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati
takse iz take 1., osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu
prava koji imaju otvoren raun u okviru pripadajueg konsolidovanog rauna trezora, a
koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budetskih sredstava, korisnici sredstava
organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava;
4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadri sve elemente iz
potvrde o izvršenoj uplati takse iz take 1., za podnosioce zahteva za zaštitu prava
(banka i drugi subjekti) koji imaju otvoren raun kod Narodne banke Srbije u skladu sa
zakonom i drugim propisima.
22/33
Na internet strani Republike komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
www.kjn.gov.rs nalazi se baner „Primeri popunjenih naloga za prenos i uplatnica“ gde je
prikazan nain i sadrina pravilno popunjenih naloga, a u okviru banera „Uputstvo o uplati
takse“ je na detaljan nain opisano koji e dokazi o uplati takse biti prihvaeni i koja je
njihova obavezna sadrina.
5.19 Zainteresovano lice moe, u pisanom obliku, traiti od Naruioca dodatne
informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri emu moe da ukae
naruiocu i na eventualno uoene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji,
najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se na nain odreen lanom 20. Zakona,
odnosno putem pošte na adresi Naruioca Generala Vasia br. 5, elektronske pošte (e- mail:
[email protected]), ili putem telefaksa (broj: 011-3671-887), svakog radnog dana od
ponedeljka do petka, u vremenu od 09:00 do 16:00 asova.
5.20 Zainteresovano lice je u obavezi da u roku od 3 (tri) dana od dana prijama
konkursne dokumentacije obavesti Naruioca o broju telefaksa i e-mail adresi, na koje
Naruilac moe dostaviti zahtevane informacije i dodatna pojašnjenja.
Napomena: Traenje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.
6 OBRAZAC PONUDE
ponuda za javnu nabavku - animacija dece i voenja radionica za decu osnovnog i srednje
školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije Br. JN: 18/2017
OPŠTI PODACI O PONUAU
1. Pun naziv ponuaa:________________________________________________
(potpis ovlašenog lica)
NAPOMENA: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuaa, ponua je u obavezi da
kopira prvu stranu Obrasca ponude sa opštim podacima o ponuau, koju je neophodno
da popuni za svakog lana grupe pojedinano.
24/33
1. Pun naziv podizvoaa iz odgovarajueg registra ponuaa:_______________
2. Adresa:__________________________________________________
bez PDV-a
uesnika
1
uesnika
1
uesnika
1
razreda osnovne škole
Napomena: Ponuena ukupna cena usluge animacije slui iskljuivo za ocenu ponude. Ugovor se
zakljuuje na iznos od 1.500.000,00 dinara bez PDV i naruilac se ne obavezuje niti garantuje
potrošnju u punom iznosu. Naplata za izvršene usluge vrši se u skladu sa jedininim cenama
datim u obrascu ponude i u skladu sa stvarnom potrošnjom do ukupnog iznosa od
1.500.000,00 dinara bez PDV .
Angaovanje animatora / tima animatora podrazumeva zauzetosti u trajanju od najviše 8
sati po danu, ne ukljuujui ovde vreme provedenu u prevozu do i sa mesta dogaaja.
Aktivnosti za koje se raspisuje javna nabavka sproveše se širom Srbije, a prevoz do i sa
mesta dogaaja obezbeuje naruilac. Ukoliko ponua ne moe ili ne eli da se preveze
na nain koji je naruilac obezbedio, samostalno i bez prava na naknadu snosi troškove
prevoza. Prevoz nije obezbeen za dogaaje koji se odravaju u Beogradu i troškove za
iste snosi ponua.
Ponua prihvata da ukoliko se predmet nabavke, u celosti ili nekom svom delu, moe
smatrati autorskim delom u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima (Sl.
Glasnik RS br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012), na naruioca prenosi na iskljuivoj osnovi
i bez prostornog, vremenskog ili predmetnog ogranienja imovinska prava na predmetu
nabavke
Rok izvršenja usluge: prema potrebama Olimpijskog komiteta Srbije, do potrošnje
ugovorenog iznosa.
Rok plaanja: odloeno ________ dana od dana izvršene usluge (minimum 7 (sedam)
dana);
Rok vaenje ponude: 30 (trideset) dana od dana javnog otvaranja ponuda;
Ponua podnosi ponudu:
c) kao ponudu sa podizvoaem ___________________________(upisati naziv
podizvoaa)
Ponua je u obavezi da zaokrui nain na koji podnosi ponudu.
Mesto i datum M.P. PONUA
____________ _________________
100118009, MB: 07024312, koga zastupa ore Višacki, Generalni sekretar (u
daljem tekstu: Korisnik usluge)
UGOVOR O PRUANJU USLUGE
lan 1.
Ugovorne strane su se sporazumele da je predmet ovog ugovora usluga – animacija
dece i voenja radionica za decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe
Olimpijskog komiteta Srbije, a u svemu prema Konkursnoj dokumentaciji - br. JN:18/2017
i ponudi Pruaoca usluge broj ///////////, zavedenoj kod Korisnika usluge pod brojem
/////////// od ////////// godine.
lan 2.
Ugovor se zakljuuje na iznos od 1.500.000,00
(jedanmilionpetstotinahiljadadinara) dinara bez obraunatog poreza na dodatu vrednost.
Naplata e se vršiti u skladu sa jedininim cenama datim u obrascu ponude i u
skladu sa stvarnom potrošnjom, a najviše do iznosa datog u prethodnom stavu ovog lana.
lan 3.
Korisnik usluge se obavezuje da ugovorenu cenu plati Pruaocu usluge u roku od
______dana, nakon izvšene usluge, a na osnovu dostavljenog rauna.
Na raunu pored ostalih podataka obavezno mora biti upisan broj rauna, broj
Ugovora, valuta plaanja, tekui raun Pruaoca usluge, Poreski identifikacioni broj obe
ugovorne strane.
lan 4.
Prualac usluge se obavezuje da e uslugu iz lana 1. ovog ugovora obaviti
iskljuivo preko strunih lica profesionalno i vodei rauna o ekonominosti troškova
postupka.
Prualac usluge se obavezuje da e u toku obavljanja usluge traiti saradnju
Korisnika usluge u pogledu obezbeenja potrebnih informacija i konsultacija o elementima
posla.
28/33
lan 5.
Rok izvršenja usluge: u skladu sa planom i potrebama Olimpijskog komiteta
Srbije.
Pruanje usluge podrazumeva zauzetosti animatora / tima animatora u trajanju od
najviše 8 sati po danu, ne ukljuujui ovde vreme provedenu u prevozu do i sa mesta
dogaaja. Aktivnosti za koje se raspisuje javna nabavka sproveše se širom Srbije, a
prevoz do i sa mesta dogaaja obezbeuje Korisnik usluge. Ukoliko Prualac usluge ne
moe ili ne eli da se preveze na nain koji je Korisnik usluge obezbedio troškove prevoza
snosi samostalno i bez prava na naknadu. Prevoz nije obezbeen za dogaaje koji se
odravaju u Beogradu i troškove za iste snosi iskljuivo Prualac usluge.
lan 7.
Zakljuenjem ovog ugovora prualac usluge prihvata da ukoliko se predmet nabavke, u
celosti ili nekom svom delu, moe smatrati autorskim delom u skladu sa Zakonom o autorskim i
srodnim pravima (Sl. Glasnik RS br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012), na naruioca prenosi na
iskljuivoj osnovi i bez prostornog, vremenskog ili predmetnog ogranienja imovinska prava na
predmetu nabavke.
lan 8.
Garancija za dobro izvršenje posla: Prualac uslige se obavezuje da prilikom
zakljuenja Ugovora dostavi blanko sopstvenu menicu, kao garanciju za dobro izvršenje
posla. Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašenja Narodne banke Srbije.
Menica iz prethodnog stava mora biti potpisana i overena peatom.
Uz menicu mora biti dostavljeno i odgovarajue menino ovlašenje - pismo sa na iznos
od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- i kopija kartona deponovanih potpisa,
izdata od strane poslovne banke koja je navedena u meninom ovlašenju- pismu.
U sluaju promene lica ovlašenog za zastupanje, menino ovlašenje - pismo
ostaje na snazi.
Rok vaenja sopstvene menice mora biti najmanje 30 (trideset) dana dui od dana
izvršenja kompletne usluge.
Ako se u toku realizacije ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze
mora se produiti vaenje sredstva finansijskog obezbeenja najkasnije 5 dana pre isteka
vaeeg.
U sluaju da Prualac usluge ne izvrši svoje ugovorne obaveze u svemu u skladu sa
ovim ugovorom, izvrši ih delimino ili kasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, Korisnik
usluge e aktivirati sredstvo finansijskog obezbeenja.
Po izvršenju ugovornih obaveza Pruaoca usluga, sopstvena menica za dobro
izvršenje posla e biti vraena na zahtev Pruaoca usluga.
lan 9. Ukoliko Prualac usluge, u celosti ili pretenim delom, ne izvrši obaveze preuzete
ovim ugovorom ili ih izvrši na takav nain da prouzrokuje štetu Naruiocu usluge duan je
da ukupna primljena sredstva vrati, a Naruilac usluge e aktivirati menicu iz lana 8. ovog
ugovora.
29/33
Sve eventualne sporove ugovorne strane e rešavati sporazumno u suprotnom,
nadlean je sud u Beogradu.
lan 11.
Ovaj ugovor se primenuje od dana obostranog potpisivanje i vai do utroška
sredstava iz lana 2. ovog Ugovora.
lan 12.
Ovaj ugovor sastavljen je u etiri jednaka primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadrava po 2 (dva).
Korisnik usluge Prualac usluge
8. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa lanom 88. stav 1. Zakona, ponua moe da u okviru ponude dostavi
strukturu i ukupan iznos troškova pripremanja ponude
Ostali troškovi
9. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
_______________________________________________
(poslovno ime i sedište ponuaa)
potruje, da je ponudu za javnu nabavku uslug – animacija dece i voenja radionica za
decu osnovnog i srednje školskog uzrasta za potrebe Olimpijskog komiteta Srbije, broj JN:
18/2017, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuaima ili zainteresovanim
licima, osim sa ponuaima iz grupe ponuaa ili podizvoaima sa kojima podnosi
ponudu za predmetnu javnu nabavku.
napomena: u sluaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
Naruilac e odmah obavestiti organizaciju nadlenu za zaštitu konkurencije.
Organizacija nadlena za zaštitu konkurencije moe ponuau, odnosno zainteresovanom
licu izrei meru zabrane ueša u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponua,
odnosno zainteresovano lice potvrdilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu
zakona kojim se ureuje zaštita konkurencije. Mera zabrane ueša u postupku javne
nabavke moe trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu lana 82. stav 1. taka 2. Zakona.
M.P.
32/33
10 OBRAZAC STRUKTURE PONUENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
10.1 OBRAZAC STRUKTURE PONUENE CENE
Opis usluge koliina Jedinina cena bez
PDV-a
Osmišljavanje i priprema radionica
sedmog i osmog razreda osnovne škole
1
CENE
Podaci koje obrazac strukture sadri unose se prema sledeem uputstvu:
u koloni 3. - upisati jedininu cenu za navedenu uslugu bez obraunatog
PDV-a iz obrasca ponude
u koloni 4. - upisati jedininu cenu za navedenu uslugu sa obraunatim
PDV--om
u koloni 5 - (ukoliko ponua ima „ostale troškove“ podatak se iskazuje
procentima)