Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

Embed Size (px)

Text of Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  1/12

   

  Visoka tehnološka škola strukovnih studija Šabac

  Seminarski rad iz predmeta: poslovna etika i komunikacija

  Tema: Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  Profesori: Studenti:dr!oran "oki# $anijela %brenovi# &'()*+,(-.Sc "elena "evti# /enata .u0ik &'1*+,(-

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  2/12

  UVOD

    /e2 pregovaranje opisuje proces diskusije izme3u dve ili višestrana sa ciljem da se do3e do dogovora koji je prihvatljiv za

  obadve strane  4od pripreme za pregovaranje va0no je izbe#i pogrešnu

  pretpostavku da pripadnici drugih kultura percipiraju5razmišljaju i prosu3uju na isti na2in

  U svetu velikih sofisticiranih poslovnih dogovora5 advokati isavetnici se sastaju u velikim salama za konferencije i 2itaju izsvojih pa0ljivo pripremljenih planova

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  3/12

  ( P%"6. 7 !8696" P%S%V8%; P/

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  4/12

  (( >7" P/

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  5/12

  + 4UTU/6

    Pojam kulture su prvo po2eli izu2avati antropolozi5te se po2etni pokušaj

  odre3enja kulture vezuje za ime antropologa T?lora: @4ultura ili civilizacija jetakva slo0ena celina koja obuhvata znanje 5verovanje5umetnost5moral5obi2aje isve druge sposobnosti i navike koje je 2ovek stekao kao 2lan druš[email protected]

  4ultura se sastoji od obrazaca ponašanja 5eksplicitnih i implicitnih5ste2enih iprenošenih pomo#u simbola5predstavljaju#i samostalno postignu#e ljudskihgrupa

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  6/12

  3. MEĐUNARODNO POSLOVNO PREGOVARANJE

    .e3unarodno poslovno pregovaranje se bitno razlikuje od pregovaranja u

  doma#em okru0enju5 i zahteva razli2ito i prošireno znanje o raznimpitanjima

  Salacuse opisuje šest osobina me3unarodnog pregovaranja po kojima se onorazlikuje od pregovaranja sa doma#im partnerima:

    A Prvo5 partneri se susre#u sa zakonima5 politikom i politi2kim vlastima više od jedne zemlje %vi zakoni mogu biti razli2iti5 pa 2ak i suprotni

   A /azli2ite valute

  A U2estvovanje vlasti

  ATako3e5 pregovara2i nailaze na veoma razli2ite ideologije

   A 7znenadne i drasti2ne promene okolnosti

  A /azli2ite kulture

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  7/12

  4 P/%>

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  8/12

  -( SP7B798%ST7 /6!797T7C ST7%V6 P%S%V8%;P/

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  9/12

  E UT7>6" 4UTU/< 86 ST7 P/

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  10/12

  & P/

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  11/12

  !64"U964 

    Poslovi nikad ne dolaze sami od sebe5 oni su uvek rezultat

  pregovora5 od kojih su mnogi dugi i teški pregovori sa stranimpartnerima

  U dr0avama kao politi2kim entitetima 0ive pripadnici višekultura5 a kulture se 2esto prostiru u više dr0ava

    judi iz razli2itih kultura se razli2ito ponašaju tokom procesapregovaranja jer druga2ije percipiraju va0nost pojedinih fazapregovara2kog procesa

 • 8/18/2019 Uticaj kulture na poslovno pregovaranje

  12/12

  Cvala na pa0njiJ