Click here to load reader

Teori pemerolehan bahasa

  • View
    2.487

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Teori pemerolehan bahasa

  • 1. AZIZUL HAKIM BIN MUDANASRUL ASRAF BIN MD NASIRNUR SHAKINAH BT YUSOFFARRAH NATIQAH BT MD BASRI

2. Teori Behaviorisme (Skinner) Teori Mentalis (Chomsky) Teori Kognitif (Piaget) Teori Interaksionalis (Haliday) 3. Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunyaLanguage (1933) Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihanbukan ilmu semata-mata Pendapat ini melahirkan aliran yangmenganggap P&P bahasa adalah prosesmekanikal untuk membentu tabiat danmelalui latihan pengulangan 4. Teori Behaviorisme menganggap bahasaadalah peraturan-peraturan yangmempunyai tatabahasa yang sistematik dansentiasa mengalami perubahan. Aspek lisan diberi perhatian Memberi penekanan kepada penghuraianjenis pola ayat analisis konstituen terdekat 5. Menekan analisis tatabahasa mengenaimorfologi dan sintaksis berdasarkan KT Berfahaman bahawa data-data bahasa dapatdikaji (diperhati) Mengkaji semua ayat/ujaran dengan tujuanmelihat ciri yang berbeza Kategori tatabahasa adalah berdasarkanstruktur tiap-tiap aspek bahasa 6. Bahasa yang diutamakan ialah lisan. Tulisankedua penting Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan Pengukuhan penting dalam P&P Latihan bahasa perlu diperkukuhkan Model-model bahasa yang terbaik perludiutamakan Wujudkan unsur ransangan dan tindakabalasdalam P&P 7. Ahli psikologi di Harvard Pembelajaran berlaku dengan adanya ransangandan tindak balas yang berulang Ujikaji dengan burung merpati dan tikus: bahasaadalah hasil proses perilaku hasil operasi RT Pengukuhan menambah kemungkinanberulangnya sesuatu laku Sangat penting RT dalam p&p 8. Pembelajaran bahasa merupakan penguasaanatau kebiasaan yang diperoleh denganmengulang-ulang aktiviti yang hendakdikuasai 9. 1. Ransangan Automatik: contoh, lutut diketuk2. Ransangan Operan: ransangan dan tindak balas yang wujud dalam keadaan tertentu yang ada kaitan dengan biologikal, sosial dan lain-lain. 10. Sebagai pengikut behaviur otak merupakansebuah kotak yang gelap dan tidak dapatdifahami, oleh itu tidak sesuai dalamlinguistik 11. Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller, Katzdan Lakoff Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya Memperkenalkan analisis bahasaTransformasi generatif (Chomsky) Mendokong istilah generatif, kreatif, eksplisit,kegramatisan dan transformasi Berandaian teori kod kognitif bahawa P&Pbahasa sebagai satu proses kognitif 12. Penutur pendengar mempunyai kemampuan danprestasi Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yangdiperolehi semula jadi. Bahasa merupakan proses mental yang dapatmenghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skimini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response) Memperkenalkan Transformational Grammar (TG).Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD(Language Acquisition Device) 13. Penguasaan bahasa mempunyai hubunganerat dengan kebolehan mental Manusia secara semula jadi mempunyaikebolehan untuk menguasai bahasa Competence dan performance mempunyaidaya cipta untuk menghasilkan danmenggunakan bahasa yang diketahui 14. Bahasa dihuraikan melalui analisistransformasi-genaratif yang mengandungistruktur dalaman dan struktur luaran Kesalahan membentuk rumus tidak dianggapsebagai kegagalan sebaliknya sebagaipercubaan hipotesis. 15. Terdiri daripada rumus-rumus yangberurutan dan teratur Menghuraikan bagaimana bahasa bolehdihasilkan dan difahami Menganalisis fonologi, morfologi dansintaksis 16. Menekankan kepada proses perkembanganpemikiran kanak-kanak.Oleh itupembelajaran bahasa akan diajar secaraberperingkat-peringkat mengikutkematangan murid berkenaan. Dengan ituprosespembelajaran berlaku secarasistematik dan guru dapat mengawal kadarkemajuan pembelajaran murid secaraberperingkat-peringkat. 17. Menekankan kepada pembelajaran mengikutkadar kendiri, di mana murid berpeluangbelajar sesuatu pengetahuan atau kemahiranberdasarkan minat, kebolehan dan tahapkognitif mereka sendiri. 18. Menekankan kaedah pengajaran berpusatkanpelajar. Pengajaran berpusatkan pelajarbermaksud pelajar terlibat secara aktif dalamaktiviti pembelajaran dan penggunaanbahan-bahan pembelajaran berbanding guru.Oleh itu ia amat sesuai digunakan untukmengajar kemahiran berbahasa. 19. Ada dua perkara penting dalam penguasaanbahasa kecekapan dan prestasi Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan Tulisan dan bacaan diutamakan Pendekatan Analisis Kaedah: koda-kognitif Teknik: hafalan 20. Manusia mempunyai peringkat otak dan sarafyang tinggi - berkebolehan mempelajaripelbagai perkara P&P adalah proses mental bukan mekanis Kanak-kanak menyerap dan menyesuaikanpengetahuan sedia ada dalam otaknyadengan data-data yang diperoleh daripadapersekitaran 21. Berasaskan perkembangan kognitif pusat Kecekapan diperolehi kanak-kanak melaluipengalaman dalam interaksi persekitaran 22. Peringkat deria motor - Perkembanganbahasa bermula 18 bulan hingga 2 tahun Kanak-kanak secara aktif menerokapersekitaran yang akhirnya membentukpola-pola tindakan yang dinamakan skemaatau struktur kognitif Struktur kognitif membentuk ilmupengetahuan Hasil pembentukan skema dapatmenggambarkan pengetahuannya dalampelbagai bentuk simbolik, lukisan,gambaran mental, bahasa dll 23. Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 7 Tahun Bahasa makin berkembang akibattindakannya dengan persekitaran Dapat menguasai pola-pola tindakan yangkompleks seperti hukum pengekalan(conservation rules), konsep hubungan(relational concepts), pemasukan kelas(class inclution) dan persirian (seriation) Dapat memperkembangkan pengetahuanmereka tentang objek-objek dalampersekitaran 24. Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanaktidak mampu menggunakan bahasa yangkompleks sebelum mencapai ke peringkatintelek tertentu (operasi konkrit) Kanak-kanak hanya boleh menggunakanistilah tanpa dapat memahami 25. Berkembang dalan Tahun 60an Tokoh-tokohnya ialah Bloom(1970),Bowennan (1973),Gromer (1976) dll Berpandangan kognitif sahaja tidak bolehmenjelaskan penguasaan bahasa hanyaboleh manfsirkan makna yang tidakmenjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa 26. Kanak-kanak perlu didedahkan kepadainteraksi lingguistik bagi menggambarkanbentuk linguistik yang jelas dan tepat 27. Sebagai satu alat berinteraksi dan iamelibatkan proses mental dan linguistik Mementingkan proses pembentukanhipotesis mengenai undang-undang bahasadalam p&p Seseorang pelajar perlu menggunakanstruktur-struktur bahasa yang betul dari segitatabahasa dan makna 28. Guru perlu banyak memberi latihan kepadamurid Menganggap penyampaian makna (semantik)penting namun struktur bahasa perlu berjalanserentak Ini membantu murid menggunakan sistembahasa yang dipelajari dengan betul 29. Penyampaian makna bermakna dalamkomunikasi Pembelajaran bahasa merupakan prosesmental dan linguistik P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yangbermakna 30. END