System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  1/30

   

  Wykład: polecenia terminala, manualia systemowe, uprawnienia, kompresja, archiwizacja, ukrywanie

  plików, sudo su, ps, kill, chmod, chown, tar, gzip,whoami, ls, mkdir, rmdir, cp, mv, rm, cd, pwd, find, touch, rename, cat, ln, dowiązania, 6 wicze! w terminalu

  "inu# cz$%: polecenia

  systemowe, wiczenia

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  2/30

   

  &orzystanie z terminala

  'o uruchomieniu terminala u(ytkownik uzyskuje tzw$ znak zach)ty*ang$ shell prompt+, np$   lu- .$ 'o zo-aczeniu znaku zach)ty mo(na ju( zaczą wpisywa polecenia dla systemu$

  /istoria wykonanych polece! zapisywana jest w katalogu domowym u(ytkownika w pliku $-ash0history$ 1-y przywoła u(yte ostatnio polecenia podczas korzystania z terminala, nale(y u(y klawiszy

  2 3, 2 3

  Warto pami)ta o opcji autouzupełniania, której u(ywamy naciskając klawisz 24a-3

  1-y przerwa działanie polecenia, nale(y u(y kom-inacji klawiszy 25trl3253

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  3/30

   

  7naki glo-alne w "inu#ie *8+

  7naki glo-alne

  podo-nie jak w Windowsie w systemie "inu# wyst)pują specjalne znaki zast)pujące inne, przydatne np$ podczas wyszukiwania plików

  * reprezentuje jeden lu- wiele znaków

  ? reprezentuje dokładnie jeden znak [abcde] reprezentuje dokładnie jeden znak z wymienionych

  [a-e]  reprezentuje dokładnie jeden znak z przedziału

  [!abcde]reprezentuje dowolny niewymieniony znak

  [!a-e]reprezentuje znak nienale(ący do przedziału

  {plik,file}reprezentuje dowolny z wymienionych ciągów

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  4/30

   

  7naki glo-alne w "inu#ie *9+

  'rzykłady u(ycia znaków glo-alnych:

  * reprezentuje wszystkie pliki

  *.bmp reprezentuje wszystkie pliki ko!czące si) na $-mp

  ?[0-9][a-d] reprezentuje plik o trzyznakowej nazwie, gdzie pierwszy znak jest dowolny, drugi jest cyfrą, za trzeci literą  z przedziału a;d

  {nowy,new}*.txt  reprezentuje wszystkie pliki zaczynające si) od nowy  lu- new  -)dące plikami t#t

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  5/30

   

  'odr)cznik systemowy

  'odr)cznik systemowy

  *ang$ manual+ najcz)ciej instalowany wraz z systemem, zawiera opisy poszczególnych polece! systemowych$ ową, ulepszoną wersją podr)cznika man  jest info$

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  6/30

   

  W dystry-ucji ?-untu 88$@A na konto roota logujemy si) poleceniem sdo s

  Be(eli podamy właciwe hasło uzyskujemy dost)p do konta root:

  7wró uwag):  7mienił si) znak zach)ty ; my stalimy si) superu(ytkownikiem, za nasz terminal stał si) konsolą 

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  "ogowanie si) na roota

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  7/30

   

  'oruszanie si) mi)dzy katalogami ułatwiają specjalne oznaczenia:

    " katalog domowy zalogowanego u(ytkownika

    # katalog główny

    . katalog -ie(ący

    .. katalog -ezporednio nadrz)dny

  Cym-oli tych mo(na u(ywa -ezporednio w cie(kach dost)pu, np$:

    cd "#$blic%ny#folde&

    toc "#'okmenty#plik.txt

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  Dznaczenia specjalne w cie(kach dost)pu

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  8/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  'rzegląd podstawowych polece! *8+

  whoami

  *ang$ kim jestem+ podaje identyfikator konta, z którego aktualnie

  si) korzysta

  who

  *ang$ kto+ wywietla list) aktualnie zalogowanych w systemie u(ytkowników

  'olecenia związane z wielodost)pnocią:

  su

  *od ang$ switch user+ pozwala zmieni u(ytkownika, to znaczy zalogowa si) na inne konto w systemie

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  9/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  'rzegląd podstawowych polece! *9+

  kill

  *ang$ za-ij+ usuwa w -ezpieczny sposó- proces o podanym numerze 'E< *F-ezpiecznyG oznacza tutaj zwolnienie całego o-szaru pami)ci zajmowanego przez proces oraz zamkni)cie plików

  otwartych dla procesu+

  'olecenia związane z wielozadaniowocią:

  ps

  *od ang$ processes+ wywietla list) procesów w systemie

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  10/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  'rzegląd podstawowych polece! *%+

  ls

  *od ang$ list+ wywietla listing zawartoci katalogu

  'olecenia związane z zarządzaniem plikami i katalogami:

  mkdir 

  *od ang$ make directory+ tworzy katalog

  rmdir 

  *od ang$ remove directory+ usuwa katalog, je(eli jest pusty

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  11/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  'rzegląd podstawowych polece! *A+

  cp

  *od ang$ copy+ kopiuje plik

  'olecenia związane z zarządzaniem plikami i katalogami:

  mv

  *od ang$ move+ przenosi plik lu- zmienia jego nazw)

  rm

  *ang$ remove+ usuwa plik

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  12/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  'rzegląd podstawowych polece! *H+

  cd

  *od ang$ change directory+ zmienia -ie(ący katalog ro-oczy

  'olecenia związane z zarządzaniem plikami i katalogami:

  pwd

  *od ang$ print working directory+ wywietla cie(k) dost)pu do -ie(ącego katalogu ro-oczego

  find

  *ang$ znajdI+ wyszukuje pliki

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  13/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  'rzegląd podstawowych polece! *6+

  touch

  *ang$ dotkni)cie J nazwa wzi)ła si) od ?ni#a, gdzie polecenie to zmieniało dat) ostatniej modyfikacji pliku na o-ecną+ tworzy plik

  'olecenia związane z zarządzaniem plikami i katalogami:

  rename

  *ang$ zmie! nazw)+ zmienia nazw) wielu plików

  cat

  *ang$ to concatenate  ; łączy+ wywietla zawarto pliku *np$ tekstowego+, mo(e te( połączy dwa pliki w jeden

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  14/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  15/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  'rzegląd podstawowych polece! *M+

  ln

  *od ang$ link ; połączenie+ tworzy dowiązanie twarde

  'olecenia związane z tworzeniem dowiąza!:

  ln -s

  *od ang$ sym-olic link+ tworzy dowiązanie sym-oliczne

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  16/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  7-iory ukryte

  7-iór ukryty

  plik lu- katalog domylnie ukryty przed u(ytkownikiem$ Bego nazwa rozpoczyna si) wówczas od kropki$ 1-y wywietli z-iory ukryte w terminalu nale(y u(y polecenia ls ;a$ 1-y wywietli z-iory ukryte w try-ie graficznym nale(y u(y kom-inacji 25trl3  2/3

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  17/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  ?prawnienia do plików i katalogów

  &a(dy plik i katalog w systemie "inu# posiada 8@ -itów protekcji$ 1-y zo-aczy w terminalu uprawnienia do pliku wystarczy u(y polecenia:

  ls -l

  wywietla listing zawartoci katalogu podając na ekranie 8@ -itów

  protekcji ka(dego zaso-u

  -it 8 ; rodzaj z-ioru: d *directory, czyli katalog+, ; *plik+, l *link+

  -it 9%A ; uprawnienia właciciela pliku: r *read+, w *write+, # *e#ecute+

  -it H6M ; uprawnienia grupy, do której nale(y właciciel: r, w, #

  -it NO8@ ; uprawnienia pozostałych u(ytkowników w systemie: r, w, #

 • 8/18/2019 System Linux Cz3 Polecenia Systemowe Cwiczenia

  18/30

   

  'rzegląd podstawowych polece! powłoki systemu$ 'odr)cznik systemowy

  1dministrowanie uprawnieniami *8+

  chmod

  polecenie słu(ące do administrowania uprawnieniami

  Wykonanie poni(szego polecenia:

  spowoduje dodanie *+ prawa do zapisu w *write+ do pliku plik$t#t  włacicielowi u *user+, j