cwiczenia ikf w semestrze letnim

  • View
    542

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of cwiczenia ikf w semestrze letnim

BUDOWA LEKCJI PIKI NONEJ

Miosz Stpiski Uniwersytet Szczeciski KS Widzew d SA

LEKCJA TRENINGOWA

Cz wstpna (30% objtoci lekcji) Cz gwna (60% objtoci lekcji) Cz kocowa (10% objtoci lekcji)

LEKCJA TRENINGOWAcz wstpna1. wiczenia organizacyjno-porzdkowe zwizane z rozpoczciem lekcji Sprawdzenie obecnoci na zajciach Kontrola przedlekcyjna samopoczucia i przygotowania do zaj Umotywowanie Zapoznanie z tematem lekcji Wyznaczenie dyurnych Sprawy organizacyjne z innych dziedzin 2. Rozgrzewka oglna Zabawy lub gry oglnorozwojowe (bez przyboru kierunkowego) wiczenia ksztatujce (bez przyboru kierunkowego) 3. Rozgrzewka specjalna wiczenia z przyborem kierunkowych w dowolnej formie (moe zastpi pkt. 2) Stretching lub rozciganie

LEKCJA TRENINGOWAcz gwna

1. Nauka wybranego elementu lub elementw techniki i / lub taktyki. 2. Dowolna forma gry (szkolna, uproszczona, zadaniowa, waciwa, mae gry, lub fragmenty gry)

LEKCJA TRENINGOWAcz kocowa1. wiczenia uspokajajce, korekcyjne, kompensacyjne, oddechowe, techniki uytkowej, stretchingowe lub rozciganie. 2. wiczenia organizacyjno-porzdkowe zwizane z zakoczeniem lekcji Podsumowanie zaj Ocena Zadanie domowe Kontrola polekcyjna samopoczucia

LEKCJA TRENINGOWAcz wstpna zasady oglne Rozgrzewka to osignicia optymalnego stanu psychofizycznego przed treningiem lub meczem poprzez popraw oglnej wydolnoci organizmu, poprawy koordynacji ruchw, nastawienia psychicznego i zmniejszenia ryzyka kontuzji. Rozgrzewka nie jest nigdy wynikiem spontanicznego doboru wicze czy gier, a zawsze przemylanym i odpowiednio dobranym cigiem rodkw wprowadzajcych do tematu gwnego danej lekcji. W czasie rozgrzewki unikamy nauczania nowych umiejtnoci W rozgrzewk wple tzw. akcenty ksztatujce wybran zdolno motoryczn (koordynacj, szybko, si lub wytrzymao). Jak najczciej przeprowadza w formie gier i zabaw, szczeglnie w modszych grupach wiekowych. Dba o krzyw natenia wysiku - w miar upywu czasu intensywno rozgrzewki powinna wzrasta tak, aby ostatnie zadania byy wykonywane w tempie zblionym do warunkw gry waciwej (ok. 80-90%).

LEKCJA TRENINGOWA cz wstpna rozgrzewka oglna Rozgrzewka oglna (ok. 5 min. dla lekcji 45 min i 10 min dla 90 min.) Cel - podniesienie temperatury ciaa, rozgrzanie duych partii mini i przygotowanie psychiczne. Mona j przeprowadzi w formie cisej lub zabawowej. W rozgrzewce wystpi powinny wiczenia oglne wszechstronne (wiczenia gimnastyczne - ksztatujce caego ciaa, wiczenia ksztatujce zdolnoci kondycyjne i KOORDYNACYJNE oraz gibko) i ukierunkowane obejmujce formy ruchu charakteryzujce pikarza podczas gry bez piki tj. rne formy biegu ze zmian tempa i kierunku biegu oraz skoki obun i jednon. Intensywno rozgrzewki powinna wynosi ok. 50% max. U dzieci i modziey mona j przeprowadzi w formie gry lub zabawy z lub bez przyboru (oprcz piek nonych). Zamiast czci oglnej - ca rozgrzewk w czci specjalnej zakoczona rozciganiem lub stretchingiem. Kwestia zabaw oywiajcych.

LEKCJA TRENINGOWA cz wstpna rozgrzewka specjalna Rozgrzewka specjalna (ok. 8 min. dla lekcji 45 min i 15 min. Dla 90 min.) Cel - przygotowanie ukadu miniowego i nerwowego do specyficznych wymaga dyscypliny. Obejmuje wiczenia poprawiajce technik i taktyk oraz specyficzne zdolnoci motoryczne (gwnie wzmocnienie mini, ksztatowanie szybkoci biegowej, zwinnoci oraz wiczenia koordynacji nerwowo-miniowej). Intensywno dochodzca do 80% max. Mona j przeprowadzi w formie cisej lub w formie gry lub zabawy, jednake zawsze z przyborem kierunkowym. Stosowa rne ustawienia miejsca wicze.

LEKCJA TRENINGOWA cz wstpna rozciganie / stretching Stretching lub rozciganie (ok. 3 min dla lekcji 45 min i do 10 min w 90 min.) Cel - osigniecie i utrzymanie OPTYMALNEGO (nie za maego ani za duego) poziomu gibkoci danego zawodnika. ROZCIGANIE LUB STRETCHING WYKONUJEMY ZAWSZE NA ROZGRZANYM MINIU! Proponuje si stosowanie umownego cyklu: 10 sek. - napicie minia lub danej partii mini 5 sek. - rozlunienie 10 sek. - nacigniecie minia lub danej partii mini wiczenia wykonywane s z bardzo nisk intensywnoci. Minie rozcigamy zawsze tylko do momentu odczucia delikatnego blu i w tym pooeniu przytrzymujemy bez wykonywania adnych docigni czy pogbie. Podczas rozcigania naley swobodnie oddycha nie wstrzymujc powietrza oraz stara si myle o rozciganym miniu. Inn opcja jest rozciganie dynamiczne, polegajce na naprzemiennym wykonywaniu rnego rodzaju symetrycznych i asymetrycznych wymachw, odmachw lub kre czci ciaa o rnej intensywnoci. Sugeruje si by rozciganie nastpowao od gowy w kierunku stp. W pice nonej natomiast istnieje wiele przykadw, odwrotnej tendencji, czyli rozpoczynania rozcigania od stp postpujc w kierunku grnych partii ciaa.

LEKCJA TRENINGOWAcz gwna

Nauczanie wybranego elementu lub elementw techniki i / lub taktyki Gra (w dowolnej formie)

LEKCJA TRENINGOWA Nauczanie wybranego elementu lub elementw techniki i / lub taktyki W zalenoci od stopnia trudnoci danego elementu oraz poziomu umiejtnoci i zdolnoci motorycznych (szczeglnie koordynacyjnych) uczniw na pojedynczej lekcji piki nonej zaleca si stosowanie od 1 do 3-4 pkt. metodyki nauczania danego elementu techniki specjalnej. Do kolejnego pkt. metodyki mona przej dopiero wtedy, gdy uprzedni zosta opanowany przez wiczcych w stopniu dostatecznym. Jeeli dany pkt. metodyki jest za trudny dla wiczcych (nie s w stanie poprawnie go wykona) pozostajemy w jego obrbie dobierajc w dalszym cigu wiczenia o mniejszym stopniu trudnoci lub cofamy si do pkt. poprzedniego. Nauczajc taktyki naley zawsze pamita, e jest ona uzaleniona od poziomu sprawnoci technicznej zawodnikw. adna, nawet najprostsza kombinacja taktyczna jest niewykonalna dla ucznia, ktry nie posiada choby minimalnego poziomu sprawnoci technicznej. wiczenia nauczajce taktyk prawie zawsze doskonal jednoczenie technik.

LEKCJA TRENINGOWAgra 1. 2. 3. Gra jest najlepszym nauczycielem W KADEJ lekcji piki nonej gra powinna si pojawia. Najlepsze s: Mae gry (od 1x1 do 4x4 wcznie) Gry zadaniowe Fragmenty gry Lekcje treningow naley uoy w ten sposb, by poowa czci gwnej (10-15 min) powicona bya wanie na rnego rodzaju gry lub fragmenty gier.

LEKCJA TRENINGOWAcz kocowaSkada si z: wicze uspokajajcych / korekcyjnych / kompensacyjnych / oddechowych / techniki uytkowej / stretchingu lub rozciganiem (COOL DOWN) Formy organizacyjno - porzdkowe

LEKCJA TRENINGOWAcool down W praktyce nie rzadko si zdarza, e gra koczy lekcj czy trening. Jest to z wielu wzgldw niedopuszczalne. cz kocowa lekcji powicona na uspokojenie organizmu wiczcego (tzw. cool down) jest istotnym czynnikiem wpywajcym na zdrowie (zapobiega kontuzjom i napiciom mini, redukuje ilo kwasu mlekowego w miniach i zmczenie) i stopie wytrenowania ucznia. Naley w tej czci lekcji zastosowa wybrane wiczenia korekcyjne, kompensacyjne, oddechowe, techniki uytkowej (onglerka lub zabawa z pik), stretching lub rozciganie

LEKCJA TRENINGOWAbudowa lekcji treningowej Temat gwny i dodatkowy Motoryczno Umiejtnoci Wiadomoci Nazwisko prowadzcego Data Miejsce Ilo wiczcych Sprzt Wiek wiczcych Czas trwania

LEKCJA TRENINGOWAprzykadowe konspekty (IKF US)

LEKCJA TRENINGOWAprzykadowe konspekty (IKF US)

LEKCJA TRENINGOWAprzykadowe konspekty (DFB)

LEKCJA TRENINGOWAprzykadowe konspekty (DFB)

Jak bd wyglda zajcia w tym semestrze? Zajcia trwaj 90 min. Po sprawdzeniu obecnoci jedna osoba prowadzi rozgrzewk na ocen (13-15 min. Podsumowanie i ocena rozgrzewki 3 min. Kady z wiczcych przygotowuje 3 wiczenia lub jedn gr nakierowan na temat zaj (czas dla jednego wiczcego 3 min.) Kady otrzymuje ocen za swoje wiczenia. Oceniane bd: pomysowo, stopie realizacji tematu zaj, organizacja placu wicze i prowadzenie. Organizacyjnie jeden wiczcy prowadzi zajcia z grup na powce sali, a drugi wiczcy w tym czasie przygotowuje sobie plac zaj na drugiej powce.

Jak bd wyglda zajcia w tym semestrze? Ostatnie 30 minut zaj powicone bdzie na gr w ktrej 2 wiczcych kady po 15 minut bezie sdziowao zawody na ocen. W sdziowaniu oceniane bd praktyczne zastosowanie wiedzy o przepisach gry, postawa sdziowska i prowadzenia zawodw. W SUMIE BDZIE 5 ZAJ. W maju zaczynamy zaliczenia! 8 i 15 Maja zaliczenia praktyczne 22 Maja i 5 Czerwca zaliczenia teoretyczne 6 Czerwca wpisy do indeksw na obozie sportowym.

Jak przygotowa si do wicze? Wybierz jedno ustawienie wyjciowe w obrbie ktrego bdziesz zmienia wiczenia lub gry. Ewentualne zmiany ustawienia musz by kosmetyczne i trwa max 10 sek. Pomyl czy wybrane przez ciebie wiczenie lub gra spenia wymogi zadanego tematu, tj. czy w temacie prowadzenie piki w Twoich wiczeniach zawodnicy prowadz pik. Ukadajc wiczenia lub gry we pod uwag liczb wiczcych i dostpny sprzt!

Jak przygotowa si do wicze? Narysuj sobie prosty konspekt-cigawk. Wyobra sobie przebieg wiczenia i zobacz czy wszystko idzie dobrze, czy te warto co zmieni. Ogranicz przerwy do minimum. Zastanw si czy wybrane wiczenia lub gry nie bd dla wiczcych za trudne lub zbyt atwe. Przy wyborze wicze lub gier skorzystaj z nastpujcych rde: Biblioteka PWSZ za hal sportow. Internet wpisz haso trening piki nonej lub podobne. Na angielskiej witrynie wpisz soccer drills. Wasna wyobrania nieocenione rdo inspiracji. Ksiki na www.sporty.pl / www.maraton.home.pl / www.ksiazki-awf.pl - zakadka pika nona.

W razie pyta Pyta za porednictwem maila, ew. gg:

m.stepinski@widzew.lodz.pl lub gg 104 440 08