Cwiczenia Terenowe z Geodezji

  • View
    1.187

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Cwiczenia Terenowe z Geodezji

WY S Z Y C H S KRYPTYDLA POLITECHNIKA DZKA

WICZENIA TERENOWE Z GEODEZJI I MIERNICTWA BUDOWLANEGOPraca zbiorowa pod redakcj STEFANA PRZEWOCKIEGO

BIBLIOTEKA POLITECHNIKA DZKA

5O0-O23&60-O0-O

D 1994 NAKADEM POLITECHNIKI DZKIEJ

Skrypt skada si z piciu rozdziaw odpowiadajcych piciu podstawowym wiczeniom realizowanym po I roku Inynierii rodowiska lub po II roku Inynierii budowlanej

Zesp autorski: Zdzisaw Andrzejowski, Tadeusz Koska, Grzegorz Kowalski, Wiesaw Pawowski, Lech Pito, Stefan Przewocki

Recenzent: prof. dr hab. Adam urowski

Redaktor: Anna Janus Redaktor techniczny: Krzysztof wierzyski

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI DZKIEJ 93-005 d, ul. Wlczaska 223

Wydanie II. Nakad 200 + 40 egz. Ark. wyd. 6,426. Ark. druk. 6,25 + 2 wklejki. Papier offset. 70 g. 61 x86. Druk ukoczono w lutym 1994 r. Zamwienie 12/94. Cena zl 29 000, Wykonano w C.OM. SA. 93-005 d, ul. Wlczaska 223

SPIS TRECII. WPROWADZENIE 5

II. wiczenie nr 1. POBRANIE Z MAGAZYNU, SPRAWDZENIE I REKTYFIKACJA SPRZTU POMIAROWEGO 7 III. wiczenie nr 2. SPORZDZANIE SZCZEGOWEJ MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOCIOWEJ IV. wiczenie nr 3. WYZNACZANIE PROJEKTU W TERENIE 18 60

V. wiczenie nr 4. POMIARY INWENTAR YZACYJNO-KONTROLNE 75 VI. wiczenie nr 5. TYCZENIE UKU KOOWEGO I POMIAR SYTUACYJNO-WYSOKOCIOWY TRASY 89

I. WPROWADZENIEwiczenia terenowe z geodezji i miernictwa budowlanego stanowi przeduenie kontynuacji procesu dydaktycznego (tj. wykadw i wicze laboratoryjnych) realizowanych w cigu roku akademickiego. Std mimo praktycznego charakteru tych wicze, czynnik metodyczny odgrywa tu znaczc rol. Gwnym celem wicze terenowych jest: samosprawdzenie, a take utrwalenie wiadomoci i umiejtnoci nabytych podczas wicze laboratoryjnych w naturalnych warunkach terenowych, nabycie umiejtnoci waciwego czenia wicze jednostkowych (elementarnych) w proces pomiarowy zmierzajcy do samodzielnego wykonania zada kompleksowych, nabycie umiejtnoci racjonalnej organizacji pracy zespoowej w naturalnych warunkach terenowych. Istotn czci tych wicze jest kontrola wynikw pomiaru i ostatecznego opracowania kadego z tematw. W zwizku z tym naley wyranie okreli rol i znaczenie tej czci wicze, bowiem ten zakres dodatkowych pomiarw poza funkcj kontroln traktowany jest jako integralna cz kadego tematu umoliwiajca samosprawdzenie wynikw samodzielnie wykonanych zada pomiarowych. Tak okrelone zadania i cele wicze terenowych wymagaj odpowiedniego ich przygotowania, organizacji, okrelenia szczegowego programu i harmonogramu realizacji, a take odpowiedniego przeszkolenia, gwnie ze wzgldu na szczeglne warunki bezpieczestwa pracy w terenie, oraz waciwego uytkowania sprztu pomiarowego i wynikajcej std odpowiedzialnoci materialnej. Waciw realizacj tych zada ma uatwi niniejszy skrypt. Skrypt wiczenia terenowe z geodezji i miernictwa budowlanego"skada si z piciu rozdziaw odpowiadajcych piciu podstawowym wiczeniom

realizowanym wybirczo po pierwszym roku inynierii rodowiska lub po drugim roku inynierii budowlanej. Skrypt opracowa Zesp w skadzie: Zdzisaw Andrzejowski, Tadeusz Koska, Grzegorz Kowalski, Wiesaw Pawowski, Lech Pito i Stefan Przewocki. Przy opracowaniu skryptu autorzy starali si umiejtnie godzi wymogi wynikajce z obowizujcych w Polsce przepisw na wykonywanie prac geodezyjnych z programem dydaktycznym, narzucajcym odpowiednie wymagania metodyczne. Naley wic ywi nadziej, e skrypt ten bdzie stanowi cenn pomoc dydaktyczn dla studentw Wydziau Budownictwa i Architektury i przyczyni si do lepszego przygotowania i przebiegu wicze terenowych.

//. wiczenie nr 1

POBRANIE Z MAGAZYNU, SPRAWDZENIE I REKTYFIKACJA SPRZTU POMIAROWEGO

1. POBRANIE SPRZTU - CZYNNOCI W MAGAZYNIE Grupa wiczeniowa (pomiarowa) po uzgodnieniu z opiekunem, w ustalonym terminie (na og przed rozpoczciem wicze terenowych) pobiera sprzt pomiarowy z magazynu Zakadu Geodezji i Geometrii Wykrelnej IILiS P. Sprzt pomiarowy stanowi wasno Politechniki dzkiej i jest wypoyczany grupie wiczeniowej do wykonania pomiarw w ramach wicze terenowych. Za wypoyczony sprzt grupa pomiarowa ponosi pen odpowiedzialno materialn.1.1. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO SPRZTU

Grupa wiczeniowa pobiera w magazynie przygotowany komplet sprztu wedug spisu przedstawionego na pokwitowaniu pobrania sprztu (wzr 1.1). Pobierajcy sprzt zobowizani s skontrolowa ilo pobieranego sprztu, jego stan techniczny, prawidowo funkcjonowania oraz stopie zuycia. Wszystkie uwagi dotyczce iloci i stanu technicznego sprztu winny by odnotowane na pokwitowaniu pobrania. Uwagi dodatkowe wraz ze szczegowym opisem stopnia zuycia notuje si na odwrocie pokwitowania. Naley rwnie zapisa na pokwitowaniu i w dzienniku wiecze terenowych numery inwen tarzowe i numery fabryczne sprztu, aby w sytuacji zamiany lub

zaginicia sprztu mona byo jednoznacznie ustali drog postpowania w celu odzyskania lub odnalezienia sprztu. 1.1.1. Teodolit Otworzy skrzynk i po zwolnieniu paskw mocujcych wyj instrument z opakowania. Ustawi teodolit na stole i przystpi do ogldzin. Na zewntrz instrument nie moe posiada gbokich zarysowa i wgbie wskazujcych na uderzenie mechaniczne. Pokrcajc rubami ustawczymi (poziomujcymi) spodarki sprawdzi pynno obrotu rub. ruby ustawcze winny obraca si pynnie, bez nadmiernego oporu, jak te i bez luzw i przeskokw. Sprawdzi, czy ruba sprzgajca spodark z zasadnicz czci teodolitu obraca si i po dokrceniu unieruchamia mechaniczn o teodolitu w spodarce. ruba sprzgajca spodark i teodolit musi by zawsze dokrcona. Sprawdzi dziaanie rub zaciskowych i rub naprowadzajcych ruchu leniwego. Zacinite ruby winny uniemoliwia ruch obrotowy teodolitu wok osi gwnej i ruch lunety na jej osi obrotu. Pokrcajc rubami naprowadzajcymi (ruchu leniwego) przy zacinitych rubach zaciskowych (sprzgajcych), czci teodolitu winny porusza si pynnie, a ruby winny pracowa bez oporw i przeskokw. Sprawdzi czy libele instrumentu (gwna, pudekowa i libela koa pionowego) nie s pknite lub potuczone, oraz czy s dobrze zamocowane rubami rektyfikacyjnymi. Pokrcajc piercieniem mechanizmu ogniskujcego lunety uzyska ostro widzenia przedmiotu, na ktry wycelowana jest luneta. Piercie winien obraca si pynnie. Pokrcajc piercieniem okularu sprawdzi ruchy okularu i wywoa ostro widzenia krzya kresek. Spogldajc w lunet od strony obiektywu sprawdzi czysto szka optycznego, a wszystkie zarysowania i pknicia szka odnotowa. Po sprawdzeniu instrument woy do skrzynki. Aby woy instrument do skrzynki, naley: zwolni ruby zaciskowe (sprzgajce), uoy instrument w jego ou, zamocowa instrument paskami mocujcymi lub zaczepami mocujcymi i ostronie domyka przykrycie opakowania. W przypadku gdy przykrycie opakowania instrumentu nie domyka si swobodnie, jest to sygna, e instrument zosta le uoony w ou opakowania i le jest zamocowany. Naley poprawi uoenie 8

d, dn

199.. r. Pokwitowanie

sprztu wypoyczonego na wiczenia polowe z miernictwa przez grup studenck pod kierownictwem (opiekun dydaktyczny ). Niej podpisani wypoyczaj sprzt geodezyjny, stanowicy wasno Instytutu Inynierii Ldowej i Sanitarnej P: 1. teodolit nrinw ./nrf. /z wyposaeniem 2. niwelator nr inw /nr f. /z wyposaeniem 3. aty .... metrowe, szt nry .... 4. abki szt 5. libele do at szt 6. tyczki szt 7. stojaki szt 8. wgielnica z pionem i futeraem 9. szkicownik nr .... 10. tama .... metrowa nr .... 11. szpilki - komplet 12. wskaniki szt 13. dynamometr 14. nakadka na tam 15. ruletka .... metrowa nr .... 16. motek 17. paliki szt (do czciowego odzyskania) i statywem StG-4 i statywem StG-3

Wymieniony sprzt zosta przez nas sprawdzony i wszystkie uszkodzenia odnotowano w niniejszej karcie. Za wypoyczony sprzt ponosimy pen odpowiedzialno materialn. Termin zwrotu: .... lipiec 199. r. Pobierajcy: 1 adres: 2 adres: Wydajcy: Wzr 1.1. Pokwitowanie pobrania sprztu z magazynu , nrdow. osb podpis nrdow. osb.. podpis

i zamocowanie instrumentu. Nie wolno domyka opakowania si, gdy grozi to uszkodzeniem instrumentu. Po domkniciu przykrycia, zamkn zamek opakowania i zabezpieczy przed samoczynnym otwarciem. Teodolit zapakowany, zabezpieczony przed wypadniciem, w domknitym i zabezpieczonym opakowaniu mona przenosi i przewozi. Przed zamkniciem opakowania instrumentu naley sprawdzi zawarto (osona od soneczna, pion, iga rektyfikacyjna itp.) wedug zamieszczonego wewntrz opakowania spisu. Statyw do teodolitu - po odpiciu paska mocujcego nogi statywu w stanie zoonym, zwolni ruby zaciskowe ng statywu i wysuwajc czci ruchome ng, rozoy statyw. ruby zaciskowe winny obraca si swobodnie, a po dokrceniu ruby winny unieruchamia wysuwane czci ng statywu. Sprawdzi czci drewniane, czy nie maj pkni i czy metalowe zakoczenia ng (okucia) s nieruchome i czy s ostre. Po rozstawieniu ng statywu, odkrci rub mocujc pokryw gowicy statywu, zdj pokryw i sprawdzi, czy gowica statywu nie jest pknita. Na gowicy statywu ustawi teodolit i trzymajc go jedn rk na statywie, drug rk, pokrcajc rub sprzgajc (znajduje si w gowicy statywu), zamocowa teodolit na statywie. Po dokrceniu ruby sprzgajcej, teodolit nie moe przesuwa si na gowicy statywu, a ruby poziomujce spodarki teodolitu winny swobodnie obraca si. Gdy nie mona wkrci ruby sprzgajcej statywu w otwr pytki sprzgajcej spodarki, jest to sygna, e statyw i teodolit nie stanowi jednego kompletu pomiarowego. W takim wypadku naley dokona wymiany statywu. 1.1.2. Niwelator Otworzy opakowanie i zwalniajc zaczep mocujcy instrument do dolnej czci opakowania, wyj niwelator i ustawi na stole. Dokona ogldzin, sprawdzi ruby poziomujce spodarki, sprawdzi rub zaciskow i rub naprowadzajc (ruba ruchu leniwego) oraz sprawdzi li bele i lunet, powtarzajc czynnoci jak dla teodolitu (pkt. 1.1.1). Pokrcajc rub elewacyjn sprawdzi, czy luneta porusza si w paszczynie pionowej pynnie, bez zaci i przeskokw. W niwelato10

rze - z koem ktomierczym poziomym sprawdzi dziaanie pokrta okularu lunetki odczytowej i wywoa ostre widzenie obrazu koa ktomierczego. Dokona ogldzin i sprawdzenia