Genetyka Czl Ewolucja Cwiczenia

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

12331212333

Text of Genetyka Czl Ewolucja Cwiczenia

 • Dobr naturalny w sekwencjach genw

  Metody analizy

 • Podstawy ewolucji molekularnej

  Ewolucja sekwencji DNA i biaek

 • Zmiany genetyczne w ewolucji

  3

  } Mutacje} tworz nowe allele genw

  } Inwersje} zmieniaj ukad genw na chromosomach} mog uniemoliwi rekombinacj na danym odcinku i

  doprowadzi do utrwalenia haplotypu} Duplikacje

  } dotycz fragmentw DNA, w tym caych genw} lub caych chromosomw i caych genomw} gwne rdo innowacji ewolucyjnej

  } Transfer horyzontalny} w tym zdarzenia symbiotyczne

 • Substytucje

  4

  } Tranzycje zachodz w naturze czciej od transwersji} mimo tego, e moliwych transwersji jest wicej} stosunek ts/tv od ~2 (nDNA) do ~15 (mtDNA czowieka)} wyjtek mtDNA rolin} due rnice ts/tv u rnych grup organizmw

 • Tranzycje i transwersje

  5

  } Dlaczego tranzycje s czstsze?} Wyjanienia selekcyjne (tranzycje rzadziej zmieniaj

  aminokwas i czciej s neutralne)} Ale:

  } tranzycje s czstsze te w genach rRNA, pseudogenach i obszarach niekodujcych

  } tranzycje s czstsze w pozycjach 4-krotnie zdegenerowanych (kodony typu CUN Leu)

 • Tranzycje i transwersje

  6

  } Dlaczego tranzycje s czstsze?} Wyjanienia mechanistyczne mechanizmy

  powstawania i naprawy mutacji} Tranzycje powstaj w wyniku m. in.:

  } przej tautomerycznych} deaminacji (np. oksydacyjnej)

  } Tranzycje w mniejszym stopniu zaburzaj struktur podwjnej helisy podczas replikacji} mniejsza wydajno naprawy przez system MMR

  } Korelacje z:} zawartoci par G/C w genomie} aktywnoci transkrypcyjn} tempem metabolizmu

 • Modele ewolucji sekwencji

  7

  } Badajc ewolucj nie dysponujemy z reguy sekwencj przodka

  } Liczb mutacji musimy oszacowa na podstawie rnic midzy sekwencjami wspczesnymi

  } Konieczne jest uwzgldnienie wielokrotnych mutacji w tej samej pozycji, zwaszcza dla bardziej odlegych sekwencji

 • Modele ewolucji sekwencji

  8

  } Modele Markova stan w pokoleniu n +1 zaley tylko od stanu w pokoleniu n i regu przeksztacenia (macierz prawdopodobiestw zmiany stanw)

  } Modele o rnym stopniu skomplikowania} Mog uwzgldnia:

  } mutacje wielokrotne w tej samej pozycji (poprawka Poissona)

  } rne prawdpodobiestwa zmian nukleotydowych (lub biakowych)

  } rne prawdopodobiestwo mutacji w rnych pozycjach sekwencji

  } rne czstoci nukleotydw

 • Modele ewolucji sekwencji

  9

  } Modele Markova stan w pokoleniu n +1 zaley tylko od stanu w pokoleniu n i regu przeksztacenia (macierz prawdopodobiestw zmiany stanw)

  } Modele o rnym stopniu skomplikowania} Mog uwzgldnia:

  } mutacje wielokrotne w tej samej pozycji (poprawka Poissona)

  } rne prawdpodobiestwa zmian nukleotydowych (lub biakowych)

  } rne prawdopodobiestwo mutacji w rnych pozycjach sekwencji

  } rne czstoci nukleotydw

 • Modele ewolucji DNA model Jukesa-Cantora

  } Jednakowe czstoci nukleotydw

  (f=0,25)

  } Jednakowe prawdopodobiestwo kadej substytucji

  } Odlego po poprawce wynosi:

  } Przykadowo:

  DOBS=0.43 => DJC=0.64

  A C G T A 1-3 C 1-3 G 1-3 T 1-3

  10

  DJC = 34 ln(1

  43D)

 • Inne modele

  } Kimura (K80, dwuparametrowy) - rne prawdopodobiestwo tranzycji i transwersji

  } Felsenstein (F81), Hasegawa-Kishino-Yano (HKY85) - rne czstoci nukleotydw (F81) + rne prawd. tranzycji i transwersji (HKY85)

  } GTR (General Time Reversible, Tavare 86)

  11

 • Model GTR

  } Rne prawdopodobiestwo kadej substytucji (ale symetrycznie, czyli np. AT = TA) - 6 parametrw

  } Rne czstoci nukleotydw - 4 parametry

  12

 • } Proste modele zakadaj jednakowe prawdopodobiestwo zmiany w kadej pozycji - nierealistyczne

  } Rozkad prawdopodobiestw zmian w rnych pozycjach rozkad gamma

  Rozkad gamma

  13

 • Mutaje na poziomie kodu

  14

  } Mutacje mog:} zmieni kodon na inny, ale kodujcy ten sam aminokwas

  } mutacje synonimiczne} zmieni kodon na kodujcy inny aminokwas

  } mutacje niesynonimiczne} zmieni kodon na kodon STOP

  } mutacje nonsens} spowodowa zmian fazy odczytu} wpyn na ekspresj genu

 • Mutacje i dobr naturalny

  15

  } Efekty dziaania mutacji obserwujemy porednio} rnice sekwencji midzy populacjami (gatunkami)} polimorfizm sekwencji w obrbie populacji

  } Na allele wytworzone przez mutacje moe dziaa dobr

  } Za zmiany czstoci powstajcych alleli moe odpowiada dryf genetyczny

  } Obserwujemy mutacje utrwalone cakowicie lub czciowo (polimorfizmy) w puli genowej

 • Podstawowe pytanie ewolucji molekularnej

  16

  } Jaka jest rola dryfu i doboru w wyjanieniu obserwowanego zrnicowania sekwencji?} wewntrzpopulacyjnego (polimorfizmy)} midzygatunkowego

  } Pytanie dotyczy zrnicowania ilociowego!} Nikt nie podaje w wtpliwo tego, e adaptacje w

  ewolucji powstaj dziki dziaaniu doboru!

 • Dobor czy dryf?

  17

  } Selekcjonizm} wikszo utrwalonych mutacji zostaa

  wyselekcjonowana przed dobr} wikszo polimorfizmw jest utrzymywana przez dobr

  } dobr rwnowacy, naddominacja, dobr zaleny od czstoci

  } Neutralizm (Kimura, 1968)} wikszo utrwalonych mutacji zostaa utrwalona przez

  dryf} za wikszo polimorfizmw odpowiada dryf} mutacje utrwalane przez dobr s rzadkie, nie maj

  wpywu na ilociow analiz zmiennoci molekularnej

 • Mutacje i dobr

  18

  } niekorzystne (szkodliwe)} s < 0} eliminowane przez dobr (oczyszczajcy/negatywny)

  } neutralne} s 0 (a konkretniej, s 1/4N)} utrwalane przez dryf

  } korzystne} s > 0} utrwalane przez dobr (z udziaem dryfu dla niewielkich

  s)

 • Selekcjonizm i neutralizm

  19

  } Selekcjonizm: } wikszo mutacji jest niekorzystna} wikszo utrwalonych mutacji jest korzystna} mutacje neutralne s rzadkie (nie czstsze od

  korzystnych)

  } Neutralizm} wikszo mutacji jest niekorzystna lub neutralna} wikszo utrwalonych mutacji jest neutralna} mutacje korzystne s rzadkie (znacznie rzadsze od

  neutralnych)

 • Selekcjonizm i neutralizm

  20

  selekcjonizm

  neutralizm

  pan-neutralizm

  Neutralizm nie oznacza pan-neutralizmu, czyli negowania znaczenia selekcyjnego mutacji!

 • Przesanki teorii neutralnej

  21

  } Tempo zmian sekwencji i polimorfizm s zbyt due, by day si wyjani doborem

  } Stae tempo ewolucji molekularnej (zegar molekularny)

  } Sekwencje o mniejszym znaczeniu funkcjonalnym (pseudogeny, mniej istotne obszary biaek) ewoluuj szybciej, ni obszary kluczowe dla funkcji

 • Stae tempo ewolucji molekularnej

  22

  } Wiele sekwencji ewoluuje w staym tempie} Tempo to jest rne dla rnych sekwencji, ale stae w

  czasie ewolucji dla danej sekwencji

  } Tzw. zegar molekularny Rnice sekwencji globin

  krgowcw

 • Tempo ewolucji i dryf

  23

  } Neutralny dryf jest procesem losowym, ale jego tempo bdzie stae w odpowiednio dugim czasie

  } Zaley tylko od czstoci mutacji (jedna zmiana na 1/ pokole)

  } Dla doboru stae tempo zmian oznacza stae tempo zmian rodowiska

  } Tempo zmian adaptacyjnych nie wydaje si by stae

 • Zegar molekularny

  24

  } Jest konsekwencj neutralnego modelu ewolucji} Tempo akumulacji zmian w danej sekwencji jest stae

  } ale rne dla rnych sekwencji} Weryfikacja test wzgldnego tempa

  } W rzeczywistoci testuje stao tempa pomidzy gaziami, ale nie w czasie

  B C A

  KAC - KBC = 0

 • Zegar molekularny - problem

  25

  } W modelu neutralnym tempo utrwalania mutacji:

  } Powinno by stae w przeliczeniu na pokolenie} Czas generacji jest rny u rnych organizmw} Czyli nie powinna by obserwowana stao tempa

  w czasie rzeczywistym

  } A czsto jest (w tych sekwencjach, ktre zachowuj zegar)

  2N 12N =

 • Problem czasu generacji

  26

  } Czas generacji rnych organizmw jest istotnie rny

  } Dlaczego nie wpywa to na tempo utrwalania mutacji?

  ~3 pokolenia/rok

  ~0,03 pokolenia/rok

 • Zmiany prawie neutralne

  27

  } Model Kimury dotyczy zmian neutralnych (s = 0), takie nie s czste

  } Mutacje zachowuj si jak neutralne gdy spenione jest:

  } Mutacje o niewielkim wspczynniku doboru s bd zachowyway si jak neutralne w maych populacjach, a w wikszych populacjach bd podlegay doborowi

  s 14Ne

 • Zmiany prawie neutralne

  28

  } Istnieje odwrotna korelacja midzy czasem generacji a wielkoci populacji

 • Zmiany prawie neutralne

  29

  ~3 pokolenia/rok

  ~0,03 pokolenia/rok

  Dugi czas generacji Krtki czas generacji

  Mniej mutacji na rok Wicej mutacji na rok

  Populacja nieliczna (mae Ne) Populacja liczna (due Ne)

  Wicej mutacji zachowuje si jak neutralne i utrwala przez dryf

  Wicej mutacji podlega doborowi (i jest eliminowane przez dobr oczyszczajcy)

  s 14Ne

  Efekty czasu generacji i wielkoci populacji si znoszc, dajc stae tempo w czasie (Ohta

  & Kimura, 1971).

 • Zegar molekularny

  30

  } Dla sekwencji biaek i zmian niesynonimicznych w DNA zmiany jednostajne w czasie

  } Na poziomie DNA, } dla mutacji synonimicznych } pseudogenw} niektrych sekwencji niekodujcych

  } tempo ewolucji zaley od czasu generacji

 • Tempo ewolucji sekwencji a funkcja

  31

  Sekwencje o mniejszym znaczeniu funkcjonalnym (pseudogeny, mniej istotne obszary biaek) ewoluuj szybciej, ni obszary kluczowe dla funkcji

 • Degeneracja w kodzie

  32

  miejsce 2-krotnie

  zdegenerowane

  miejsce 4-krotnie

  zdegenerowane