Studieordning Merkantile diplom

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studieordning Merkantile diplom

Text of Studieordning Merkantile diplom

Titel for diplomuddannelse STUDIEORDNING mm.yy__________________________________________________________________________________________

STUDIEORDNING

for

Den merkantile diplomuddannelse

p det samfundsfaglige, konomiske og merkantile fagomrde 13.04.11Indhold

11. Indledning

12. Uddannelsens forml

13. Uddannelses varighed

24. Uddannelsens titel

25. Adgangskrav

26. Uddannelsens ml for lringsudbytte, struktur og indhold

26.1 Uddannelsens ml for lringsudbytte

2Viden

2Frdigheder

3Kompetencer

36.2 Uddannelsens struktur

57. Afgangsprojekt

57.1 Lringsml for afgangsprojektet

6Viden

6Frdigheder

6Kompetencer

67.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt

68. Uddannelsens pdagogiske tilrettelggelse

68.1 Undervisnings- og arbejdsformer

78.2 Evaluering

79. Prver og bedmmelse

710. Merit

711. Censorkorps

812. Studievejledning

813. Klager og dispensation

814. Overgangsordninger

915. Retsgrundlag

10Bilag 1 Obligatoriske moduler

10Modul Ob1: Organisation, metode og videnskabsteori

10Indhold

10Lringsml:

11Modul Ob2: konomisk drift og styring

11Indhold:

11Lringsml:

12Bilag 2 Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige omrde

12Modul Vf1: Salg i praksis

12Indhold:

12Lringsml:

13Modul Vf2: Innovation

13Indhold:

13Lringsml

14Modul Vf3: Salgsopflgning

14Indhold:

14Lringsml:

15Modul Vf4: Oplevelseskonomi

15Indhold:

15Lringsml:

16Modul Vf5: Eventledelse

16Indhold:

16Lringsml:

17Modul Vf6: Marketing

17Indhold:

17Lringsml:

18Modul Vf7: konomistyring

18Indhold:

18Lringsml:

18Modul Vf8: Samfundsbeskrivelse

18Indhold

19Lringsml:

20Bilag 3 Uddannelsesretninger og retningsspecifikke moduler

21Uddannelsesretning: Leisure management

21Ml for lringsudbytte for Leisure management:

21Modul Rs1: Introduktion til leisureindustrien og metode

21Indhold:

22Lringsml:

22Modul Rs2: Afstningskonomi

22Indhold:

22Lringsml:

23Modul Rs3: Ledelse og forretningsforstelse i oplevelseskonomien

23Indhold:

23Lringsml:

25Uddannelsesretning: International handel og markedsfring

25Ml for lringsudbytte for International handel og markedsfring:

26Modul Rs1: Kundeanalyse og forretningskoncept

26Indhold:

26Lringsml:

27Modul Rs2: Branche- og konkurrentanalyse

27Indhold:

27Lringsml:

28Modul Rs3: Salgs- og forretningsudvikling

28Indhold:

29Lringsml:

30Uddannelsesretning: Sportsmanagement

30Ml for lringsudbytte for sportsmanagement:

30Modul Rs1: Sportsmarketing

30Indhold

30Lringsml

31Modul Rs2: Sportsjura (sportskontrakter/risk management)

31Indhold:

31Lringsml:

32Modul Rs3: Sportskonomi

32Indhold:

32Lringsml

33Modul Rs4: Sportsmanagement

33Indhold

33Lringsml:

1. Indledning

Den merkantile diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregende uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelggelse af deltidsuddannelser i lov om ben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgrelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hrer under det samfundsfaglige, konomiske og merkantile fagomrde i bekendtgrelse om diplomuddannelser.

Studieordningen er udarbejdet i fllesskab af de institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ndringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner.

Flgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttrden godkendt til udbud af den merkantile diplomuddannelse: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Erhvervsakademiet Lilleblt

Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Sydvest Professionshjskolen UC Nordjylland

Professionshjskolen Sjlland University College

Professionshjskolen VIA University CollegeVed udarbejdelse af den flles studieordning og vsentlige ndringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og vrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgrelsen.

Studieordningen og vsentlige ndringer heraf trder i kraft ved et studiers begyndelse og skal indeholde de forndne overgangsordninger.

Studieordningen har virkning fra 1. juli 2011.

2. Uddannelsens forml

Formlet med den merkantile diplomuddannelse er, at kvalificere den uddannede til frdigheder inden for det merkantile omrde. Dette skal ske gennem praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang og ved at uddanne nuvrende og kommende medarbejdere inden for omrdet til selvstndigt og professionelt at udfre jobfunktioner, som knytter sig til virksomheder og organisationer inden for det merkantile omrde. Formlet ligger inden for fagomrdets forml, som fastsat i bekendtgrelse om diplomuddannelser.

3. Uddannelses varighed

Uddannelsen er normeret til 1 studenterrsvrk. 1 studenterrsvrk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 r og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

ECTS-point er en talmssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemfrelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterrsvrket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, velser og cases, samt eksaminer og andre bedmmelser.

4. Uddannelsens titel

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen merk.d. og den engelske betegnelse er Diploma of Business Studies jf. bekendtgrelse for diplomuddannelser bilag 1.

5. Adgangskrav

Adgang til optagelse p den merkantile diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansgeren har gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse mindst p niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregende voksenuddannelse (VVU) gennemfrt som reguleret forlb, samt at ansger har mindst 2 rs relevant erhvervserfaring efter gennemfrt adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansgere, der ikke har gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nvnt, men som ud fra en konkret vurdering sknnes at have uddannelsesmssige forudstninger, der kan sidestilles hermed.

Institutionen optager endvidere ansgere, der efter individuel kompetencevurdering i 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

6. Uddannelsens ml for lringsudbytte, struktur og indhold

6.1 Uddannelsens ml for lringsudbytte

Viden

Dimittenden skal:

inden for det merkantile omrde have udviklingsbaseret viden om fagomrdets praksis og anvendt teori og metode

kunne forst praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over praksis og anvendelse af teori og metode

Frdigheder

Dimittenden skal:

kunne anvende metoder og redskaber og skal mestre de frdigheder, der knytter sig til beskftigelse inden for det merkantile omrde

kunne vurdere praksisnre og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vlge relevante lsningsmodeller

kunne formidle praksisnre og faglige problemstillinger og lsninger til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer

Dimittenden skal:

kunne hndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhnge

selvstndigt kunne indg i fagligt og tvrfagligt samarbejde og ptage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik

kunne udvikle egen praksis6.2 Uddannelsens struktur

Uddannelsen bestr af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Figur 1: Den merkantile diplomuddannelse

Afgangsprojekt

15 ECTS

Valgfrie moduler

30 ECTS

Obligatorisk modul: konomisk drift og styring5 ECTS

Obligatorisk modul: Organisation, metode og videnskabsteori10 ECTS

Uddannelsen kan tilrettelgges med tre uddannelsesretninger, hvoraf den studerende kan vlge n med henblik p retningsbetegnelse. Figur 2: Den merkantile diplomuddannelse tilrettelagt med uddannelsesretningerAfgangsprojekt

15 ECTS

Valgfrit modulValgfrit modulValgfrit modul5 ECTS

Retning: Leisure management.Retning: SportsmanagementRetning: int. handel & markedsf.

25 ECTS

Obligatorisk modul: konomisk drift og styring

5 ECTS

Obligatorisk modul: Organisation, metode og videnskabsteori10 ECTS

Obligatoriske moduler jf. bilag 1

Uddannelsens obligatoriske moduler, der er flles for alle studerende omfatter i alt 15 ECTS-point. Den obligatoriske del af uddannelsen omfatter 2 moduler. Et modul inden for konomisk drift og styring (5 ECTS-point) og et modul inden for organisation, meto