Click here to load reader

STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier … og...STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier Socialvidenskab ... e

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier … og...STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier Socialvidenskab...

 • STUDIEORDNING forArbejdslivsstudierogSocialvidenskab

  CAND.SOC.

  ROSKILDE UNIVERSITET

 • 1

 • Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgrelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- ogkandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgrelsen) med senere ndringer og Fllesregler af 27.september 2012 med senere ndringer.

  1.1. Om uddannelsenOm uddannelsen1.1 Forml1.2 Kompetenceprofil1.3 Hovedomrdetilknytning1.4 Normering1.5 Titel1.6 Studienvn1.7 Censorkorpstilknytning

  2.2. Adgangskrav og meritAdgangskrav og merit2.1 Adgangskrav2.2 Merit2.3 Forhndsmerit

  3.3. Uddannelsens elementerUddannelsens elementer3.1 Kurser3.2 Projekter3.3 Projektorienteret praktikforlb3.4 Speciale

  4.4. Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning4.1 Skematisk oversigt4.2 Anbefalet studieforlb

  5.5. UddannelsenUddannelsen5.1 1. semester5.2 2. semester5.3 3. semester5.4 4. semester - specialet

  6.6. Generelle bestemmelserGenerelle bestemmelser6.1 Tilmelding/framelding og omprve6.2 Srlige prvevilkr6.3 Faglige udvlgelseskriterier6.4 Bestelseskrav6.5 Frist for afslutning af uddannelse

  7.7. Dispensation og klageadgangDispensation og klageadgang7.1 Dispensation7.2 Klageadgang

  8.8. Ikrafttrdelses- og overgangsbestemmelserIkrafttrdelses- og overgangsbestemmelser8.1 Ikrafttrden8.2 Overgangsregler

  9.9. AdgangskravAdgangskrav9.1 Retskrav9.2 Andre adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC9.3 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra andre universiteter9.4 Adgangsgivende professionsbacheloruddannelser9.5 Ansgere uden adgangsgivende bacheloruddannelser9.6 Ansgere uden bacheloruddannelser

  Bilag 1.Bilag 1. ndringerndringer

  2

 • 1. Om uddannelsen1. Om uddannelsen

  Kandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab er en tvrfaglig uddannelse, som bestr afstudier af to selvstndige fag, hvoraf Arbejdslivsstudier udgr fag 1 og Socialvidenskab udgr fag 2.

  1.1 Forml1.1 Forml

  Formlet med kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab er at videreudvikleden studerendes viden, frdigheder og kompetencer inden for problemstillinger relateret til arbejdsforhold, herunderarbejdsmilj, lring, sociale relationer i arbejdet, samarbejdsformer, medarbejderinvolvering, arbejdets organisering ogorganisationsudvikling. Ligeledes vil den studerende opnr viden, frdigheder og kompetencer i relation til arbejdetssamfundsmssige og sociale betydning, herunder beskftigelsesforhold og -politik og velfrd. Kompetencerne udviklesmed srligt henblik p at kvalificere til arbejde inden for konsulentvirksomheder, der beskftiger sig med udvikling ogvirksomheder og arbejdsforhold. Virksomheder med ansvar for udvikling af arbejdsmilj, arbejdsforhold oglring.Human Resource afdelinger i private og offentlige virksomheder. Arbejdsmiljapparatet. I privat-offentligesamarbejde om jobskabelse og fastholdelse. I private og offentlige institutioner, der beskftiger sig med rehabilitering.Iarbejdsmarkedsorganisationerne. I den offentlige beskftigelsesindsats med udredninger, analyser, evalueringer samtadministration. Samt i tilknytning til beskftigelse af udsatte grupper: integration, ligestilling og beskftigelse psrlige vilkr.Kombinationskandidatuddannelsen skal endvidere give kandidaten faglige forudstninger for at pbegynde enforskeruddannelse.

  Uddannelsen udbydes p dansk.Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

  1.2 Kompetenceprofil1.2 Kompetenceprofil

  Kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab giver den studerende flgendekompetencer:

  Viden: Forskningsbaseret indsigt i samfundsmssige, organisatoriske og socialpsykologiske aspekter af arbejdet som

  en afgrende menneskelig aktivitet. Forskningsbaseret viden om forskellige reguleringsformer og deres anvendelse i forhold til arbejdslivet Indsigt i og forskningsbaseret viden om forandringer og forandringsprocesser i arbejdslivet med srligt

  henblik p deltagelse og medarbejderinvolverende metoder. Indsigt i teorier, metoder og resultater fra den internationale forskningsfront i arbejdslivsforskningen. Indsigt i centrale empiriske forhold, metoder og teorier indenfor fagfeltet Socialvidenskab Viden om sociale og samfundsmssige forandringsprocesser og sprgsml om retfrdighed og uretfrdighed

  i relation til arbejdsmarkedet svel som til andre samfundsmssige og sociale arenaer. Indsigt i arbejdsmarkeds- og socialpolitiske problemstillinger i forhold til fordelingsmssige sprgsml, social

  stratifikation og sociale polarisering. Et srligt fokus p arbejdslivets betydning for det moderne samfund, og viden om hvorledes arbejdslivets

  indhold og kvalitet indgr i et samspil med beskftigelses-, arbejdsmilj- og socialpolitik.

  Frdigheder: Kan udvlge og anvende relevante teorier og metoder til analyse af arbejdslivsproblemstillinger. Kan ndersge, analysere og lsningsudvikle p arbejdslivsproblemstillinger. Frdighed i at planlgge, gennemfre og evaluere forandringsprocesser i arbejdslivet. Kan foretage etisk begrundede valg af metoder og redskaber i omgangen med arbejdslivets aktrer. Kan kritisk at vurdere nye forskningsbaserede teorier, metoder og resultater p feltet. Kan anvende socialvidenskabelige teorier og metoder. Frdigheder i at udvlge og begrunde valget af socialvidenskablige teorier og metoder.

  3

 • Frdigheder i at analysere arbejdslivsrelaterede problemstillinger med socialvidenskabelige teorier ogmetoder.

  Kompetencer: Indg i et praksisfllesskab af fagfller med henblik p at vedligeholde og videreudvikle egne og de vriges

  viden, frdigheder og kompetencer. Formidle til og indg i dialog med berrte aktrer indenfor arbejdsliv. Kan arbejde med arbejdslivsmssige og socialvidenskabelige problemstillinger p et fagligt og kritisk

  reflekteret grundlag. Kan tage ansvar for egen faglig udvikling

  1.3 Hovedomrdetilknytning1.3 Hovedomrdetilknytning

  Uddannelsen hrer under det samfundsvidenskabelige og hummanistiske hovedomrde. Uddannelseselementerne forSocialvidenskab hrer under det samfundsvidenskabelige hovedomrde.

  1.4 Normering1.4 Normering

  Kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab er en 2-rig uddannelse normerettil 120 ECTS.

  1.5 Titel1.5 Titel

  cand.soc. i Arbejdslivsstudier og SocialvidenskabMaster of Science (MSc) in Social sciences in Working Life Studies and Social Science

  1.6 Studienvn1.6 Studienvn

  Uddannelsen hrer under Studienvn for Psykologi, Pdagogik og Arbejdsliv.

  1.7 Censorkorpstilknytning1.7 Censorkorpstilknytning

  Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for teksam, teknologisk samfundsvidenskabelig planlgning.Uddannelseselementer for Socialvidenskab hrer under censorkorpset for forvaltningsuddannelserne og global studies.

  2. Adgangskrav og merit2. Adgangskrav og merit

  2.1 Adgangskrav2.1 Adgangskrav

  Se bilag

  2.2 Merit2.2 Merit

  Roskilde Universitet kan, p baggrund af ansgning fra den studerende eller ved almindelige regler fastsat afuniversitetet, godkende, at uddannelseselementer bestet p en anden dansk eller udenlandsk uddannelse p sammeniveau, kan trde i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen p Roskilde Universitet, jf.Uddannelsesbekendtgrelsen.FrstartmeritFrstartmeritStuderende er, ved optagelse p uddannelsen, forpligtet til at sge merit for uddannelseselementer, som tidligere erbestet p en ikke-afsluttet kandidatuddannelse. Roskilde Universitet kan godkende, at bestedeuddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse p samme niveau trder i stedet foruddannelseselementer i uddannelsen, jf. kandidatadgangsbekendtgrelsen.

  4

 • 2.3 Forhndsmerit2.3 Forhndsmerit

  Studerende kan, som en del af uddannelsen, sge Roskilde Universitet om forhndsmerit for at gennemfreuddannelseselementer ved et andet universitet i Danmark eller udlandet.Den studerende forpligter sig til at sende dokumentation for om de uddannelseselementerne er bestet eller ej,dokumentationen skal sendes til Roskilde Universitet. Godkendelsen af forhndsmeritten kan kun ske p baggrund afdokumentationen. Nr dokumentationen er modtaget, vil Roskilde Universitet administrativt godkende, atuddannelseselementerne meriteres ind i uddannelsen.Den studerende giver sit samtykke til, at Roskilde Universitet m indhente de ndvendige oplysninger hosvrtsuniversitetet, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen.Hvis de forhndsgodkendte uddannelseselementer f.eks. ikke udbydes af vrtsuniversitetet, kan den studerende sgeom ndring af godkendelsen.

  3. Uddannelsens elementer3. Uddannelsens elementer

  3.1 Kurser3.1 Kurser

  Disse studieelementer skal give den studerende en teoretisk og metodisk viden samt frdigheder inden foruddannelsens fagomrde. Den studerende skal fagligt forberedes til at kunne fordybe sig i problemstillinger, der errelevante i forhold til projektarbejde og specialet. Kursusformen kan vre forelsninger, holdundervisning,casearbejde, workshops m.m.

  3.2 Projekter3.2 Projekter

  Projektarbejdet er problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret. Det skal udvikle og dokumentere denstuderendes frdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrnset fagligt emne.Projektarbejdet indebrer en valgfri og selvstndig formulering af et problem inden for rammerne i studieordningen.Projektarbejdet foregr i grupper bestende af 2-6 studerende. Emnet for projektarbejdet vlges af de studerendeinden for de emner og temaer, som studienvnet har fastsat. Studielederen kan i srlige tilflde tillade, at enstuderende udarbejder et projekt eller eksamineres alene.

  3.3 Projektorienteret praktikforlb3.3 Projektorienteret praktikforlb

  En studerende kan sge studienvnet om forhndsgodkendelse til at gennemfre et srligt tilrettelagt, fagligt relevantprojektorienteret praktikforlb, som trder i stedet for enkelte specificerede dele af det ordinre uddannelsesforlb.Det fremgr af studieordningen, hvilke semestre praktikken kan placeres p. Det projektorienterede praktikforlbomfatter bl.a. udarbejdelse af en praktikprojektrapport. Nr ansgningen om forhndsgodkendelse er imdekommet,tildeler studielederen den studerende en vejleder. Studienvnet skal ved behandling af ansgningen sikre, at denstuderende gennem det projektorienterede praktikforlb opnr faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer tilde kompetencer, der kan opns gennem det ordinre uddannelsesforlb. Studienvnet skal samtidig sikre, atpraktikforlbet ikke hindrer, at den studerende kan gennemfre de evt. vrige studieaktiviteter p det pgldendesemester.

  3.4 Speciale3.4 Speciale

  Kombinationskandidatuddannelsen indeholder et strre selvstndigt studiearbejde, som dokumenteres vedudarbejdelse af et speciale. I specialet skal den studerende dokumentere viden om og frdigheder i at anvendevidenskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrnset, faglig og relevant problemstilling. Den studerendeskal dokumentere frdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, vurdere og reflektere p etvidenskabeligt grundlag samt kunne vlge og forholde sig kritisk til kilder, litteratur, teori og metoder anvendt ispecialet. Med specialet skal den studerende demonstrere frdighed i at kunne kommunikere en akademiskundersgelse til fagfller samt demonstrere kompetence til at igangstte, styre og gennemfre en lngerevarendeakademisk undersgelses- og skriveproces.

  5

 • 4. Uddannelsens opbygning4. Uddannelsens opbygning

  4.1 Skematisk oversigt4.1 Skematisk oversigt

  4.2 Anbefalet studieforlb4.2 Anbefalet studieforlb

  For at bidrage til sikring af uddannelsens kvalitet og progression, samt for at sttte den studerende i forhold tilstudieplanlgning, anbefales flgende studieforlb:1. semester: Arbejdslivet i forandring1. semester: Arbejdslivet i forandring

  Kursus: Arbejde og forandringsmetoder (5 ECT5) Kursus: Arbejde, organisation og samfund (10 ECTS) Projekt: empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst (15 ECTS)

  2. semester: Sociale og Samfundsmssige forandringsprocesser2. semester: Sociale og Samfundsmssige forandringsprocesser Kursus i Sociale og samfundsmssige forandringsprocesser (10 ECTS) Valgkursus: Videregende metodekursus (5 ECTS)*

  *Studerende, der optages p grundlag af en ikke samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse eller enprofessionsbacheloruddannelse, skal tage Grundkursus i kvantitativ metode jf. afsnit 5.2.

  Problemorienteret formidlingsprojekt (15 ECTS)

  3. semester: Specialisering i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab3. semester: Specialisering i Arbejdslivsstudier og SocialvidenskabArbejdsliv:

  Kursus: Anvendelsesorienteret Arbejdslivsforskning (10 ECTS) Kursus: Arbejde og Subjektivitet (5 ECTS)

  Socialvidenskab: Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS) Valgkursus: Videregende metodekursus (5 ECTS)

  4. semester: Speciale4. semester: Speciale Speciale (30 ECTS)

  5. Uddannelsen5. Uddannelsen

  5.1 1. semester5.1 1. semester

  FormlForml

  6

 • 1. semester har til forml at give den studerende indsigt i arbejdets udvikling og dets betydning for medarbejdere,virksomhed og samfund. Dette omfatter studier i aktuelle samfundsmssige, sociale, kulturelle og arbejdsmiljmssigeproblemstillinger i arbejdslivet, og giver en forstelse af organisatoriske, ledelsesmssige forhold, samt af betydningenaf mening, faglighed og lring i arbejdslivet. Semesteret har srlig fokus p den studerendes viden om teorier ogmetoder til forandring og udvikling af virksomheder, der forbedrer arbejdsforholdene, og hvor involvering ogdemokratisering er centrale pejlemrker. Formlet er at gre de studerende i stand til at deltage i, udvikle og facilitereforandringsprocesser p en refleksiv mde.

  Uddannelseselementer i 1. semesterUddannelseselementer i 1. semesterSemesteret omfatter:

  Kursus: Arbejde og forandringsmetoder (5 ECT5) Kursus: Arbejde, organisation og samfund (10 ECTS) Projekt: Empiriske studier af forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst (15 ECTS)

  TitelTitel Arbejde og forandringsmetoderArbejde og forandringsmetoder (Arbejdslivsstudier)(Arbejdslivsstudier)

  Seneste ndring 1.9.2017

  Undervisningssprog Dansk

  Type Obligatorisk

  ECTS-normering5ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Den studerende kan, p et videnskabeligt grundlag, forst og

  identificere individuelle og organisatoriske problemstillinger iforhold til forandringer.

  Den studerende opnr forskningsbaseret viden omforandringsprocessers betingelser, gennemfrelse ogkonsekvenser for deltagere, arbejdspladsen i sin helhed ogsamfundet generelt.

  Den studerende vil opn viden om aktionsforskning som enforandringsorienteret akademisk praksis.

  Den studerende fr kendskab til arbejdslivets centraleforandringsaktrer og institutioner og dermed forskellemellem, hvorvidt forandringerne initieres af virksomhederneselv eller eksterne aktrer som konsulenter,arbejdsmarkedsorganisationer, myndigheder eller som netvrkmed mange aktrer.

  Frdigheder Den studerende vil vre i stand til at indg i dialog med

  arbejdspladser om nskede forandringer, og vre i stand til atudarbejde forslag til gennemfrelse af konkreteforandringsprocesser.

  Den studerende mestrer planlgning, facilitering,gennemfrelse og opflgning i forhold til forandringsprocesseri arbejdslivet p grundlag af videnskabelige teorier ogmetoder.

  Den studerende kan reflektere over brugen af og give en etiskbegrundelse for metodevalg.

  Kompetencer Den studerende kan efter afsluttet kursus anvende sin viden til

  at indg aktivt og selvstndigt i forandringsprocesser iorganisationer og virksomheder.

  7

 • Den studerende bliver i stand til, p et videnskabeligt ogreflekteret grundlag, at lsningsudvikle p problemstillingerrelateret til arbejdslivet og arbejdets organisering.

  Den studerende kan reflektere kritisk over forandringersbetydning for mennesker og organisationer og indg i dialogmed andre aktrer i forandringsprocesser.

  Overordnet indhold

  Kurset har til forml at give den studerende et overblik over og kendskabtil grundlag og dynamik i forskellige metoder med henblik p at indg iforandringsprocesser i arbejdslivet. Kursets srlige profil er, at derarbejdes svel med teoriundervisning, som med praktiske velser ifacilitering/forandringsledelse. Der lgges vgt p at den studerendeteoretisk og praktisk opnr kendskab til forskelligeaktionsforskningsmetoder, facilitering af organisationsudvikling ogforandringsledelses-teknikker.

  Undervisnings- og arbejdsform

  De studerende introduceres mere grundigt til 2-5 forskellige metoder,der i srlig grad lgger vgt p medarbejderinddragelse iforandringsprocessen (fx fremtidsvrksteder og historievrksteder). Dervil ske en oplring i anvendelse af disse metoder.

  Forudstning for deltagelse

  P grund af kursets praktiske velsesaspekt gennemfres det somheldagskurser. De studerende indgr som aktive deltagere i praktiskevelser i facilitering/forandringsledelse.P grund af kursets praktiske velsesaspekt gennemfres det somheldagskurser. De studerende indgr som aktive deltagere i praktiskevelser i facilitering/forandringsledelse.

  Forudstninger for at kunne g til eksamen Ingen

  Prveform

  Aktiv, regelmssig og tilfredsstillende deltagelse. Regelmssigdeltagelse defineres som 80 % fremmde til kursets undervisning. Derforventes herudover generelt aktiv deltagelse i oplg, velser og fllesdiskussioner.

  Omprve: ved manglende af ovenstende krav om aktiv, regelmssig ogtilfredsstillende deltagelse bedmmes kurset ved en essay. Essayet skalvre p minimum 8 og maksimalt 12 normal sider af 2400 anslag (inkl.mellemrum) pr. side, inklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturlisteog eventuelle bilag. Essay der ikke overholder det minimale ogmaksimale antal anslag vil blive afvist fra bedmmelse. Besvarelsen skalafspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Denstuderende har 14 dage (inkl. weekend og helligdage) efterundervisernes bedmmelse til at besvare opgaven. Dette er det andetprveforsg.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse Bestet/Ikke bestet

  Censur Ingen

  TitelTitel Arbejde, organisation og samfund ( Arbejdslivsstudier)Arbejde, organisation og samfund ( Arbejdslivsstudier)

  Seneste ndring 1.9.2017

  Undervisningssprog Dansk

  8

 • Type Obligatorisk kursus

  ECTS-normering 10 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Den studerende fr indsigt i centrale teoretiske positioner i

  relation til arbejde og organisation, og viden om hvad debetyder i forhold til forstelsen af relationer mellemmennesker i en organisatorisk sammenhng med srligt fokusp magt, kontrol og indflydelse, samt mulighederne for atbeskftige sig forandringsorienteret med disse aspekter afarbejdet.

  Den studerende kan p et videnskabeligt grundlag forst ogreflektere over, hvordan forskellige sider af arbejdslivetreguleres i et samspil mellem konkrete arbejdsorganisationerog samfundsmssige institutioner ssomarbejdsmarkedsregulering og -partsorganisationer,professioner, og forskellige typer former for governance.

  Den studerende opnr kendskab til aktuelle, centraleinstitutionelle forudstninger p arbejdsmarkedet, og indsigt ideres konsekvenser for individer, organisationer og samfund.

  Frdigheder Den studerende bliver i stand til at udpege, analysere og

  vurdere organisatoriske forhold og reguleringstendenser, derhar betydning for arbejdslivets udvikling, medarbejdere oglederes indbyrdes relationer samt for virksomheders relation tilsamfundet.

  Den studerende opnr frdigheder i at anvende relevant viden,teorier og metoder til at beskrive, udvikle og gennemfrelsningsforslag i forhold til problemstillinger knyttet tilaktuelle udviklinger i arbejdslivet.

  Den studerende kan formidle betydningen af organisatoriskeforhold og reguleringsformer og diskutere disse med berrteaktrer p et reflekteret og videnskabeligt grundlag.

  Kompetencer Den studerende kan efter afsluttet kursus selvstndigt

  anvende sin viden og frdigheder til at forholde sig aktivt ogkritisk til organisatorisk og institutionel udvikling i arbejdslivetog dermed indg i samarbejde med andre faglige aktrer ogbeslutningstagere.

  Den studerende kan, p et reflekteret grundlag, indg aktivt idiskussioner vedrrende organisatoriske forholdsgennemfrelse og betydning i praksis og i den forbindelseforholde sig til institutionelle, relationelle ogindflydelsesmssige aspekter heraf; og dette p en mde, dergr det muligt, at forandre p forholdene p inkluderende vis.

  Den studerende kan, p et reflekteret, videnskabeligt grundlag,policy- og lsningsudvikle p problemstillinger i relation tilgenerelle udviklingstrk og aktuelle organisations- ogreguleringsformer knyttet til arbejdslivet

  Overordnet indhold

  Kurset introducerer til arbejdets udvikling og dets betydning formedarbejder, virksomhed og samfund samt til forskelligeteoriudviklinger, der perspektiverer udviklingen. Kurset har fokus parbejdet som en praktisk og principielt altid social aktivitet, der oftestforegr i en organisatorisk sammenhng, placeret i en institutionel

  9

 • kontekst. Med en organisationsteoretisk tilgang lgges der vgt parbejdets relationelle aspekter med srligt blik for betydningen at magt,kontrol, ledelse og indflydelse. Disse aspekter ses i sammenhng medden institutionelle kontekst:

  Arbejdsmarkedets formelle institutioner og praksis, professioner ogfaglighed, samt styringsregimer som fx new public management. Kursetgiver indblik i forskellige sider af arbejdet: Fra arbejdsmarked ogarbejdsmilj til arbejdsorientering og arbejdsidentitet, samt i aktuelleudviklinger af institutionelle, sociale, kulturelle og sundhedsmssigeaspekter af arbejdslivet.

  Aktuelle udviklingstrks betydning for arbejdet og de arbejdendeslivsvilkr diskuteres.

  Undervisnings- og arbejdsform

  Undervisningen gennemfres som en blanding af forelsninger,workshops, studenterprsentationer og flles diskussioner afkursuslitteraturen. Kurset afsluttes med en workshop.Studenterprsentationerne tager udgangspunkt i en form, sombestemmes af de kursusansvarlige (fx ved udlevering af guidendelsesprgsml). Oplggene evalueres ved direkte feedback fraundervisere og de vrige studerende.

  Forudstning for deltagelse Ingen

  Forudstninger for at kunne g til eksamen Ingen

  Prveform

  Aktiv, regelmssig og tilfredsstillende deltagelse. Regelmssigdeltagelse defineres som 80 % fremmde til kursets undervisning. Derforventes herudover generelt aktiv deltagelse i oplg, velser og fllesdiskussioner. Deltagelse i kursets afsluttende workshop er obligatorisk.

  Omprve: Ved manglende opfyldelse af ovenstende krav om aktiv,regelmssig og tilfredsstillende deltagelse bedmmes kurset ved etindividuelt skriftligt essay. Opgavens omfang skal vre p minimum 15og maksimalt 25 sider af 2400 anslag (inkl., mellemrum) pr. side, inklusivforside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Essay derikke overholder det minimale og maksimale antal anslag vil blive afvistfra bedmmelse. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelseaf hele kursets pensum. Den studerende har 14 dage (inkl. weekend oghelligdage) efter underviserens bedmmelse til at besvare opgaven.Dette er det andet prveforsg.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse Bestet/Ikke bestet

  Censur Ingen

  TitelTitelProjekt Empiriske studier af forandring af arbejdslivet iProjekt Empiriske studier af forandring af arbejdslivet iinstitutionel kontekst (Arbejdslivsstudier)institutionel kontekst (Arbejdslivsstudier)

  Seneste ndring 1.9.2017

  Undervisningssprog Dansk

  Type Projekt

  ECTS-normering 15 ECTS

  10

 • Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Den studerende opnr viden om forskellige praktiske,

  teoretiske og metodiske tilgange til at skabe og studereforandring af arbejdslivet

  Den studerende kan p baggrund af viden om relevantinstitutionel kontekst reflektere over, hvordan den skaberbetingelser for forandring af arbejdslivet

  Den studerende kan identificere specifikke videnskabeligeproblemstillinger i relation til et konkret genstandsfelt ogprojektarbejdets overordnede tematisering

  Frdigheder Den studerende kan efter endt projektforlb analysere

  forandring af arbejdslivet i en relevant institutionel kontekst Den studerende mestrer valg af metoder samt udviklingen og

  anvendelsen af analysestrategi, der kan belyse nskedeaspekter af problemstillingen

  Den studerende kan, p et videnskabeligt grundlag, reflektereover individuelle og organisatoriske problemstillinger i forholdtil forandringsprocesser

  Kompetencer Den studerende kan med en reflekteret og kritisk tilgang

  bidrage til at kvalificere en kollektiv proces, der omfattersamspil mellem teori og empirihndtering

  Den studerende kan tage ansvar for egen lring og fagligeudvikling

  Den studerende kan med afst i forskningsbaseret viden om enkonkret arbejdslivsproblemstilling bidrage kritisk ogkonstruktivt til diskussion af forandring af arbejdet ogkonsekvenser af denne

  Overordnet indhold

  Projektarbejdets emne og problemstilling er selvvalgt og formuleresselvstndigt af de studerende indenfor det overordnede tema:Forandring af arbejdslivet i institutionel kontekst.Formlet med projektarbejdet p dette semester er at give destuderende analytisk og kritisk forstelse for forandringer af arbejdslivet,baggrunden for dem og konsekvenser af dem, og deres placering i enbredere samfundsmssig, institutionel, kontekst.Den overordnede tematiske ramme har til forml, at de studerendegennem projektarbejdet arbejder teoretisk og metodisk meddiskussioner og analyser af forholdet og samspillet mellem kontekst ogen mere konkret og nrmere afgrnset problemstilling. Denne rammefor det problemorienterede, deltagerstyrede projektarbejde sikrerdesuden at projektarbejdet fr en eksemplarisk karakter. Igennemprojektarbejdet skal det demonstreres at den studerende har enomfattende forstelse af samspillet mellem problemstilling, emne,kontekst og feltets vrige kompleksitet.

  Undervisnings- og arbejdsform Der arbejdes problemorienteret i deltagerstyrede i grupper understttetaf projektvejledning og seminarer med udviklingsrettet evaluering.

  Forudstning for deltagelse Ingen

  Forudstninger for at kunne g til eksamen Ingen

  Prveform

  Den studerende bedmmes ved en mundtlig prve. Prven er engruppeprve for deltagerne i projektet. Ved prven tages derudgangspunkt i de studerendes projektrapport. Under eksamen er dermulighed for, at hver studerende mundtligt kan prsentere et oplg

  11

 • maks. 5 minutters varighed. Eksaminationen foregr derudover som ensamtale mellem studerende, eksaminator og censor. Den studerende skaleksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten. Der foretagesen individuel bedmmelse af den enkelte studerendes prstation.Bedmmelsen er en samlet bedmmelse af projektrapporten og denmundtlige prstation.Der er flgende omfangsbestemmelser til den skriftlige projektrapport: Ved 2 studerende skal opgaven have et omfang p 27.000-108.000anslag, svarende til maksimalt 11-45 normalsider Ved 3 studerende skaL opgaven have et omfang p 33.000-132.000anslag, svarende til 14-55 normalsider Ved 4 studerende skal opgaven have et omfang p 33.000-156.000anslag, svarende til 16-65 normalsider Ved 5 studerende skal opgaven et omfang p 51.000-204.000 anslag,svarende til 21-85 normalsider Ved 6 studerende skal opgaven have et omfang p 57.000-228.000anslag, svarende til 24-95 normalsiderOmfanget af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl., mellemrum) pr.normalside, og er inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste,men eksklusiv eventuelle bilag. Hvis de(n) studerende overskrideromfanget for en opgavebesvarelse eller et skriftligt arbejde, afvises detskriftlige arbejde.Prvens lngde inkl. votering ved Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 80 minutter Ved 4 eksaminander 100 minutter Ved 5 eksaminander 120 minutter Ved 6 eksaminander 140 minutter

  Gruppeprve eller individuel prve Gruppeprve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ekstern

  5.2 2. semester5.2 2. semester

  FormlForml

  2. semester har til forml at den studerende skal tilegne sig dybtgende viden inden for det socialvidenskabeligeomrde med srligt fokus p sociale og samfundsmssige forandringsprocesser.

  Uddannelseselementer i 2. semesterUddannelseselementer i 2. semesterSemesteret omfatter:

  Kursus i Sociale og samfundsmssige forandringsprocesser (10 ECTS) Videregende metodekursus (5 ECTS)Den studerende vlger blandt de metodekurser, som udbydes til

  Socialvidenskab i det aktuelle semester.* Den studerende kan vlge inden for: Videregende metodekursus aflst med en skriftlig opgave afleveret 7 dage efter kursusslut Videregende metodekursus aflst med 48-timers eksamen Videregende metodekursus aflst med portfolio Videregende metodekursus aflst med stedprve Videregende metodekursus aflst med skriftlig opgave samt poster-eksamen

  Problemorienteret formidlingsprojekt (15 ECTS)

  12

 • *Studerende, der optages p grundlag af en ikke-samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse eller enprofessionsbacheloruddannelse, skal tage Grundkursus i kvantitativ metode. De vrige studerende vlger blandt demetodekurser (5 ECTS), som udbydes af studienvnet i det aktuelle semester. Kursusudbuddet vil fremg afkursus.ruc.dk.

  TitelTitelSociale og samfundsmssige forandringsprocesser /Social andSociale og samfundsmssige forandringsprocesser /Social andsocietal transformations (Socialvidenskab)societal transformations (Socialvidenskab)

  Undervisningssprog Dansk

  Type Obligatorisk kursus

  ECTS-normering 10 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden om dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring

  sociale og samfundsmssige forandringsprocesser i relation tildet socialvidenskabelige og velfrdsmssige omrde.

  Viden om uretfrdigheder og magtforhold mellem forskelligesociale grupper, herunder grupper baseret p alder, kn, klasseog etnicitet.

  Viden om mekanismer, der skaber social stratificering,marginalisering og stigmatisering.

  Frdigheder Frdigheder i udvlgelse og anvendelse af relevante

  begreber, teorier, metoder og empiri til analyse afsocialvidenskabelige problemstillinger vedrrende sociale ogsamfundsmssige forandringsprocesser, herunder dynamikker,dilemmaer, sociale kampe, og uretfrdigheds- og magtforholdmellem forskellige sociale grupper, baseret p fx alder, kn,klasse og etnicitet.

  Frdigheder til at kunne forklare dynamikker, dilemmaer ogsociale kampe omkring social og samfundsmssigeforandringer med brug af relevante begreber, teorier, metoderog empiri inden for det socialvidenskabelige omrde.

  Frdigheder til at kunne diskutere og tage stilling tilproblemstillinger vedrrende uretfrdigheder og magtforholdmellem forskellige sociale grupper herunder grupper baseretp alder, kn, klasse og etnicitet.

  Frdigheder i at tilegne sig og diskutere ny forskningsbaseretviden p et hjt videnskabeligt niveau i relation tilsocialvidenskabelige problemstillinger.

  Kompetencer Kompetence i at analysere, igangstte og evaluere

  forandringsprocesser indenfor det socialvidenskabelige ogvelfrdsmssige omrde.

  Kompetencerne til at anvende og diskutere teorier relateret tilog empiriske analyser af konkrete policy omrder i relation tildet socialvidenskabelige omrde.

  13

 • Overordnet indhold

  Kurset tager udgangspunkt i to centrale dimensioner af detsocialvidenskabelige forskningsfelt. Dels sprgsmlene om historiskesvel som nutidige sociale og samfundsmssige forandringsprocesser;dels sprgsmlene omkring (u)retfrdighed i forhold til disseforandringer. I relation til den frste dimension fokuserer kurset pdynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkring sociale ogsamfundsmssige forandringsprocesser. En rkke centraleforandringsprocesser inden for det socialvidenskabelige omrdeskitseres ligesom der prsenteres en rkke teorier og analytiske grebfor at kunne forst, analysere og forklarer disse forandringsprocesser ogderes konsekvenser for forskellige samfundsgrupper. I relation til kursetsanden dimension fokuseres der p dynamikker, dilemmaer og socialekampe, der omgiver de socialvidenskabelige sprgsml omkringmuligheder, betingelser og betydning af modstand, kritik og social(u)retfrdighed i forhold til aktuelle sociale og samfundsmssigeforandringer. Kurset skitserer en centrale teorier og analytiske grebinden for det socialvidenskabelige omrde for at kunne forst, analysere,forklare og perspektivere sprgsml omkring modstand, kritik og social(u)retfrdighed og deres konsekvenser for forskellige samfundsgruppersvel som for samfundets sammenhngskraft.

  Undervisnings- og arbejdsform

  Kurset tager udgangspunkt i forelsninger, men kan tillige omfatteandre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, velser,studenteroplg, peer feedback og ekskursioner, svel som praktiskeaktiviteter, der trner den reflekterede anvendelse af teorier ogmetoder.

  Forudstning for deltagelse Ingen

  Forudstninger for at kunne g til eksamen Ingen

  Prveform

  Kursusforlbet afsluttes med en mundtlig eksamen p baggrund af enskriftlig opgave og kursets pensum.

  De studerende skal i en individuelt udarbejdet skriftlig opgave belyse etstillet analytisk sprgsml inden for, kursets tematik. Opgaven m ikkeoverstige 7.200 anslag inkl. mellemrum svarende til tre normalsider.Omfang af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side,eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag.Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfangog der er brugt et eksamensforsg.

  De studerende har 48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgavenudleveres efter sidste kursusgang.

  Til den mundtlige prve skal den studerende indledningsvist kortredegre for, hvilke analytiske overvejelser, der ligger til grund forbesvarelsen af den skriftlige opgave. Der vil herefter blive stilletsprgsml til opgaven af f.eks. teoretisk, empirisk, metodisk,praksisorienteret eller analytisk karakter og til pensum fra eksaminatorog censor. Prven varer 25 minutter inklusiv votering.

  Den skriftlige og den mundtlige del af eksaminationen vgter hver med50 % af karakteren.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  14

 • Censur Intern

  TitelTitelVideregende metodeVideregende metodekursus aflstkursus aflst med skriftlig opgavemed skriftlig opgaveafleveret 7 dage efter kursusslutafleveret 7 dage efter kursusslut

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

  anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

  praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske

  og/eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede

  undersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner.

  Prveform

  Eksamen bestr af en individuel skriftlig metodeopgave, som diskutererog problematiserer forskellige mulige metodiske tilgange. Opgavenafleveres senest en uge efter kursets afslutning. Opgaven m ikkeoverstige 24.000 anslag inkl. mellemrum svarende til 10 normalsider.Omfanget af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr.side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag.Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfangog der er brugt et eksamensforsg.Omprve: Omprven bestr af en ugeeksamen som flger de sammebestemmelser som den ordinre eksamen.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  15

 • TitelTitel Videregende metodeVideregende metodekursuskursus aflst med stedprveaflst med stedprve

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

  anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

  praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske

  og/eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede

  undersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner.

  PrveformKurset afprves ved fire timers skriftlig stedprve.

  Omprven flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  TitelTitelVideregende metodeVideregende metodekursuskursus aflst med skriftlig opgave samtaflst med skriftlig opgave samtmundtligmundtlig poster-eksamenposter-eksamen

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier Viden

  16

 • Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deresanvendelse og relevans p videregende niveau.

  Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/ellerpraksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske

  og/eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede

  undersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner.

  Prveform

  Kurset afprves med en mundtlig eksamination p grundlag af enskriftlig opgave og en poster indenfor metodekursets tema. Bde opgaveog poster udarbejdes i grupper af 2-6 studerende.Den skriftlige opgave m maksimalt fylde 8 sider 2400 anslag (inkl.mellemrum), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste ogeventuelle bilag. Posteren skal vre i plakatformat (2xA2) eller lignendeformat.Posteren prsenteres ved den mundtlige eksamen. Den skriftlige opgaveog posteren afleveres (i digital form) ved kursets afslutning.Forudensprgsml til den skriftlige opgave og posteren vil sprgsml til pensumblive inddraget til den mundtlige eksamination.De studerende eksamineres gruppevis. Eksamens varighed ges med 10minutter pr. studerende, dvs. 2 eksaminander: 20 minutter, 3eksaminander: 30 minutter, osv. (eksklusiv votering).Studielederen kan undtagelsesvis give tilladelse til, at den studerendeudarbejder opgaven individuelt. Gives tilladelsen skal den skriftligeopgave fylde maks. 5 sider 2400 anslag (inkl. mellemrum), eksklusivforside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag, og denmundtlige eksamen vil vare 15 minutter.Der gives n samlet bedmmelse for den skriftlige opgave og denmundtlige eksamen.Omprve har samme form som den ordinre eksamen.

  Gruppeprve eller individuel prve Gruppeprve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Intern

  17

 • TitelTitel Videregende metodeVideregende metodekursuskursus aflst med portfolioaflst med portfolio

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

  anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

  praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske

  og/eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede

  undersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner. Kurset forudstter den studerendes medvirken ogengagement p kursusgangene.

  Prveform

  Kurset aflses med en portfolio bestende af et antal produkter fastsat afden kursusansvarlige. Produkterne kan fx vre mundtlige oplg,skriftlige velser, wiki-bidrag, peer-feedback mm.Omprve: Der udleveres et sprgsml til besvarelse. De studerende har48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven m ikke overstige 12.000anslag inkl. mellemrum svarende til fem normalsider. Omfanget afopgaverne er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusivforside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaverneafvises fra eksamen, hvis de overstiger det maksimale omfang og der erbrugt et eksamensforsg.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  18

 • TitelTitel Videregende metodeVideregende metodekursuskursus aflstaflst med 48-timers eksamenmed 48-timers eksamen

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

  anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

  praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analyser ved hjlp af akademiske og/

  eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede

  undersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner.

  Prveform

  Eksamen bestr af en 48-timers skriftlig prve. Besvarelsen mmaksimalt fylde 12.000 anslag inkl. mellemrum (svarende til 5normalsider).Omfanget af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr.side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag.Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfang.

  Omprven flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  TitelTitel Problemorienteret formidlingsprojekt (Socialvidenskab)Problemorienteret formidlingsprojekt (Socialvidenskab)

  Seneste ndring pr. 1. september 2016

  Undervisningssprog Dansk

  19

 • Type Projekt

  ECTS-normering 15 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Forskningsbaseret viden om et centralt omrde indenfor

  socialvidenskab, samt forstelse af og refleksion over egenprojektundersgelses placering i et bredere fagligt felt.

  Viden om dynamikker, dilemmaer og sociale kampe omkringsociale og samfundsmssige forandringsprocesser i relation tildet socialvidenskabelige omrde.

  Viden om uretfrdigheder og magtforhold mellem forskelligesociale grupper herunder grupper baseret p alder, kn, klasseog etnicitet.

  Identifikation af socialvidenskabelige problemstillinger ogkritisk forholden sig til frembringelse og formidling afvidenskabelig viden.

  Viden om den akademiske genre og formidling af akademiskarbejde til forskellige mlgrupper.

  Frdigheder Frdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og

  metoder, og empiri under arbejdet med en afgrnset, faglig ogrelevant problemstilling.

  Frdigheder i at analysere, diskutere, argumentere, reflektereog vurdere p et videnskabeligt grundlag.

  Frdighed i at forholde sig refleksivt og kritisk til, samt vlgekilder, litteratur, teori og metoder.

  Frdigheder i at tilegne sig, diskutere og formidle skriftligtsvel som mundligt ny forskningsbaseret viden p et hjtvidenskabeligt niveau i relation til socialvidenskabeligeproblemstillinger med bde fagfller og ikke-specialister.

  Kompetencer Kompetencerne til at analyserer, tage kritisk stilling til og

  diskutere sociale og samfundsmssige forandringsprocessersvel som dynamikkerne, dilemmaerne og de sociale kampeomkring disse.

  Kompetencerne til selvstndigt at identificere, formidle,diskutere og vurdere teorier, metoder, problemstillinger ogresultater relateret til og empiriske analyser indenforsocialvidenskabelige og velfrdsmssige omrde.

  Kompetencer til selvstndigt at begrunde og diskutererelevans og vrdi i forhold til belysningen af den valgteproblemstilling.

  Kompetencerne til at forest problemorienteret projektledelseog projektudvikling i relation til det socialvidenskabeligeomrde, herunder at kunne tage ansvar for inddragelse aftvrfaglig viden, anvendelse af tvrfaglig problemidentificering og igangsttelse af tvrfaglig lring ogtvrfaglig formidling.

  Kompetencer til selvstndigt at kunne identificere og diskutereteori og empiri.

  Kompetencer til at formidle faglige resultater og forslag p enfaglig og kompetent mde til bde fagfller og ikke-specialister.

  Kompetence i at identificere og tage ansvar for egen faglige ogformidlingsorienterede udvikling, samt at give og modtagefeedback p eget og andres faglige produkt.

  20

 • Kompetencer i at formidle strre skriftlige arbejder p et i detvsentlige korrekt dansk, med en klar og overskueligfremstillingen svel som til at anvende og angive kilde- oglitteraturhenvisninger mv. i overensstemmelse med godforskningsmssig praksis.

  Overordnet indhold

  Studienvnet faststter hvert semester et antal temaer, som destuderende vlger at skrive projekt inden for. Temaerne kunne fx vreulighed, magt, velfrdsstatens forandring, marginalisering, kn ogknsaspekter, arbejdsmarkedet, byen, sociale bevgelser osv.Studerende kan kun skrive projekt med andre studerende, der har valgtsamme tema.

  Undervisnings- og arbejdsform

  Formidlingsprojektet bestr af en projektdel og en formidlingsdel.

  Projektdelen bestr af fire elementer Et executive summary p dansk eller engelsk p hjst 4.800 anslag inkl.mellemrum svarende til 2 normalsider. Et teoretisk notat p hjst 12.000 anslag inkl. mellemrum svarende til 5normalsider, der beskriver den teori, der bruges i analysen. Et baggrundsnotat p hjst 48.000 anslag inkl. mellemrum svarende til20 normalsider, der analyserer en given problemstilling. En projektrefleksion over design, teori og empiri p hjst 12.000 anslaginkl. mellemrum svarende til 5 normalsider.

  Formidlingsdelen bestr af to eller tre elementer, der udarbejdes medudgangspunkt i projektdelens elementer.

  Grupper p 2-3 studerende skal vlge 2 af de nedenstende dele oggrupper p 4-6 studerende skal vlge 3 af de nedenstende dele: Et litteraturstudie p hjst 12.000 anslag inkl. mellemrum svarende til 5normalsider. Litteraturstudiet kan f.eks. udarbejdes som 1) et state of theart review: det vil sige en oversigt over den nyeste forskning inden for etgivent omrde. Et state of the art review kan pege p nye perspektiver ogveje frem inden for et givet omrde eller ppege omrder, hvor der erbehov for videre forskning, 2) et historisk review der sammenfatter denhistoriske udvikling inden for forskningen inden for et givent omrde. Detkan indeholde en skitse af den historiske formation af det givneforskningsomrde, ngle begivenheder/personer med srlig betydningfor det givne forskningsomrde, teoretiske eller metodiske tilgange medvsentlig betydning for det givne forskningsomrde, eller den historiskeudvikling af forskningsomrdet frem til samtiden, eller 3) et komparativtreview der beskriver forskellige traditioner og perspektiver i forhold til etgivent emne. Et komparativt review indeholder en kontrastering af toeller flere forskellige forskningstraditioners/perspektivers syn p etudvalgt emne eller begreb og illustrerer hvorledes forskellig litteraturundersttter disse perspektiver. En forskningsformidlende artikel p hjst 12.000 anslag inkl.mellemrum svarende til 5 normalsider. Artiklen skal vre henvendt tilsamfundsvidenskabelige kandidater og studerende, samt til andre medinteresse for analyse af samfundsvidenskabelige og/ellerforvaltningsmssige forhold. Et notat p hjst 12.000 anslag inkl. mellemrum svarende til 5normalsider. Notatet skal vre henvendt til en minister, endepartementschef, en ledelsesgruppe, en direktion eller andre personereller grupper med formaliseret beslutningskompetence. Notatet skalvre have en forside p hjst 2.400 anslag inkl. mellemrum svarende til

  21

 • 1 normalside, der opsummerer notatet, herunder baggrunden for notatetog dets indstilling/anbefaling. Notatet skal beskrive ensamfundsvidenskabelig og/eller forvaltningsmssig problemstilling oggive en begrundelse for og belyse konsekvenserne af notatets indstilling/anbefaling. Et handlings-eller lsningsorienteret projektforslag p hjst 12.000anslag inkl. mellemrum svarende til 5 normalsider. Projektforslaget skalvre udformet som en ansgning henvendt til en pulje, fond, offentliginstitution eller lignende inden for det samfundsvidenskabelige og/ellerforvaltningsmssige omrde. Projektansgningen skal skitsere ethandlingsorienteret projekt, der sigter mod at adressere en givenproblematik. Projektansgningen skal indeholde og kort skitsere: Titel,Titel, ansger(e), projektets forml, beskrivelse af baggrund/motivation/problemstillig, eventuelle samarbejdspartnere, projektets mlgruppe(r),succeskriterier/potentielle effekt(er), projektets konomi og projektplaninklusiv tidsplan og mileple. En digital formidlingsproduktion p hjst 12.000 anslag inkl.,mellemrum svarende til 5 normalsider. Denne kan f.eks. udarbejdes somen folder/brochure, et nyhedsbrev, eller et presse kit.Formidlingsproduktionen skal henvende sig bredt til personer medinteresse for analyse af samfundsvidenskabelige og/ellerforvaltningsmssige forhold i relation til projektet, men som ikke erspecialister/fagfller. Den digitale formidlingsproduktion skaludarbejdes i A4, A5 eller A6 og indeholde som minimum en forside og enbagside. Forsiden skal som minimum indeholde et design/logo derhenviser til de organisatoriske rammer materialet er udarbejdet irelation til (m gerne vre et konstrueret eksempel) samt en overskrift.Bagsiden skal som minimum indeholde et kortfattet resume ellerindholdsfortegnelse, kontaktinformation, samt produktionsdato.Formlet og mlgruppen for formidlingsproduktionen skal fremg klart.Formidlingsproduktionen br endvidere indeholde links til andenrelevant information/baggrundsrapporten sfremt denne findes digitalt.Formidlingsproduktioner vil typisk ogs indeholde, billeder,illustrationer, QR koder, audio og eller video mv. En kort forskningsartikel p 19.200-24.000 anslag inkl., mellemrumsvarende til 8-10 normalsider. Forskningsartiklen skal udarbejdes medudgangspunkt i projektets faste dele og vre henvendt til etvidenskabeligt tidsskrift inden for det samfundsvidenskabelige og/ellerforvaltningsmssige omrde. Forskningsartiklen kan have et teoretisk,metodisk eller empirisk sigte. Forskningsartiklen skal indeholde enintroduktion, en kontekstualisering, teori, metode og empiri, analyse ogkonklusion.

  Omfanget er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusivforside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Overstigerprojektdelene det tilladte omfang afvises de fra eksamen, og der er brugtet forsg.

  Prveform

  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten.Under prven afsttes op til 5 minutter pr. studerende til en selvvalgt,forberedt prsentation med afst i det flles projektarbejde pgrundlag af et handout, der kan vre et faktaark, en figur eller lignende.

  Prvens lngde, inkl. votering og tilbagemelding faststtes som flger:

  2 eksaminander: 45 minutter

  22

 • 3 eksaminander: 60 minutter 4 eksaminander: 75 minutter 5 eksaminander: 90 minutter 6 eksaminander: 105 minutter

  Hvis der er 4 eksaminander eller flere kan der indlgges en pause ieksaminationen, der tillgges prvens lngde.

  Gruppeprve eller individuel prve Gruppeprve

  Hjlpemidler til eksamen Noter, handouts og prsentationsudstyr

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ekstern

  5.3 3. semester5.3 3. semester

  Det 3. semester bestr af uddannelsesaktiviteter p bde Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab.

  FormlFormlSemester har til forml at give de studerende indsigt i reguleringsmssige aspekter af arbejdslivet, bde psamfundsmssigt, institutionelt og organisatorisk niveau. P baggrund af international forskning p omrdet gives destuderende et overblik over forskellige reguleringsformer og deres anvendelse nationalt, blandt andet i forhold til detdanske arbejdsmarked og regulering af arbejdsmiljfeltet. Desuden sigter semesteret p at give de studerende viden omog praktiske erfaringer med forskningsmssige perspektiver p aktuelle arbejdslivsproblematikker, samt at udviklederes forstelse af brug af forskningsmetoder, -resultater og formidling. Kurserne p socialvidenskab sigter p atKvalificere og forberede den studerende til analysen af sociale, samfundsmssige og socialvidenskabeligeproblemstillinger der er prget af de kompleksiteter som sociale og samfundsmssige forandringsprocesser skaber ivelfrdssamfundet i kombination med tendenser til nye former for stratifikation, fragmentering, segregering ogmarginalisering. Dette stiller krav om strke og tvrfaglige frdigheder og kompetencer p det teoretiske, metodiskeog analytiske omrde, for at kunne identificere, forst, forklare og evaluerer dynamikkerne, dilemmaerne, de socialekampe omkring disse sociale, samfundsmssige og socialvidenskabelige problemstillinger svel som konsekvenserne afdem indenfor forskellige policy omrder og for forskellige sociale grupper. Fokus er hermed p problemstillinger,teorier, metoder, analysestrategier og analyser af konkrete policy omrder. Der kan f.eks. fokuseres p perspektiver pforskellige politiske institutionelle eller organisatoriske tiltag, aktiviteter eller praksisformer indenfor et udvalgt policyomrde, i forhold tilsigtede og utilsigtede effekter af disse tiltag, aktiviteter og praksisformer overfor en givenmlgruppe inden for det socialvidenskabelige omrde.

  Uddannelseselementer i 3. semesterUddannelseselementer i 3. semesterSemesteret omfatter:Arbejdslivsstudier:

  Kursus: Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (10 ECTS) Kursus (valgkursus): Arbejde og Subjektivitet (5ECTS) eller 5 ECTS studieaktivitet p vrige fag p RUC eller

  anden uddannelsesinstitution. Der skal i hvert tilflde sges om forhndsgodkendelse i studienvnetSocialvidenskab:

  Valgkursus: Specialiseringskursus (10 ECTS). Den studerende vlger blandt de specialiseringskurser, somudbydes til Socialvidenskab i det aktuelle semester. Kurserne udbydes inden for rammerne af temaet: Socialog samfundsmssig analyse.

  Valgkursus: Videregende metodekursus (5 ECTS).Den studerende vlger blandt de metodekurser, som udbydes til Socialvidenskab i det aktuelle semester.*Den studerende kan vlge inden for:

  Videregende metodekursus aflst med en skriftlig opgave afleveret 7 dage efter kursusslut Videregende metodekursus aflst med 48-timers eksamen Videregende metodekursus aflst med portfolio Videregende metodekursus aflst med stedprve Videregende metodekursus aflst med skriftlig opgave samt poster-eksamen

  Kursusudbuddet vil fremg p kursus.ruc.dk.

  23

 • eller:

  Projektorienteret praktikforlb ( 15 ECTS) - Projekt

  TitelTitel Arbejde og subjektivitet (Arbejdslivsstudier)Arbejde og subjektivitet (Arbejdslivsstudier)

  Seneste ndring 1.9.2017

  Undervisningssprog Dansk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Den studerende opnr indsigt i forskellige

  (videnskabs)teoretiske tilgange til forstelse og analyse afproblemstillinger relateret til forholdet mellem arbejde ogsubjektivitet. Fokus rettes mod samtidsaktuelle diskussioner afmening i arbejdet og betydningen af faglighed som kilde til ogidentitets- og meningsdannelsesprocesser i arbejdslivet.

  Den studerende opnr indsigt i, hvordan forskellige tilgangeadresserer tiltag mod organisations- og medarbejderudviklingp forskellige mder i praksis.

  Frdigheder Den studerende bliver i stand til at arbejde med analyse og

  udvikling i relation til faglighedens rolle i moderneorganisationers udviklingsarbejde, herunder med fokus pkompetenceudvikling af medarbejdere p forskellige niveauer iarbejdslivet, samt i relation til de faglige organisationerstilgang til faglighedsunderstttende interessevaretagelse.

  Den studerende kan p et reflekteret, videnskabeligt grundlag,arbejde handlingsrettet med problemstillinger knyttet til mlom fremme af faglighed og lring i arbejdslivet.

  Den studerende kan formidle betydningen af nyeudviklingstiltag og diskutere disse med feltets aktrer p etreflekteret og videnskabeligt grundlag.

  Kompetencer Den studerende kan efter afsluttet kursus anvende sin viden til

  at forholde sig analytisk og kritisk til forskellige former forfaglighedsforstelser og kompetenceudviklingsstrategier iarbejdslivet og dermed p et operationelt plan indg isamarbejde med andre faglige aktrer og beslutningstagereom udvikling af faglighed og lringsmuligheder i arbejdslivet.

  Overordnet indhold

  I dette kursus gives den studerende teoretisk og praktisk indsigt isprgsml vedrrende forholdet mellem arbejde og subjektivitet. Derfokuseres i undervisningens tilrettelggelse p udfoldelse af teoretisketilgange til forstelse af faglighed, mening i arbejdet, samt forskelligeaspekter af lring og kompetenceudvikling i arbejdslivet. Derintroduceres til forskellige teoretiske positioner og betydningen af disse irelation til forstelse af det komplekse samspil mellemorganisationsstrukturer, faglighed og identitets- ogmeningsdannelsesprocesser i arbejdslivet. Kurset beskftiger sigendvidere med betydningen heraf i forhold til praksis, f.eks. via konkreteeksempler fra forsknings- og udviklingsarbejde p omrdet.

  Undervisnings- og arbejdsform

  Undervisningen gennemfres som en forelsningsrkke medforelsninger, studenterprsentationer og flles diskussioner afkursuslitteraturen. Studenterprsentationerne tager udgangspunkt i enform, som bestemmes af de kursusansvarlige (fx ved udlevering af

  24

 • guidende lsesprgsml). Oplggene evalueres ved direkte feedbackfra undervisere og de vrige studerende.

  Prveform

  Aktiv, regelmssig og tilfredsstillende deltagelse. Regelmssigdeltagelse defineres som 80 % fremmde til kursets undervisning. Derkan indg skriftlige opgaver i kursusforlbet. Der forventes herudovergenerelt aktiv deltagelse i oplg, velser og flles diskussioner.ellerEn essay-opgave, der omfatter hele kursuslitteraturen p minimum 8 ogmaksimalt 12 af 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, inklusiv forside,indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Essay der ikkeoverholder det minimale og maksimale antal anslag vil blive afvist frabedmmelse. Den studerende har 14 dage til at besvare opgaven, eftersidste kursusgang.

  Ved omprve skal den studerende aflevere et nyt essay. Den studerendehar 14 dage til at udarbejde nyt essay efter underviserens bedmmelse.Dette er det andet eksamensforsg.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse Bestet/Ikke bestet

  Censur Intern

  TitelTitel Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (Arbejdslivsstudier)Anvendelsesorienteret arbejdslivsforskning (Arbejdslivsstudier)

  Seneste ndring 1.9.2017

  Undervisningssprog Dansk

  Type Obligatorisk kursus

  ECTS-normering 10 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Forlbet vil p baggrund af forskning p det hjeste

  internationale niveau give den studerende dybtgende indsigt ien afgrnset problemstilling i arbejdslivet, og i udvalgteteorier og metoder, anvendt i arbejdslivsforskning.

  Den studerende bliver i stand til at reflektere over udvalgtemetoders betydning for arbejdslivsforskning, samt dissesbetyding for forskningens anvendelsesmuligheder

  Frdigheder Forlbet vil udvikle den studerendes frdigheder i at vurdere

  den videnskabelige vrdi af arbejdslivsforskning, og forlbetvil give den studerende frdigheder i vurdering afforskningsresultater

  Forlbet vil give den studerende frdigheder i at vurdereforskningsresultater og disses implikatioer for praksis

  Kompetencer Den studerende vil blive i stand til at indg i et samspil med

  forskning, hvilket vil styrke den studerendes evne til at anvendeforskningsbaseret viden og indg selvstndigt i analytiskeopgaver i praksis. Forlbet vil styrke den studerendesforudstninger, processuelle forudstninger for at skrivespeciale og for at indg i en egentlig forskerkarriere

  Overordnet indhold

  25

 • Formlet med forlbet er at give den studerende dybdegendeeksemplarisk indsigt i arbejdslivsforskningens problemstillinger, metoderog formidling. Herunder forskningens samspil med praksis.

  Undervisnings- og arbejdsform

  Dette studieforlb gennemfres i relation til vsentligeforskningstematiske projekter og omrder, som involverer videnskabeligtpersonale knyttet til Arbejdslivsstudier. Studienvnet tager lbendestilling til, hvilke omrder og projekter, der skal indg i forlbet, ud fraden aktuelle forskning ved center for arbejdslivsforskning. I relation tildet enkelte forskningstematiske projekter og omrder tilrettelgges etforlb. De studerende introduceres til forskningsteametsproblemstillinger og foreliggende viden p omrdet, og de studerendeskal stte sig ind i den forskningslitteratur, der kendetegner omrdet ogforetage en kritisk vurdering af denne. Endvidere skal de studerendegennem forlbet foretage en undersgelse of vurdering af, hvordan denrelevante forskningslitteratur kan anvendes og spille sammen mederfaringer og viden i praksis. en forsker tt tilknyttet til forskningstemaetfungerer som vejlder til hver af disse forlb.

  Forudstning for deltagelse Ingen

  Forudstninger for at kunne g til eksamen Ingen

  Prveform

  Aktiv, regelmssig og tilfredsstillende deltagelse. Regelmssigdeltagelse defineres som 80 % fremmde til kursets undervisning. Derkan indg skriftlige opgaver i kursusforlbet. Der forventes herudovergenerelt aktiv deltagelse i oplg, velser og flles diskussioner samtindividuel skriftlig hjemmeopgave i form af et essay, der maksimalt mfylde 5 til 7 normalsider af 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side,inklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag.Den studerende har 7 dage til at besvare opgaven. Essay der overstiger 7sider med 2400 anslag inklusiv mellemrum vil blive afvist frabedmmelse.ellerEn essay-opgave, der omfatter hele kursuslitteraturen p minimum 8 ogmaksimalt 14 af 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, inklusiv forside,indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Essay der ikkeoverholder det minimale og maksimale antal anslag vil blive afvist frabedmmelse. Den studerende har 14 dage (inkl. weekend og helligdage ),efter sidste kursusgang, til at besvare opgaven.

  Ved omprveprve kan den studerende aflevere et nyt essay. Denstuderende har 14 dage (inkl. weekend og helligdage )til at udarbejdenyt essay efter underviserens bedmmelse af opgaven. Dette er detandet eksamensforsg.

  Gruppeprve eller individuel prve Gruppeprve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Intern

  TitelTitel Specialiseringskursus med mundtlig prve (Socialvidenskab)Specialiseringskursus med mundtlig prve (Socialvidenskab)

  Seneste ndring pr. 1. september 2016

  Undervisningssprog Dansk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 10 ECTS

  26

 • Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden baseret p hjeste internationale niveau i forhold til et

  udvalgt omrde inden for sociale og samfundsanalytiskeproblemstillinger.

  Dyb indsigt i og kritisk refleksion p et videnskabeligt grundlagover det udvalgte omrdes teorier, metoder og praksisser, samtidentifikation af centrale videnskabelige problemstillingerinden for omrdet.

  Frdigheder Vurdere, vlge og mestre kursets videnskabelige teorier,

  metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillingerinden for kursets tema.

  Udfre analyser p et videnskabeligt grundlag og forholde siglsningsorienteret til centrale problemstillinger inden forkursets tema.

  Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden forkursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Skriftlige og mundtlige formidlingsfrdigheder.Kompetencer

  Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevanteproblemstillinger inden for kursets tema.

  Hndtere en tidsmssig afgrnset faglig situation og kunneprioritere og strukturere tid og stof.

  Kombinere skriftlige og mundtlige formidlingsformer. Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriftenSocial og samfundsmssig analyse. Forskningsmssige og teoretiske prmisser for analyser afsocialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger. Fremgangsmder ved analysen af komplekse videnskabeligeproblemstillinger p hjeste internationale niveau. Lsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

  Undervisnings- og arbejdsform

  Kursusforlb tager udgangspunkt i forelsninger, men vil tillige omfatteandre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, velser,studenteroplg, peer feedback og ekskursioner, svel som andrepraktiske aktiviteter.

  Prveform

  Individuel, mundtligt prve med udgangspunkt i pensum.Prven har en samlet varighed af 60 minutter fordelt p ca. 30 minuttersforberedelsestid (inkl. tiden til at trkke sprgsml) og ca. 30 minuttersmundtlig eksamination inklusive votering. De studerende inviteres til atkomme med forslag til eksamenssprgsml, og der udmeldes derefter8-15 sprgsml, der tilsammen dkker pensum. Ved prvens begyndelsetrkker den studerende 2 sprgsml. De 2 sprgsml dannerudgangspunkt for eksaminationen, hvor den studerende efterforberedelsestiden prsenterer og diskuterer sprgsmlene p baggrundaf pensum.

  Der kan ved eksaminationen sprges ind til hele kursets pensum. Allehjlpemidler er tilladt i forberedelseslokalet. I eksamenslokalet er alenenoter skrevet i forberedelsestiden tilladt. Den kursusansvarlige kantillade, at srlige hjlpemidler er tilladt i eksamenslokalet, fxforberedte hand-outs eller lignende.

  Omprve er den samme som den ordinre prveform.

  27

 • Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle (jf. ovenfor)

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Intern

  TitelTitel Specialiseringskursus med portfolio (Socialvidenskab)Specialiseringskursus med portfolio (Socialvidenskab)

  Seneste ndring pr. 1. september 2016

  Undervisningssprog Dansk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 10 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden baseret p hjeste internationale niveau i forhold til et

  udvalgt omrde inden for Social og samfundsanalytiskeproblemstillinger.

  Dyb indsigt i og kritisk refleksion p et videnskabeligt grundlagover det udvalgte omrdes teorier, metoder og praksisser, samtidentifikation af centrale videnskabelige problemstillingerinden for omrdet.

  Frdigheder Vurdere, vlge og mestre kursets videnskabelige teorier,

  metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillingerinden for kursets tema.

  Udfre analyser p et videnskabeligt grundlag og forholde siglsningsorienteret til centrale problemstillinger inden forkursets tema.

  Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden forkursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Frdighed i kunne formidle viden til bde fagfller og ikke-specialister.

  Kompetencer Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -

  strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevanteproblemstillinger inden for kursets tema.

  Kompetence til skriftligt at sammenfatte det vsentligste fraen tekst og stte teksten indhold i relation til et overordnettema.

  Refleksion over egen lring og ansvar for egen fagligeudvikling.

  Overordnet indhold

  Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriftenSocial og samfundsmssig analyse Forskningsmssige og teoretiske prmisser for analyser afsocialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger. Fremgangsmder ved analysen af komplekse videnskabeligeproblemstillinger p hjeste internationale niveau. Lsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

  Undervisnings- og arbejdsform

  Kursusforlb tager udgangspunkt i forelsninger, men vil tillige omfatteandre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, velser,studenteroplg, peer feedback og ekskursioner, svel som andrepraktiske aktiviteter.

  PrveformDen studerende skal i lbet af kurset og ved kursets afslutning aflevereen individuel udarbejdet portfolio bestende af et antal produkter p

  28

 • forhnd fastsat af den kursusansvarlige. Produkterne kan fx vreskriftlige velser, wiki-bidrag, peer-feedback mm.Der gives n samlet karakter for portfolien.Omprve er den samme som den ordinre prveform.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  TitelTitel Specialiseringskursus med skriftlige opgaver (Socialvidenskab)Specialiseringskursus med skriftlige opgaver (Socialvidenskab)

  Seneste ndring pr. 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 10 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden baseret p hjeste internationale niveau i forhold til et

  udvalgt omrde inden for Social og samfundsanalytiskeproblemstillinger.

  Dyb indsigt i og kritisk refleksion p et videnskabeligt grundlagover det udvalgte omrdes teorier, metoder og praksisser, samtidentifikation af centrale videnskabelige problemstillingerinden for omrdet.

  Frdigheder Vurdere, vlge og mestre kursets videnskabelige teorier,

  metoder og redskaber i forhold til centrale problemstillingerinden for kursets tema.

  Udfre analyser p et videnskabeligt grundlag og forholde siglsningsorienteret til centrale problemstillinger inden forkursets tema.

  Formidle og diskutere relevante problemstillinger inden forkursets tema i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Skriftlige formidlingsfrdigheder med forskelligetidshorisonter

  Kompetencer Anvende og udforme forskellige analyseteknikker og -

  strategier i forhold til praktisk og teoretisk relevanteproblemstillinger inden for kursets tema.

  Hndtere en tidsmssig afgrnset faglig situation og kunneprioritere og strukturere tid og stof .

  Refleksion over egen lring og ansvar for egen fagligeudvikling.

  Overordnet indhold

  Specialiseringskurserne udbydes i relation til tematikken og overskriftenSocial og samfundsmssig analyse Forskningsmssige og teoretiske prmisser for analyser afsocialvidenskabelige, politiske og administrative problemstillinger. Fremgangsmder ved analysen af komplekse videnskabeligeproblemstillinger p hjeste internationale niveau Lsningsorienterede tilgange til centrale aktuelle problemstillinger.

  Undervisnings- og arbejdsformKursusforlb tager udgangspunkt i forelsninger, men vil tillige omfatteandre undervisnings- og arbejdsformer som gruppearbejde, velser,studenteroplg, peer feedback og ekskursioner, svel som andre

  29

 • praktiske aktiviteter.

  Under kursusforlbet udarbejdes en skriftlig opgave, som er enbesvarelse af et sprgsml, som udleveres ved kursusstart.

  Prveform

  Prven bestr af to dele:

  1. Den frste delopgave er en besvarelse af et sprgsml, somudleveres ved kursusstart. Besvarelsen m ikke overstige12.000 anslag inklusive mellemrum svarende til femnormalsider. Besvarelsen afleveres i forbindelse med sidstekursusgang.

  2. Den anden delopgave er en 48-timers opgave. 48-timersopgaven udleveres efter sidste kursusgang. Heller ikke48-timers opgaven m overstige 12.000 anslag inkl. mellemrumsvarende til fem normalsider.

  Omfanget af opgaverne er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr.side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag.Opgaverne afvises begge fra eksamen, hvis n eller begge overstiger detmaksimale omfang og der er brugt et eksamensforsg.Der gives nsamlet karakter. De to delopgaver vgter ligeligt ved bedmmelsen.

  Omprve: Har den studerende ikke afleveret den frste skriftlige opgaveved sidste kursusgang afleveres denne senest to uger efter kursetsafslutning. Omprven til den 48-timers skriftlige hjemmeopgave foregr ireeksaminationsperioden.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  TitelTitelVideregende metodeVideregende metodekursus aflstkursus aflst med skriftlig opgavemed skriftlig opgaveafleveret 7 dage efter kursusslutafleveret 7 dage efter kursusslut

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier Viden

  30

 • Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deresanvendelse og relevans p videregende niveau.

  Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/ellerpraksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske

  og/eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede

  undersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner.

  Prveform

  Eksamen bestr af en individuel skriftlig metodeopgave, som diskutererog problematiserer forskellige mulige metodiske tilgange. Opgavenafleveres senest en uge efter kursets afslutning. Opgaven m ikkeoverstige 24.000 anslag inkl. mellemrum svarende til 10 normalsider.Omfanget af opgaven er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr.side, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag.Opgaven afvises fra eksamen, hvis den overstiger det maksimale omfangog der er brugt et eksamensforsg.Omprve: Omprven bestr af en ugeeksamen som flger de sammebestemmelser som den ordinre eksamen.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  TitelTitel Videregende metodeVideregende metodekursuskursus aflst med stedprveaflst med stedprve

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterierViden

  Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deresanvendelse og relevans p videregende niveau.

  31

 • Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/ellerpraksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske

  og/eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede

  undersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner.

  PrveformKurset afprves ved fire timers skriftlig stedprve.

  Omprven flger de samme bestemmelser som den ordinre eksamen.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  TitelTitelVideregende metodeVideregende metodekursuskursus aflst med skriftlig opgave samtaflst med skriftlig opgave samtmundtligmundtlig poster-eksamenposter-eksamen

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

  anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

  praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske

  og/eller praksisrettede metoder.

  32

 • Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige ogprofessionelle praksis.

  Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettedeundersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner.

  Prveform

  Kurset afprves med en mundtlig eksamination p grundlag af enskriftlig opgave og en poster indenfor metodekursets tema. Bde opgaveog poster udarbejdes i grupper af 2-6 studerende.Den skriftlige opgave m maksimalt fylde 8 sider 2400 anslag (inkl.mellemrum), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste ogeventuelle bilag. Posteren skal vre i plakatformat (2xA2) eller lignendeformat.Posteren prsenteres ved den mundtlige eksamen. Den skriftlige opgaveog posteren afleveres (i digital form) ved kursets afslutning.Forudensprgsml til den skriftlige opgave og posteren vil sprgsml til pensumblive inddraget til den mundtlige eksamination.De studerende eksamineres gruppevis. Eksamens varighed ges med 10minutter pr. studerende, dvs. 2 eksaminander: 20 minutter, 3eksaminander: 30 minutter, osv. (eksklusiv votering).Studielederen kan undtagelsesvis give tilladelse til, at den studerendeudarbejder opgaven individuelt. Gives tilladelsen skal den skriftligeopgave fylde maks. 5 sider 2400 anslag (inkl. mellemrum), eksklusivforside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag, og denmundtlige eksamen vil vare 15 minutter.Der gives n samlet bedmmelse for den skriftlige opgave og denmundtlige eksamen.Omprve har samme form som den ordinre eksamen.

  Gruppeprve eller individuel prve Gruppeprve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Intern

  TitelTitel Videregende metodeVideregende metodekursuskursus aflst med portfolioaflst med portfolio

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  33

 • Lringsudbytte/bedmmelseskriterier

  Viden Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deres

  anvendelse og relevans p videregende niveau. Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/eller

  praksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analysere ved hjlp af akademiske

  og/eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle praksis. Formidle og diskutere akademiske og/eller praksisrettede

  undersgelser i en sproglig form, der er korrekt, klar, fagligtprcis, velstruktureret og velargumenteret.

  Kompetencer Samarbejde med kolleger i anvendelsen af forskellige

  akademiske og/eller praksisrettede metoder og analyseformeri forhold til relevante problemstillinger i forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Refleksion over egen lring og ansvar egen faglige udvikling.

  Overordnet indhold

  Forskningsmssige og professionelle prmisser forakademiske og praksisrettede analyser.

  Fremgangsmder ved brugen af akademiske og/ellerpraksisrettede redskaber i henholdsvis forskningsmssige ogprofessionelle kontekster.

  Undervisnings- og arbejdsformForelsninger, velser, studenter-prsentationer, peer feedback ogdiskussioner. Kurset forudstter den studerendes medvirken ogengagement p kursusgangene.

  Prveform

  Kurset aflses med en portfolio bestende af et antal produkter fastsat afden kursusansvarlige. Produkterne kan fx vre mundtlige oplg,skriftlige velser, wiki-bidrag, peer-feedback mm.Omprve: Der udleveres et sprgsml til besvarelse. De studerende har48 timer til udarbejdelsen af opgaven. Opgaven m ikke overstige 12.000anslag inkl. mellemrum svarende til fem normalsider. Omfanget afopgaverne er baseret p 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusivforside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaverneafvises fra eksamen, hvis de overstiger det maksimale omfang og der erbrugt et eksamensforsg.

  Gruppeprve eller individuel prve Individuel prve

  Hjlpemidler til eksamen Alle

  Bedmmelse 7-trins-skalaen

  Censur Ingen

  TitelTitel Videregende metodeVideregende metodekursuskursus aflstaflst med 48-timers eksamenmed 48-timers eksamen

  Seneste ndring 1. september 2017

  Undervisningssprog Dansk eller Engelsk

  Type Valgkursus

  ECTS-normering 5 ECTS

  Lringsudbytte/bedmmelseskriterier Viden

  34

 • Viden om akademiske og/eller praksisrettede metoder, deresanvendelse og relevans p videregende niveau.

  Forstelse for og kritisk refleksion over akademiske og/ellerpraksisrettede metoder inden for den samfundsvidenskabeligeforskning og dens anvendelser indenfor den studerendesfremtidige profession som fx underviser, projektleder,konsulent, leder eller forsker.

  Frdigheder Udfre undersgelser og analyser ved hjlp af akademiske og/

  eller praksisrettede metoder. Vurdere og vlge metoder inden for den forskningsmssige og

  professionelle pr