STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier og...STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier Socialvidenskab ... e

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier og...STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier Socialvidenskab ......

 • STUDIEORDNING forArbejdslivsstudierogSocialvidenskab

  CAND.SOC.

  ROSKILDE UNIVERSITET

 • 1

 • Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgrelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- ogkandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgrelsen) med senere ndringer og Fllesregler af 27.september 2012 med senere ndringer.

  1.1. Om uddannelsenOm uddannelsen1.1 Forml1.2 Kompetenceprofil1.3 Hovedomrdetilknytning1.4 Normering1.5 Titel1.6 Studienvn1.7 Censorkorpstilknytning

  2.2. Adgangskrav og meritAdgangskrav og merit2.1 Adgangskrav2.2 Merit2.3 Forhndsmerit

  3.3. Uddannelsens elementerUddannelsens elementer3.1 Kurser3.2 Projekter3.3 Projektorienteret praktikforlb3.4 Speciale

  4.4. Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning4.1 Skematisk oversigt4.2 Anbefalet studieforlb

  5.5. UddannelsenUddannelsen5.1 1. semester5.2 2. semester5.3 3. semester5.4 4. semester - specialet

  6.6. Generelle bestemmelserGenerelle bestemmelser6.1 Tilmelding/framelding og omprve6.2 Srlige prvevilkr6.3 Faglige udvlgelseskriterier6.4 Bestelseskrav6.5 Frist for afslutning af uddannelse

  7.7. Dispensation og klageadgangDispensation og klageadgang7.1 Dispensation7.2 Klageadgang

  8.8. Ikrafttrdelses- og overgangsbestemmelserIkrafttrdelses- og overgangsbestemmelser8.1 Ikrafttrden8.2 Overgangsregler

  9.9. AdgangskravAdgangskrav9.1 Retskrav9.2 Andre adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC9.3 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra andre universiteter9.4 Adgangsgivende professionsbacheloruddannelser9.5 Ansgere uden adgangsgivende bacheloruddannelser9.6 Ansgere uden bacheloruddannelser

  Bilag 1.Bilag 1. ndringerndringer

  2

 • 1. Om uddannelsen1. Om uddannelsen

  Kandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab er en tvrfaglig uddannelse, som bestr afstudier af to selvstndige fag, hvoraf Arbejdslivsstudier udgr fag 1 og Socialvidenskab udgr fag 2.

  1.1 Forml1.1 Forml

  Formlet med kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab er at videreudvikleden studerendes viden, frdigheder og kompetencer inden for problemstillinger relateret til arbejdsforhold, herunderarbejdsmilj, lring, sociale relationer i arbejdet, samarbejdsformer, medarbejderinvolvering, arbejdets organisering ogorganisationsudvikling. Ligeledes vil den studerende opnr viden, frdigheder og kompetencer i relation til arbejdetssamfundsmssige og sociale betydning, herunder beskftigelsesforhold og -politik og velfrd. Kompetencerne udviklesmed srligt henblik p at kvalificere til arbejde inden for konsulentvirksomheder, der beskftiger sig med udvikling ogvirksomheder og arbejdsforhold. Virksomheder med ansvar for udvikling af arbejdsmilj, arbejdsforhold oglring.Human Resource afdelinger i private og offentlige virksomheder. Arbejdsmiljapparatet. I privat-offentligesamarbejde om jobskabelse og fastholdelse. I private og offentlige institutioner, der beskftiger sig med rehabilitering.Iarbejdsmarkedsorganisationerne. I den offentlige beskftigelsesindsats med udredninger, analyser, evalueringer samtadministration. Samt i tilknytning til beskftigelse af udsatte grupper: integration, ligestilling og beskftigelse psrlige vilkr.Kombinationskandidatuddannelsen skal endvidere give kandidaten faglige forudstninger for at pbegynde enforskeruddannelse.

  Uddannelsen udbydes p dansk.Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

  1.2 Kompetenceprofil1.2 Kompetenceprofil

  Kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab giver den studerende flgendekompetencer:

  Viden: Forskningsbaseret indsigt i samfundsmssige, organisatoriske og socialpsykologiske aspekter af arbejdet som

  en afgrende menneskelig aktivitet. Forskningsbaseret viden om forskellige reguleringsformer og deres anvendelse i forhold til arbejdslivet Indsigt i og forskningsbaseret viden om forandringer og forandringsprocesser i arbejdslivet med srligt

  henblik p deltagelse og medarbejderinvolverende metoder. Indsigt i teorier, metoder og resultater fra den internationale forskningsfront i arbejdslivsforskningen. Indsigt i centrale empiriske forhold, metoder og teorier indenfor fagfeltet Socialvidenskab Viden om sociale og samfundsmssige forandringsprocesser og sprgsml om retfrdighed og uretfrdighed

  i relation til arbejdsmarkedet svel som til andre samfundsmssige og sociale arenaer. Indsigt i arbejdsmarkeds- og socialpolitiske problemstillinger i forhold til fordelingsmssige sprgsml, social

  stratifikation og sociale polarisering. Et srligt fokus p arbejdslivets betydning for det moderne samfund, og viden om hvorledes arbejdslivets

  indhold og kvalitet indgr i et samspil med beskftigelses-, arbejdsmilj- og socialpolitik.

  Frdigheder: Kan udvlge og anvende relevante teorier og metoder til analyse af arbejdslivsproblemstillinger. Kan ndersge, analysere og lsningsudvikle p arbejdslivsproblemstillinger. Frdighed i at planlgge, gennemfre og evaluere forandringsprocesser i arbejdslivet. Kan foretage etisk begrundede valg af metoder og redskaber i omgangen med arbejdslivets aktrer. Kan kritisk at vurdere nye forskningsbaserede teorier, metoder og resultater p feltet. Kan anvende socialvidenskabelige teorier og metoder. Frdigheder i at udvlge og begrunde valget af socialvidenskablige teorier og metoder.

  3

 • Frdigheder i at analysere arbejdslivsrelaterede problemstillinger med socialvidenskabelige teorier ogmetoder.

  Kompetencer: Indg i et praksisfllesskab af fagfller med henblik p at vedligeholde og videreudvikle egne og de vriges

  viden, frdigheder og kompetencer. Formidle til og indg i dialog med berrte aktrer indenfor arbejdsliv. Kan arbejde med arbejdslivsmssige og socialvidenskabelige problemstillinger p et fagligt og kritisk

  reflekteret grundlag. Kan tage ansvar for egen faglig udvikling

  1.3 Hovedomrdetilknytning1.3 Hovedomrdetilknytning

  Uddannelsen hrer under det samfundsvidenskabelige og hummanistiske hovedomrde. Uddannelseselementerne forSocialvidenskab hrer under det samfundsvidenskabelige hovedomrde.

  1.4 Normering1.4 Normering

  Kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab er en 2-rig uddannelse normerettil 120 ECTS.

  1.5 Titel1.5 Titel

  cand.soc. i Arbejdslivsstudier og SocialvidenskabMaster of Science (MSc) in Social sciences in Working Life Studies and Social Science

  1.6 Studienvn1.6 Studienvn

  Uddannelsen hrer under Studienvn for Psykologi, Pdagogik og Arbejdsliv.

  1.7 Censorkorpstilknytning1.7 Censorkorpstilknytning

  Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for teksam, teknologisk samfundsvidenskabelig planlgning.Uddannelseselementer for Socialvidenskab hrer under censorkorpset for forvaltningsuddannelserne og global studies.

  2. Adgangskrav og merit2. Adgangskrav og merit

  2.1 Adgangskrav2.1 Adgangskrav

  Se bilag

  2.2 Merit2.2 Merit

  Roskilde Universitet kan, p baggrund af ansgning fra den studerende eller ved almindelige regler fastsat afuniversitetet, godkende, at uddannelseselementer bestet p en anden dansk eller udenlandsk uddannelse p sammeniveau, kan trde i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen p Roskilde Universitet, jf.Uddannelsesbekendtgrelsen.FrstartmeritFrstartmeritStuderende er, ved optagelse p uddannelsen, forpligtet til at sge merit for uddannelseselementer, som tidligere erbestet p en ikke-afsluttet kandidatuddannelse. Roskilde Universitet kan godkende, at bestedeuddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse p samme niveau trder i stedet foruddannelseselementer i uddannelsen, jf. kandidatadgangsbekendtgrelsen.

  4

 • 2.3 Forhndsmerit2.3 Forhndsmerit

  Studerende kan, som en del af uddannelsen, sge Roskilde Universitet om forhndsmerit for at gennemfreuddannelseselementer ved et andet universitet i Danmark eller udlandet.Den studerende forpligter sig til at sende dokumentation for om de uddannelseselementerne er bestet eller ej,dokumentationen skal sendes til Roskilde Universitet. Godkendelsen af forhndsmeritten kan kun ske p baggrund afdokumentationen. Nr dokumentationen er modtaget, vil Roskilde Universitet administrativt godkende, atuddannelseselementerne meriteres ind i uddannelsen.Den studerende giver sit samtykke til, at Roskilde Universitet m indhente de ndvendige oplysninger hosvrtsuniversitetet, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen.Hvis de forhndsgodkendte uddannelseselementer f.eks. ikke udbydes af vrtsuniversitetet, kan den studerende sgeom ndring af godkendelsen.

  3. Uddannelsens elementer3. Uddannelsens elementer

  3.1 Kurser3.1 Kurser

  Disse studieelementer skal give den studerende en teoretisk og metodisk viden samt frdigheder inden foruddannelsens fagomrde. Den studerende skal fagligt forberedes til at kunne fordybe sig i problemstillinger, der errelevante i forhold til projektarbejde og specialet. Kursusformen kan vre forelsninger, holdundervisning,casearbejde, workshops m.m.

  3.2 Projekter3.2 Projekter

  Projektarbejdet er problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret. Det skal udvikle og dokumentere denstuderendes frdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrnset fagligt emne.Projektarbejdet indebrer en valgfri og selvstndig formulering af et problem inden for rammerne i studieordningen.Projektarbejdet foregr i grupper bestende af 2-6 studerende. Emnet for projektarbejdet vlges af de studerendeinden for de emner og temaer, som studienvnet har fastsat. Studielederen kan i srlige tilflde tillade, at enstuderende udarbejder et projekt eller eksamineres alene.

  3.3 Projektorienteret praktikforlb3.3 Projektorienteret praktikforlb

  En studerende kan sge studienvnet om forhndsgodkendelse til at gennemfre et sr