STUDIEORDNING for Maskinmesteruddannelsen ... STUDIEORDNING for ¢â‚¬â€ŒMaskinmesteruddannelsen¢â‚¬â€Œ Professionsbacheloruddannelsen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIEORDNING for Maskinmesteruddannelsen ... STUDIEORDNING for...

 • STUDIEORDNING for

  ”Maskinmesteruddannelsen”

  Professionsbacheloruddannelsen i

  maritim og maskinteknisk ledelse drift

  BTecMan & MarEng

  Version 3

  (ny bekendtgørelse 22/12/2012)

  gældende for studerende der påbegynder uddannelsen pr.

  August 2014

 • MARTEC Studieordning

  Semester:

  1. + 9. BM Studieretning:

  Maskinmester Udarbejdet af:

  BTH Dokumentbetegnelse

  Gældende fra:

  Januar 2013

  Indholdsfortegnelse

  FORORD ....................................................................................................................... 3

  KAPITEL 1 (FORMÅL MV.) .......................................................................................... 4

  1.1 MARTEC’s overordnede målsætninger........................................................................ 5 1.2 Kvalitet .......................................................................................................................... 9 1.3 Adgangskrav ............................................................................................................... 10 1.4 Orlov ............................................................................................................................ 11

  KAPITEL 2 UDDANNELSENS STRUKTUR, UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER MV. ............................................................................................. 11

  2.1 Uddannelsesstruktur .................................................................................................. 11 2.2 PBL som pædagogisk metode på maskinmesterstudiet ............................................ 3 2.3 Videns søgning ............................................................................................................. 4 2.4 Andre undervisningsmetoder ...................................................................................... 4 2.5 Organisering i forbindelse med projektarbejder ........................................................ 5 2.6 Vejlederfunktioner ........................................................................................................ 6 2.7 Kvalitetsudvikling .......................................................................................................... 6 2.8 Studietur ....................................................................................................................... 6 2.9 Laboratorieforsøg og skriftlige opgaver ...................................................................... 7 2.10 Bedømmelse (prøver og eksamen) ............................................................................. 7 2.11 Reeksamen/omprøve ................................................................................................... 8 2.12 Bedømmelsesplan ...................................................................................................... 10 2.13 Internationalisering – med engelsk som arbejdssprog ............................................ 12

  KAPITEL 3 VALGFAG OG SPECIALELINJER ........................................................ 13

  3.1 Formål ......................................................................................................................... 13 3.2 Struktur ....................................................................................................................... 14 3.3 Fællesfag: Global kommunikation ............................................................................. 14 3.5 Automationslinjen....................................................................................................... 14 3.6 Energi og miljølinjen, herunder energivejledning, -optimering og -beregning ...... 15 3.7 Offshorelinjen ............................................................................................................. 16 3.8 Søfartslinjen ................................................................................................................ 18

  KAPITEL 4 EVALUERING OG ORGANISERING .................................................... 18

  4.1 De studerendes evaluering af undervisningen:........................................................ 19 4.2 MARTEC’s evaluering af forløbet ............................................................................... 19 4.3 Undervisernes organisering ....................................................................................... 19

  KAPITEL 5 MERIT, STUDIEAKTIVITET OG DISPENSATION ................................. 21

  5.1 Merit .................................................................................................................................. 21 5.2 Regler om den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet .................................... 22 5.3 Konsekvenser af ikke overholdelse af deltagelsespligten som forudsætningskrav for at gå til

  prøve 22 5.4 Kriterier for ophør af indskrivning for studerende, som ikke er studieaktive. ........................ 23 5.5 Dispensation....................................................................................................................... 23

 • MARTEC Studieordning

  Semester:

  1. + 9. BM Studieretning:

  Maskinmester Udarbejdet af:

  BTH Dokumentbetegnelse

  Gældende fra:

  Januar 2013

  Side 3 af 41

  Forord

  MARTEC har udarbejdet denne studieordning for maskinmesteruddannelsen, i overensstemmelse med bekendtgørelsen om maskinmesteruddannelsen af 17/12/2012.

  Studieordningen er udarbejdet af uddannelseschefen i samarbejde med lærerkollegiet. MARTEC ser Maskinmesteruddannelsen som et samlet uddannelsesforløb, hvor der hele tiden arbejdes på, at de studerende skal opleve studiet med teknisk- og teoretiske faglig progression fra start til slut.

  Uddannelsens indhold fokuserer iht. bekendtgørelsen for maskinmesteruddannelsen både på den håndværksmæssige og den teoretiske del af maskinmesterprofessionen. I indledningen af uddannelsen (BM1-BM3) arbejdes der med de opstillede håndværksmæssige mål, mens målene i

  den mere teoretisk faglige side af maskinmesterprofessionen placeres i den resterende del af uddannelsen (BM4-BM9). Den studerende vil opleve visse forskelle i struktur og pædagogiske overvejelser, herunder metodik og didaktik afhængig af på hvilket niveau i uddannelsesforløbet

  den studerende befinder sig.

  MARTEC følger behovet for fornyelse af studieordningen. En revision af denne kan iværksættes af MARTEC i forbindelse med ændringer af love og/eller bekendtgørelser. Lærergruppens evaluering

  af afsluttede forløb kan også give forslag til ændringer. Studieordningen bliver revideret løbende min. 1 gang om året og godkendes af MARTEC’s ledelse.

  Denne studieordning er gældende for studerende der påbegynder uddannelse til maskinmester med studiestart januar 2013 eller senere og betegnes ”STUDIEORDNING FOR

  Maskinmesteruddannelse PBA, Version X af YY.ZZ.20XX”

  Studieordningen, der angiver de nærmere regler for uddannelsen til maskinmester, er udfærdiget i henhold til følgende love, bekendtgørelser og SFS rundskrivelser.

   Lov om maritime uddannelser, LBK nr. 660 af 16/05/2015

   BEK nr. 1289 af 14/12/2009 om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser med senere ændringer

   BEK nr. 1373 af 16/12/2009 om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser

   BEK nr. 543 af 22/05/2014 om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

   BEK nr. 100 af 31/01/2007 Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr (samt

  ændringsbekendtgørelse BEK nr. 1094 af 28/11/2011)

  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170027 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170027 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129103 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129103 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129243 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129243 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163317 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163317 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31045 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139002 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139002

 • MARTEC Studieordning

  Semester:

  1. + 9. BM Studieretning:

  Maskinmester Udarbejdet af:

  BTH Dokumentbetegnelse

  Gældende fra:

  Januar 2013

  Side 4 af 41

  KAPITEL 1 (Formål mv.)

  I henhold til § 1 i bekendtgørelsen om maskinmesteruddannelsen af 22/12/2006 beskrives følgende formål med Maskinmesteruddannelsen på professionsbachelorniveau.

  Maskinmesteruddannelsen (Professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, på engelsk - Bachelor of Technology Management and Marine Engineering) har til formål at kvalificere de studerende til på ledelsesniveau i skibe og i virksomheder i land at varetage ansvaret

  for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer og herunder forestå, at disse anlæg og installationer drives optimalt ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

  Den studerende skal efter endt uddannelse opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW- konventionen), kapitel III/2