Click here to load reader

STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier Kommunikation og...STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier Kommunikation ... e

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier Kommunikation og...STUDIEORDNING for Arbejdslivsstudier...

 • STUDIEORDNING forArbejdslivsstudierogKommunikation

  CAND.SOC.

  ROSKILDE UNIVERSITET

 • 1

 • Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgrelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- ogkandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgrelsen) med senere ndringer og Fllesregler af 27.september 2012 med senere ndringer.

  1.1. Om uddannelsenOm uddannelsen1.1 Forml1.2 Kompetenceprofil1.3 Hovedomrdetilknytning1.4 Normering1.5 Titel1.6 Studienvn1.7 Censorkorpstilknytning

  2.2. Adgangskrav og meritAdgangskrav og merit2.1 Adgangskrav2.2 Merit2.3 Forhndsmerit

  3.3. Uddannelsens elementerUddannelsens elementer3.1 Kurser3.2 Projekter3.3 Projektorienteret praktikforlb3.4 Speciale

  4.4. Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning4.1 Skematisk oversigt4.2 Anbefalet studieforlb

  5.5. UddannelsenUddannelsen5.1 1. semester5.2 2. semester5.3 3. semester5.4 4. semester - specialet

  6.6. Generelle bestemmelserGenerelle bestemmelser6.1 Tilmelding/framelding og omprve6.2 Srlige prvevilkr6.3 Faglige udvlgelseskriterier6.4 Bestelseskrav6.5 Frist for afslutning af uddannelse

  7.7. Dispensation og klageadgangDispensation og klageadgang7.1 Dispensation7.2 Klageadgang

  8.8. Ikrafttrdelses- og overgangsbestemmelserIkrafttrdelses- og overgangsbestemmelser8.1 Ikrafttrden8.2 Overgangsregler

  9.9. AdgangskravAdgangskrav9.1 Retskrav9.2 Andre adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC9.3 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra andre universiteter9.4 Adgangsgivende professionsbacheloruddannelser9.5 Ansgere uden adgangsgivende bacheloruddannelser9.6 Ansgere uden bacheloruddannelser

  Bilag 1.Bilag 1. ndringerndringer

  2

 • 1. Om uddannelsen1. Om uddannelsen

  Kandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Kommunikation er en tvrfaglig uddannelse, som bestr afstudier af to selvstndige fag, hvoraf Arbejdslivsstudier udgr fag 1 og Kommunikation udgr fag 2.

  1.1 Forml1.1 Forml

  Formlet med kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Kommunikation er at videreudvikleden studerendes viden, frdigheder og kompetencer inden for sociale, kulturelle, sundhedsmssige problemstillingerknyttet til arbejdslivet. Uddannelsen giver de studerende en teoretisk og praktisk relateret forstelse af forholdetmellem arbejdets organisering, medarbejderinddragelse, samt betydningen af kommunikation for udvikling afarbejdslivets kvalitet. Med faget Kommunikation fr den studerende supplerende teoretisk og praktisk viden omvilkrene for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige mlgrupper.Kombinationsuddannelsen ertilrettelagt med srligt henblik p at kvalificere til arbejde inden for den del af konsulent- og erhvervsservice, derudbyder proceskompetencer i forbindelse med forandringer i virksomheder. De studerende opnr kompetence til atvaretage jobfunktioner i institutioner, der formidler privat- offentligt samarbejde f.eks. arbejdsmiljapparatetsrdgivning af virksomheder, uddannelsesinstitutionernes kontakt med virksomheder, arbejdsmarkedsorganisationerneskontakt med virksomhederne. Kombinationen giver srlige forudstninger for kommunikationsopgaver, der indebrerformidling af viden til relevante mlgrupper og vidensdeling mellem relevante aktrer.Kombinationskandidatuddannelsen skal endvidere give kandidaten faglige forudstninger for at pbegynde enforskeruddannelse.

  Uddannelsen udbydes p dansk.Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

  1.2 Kompetenceprofil1.2 Kompetenceprofil

  Kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Kommunikation giver den studerende flgendekompetencer:

  Viden: Forskningsbaseret indsigt i samfundsmssige, organisatoriske, relationelle og individuelle aspekter af

  arbejdet som en afgrende menneskelig aktivitet. Forskningsbaseret viden om forskellige reguleringsformer og deres anvendelse i forhold til arbejdsliv,

  arbejdsmilj, lring og beskftigelse. Indsigt i og forskningsbaseret viden om forandringer og forandringsprocesser i arbejdslivet med srligt

  henblik p deltagelse og medarbejderinvolverende metoder. Indsigt i teorier, metoder og resultater fra den internationale forskningsfront i arbejdslivsforskningen. Forskningsbaseret viden om begreber, teorier og metoder samt praktisk orienteret viden om planlgning og

  tilrettelggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser til udvalgtemlgrupper og mellem forskellige aktrer.

  Viden om fremstillingsmssige og stetiske problemer i arbejdet med strategisk kommunikation i en fagligkontekst, herunder problemer som i srlig grad knytter sig til den eller de forudsatte mlgrupper.

  Viden om vilkr og kontekst for strategisk kommunikation i og fra institutioner, virksomheder ogorganisationer.

  Frdigheder: Udvlge og anvende relevante teorier og metoder til analyse af arbejdslivsproblemstillinger. Undersge, analysere og lsningsudvikle p arbejdslivsproblemstillinger. Frdighed i at planlgge, gennemfre og evaluere forandringsprocesser i arbejdslivet. Foretage etisk begrundede valg af metoder og redskaber i omgangen med arbejdslivets aktrer. Kritisk vurdere nye forskningsbaserede teorier, metoder og resultater p feltet. Kan kombinere arbejdslivs- og kommunikationsteoretiske perspektiver i praksis.

  3

 • Kan planlgge, udarbejde og vurdere strategisk kommunikation i en faglig kontekst, bde som produkter ogsom processer.

  Kan vurdere relevansen af en given kommunikationsindsats i forhold til indsatsens ml. Kan formidle forskningsbaseret viden om kommunikation og diskutere professionelle problemstillinger med

  bde fagfller og ikke-specialister. Dokumenterer frdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrnset

  problemstilling inden for fagomrdet.

  Kompetencer: Indg i et praksisfllesskab af fagfller med henblik p at vedligeholde og videreudvikle egne og de vriges

  viden, frdigheder og kompetencer. Indg i dialog med berrte aktrer i arbejdslivet. Kan arbejde med arbejdslivsmssige og kommunikative problemstillinger p et fagligt og kritisk reflekteret

  grundlag. Kan anvende sin viden til at indg aktivt og selvstndigt i forandringsprocesser i arbejdslivet inkluderende et

  kommunikationsfagligt perspektiv. Kan selvstndigt igangstte og gennemfre kommunikationsindsatser i de former, der arbejdes med i

  uddannelsen samt indg i samarbejde med andre, herunder professionelle teknikere og producenter. Kan rdgive institutioners, virksomheders og organisationers ledelser om den ndvendige indsats p

  kommunikations- og informationsomrdet. Kan hndtere og styre komplekse og uforudsigelige planlgningsstrategier, som forudstter nye

  lsningsmodeller. Kan selvstndigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for fagomrderne, herunder

  deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde, f.eks. med henblik p at pbegynde en forskeruddannelse.

  1.3 Hovedomrdetilknytning1.3 Hovedomrdetilknytning

  Uddannelsen hrer under det samfundsvidenskabelige hovedomrde. Uddannelseselementerne forKommunikation hrer under det humanistiske hovedomrde.

  1.4 Normering1.4 Normering

  Kombinationskandidatuddannelsen cand.soc. i Arbejdslivsstudier og Kommunikation er en 2-rig uddannelse normerettil 120 ECTS.

  1.5 Titel1.5 Titel

  cand.soc. i Arbejdslivsstudier og KommunikationMaster of Science (MSc) in Social sciences in Working Life Studies and Communication Studies

  1.6 Studienvn1.6 Studienvn

  Uddannelsen hrer under Studienvn for Psykologi, Pdagogik og Arbejdsliv.

  1.7 Censorkorpstilknytning1.7 Censorkorpstilknytning

  Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for teksam, teknologisk samfundsvidenskabelig planlgning.Uddannelseselementer for Kommunikation hrer under censorkorpset for kommunikation, journalistik og performancedesign.

  4

 • 2. Adgangskrav og merit2. Adgangskrav og merit

  2.1 Adgangskrav2.1 Adgangskrav

  Se bilag

  2.2 Merit2.2 Merit

  Roskilde Universitet kan, p baggrund af ansgning fra den studerende eller ved almindelige regler fastsat afuniversitetet, godkende, at uddannelseselementer bestet p en anden dansk eller udenlandsk uddannelse p sammeniveau, kan trde i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen p Roskilde Universitet, jf.Uddannelsesbekendtgrelsen.FrstartmeritFrstartmeritStuderende er, ved optagelse p uddannelsen, forpligtet til at sge merit for uddannelseselementer, som tidligere erbestet p en ikke-afsluttet kandidatuddannelse. Roskilde Universitet kan godkende, at bestedeuddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse p samme niveau trder i stedet foruddannelseselementer i uddannelsen, jf. kandidatadgangsbekendtgrelsen.

  2.3 Forhndsmerit2.3 Forhndsmerit

  Studerende kan, som en del af uddannelsen, sge Roskilde Universitet om forhndsmerit for at gennemfreuddannelseselementer ved et andet universitet i Danmark eller udlandet.Den studerende forpligter sig til at sende dokumentation for om de uddannelseselementerne er bestet eller ej,dokumentationen skal sendes til Roskilde Universitet. Godkendelsen af forhndsmeritten kan kun ske p baggrund afdokumentationen. Nr dokumentationen er modtaget, vil Roskilde Universitet administrativt godkende, atuddannelseselementerne meriteres ind i uddannelsen.Den studerende giver sit samtykke til, at Roskilde Universitet m indhente de ndvendige oplysninger hosvrtsuniversitetet, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen.Hvis de forhndsgodkendte uddannelseselementer f.eks. ikke udbydes af vrtsuniversitetet, kan den studerende sgeom ndring af godkendelsen.

  3. Uddannelsens elementer3. Uddannelsens elementer

  3.1 Kurser3.1 Kurser

  Disse studieelementer skal give den studerende en teoretisk og metodisk viden samt frdigheder inden forudd

Search related