Studieordning for £©konomi og Informationsteknologi ledelse, regnskabsv£¦sen og international markedsf£¸ring

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning for £©konomi og Informationsteknologi ledelse, regnskabsv£¦sen...

 • Studieordning

  for

  Økonomi

  og

  Informationsteknologi

  Københavns Erhvervsakademi (Kea)

  August 2015

 • 2

  Indholdsfortegnelse

  1. Studieordningens rammer ________________________________________________________________ 4

  1.1. Ikrafttrædelsesdato __________________________________________________________________ 4

  1.2. Overgangsordninger _________________________________________________________________ 4

  1.3. Uddannelsens model for opbygning af kompetencer ______________________________________ 5

  2. Optagelse på uddannelsen _______________________________________________________________ 5

  2.1. Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve ___________________________ 5

  3. Uddannelseselementer og uddannelsens moduler ____________________________________________ 6

  3.1. Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer og praktik ______________ 6

  3.2. Kerneområder ______________________________________________________________________ 7

  3.2.1. Samfundsøkonomi (10 ECTS) 7

  3.2.2. Erhvervsøkonomi (45 ECTS) 8

  3.2.3. Informationsteknologi (50 ECTS) 9

  3.2.4. Støttefag (25 ECTS) 10

  3.3. Obligatoriske uddannelseselementer ___________________________________________________ 12

  3.3.1. Første semester 12

  3.3.2. Andet semester 17

  3.3.3. Tredje semester 22

  3.3.4. Fjerde semester 27

  3.3.5. Femte semester 32

  3.3.6. Sjette semester 32

  3.3.7. Syvende semester 32

  3.4. Valgfri uddannelseselementer _________________________________________________________ 34

  3.5. Praktik ____________________________________________________________________________ 34

  3.6. Regler for praktikkens gennemførelse __________________________________________________ 35

  3.7. Undervisnings--‐ og arbejdsformer _____________________________________________________ 36

  4. Internationalisering _____________________________________________________________________ 37

  4.1. Uddannelse i udlandet og meritoverførsel fra anden institution _____________________________ 37

  5. Prøver og eksamen på uddannelsen ________________________________________________________ 37

  5.1. Prøverne på uddannelsen ____________________________________________________________ 38

  5.1.a. Første semester 38

  5.1.b. Andet semester 40

  5.1.c. Tredje semester 43

  5.1.d. Fjerde semester 45

  5.1.e. Femte semester 46

  5.1.f. Sjette semester 47

  5.1.g. Syvende semester 47

 • 3

  5.1.1. Prøveformer _____________________________________________________________________ 49

  5.1.2 Bundne forudsætninger, deltagelsespligt og aflevering __________________________________ 49

  5.1.3. Prøvernes tilrettelæggelse _________________________________________________________ 49

  5.2. Placering af prøverne i uddannelsesforløbet ____________________________________________ 50

  5.3. Førsteårsprøven ____________________________________________________________________ 52

  5.4. Krav til skriftlige opgaver og projekter _________________________________________________ 52

  5.5. Krav til det afsluttende projekt _______________________________________________________ 53

  5.6. Anvendelse af hjælpemidler _________________________________________________________ 53

  5.7. Særlige prøvevilkår _________________________________________________________________ 53

  5.8. Syge--‐ og omprøver __________________________________________________________________53

  5.9. Det anvendte sprog ved prøverne _____________________________________________________ 54

  5.10. Studiestartprøven _________________________________________________________________ 54

  5.11. Brug af egne og andres arbejder (plagiat) _____________________________________________ 54

  5.12. Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen ____________________________________ 55

  5.13. Gruppeetablering og --‐arbejde _______________________________________________________ 56

  5.14. Eksamen taget i udlandet __________________________________________________________ 56

  6. Andre regler for uddannelsen ____________________________________________________________ 57

  6.1. Regler om mødepligt _______________________________________________________________ 57

  6.2. Merit _____________________________________________________________________________ 57

  6.3. Meritaftaler for fag omfattet af studieordningens fællesdel _______________________________ 57

  6.4. Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens institutionsdel __________________________ 57

  6.5. Kriterier for studieaktivitet __________________________________________________________ 57

  6.6. Udskrivning ved manglende studieaktivitet _____________________________________________ 57

  6.7. Dispensationsregler _________________________________________________________________ 58

  6.8. Klager ____________________________________________________________________________ 58

 • 4

  1. Studieordningens rammer

  For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser:

  Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

  Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP--‐loven)

  Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP--‐

  bekendtgørelsen)

  Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

  Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

  Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

  Denne studieordning for uddannelsen i økonomi og informationsteknologi er udarbejdet på grundlag af

  retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 774 af 4. juli 2012 om uddannelsen til professionsbachelor i økonomi

  og informationsteknologi

  Ovenstående love og bekendtgørelser er tilgængelige på http://www.retsinformation.dk.

  Uddannelsens navn er Uddannelsen til Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi.

  Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Business Economics and

  Information Technology.

  Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Professionsbachelor i Økonomi og

  Informationsteknologi. Den engelske titel er Bachelor of Business Economics and Information Technology.

  Uddannelsen, som er et fuldtidsstudium, udgør 3 1/2 studenterårsværk. Ét studenterårsværk er en

  fuldtidsstuderendes arbejde i ét år og svarer til 60 point i det europæiske meritoverførselssystem (ECTS--‐

  point). Uddannelsen er normeret til 210 ECTS--‐point.

  Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi er at kvalificere den

  uddannede til dels at kunne behandle erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske og

  informationsteknologiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder, dels at kunne indgå i et

  tværfagligt samarbejde.

  1.1. Ikrafttrædelsesdato Nærværende studieordning har virkning for studerende, der påbegynder studiet pr. august 2016 eller

  senere.

  1.2. Overgangsordninger Ikke relevant.

  http://www.retsinformation.dk/

 • 5

  1.3. Uddannelsens model for opbygning af kompetencer Målet med uddannelsen er, at den studerende opbygger en række kernekompetencer, der skal udgøre

  grundlaget for kontinuerlig læring og løsning af opgaver i fremtidens globaliserede videnssamfund.

  Den studerende opnår læringskompetencer og begrebskompetencer, der sætter vedkommende i stand til

  selvstændigt at udvikle sig både fagligt og alment.

  Den studerende opbygger innovative kompetencer ved at fokusere på fleksibilitet og anvendelse af

  løsninger til den aktuelle erhvervsmæssige situation.

  Den studerende opbygger relationskompetencer – evnen til at fungere i netværk og kommunikere inden

  for komplekse og flade strukturer – ved selvstændigt at påtage sig opgaver, der udvikler den studerendes

  erhvervsmæssige identitet.

  2. Optagelse på uddannelsen

  2.1. Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve For at blive optaget på uddannelsen, kræves en gymnasial uddannelse eller tilsvarende med bestået

  matematik på minimum B--‐niveau.

 • 6

  3. Uddannelseselementer og uddannelsens moduler

  3.1. Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af

  uddannelseselementer og praktik

  Forløbsmodel for uddannelsen til Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi: Første til fjerde semester, obligatoriske elementer 5. semester:

  Specialisering og 6. semester: Praktik

  Obligatoriske elementer

  1. semester: Introduktion til IT og økonomi Mikroøkonomi 5 ECTS

  Erhvervsøkonom i og organisation 10 ECTS

  2. semester: Kobling mellem IT og økonomi Makroøkonomi 5 ECTS

  Erhvervsøkonomi og organisation 10 ECTS

  3. semester: Strategi og relationer

  Forretningsstrategi 10 ECTS

  Strategisk markedsføring 5 ECTS