STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I L£â€ RING OG ... 3 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I L£â€ RING

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I L£â€ RING OG ... 3 STUDIEORDNING FOR...

 • 1

  STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG

  FORANDRINGSPROCESSER

  DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

  SEPTEMBER 2012

 • 2

  INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser § 1 Bekendtgørelsesgrundlag § 2 Fakultetstilhørsforhold § 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2: Mål, varighed, struktur mv. § 4 Uddannelsens formål § 5 Varighed, struktur, adgangsbetingelser mv. Kapitel 3: Prøvebestemmelser § 6 Generelle bestemmelser Kapitel 4: Uddannelsens tilrettelæggelse og indhold § 7 Uddannelsernes tilrettelæggelse § 8 Modulet ”Viden om læring og forandringsprocesser” § 9 Modulet ”Læring i multikulturelle kontekster” § 10 Modulet ”Pædagogik og pædagogisk innovation” § 11 Modulet ”Organisatorisk læring” (valgmodul) § 12 Modulet ”Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer” (valgmodul) § 12a Modulet ”Unge og uddannelse” (valgmodul) § 13 Modulet ”Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis” § 14 Modulet ”Læring og forandring i praksis” § 15 ”Kandidatspeciale” § 16 Oversigt over obligatoriske prøver § 17 Oversigt over prøver i valgfag § 18 Omprøve Kapitel 5: Andre bestemmelser § 19 Dispensation § 20 Uddybende information § 21 Ikrafttrædelse 3

 • 3

  STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

  VED AALBORG UNIVERSITET I medfør af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser.

  KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER

  § 1 Bekendtgørelsesgrundlag Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises i øvrigt til karakterbekendtgørelsen og adgangsbekendtgørelsen. § 2 Fakultetstilhørsforhold Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser hører under Det Humanistiske Fakultet. § 3 Studienævnstilhørsforhold Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser hører under Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi.

  KAPITEL 2 MÅL, VARIGHED, STRUKTUR MV.

  § 4 Uddannelsens formål Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse. Stk. 2 Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser bygger videre på og supplerer de kundskaber og færdigheder, som den studerende har opnået i løbet af sin forudgående bacheloruddannelse. Formålet med kandidatuddannelsen er, at den studerende skal opnå kompetence til at formidle, vejlede og lede læreprocesser samt undervise i private og offentlige virksomheder, idet kandidaten skal være i stand til at anlægge et videnskabeligt forankret og nuanceret analytisk-konstruktivt perspektiv på lære- og forandringsprocesser i en række forskellige praksissammenhænge i uddannelse og erhverv. I løbet af uddannelsen skal den studerende oparbejde identitet, bevidsthed og erfaring som praksisorienteret forandringsagent og formidler. Kandidaten vil kunne fungere som fx underviser, uddannelsesmedarbejder, personale-(udviklings)medarbejder, uddannelseskonsulent, læremiddelproducent, projektleder, evalueringskonsulent. Stk. 3 De overordnede mål for den studerendes udvikling af viden er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal kunne tilegne sig viden om nedenstående centrale fagområder samt inden for videnskabsteori, metode og formidling, herunder it-medieret formidling:

   læringsteori

   pædagogik og didaktik

   organisatorisk læring

   evaluering

 • 4

   kultur og multikulturelle kontekster læring og forandringsprocesser baseret på nyeste internationale forskning.

  Stk.4 De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal kunne:

   mestre fagområdets teorier og videnskabelige metoder til at undervise i og formidle uddannelsens centrale fagområder og til at rådgive om læring og forandringsprocesser i uddannelse og erhverv.

   på et videnskabeligt grundlag skal kunne reflektere over og forstå uddannelsens fagområders viden samt kunne identificere relevante problemstillinger, som kan gøres til genstand for videnskabelig behandling

   foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt fagområdernes teorier, metoder og redskaber samt designe videnskabeligt underbyggede analyse- og løsningsmodeller.

   formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

  Stk. 5 De overordnede mål for den studerendes udvikling af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal kunne:

   styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter analytiske og praktiske tilgange og tillige forudsætter, at man kan iværksætte analytiske og praktiske tilgange, som er tilpasset og udviklet i forhold til den givne situation og proces og samtidig overholder gængse videnskabelige principper.

   igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar på en selvstændig måde

   tage selvstændigt ansvar for egen faglig kompetenceudvikling og specialisering § 5 Varighed, struktur, adgangsbetingelser mv. Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser varer 2 år, svarende til 120 ECTS-point. Stk. 2 Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (7. - 10. semester). På 8. semester har den studerende mulighed for at tone uddannelsen ved hjælp af valgmoduler med særlig fokus på enten læring og forandring i uddannelseskontekster (modulet ’Pædagogik og pædagogisk innovation’) eller med særligt fokus på organisationskontekster (modulet ’Organisatorisk læring’). På 10. semester skrives kandidatspeciale. Stk. 3 Adgangskravet til kandidatuddannelsen er en relevant akademisk bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. En relevant bacheloruddannelse defineres som en bacheloruddannelse, hvis centrale fagområder, ud over videnskabsteori og metode, giver kompetencer inden for mindst to af kandidatuddannelsens følgende centrale områder: 1. Pædagogik og læringsteori 2. Didaktik og evaluering 3. Kultur og multikulturelle kontekster 4. Organisatorisk læring En bacheloruddannelse i anvendt filosofi, sociologi, psykologi og humanistisk informatik fra Aalborg Universitet giver ret til optag på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser. Eksempler på andre bacheloruddannelser fra Aalborg Universitet, som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser : International virksomhedskommunikation, sprog og internationale studier, samfundsfag. Eksempler på bacheloruddannelser fra andre universiteter, som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser: Uddannelsesvidenskab, pædagogik, sociologi.

 • 5

  Eksempler på professionsbacheloruddannelser som kan give adgang til optag på kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser: Professionsbacheloruddannelsen som lærer, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed. For yderligere oplysninger om adgangsgivende uddannelser se www.uddannelsestjekker.aau.dk Stk. 4 Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen. Stk. 5 Ansøgere, der ikke opfylder de i stk. 3 anførte betingelser, kan optages, såfremt studienævnet ud fra en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i forbindelse med vurderingen indkalde ansøgeren til en samtale. Stk. 6 Gennemført kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) i læring og forandringsprocesser. På engelsk anvendes betegnelsen Master of Arts (MA) in Learning and Innovative Change.

  KAPITEL 3 PRØVEBESTEMMELSER

  § 6 Generelle bestemmelser Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Hvert modul afsluttes med en eksamen, der afprøver den studerendes evner inden for det pågældende moduls læringsmål. Stk. 2 Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og en intern eller ekstern censor. Stk. 3 Alle prøver er individuelle. Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Kandidatspecialet kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Selve prøven er individuel. Ved prøver i projekter, emnestudier mv. gælder normalt en af følgende tre prøveformer: a) En mundtlig prøve med udgangspunkt i det sk