Click here to load reader

Studieordning diplom ledelse

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studieordning diplom ledelse

Text of Studieordning diplom ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse1. juli 2011

STUDIEORDNING

for

Diplomuddannelsen i ledelse

Revideret 21.03.11Indhold

41. Indledning

42. Uddannelsens forml

53. Uddannelsens varighed

54. Uddannelsen titel

55. Adgangskrav

66. Uddannelsens ml for lringsudbytte, struktur og indhold

66.1 Uddannelsens ml for lringsudbyttet

66.3 Struktur

87. Afgangsprojekt

87.1 Lringsml for afgangsprojektet

97.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt

98. Uddannelsens pdagogiske tilrettelggelse

98.1 Undervisnings- og arbejdsformer

108.3 Evaluering

109. Prver og bedmmelse

119.1 Eksamensterminer og tidsfrister

119.2 Sygeeksamen og reeksamen

119.3 Eksamensbevis

1110. Merit

1211. Censorkorps

1212. Studievejledning

1213. Klager og dispensation

1213.1 Klager

1213.2 Dispensation fra studieordningen

1214. Overgangsordninger

1315. Retsgrundlag

14Bilag 1: Obligatoriske moduler

14Ob 1: Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

16Ob 2: Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab (5 ECTS point)

18Ob 3: Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

20Ob 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lrings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

22Ob 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

24Ob 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

26Bilag 2: Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige omrde

26Vf 1: Projektledelse

27Vf 2: Ledelse og kompetenceudvikling

28Vf 3: Ledelse og filosofi

29Vf 4: konomisk ledelse

30Vf 5: Team- og netvrksledelse

31Vf 6: Viden- og innovationsledelse

32Vf 7: Strategisk ledelse

33Vf 8: Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering

34Vf 9: Ledelse, kommunikation og organisation

35Vf 10: Forandringsledelse

36Vf 11: Ledelse og jura

37Vf 12: Ledelse og coaching

38Vf 13: Ledelse af marketing og ekstern kommunikation

39Vf 14: Ledelse og globalisering

40Vf 15: Videnskabsteori, forskning og ledelse

41Vf 16: Human ressource management og ledelse

42Vf B: Ledelse i frivillige organisationer

43Vf C: Innovationsledelse i offentlige organisationer

44Vf D: Institutionsledelse

45Vf E: Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

46Vf F: Ledelse af fusioner og sammenlgninger i offentlige organisationer

47Vf G: Ledelse af professioner i offentlige organisationer

48Vf H: Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer

49Vf I: Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

50Vf J: Netvrksledelse i den offentlige opgavelsning

51Vf K: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

52Vf L: Mangfoldighedsledelse i offentlige organisationer

53Bilag 3: Uddannelsesretninger og retningsspecifikke moduler

53Uddannelsesretning X: Skoleledelse

53Vf SK1: Pdagogisk ledelse

54Vf SK2: Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering af folkeskolen

55Vf SK3: Ledelse i ledelsesteam i skolen

56Vf SK4: Ledelse af skoler med tosprogede elever 1

58Vf SK5: Ledelse af skoler med tosprogede elever 2

59Vf SK6: Skoleledelse i et internationalt perspektiv

61Uddannelsesretning Y: Sundhedsledelse

61Vf SU1: Interprofessionel ledelse og samarbejde i sundhedsvsenet

63Vf SU2: Styring af konomi og aktivitet i sundhedsvsenet

64Vf SU3: Sundhedspolitik og sundhedskonomi

1. Indledning

Diplomuddannelsen i ledelse er en erhvervsrettet videregende uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelggelse af deltidsuddannelser i lov om ben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgrelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hrer under fagomrdet for ledelse i bekendtgrelse om diplomuddannelser.

Studieordningen er udarbejdet i fllesskab af de institutioner, som er godkendt af Undervisningsministeriet til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ndringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner.

Flgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttrden godkendt til udbud af diplomuddannelsen i ledelse

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Erhvervsakademi Sjlland

Kbenhavns Erhvervsakademi

Professionshjskolen Metropol

University College Nordjylland

University College Syddanmark

Professionshjskolen UCC

Ingenirhjskolen i Kbenhavn

University College Lilleblt

University College Sjlland

VIA University College

Ved udarbejdelse af den flles studieordning og vsentlige ndringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og vrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgrelsen.

Studieordningen og vsentlige ndringer heraf trder i kraft ved et studiers begyndelse og skal indeholde de forndne overgangsordninger.

Studieordningen har virkning fra 01.07.11

2. Uddannelsens forml

Diplomuddannelser inden for fagomrdet ledelse har til forml at kvalificere nuvrende og kommende lederes personlige og faglige kompetence til selvstndigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisation i svel private som offentlige virksomheder og institutioner m.v. samt udvikle egen praksis. Den uddannede skal kunne vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgr i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau. Endvidere er formlet at kvalificere den studerende til selvstndigt at indg i tvrfagligt og tvrsektorielt samarbejde i svel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger m.v.

3. Uddannelsens varighed

Uddannelsen er normeret til 1 studenterrsvrk. 1 studenterrsvrk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 r og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

ECTS-point er en talmssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemfrelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterrsvrket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, velser og cases, samt eksaminer og andre bedmmelser.Uddannelsen skal vre afsluttet senest 6 r efter, at den studerende er begyndt p uddannelsen. Institutionen kan ved usdvanlige forhold dispensere herfra.

4. Uddannelsen titel

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen: Diplom i ledelse. Den engelske betegnelse er: Diploma of Leadership.

5. Adgangskrav

Adgang til optagelse p iplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansgeren har gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse mindst p niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregende voksenuddannelse (VVU) samt at ansger har mindst 2 rs relevant erhvervserfaring efter gennemfrt adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansgere, der ikke har gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nvnt, men som ud fra en konkret vurdering sknnes at have uddannelsesmssige forudstninger, der kan sidestilles hermed.

Institutionen optager endvidere ansgere, der efter individuel kompetencevurdering i 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

6. Uddannelsens ml for lringsudbytte, struktur og indhold Personer der frdiggr diplomuddannelsen i ledelse skal have gennemfrt seks obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Alle moduler inden afgangsprojektet er p 5 ECTS-point, mens afgangsprojektet, der afslutter uddannelsen som en syntese af de foregende moduler er p 15 ECTS-point. Uddannelsen relaterer sig til operationel ledelse og teorier herom. Uddannelsen er praksisnr, relaterer sig til deltagernes daglige praksis og gennemfres p bachelorniveau.6.1 Uddannelsens ml for lringsudbyttetMlene for lringsudbyttet p Diplomuddannelsen i ledelse beskrives ud fra Kvalifikationsrammen for de videregende uddannelser sledes:

Viden og forstelse

Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for ledelsesomrdet.

Skal kunne forst praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over ledelsesprofessionens praksis og anvendelse af teori og metode.Frdigheder

Skal kunne anvende metoder og redskaber og skal kunne anvende de frdigheder, der knytter sig til beskftigelse inden for ledelse.Skal kunne vurdere praksisnre og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vlge relevante lsningsmodeller.

Skal kunne formidle praksisnre og faglige problemstillinger og lsninger til medarbejdere, resten af organisationen og til vrige interessenter.

Kompetencer

Skal kunne hndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i ledelsesmssige sammenhnge.Skal selvstndigt kunne indg i fagligt og tvrfagligt samarbejde og ptage sig ledelsesansvar inden for rammerne af en professionel etik.Skal kunne udvikle egen ledelsespraksis.

6.3 StrukturUddannelsen bestr af obligat