Click here to load reader

Studieordning 2014

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning 2014

 • 1

  Studieordning 2014

  Studieordning for fag: modulbeskrivelser

  Lreruddannelsen University College Lilleblt

 • 2

  Indhold

  Studieordning for fag: modulbeskrivelser ......................................................................................................... 1

  Billedkunst ......................................................................................................................................................... 5

  Modul 1: Billedfaglige praksisformer ............................................................................................................ 5

  Modul 2: Visuelt kulturprojekt ...................................................................................................................... 7

  Modul 3: Billedkunst, kunstmuseet og lremidler ....................................................................................... 9

  Biologi .............................................................................................................................................................. 12

  Modul 1: Levende organismer og kologiske sammenhnge - elevers undersgende og praktiske arbejde

  ..................................................................................................................................................................... 12

  Modul 2 Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforstelse til naturfaglig forstelse ................. 15

  Modul 3 Menneske, sundhed, milj og natur - udvikling af elevers handlekompetence ........................... 18

  Dansk, 1.-6. klassetrin ...................................................................................................................................... 21

  MODUL 1: Skriftsprogstilegnelse ................................................................................................................. 21

  MODUL 2: Sprog og genrer .......................................................................................................................... 23

  MODUL 3 Mundtlighed................................................................................................................................ 25

  MODUL 4 Multimodale tekster ................................................................................................................... 27

  Dansk, 4. 10. klassetrin ................................................................................................................................. 30

  MODUL 1 Literacy ........................................................................................................................................ 30

  MODUL 2 Multimodale tekster ................................................................................................................... 32

  MODUL 3 Mundtlighed................................................................................................................................ 34

  MODUL 4 Fiktive tekster .............................................................................................................................. 36

  Engelsk ............................................................................................................................................................. 39

  MODUL 1: Sprog og sprogbrug .................................................................................................................... 39

  MODUL 2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative frdigheder .................................................... 41

  MODUL 3: Interkulturel kompetence .......................................................................................................... 44

  Fysik/kemi ........................................................................................................................................................ 47

  MODUL 1: Fysikkens og kemiens verden: ................................................................................................... 47

  MODUL 2: Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse .............................................................................. 50

  MODUL 3: Fysik/kemi, menneske og samfund............................................................................................ 53

  Laboratorie- og sikkerhedskursus ............................................................................................................... 55

  Geografi ........................................................................................................................................................... 58

  MODUL 1: Geografi - en verden i forandring .............................................................................................. 58

  MODUL 2 Geografi den nre omverden .................................................................................................. 61

 • 3

  MODUL 3: En truet Verden konsekvenser og handlemuligheder ............................................................ 64

  Historie ............................................................................................................................................................ 68

  MODUL 1 Historiebrug, historiebevidsthed og dansk historie ................................................................. 68

  MODUL 2: Historieundervisning, lring og verdens historie ................................................................... 71

  MODUL 3: Overblik, fortolkning og formidling i historieundervisning ........................................................ 73

  Hndvrk og design studieordningen er under udarbejdelse ..................................................................... 77

  Idrt ................................................................................................................................................................ 78

  MODUL 1: Idrtsfagets basis ...................................................................................................................... 78

  MODUL 2: Alsidig idrtspraksis lring, udvikling og fysisk trning ....................................................... 80

  MODUL 3: Udvikling af fremtidens idrtsundervisning.............................................................................. 82

  Kristendomskundskab/religion ....................................................................................................................... 84

  MODUL 1: Undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religise livsanskuelser............................ 84

  MODUL 2: Undervisningsemnet kristendom............................................................................................... 87

  MODUL 3: Undervisningsemnet islam og andre religioner ......................................................................... 90

  Lrernes grundfaglighed................................................................................................................................. 93

  MODUL 1: Dannelse i den mangfoldige skole ............................................................................................. 93

  MODUL 2: Skolen og undervisningen .......................................................................................................... 95

  MODUL 3: Elevens faglige, sociale og personlige lring og udvikling ........................................................ 97

  MODUL 4: Undervisning af elever i komplicerede lringssituationer ........................................................ 99

  Modul 5: Undervisning af flersprogede elever og professionelt samarbejde ........................................... 101

  MODUL 6: Lreren som reflekterende didaktiker .................................................................................... 104

  Madkundskab - studieordningen er under udarbejdelse .............................................................................. 107

  Matematik, 1.-6. klassetrin ............................................................................................................................ 108

  MODUL 1: Matematiklring, tal og regneprocesser ................................................................................ 108

  MODUL 2: Matematikundervisning og geometri ...................................................................................... 110

  MODUL 3: Evaluering, matematik som beskrivelsesmiddel ...................................................................... 112

  MODUL 4: Matematikkens sprog og stokastik .......................................................................................... 114

  Matematik 4.-10. klassetrin ........................................................................................................................... 117

  MODUL 1: Matematiklring, tal og algebra ............................................................................................. 117

  MODUL 2: Matematikundervisning og geometri ...................................................................................... 119

  MODUL 3: Evaluering, funktioner og modeller ......................................................................................... 121

  MODUL 4: Matematikkens sprog og stokastik .......................................................................................... 123

  Musik ............................................................................................................................................................. 126

 • 4

  MODUL 1: Musikalske udtryksformer i undervisning og lring ............................................................... 126

  MODUL 2: Musikledelse, musikalsk lring og undervisningsmetodik ...................................................... 128

  MODUL 3: Musikhistorie, musikteori, musikalsk skaben og musikdidaktik ............................................. 130

  Natur/teknik .................................................................................................................................................. 134

  MODUL 1: Natur/teknik i indskolingen ..................................................................................................... 134

  MODUL 2: Natur/teknik p mellemtrinnet ............................................................................................... 137

  MODUL 3: Menneske, samfund og teknologi. Innovation og udvikling af elevers handlekompetence ... 140

  Samfundsfag .................................................................................................................................................. 143

  MODUL 1: Undervisning i politik, magt og demokrati i Danmark og i verden ....................................... 143

  MODUL 2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - i Danmark og verden. Samfundsfaglige

  undersgelsesmetoder. ............................................................................................................................. 146

  MODUL 3: Undervisning i national- og privatkonomi, konomiske og velfrdsmssige problemstillinger

  i Danmark og i verden. .............................................................................................................................. 148

  Tysk ................................................................................................................................................................ 152

  MODUL 1: Interkulturel kommunikation ................................................................................................... 152

  MODUL 2: Sprogundervisning og lreprocesser i tysk som fremmedsprog ............................................ 154

  MODUL 3: Tyskundervisningens ml og midler......................................................................................... 157

  Praktik ............................................................................................................................................................ 160

  Portfolio i praktik ....................................................................................................................................... 160

  Praktikvejledning ....................................................................................................................................... 160

  Placering af praktikken .............................................................................................................................. 161

  Fagets kompetenceomrder og kompetenceml ..................................................................................... 161

  Tilrettelggelse af prver i praktik p niveau I, II og III ............................................................................ 166

  Professionsbachelor modul BA 1 ................................................................................................................... 168

 • 5

  Billedkunst

  Fagets kompetenceomrder og kompetenceml

  Kompetenceomrde Kompetenceml: Den studerende kan: Indgr i

  modul

  1 Visuel betydningsdannelse i

  analoge og digitale billeder

  begrundet planlgge, gennemfre og evaluere

  visuel undervisning med henblik p at udvikle

  elevers kompetencer i at producere og reflektere

  inden for forskellige billedkategorier samt billeders

  bidrag til videnudvikling inden for forskellige

  fagomrder, genrer og visuelle kulturer.

  1

  2 Visuel afkodning af analoge og

  digitale billeder

  begrundet planlgge, gennemfre og evaluere

  visuel undervisning med henblik p at udvikle

  elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge

  og digitale billeder og visualiseringer.

  1, 2, 3

  3 Billedfaglige arbejdsformer og

  innovative processer

  begrundet planlgge, gennemfre og evaluere

  visuel undervisning med henblik p at udvikle

  elevers kompetencer i at arbejde med stetiske,

  innovative og entreprenante arbejdsformer.

  2, 3

  4 Visuel didaktik

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle visuel undervisning med inddragelse af

  viden om internationale visuelle uddannelser.

  1, 2, 3

  Modul 1: Billedfaglige praksisformer

  Nationalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Det centrale indhold i dette modul er: visuel produktion, billedsamtale og visuel kommunikation, stetik,

  sansebaseret orientering, kreativitet og billeders potentiale til at udvikle viden og erkendelse.

  Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i praktisk billedproduktion, billedprsentatio-

  ner og billedkundskab, som afspejler den visuelle kultur.

  Den studerende arbejder praktisk med kunstneriske og eksperimenterende metoder i analoge og digitale

  billeder. Undervisningen indbefatter viden om billedsproglig bevidsthed og elevers billedsproglige udvikling.

  I modulet er samspillet mellem praksis og teori grundlggende.

  Modulets indhold og arbejdsform forholder sig reflekterende og didaktisk til centrale bestemmelser om

  billedkunstfaget i skolen.

  Vidensgrundlag

  Modulet bygger p forskningsbaseret teori om

  Visuel kultur som billedfelt og refleksionstrategi svel nationalt som internationalt Visuel kommunikation stetik, stetisk lring og kreativitet Nyeste forskningsbaseret viden om billedfaget og fagdidaktik

 • 6

  samt p viden om

  Kunstneriske arbejdsmetoder Billedfagets historie.

  Relation til praksis

  Opnelse af modulets kompetenceml understttes gennem flgende inddragelse af praksis:

  Undersgelse og analyse af visuelle undervisnings- og lringsforlb fra grundskolen Udarbejdelse af udkast til begrundede undervisningsforlb

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1

  varierede billed- og udtryksformers ml

  inden for kunst, visuelle kulturer og

  visuelle lrings- og fagkulturer

  anvende analoge og digitale billeder og

  visualieringer inden for et bredt repertorie af

  billed- og udtryksformer

  1

  analoge og digitale anvendelses- og

  produktionsmetoder

  analysere didaktiske problemstillinger med afst i

  egne analoge og digitale anvendelses- og

  produktionserfaringer med henblik p

  undervisning i folkeskolen

  2 visuel perception af analoge og digitale

  lringsomgivelser

  analysere forskellige analoge og digitale

  billedmedier

  2 visuel og stetisk lring identificere billeder og visualiseringers forskellige

  lringspotentialer

  2 visuel kultur anvende forskellige strategier til at undersge

  visuelt

  4

  centrale bestemmelser om faget i

  skolen og resultater fra fagdidaktisk

  forskning

  begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets

  udvikling og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning

  4

  fagets uddannelses- og

  dannelsesfunktioner

  analysere visuelle undervisnings- og lringsforlb i

  et uddannelses- og dannelsesperspektiv

  4

  fagpdagogiske og -didaktiske

  strmninger i et internationalt

  perspektiv

  analysere konkrete visuelle undervisnings- og

  lringsforlb som national tolkning af

  internationale strmninger

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

 • 7

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen kan vre:

  Billedprodukter udfrt i modulet Indsamlede kulturprodukter (billeder, artefakter , tekster m.m.) i relation til modulets indhold og egne

  fremstillede billedprodukter

  Udkast til begrundet undervisningsforlb Andre som aftales i fllesskab af studerende og underviser(e) p modulet.

  Kriterier for godkendelse af modulet:

  Portfolie

  Modul 2: Visuelt kulturprojekt

  Nationalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Det centrale indhold i modulet er: undersgende og eksperimenterende billedarbejde, indsamling og an-

  vendelse af information i visuel kultur, multimodalitet og innovation.

  Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i visuel opmrksomhed, afkodning af billeder

  samt innovative billedprocesser og projekter, som afspejler visuel kultur nationalt og internationalt.

  Undervisningen er baseret p et samspil mellem praksis og teori og indbefatter forskellige billedformer,

  kulturmder, samarbejdsplatforme og lringsrum. I modulet udarbejdes et strre visuelt projekt baseret

  p visuel kommunikation, samarbejde og vidensdeling.

  Modulets indhold og arbejdsform forholder sig fagligt og didaktisk til billedkunstfaget i folkeskolen, tvr-

  faglig undervisning og andre faglige sammenhnge.

  Vidensgrundlag

  Modulet bygger p forskningsbaseret viden om

  Visuel kultur som billedfelt og refleksionstrategi svel nationalt som internationalt Visuel kommunikation Innovation og entreprenrskab It og medier i lreprocesser

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  2, 3, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

 • 8

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  2 visuel perception af analoge og digitale

  lringsomgivelser

  analysere forskellige analoge og digitale

  billedmedier

  2 synsmders betydning for billeders

  skiftende indhold og udtryk

  forst billeder og visuelle informationer i den

  visuelle kultur, de er en del af

  3

  analoge og digitale

  visualiseringsformers betydning i

  innovative processer

  anvende konkrete visualiseringsformer til at

  igangstte ideudvikling og facilitere

  forandringsprocesser

  3 kunstneriske metoders funktioner i

  innovative processer

  anvende kunstneriske metoder i facilitering af

  innovative processer

  3 sociale mediers visuelle

  lringspotentialer

  anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og

  samarbejdsprocesser

  3

  forholdet mellem egne analoge og

  digitale stetiske, innovative og

  entreprenante arbejdsformer og

  didaktisk praksis

  analysere visuelle didaktiske problemstillinger med

  afst i egne stetiske, innovative og

  entreprenante arbejdsformer med henblik p

  undervisning i folkeskolen

  4

  centrale bestemmelser om faget i

  skolen og resultater fra fagdidaktisk

  forskning

  begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets

  udvikling og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning

  4

  videnskabsteoretiske positioner,

  analysestrategier og

  evalueringsmetoder

  analysere konkrete visuelle undervisnings- og

  lringsforlb med inddragelse af data fra

  evalueringer

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen kan vre:

  Billedprodukter udfrt i modulet Indsamlede kulturprodukter (billeder, artefakter , tekster m.m.) i relation til modulets indhold og egne

  fremstillede billedprodukter

  Visuel dokumentation af praksisprojektet Andre som aftales i fllesskab af studerende og underviser(e) p modulet

  Kriterier for godkendelse af modulet

  Godkendt prsentationsportfolio

 • 9

  Relation til praksis

  Opnelse af modulets kompetenceml understttes gennem flgende inddragelse af praksis:

  Konkrete afprvninger/aktioner/eksperimenter i praksis og med kortere/lngere projekter i samarbej-de med lrere i skolen

  Modul 3: Billedkunst, kunstmuseet og lremidler

  Lokalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Kunstmuseer kan vre vsentlige kilder til oplevelser og billedfaglig lring. I modulet mder de studeren-

  de konkrete udstillinger og kunstmuseer, nationalt og internationalt, og der arbejdes med at kvalificere og

  udvikle undervisning og tilknyttede lremidler, der kan forberede eleven og eller/lrerens mde med mu-

  seet. Mdet med kunstens billeder sammenholdes med den vrige visuelle kultur. Der arbejdes med me-

  toder til oplevelse, analyse og formidling af billeder og kunst.

  Aktivitetsformerne vil veksle mellem overvejende

  Underviserens forberedte aktiviteter, som fx holdundervisning, oplg til velser og vejledning og De studerende og underviserens flles planlagte aktiviteter , som fx fremlggelser, studieuge,

  temadage og evalueringer

  De studerendes selvstndige studier, fx studiedage, udarbejdelse af studieprodukter, forberedelse af oplg og prsentationer

  Der indgr en studieuge i modulet.

  Vidensgrundlag

  Learning Museum projektet

  Litteratur og teori om:

  kunsthistorie (herunder samtidskunst) og billedanalyse innovative on entreprenante processer lremidler

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  2, 3, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets videns- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1

  Varierede billedkulturelle koders

  kommunikative funktioner i forskellige

  sammenhnge og i forskellige

  historiske perioder

  Anvende analoge og digitale billeder og

  visualiseringer inden for andre fagomrder

  1 Analoge og digitale anvendelses- og

  produktionsmetoder

  Analysere didaktiske problemstillinger med afst i

  egne analoge og digitale anvendelses- og

 • 10

  produktionserfaringer med henblik p

  undervisning i folkeskolen

  1

  billeder som sociale praksis- og

  udvekslingsformer inden for brne- og

  ungdomskulturer, herunder billedbrug

  og produktion i sociale medier

  producere analoge og digitale billeder tilpasset

  lringsml for elevers alderstrin og med afst i

  medieressourcer

  2 visuel perception af analoge og digitale

  lringsomgivelser

  analysere forskellige analoge og digitale

  billedmedier

  2 visuel og stetisk lring identificere billeder og visualiseringers forskellige

  lringspotentialer

  2

  analoge og digitale se- og synserfaringer

  analysere visuelle didaktiske problemstillinger med

  afst i egne analoge og digitale se- og

  synserfaringer med henblik p undervisning i

  folkeskolen

  3

  undersgende og eksperimenterende

  arbejdsmetoder

  Planlgge, gennemfre og evaluere undersgende

  og eksperimenterende processer svel fagligt som

  tvrfagligt

  3 kunstneriske metoders funktioner i

  innovative processe

  anvende kunstneriske metoder i facilitering af

  innovative processer

  4

  Fagets uddannelses- og

  dannelsesfunktioner

  analysere visuelle undervisnings- og lringsforlb i

  et uddannelses- og dannelsesperspektiv

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i Lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen kan vre:

  Billedprodukter udfrt i modulet Indsamlede kulturprodukter (billeder, artefakter , tekster m.m.) i relation til modulets indhold og egne

  fremstillede billedprodukter

  Prototype p et lremiddel og tilhrende overvejelser over didaktisk design Andre som aftales i fllesskab af studerende og underviser(e) p modulet.

  Kriterier for godkendelse af modulet

  Fremlagt undervisningsforlb og tilhrende udarbejdet lremiddel

  Relation til praksis

  Opnelse af modulets kompetenceml understttes gennem flgende inddragelse af praksis:

 • 11

  Forlbet inddrage konkret samarbejde med et eller flere museer. Udvikling af didaktiske forlb og konkrete lremidler, der kan anvendes i praksis i

  billedkunstundervisningen/p museet

 • 12

  Biologi

  Fagets kompetenceomrder og kompetenceml

  Kompetenceomrde Kompetenceml: Den studerende kan: Indgr i

  modul

  1 Naturfagsdidaktik med henblik

  p biologiundervisning

  begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og

  frdigheder til at tilrettelgge, gennemfre,

  evaluere og udvikle undervisning i biologi

  1, 2, 3

  2 Naturvidenskabens perspektiver

  i relation til biologi

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle biologiundervisning med

  naturvidenskabelige perspektiver og med henblik

  p udvikling af elevernes faglighed og

  almendannelse

  1, 2, 3

  3 Biologi i tvrfagligt samarbejde

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle biologiundervisning i tvrfagligt samspil

  med andre fag

  1, 2, 3

  4 Undervisning i biologis

  kerneomrder

  kan begrundet planlgge, gennemfre, evaluere

  og udvikle biologiundervisning med kernebegreber

  fra biologiens verden

  1, 2, 3

  Modul 1: Levende organismer og kologiske sammenhnge - elevers unders-

  gende og praktiske arbejde

  Nationalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Modulet omhandler et eksemplarisk udvalg af levende organismer og deres omgivende milj samt udvalgte

  og karakteristiske danske og udenlandske kosystemer. Der inddrages eksempler som belyser menneskets

  anvendelse af naturen.

  I modulet fokuseres der p:

  de levende organismers systematiske tilhrsforhold samspillet mellem abiotiske og biotiske faktorer, herunder opbygning og omstning af organisk stof i

  udvalgte danske og udenlandske kosystemer

  vsentlige stofkredslb og energistrmme organismers tilpasninger natursyn og naturforvaltning herunder perspektiver p interessekonflikter

  Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus p elevernes undersgende og praktiske arbej-

  de, herunder feltundersgelser i udvalgte danske biotoper samt laboratorieundersgelser.

  Der arbejdes med viden og frdigheder, herunder planlgning, gennemfrelse, evaluering samt udvikling

  af biologifaget i et alment dannende perspektiv.

  Vidensgrundlag

  Modulet baserer sig p biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national svel som

  international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning i levende organismer, kologiske sammen-

  hnge og elevers undersgende praktiske arbejde.

 • 13

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2, 3, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1 naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk

  forskning

  udvikle undervisning i biologi p et

  naturfagsdidaktisk grundlag

  1 betydningen af elevers egne

  undersgelser i undervisningen

  Planlgge og gennemfre undervisnings-

  situationer, der udvikler elevers evne til at undre

  sig, stille sprgsml og formulere hypoteser

  1

  naturfaglige undervisningsressourcer

  ssom lrebger, laboratorier,

  multimodale og webbaserede

  lremidler, science centre, uderum,

  erhvervsvirksomheder, museer og it

  anvende forskellige undervisningsressourcer

  1 naturvidenskabens bidrag til almen

  dannelse og forstelse af omverdenen

  Planlgge og gennemfre biologiundervisning,

  hvor naturvidenskab og teknologi fremstr alment

  dannende

  2 nyere forskning inden for naturviden-

  skab

  inddrage eksempler p nyere naturvidenskabelig

  forskning i undervisningen

  3

  tvrfaglige perspektiver p strukturer,

  mnstre, systemer og processer i

  naturen

  Planlgge og gennemfre biologiundervisning,

  som inddrager tvrfaglige perspektiver p

  strukturer, mnstre, systemer og processer i

  naturen

  3

  tvrfaglige perspektiver p

  energiformer, -strmme, -kilder og -

  udnyttelse

  Planlgge og gennemfre biologiundervisning,

  som inddrager tvrfaglige perspektiver p

  energiformer, -strmme, -kilder og udnyttelse

  3 tvrfaglige perspektiver p

  stofkredslb

  Planlgge og gennemfre biologiundervisning,

  som inddrager tvrfaglige perspektiver p

  stofkredslb

  4

  eksemplarisk udvalg af forskellige

  grupper af levende organismer, deres

  systematiske tilhrsforhold, opbygning,

  livsytringer samt tilpasning til

  levesteder og livsbetingelser

  planlgge og gennemfre praktisk-eksperimentelt

  arbejde og andre undersgelser, der udvikler

  elevers begreber vedrrende levende organismer,

  deres systematiske tilhrsforhold, opbygning,

  livsytringer samt tilpasning til levesteder og

  livsbetingelser

  4

  udvalgte og karakteristiske danske og

  udenlandske kosystemer, samspillet

  mellem abiotiske og biotiske faktorer

  planlgge og gennemfre en undervisning, der

  gr elever i stand til at undersge samt beskrive

  karakteristika og sammenhnge i udvalgte danske

  kosystemer, og gr dem i stand til at

  perspektivere til udenlandske kosystemer

  4

  opbygning og omstning af organisk

  stof, vsentlige stof-kredslb og

  energistrmme i terrestriske og

  akvatiske kosy-stemer samt viden om,

  Planlgge og gennemfre en vekselvirkning

  mellem teoretisk og praktisk-eksperimentelt

  arbejde, s elever kan tilegne sig viden om og

  indsigt i opbygning og omstning af organisk stof,

 • 14

  hvordan komplekse biologiske sam-

  menhnge kan formidles gennem

  modeller og reprsenta-tioner

  stofkredslb og energistrmme

  4

  lokale/globale eksempler p

  miljsprgsml, naturpleje,

  naturgenopretning og naturforvaltning,

  bredygtig udvikling samt

  lokale/globale aktrer

  sikre eleverne et almendannende grundlag for

  stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget

  liv, menneskets samspil med naturen og en

  bredygtig udvikling

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Den studerende udarbejder en prsentationsportfolio, der indeholder et studieprodukt (en skitse til et UV-

  forlb med tilhrende fagligt og fagdidaktiske overvejelser) samt 4 obligatoriske elementer. Elementerne

  aftales med underviseren. Praksistilknytning kan indg som element.

  Den studerende skal vise brug af modulets videns og frdighedsml.

  Prsentationsportfolioen kan vre et gruppeprodukt.

  Studieproduktet er p 5 normalsider (jvnfr den generelle studieordning vedr. omfang af opgaver).

  Studieproduktet fremlgges p holdet med demonstration af eksperimentelt/undersgende arbejde. I

  studieproduktet skal angives, hvilke kompetenceml, der er opnet gennem arbejdet med opgaven.

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at gennemfre modulet skal den studerende have produceret en prsentationsportfolio, samt fremlagt

  et studieprodukt og/eller flere af elementerne.

  Evaluering sker p baggrund af objektive kriterier.

  Prsentationsportfolioen skal placeres p Fronter.

  Relation til praksis

  sikrer eleverne Undervisningsfaget p lreruddannelsen er mlrettet biologifagets praksis p grundskole-

  niveau, herunder fagets rammer, udfordringer samt udviklingsbehov.

  I modulet fokuseres der srligt p at kunne planlgge, gennemfre, evaluere og udvikle biologiundervis-

  ning, der:

  der udvikler elevers begreber vedrrende levende organismer, deres systematiske tilhrsforhold, op-bygning, livsytringer samt tilpasning til levesteder og livsbetingelser

  gr elever i stand til at undersge samt beskrive karakteristika og sammenhnge i udvalgte danske kosystemer, og gr dem i stand til at perspektivere til udenlandske kosystemer

 • 15

  gr, at elever kan tilegne sig viden om og indsigt i opbygning og omstning af organisk stof, stofkreds-lb og energistrmme og endvidere inddrage tvrfaglige perspektiver p de nvnte omrder

  et almendannende grundlag for stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, menneskets samspil med naturen og en bredygtig udvikling

  For begrundet at kunne planlgge, gennemfre, evaluere og udvikle biologiundervisning, m man inddrage

  praktisk arbejde, relevante lremidler og undervisningssituationer fra biologifagets praksis. Dette kan fx

  ske gennem:

  at inddrage forskellige undervisningsressourcer fra biologiundervisningen samt praktisk-eksperimentelt arbejde ude (i uformelle lringsmiljer) og i laboratoriet

  at observere og dokumentere aktiviteter i en skolekontekst

  Modul 2 Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforstelse til naturfag-

  lig forstelse

  Nationalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Modulet omhandler kernefaglige begreber og sammenhnge indenfor evolution, genetik og bioteknologi.

  I modulet fokuseres der p:

  evolution, artsdannelse og adfrd, herunder indsigt i den historiske udvikling af naturvidenskabelige teorier om livets oprindelse og udvikling samt

  genetik og bioteknologi, herunder DNA, RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og milj samt etiske over-vejelser i forbindelse med undervisning i arv og milj.

  Perspektiver p menneskets udnyttelse af bioteknologier

  Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus p elevernes begrebsudvikling og deres forstel-

  se af begreber og sammenhnge.

  Der arbejdes med viden og frdigheder, herunder planlgning, gennemfrelse, evaluering samt udvikling

  af biologifaget i et alment dannende perspektiv.

  Vidensgrundlag

  Modulet baserer sig p biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national svel som

  international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning i evolution, genetik og bioteknologi samt ele-

  vers hverdagsforstelse og udvikling af forstelse i naturfag

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2, 3, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

 • 16

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1 naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk

  forskning

  udvikle undervisning i biologi p et naturfags-

  didaktisk grundlag

  1

  naturfaglige kompetencer, herunder

  modellerings-, undersgelses-,

  reprsentations- og

  perspektiveringskompetence samt elevers

  faglige og udviklingsmssige progression

  planlgge, gennemfre og evaluere differentieret

  biologiundervisning, der er afpasset elevernes

  faglige og udviklingsmssige progression

  1

  naturfaglige undervisningsressourcer

  ssom lrebger, laboratorier,

  multimodale og web-baserede lremidler,

  science centre, uderum,

  erhvervsvirksomheder, museer og it

  webbaserede lremidler, science centre,

  uderum, erhvervs-virksomheder, museer

  og it

  anvende forskellige undervisningsressourcer

  1

  lsning i faget, herunder mundtlige og

  skriftlige genrer i naturfagene og

  formidling gennem digitale medier

  planlgge, gennemfre og evaluere undervisning

  med varieret brug af mundtlige og skriftlige

  arbejdsformer

  1 formativ og summativ evaluering i

  biologiunder-visning

  evaluere og anvende data fra evalueringer med

  henblik p at kvalificere biologiundervisning og

  fremme den enkelte elevs udbytte

  1

  elever og elevgruppers, herunder

  tosprogede elevers, hverdagssprog,

  fagsprog og begrebs-dannelse i

  naturfagene

  planlgge, gennemfre og evaluere

  fagsprogsudviklende undervisning

  2 hovedtrk af naturvidenskabernes historie

  og filosofi

  planlgge, gennemfre og evaluere

  biologiundervisning med historiske og filosofiske

  aspekter af naturvidenskaben

  2 nyere forskning inden for naturvidenskab inddrage eksempler p nyere naturvidenskabelig

  forskning i undervisning

  3

  tvrfaglige perspektiver p universets,

  solsystemets, jordens og livets opsten og

  udvikling

  planlgge, gennemfre og evaluere

  biologiundervisning med tvrfaglige perspektiver

  p universets, solsystemets, jordens og livets

  opsten og udvikling

  4

  evolution, artsdannelse og adfrd,

  biologisk klassifikation og systematik samt

  indsigt i den historiske udvikling af

  naturvidenskabelige teorier om livets

  oprindelse og udvikling

  planlgge, gennemfre og evaluere undervisning,

  der udvikler elevers begrebsapparat til forstelse af

  evolution og det videnskabshistoriske grundlag for

  evolutionsteorien, artsdannelse og adfrdsteori

  samt levende organismers systematiske

  tilhrsforhold

  4

  genetik og genteknologi, herunder DNA,

  RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og

  milj samt etiske overvejelser i forbindelse

  med undervisning i arv og milj.

  planlgge, gennemfre og evaluere undervisning

  med henblik p elevernes forstelse af og

  forholden sig til grundlggende forhold

  vedrrende arv og milj

  4

  fdevare- og bioteknologisk produktion:

  biologisk

  baggrund for og muligheder og

  planlgge, gennemfre og evaluere

  undervisningsforlb, der gr elever i stand til at

  forklare biologiske processer i produktionen og

 • 17

  konsekvenser i

  forhold til sundhed, milj og

  naturforvaltning,

  herunder viden om

  undervisningsressourcer under

  dette emne, som science centre,

  virksomheder og forskningsinstitutioner

  perspektivere dem i forhold til det kologiske,

  udviklingsmssige, vrdimssige og

  samfundsmssige perspektiv

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Den studerende udarbejder en prsentationsportfolio, der indeholder et studieprodukt (en skitse til et UV-

  forlb med tilhrende fagligt og fagdidaktiske overvejelser) samt 4 obligatoriske elementer. Elementerne

  aftales med underviseren. Praksistilknytning kan indg som element.

  Den studerende skal vise brug af modulets videns og frdighedsml.

  Prsentationsportfolioen kan vre et gruppeprodukt.

  Studieproduktet er p 5 normalsider (jvnfr den generelle studieordning vedr. omfang af opgaver).

  Studieproduktet fremlgges p holdet med demonstration af eksperimentelt/undersgende arbejde. I

  studieproduktet skal angives, hvilke kompetenceml, der er opnet gennem arbejdet med opgaven.

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at gennemfre modulet skal den studerende have produceret en prsentationsportfolio, samt fremlagt

  et studieprodukt og/eller flere af elementerne.

  Evaluering sker p baggrund af objektive kriterier.

  Prsentationsportfolioen skal placeres p Fronter.

  Relation til praksis

  Undervisningsfaget p lreruddannelsen er mlrettet biologifagets praksis p grundskoleniveau, herunder

  fagets rammer, udfordringer samt udviklingsbehov.

  Undervisningsfaget p lreruddannelsen er mlrettet biologifagets praksis p grundskoleniveau, herunder

  fagets rammer, udfordringer samt udviklingsbehov.

  I modulet fokuseres der srligt p at kunne planlgge, gennemfre, evaluere og udvikle biologiundervis-

  ning, der:

  inddrager tvrfaglige perspektiver p universets, solsystemets, jordens og livets opsten og udvikling, herunder bde nyeste forskning, historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben

 • 18

  der udvikler elevers begrebsapparat til forstelse af evolution og det videnskabshistoriske grundlag for evolutionsteorien, artsdannelse og adfrdsteori samt levende organismers systematiske tilhrsforhold

  bidrager til elevernes forstelse af og forholden sig til grundlggende forhold vedrrende arv og milj der er bde udvikler fagsproget og er afpasset elevernes faglige og udviklingsmssige progression

  For begrundet at kunne planlgge, gennemfre, evaluere og udvikle biologiundervisning, m man inddrage

  praktisk arbejde, relevante lremidler og undervisningssituationer fra biologifagets praksis. Dette kan fx

  ske gennem:

  at inddrage forskellige undervisningsressourcer fra biologiundervisningen samt praktisk-eksperimentelt arbejde ude (i uformelle lringsmiljer) og i laboratoriet

  at observere og dokumentere aktiviteter i en skolekontekst

  Modul 3 Menneske, sundhed, milj og natur - udvikling af elevers handlekompe-

  tence

  Lokalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Modulet omhandler centrale begreber og sammenhnge i forhold til menneske, sundhed, milj og natur.

  I modulet fokuseres der p:

  Levende organismers struktur, funktion og fysiologi med srligt fokus p menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber

  fdevare- og bioteknologisk produktion: biologisk baggrund for og muligheder og konsekvenser i for-hold til sundhed, milj og naturforvaltning

  Kernebegreber indenfor disse faglige omrder bearbejdes med et fagdidaktisk fokus p betydningen af

  elevers undersgende arbejde herunder feltbiologiske undersgelser og brug af virksomhedsbesg. Udvik-

  ling af handlekompetence som ml for biologiundervisningen f.eks. i forhold til egen og andres sundhed og

  bredygtig udvikling er ligeledes et fagdidaktisk element i modulet.

  Der arbejdes med viden og frdigheder, herunder planlgning, gennemfrelse, evaluering samt udvikling

  af biologifaget i et alment dannende perspektiv.

  Vidensgrundlag

  Modulet baserer sig p biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national svel som

  international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning om menneske, sundhed, milj og natur samt

  udvikling af elevers handlekompetence

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2, 3, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

 • 19

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1 naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk

  forskning

  udvikle undervisning i biologi p et

  naturfagsdidaktisk grundlag

  1

  naturfaglige undervisningsressourcer

  ssom lrebger, laboratorier,

  multimodale og webbaserede

  lremidler, science centre, uderum,

  erhvervsvirksomheder, museer og it

  anvende forskellige undervisningsressourcer

  1

  naturvidenskabernes anvendelse i

  samfundsmssige, teknologiske og

  erhvervsmssige kontekster samt

  didaktisk viden om inddragelse af

  omverden i undervisningen

  inddrage eksempler p naturvidenskabens og

  teknologiens anvendelse i samfundet i

  biologiundervisningen

  2

  handlekompetence og bredygtighed i

  forhold til menneskets samspil med

  natur og teknologi

  planlgge, gennemfre og evaluere

  biologiundervisning, der udvikler elevernes

  handlekompetence i forhold til menneskets

  samspil med natur og teknologi

  2 argumentation og samfundsmssige

  interessemodstninger

  planlgge, gennemfre og evaluere

  biologiundervisning vedrrende faglige

  diskussioner af politiske og konomiske

  interessekonflikter

  2 nyere forskning inden for naturviden-

  skab

  inddrage eksempler p nyere naturvidenskabelig

  forskning i undervisning

  3 tvrfaglige perspektiver p menneskets

  udnyttelse af naturgrundlaget

  planlgge og gennemfre biologiundervisning, som

  inddrager tvrfaglige perspektiver p menneskets

  udnyttelse af naturgrundlaget

  4

  relationer mellem struktur og funktion

  p alle organisationsniveauer i levende

  organismer, herunder srligt

  menneskets anatomi og fysiologi samt

  sundhedsbegreber

  planlgge, gennemfre og evaluere undervisning,

  der fremmer elevers forstelse for relationen

  mellem struktur og funktion, herunder

  menneskekroppens anatomi og fysiologi, samt gr

  elever i stand til aktivt at benytte den tilegnede

  viden og indsigt i forhold til egen og andres sundhed

  4

  fdevare- og bioteknologisk produktion:

  biologisk baggrund for og muligheder og

  konsekvenser i forhold til sundhed, milj

  og naturforvaltning, herunder viden om

  undervisningsressourcer under dette

  emne, som science centre, virksomheder

  og forsknings-institutioner

  planlgge, gennemfre og evaluere

  undervisningsforlb, der gr elever i stand til at

  forklare biologiske processer i produktionen og

  perspektivere dem i forhold til det kologiske,

  udviklingsmssige, vrdimssige og

  samfundsmssige perspektiv

  4

  lokale/globale eksempler p

  miljsprgsml, naturpleje,

  naturgenopretning og naturforvaltning,

  bredygtig udvikling samt

  lokale/globale aktrer

  sikre eleverne et almendannende grundlag for stillingtagen og handlekraft i forhold til deres

  eget liv, menneskets samspil med naturen og en

  bredygtig udvikling

 • 20

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Den studerende udarbejder en prsentationsportfolio, der indeholder et studieprodukt (en skitse til et UV-

  forlb med tilhrende fagligt og fagdidaktiske overvejelser) samt 4 obligatoriske elementer. Elementerne

  aftales med underviseren. Praksistilknytning kan indg som element.

  Den studerende skal vise brug af modulets videns og frdighedsml.

  Prsentationsportfolioen kan vre et gruppeprodukt.

  Studieproduktet er p 5 normalsider (jvnfr den generelle studieordning vedr. omfang af opgaver).

  Studieproduktet fremlgges p holdet med demonstration af eksperimentelt/undersgende arbejde. I

  studieproduktet skal angives, hvilke kompetenceml, der er opnet gennem arbejdet med opgaven.

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at gennemfre modulet skal den studerende have produceret en prsentationsportfolio, samt fremlagt

  et studieprodukt og/eller flere af elementerne.

  Evaluering sker p baggrund af objektive kriterier.

  Prsentationsportfolioen skal placeres p Fronter.

  Relation til praksis

  Undervisningsfaget p lreruddannelsen er mlrettet biologifagets praksis p grundskoleniveau, herunder

  fagets rammer, udfordringer samt udviklingsbehov

  I modulet fokuseres der srligt p at kunne planlgge, gennemfre, evaluere og udvikle biologiundervis-

  ning, der:

  udvikler elevers handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi samt en bredygtig udvikling

  gr elever i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og indsigt i forhold til egen og andres sund-hed

  gr elever i stand til at forklare biologiske processer i produktionen og perspektivere dem i forhold til det kologiske, udviklingsmssige, vrdimssige og samfundsmssige perspektiv

  For begrundet at kunne planlgge, gennemfre, evaluere og udvikle biologiundervisning, m man inddrage

  praktisk arbejde, relevante lremidler og undervisningssituationer fra biologifagets praksis. Dette kan fx

  ske gennem:

  at inddrage forskellige undervisningsressourcer fra biologiundervisningen samt praktisk-eksperimentelt arbejde ude (i uformelle lringsmiljer) og i laboratoriet

  at observere og dokumentere aktiviteter i en skolekontekst

 • 21

  Dansk, 1.-6. klassetrin

  Fagets kompetenceomrder og kompetenceml

  Kompetenceomrde Kompetenceml: Den studerende kan: Indgr i

  modul

  1 Sprog og

  kommunikationsundervisning

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle differentieret undervisning i sprog og

  tekster.

  1, 2, 3, 4

  2 Lsning og lseundervisning

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle differentieret lseundervisning for

  heterogene elevgrupper.

  1

  3 Skrivning og skriveundervisning begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle differentieret skriveundervisning. 1, 3

  4 Tekster og tekstundervisning

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle differentieret undervisning i tekster,

  herunder sknlitteratur, fra forskellige tidsaldre,

  medier og genrer.

  1, 2, 3, 4

  MODUL 1: Skriftsprogstilegnelse

  Nationalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Lringskontekst i skolen

  Formlet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og frdigheder i at plan-

  lgge, gennemfre og evaluere differentieret lse- og skriveundervisning for 1.-6. klassetrin.

  Indhold og genrer

  Sprogets opbygning; fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstlingvistik.

  Kommunikation, genre og tekstpraksis.

  Skriftsprogsundervisning i 1.-6.klassetrin med tekster skrevet af og til brn.

  Receptivt

  Den studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers lseforudstninger, lse- og skrivestrategier

  samt vejlede i forhold til elevers proces og produkt.

  Den studerende skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og lremidler til skriftsprogsundervis-

  ning.

  Produktivt

  Den studerende skal kunne modellere lse- og skrivestrategier.

  Den studerende skal udvikle og eksperimentere med lremidler og didaktisk design til skriftsprogsunder-

  visning.

  Vidensgrundlag

  Bygger p nyere forskning i lse- og skriveprocesser, lse- og skriveudvikling, didaktik og literacy.

 • 22

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2, 3 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  2 teorier om lsning

  planlgge og gennemfre aktviteter, der

  understtter elevers lsning og lseudvikling i 1.-

  6. klassetrin

  3 skriftlighed og skriveudvikling i indskoling

  og p mellemtrin

  anvende teorier om elevers skriveprocesser og

  skrivestrategier i tilrettelggelsen af undervisnings-

  og lringsaktiviteter

  3 sammenhnge mellem lsning og

  skrivning

  anvende fagdidaktisk viden om sammenhnge

  mellem lsning og skrivning i dansk og andre fag

  1

  sprogsystem, herunder grammatik,

  sprogbrug og gldende

  retskrivningsprincipper

  vurdere eksempler p dansk tale og -skriftsprog,

  herunder elevers sproglige udvikling og beherske

  dansk retskrivning

  2 lsningens didaktik

  planlgge og gennemfre differentierede

  lseudfordringer og understtte den enkelte elevs

  lseudvikling, herunder tosprogede elevers

  lseudvikling p andetsproget

  2 test og evaluering

  anvende resultater af test og andre

  evalueringsformer med henblik p at understtte

  den enkelte elevs lseudvikling

  2 lsestrategier vurdere elevers lsestrategier under lsning af

  fiktions- og fagtekster

  2 lremidler i lseundervisningen kritisk vurdere lremidler til undervisning i dansk

  sprog i 1.-6. klasse

  2 it som lringsressource i

  lseundervisningen

  understtte elevers lseudvikling ved at integrere

  digitale teknologier i undervisningen

  4 tekster til elever og elevers tekstbrug udvikle den enkelte elevs mediebrug og - lsevaner

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet:

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen skal vre:

 • 23

  en analyse af elevproducerede tekster samt forslag til lrerrespons en produktion af lremiddel til skriftsprogstilegnelse en analyse og vurdering af elevers lseprocesser og begrundede forslag til undervisningsaktiviteter

  Prsentationsportfolioen skal ved modulets afslutning indeholde:

  to produkter fra arbejdsportfolioen en begrundelse for valg af produkter p baggrund af modulets kompetenceml. Omfang svarende til en

  sides tekst

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at have gennemfrt modulet er, skal man leve op til deltagelses og mdepligten i modulet, se studie-

  ordningens generelle del. Det fremgr af modulplanen, hvordan den studerende lever op til deltagelsespligt

  i modulet, og til hvilke studieaktiviteter, der er mdepligt.

  Modulets relation til praksis

  I forbindelse med udarbejdelse af produkterne til arbejdsportfolioen inddrages praksis enten ved afprv-

  ning af lremiddel i klasserum eller inddragelse af relevant empiri i forhold til elevernes lse- og skrivepro-

  cesser.

  MODUL 2: Sprog og genrer

  Nationalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Lringskontekst i skolen

  Formlet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og frdigheder i at plan-

  lgge, gennemfre og evaluere differentieret undervisning i sprog og genrer fra 1.- 6. klassetrin.

  Indhold og genrer

  Genrebestemt sprog, tekster og kommunikation.

  Fiktive og faktive genrer, ldre og nyere sprogligt udviklende tekster fortrinsvis for brn.

  Receptivt

  Den studerende skal metodisk og genrebevidst analysere og kritisk vurdere tekster og sprog i forskellige

  kontekster.

  Produktivt

  Den studerende skal udvikle og eksperimentere med lremidler og didaktisk design til sprog-, genre- og

  tekstundervisning.

  Modulets vidensgrundlag

  Bygger p nyere forskning i litteratur og sprog, litteratur- og sprogdidaktik, herunder genre og genredidak-

  tik.

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2, 3 (se indledning til fagbeskrivelsen)

 • 24

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1 sprogsystem, herunder grammatik,

  sprogbrug og gldende retskrivningsregler

  vurdere eksempler p dansk tale- og skriftsprog

  herunder elevers sproglige udvikling og beherske

  dansk retskrivning

  4 tekstanalyse og tekstreception i et

  dannelsesperspektiv

  kritisk vurdere tekster og deres brug i

  kulturhistorisk, stetisk og flerkulturelt perspektiv,

  herunder tekster p nabosprog

  4 tekster, genrer og medier

  kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk

  perspektiv

  1 nordiske sprog- og nabosprogsdidaktik

  planlgge og gennemfre undervisning i nabosprog

  og nabokultur

  1 Sprogdidaktik

  planlgge, gennemfre og evaluere differentierede

  lringsaktiviteter, der understtter den enkelte

  elevs kommunikative kompetence

  4 tekstdidaktik

  udvikle, planlgge, gennemfre og evaluere

  undervisning i tekster, herunder sknlitteratur

  4 dansk brne- og ungdomslitteratur begrunde valg af brne- og ungdomslitterre

  tekster til undervisning p 1.-6. klassetrin

  1 lremidler til sprogundervisning i skolen kritisk vurdere lremidler til undervisning i dansk

  sprog i 1.-6. klasse

  4 Tekstperformance

  anvende retoriske udtryksmidler ved oplsning og

  andre former for fremfring af tekst i

  danskundervisningen

  4 tekster til elever og elevers tekstbrug udvikle den enkelte elevs mediebrug og -lsevaner

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen skal vre:

  en analyse af en elevs talte eller skrevne tekst og forslag til lrerens vejledning af eleven et forslag til undervisning i tekstproduktion i dansk en sproglig analyse af en sknlitterr tekst og en vurdering af tekstens egnethed i forhold til undervis-

  ning p et bestemt klassetrin

 • 25

  Prsentationsportfolioen skal ved modulets afslutning indeholde:

  to produkter fra arbejdsportfolioen en begrundelse for valg af produkter p baggrund af modulets kompetenceml. Omfang svarende til en

  sides tekst

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at have gennemfrt modulet, skal man leve op til deltagelses- og mdepligten i modulet, se studieord-

  ningens generelle del. Det fremgr af modulplanen, hvordan den studerende lever op til deltagelsespligt i

  modulet, og til hvilke studieaktiviteter, der er mdepligt.

  Modulets relation til praksis

  I forbindelse med udarbejdelse af produkterne til arbejdsportfolioen inddrages praksis enten ved afprv-

  ning af forslag til undervisning i klasserum eller inddragelse af relevant empiri i forhold til elevers mundtlige

  og skriftlige tekster. Der arbejdes med autentiske mundtlige og/eller skriftlige tekster, der er produceret af

  elever i skolen.

  MODUL 3 Mundtlighed

  Lokalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Lringskontekst i skolen

  Formlet med modulet er at den studerende tilegner sig viden og frdigheder i at planlgge, gennemfre

  og evaluere undervisning i mundtlighed til brug for undervisningen i 1.-6. klasse.

  Indhold og genrer

  Mundtlig sprogbrug og mundtlige genrer i og uden for skolen

  Udvikling af mundtligt sprog

  Stilladsering af og responsgivning p elevernes mundtlige tekstproduktion

  Mundtlige arbejdsformer i skolen

  Receptivt

  Den studerende skal metodebevidst analysere og kritisk vurdere mundtlige tekster og udtryksformer og

  mundtlige lremidler.

  Produktivt

  Den studerende skal udvikle og eksperimentere med egen mundtlighed.

  Den studerende skal give sproglig vejledning i forhold til mundtlig tekstproduktion.

  Den studerende skal udvikle lremidler og didaktisk design til undervisning i mundtlighed

  Modulets vidensgrundlag

  Bygger p nyere forskning i mundtligt sprog og sprogbrug samt forskning i mundtlighedspdagogik

 • 26

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1 mundtlig udtryksfrdighed planlgge, gennemfre og evaluere undervisning i

  mundtlighed

  1 sprogdidaktik

  planlgge, gennemfre og evaluere

  differentierede lringsaktiviteter, der understtter

  den enkelte elevs kommunikative kompetence

  1 dansklrerens mundtlige kommunikative

  opgaver

  skabe hensigtsmssige tekster til en given

  kommunikationssituation p baggrund af valg

  [mellem medier og] sproglige virkemidler

  4 tekster, genrer og medier kritisk vurdere mundtlige tekster i et genre- og

  medieteoretisk perspektiv

  1 intersprog og intersprogsudvikling

  vejlede tosprogede elever i deres mundtlige

  udvikling p baggrund af intersprogsanalyse

  1 lremidler til sprogundervisning i skolen kritisk vurdere lremidler til undervisning i dansk

  sprog i 1.-6. klasse

  4 tekstperformance

  anvende retoriske udtryksmidler ved oplsning og

  andre former for fremfring af tekst i

  danskundervisning

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen skal vre:

  en analyse af en mundtlig sprogbrugssituation samt forslag til respons p denne en produktion af en tekst i en mundtlig genre udarbejdelse af forslag til planlgning, gennemfrelse og evaluering af undervisning i mundtlighed

  Prsentationsportfolioen skal ved modulets afslutning indeholde:

  to produkter fra arbejdsportfolioen

 • 27

  en begrundelse for valg af produkter p baggrund af modulets kompetenceml. Omfang svarende til en sides tekst

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at have gennemfrt modulet er, skal man leve op til deltagelses og mdepligten i modulet, se studie-

  ordningens generelle del. Det fremgr af modulplanen, hvordan den studerende lever op til deltagelsespligt

  i modulet, og til hvilke studieaktiviteter, der er mdepligt

  Modulets relation til praksis

  I forbindelse med udarbejdelse af produkterne til arbejdsportfolioen inddrages praksis enten ved produkti-

  on af mundtlige tekster og lremidler i en skolekontekst eller ved inddragelse af relevant empiri i forhold

  til elevers mundtlige tekster. Der arbejdes med autentiske mundtlige tekster, der er produceret af elever i

  skolen.

  MODUL 4 Multimodale tekster

  Lokalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Lringskonteksten i skolen

  Formlet med modulet er at den studerende tilegner sig viden om og frdigheder i at planlgge, gennem-

  fre og evaluere en undervisning, der udvikler elevers evne til at forst, bruge og forholde sig kritisk til mul-

  timodale tekster.

  Indhold og genrer

  Multimodale tekster der kommunikerer med svel tale, skrift, lyd som billeder i analog og digital form

  Fiktive, faktive og interaktive tekster i forskellige offentlige og private sammenhnge

  De forskellige modaliteters potentiale i kommunikationssituationer.

  Receptivt

  Den studerende skal metode- og genrebevidst analysere og kritisk vurdere tekster i forskellige modaliteter.

  Den studerende skal metodebevidst analysere og vurdere didaktisk design og lremidler til undervisning i

  multimodal tekstproduktion.

  Produktivt

  Den studerende skal kunne stilladsere elevernes lreprocesser i forbindelse med produktion af multimoda-

  le tekster

  Den studerende skal udvikle og eksperimentere med lremidler og didaktisk design til undervisningen i og

  med multimodale tekster

  Den studerende skal give vejledning i forhold til elevernes multimodale tekstproduktion

 • 28

  Modulets vidensgrundlag

  Bygger p nyere forskning i multimodale kommunikationsformer og mediedidaktik samt brn og unges

  brug af medier.

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 3, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1 sprog og medier

  kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale

  medier og planlgge, gennemfre og evaluere

  undervisning i og med digitale medier.

  3 tekstproduktion i forskellige medier

  understtte elevers produktion og formidling af

  tekster i forskellige medier og med forskellige

  teknologier

  4 tekster, genrer og medier kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk

  perspektiv

  4 tekster til elever og elevers tekstbrug udvikle den enkelt elevs mediebrug og lsevaner

  4 tekstanalyse og tekstreception i

  dannelsesperspektiv

  kritisk vurdere tekster ud fra et stetisk og

  flerkulturelt perspektiv ( herunder tekster p

  nabosprog kan denne passage slettes?)

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen skal vre:

  en analyse af elevproducerede multimodale tekster samt forslag til lrerrespons en produktion af en multimodal tekst udarbejdelse af forslag til planlgning, gennemfrelse og evaluering af undervisning i og med multi-

  modale tekster

  Prsentationsportfolioen skal ved modulets afslutning indeholde:

  to produkter fra arbejdsportfolioen

 • 29

  en begrundelse for valg af produkter p baggrund af modulets kompetenceml. Omfang svarende til en sides tekst

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at have gennemfrt modulet er, skal man leve op til deltagelses og mdepligten i modulet, se studie-

  ordningens generelle del. Det fremgr af modulplanen, hvordan den studerende lever op til deltagelsespligt

  i modulet, og til hvilke studieaktiviteter, der er mdepligt

  Modulets relation til praksis

  I forbindelse med udarbejdelse af produkterne til arbejdsportfolioen inddrages praksis enten ved inddra-

  gelse af relevant empiri i forhold til elevernes multimodale tekstproduktion eller ved afprvning af og re-

  spons p konkret undervisning i og med multimodale tekster(skolekontekst eller velsessituationer med

  medstuderende).

 • 30

  Dansk, 4. 10. klassetrin

  Fagets kompetenceomrder og kompetenceml

  Kompetenceomrde Kompetenceml: Den studerende kan: Indgr i

  modul

  1 Sprog og

  kommunikationsundervisning

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle differentieret undervisning i sprog og

  tekster for heterogene elevgrupper.

  1, 2, 3, 4

  2 Fortsat lsning og skrivning

  anvende viden om udfordringer og potentialer for

  fortsat differentieret lse- og skriveudvikling i en

  heterogen elevgruppe p baggrund af aktuel,

  forskningsbaseret viden om lsning og skrivning.

  1, 2, 3, 4

  3 Danskdidaktik

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle en differentieret og innovativ

  danskundervisning for heterogene elevgrupper i et

  flerkulturelt og internationalt perspektiv

  2, 4

  4 Tekster og tekstundervisning

  begrundet planlgge, gennemfre, evaluere og

  udvikle differentieret undervisning i tekster,

  herunder sknlitteratur, fra forskellige tidsaldre,

  medier og genrer for heterogene elevgrupper

  2, 3, 4

  MODUL 1 Literacy

  Nationalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Lringskontekst i skolen

  Formlet med modulet er at den studerende tilegner sig viden om og frdigheder i at planlgge, gennem-

  fre og evaluere undervisning i literacy samt udarbejde didaktiske design til brug for undervisning fra 4.-10.

  klassetrin.

  Indhold og genrer.

  Brn og unges tekstpraksisser, lse- og skriveudvikling i lyset af genrer, tekstlingvistik og grammatik.

  Udvalgte tekster, fx argumenterende- og informative tekster samt autentiske tekster fra elevernes tekst-

  praksis, herunder tosprogedes tekster.

  Receptivt

  Den studerende skal analysere elevers literacy-udvikling, analysere forskellige tekster, herunder elevtekster

  med fokus p sproglige og intersproglige vejledningsstrategier.

  Produktivt

  Den studerende skal udarbejde og eksperimentere med lremidler og didaktiske design for at udvikle ele-

  vers literacykompetence

  Modulets vidensgrundlag

  Bygger p nyere literacyforskning og pragmatik. Genredidaktik og lse- og skriveforskning

 • 31

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  2 Literacy Anvende teorier om literacy

  1

  Sprogsystem, herunder grammatik,

  sprogbrug og gldende

  retskrivningsprincipper

  Vurdere eksempler p dansk tale- og skriftsprog,

  herunder elevers sproglige udvikling og beherske

  dansk retskrivning

  1 Sprogdidaktik Udvikle lringsaktiviteter, der understtter den

  enkelte elevs kommunikative kompetence

  2 Argumentationsanalyse og kildekritik

  Planlgge og gennemfre undervisning i at

  analysere argumentation i tekster i forskellige

  teksttyper og medier

  2 Skrivestrategier

  Vurdere elevers forskellige skrivestrategier i

  forbindelse med skrivning af tekster i forskellige

  genrer og kontekster med henblik p fremadrettet

  vejledning

  2 Lseforstelse

  Vurdere de lseforstelsesproblematikker , elever

  mder, nr de lser tekster fra forskellige genrer

  og tidsaldre med henblik p fremadrettet

  vejledning

  2 Test og evalueringsformer

  Anvende resultater af test og andre

  evalueringsformer med henblik p at understtte

  den enkelte elevs danskfaglige udvikling.

  1 Intersprog og intersprogsudvikling

  Give feedback p tosprogede elevers tekster p

  baggrund af intersprogsanalyse

  1 Lremidler til sprogundervisning i skolen Kritisk vurdere lremidler til undervisning i dansk

  sprog

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen skal vre:

 • 32

  en analyse og vurdering af en elevs skriftlige tekst og forslag til lrerens vejledning af eleven en produktion af et trykt og/eller digitalt lremiddel til undervisningen i sprog og sprogbrug et didaktisk design for et undervisningsforlb med sprog og genrer

  Prsentationsportfolioen skal ved modulets afslutning indeholde:

  to produkter fra arbejdsportfolioen en begrundelse for valg af produkter p baggrund af modulets kompetenceml. Omfang svarende til en

  sides tekst

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at have gennemfrt modulet er, skal man leve op til deltagelses og mdepligten i modulet, se studie-

  ordningens generelle del. Det fremgr af modulplanen, hvordan den studerende lever op til deltagelsespligt

  i modulet, og til hvilke studieaktiviteter, der er mdepligt

  Modulets relation til praksis

  I forbindelse med udarbejdelse af produkterne til arbejdsportfolioen inddrages praksis enten ved afprv-

  ning af lremiddel i klasserum eller inddragelse af relevant empiri i forhold til elevers mundtlige og skriftli-

  ge tekster. Der arbejdes med autentiske mundtlige og/eller skriftlige tekster, der er produceret af elever i

  skolen.

  MODUL 2 Multimodale tekster

  Nationalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Lringskontekst i skolen

  Formlet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og frdigheder i at plan-

  lgge, gennemfre og evaluere undervisning i multimodale tekster for at udvikle elevers tekstkompetence

  p 4.-10. klassetrin.

  Indhold og genrer

  Udvalgte sammensatte tekster hvor tekst, lyd og billede arbejder sammen. Der er fokus p multimodal ana-

  lyse og lsning.

  Analoge og digitaliserede tekster, fx billedfortllinger,film og lringsportaler.

  Receptivt

  Den studerende skal metodisk analysere og kritisk vurdere multimodale tekster og multimodale lremidler.

  Produktivt

  Den studerende skal udvikle, eksperimentere med og konkretisere lremidler og didaktisk design i relation

  til undervisning i multimodale genrer og tekster

  Modulets vidensgrundlag

  Bygger p nyere forskning i tekstpraksis og semiotisk forskning i kommunikation

 • 33

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2, 3, 4 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  4 tekster, genrer og medier kritisk vurdere tekster i et genre-og medieteoretisk

  perspektiv

  1 dansklrerens kommunikative opgaver

  mundtligt og skriftligt

  skabe hensigtsmssige tekster tili en given

  kommunikationssituation p baggrund af valg

  mellem medier og sproglige virkemidler

  3 lremiddelproduktion til

  danskundervisningen

  udvikle lremidler til danskundervisning p

  grundlag af forskningsbaseret viden

  4 tekstdidaktik planlgge, gennemfre og evaluere undervisning i

  tekster, herunder sknlitteratur

  3 didaktisk design kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og

  produkter

  1 sprog og medier kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale

  medier

  2 digitale medier i brns lse- og

  skrivepraksis

  planlgge og gennemfre undervisningsaktiviteter

  med tekstproduktion i digitale medier

  4 tekstanalyse og tekstreception i et

  dannelsesperspektiv

  kritisk vurdere tekster og deres brug i

  kulturhistorisk, stetisk og flerkulturelt perspektiv,

  herunder tekster p nabosprog

  3 digitale ressourcer og danskfaglig lring kritisk vurdere digitale ressourcer og deres

  anvendelse i danskundervisning

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen skal vre:

  Analyse af fagligt, multimodalt elevprodukt hvor der indgr vurdering af elevens videns- og formid-lingsdesign i et multimodalt perspektiv

  Didaktisering af mindst to multimodale tekster med henblik p design af genreforlb i danskundervis-ningen

 • 34

  Egenproduktion af multimodal tekst der skal relatere sig til danskundervisningen i skolen Redidaktisering af didaktisk lremiddel i et multimodalt perspektiv

  Prsentationsportfolioen skal ved modulets afslutning indeholde:

  To produkter fra arbejdsportfolioen En begrundelse for valg af produkter p baggrund af modulets kompetenceml. Omfang svarende til en

  sides tekst

  Kriterier for godkendelse af modulet

  For at have gennemfrt modulet er, skal man leve op til deltagelses og mdepligten i modulet, se studie-

  ordningens generelle del. Det fremgr af modulplanen, hvordan den studerende lever op til deltagelsespligt

  i modulet, og til hvilke studieaktiviteter, der er mdepligt

  Modulets relation til praksis

  Relationen til praksis opns gennem studiet, didaktiseringen og produktionen af multimodale tekster og

  lremidler i en skolekontekst.

  MODUL 3 Mundtlighed

  Lokalt modul

  Kort beskrivelse af modulet

  Lringskontekst i skolen

  Formlet med modulet er at den studerende tilegner sig viden og frdigheder i at planlgge, gennemfre

  og evaluere undervisning i mundtlighed til brug for undervisningen i 4.-10. klasse

  Indhold og genrer

  Mundtlig sprogbrug og mundtlige genrer

  Udvikling af mundtligt sprog

  Stilladsering af og responsgivning p elevernes mundtlige tekstproduktion

  Mundtlige arbejdsformer i skolen

  Receptivt

  Den studerende skal metodebevidst analysere og kritisk vurdere mundtlige tekster og udtryksformer og

  mundtlige lremidler

  Produktivt

  Den studerende skal udvikle og eksperimentere med egen mundtlighed

  Den studerende skal give sproglig vejledning i forhold til mundtlig tekstproduktion

  Den studerende skal udvikle lremidler og didaktisk design til undervisning i mundtlighed

  Modulets vidensgrundlag

  Bygger p nyere forskning i mundtligt sprog og sprogbrug samt forskning i mundtlighedspdagogik

 • 35

  Modulets kompetenceomrder og kompetenceml

  1, 2 (se indledning til fagbeskrivelsen)

  Modulets videns- og frdighedsml

  Af skemaets frste kolonne fremgr hvilket kompetenceomrde og ml modulets viden- og fr-

  dighedsml knytter an til

  Komp.

  Ml

  Vidensml:

  Den studerende har viden om

  Frdighedsml:

  Den studerende kan

  1 mundtlig udtryksfrdighed vurdere stemme, mimik og gestik som

  udtryksmidler i danskundervisning

  1 sprogdidaktik

  planlgge, gennemfre og evaluere differentierede

  lringsaktiviteter, der understtter den enkelte

  elevs kommunikative kompetence

  1 dansklrerens mundtlige kommunikative

  opgaver

  skabe hensigtsmssige tekster til en

  given kommunikationssituation p baggrund af valg

  mellem medier og sproglige virkemidler

  4 tekster, genrer og medier kritisk vurdere mundtlige tekster i et genre- og

  medieteoretisk perspektiv

  1 intersprog og intersprogsudvikling give feedback p tosprogede elevers mundtlige

  tekstproduktion p baggrund af intersprogsanalyse

  1 lremidler til sprogundervisning i skolen kritisk vurdere lremidler til undervisning i dansk

  sprog p 4.10. klassetrin

  4 tekstperformance

  anvende retoriske udtryksmidler ved oplsning og

  andre former for fremfring af tekst i

  danskundervisning

  2 Folkeskolens afgangsprve i dansk forberede elever til Folkeskolens afgangsprve i

  dansk

  1 mundtlig udtryksfrdighed vurdere stemme, mimik og gestik som

  udtryksmidler i danskundervisning

  Arbejdsformer i modulet

  I afsnittet om studieaktivitetsmodellen i studieordningens generelle del findes en beskrivelse af studieakti-

  vitetsmodellen og dens anvendelse i lreruddannelsen, UCL. Heraf fremgr ogs, hvor mange arbejdsti-

  mer, der forventes anvendt til gennemfrelse af modulet.

  Studieaktiviteter i modulet tilrettelgges i et samarbejde mellem studerende og underviser. Den konkrete

  tilrettelggelse af studieaktiviteter for alle fire kategorier fremgr af underviserens modulplan

  Evaluering af modulet

  Evaluering af modulet foretages p baggrund af en prsentationsportfolio med elementer fra den samlede

  arbejdsportfolio for modulet.

  Produkter til arbejdsportfolioen skal vre:

  en analyse af en mundtlig sprogbrugssituation samt forslag til respons p denne en produktion af en tekst i en mundtlig genre udarbejdelse af forslag til planlgning, gennemfrelse og evaluering af undervisning i mundtlighed

 • 36

  Prsentationsportfolioen skal ved modulets afslutning indeholde:

  to produkter fra arbejdsportfolioen en begrundelse for valg af produkter p baggrund af modulets kompetenceml. Omfang svarende til en

  sides tekst

  Kriterier for go