Click here to load reader

Studieordning Multilmediedesigner

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studieordning Multilmediedesigner

Text of Studieordning Multilmediedesigner

 • Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation

  Studieordningens flles del v/Landsnetvrket for Multimediedesigner, juni 2009

  Studieordningens institutionsdel

  Erhvervsakademiet Kbenhavn Nord Multimediedesigner, juni 2009

 • Multimediedesigner AK Studieordning

  Multimediedesigneruddannelsen Side 2 juni 2009

  Indholdsfortegnelse

  Indhold Studieordningen ................................................................................................................... 3 Uddannelsen reguleres af flgende love og regler .............................................................. 3 Uddannelsens navn og dimittendernes titel ......................................................................... 3 Uddannelsens forml ........................................................................................................... 4 Model for opbygning af kompetencer ................................................................................... 5 Uddannelsens struktur ......................................................................................................... 5 Uddannelsens indhold ......................................................................................................... 6

  1. semester - Simpel ........................................................................................................ 6 2. semester - Dynamisk .................................................................................................... 6

  Lringsml for 1. og 2 semester ......................................................................................... 7 3. semester - Kompleks .................................................................................................. 11

  Lringsml for 3. semester ............................................................................................... 11 4. semester - Praktik og perspektivering ........................................................................ 14

  Eksamensordning .............................................................................................................. 15 2. semester, 1. prve Frstersprven (flles for udbyderne) ................................... 15 3. semester, 2. prve Lokalt for Erhvervsakademi Kbenhavn Nord .......................... 16 4. semester, 3. prve Praktikprve (flles for udbyderne) ......................................... 17 4. semester, 4. prve Afsluttende projekt (flles for udbyderne) ................................ 18

  Studieordningens institutionsdel: Specielt for Erhvervsakademi Kbenhavn Nord ............ 20 Valgfri uddannelseselementer ........................................................................................ 20 Praktikkens gennemfrelse ............................................................................................ 20 Interne / eksterne prver ................................................................................................ 21 Dele af uddannelsen, der kan gennemfres i udlandet. ................................................. 21 Krav til skriftlige opgaver og projekter, herunder det afsluttende eksamensprojekt ........ 21 Kendskab til fremmedsprog. ........................................................................................... 22 Undervisnings- og arbejdsformer ................................................................................... 22 Pligt til at deltage i undervisningen ................................................................................. 22 Regler om meritoverfrsel .............................................................................................. 22 Indgede meritaftaler ..................................................................................................... 22 Undervisningen udbudt som ben uddannelse .............................................................. 22 Bilag 1: Skabelon lektionsplan ....................................................................................... 23 Bilag 2: Skabelon projektoplg ...................................................................................... 24 Bilag 3: Studiepraktikaftale ............................................................................................. 25

 • Multimediedesigner AK Studieordning

  Multimediedesigneruddannelsen Side 3 juni 2009

  Studieordningen Denne studieordning for Multimediedesigneruddannelsen er udarbejdet efter retningslin-jerne i bekendtgrelse nr. xxx 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterrsvrk. Et studen-terrsvrk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 r. Et studenterrsvrk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen er sledes normeret til i alt 120 ECTS. Uddannelsen reguleres af flgende love og regler

  Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsaka-demiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

  Bekendtgrelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorud-dannelser: xxx 2009

  Uddannelsesbekendtgrelsen: nr. xxx 2009 om erhvervsakademiuddannelse in-den for medie og kommunikation (Multimediedesigner)

  Kvalitetsbekendtgrelsen: Bekendtgrelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitets-udvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne.

  Adgangsbekendtgrelsen: Bekendtgrelse nr. 96 af 20. februar 2008 om ad-gang, indskrivning og orlov m.v. ved videregende uddannelser

  Eksamensbekendtgrelsen: Bekendtgrelse nr. 766 af 26. juni 2007 om prver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

  Karakterbekendtgrelsen: Bekendtgrelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karak-terskala og anden bedmmelse.

  ben Uddannelse: Lovbekendtgrelse nr. 956 af 28. november 2003, som n-dret senest ved 77 i lov nr. 562 af 6. juni 2007.

  Lovene og bekendtgrelserne er tilgngelige p internetadressen www.uvm.dk. Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Multimediedesigner. P engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree in Multimedia Design and Communication.

 • Multimediedesigner AK Studieordning

  Multimediedesigneruddannelsen Side 4 juni 2009

  Uddannelsens forml Formlet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstndigt at kunne vare-tage arbejde med at designe, planlgge, realisere og styre multimedieopgaver samt til at medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktio-ner. Ml for lringsudbytte for Multimediedesigner AK Ml for lringsudbyttet omfatter den viden, de frdigheder og kompetencer, som en ud-dannet multimediedesigner skal opn i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for analyse, idudvikling, design, planlgning, realisering og styring af multimedieopgaver samt implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner samt 2) viden om og forstelse af tvrfaglige problemstillinger p multimedieomrdet i relation til svel individuelt som teambaseret projektarbejde. Frdigheder Den uddannede kan: 1) anvende centrale metoder og redskaber inden for analyse, idudvikling, design og plan-lgning samt realisering og styring af multimedieopgaver, 2) vurdere praksisnre problemstillinger p multimedieomrdet samt opstille og vlge lsningsmuligheder, samt 3) formidle praksisnre problemstillinger og lsningsmuligheder p multimedieomrdet til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Den uddannede kan: 1) selvstndigt hndtere analyse, idudvikling, design og planlgning samt realisering og styring af multimedieopgaver samt deltage i implementering, administration og vedligehol-delse af multimedieproduktioner, 2) hndtere udviklingsorienterede situationer og vre innovativ ved tilpasningen af multi-medielsninger til erhvervsmssige vilkr, 3) tilegne sig ny viden, frdigheder og kompetencer p multimedieomrdet, 4) deltage i ledelses- og samarbejdsmssige sammenhnge med andre uanset uddan-nelsesmssig, sproglig og kulturel baggrund og 5) deltage i og hndtere samarbejde og kommunikation i netvrk med en professionel til-gang.

 • Multimediedesigner AK Studieordning

  Multimediedesigneruddannelsen Side 5 juni 2009

  Model for opbygning af kompetencer Det er uddannelsens ml, at den studerende gennem studiet opnr en rkke kernekom-petencer, som giver den studerende forudstninger for kontinuerlig lring og lsning af fremtidens opgaver i et globaliseret vidensamfund. Den studerende opnr lringskompetence og meningskompetence, der stter den studerende i stand til selvstndigt at kunne sikre sig bde faglig og dannelsesmssig ud-vikling. Den studerende opnr forandringskompetence, ved at der sttes fokus p fleksibilitet og tilpasning af lsninger til aktuelle erhvervsmssige vilkr. Den studerende opnr relationskompetencerne - evnen til at kunne beg sig i netvrk og at kunne kommunikere i komplekse og flade strukturer gennem selvstndig at pta-ge sig af ansvar, der etableres omkring evnen til at skabe sig en faglig identitet. Uddannelsens struktur Fordeling og omfang (ECTS) af uddannelsens kerneomrder sker efter flgende model: * Der tilrettelgges indenfor det 1. r mindst 2 tvrfaglige valgfrie uddannelseselementer 5 ECTS indenfor de 4 kerneomrder.

  4.sem. Afsluttende eksamensprojekt 15 Praktik 15

  3.sem. 0 5 10 5 10 30

  2.sem 5 10 5 10 * 30

  1.sem. 5 5 10 10 * 30

  Virk

  som

  hede

  n

  Kom

  mun

  ikat

  ion

  og fo

  rmid