Click here to load reader

Studieordning AU Ledelse

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studieordning AU Ledelse

Text of Studieordning AU Ledelse

 • September 2009

  Studieordning for

  Akademiuddannelse (AU) i Ledelse

  (Merkantil VVU)

  Udarbejdet af landets Erhvervsakademier

 • Indholdsfortegnelse

  1 Forord ................................................................................................................................ 2

  2 Indledning ......................................................................................................................... 3

  3 Flles regler og retningslinjer for merkantile akademiuddannelser .......................... 3 3.1 Uddannelsernes forml og omfang .................................................................................................. 3 3.2 Uddannelsernes opbygning .............................................................................................................. 4

  3.2.1 Akademiuddannelse som profilforlb ............................................................................................ 4 3.2.2 Akademiuddannelse uden profilforlb ........................................................................................... 5 3.2.3 Merkonomuddannelse .................................................................................................................... 5 3.2.4 Akademiuddannelse som fleksibel efter- og videreuddannelse ...................................................... 5

  3.3 Dimittendernes titel .......................................................................................................................... 6 3.4 Adgangsbetingelser .......................................................................................................................... 6 3.5 Indledende kurser ............................................................................................................................. 6 3.6 Undervisnings- og arbejdsformer ..................................................................................................... 7 3.7 Eksamen og bedmmelse ................................................................................................................. 7 3.8 Kvalitetssikring ................................................................................................................................ 8

  4 Akademiuddannelse i Ledelse ......................................................................................... 8 4.1 Forml .............................................................................................................................................. 8 4.2 Struktur ............................................................................................................................................. 9 4.3 Beskrivelser af obligatoriske fagmoduler ...................................................................................... 10 4.4 Specialeforlb ................................................................................................................................ 15 4.5 Afgangsprojekt ............................................................................................................................... 17

  5 Overgangsordninger og merit ....................................................................................... 18

  Bilag

  Oversigt over Love og bekendtgrelser ......................................................................................... 20

  Oversigt over Fagmoduler inden for det merkantile omrde ...................................................... 21

  Oversigt over Indledende kurser til det merkantile fagomrde .................................................. 23

 • 1 Forord Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (lov nr. 488 af 31. maj 2000 nu aflst af LBK 1049 af 09/11/2009) blev vedtaget med virkning fra den 1. januar 2001, med det forml at sikre voksne en mulighed for at forbedre svel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem videreuddannelse. Videreuddannelsessystemet er sledes rammen om lbende kompetenceudvikling p et niveau, der modsvarer de eksisterende niveauer i det ordinre uddannelsessystem. Hovedformlene har vret dels at skabe en klar struktur og sammenhng i voksenuddannelsessy-stemet uden blindgyder og dels at sikre rammen for livslang lring med udgangspunkt i den enkel-tes konkrete erhvervserfaring. Videregende voksenuddannelser (VVU) er deltidsuddannelser, der sammen med 2 rs relevant er-hvervserfaring har samme niveau som de korte videregende uddannelser (KVU), som er heltids-studier. De uddannelser, som primrt retter sig mod det private erhvervsliv, udbydes af landets handels- og tekniske skoler, der arbejder sammen i erhvervsakademier om udbud og kvalitetssikring. Derfor be-tegnes uddannelserne ogs som akademiuddannelser, forkortet AU. Det er den betegnelse, som vil blive anvendt i resten af studieordningen. Denne studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgrelse nr.1336 af 14/12/2005 om videreg-ende voksenuddannelser inden for det merkantile omrde samt bekendtgrelse nr. 782 af 17/08/2009om prver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Den omfatter dels flles regler og retningslinjer, som glder for alle uddannelser, som afvikles i henhold til de to bekendtgrelser, dels regler og retningslinjer for akademiuddannelsen i Ledelse. Studieordningen er landsdkkende og omfatter alle institutioner, som udbyder akademiuddannelsen i Ledelse. Studieordningen er gldende fra 1. september 2009. Den til enhver tid gldende studie-ordning er tilgngelig p udbyderens hjemmeside. September 2009 Erhvervsakademierne

 • 2 Indledning Denne studieordning for Akademiuddannelse i Ledelse er udarbejdet i fllesskab af landets er-hvervsakademier efter retningslinjerne i bekendtgrelse nr.1336 af 14/12/2005 om videregende voksenuddannelse inden for det merkantile omrde om prver og eksamen samt bekendtgrelse nr. 782 af 17/08/2009 om prver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Samarbejdet skal blandt andet sikre, at de frdiguddannede opnr landsdkkende kompetence bde i forhold til arbejdsmar-kedet og i forhold til mulighederne for at benytte videregende uddannelsestilbud. Derudover skal den flles studieordning sikre, at de studerende ved studie- eller institutionsskift godskrives de bestede fag, der kvivalerer tilsvarende fag ved andre studier eller institutioner. Den enkelte institution kan, nr det er begrundet i usdvanlige forhold, dispensere fra de regler i den flles studieordning, der alene er fastsat af akademierne. Denne studieordning har til forml at give den studerende en overordnet orientering om uddannel-sens indhold og de regler, der glder for optagelse, gennemfrelse og evaluering m.v. Reglerne fremgr dels af ovennvnte bekendtgrelse om videregende voksuddannelser inden for det mer-kantile omrde dels af de bekendtgrelser, der faststter eksamensregler, kvalitetskrav, udbudsbe-tingelser m.v. I bilag 1 er anfrt de love og bekendtgrelser, der har vret relevante for udformnin-gen af nrvrende studieordning. I vejledningen af den studerende str studieordningen og bekendtgrelserne ikke alene, men supple-res inden for den givne ramme af andre uddannelses- og institutionsspecifikke regler og vejlednin-ger, fx eksamensreglement, vejledning i projektskrivning, specialeforlb m.m.

  3 Flles regler og retningslinjer for merkantile akademiud-dannelser

  3.1 Uddannelsernes forml og omfang Akademiuddannelserne inden for det merkantile omrde skal kvalificere voksne til p et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksinre problemstillinger samt varetage funk-tioner p specialist- og mellemlederniveau. Endvidere skal uddannelserne bidrage til at udvikle den studerendes selvstndighed, samarbejdsev-ne, evne til at skabe fornyelse og skrpe interessen for ivrkstter- og selvstndighedskultur samt etablering af egen virksomhed. Det merkantile omrde omfatter i henhold til bekendtgrelse nr. 1336 af 14/12/2005 handel og ko-nomi samt discipliner og emner, der uddannelsesmssigt relaterer hertil. Hver uddannelse udgr et selvstndigt afrundet uddannelsesforlb, der sammen med 2 rs relevant erhvervserfaring giver et afgangsniveau svarende til en kort videregende uddannelse (KVU).

 • Uddannelserne er normeret til et studenterrsvrk, dvs. en heltidsstuderendes arbejde i et r og sva-rer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Alle uddannelser bestr af 6 fagligt afgrnsede moduler 10 ECTS-point og tilrettelgges sledes, at de kan afsluttes inden for 3 r. 3.2 Uddannelsernes opbygning En merkantil akademiuddannelse omfatter:

  4 fagmoduler a 10 ECTS-point Specialeforlb svarende til 10 ECTS-point. Afgangsprojekt svarende til 10 ECTS-point

  De 4 fagmoduler bestr af egentlige fag. Et eller flere af fagmodulerne kan vre obligatoriske, me-dens andre kan vre valgfrie. Fordelingen mellem obligatoriske og valgfrie moduler afhnger for det frste af, om man vlger en uddannelse med eller uden profil. For det andet afhnger det af valget af profilretning. Specialeforlbet giver mulighed for perspektivering og fordybelse inden for et eller flere fagmodu-ler, som den studerende har gennemfrt, eller i relation til uddannelsernes overordnede forml. Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Den studerende skal her kunne dokumentere evne til p et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemfre en praksisnr og kompleks problemlsning inden for uddannelsens overordnede forml eller inden for den uddannelsesmssige profil, som den studerende evt. har valgt. De studerende skal gennemfre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforlbet. 3.2.1 Akademiuddannelse som profilforlb Akademierne har s