29
  MEĐIMURSKO VELEUĈILIŠTE U ĈAKOVCU  ODRŢIVI RAZVOJ  ADRIANA JAKUPEC, MIHAEL TOPLEK, ĐURĐEVIĆ MATEJA  PRIMJENA METODE FMEA I SWOT ANALIZA Profesor: Prof. dr. sc. Ţivko Kondić  ĈAKOVEC, 2014. /2015.

Seminar Upravljanje Kvalitetom

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FMEA metoda i SWOT analiza

Citation preview

 • MEIMURSKO VELEUILITE U AKOVCU

  ODRIVI RAZVOJ

  ADRIANA JAKUPEC, MIHAEL TOPLEK, UREVI MATEJA

  PRIMJENA METODE FMEA I SWOT ANALIZA

  Profesor:

  Prof. dr. sc. ivko Kondi

  AKOVEC, 2014./2015.

 • SADRAJ:

  1. UVOD........................................................................................................................................1

  2. POJAM I DEFINICIJA FMEA METODE.........................................................................................2

  3. TROKOVI PRIMJENE FMEA ......................................................................................................5

  4. REZULTATI ISTRAIVANJA O PRIMJENI METODE ......................................................................6

  3. EKSPERIMENTALNI DIO ............................................................................................................7

  3.1. Izrada Proces FMEA tablice ............................................................................................7

  3.1.1. Ozbiljnost SEV (Severity) ..........................................................................................8

  3.1.2. Uestalost OCC (Occurancy) ....................................................................................8

  3.1.3. Otkrivanje greke DET (Detection) ...........................................................................9

  3.1.4. Rangiranje rizika RPN faktor ..................................................................................10

  5. DISKUSIJA REZULTATA ISTRAIVANJA ....................................................................................11

  6. FMEA metoda u primjeru koionog diska 1J0 615601 ............................................................13

  7. SWOT analiza..........................................................................................................................15

  7.1 Elementi SWOT-a .............................................................................................................16

  7.2 SWOT analiza u tijeku planiranja akcije ............................................................................19

  7.3 PREDNOSTI I NEDOSTACI SWOT-a ....................................................................................20

  7.4 Primjena i provedba SWOT analize ..................................................................................21

  7.5. Primjer SWOT analize iz prakse .......................................................................................22

  8. ZAKLJUAK .............................................................................................................................25

  9. POPIS LITERATURE ..................................................................................................................26

 • SAETAK

  Analiza utjecaja i posljedica pogreaka (engl, Failure NIode and Efect Anall'sis)

  sustavna je metoda kojom se identificiraju i sprjeavaju problemi na proizvodu ili u

  procesu prije nego to nastanu, a fokusirana je na prevenciju pogreaka odnosno

  smanjivanje mogunosti da se pogreka dogodi te poveanje zadovoljstva korisnika.

  Postoje etiri osnovne vrste analize utjecaja i posljedica pogreaka: FMEA sustava,

  FMEA dizajna, FMEA procesa i FMEA usluga. Metodu je mogue prepoznati po

  jednoznanosti pojmova kojima se slui prilikom primjene ove metode, kao to su:

  pogreka, posljedica, rizik, uzrok pogreke, vanost, vjerojatnost pojavljivanja,

  vjerojatnost otkrivanja i pojam faktora rizika prioriteta (RPN faktora). Primjena FMEA

  poveava trokove za kvalitetu, poveavajui prije svega njihovu preventivnu

  komponentu. U radu su prezentirani parcijalni rezultati provedenog istraivanja koje je

  bilo usmjereno na primjenu FMEA metodu u poslovanju vanjskotrgovinskih poduzea u

  Republici Hrvatskoj.

  Kljune rijei: FMEA metoda, pogreka, rizik, prevencija.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 1

  1. UVOD

  Mnogo toga bi se moglo rei o dananjoj ekonomskoj realnosti u kojoj se, vie

  ili manje, kontinuirano pojavljuju razliita nova rjeenja, o emu svjedoe este

  organizacijske promjene u poduzeima, stalna fluktuacija radne snage i druge vrste

  uestalih promjena koje sve vie postaju dio svakodnevne poslovne stvarnosti.

  Tako se u poslovnim krugovima moe uti pojam uspjenosti kao esta paradigma

  poslovanja. Meutim, govoriti o uspjenosti kao o fiktivnoj kategoriji svakako ne bi

  trebao biti cilj niti jednog poduzea. Biti uspjean znati stvoriti vanjsko i unutarnje

  okruenje koje e pozitivno utjecati na razliite sfere gospodarstva, gdje se u sredite

  razmiljanja stavlja korisnik, prepoznavanje i shvaanje njegovih elja te njihovo

  ispunjenje kroz ispunjenje zahtjeva koje dananji korisnik postavlja.

  Osnovna strategija za postizanje uspjenosti je kvaliteta roba i usluga. Da bi se postigla

  odreena razina uspjenosti kroz kvalitetu roba i usluga, potrebno je tom kvalitetom

  znati upravljati. Pritom se kao rjeenja pojavljuju razliite metode i alati koje je mogue

  koristiti tako da bi se postigli bolji rezultati. Jedna od metoda za upravljanje kvalitetom

  je i FMEA metoda, koja predstavlja novi nain razmiljanja o preventivnoj djelatnosti

  kao izvoru velikih uteda i mogunosti jaanja konkurentske sposobnosti poduzea.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 2

  2. POJAM I DEFINICIJA FMEA METODE

  Analiza utjecaja i posljedica pogreaka (engl. Failure Mode and Effect Analysis)

  sustavna je metoda kojom se identificiraju i spreavaju problemi na proizvodu ili u

  procesu prije njihova nastanka. FMEA metoda fokusirana je na prevenciju pogreaka i

  smanjivanje mogunosti da se pogreka dogodi, te poveanje zadovoljstva korisnika.

  Metodu je mogue primijeniti prilikom dizajna robe ili usluge, definiranja i razvijanja

  procesa kao i na ve postojeim proizvodima ili procesima koji zahtijevaju poboljanje,

  a rezultat su potrebe za novim promjenama. Premda primjena metode nije ograniena

  samo na poduzea koja imaju sustav upravljanje kvalitetom moe se koristiti bez obzira

  ispunjava li poduzee u svom poslovanju zahtjeve kvalitete definirane normom,

  maksimalne koristi od metode mogu se ostvariti provodei FMEA u cilju poboljanja

  kvalitete proizvoda, procesa ili cjelokupnog sustava kvalitete poduzea.

  Analiza utjecaja i posljedica pogreaka je specifina metoda za vrednovanje sustava,

  dizajna, procesa ili usluge svim moguim nainima kojima se potencijalne pogreke

  mogu dogoditi. Za svaku prepoznatu pogreku (bez obzira je li rije o poznatoj ili

  potencijalnoj pogreci), radi se procjena vjerojatnosti pojavljivanja, vanosti i

  vjerojatnosti otkrivanja.

  Analiza utjecaja i posljedica pogreaka je sustavni nain osiguranja da sve mogue

  potencijalne pogreke u dizajnu, procesu ili one koje prethode pruanju usluga budu

  uzete u obzir. Stoga jc cilj primjene FMEA minimiziranje vjerojatnosti pojavljivanja

  pogreke.

  Po definiciji, FMEA je metoda kojom se maksimizira zadovoljstvo korisnika kroz

  potpuno eliminiranje ili djelomino smanjivanje uzroka potencijalnih problema. Kako

  bi se ovo moglo ostvariti, FMEA je potrebno poeti primjenjivati to je prije mogue,

  bez obzira to u danom trenutku svi podaci ili informacije nisu u potpunosti poznati.

  Stoga je i moto FMEA metode: uini najbolje to moe, s onim to sada ima. Prije

  same provedbe FMEA metode, potrebno je definirati pojam korisnika. Iz perspektive

  primjene FMEA metode vrlo je vano jasno definirati da korisnik u ovim terminima ne

  mora biti samo krajnji potroa, ve to moe biti sljedei procesni korak ili procesna

  operacija.

  Za pojam analize utjecaja i posljedica pogreaka postoje razliite definicije i

  objanjenja, ali sve one ipak imaju neto zajedniko, to ovu metodu ini drugaijom i

  posebnom u odnosu na sline i srodne metode. Iz pojedinanih definicija metode moe

  se iskljuiti da je osnovna karakteristika prepoznatljivosti FMEA metode njezina

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 3

  orijentiranost na prevenciju svih moguih potencijalnih problema, te njihovo potpuno

  eliminiranje ili svoenje posljedica tih problema (pogreaka) na najmanju moguu

  razinu. Za popularnost ove metode najvie je zasluna njezina jednostavnost i

  mogunost prilagodbe svim podrujima promatranja nekog problema te injenica da su

  potrebu primjene analize utjecaja i posljedica pogreaka prepoznale i strukovne

  meunarodne organizacije koje predlau i usvajaju standarde kvalitete.

  Analizu utjecaja i posljedica pogreaka, mogue je prepoznati i po jednoznanosti

  pojmova kojima se slui prilikom primjene ove metode kao to su: pogreka, posljedica,

  rizik, uzrok pogreke, vanost, vjerojatnost pojavljivanja, vjerojatnost otkrivanja i

  pojam faktora rizika prioriteta (RPN faktora).

  Prilagodba FMEA metode rjeavanju razliite problematike oituje se prije svega u

  mogunosti samostalnog kreiranja tablica za procjenu vanosti, vjerojatnosti

  pojavljivanja i vjerojatnosti otkrivanja, gdje se i opisno mogu karakterizirati intervali

  rizinosti pojedine potencijalne pogreke i pripadajuih posljedica.

  Postoje etiri osnovne vrste analize utjecaja i posljedica pogreaka: FMEA sustava,

  FMEA dizajna, FMEA procesa i FMEA usluge.

  FMEA sustava ili sustavna FMEA (naziva se i FMEA koncepcije) koristi se

  prilikom analize sustava i podsustava u ranom razvoju koncepta dizajna.

  Sustavna analiza utjecaja i posljedica pogreaka u centar panje stavlja

  potencijalne pogreke koje nastaju u meuovisnosti pojedinih funkcija sustava, a

  njihovi su uzroci manjkavosti u cijelom sustavu ili u pojedinanim funkcijama

  sustava.

  Za sustavnu analizu utjecaja i posljedica pogreaka karakteristino je sagledavanje

  meuovisnosti svih elemenata sustava i njihovih poveznica

  FMEA dizajna koristi se za analizu proizvoda prije nego to osmiljeni dizajn

  proizvoda bude realiziran u proizvodnji. Ova vrsta metode orijentirana je najvie

  na potencijalne pogreke u samom dizajnu koje mogu generirati probleme. Kada

  se primjenjuje FMEA dizajna, definicija korisnika i definicija krajnjeg potroaa

  za potrebe analize utjecaja i posljedica pogreaka su identine.

  Dizajn proizvoda vrlo je vaan jer on predstavlja prvo to potencijalni korisnik potroa

  primjeuje na proizvodu. Stoga proizvod treba biti atraktivan, ali atraktivnost ni u

  kojem sluaju ne smije biti ostvarena kroz rtvovanje propisane razine kvalitete

  proizvoda. FMEA metoda u ovom sluaju moe biti dobar usmjeriva k postizanju

  optimuma u obje komponente.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 4

  FMEA procesa, odnosno procesna analiza utjecaja i posljedica pogreaka koristi

  se prilikom analize procesa. U svakom procesu definiraju se ulazni i izlazni

  zahtjevi, kontrolne mjere i potrebni resursi za uspjenu realizaciju pojedinih

  procesnih koraka. U primjeni procesne FMEA metode definicija korisnika -

  potroaa nije jedina pretpostavka ve se kao potencijalni korisnik, moe

  pojaviti sljedei procesni korak, procesna operacija ili ak dobavlja.

  Bez jasne definicije procesa i procesnih koraka (poeljno je da uz opis procesa bude i

  grafiki prikaz) nije mogue ostvariti maksimalne koristi od primjene FMEA metode,

  budui da postoji mogunost zanemarivanja bitnih dijelova procesa i fokusiranja na

  podruja koja, s aspekta i kvalitete i trokova, ne zahtijevaju tako veliku panju.

  FMEA usluge primjenjuje se za analizu usluge prije nego to usluga bude

  pruena korisniku te usluge. Budui da su osnovne karakteristike usluge

  neopipljivost, nedjeljivost, nemogunost skladitenja i heterogenost, kod

  primjene FMEA usluge treba osobitu panju pridati ovim obiljejima.

  Prilikom primjene analize utjecaja i posljedica pogreka na uslugama, najvie dolazi do

  izraaja raznolikost shvaanja pojma kvalitete od strane korisnika - krajnjeg potroaa

  izraena kroz subjektivan osjeaj zadovoljstva ili nezadovoljstva pruenom uslugom, tj

  razinom njezine kvalitete.

  Analiza utjecaja i posljedica pogreaka moe se promatrati kao analiza rizika s

  osnovnim ciljem davanja odgovora na dva osnovna pitanja :

  a) koja su sva mogua odstupanja (pogreke) od propisanog zahtjeva (odnosno to sve

  moe poi neeljenim pravcem i tako uzrokovati nepotrebno troenje resursa)

  b) ukoliko postoji mogunost nastanka pogreaka, koja je vjerojatnost njihova

  pojavljivanja i koje posljedice donose u odnosu na proizvod, uslugu, proces ili

  cjelokupan sustav.

  Osnovna svrha analize utjecaja i posljedica pogreaka je njezina preventivna

  komponenta s posebnim naglaskom na utjecaj na probleme prije njihova nastanka, jer se

  na taj nain moe smanjiti vjerojatnost njihova pojavljivanja ili je, budui da je problem

  ve poznat i sigurno je da e nastati u budunosti, mogue minimalizirati njegove

  posljedice. Time se usvaja nov nain razmiljanja u kojem se funkcija praenja trokova

  nadopunjava mogunostima njihova smanjivanja, a samo rjeavanje problema ustupa

  mjesto pronalaenju naina da se oni nikada niti ne dogode.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 5

  3. TROKOVI PRIMJENE FMEA

  injenica je da primjena analize utjecaja i posljedica pogreaka poveava

  trokove uinjene za poveanje razine kvalitete. FMEA na ove trokove utjee prije

  svega poveavajui njihovu preventivnu komponentu. Inicijalni trokovi koji se

  pojavljuju nakon odluke o primjeni metode odnose se na planirana ispitivanja i

  uzorkovanja materijala, testiranja i eventualne dodatne analize koje ne moe izvriti

  FMEA tim.

  Skriveni trokovi koji se ovdje pojavljuju odnose se na trokove radnog vremena

  utroenog na FMEA, zato to radnici obavljaju poslove kao lanovi FMEA tima, a ne

  svoje redovite poslove. Ukoliko se ele ostvariti odreene utede koristei rezultate

  metode, potrebno je rtvovati dio dnevne efikasnosti u nabavi, prodaji, proizvodnji ili

  nekom drugom dijelu posla koje lanovi tima redovno obavljaju.

  Kako bi analiza utjecaja i posljedica pogreaka bila i s trokovnog aspekta opravdana,

  potrebno se osigurati kako se ne bi radio uzaludan posao, definirajui osnovne postavke

  za primjenu metode te odgovarajui na nekoliko kljunih pitanja:

  a) to je svrha provoenja analize utjecaja i posljedica pogreaka?

  b) Koji se kratkoroni, a koji dugoroni ciljevi ele ostvariti kroz provoenje

  preventivnih mjera i mjera poboljanja?

  c) to je zadatak FMEA tima i gdje su granice njihovog djelovanja?

  d) Hoe li se dobiveni rezultati primjenjivati u praksi ili slue samo kao projekcija

  svih potencijalnih mogunosti nastanka nepotrebnih trokova te rangiranje svih

  rizika?

  e) Postoje li arhivski podaci o ponaanju pojave promatranja?

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 6

  4. REZULTATI ISTRAIVANJA O PRIMJENI METODE

  Jedno od istraivanja koje se odnosi na primjenu FMEA metode u poduzeima

  registriranim u Republici Hrvatskoj, provedeno 2004. godine, ogranieno je na

  potencijali uzorak od 90 poduzea koja imaju certificiran sustav upravljanja kvalitetom

  ili okoliem, a ujedno se bave vanjskom trgovinom ili produciranjem proizvoda ili

  usluge koje su predmetom vanjske trgovine.

  Od 90 poduzea kojima je poslana anketa, 17 poduzea su na anketu ( to ini stopu od

  povrata od 18,88% ) i predstavljaju promatrani uzorak za obradu i analizu podataka. Od

  vanjskotrgovinskih poduzea koja su odgovorila na anketu, jedno nema pravovaljan

  certifikat, no, poznaje analizu utjecaja i posljedica pogreaka, meutim, ne primjenjuje

  ju u svom radu. Od ostalih 16 vanjskotrgovinskih poduzea koja imaju certifikat, njih

  11 poznaje analizu utjecaja i posljedica pogreaka, ali svega ih 5 primjenjuje u svom

  radu. Prema rezultatima ankete, moe se izvesti zakljuak da vanjskotrgovinska

  poduzea u Republici Hrvatskoj ne primjenjuje dovoljno FMEA metodu u svom radu.

  Od 5 poduzea koja analizu utjecaja i posljedica pogreaka primjenjuju u svom radu,

  dva poduzea primjenjuju FMEA u cijelom poslovnom procesu ili sustavu i to FMEA

  sustava i FMEA procesa. Tree vanjskotrgovinsko poduzee koje se bavi proizvodnjom

  i prua servisne usluge, primjenjuje FMEA procesa i to prilikom utvrenih odstupanja u

  svim fazama kontrole, za istraivanje pogreaka prilikom mjerenja, kod procjene

  kritinih parametara prije validacije te kod procjene kritinosti mjerne opreme. etvrto

  vanjskotrgovinsko poduzee koristi FMEA sustava prilikom projektiranja, proizvodnje i

  prodaje, tj. u cijelom poslovnom procesu ili sustavu, a od ostalih podruja primjene

  metode navodi nabavu, budui da tehniki uvjeti prijema mjerne opreme za ovo

  poduzee imaju poseban znaaj, s ime se takoer upoznaju i dobavljai. Peto

  vanjskotrgovinsko poduzee primjenjuje FMEA procesa prilikom projektiranja i u

  proizvodnji.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 7

  3. EKSPERIMENTALNI DIO

  3.1. Izrada Proces FMEA tablice

  Radi lake dokumentacije i analize potencijalnih nesukladnosti i njihovih uzroka u toku

  FMEA analize koristi se Proces FMEA tablica (Tablica 1.) Sama tablica nije

  standardizirana i moe varirati ovisno o ciljevima analize.

  Tablica 1. Proces FMEA analiza

  Objasnit e se osnovni princip izvoenja FMEA metode upotrebom gore prikazane

  tablice. Metoda sistematino analizira sustav kako bi se odredili svi mogui uzroci

  nesukladnosti. Da bi ovo bilo mogue, potrebno je itav sustav rastaviti na sastavne

  dijelove i odrediti sve funkcije koje te sastavnice imaju. Kad znamo sve funkcije koje

  sastavnice moraju odraditi, traimo sve mogue dogaaje uslijed kojih izvravanje

  funkcija nee biti mogue. Time smo dobili temeljni podatak koji treba pruiti ova

  metoda. U konanici, na osnovi ocjena pouzdanosti dobivenih analizom vre se

  preinake na sustavu kako bi se izbjegle mogue greke. Ove preinake ukljuuju

  preoblikovanje dijelova, promjenu procesa rada sustava ili ugradnju sigurnosnih

  elemenata. Jednom kad je sustav podijeljen na sastavne dijelove moe se pristupiti

  analizi svake pojedine komponente po pitanju mogunosti otkazivanja.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 8

  Sustavnosti radi, ovaj se postupak izvodi popunjavanjem tablice u kojoj se prema

  stupnju ozbiljnosti greke (SEV), uestalosti pojave (OCC) i otkrivanja (DET)

  izraunava broj prioriteta rizika (RPN).

  3.1.1. Ozbiljnost SEV (Severity)

  Ozbiljnost otkazivanja ovisno o razmatranom sustavu moe se sagledati iz vie

  aspekata. Ocjena je numerika i daje se u skali od 1 do 10.

  Tablica 2. Ocjena ozbiljnosti

  3.1.2. Uestalost OCC (Occurancy)

  Uestalost pojave otkazivanja komponente je podatak koji je vrlo bitan kad je u

  pitanju kriterij prema kojem se vri odabir komponenti na ijem e se poboljanju raditi.

  Uestalost otkazivanja je podatak koji proizlazi iz prirode uzroka otkazivanja. Kao

  objanjenje posluit e sljedei primjer. Ocjena se u praksi daje na skali od 1 do 10.

  Uestalost je matematiki gledano vjerojatnost da se od odreenog skupa moguih

  dogaaja odvije upravo jedan odreeni dogaaj. Kako je razmiljanje na ovakav nain

  poprilino apstraktno, esto bude zbunjujue te ljudima zna stvarati probleme u

  poimanju situacije. U tom e sluaju uestalost biti jednostavnije sagledati u

  deterministikom nainu gledanja, tj. kao odgovor na pitanje za koliko e vremena

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 9

  komponenta otkazati ili kao broj nesukladnih proizvoda na nakladi od 1000 primjeraka.

  Odrediti vjerojatnost s kojom e odreena komponenta otkazati nije jednostavno

  neovisno o nainu gledanja. Ako postoji dvojba izmeu ocjena, uzima se ona loija.

  Tablica 3. Ocjena uestalosti pojave nesukladnosti

  3.1.3. Otkrivanje greke DET (Detection)

  U stupcu 8 tablice 4. odgovara se na pitanje naina otkrivanja tj. detekcije

  greaka prije putanja proizvoda u opticaj. Ovdje se bavimo postojeim stanjem, tj.

  metodama provjere komponenti, njihove strukture, izrade i ugradnje u sustav sa svrhom

  otkrivanja greaka prije putanja proizvoda u opticaj.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 10

  Tablica 4. Otkrivanje greke

  3.1.4. Rangiranje rizika RPN faktor

  Kod sloenih sustava postavlja se pitanje vremena i resursa koji bi bili potrebni

  za davanje prijedloga za unapreenje sigurnosti svih komponenti. Ujedno se postavlja

  pitanje ima li smisla poboljavati komponente koje imaju gotovo nemjerljivo malu

  vjerojatnost bilo kakve ozbiljne nesukladnosti. Oito nam je potrebna odreena metoda

  sortiranja komponenti koja e rangirati komponente i time nam dati one komponente na

  kojima emo raditi ve s obzirom na raspoloivo vrijeme, resurse ili uope potrebu i

  mogunost unapreenja. Rangiranje u FMEA metodi se vri pomou RPN faktora (Risk

  Priority Number).

  Primjetljivost, uestalost i ozbiljnost ocijenjene su numerikom ocjenom na skali od 1

  do 10 gdje vea ocjena uvijek predstavlja najgori mogui sluaj, tj. ocjenom deset

  oznaavamo nesukladnosti koji se javljaju najee, imaju najgore posljedice i najtee

  ih je otkriti prije isporuke. Iz ovih numerikih vrijednosti mogue je izraunati

  vrijednost prioriteta rizika Risk Priority Number - RPN, ocjenu koja korisniku ukazuje

  na mogunost pojavljivanja nesukladnosti kojom se najprije treba pozabaviti.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 11

  4. REZULTATI

  5. DISKUSIJA REZULTATA ISTRAIVANJA

  Rezultati istraivanja prikazani su tabelarno i provedeni su na najeim

  potencijalnim uzrocima nesukladnosti koji se gotovo svakodnevno dogaaju u

  proizvodnji knjiga. Trenutne kontrole i preporuene mjere provode se radi sprjeavanja

  nastajanja

  nesukladnosti i one mogu ukljuivati:

  Osposobljavanje djelatnika

  Pisane postupke i upute za rad

  Ulazna i meufazna kontrola

  Odravanje proizvodne opreme

  Nadzor nad ispitnom i mjernom opremom

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 12

  Statistiku obradu podataka proizvodnog procesa

  Analizu povratnih informacija od kupaca itd.

  Osnove za pokretanje poduzetih mjera su bazirane na pritubama ili reklamacijama

  kupaca i pri tom je potrebano primijeniti maksimalan stupanj prioriteta, analizirati i

  popraviti svaku reklamiranu i opravdanu nesukladnost.

  Poduzete mjere provode se prema sljedeem redoslijedu aktivnosti:

  Prikupljanje podataka i utvrivanje temeljnog uzroka nesukladnosti

  Izrada pisanih uputa za izvoenje dotine mjere, ukoliko je nepostojanje

  pisanih uputa uzrokovalo nesukladnost

  Dodatno osposobljavanje ili zamjena djelatnika, ukoliko je nesukladnost

  uzrokovao

  Promjena specifikacija ili postupaka rada, ukljuujui promjenu

  dokumentacije, ukoliko je zbog krivo propisanih specifikacija ili postupaka

  dolo do nesukladnosti

  Promjena materijala ili dobavljaa, ukoliko je materijal bio uzrok

  nesukladnosti

  Dovoenje proizvodne i ispitne opreme u ispravno stanje, ukljuujui i

  njihovu zamjenu, ukoliko je oprema bila uzrok nesukladnosti

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 13

  6. FMEA metoda u primjeru koionog diska 1J0 615601

  Slika (1.) FMEA analiza procesa mainske obrade koionog diska IJO 615 601 u

  poduzeu FAD d.d.

  Proizvodni proces mainske obrade koionog diska, kao sloen sistem sa velikim

  brojem utjecajnih faktora, zahtijeva konstantno praenje i analizu djelovanja faktora i

  njihov utjecaj na proces, sa svrhom njegovog odravanja u zahtjevanim granicama.

  Uspjeh aktivnosti na poboljanju kvaliteta poveava se primjenom odgovarajuih

  metoda i tehnika.

  U ovom radu je data analiza procesa mainske obrade koionog diska (proizvoda iz

  proizvodnog programa FAD) primjenom FMEA metode (Failure Mode and Effects

  Analysis), koja je pogodna za ovu vrstu procesa. Predstavljena analiza je temeljena na

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 14

  podacima i informacijama dobivenim iz ostvarene proizvodne serije koionog diska 1J0

  615 601, veliine 20 000 jedinica.

  Iz prezentiranog primjera provedene FMEA analize procesa mainske obrade koionog

  diska 1J0 615 601, mogu se izvesti sljedei osnovni zakljuci:

  Prije primjene FMEA metode potrebno je posjedovati informaciju to

  predmetna metoda prua korisniku, odnosno karakteristike metode i postupak primjene,

  kao i strukturu procesa rada ili elemenata sistema;

  Navedena FMEA analiza je provedena prema zadatom tehnolokom postupku

  izrade koionog diska 1J0 615 601, prolazei kroz sve tehnoloke operacije mainske

  obrade koionog diska;

  U svakom koraku su prepoznate potencijalne pogreke s njihovim uzrocima i

  posljedicama, uz preporuene mjere za njihovo otklanjanje;

  Efekti provedene analize se ogledaju kroz donesene mjere za otklanjanje

  uoenih pogreaka i prepoznate odgovornosti za njihovo provoenje;

  Parametri FMEA analize su bodovani prema metodologiji propisanoj u

  navedenom primjeru;.

  Na osnovu analize se zakljuuje da je proces stabilan.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 15

  7. SWOT analiza

  SWOT analiza je najpoznatija i najvie rabljena metoda za analizu i saimanje

  kljunih problema iz poslovne okoline i strategijskih sposobnosti organizacije s

  potencijalnim utjecajem na razvoj strategije. Ovo je kvalitativna analitika metoda koja

  kroz 4 imbenika nastoji prikazati snage, slabosti, prilike i prijetnje odreene pojave ili

  situacije. Meutim, treba uzeti u obzir da se radi o subjektivnoj metodi. Svako poduzee

  mora voditi rauna o unutranjem i vanjskom okruenju. U tom se kontekstu

  ova analiza moe razumjeti kao prikaz unutranjih snaga i slabosti organizacije i

  vanjskih prilika i prijetnji s kojima se ta ista organizacija suoava.[10]

  SWOT ANALIZA

  Interna analiza

  Snage

  (Strengths)

  Slabosti

  (Weaknesses )

  Eksterna analiza

  Mogunosti

  (Opportunities)

  Prijetnje

  (Threats)

  Slika 1. Grane SWOT analize

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 16

  7.1 Elementi SWOT-a

  Najvaniji vanjski i unutarnji imbenici za budunost poduzea nazivaju se

  stratekim imbenicima. Oni se sumiraju u SWOT analizi. U konanici SWOT analiza

  trebala bi identificirati prilike koje se ne mogu trenutno iskoristiti zbog nedostatka

  potrebnih resursa i jedinstvene kompetencije koje poduzee posjeduje i superioran nain

  na koji ih koristi. Vanjsko okruenje sastoji se od varijabli (prilika i prijetnji) koje su

  izvan poduzea i obino nisu unutar kratkorone kontrole menadmenta. Te varijable

  ine kontekst unutar kojeg poduzee posluje. U unutarnjem okruenju identificiraju se

  snage i slabosti. U SWOT analizi vano je zabiljeiti ne samo imbenike koje je

  mogue kvantificirati, ve i one imbenike koji se ne mogu kvantificirati, ve mogu biti

  samo spomenuti kao kvalificirana izjava ili uvjerenje.

  Shema SWOT-a

  Unutarnje okruenje: slabosti i snage

  Unutarnje snage i slabosti uvelike se razlikuju za razliita poduzea, a mogu se

  kategorizirati u:

  (1) menadment i organizaciju,

  (2) operacije,

  (3) financije i

  (4) ostale imbenike.

  Odreivanju snaga i slabosti treba pristupiti to je mogue vie pragmatino.

  Pozitivno Negativno

  Unutarnje Snage Slabosti

  Vanjsko Prilike Prijetnje

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 17

  Snage

  Odreuju se jake toke.

  Pitanja:

  Postoje li jedinstvene razlikovne prednosti koje ine da se ovo poduzee

  razlikuje od konkurencije?

  Zato potroai odabiru ovo poduzee umjesto konkurenata?

  Postoje li proizvodi i usluge koje konkurencija ne moe imitirati (sada i u

  budunosti)?

  Slabosti

  Odreuju se slabe toke, sa stajalita poduzea i sa stajalita potroaa. Slabosti

  je najbolje priznati bez suzdravanja.

  Pitanja:

  Postoje li operacije ili procedure koje mogu biti naglaenije?

  to i kako konkurencija radi bolje?

  Postoji li neko izbjegavanje kojeg bi organizacija trebala biti svjesna?

  Je li konkurencija osvojila odreeni trini segment?

  Vanjsko okruenje: prijetnje i prilike

  U analizi vanjskog okruenja moraju se uzeti u obzir mnogi razliiti imbenici.

  Ti se razliiti imbenici koji mogu biti ili prijetnje ili prilike mogu grupirati u

  slijedee kategorije: ekonomski, drutveni, politiko - pravni, tehnoloki, ekoloki,

  etiki i ostali, ili koristei neki drugi od pristupa analizi okruenja za koji se autori

  opredijele. Najvaniji dio vanjskog okruenja je industrijsko okruenje (kupci,

  dobavljai, konkurencija).

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 18

  Prilike

  Vaan imbenik je odrediti kako organizacija moe nastaviti rast na tritu.

  Prilike su posvuda, kao to su promjene u tehnologiji, vladina politika, drutveni

  uzorci, itd.

  Pitanja:

  Koje su atraktivne prilike na tritu?

  Javljaju li se novi trendovi?

  Koje je nove prilike mogue predvidjeti za budunosti?

  Prijetnje

  To su vanjski imbenici koji su izvan kontrole poduzea. Vano je da poduzee

  bude spremno suoiti se s prijetnjama ak i tijekom turbulentnih situacija.

  Pitanja:

  Koji potezi konkurencije potiskuju razvoj poduzea?

  Postoje li promjene u potranji potroaa, zbog kojih su potrebne nove

  karakteristike proizvoda i usluga?

  tete li promjene (primjerice, tehnologije) poloaju poduzea na tritu?

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 19

  7.2 SWOT analiza u tijeku planiranja akcije

  Kao to smo ve spomenuli, SWOT analiza je strategijsko planiranje koje potie

  identificiranje unutarnjih snaga i slabosti i stavlja ih u odnos s vanjskim prilikama i

  prijetnjama.

  Prvi korak kod utvrivanja snaga i slabosti je samovrjednovanje. Pitanja koja si trebamo

  postaviti kod tog koraka jesu:

  Kakva smo ustanova?

  Kakav sam strunjak?

  Kakav smo tim?

  Kako sve to znam(o)?

  to moemo uiniti da budemo bolji?

  to mogu uiniti da budem uspjeniji (uspjenija)?

  Slika 2. Podjela SWOT analize na unutarnje

  imbenike

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 20

  Nakon to smo odgovorili na postavljena pitanja, moramo odrediti svoje prioritete i

  ciljeve. Rezultat koji dobivamo SWOT analizom trebao bi biti identifikacija kapaciteta i

  ogranienja za kreiranje ostvarivih ciljeva. Kada odredimo ciljeve koji su nam ostvarivi,

  pristupamo izradi razvojnoga plana. Razvojni plan je kljuni element kojim se

  definiraju metode, ciljevi, izvritelji, vremenski okviri, itd. On e nas voditi kroz daljnju

  afirmaciju unutarnjih kapaciteta i koritenje prilika, uz minimiziranje unutarnjih slabosti

  i vanjskih prijetnji. U sluaju da se ne pribliavamo cilju kojeg smo odredili, potrebno

  je izraditi korekciju razvojnoga plana ili modificirati aktivnosti postojeeg plana

  7.3 PREDNOSTI I NEDOSTACI SWOT-a

  Prednosti:

  Kljuni element formulacije strateke opcije je usklaivanje

  organizacijskih snaga i slabosti s prilikama i prijetnjama koje

  postoje na tritu

  Kada se ispravno koristi, SWOT analiza moe pruiti dobru

  osnovu za formulaciju strategije

  SWOT analiza je iroko prepoznata u literaturi iz marketinga i

  menadmenta kao sustavan nain za postizanje cilja

  Nedostaci:

  Prema Mintzbergu (1994.) SWOT je malokad efektivna

  metoda, jer je ukorijenjena u trenutne percepcije organizacije.

  (Ipak, SWOT se jo uvijek zagovara kao snaan alat za planiranje

  u svim vrstama poslovnih aktivnosti.)

  U praksi je to esto aktivnost koja se ne provodi dobro. Nakon

  identificiranja svih vanih toaka, ne zna se to uiniti s

  generiranim podacima

  to se tie koritenja informacija generiranih kako bi se donijele

  strategije, SWOT analiza nije preskriptivna.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 21

  7.4 Primjena i provedba SWOT analize

  Kod primjene SWOT analize postoji nekoliko koraka koje bi trebalo potivati, a

  oni su sljedei:

  Utvrivanje profila organizacije

  Identificiranje i evaluiranje faktora vanjske okoline lista kljunih

  prilika i prijetnja

  Predvianje i procjena budue okoline

  Identificiranje i evauliranje unutarnje okoline lista kljunih snaga i

  slabosti

  Analiziranje i ocjena meuodnosa unutarnjih i vanjskih faktora

  interakcijska matrica koja omoguuje identificiranje odnosa i njihove

  kombinacije koje mogu utjecati na strategiju

  Razvijanje strategijskih opcija

  Pravljenje SWOT-a za neposrednu i daljnju budunost

  Analizom i dijagnozom snage i slabosti poduzea, provedba se realizira kao:

  analiza i dijagnoza resursa poduzea: u razliitim stupnjevima

  detaljizacije poslovanje poduzea odraava se pomou tvrdih injenica

  (hard facts). Slijedom hijerarhije predupravljakih veliina, kroz

  pokazatelje ouvanja supstancije i likvidnosti, uspjeha i ekonominosti,

  koritenja potencijala i rentabilnosti te izgradnje potencijala i istraivanja

  i razvoja, identificiraju se snage i slabosti poduzea u podruju resursa

  analiza i dijagnoza sustava vrijednosti i sustava upravljanja, odraava

  meke injenice (soft facts) i treba naglasiti kako one, kao snage ili

  slabosti, imaju jo veu vanost za budunost poduzea nego tvrde

  injenice. Ovdje se misli u prvom redu na viziju, misiju i ciljeve

  poduzea, osnovni vrijednosni sustav te sustav menedmenta koritenje

  instrumenata menedmenta, razinu decentralizacije i delegacije

  odluivanja, stil rukovoenja

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 22

  analiza i dijagnoza strukturnih promjena, identificiranje faze ivotnog

  vijeka u kojem se nalazi neka grana, trite nabave i prodaje te grane,

  nain oblikovanja cijena, ponaanje konkurencije itd. Ovaj dio analize

  treba omoguiti spoznaju o prilikama i opasnostima grane kao unutarnje

  zone okruenja

  opa obiljeja globalnog okruenja: drutveni, sociokulturni, politiki,

  pravni, gospodarski te tehniko-tehnoloki razvoj nose prilike i opasnosti

  za poduzee

  Radei SWOT analizu poduzea treba stalno imati na umu kako se (i da li se) odreene

  slabosti poduzea ili prijetnje iz okoline mogu pretvoriti u snage ili prilike, koje

  poduzee moe iskoristiti za postizanje konkurentske prednosti na tritu.

  7.5. Primjer SWOT analize iz prakse

  Primjena SWOT analize na Hotel Turist, Varadin.

  Snage i slabosti proizlaze iz unutranjosti hotela, dok mogunosti i prijetnje iz

  poslovnog okruenja hotelskog poduzea.

  STRENGHTS

  Unutranje snage

  dugogodinje iskustvo i prisutnost, reputacija, dostupnost

  financijska stabilnost, iskustvo i znanje

  imid, nagraivanje

  razvoj specifinih usluga (seminari, vjenanja, catering, proslave)

  dobar trini poloaj

  pruanje mogunosti obrazovanja i razvoja zaposlenima

  dobri kontakti s kupcima, dobavljaima

  WEAKNESS

  Unutranje slabosti

  fliktuacija zaposlenih

  neefektivnost zaposlenih zbog ne definiranja granica djelovanja

  podjela odgovornosti

  nerazvijena kontrola kvaliteta

  slabo ulaganje u promociju drutva

  nedostatna oprema i drugi resursi

  slaba organizacijska kultura i poslovni procesi

  nedovoljna inovacija

  nedostaju certifikati i kvalifikacije u poslovanju

  tok novca prisutan, ali usporen

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 23

  Tablica 1. SWOT analiza Hotel Turist iz Varadina

  OPORTUNITIES

  Mogunosti

  stvaranje konkurentske prednosti razvojem novih usluga i proizvoda

  razvoj odnosa sa stratekim partnerima

  razvoj sistema kvaliteta

  edukacija i usavravanje vlastitog osoblja

  osvajanje novih trita ili segmenata potranje te dodatnih grupa potroaa

  razvoj tehnologije i inovacije

  razvoj sistema informiranja i istraivanja trita

  THREATS

  Prijetnje

  prodor i jaanje konkurentskih poduzea

  podizanje kvaliteta okolnih hotela i njihova specijalizacija za odreene usluge (welness, konferencije, team

  building)

  promjena u potrebama trita i nemogunost da se prate

  razvoj novih tehnologija, usluga i ideja

  poslovanje s prekratkim visokim sezonama (a trokovi postoje cijele godine zbog stalnog rada hotela)

  SO Strategija

  jaanje konkurentske prednosti

  razvojem specifinih usluga, uvoenjem kvalitete i standarda

  uvoenje novih turistikih proizvoda na postojeim tritima ili postojeih turistikih proizvoda na novim tritima

  privlaenje novih grupa turista u nove turistike programe

  edukacija i razvoj zaposlenih

  ST Strategija

  partnerska povezanost i strateki

  savezi

  produbljivanje odnosa i komunikacije s partnerima (npr.

  dobavljaima)

  istraivanje trita za praenje trendova i zahtjeva kupaca zbog

  usmjeravanja mogunosti za rast i razvoj te spoznaji o novim potrebnim

  proizvodima i uslugama

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 24

  WO Strategija

  davanje vee samostalnosti i

  odgovornosti zaposlenima uz

  praenje rezultata

  moderniziranje i pojednostavljenje poslovanja, efikasnost u rjeavanju problema

  timski rad, brain storming, Kaizen principi, motivacija zaposlenih

  novi pristup prodaji - moderan marketinki plan, prodornost i efikasnost

  WT Strategija

  smanjivanje opsega poslovanja - bez

  novih turistikih proizvoda i usluga

  smanjivanje trokova u svakom pogledu - uteda na energentima, zaposlenima - do granice da gost ne

  osjeti smanjenje

  maksimalno iskoritenje postojeih resursa na najefikasniji nain

  koncentracija na naplatu otvorenih potraivanja zbog ouvanja likvidnosti

  Tablica 2. TOWS matrica Hotel Turist iz Varadina

  Cilj WT strategije je minimizirati i slabosti (W) i prijetnje (T).

  Cilj WO strategije je minimizirati slabosti (W) i maksimizirati prilike (O).

  Cilj ST strategije je maksimizirati snage (S) koje se kao takve mogu nositi sa

  vanjskim prijetnjama (T) i minimizirati ih.

  Cilj SO strategije je maksimizirati i snage (S) i prilike iz okruenja (O).

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 25

  8. ZAKLJUAK

  Na osnovu rezultata ovog rada moe se zakljuiti da postoje nesukladnosti

  zbog kojih je onemoguena ili u veoj mjeri smanjena upotrebljivost proizvoda

  knjige, kao i sporedne nesukladnosti, najee kozmetike prirode, koje uzrokuju

  odstupanje od specifikacija, ali u tom sluaju upotrebljivost proizvoda knjige nije

  smanjena u veoj mjeri. Kvaliteta grafikog proizvoda je jedan od najbitnijih

  imbenika za opstanak na konkurentskom tritu. Stoga se kontrola kvalitete ne moe

  prepustiti sluaju ili nadi kako e svi zaposleni na proizvodnji knjiga imati dovoljno

  znanja i iskustva da proizvedu kvalitetan grafiki proizvod. Potreban je sustavan

  pristup poveanju kvaliteti proizvoda uporabom inenjerskih metoda koje e

  omoguiti zaposlenicima u proizvodnji smanjenje uestalosti pojavljivanja greke i u

  konanici otklanjanje nesukladnosti iz grafikog proizvoda.

  SWOT analiza predstavlja vanu kariku analitikog procesa svakog projekta jer

  prua informacije o organizaciji i projektnom timu. Ova analitika metoda esto se

  primjenjuje zbog svoje jednostavnosti koja omoguuje kvalitetno strateko planiranje

  razvoja projekata i samih organizacija. Vaan je alat kriznog managementa te pomae

  da se rad organizacije sagleda iz razliitih perspektiva. Upravo su u SWOT analizi

  karakteristine dvije perspektive: organizacijska, uvjetovana sadanjim i prolim

  vremenom, te perspektiva okoline koncentrirana na budunost.

 • urevi, Jakupec, Toplek Primjena FMEA metode i SWOT analize

  [Pick the date]

  Meimursko veleuilite u akovcu 26

  9. POPIS LITERATURE

  [1]https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCw

  QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F60579&ei=JK2BVMKQPMG

  pyQP0oYHoAg&usg=AFQjCNFTLC1C_lNEX1Rhw-

  QiSmn3sHsuQg&bvm=bv.81177339,d.bGQ&cad=rja (28.11.2014.)

  [2] http://hr.wikipedia.org/wiki/SWOT_analiza (29.11.2014.)

  [3] https://bib.irb.hr/datoteka/569394.FMEA_Bak_Krizmanic.pdf (30.11.2014.)

  [4] http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/SWOT_analiza.pdf ( 2.12.2014.)

  [5] http://www.dgt.uns.ac.rs/download/menutur03p.pdf ( 28. 12. 2014. )