17
a) Projektovanje organizacionih celina upravljanja kvalitetom Kvalitet proizvoda, kvalitet rada i kvalitet organizovanja, jednom rečju kvalitet u stabilizaciji i razvoju jednog društva ima izuzetnu ulogu i značaj. Jedan od bitnih uslova za projektovanje organizacionih celina upravljanja kvalitetom jeste definisanje osnovnih elemenata za rad organizacionih celina upravljanja kvalitetom. Osnovni elementi su: politika kvaliteta, planovi kvaliteta i programi razvoja kvaliteta Ova tri osnovna elementa direktno su vezana za organizovanje oblika upravljanja kvalitetom. Projektovanje svake organizacione celine, a posebno organizacione celine za upravljanja kvalitetom, zasniva se na poštovanju određenih pravila. Osnovna pravila na kojima se zasnivaju organizaciona rešenja upravljanja kvalitetom su: racionalnost, ekonomičnost, međusobna zavisnost, organizaciona samostalnost, autoritet u radu, itd. Stvaranje organizacione strukture upravljanja kvalitetom je jedino moguće ako se unapred definišu svi poslovi i zadaci na upravljanju kvalitetom. ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM ORGANIZOVANJA ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM PROIZVODA ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE UPRAVLJANJA KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom proizvoda

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IV - II - Glava

Citation preview

a) Projektovanje organizacionih celina upravljanja kvalitetom

Kvalitet proizvoda, kvalitet rada i kvalitet organizovanja, jednom rečju kvalitet u stabilizaciji i razvoju jednog društva ima izuzetnu ulogu i značaj. Jedan od bitnih uslova za projektovanje organizacionih celina upravljanja kvalitetom jeste definisanje osnovnih elemenata za rad organizacionih celina upravljanja kvalitetom. Osnovni elementi su:

politika kvaliteta, planovi kvaliteta i programi razvoja kvaliteta

Ova tri osnovna elementa direktno su vezana za organizovanje oblika upravljanja kvalitetom.

Projektovanje svake organizacione celine, a posebno organizacione celine za upravljanja kvalitetom, zasniva se na poštovanju određenih pravila. Osnovna pravila na kojima se zasnivaju organizaciona rešenja upravljanja kvalitetom su: racionalnost, ekonomičnost, međusobna zavisnost, organizaciona samostalnost, autoritet u radu, itd.

Stvaranje organizacione strukture upravljanja kvalitetom je jedino moguće ako se unapred definišu svi poslovi i zadaci na upravljanju kvalitetom.

Sl. 4.11. Organizacione celine upravljanja kvalitetom

70

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM ORGANIZOVANJA

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM RADA

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM PROIZVODA

ORGANIZACIJA TEHNOLOGIJE UPRAVLJANJA KVALITETOM

ORGANIZACIJA STANDARDIZACIJE

ORGANIZACIJA KONTROLE KVALITETA organizacija kontrole alata organizacija kontrole sredstava za rad organizacija procesne kontrole organizacija završne kontrole organizacija ulazne kontrole

ORGANIZACIJA METROLOGIJE

Organizaciona celina sistema upravljanja kvalitetom kao i parcijalne organizacione celine njegovih delova i segmenata prikazane su slici 4.11.

Organizaciona celina za upravljanje kvalitetom proizvoda sastoji se iz: organizovanja metrologije, ogranizovanja kontrole kvaliteta, organizovanja tehologije upravljanja kvalitetom, organizovanja standardizacije, organizovanja dizajna, organizovanja pouzdanosti i organizovanja upravljanja kvalitetom u fazi korišćenja.

Utvrđeni delovi su vezani za skup poslova i zadataka koji pripadaju po srodnosti, a postoji potreba za njihovim izvršavanjem.

Metrologija kao deo organizacione celine za upravljanje kvalitetom proizvoda vezuje se za sledeće globalne poslove i zadatke:

utvrđivanje plana i programa razvoja mernih jedinica i merila, utvrđivanje normativne regulative o merilima mernim jedinicama

(zakon, podzakonski akti, pravilnici, naredbe itd.), razvoj i ostvarenje etalona međunarodnog sistema jedinica (SI) i

izvedenih jedinica SI. razrada uputstava za evidenciju i upotrebu merila, nabavka,opravka i pregled merila, itd.

Standardizacija kao deo organizacione celine za upravljanje kvalitetom proizvoda vezuje se za sledeće globalne poslove i zadatke:

utvrđivanje plana i programa razvoja standardizacije, međunarodna saradnja u oblasti standardizacije, utvrđivanje normativne regulative u oblasti standardizacije, razvoj standardizacije, primena nacionalnih i međunarodnih standarda, izrada standarda za sve procese rada (konstruisanje, nabavka,

proizvodnja, kontrola kvaliteta itd.). izrada internih standarda i njihovo povezivanje sa nacionalnim i

međunarodnim standardima.

Kontrola kvaliteta kao deo organizacione celine za upravljanje kvalitetom proizvoda vezuje se za sledeće globalne poslove i zadatke:

utvrđivanje plana i programa razvoja procesa kontrole kvaliteta proizvoda,

međunarodna saradnja sa kontrolnim organizacijama, definisanje normativne regulative procesa kontrole kvaliteta, kontrola kvaliteta materijala, delova, podsklopova i sklopova,

71

kontrola kvaliteta ulaza i izlaza u preduzeću, itd.

Tehnologija upravljanja kvalitetom kao deo organizacione celine za upravljanje kvalitetom proizvoda, vezuje se za sledeće globalne poslove i zadatke:

razvoj metoda kontrolisanja, razvoj metoda iz oblasti standardizacije, razvoj metoda u oblasti merenja itd.

Postojanje delova organizacionih celina za upravljanje kvalitetom vezano je za vrstu proizvoda. Za sve vrste proizvoda uvek postoje sledeći delovi organizacionih celina:

organizovanje metrologije, organizovanje kontrole kvaliteta, organizovanje tehnologije upravljanja kvalitetom i organizovanje standardizacije.

Ostala tri dela organizacione celine za upravljanje kvalitetom (organizovanje dizajna, organizovanje pouzdanosti i organizovanje upravljanja kvalitetom u fazi korišćenja) su isključivo vezane za određenu grupu proizvoda.

Strožiji zahtevi za kvalitetom proizvoda zahtevaju novi koncept obezbeđenja kvaliteta. Tokom godina sve veća važnost koja se pridavala kvalitetu, kao konkurentnom faktoru, dovela je do razvoja novog koncepta integralnog upravljanja kvalitetom, koja omogućava ispunjenje svih zahteva kupca. Koncept upravljanja kvalitetom okrenut je u potpunosti potrošaču i obuhvata sve aktivnosti na nivou preduzeća, kao i celokupan proizvodni ciklus od razvoja do isporuke gotovih proizvoda, kao i kasnije recikliranje korišćenog materijala.

Integralno upravljanje kvalitetom predstavlja zbir aktivnosti i akcija koje se odvijaju od ideje do momenta kad proizvod izlazi iz procesa korišćenja (proizvodi koji se koriste), ili do momenta potrošnje (proizvodi koji se troše). Sistem integralnog upravljanja kvalitetom proizvoda zasnovan je na modelu, konceptu i arhitekturi QS - a, (sistema kvaliteta) podržanog računarom, odnosno projektovanim i u praksi sprovedenim programskim paketima (softverom).

Koristeći ovu definiciju moguće je odrediti upravljanje kvalitetom proizvoda u procesu stvaranja i korišćenja upotrebnog kvaliteta.

72

ODREĐENI POSLOVI I ZADACI IZ OBLASTI

Treba da se obavlja na

nivou:PRIMEDBE

MP VP SP1. 1Metrologija Na nivou SP:

Pregled onih vrsta merila koji se koriste u više VP.

2. 2

KONTROLA

KVALITETA

Ulazna kontrola

3. 3 Završna kontrola

4. 4 Procesna kontrola Na nivou VP samo: kontrola tokova između MP

5. 5 Kontrola sredstava za rad

Prijem sredstava za rad u okviru ulazne kontrole (nivo SP)

6. 6 Kontrola alata Prijem alata u okviru ulazne kontrole (nivo SP)

7. 7Standardizacija

8. 8Dizajn Nije relevantno

9. 9Pouzdanost

10. 1Tehnologija upravljanja kvalitetom Tehnologija kontrolisanja na nivou MP. Razvoj za jed. met. up.kv. na niv. VP

11. 1Upravljanje kvalitetom u fazi korišćenja

Broj pokrivenih oblasti 3 7 7 Na tome nivouMP – malo preduzećeVP – veće preduzeće SP – složeno preduzećeNAPOMENA: Ako preduzeće nije složeno poslovi se spuštaju na niži nivo.

Sl. 4.12. Profil pretpostavljene optimalne lociranosti poslova i zadataka iz oblasti upravljanja kvalitetom proizvoda

73

"Upravljanje kvalitetom proizvoda u procesu proizvodnje, odnosno u procesu stvaranja upotrebnog kvaliteta, predstavlja zbir aktivnosti i akcija koje se preduzimaju od ideje do momenta kada je za proizvod utvrđen upotrebni kvalitet. Upravljanje kvalitetom proizvoda u fazi korišćenja, predstavlja zbir aktivnosti i akcija koje se preduzimaju od utvrđivanja potrebnog kvaliteta preko zadovoljenja potreba korisnika, odnosno obavljanja određenih usluga, pa sve do izlaska proizvoda iz faze korišćenja ".

Upravljanje kvalitetom se realizuje kroz sledeće poslove: postavljanje standarda (propisa, uslova) o kvalitetu proizvoda, ocenjivanje da li proizvod odgovara tom standardu, delovanje ako standardi nisu održani i planiranje poboljšanja u standardima.

U novijoj literaturi se nailazi i na sledeću definiciju upravljanja kvalitetom: "Sve aktivnosti globalne funkcije upravljanja koje određuju politiku kvaliteta, ciljeve i odgovornosti i uvode je kao planiranje kvaliteta, kontrolu kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta i poboljšanje kvaliteta unutar sistema kvaliteta." Sprovođenje i primena koncepta sistema upravljanja kvalitetom, prema poslednjoj definiciji, zahteva pažljivo planiranje i odgovarajuće tehničke i organizacione uslove. Uspešni primeri pokazuju da najviši potencijal leži u stručnosti zaposlenih i njihovoj motivaciji. Taj novi koncept definisan je serijom standarda ISO 9000.

Ovim razmatranjem dolazi se do jedne od bitnih karakteristika sistema kvaliteta, a to je generisanje kvaliteta u razvoju. Takav pristup označava promene u proizvodnji i kontroli što je dovelo do CIM KONCEPTA preduzeća.

b) Koncept totalnog kvaliteta

Uveden i sertifikovan sistem kvaliteta čini osnovu za razvoj i primenu metoda totalnog kvaliteta - TQM (Total Quality Menagement model). Koncept upravljanja kvalitetom evoluira ka konceptu nove poslovne filozofije - konceptu TQM, koji se u osnovi svodi na neprekidno poboljšanje kvaliteta.

U literaturi se kao sinonim za glagol "upravljati" koristi izraz "voditi ka cilju". Ovakvo tumačenje se uklapa u suštinu TQM-koncepta, koji počiva na principima neprekidnog poboljšanja (Continouous Improvement) i zadovoljstva kupca (Customer Satisfaction). Princip neprekidnog poboljšanja zahteva poznavanje mesta odakle se polazi i pravca u kome se želi ići, odnosno cilja. Pri tome, proces upravljanja obuhvata merenje trenutnog stanja u odnosu na postavljeni cilj i preduzimanje odgovarajućih akcija. Zato cilj treba da bude izražen kroz odgovarajuće parametre.

74

TQM je usredsređen na tri ključna elementa: očekivanje kupca, puno učešće i kontinualno poboljšanje. TQM je zatvaranje uređenja procedura i prakse koja osigurava da su svi zaposleni u svakom odeljenju upućeni u kontinualno uvođenje postavljenih poboljšanja u kvalitetu, servisu i totalnim troškovima, tako da su očekivanja kupca ispunjena ili prekoračena.

Strožiji zahtevi za kvalitetom proizvoda, praćeni rastućom složenošću proizvodnje reflektovali su se u razvoju koncepta za obezbeđenja kvaliteta. Kontrola kvaliteta koja je pedesetih godina još uvek dominirala svodila se na međufazu i završnu kontrolu proizvoda. Tokom sedamdesetih godina, ideja za poboljšanje kvaliteta prevencijom dobila je na važnosti. Provere su vršene nakon svakog važnog koraka u proizvodnom i razvojnom procesu. To je doprinelo bržem reagovanju na razne devijacije.

Sl.4.13. Razvoj stvaranja kvaliteta

Koncept TQM realizuje se kroz: kontrolu kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta i upravljanje kvalitetom.

75

Postoje interni i eksterni razlozi za obezbeđenje kvaliteta. Internim obezbeđenjem se unutar jedne organizacije obezbeđuje poverenje za upravljanjem. Eksterno obezbeđenje kvaliteta u ugovorenim ili drugim situacijama obezbeđuje poverenje kupca. Ako zahtevi za kvalitetom potpuno ne odraze potrebe korisnika, obezbeđenje kvaliteta ne može da obezbedi adekvatno poverenje.

Upravljanje kvalitetom u ovakvoj sistematizaciji, obuhvata sve aktivnosti globalne funkcije upravljanja koje određuju politiku kvaliteta, ciljeve i odgovornosti i uvode je kao planiranje kvaliteta, obezbeđenje kvaliteta i poboljšanje kvaliteta unutar sistema kvaliteta. Upravljanje kvalitetom je odgovornost svih nivoa upravljanja, ali mora da bude vođeno sa najvišeg nivoa. Njegovo uvođenje uključuje sve članove organizacije.

Na osnovu analize grešaka, sektor upravljanja kvalitetom (CAQ) predlaže korektivne mere. Određivanje korektivnih mera koje će se preduzeti zahteva takav postupak koji će garantovati preduzimanje onih korektivnih mera koje su najisplativije.

76

SISTEM KVALITETA

OBEZBEĐENJE KVALITETA

politika kvalitetaposlovnik o kvalitetuinterna provera kvalitetainformacioni sistem kvalitetakorektivne aktivnosti unapređenje kvalitetaprocedura radaostala dokumentacija o kvalitetu

KONTROLA KVALITETA

ulazna kontrola po potrebi: labaratorije:

metrološkaza pouzdanost, uticaj sredine ....kontrola u :

marketingunabavcirazvojuservisu

kontrola procesakontrola proizvodakontrola pakovanja i isporukereklamacijepraćenje i analiza kvalitetakontrola dokumenata

UPRAVLJANJE KVALITETOM( preko glavnih poslova )

Sistem kvaliteta

Sl. 4.14. Sistem kvaliteta

Za koncipiranje sistema upravljanja kvalitetom mogu se izdvojiti dve komplementarne grupe aktivnosti:

a) obezbeđenje kvalitetab) kontrola kvaliteta

Upravljanje kvalitetom kao centralni kompleks zadataka obezbeđenja kvaliteta obuhvata sve preventivne aktivnosti nadgledanja i korigovanja za realizaciju proizvoda sa ciljem koji ispunjava zahteve kvaliteta.

77

SISTEM KVALITETA

OBEZBEĐENJE KVALITETA

politika kvalitetaposlovnik o kvalitetu interna ocena kvalitetainformacioni sistem kvaliteta

priručnik za kvalitetpropisi, uputstva, kontrolna dokumentacija, procedure rada ...verifikacija kvaliteta novih projekata / proizvodainterna provera kvaliteta, korektivne aktivnosti, unapređenje kvalitetainterni informacioni sistem kvaliteta

KONTROLA KVALITETA

ulazna kontrolapo potrebi:

dokumentacioni birolaboratorije:

metrološkaza pouzdanost, uticaj sredine .....

kontrola u marketingukontrola u nabavcikontrola u razvojukontrola procesakontrola proizvodapraćenje i analiza kvalitetakontrola pakovanja i isporukereklamacijekontrola u servisukontrola uslugačuvanje dokumenata

UPRAVLJANJE KVALITETOMU POSEBNIM PREDUZEĆIMA: 1, 2, ...

(preko glavnih poslova)

UPRAVLJANJE KVALITETOMU SLOŽENOM PREDUZEĆU

(preko glavnih poslova)

Totalno upravljanje kvalitetom podrazumeva donošenje odluka o kvalitetu na svim nivoima poslovanja preduzeća. Pokazalo se da upravljačke odluke imaju veću vrednost ako su zasnovane na pouzdanim informacijama.

U upravljanju kvalitetom uobičajene su sledeće funkcije: unapređenje sistema kvaliteta (osiguranje, planiranje, obrazovanje,

poboljšanje) kontrola kvaliteta (prijema, procesa i proizvoda) metrologija (etaloniranje i nadzor nad opremom za merenje, kao i

ispitivanje) inovacije i standardizacija (projektovanje, ispitivanje, proizvodnja,

prijem)

Šematski prikaz organizacionih elemenata i njihove povezanosti u cilju obezbeđenja potrebnog kvaliteta prikazuje se petljom kvaliteta (Sl.4.15).

Sl. 4.15.Petlja kvaliteta

U sistemu kvaliteta proizvoda istaknuto mesto pridaje se početnim fazama petlje kvaliteta:

istraživanju potreba i zahteva kupaca razvoju i konstrukciji proizvoda

Rezultati rada ovih početnih faza na kvalitetu su specifikacije karakteristika proizvoda, koje konstruktor propisuje u tehničkoj dokumentaciji ili standardu.

78

Početne faze u sistemu kvaliteta znatno više utiču na finalni kvalitet nego sledeće faze u toku proizvodnje ili upotrebe proizvoda, to više što je proizvod složeniji.

Sistem kvaliteta, prema ISO 9004, čine: struktura procesi resursi procedure i odgovornosti

Osnovni elementi transformacije ka TQM su: ciljevi kompanije, menadžment stil, organizaciona kultura, motivacija, kvalitet konformnosti (tehnološki kvalitet), rešavanje problema i odnosi sa dostavljačima. Komparativnom analizom prema ovim elementima našeg stanja u ovoj oblasti, zapadnog i japanskog prilaza, utvrđuje se da japanski prilaz predstavlja TQM model. Detaljnom analizom ovih osnovnih elemenata TQM, zaključuje se da se TQM može opisati kroz četiri elementa promena.

Prvi element je napuštanje koncepta potrošačkog društva. Tako se razvija nova industrija koja se zasniva na :

dugoročnom konceptu razvoja kvalitetu kao dimenziji cele firme interfunkcionalnom pristupu optimizaciji proizvoda i procesa (model konkurentnog inženjerstva) sistemu kvaliteta (logistički pristup) i novim motivatorima zaposlenim u kompaniji.

Drugi element TQM prilaza je promena koncepta od kratkoročnog ka dugoročnom ostvarenju povećanja profita firme.

Treći element se realizuje kroz slogan: " Za kvalitet su odgovorni svi ". Naime, vrši se pomeranje odgovornosti za kvalitet od menadžmenta ka menadžerima, stručnjacima i svim izvršiocima u jednoj kompaniji.

Četvrti element je timski rad i odgovornost. TQM insistira na timskoj odgovornosti jer problemi kvaliteta leže u vezama i odnosima između delova kompanije a ne samo unutar njih.

Sistem kvaliteta koji vodi ka TQM pre svega ima za cilj da organizuje takav sistem rada koji obezbeđuje pouzdan rad. To podrazumeva pravovremeno reagovanje na sve neusaglašenosti, indentifikaciju uzroka neusaglašenosti i sprečavanju njihovog ponovnog pojavljivanja.

79

4.4 UPRAVLJANJE KVALITETOM I SISTEM KVALITETAU CIM OKRUŽENJU

CIM (kompjuterom integrisano poslovanje) i upravljanje kvaitetom su dva upravljačka koncepta koji se prožimaju i dopunjuju. Pristup upravljanju kvalitetom u CIM okruženju je osnova za razvoj sistema kvaliteta. Zadatak CIM -a je da u prvoj fazi obezbedi informacionu i komunikacionu osnovu za efikasno upravljanje kvalitetom, a u drugoj fazi sve neophodne preduslove za integraciju poslovnih procesa sa aspekta kvaliteta.

Karakteristične faze razvoja sistema kvaliteta, u njegovoj evoluciji, paralelno prati kontinuirano neprekidno usaglašavanje metoda, tehnika, alata kontrole, provere, inspekcije, standarda, normativa, procedura, uputstava i postupaka.

Sl. 4.16 Integracija sistema u proizvodnji podržanih računarom(CIM koncept preduzeća)

PPS - Planiranje i upravljanje proizvodnjomCAD - Projektovanje podržano računarom (istraživanje, razvoj i

80