of 11 /11
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ САОБРАЋАЈНИ ОДСИЈЕК Смијер-друмски и градски саобраћај Школска година 2007/2008 Име и презиме : _______________________________ Број индекса : _______________________________ Предмет : ОСНОВИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПРЕТОВАРА ИСПИТНИ ЗАДАЦИ ЗА ПРВИ ИСПИТНИ РОК ЗАКАЗАН за 3 0 .01.2008.године : ЗАДАТАК 1 : Тракастим транспортером са равном траком, чија је траса приказана на слици, врши се утовар врећа тежине 35 [daN] у товарни сандук друмског возила. Вреће су димензија 0,4х0,8х0,2 [m]. Ако су димензије товарног сандука вагона 2,4х9,6 [m], и ако се вреће товаре у шест редова по висини, одредити брзину транспортера којом се обезбјеђује да при растојању већем од 1,2 [m] возило буде утоварено за мање од 45 минута. Методом појединачних отпора одредити максималну силу у траци и потребну снагу транспортера. Транспортер је дужине 14 [m] и постављен је под углом од 16 степени.

Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prvi ispitni rok zadaci 30.01.2008.god.doc

Citation preview

Page 1: Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ

САОБРАЋАЈНИ ОДСИЈЕКСмијер-друмски и градски саобраћај

Школска година 2007/2008

Име и презиме : _______________________________Број индекса : _______________________________

Предмет : ОСНОВИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПРЕТОВАРА

ИСПИТНИ ЗАДАЦИ ЗА ПРВИ ИСПИТНИ РОК ЗАКАЗАН за 3 0 .01.2008.године :

ЗАДАТАК 1 : Тракастим транспортером са равном траком, чија је траса приказана на слици, врши се утовар врећа тежине 35 [daN] у товарни сандук друмског возила. Вреће су димензија 0,4х0,8х0,2 [m]. Ако су димензије товарног сандука вагона 2,4х9,6 [m], и ако се вреће товаре у шест редова по висини, одредити брзину транспортера којом се обезбјеђује да при растојању већем од 1,2 [m] возило буде утоварено за мање од 45 минута. Методом појединачних отпора одредити максималну силу у траци и потребну снагу транспортера. Транспортер је дужине 14 [m] и постављен је под углом од 16 степени.

Остали подаци :

- коефицијент трења у ваљцима............................................................................0,035 - коефицијент траке и добоша............................................................................... 0,4 - угао обухвата траке око погонског добоша........................................................210 [º] - тежина ваљака је...................................................................................................100 [N] - тежина траке је......................................................................................................150 [N/m] - коефицијент корисног дејства при преносу снаге.............................................0,9

Page 2: Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God

ЗАДАТАК 2 :

Пуњење бункера за производњу шљунка обавља се клизним каналом. Потребно је остварити производност од 90.000 [kN/h]. Конфигурација терена захтијева висинску разлику од 6 [m]. Пронаћи дужину клизнице ако су познате следеће величине :

- брзина на почетку клизнице.........................................0,3 [m/s]- специфична запремнинска маса...................................1,7 [t/m3]

- површина попречног пресјека......................................0,6 [m2] - коефицијент трења.........................................................0,8

ЗАДАТАК 3 :

Виљушкар се користи за утовар стандардних палета на друмска возила. На возило стаје 10 палета, а вријеме утовара треба да је мање или једнако 6 минута.Познато је :

- брзина оптерећеног виљушкара.............................................. 8 [km/h] - брзина неоптерећеног виљушкара..........................................10 [km/h] - брзина дизања оптерећених виљушки.................................... 0,2 [m/s] - брзина дизања неоптерећених виљушки................................ 0,25 [m/s] - брзина спуштања оптерећених виљушки............................... 0,3 [m/s] - брзина спуштања неоптерећених виљушки........................... 0,25 [m/s] - вријеме захватања палете износи...........................................10,00 [s] - вријеме окретања за 90 º износи............................................. 5,00 [s] - вријеме окретања за 180 º износи...........................................10,00 [s] - вријеме одлагања палете износи............................................ 5,00 [s] - коефицијент двојних операција............................... - виљушкар се након захватања и одлагања палете окреће за 180 [º] - висина палетомата са кога се узимају палете износи........... 0,5 [m] - висина друмског возила на коме се одлажу палете износи.. 1,1 [m] - удаљеност возила од палетара износи..................................45,00 [m]

ПОТРЕБНО ЈЕ ОДРЕДИТИ :

- потребан број ангажованих виљушкара за дато вријеме утовара? - потребан број ангажованих виљушкара ако се брзина повећа за 50%? - искоришћење у оба случаја?

Page 3: Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God

Асистент : Нунић Здравко, дипл.маш.инж. _________________________________________

ЗАДАТАК 1 : носи 35 бодова ; ОСТВАРЕНО : __________ бодова

ЗАДАТАК 2 : носи 25 бодова ; ОСТВАРЕНО : __________ бодова

ЗАДАТАК 3 : носи 40 бодова ; ОСТВАРЕНО : __________ бодова

БОДОВИ ОСТВАРЕНИ ПРИСУСТВОВАЊЕМ СТУДЕНТА ВЈЕЖБАМА И КВАЛИТЕТОМ ИЗРАДЕ ГРАФИЧКИХ РАДОВА / бодова

ЗБИР БОДОВА : ____________

ЗБИРНА ОЦЈЕНА : __________

Професор : Др Ратко Ђуричић, доцент ______________________________________

Page 4: Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God

РЈЕШЕЊЕ : ЗАДАТАК 1

Page 5: Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God

РЈЕШЕЊЕ : ЗАДАТАК 2

Page 6: Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God

РЈЕШЕЊЕ : ЗАДАТАК 3

Page 7: Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God
Page 8: Prvi Ispitni Rok Zadaci 30.01.2008.God

Рјешења задатака израдио : Нунић Здравко, дипл.маш.инж. Дана : 25.01.2008. године