KOMUNIKACIJE I POS.prvi Ispitni Rok Zadaci 24.06.2008.God

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 KOMUNIKACIJE I POS.prvi Ispitni Rok Zadaci 24.06.2008.God

  1/6

  - ! !"#

  2007/2008

  !"# $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  &"' $ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  &' $ ()*+ ), &

  & *+ * , & **

  . /01/213//014'$

  () * $

  * 3 $

  - +, ,- 53 6789: !.,'. ",1 #1 ' .'. "#. ; 3 +4, 5"# ,", # 36?:16 !"1

  #6,' !"#, 5. 3/// 6?:1+,"5 ' !" .-. 5 #1

  ' 1', ,"9 #. !, !" # /AB ' "# #.

  !, B/ 6C=:1

  * ; $ :." ", # .," ,"6 !, ". #3

  # ,' 5/ D; "' .," ,"5 ' 9 ' E 1

  +#, ' $

  < 5"# !," :."3333333333333333333333333333333333333333333333 8 =>?/@A

  < 5"# !," :."333333333333333333333333333333333333333333*0 =>?/@A

  < 5"# #9 !,"6 :.333333333333333333333333333333333333 0;2 =?/BA < 5"# #9 !,"6 :.33333333333333333333333333333333 0;2C =?/BA

  < 5"# !.,9 !,"6 :.3333333333333333333333333333333 0;D =?/BA

  < 5"# !.,9 !,"6 :.333333333333333333333333333 0;2C =?/BA

  < "' #6,9 !, #3333333333333333333333333333333333333333333*0;00 =BA

  < "' ",9 # E0 F #333333333333333333333333333333333333333333333 C;00 =BA

  < "' ",9 # *80 F #3333333333333333333333333333333333333333333*0;00 =BA

  < "' 9 !, #33333333333333333333333333333333333333333333 C;00 =BA

  < 1', '6 !"1'3333333333333333333333333333333 8C;0=

  < :." #6,9 9 !, " # *80 =FA

  < !,, .#'. !, #33333333333 0;C =?A

  < ". # -. !, #33 *;* =?A < .:, # !," #3333333333333333333333333333333333GC;00 =?A

  +& (( $

  < !,"5 5"' -6 :." # , "' .,"H

 • 7/26/2019 KOMUNIKACIJE I POS.prvi Ispitni Rok Zadaci 24.06.2008.God

  2/6

  < !,"5 5"' -6 :." 5"# ! # F/GH

  < "9 . 5 .4'H

  ,, $ . "; !33-3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  * 5 $ ! ;F "'I I $ %%%%%%%%%% 5

  * 3 $ ! 3F "'I I $ %%%%%%%%%% 5

  * ; $ ! J/ "'I I $ %%%%%%%%%% 5

  &K( L(

  ( * ,M) / 5

  * $ %%%%%%%%%%%%

  * +$ %%%%%%%%%%

  &N! $ OP#A ' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  QK $ * 5

  >>>>>>>>>>>>>>>>

  QK $ * 3

 • 7/26/2019 KOMUNIKACIJE I POS.prvi Ispitni Rok Zadaci 24.06.2008.God

  3/6

  QK $ * ;

 • 7/26/2019 KOMUNIKACIJE I POS.prvi Ispitni Rok Zadaci 24.06.2008.God

  4/6

 • 7/26/2019 KOMUNIKACIJE I POS.prvi Ispitni Rok Zadaci 24.06.2008.God

  5/6

 • 7/26/2019 KOMUNIKACIJE I POS.prvi Ispitni Rok Zadaci 24.06.2008.God

  6/6

  R .' .'$ # *'IA 'D11S1

  $ 3;1/E13//014'