of 86 /86

Click here to load reader

Ispitni Zadaci Iz Matematike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zadaci iz matematike

Text of Ispitni Zadaci Iz Matematike

Via tehnika kola

Via tehnika kola

Doboj

Vesna Mii

Doboj 2003

I ispitni rokGrupa I1. Izraunati korjen .

2.Ako je u razvoju koeficijenti drugog lana za 44 je manji od koeficijenata treeg lana, odrediti koji lan ne sadri x.

3. Sastaviti jednainu ravni koja prolazi kroz presjek ravni 2x-3y-z+5=0 i x+3y+2z-2=0 i taku M(2,1,0).4. Rijeit i diskutovati sistem jednaina:

5. Nacrtati grafik funkcije i ispitati tok: .

6.

7. Rijeiti diferencijalnu jednainu:

1.

2.

je koeficijent etvrtog lana, a etvrti lan ne sadri x.

3.

4.

Sistem je neodreen

Sistem je neodreen

5.

3.) Funkcija nije periodina

5.) Znak funkcije :

6.)

7.

8.

9.Grafik 6.

(*)

-

-

,

(1)+(3)

, , ,

Uvrstimo u (*)

,

7.

Grupa II

1. Pokazati da predstavlja krunicu sa centrom u taki i .2. Rijeiti matrinu jednainu E jedinina matrica i .

3. Odrediti jednainu prave koja prolazi kroz taku M(1,1,0) i paralelna je sa ravnima i .

4. Nacrtati grafik i ispitati tok funkcije : .

5. Rijeiti integral .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu : .7. Dokazati da je svaki prirodan broj n :

djeljivo sa 7.

1.

2.

,

3.

prava p : (Uslov paralelnosti prave p i ravni , je )

Uzmimo n=-4 , l=5 , m=-7

4.

funkcija nije periodina

, nema nula

5.) Znak funkcije

6.)

7.) Znak prvog izvoda

5.

6.

7.

djeljivo sa 7

I korak : n=1

II korak : n=k (pretpostavimo da je funkcija tana, za n=k)

III korak : n=k+1

a to znai da je formula tana i za m=k+1.II ispitni rokGrupa I

1. Izraunati x i y iz jednaina :

2. Rijeiti i diskutovati sistem :

3. Odrediti taku B simetrinu taki u odnosu na ravan

4. Ispitati i nacrtati grafik funkcije : .

5.

6.

1.

/

uvrstimo u prvu jednainu

2.

Sistem je neodreen

Sistem je neodreen

3.

vektor normale ravni

zadovoljava

jednainu ravni

(1)

(*)

uvrstimo u (1)

uvrstimo u (*)

je simetrina taka

je traena taka4.

1.) D:

2.) Nije ni parna ni neparna

3.) Nije periodina

4.)

5.)Znak funkcije:

Znak

5.

6.

Grupa II1. Ako je nai emu je jednako .

2. Rijeiti matrinu jednainu AX=B , X=?.

3. Sastaviti jednainu ravni koja prolazi kroz presjek ravni i i kroz taku M (2,1,0).

4.

5. Nacrtati grafik funkcije i ispitati tok funkcije : .6.

1.

Dakle,

2.

3.

Traena ravan

4.

5.)

1.)

2.) funkcija nije ni parna ni neparna.

3.) Nije periodina.

4.) presjek s x-osom5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

7.) Znak prvog izvoda

8.) Asimptote

kosa asimptota funkcije .

9.) Grafik

6.

III ispitni rokGrupa I

1.Nai redni broj onog lana razvoja binoma koja ne sadri a i b na isti eksponent.

2.

. X=?

3.Sastaviti jednainu ravni koja prolazi kroz taku A (3,2,1) i normalna je na ravnima i .4. Nacrtati grafik funkcije i ispitati tok .5. .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu :

1.

Ako je redni broj traenog lana k+1 , onda je :

Poto po uslovu zadatka a i b imaju iste eksponente to je :

Znai, deseti lan po redu sadravae i a i b sa jednakim eksponentima.

2.

Za

Za a=1 , ima beskonano rjeenja, a za a=-2, nema rjeenja.

3.

4.

1.) .

2.) Nije ni parna ni neparna funkcija.

3.) Nije periodina.

4.)

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

7.) Znak prvog izvoda

8.)Grafik5.

6.

Grupa II

1.Izraunati:

2.

3.Kako glasi jednaina ravni koja prolazi takama M(3,-5,1) i N(4,1,2),a normalna je na ravan .4. Ispitati i nacrtati grafik funkcije .

5. .

6.

1.

2.

Za sistem je neodreen, ima beskonano mnogo rjeenja.

3.

4.

1.)

2.) funkcija je neparna.3.) Nije periodina4.) presjek sa x-osom5.)Znak funkcije

prevojna takaKosa asimptota

kosa asimptota

6.Grafik

5.

6.

IV Ispitni rokGrupa I

1. Rijeiti jednainu : .2. Odrediti koeficijente lanova koji sadre u razvoju .3. Odrediti projekciju take A(2,1,2) na pravu .

4. Nacrtati grafik funkcije .

5.

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu .

1.Rijeiti

2.

I lan je

II lan je

je etvrti lan i on sadri .

3.

Uvrstimo u (*)

Taka .4.

1.)

2.)

funkcija nije parna ni neparna

3.)Funkcija nije periodina4.)

5.)Znak funkcije:

Funkcija pozitivna

(grafik iznad x-ose)

6.

Znak

5.

Uvrstimo

Dakle,

6.

Grupa II

1. Rijeiti jednainu : .

2. Odrediti za koje vrijednosti parametara a i b sistem jednaina:

a.) ima samo jedno rjeenje,

b.) nema rjeenja,

c.) ima beskonano mnogo rjeenja.

3. Sastaviti jednainu prave koja prolazi kroz taku M(1,1,0) i paralelna je sa ravnima i .

4. Nacrtati i ispitati funkcije : .

5. Rijeiti integral .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu .1.

2.

Diskusija

Za sistem ima jedinstveno rjeenje

Za , imamo sistem je neodreen

(ima beskonano mnogo rjeenja)

Za sistem je nemogu, nema rjeenja.

3.

4.

2.Nije ni parna ni neparna

3.Nije periodina Znak funkcije :

5.Izvod :

Znak

y=2 je asimptota

Grafik

5.

(1) , ,

(2)

(3)

Uvrstimo A i B u (2):

uvrstimo u (3)

6.

smjena:

Grupa III

1.Izraunati

2.Diskutovati rjeenja sistema jednaina u zavisnosti od parametra a:

3.Kako glasi jednaina ravni koja prolazi takama a normalna je na ravan .4. Grafik funkcije nacrtati i ispitati tok:

5.

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu uz poetni uslov .

1.

2.

EMBED Equation.3

3.

4.

1.

2.Nije ni parna ni neparna3.Nije periodina

4.

Znak y

, y=0 asimptota

5.

6.

Kako je y=1 za x=0 imamo tj. .

Traeno partikularno rjeenje je .

V Ispitni rokGrupa I

1. Rijeiti jednainu : .

2. Dokazati da je matrica :

Nula polinoma .

3. Odrediti presjenu taku pravih :

i

4. Nacrtati grafik funkcije : .5. Izraunati integral : .

6. Rijeiti jednainu : .

1.

2.

3.

Uslov presjeka pravih je ispunjen.

Uvrstimo x, y, z u (p2):

Uvrstimo u (*):

4.

3.) Funkcija nije periodina

4.) y=0 presjek s x osom

5.) Znak funkcije

Znak

5.

6.

Grupa II

1. U zavisnosti od realnog parametra m rijeiti i diskutovati sistem :

2. Nai vrijednost x u izrazu iji je trei lan razvoja 1000000.

3. Data su tjemena paralelograma ABCD.Sastaviti jednainu

dijagonale BD ovog paralelograma.

4. Nacrtati grafik funkcije .

5. .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu : .

1.

neodreen

sistem je nemogu.2.

3.

Jednaina prave kroz dvije take

4.

1.) .

2.) Nije ni parna ni neparna funkcija.

3.) Nije periodina.

4.) 5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

7.) Znak prvog izvoda

8.)Grafik

5.

6.

VI Ispitni rok

Grupa I

1. Odrediti x u izrazu u kome je odnos sedmog lana od poetka razvoja binoma prema sedmom lanu od kraja .

2. Izraunati .

3. Sastaviti jednainu normale povuene iz take (2,3,1) na pravu :

.

4. Nacrtati grafik funkcije .

5. Odrediti integral .

6. Rijeiti diferencijalnu jednainu : .

1.

Sedmi lan razvoja binoma je:

a sedmi lan od kraja je :

Binomni koeficijenti su im jednaki, a to proizilazi iz njihove osobine simetrinosti.

Prema uslovu zadatka je:

2.

3.

zadovoljava jednainu prave

uvrstimo u

normala :

Traena jednaina normale : .

4.

3.Nije periodina

Znak y

Prvi izvod :

Znak

5.

6.

Grupa II1. Rijeiti matrinu jednainu :

.

2. Dokazati jednakost : .

3. Nai presjeke ravni sa koordinatnim osama i koordinatnim ravnima.

4. Nacrtati grafik funkcije .

5. .

6. .

1.

2.

1.)

2.) , Pretpostavimo da je (F) tano za .

tj. (T)

3.) Treba dokazati da je (F) tano i za

(T)3.

Datu ravan svedemo na segmentni oblik:

Vidi se da su odsjeci na koordinatnim osama:

Presjek ravni sa xy ravni

4.

1.) .

2.) parna funkcija

3.)

Funkcija je periodina sa periodom

4.)

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

(keZ)

7.) Znak prvog izvoda

8.) Grafik5.

6.

VII Ispitni rok

Grupa I

1. Dato je , gdje je . Pokazati da je .

2. Rijeiti matrinu jednainu :

3. Odrediti rastojanje paralelnih pravih : .4. Nacrtati grafik funkcije .

5. Odrediti integral .

6. Odrediti opte rjeenje diferencijalne jednaine : .

1.

Dakle, vrijedi :

2.

3.

4.

Domen

Parnost funkcija nije ni parna ni neparna.

Nije periodina Nule funkcije

Znak funkcije

Prvi izvod funkcije

Asimptote

kosa asimptota funkcije .

Grafik

5.

6.

Grupa II

1. Nai vrijednost x u izrazu iji je etvrti lan razvoja binoma 200.

2. Rijeiti matrini jednainu AX=B.

3.Napisati jednainu ravni koja prolazi kroz taku A(3,-5,1) i paralelna je ravni

.4. Nacrtati grafik funkcije .

5.

6.

1.

IV lan je

2.

3.

Jednaina traene ravni

4.

1.)

2.) Funkcija nije parna ni neparna.3.) Period .

4.)

5.) Znak funkcije

8.) Grafik

5.

6.

Sadraj Stranica

I Ispitni rok ........................................................................................

II Ispitni rok ......................................................................................

III Ispitni rok ....................................................................................

IV Ispitni rok ....................................................................................

V Ispitni rok .....................................................................................

VI Ispitni rok ....................................................................................

VII Ispitni rok ..................................................................................

Sadraj .............................................................................................

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

x

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

x

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

funkcija nije ni parna ni neparna

x

EMBED Equation.3

1

2

4

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

- - 0 + +

- - - 0 +

+ 0 + + +

+ + - +

+ - +

EMBED Equation.3

- - 0 +

- 0 + +

y

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

1

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

y

x

2 3 4

1

0

yi

Funkcija nije ni parna ni neparna

x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

- -1 +

+ +

- 0 +

- +

- -1 0 +

x

x

EMBED Equation.3

x+1

EMBED Equation.3

- - 0 +

+ + +

+ 0 + +

- +

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

x

EMBED Equation.3

-1 0

EMBED Equation.3

A'(x',y',z')

A(x1,y1,z1)

A(2,1,-2)

x

-60

2x-1

x-2

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

1

EMBED Equation.3

- - - -

- - 0 + +

- - - 0 +

+ 0 + + +

- - 0 + 0 -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

1

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

x

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

- 2 +

+ 0 +

+ +

- 0 +

EMBED Equation.3

y

- -5 -1 2 +

+ + + 0 +

- - + +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

- 0 + + +

+ 0 - 0 + 0 +

EMBED Equation.3

- - 0 + +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x -1 0 6 1

y -8 -7 -1 -6

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y=x-7

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

-27

-16

-1 0

-5

x

X

x

y

0 EMBED Equation.3 +

+ 0 -

+ +

+ 0 -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 +

+ 0 -

+ +

+ 0 -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

x3

EMBED Equation.3

0

1

2 3 4

x

y

5

4

3

2

1

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

x

x2+1

y

-

0

+

- O +

+ +

- O +

y=x

x

y

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

p

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

x3

x

y

(x-1)2

- 0 1 +

- O + +

+ + +

- O + +

+ + O +

EMBED Equation.3 0 1 EMBED Equation.3

x

2x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

- O + +

+ + O -

+ + O +

- + -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y=1 asimptota

x=1 asimptota

x=1

y=1

x

y

0 1

1

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 2 EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x - 2

EMBED Equation.3

y

- O + +

- - O +

+ + +

- O - O +

EMBED Equation.3

+ O - O +

- - O +

- O + +

y

EMBED Equation.3

3x - 1

x+3

EMBED Equation.3 -3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

x

2

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y=2

x

y

EMBED Equation.3

0

- O + +

- + +

+ + O +

+ + + O -

y

EMBED Equation.3

- - O + +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 -1 1 EMBED Equation.3

x

+ O + + +

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 -1 1 5 EMBED Equation.3

x

5-x

x-1

- - O + O -

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

x= -1

x

y

EMBED Equation.3

Nije ni parna ni neparna

+ + +

+ + O - O +

x-1

x-2

+ O + + +

- - O + +

- - - O -

y

-x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 0 1 2 EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

+ - -

+ 0 - -

+ + +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3 0 2 EMBED Equation.3

x

y

nema ekstrema

EMBED Equation.3

y

x

0 1 2

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 +

+ 0 -

+ +

+ 0 -

x

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 +

+ 0 -

+ +

+ 0 -

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

0

1

2 3 4

x

y

5

4

3

2

1

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

( rjeenje )

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

p

parna funkcija

x

EMBED Equation.3

x-1

x+2

x-2

y

- EMBED Equation.3 -2 -1 1 2 + EMBED Equation.3

- - 0 + + +

- - - 0 + +

- 0 + + + +

- - - - 0 +

+ 0 - 0 + 0 - 0 +

EMBED Equation.3

- 0 + 0 - 0 +

- 0 + + +

- - - 0 +

- - 0 + +

- EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 0 EMBED Equation.3 + EMBED Equation.3

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

x

(0,4)

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

+ O - - O +

EMBED Equation.3

+ O - O - O +

+ + O + +

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

0 - - 0 + +

EMBED Equation.3

- 0 + 0 - 0 +

+ 0 - - 0 +

EMBED Equation.3

Ekstremi :

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

x

- - 0 + +

+ + 0 + +

- -3 -1 0 +

y

EMBED Equation.3

- - 0 +

+ 0 + +

- - 0 +

x - -1 0 +

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

0 - - 0 + +

EMBED Equation.3

- 0 + 0 - 0 +

+ 0 - - 0 +

EMBED Equation.3

Ekstremi :

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

- 0 + + +

+ 0 - + 0 +

EMBED Equation.3

+ + 0 + +

EMBED Equation.3

x 0 2

y -1 0

2 x

y

EMBED Equation.3

( rjeenje )

0

-3 -1

EMBED Equation.3

x= -1

x

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

0 + + 0 - 0

+ 0 + +

0 - 0 - 0 + 0

EMBED Equation.3

y

0 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 EMBED Equation.3

+ + 0 - - 0 +

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

+ 0 - 0 + 0 - 0 +

+ 0 - - 0 + +

EMBED Equation.3

0

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

2

14

24

34

49

57

65

75

y

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

x

EMBED Equation.3

x

75

_1129215674.unknown

_1129295749.unknown

_1129379974.unknown

_1129397709.unknown

_1129401933.unknown

_1129464129.unknown

_1129471827.unknown

_1129474155.unknown

_1129480846.unknown

_1129484133.unknown

_1129485626.unknown

_1129487002.unknown

_1129487186.unknown

_1129486420.unknown

_1129484851.unknown

_1129485007.unknown

_1129485625.unknown

_1129484436.unknown

_1129484640.unknown

_1129484364.unknown

_1129483894.unknown

_1129484055.unknown

_1129483702.unknown

_1129474574.unknown

_1129474702.unknown

_1129475186.unknown

_1129474595.unknown

_1129474387.unknown

_1129474431.unknown

_1129474333.unknown

_1129473386.unknown

_1129473597.unknown

_1129473940.unknown

_1129473397.unknown

_1129472058.unknown

_1129472264.unknown

_1129471984.unknown

_1129465762.unknown

_1129469450.unknown

_1129471394.unknown

_1129471433.unknown

_1129471136.unknown

_1129466579.unknown

_1129467400.unknown

_1129467742.unknown

_1129468182.unknown

_1129467441.unknown

_1129466707.unknown

_1129466482.unknown

_1129466517.unknown

_1129466208.unknown

_1129466185.unknown

_1129464496.unknown

_1129465055.unknown

_1129465080.unknown

_1129464549.unknown

_1129464343.unknown

_1129464396.unknown

_1129464242.unknown

_1129402287.unknown

_1129463944.unknown

_1129464010.unknown

_1129464076.unknown

_1129463988.unknown

_1129463464.unknown

_1129463593.unknown

_1129462120.unknown

_1129402093.unknown

_1129402205.unknown

_1129402244.unknown

_1129402153.unknown

_1129402056.unknown

_1129402077.unknown

_1129402025.unknown

_1129399533.unknown

_1129400268.unknown

_1129400621.unknown

_1129401190.unknown

_1129401232.unknown

_1129401116.unknown

_1129400416.unknown

_1129400517.unknown

_1129400349.unknown

_1129399864.unknown

_1129400146.unknown

_1129400215.unknown

_1129399905.unknown

_1129399690.unknown

_1129399730.unknown

_1129399623.unknown

_1129398423.unknown

_1129398639.unknown

_1129399115.unknown

_1129399379.unknown

_1129398975.unknown

_1129398507.unknown

_1129398596.unknown

_1129398450.unknown

_1129398218.unknown

_1129398313.unknown

_1129398351.unknown

_1129398284.unknown

_1129398063.unknown

_1129398148.unknown

_1129398029.unknown

_1129384648.unknown

_1129387805.unknown

_1129388340.unknown

_1129394469.unknown

_1129395056.unknown

_1129396429.unknown

_1129397416.unknown

_1129395403.unknown

_1129396269.unknown

_1129396371.unknown

_1129396268.unknown

_1129395118.unknown

_1129394753.unknown

_1129394776.unknown

_1129394625.unknown

_1129394731.unknown

_1129388517.unknown

_1129394000.unknown

_1129394163.unknown

_1129394198.unknown

_1129388578.unknown

_1129388402.unknown

_1129388044.unknown

_1129388165.unknown

_1129388245.unknown

_1129388138.unknown

_1129387893.unknown

_1129387986.unknown

_1129387831.unknown

_1129386627.unknown

_1129386924.unknown

_1129387048.unknown

_1129387381.unknown

_1129387751.unknown

_1129387419.unknown

_1129387327.unknown

_1129387014.unknown

_1129386722.unknown

_1129386801.unknown

_1129386654.unknown

_1129386116.unknown

_1129386444.unknown

_1129386504.unknown

_1129386297.unknown

_1129385867.unknown

_1129385941.unknown

_1129384764.unknown

_1129381442.unknown

_1129382261.unknown

_1129384425.unknown

_1129384531.unknown

_1129384604.unknown

_1129384457.unknown

_1129382966.unknown

_1129384148.unknown

_1129382904.unknown

_1129381571.unknown

_1129381718.unknown

_1129382118.unknown

_1129381641.unknown

_1129381491.unknown

_1129381515.unknown

_1129381472.unknown

_1129381184.unknown

_1129381322.unknown

_1129381387.unknown

_1129381419.unknown

_1129381354.unknown

_1129381261.unknown

_1129381287.unknown

_1129381222.unknown

_1129380269.unknown

_1129380880.unknown

_1129381100.unknown

_1129381141.unknown

_1129380925.unknown

_1129380972.unknown

_1129380752.unknown

_1129380797.unknown

_1129380307.unknown

_1129380115.unknown

_1129380155.unknown

_1129380033.unknown

_1129349785.unknown

_1129354426.unknown

_1129378579.unknown

_1129379205.unknown

_1129379789.unknown

_1129379890.unknown

_1129379602.unknown

_1129378936.unknown

_1129379039.unknown

_1129378628.unknown

_1129378022.unknown

_1129378183.unknown

_1129378533.unknown

_1129378078.unknown

_1129354655.unknown

_1129354805.unknown

_1129354604.unknown

_1129351395.unknown

_1129353554.unknown

_1129354233.unknown

_1129354328.unknown

_1129353762.unknown

_1129352308.unknown

_1129352816.unknown

_1129351817.unknown

_1129351932.unknown

_1129351823.unknown

_1129351749.unknown

_1129350323.unknown

_1129350859.unknown

_1129350927.unknown

_1129351096.unknown

_1129350718.unknown

_1129350120.unknown

_1129350281.unknown

_1129350039.unknown

_1129313239.unknown

_1129348152.unknown

_1129348472.unknown

_1129349078.unknown

_1129349581.unknown

_1129348667.unknown

_1129348338.unknown

_1129348406.unknown

_1129348265.unknown

_1129313713.unknown

_1129347927.unknown

_1129348020.unknown

_1129347842.unknown

_1129313497.unknown

_1129313601.unknown

_1129313293.unknown

_1129311494.unknown

_1129312755.unknown

_1129313100.unknown

_1129313154.unknown

_1129313019.unknown

_1129312662.unknown

_1129312691.unknown

_1129312222.unknown

_1129300709.unknown

_1129301477.unknown

_1129310446.unknown

_1129310853.unknown

_1129302180.unknown

_1129302403.unknown

_1129301071.unknown

_1129301391.unknown

_1129301031.unknown

_1129299252.unknown

_1129300179.unknown

_1129300453.unknown

_1129300111.unknown

_1129299154.unknown

_1129280446.unknown

_1129291648.unknown

_1129293325.unknown

_1129294987.unknown

_1129295497.unknown

_1129295674.unknown

_1129295687.unknown

_1129295527.unknown

_1129295625.unknown

_1129295130.unknown

_1129295227.unknown

_1129295041.unknown

_1129293899.unknown

_1129294566.unknown

_1129294933.unknown

_1129293986.unknown

_1129293501.unknown

_1129293563.unknown

_1129293452.unknown

_1129292429.unknown

_1129292892.unknown

_1129293117.unknown

_1129293222.unknown

_1129293026.unknown

_1129292590.unknown

_1129292747.unknown

_1129292510.unknown

_1129292001.unknown

_1129292266.unknown

_1129292344.unknown

_1129292193.unknown

_1129291817.unknown

_1129291934.unknown

_1129291665.unknown

_1129283431.unknown

_1129290474.unknown

_1129291452.unknown

_1129291557.unknown

_1129291609.unknown

_1129291513.unknown

_1129291395.unknown

_1129291432.unknown

_1129291331.unknown

_1129291360.unknown

_1129291260.unknown

_1129285557.unknown

_1129290257.unknown

_1129290350.unknown

_1129286603.unknown

_1129286655.unknown

_1129286774.unknown

_1129285724.unknown

_1129284194.unknown

_1129284977.unknown

_1129285275.unknown

_1129285338.unknown

_1129285102.unknown

_1129285156.unknown

_1129284279.unknown

_1129284969.unknown

_1129283861.unknown

_1129283915.unknown

_1129283456.unknown

_1129283841.unknown

_1129282467.unknown

_1129282818.unknown

_1129282936.unknown

_1129283314.unknown

_1129282858.unknown

_1129282664.unknown

_1129282693.unknown

_1129282504.unknown

_1129281167.unknown

_1129281899.unknown

_1129282065.unknown

_1129281845.unknown

_1129280559.unknown

_1129280606.unknown

_1129280539.unknown

_1129271365.unknown

_1129276691.unknown

_1129278700.unknown

_1129280159.unknown

_1129280253.unknown

_1129280320.unknown

_1129280182.unknown

_1129279322.unknown

_1129279869.unknown

_1129278813.unknown

_1129278149.unknown

_1129278579.unknown

_1129278636.unknown

_1129278465.unknown

_1129277600.unknown

_1129278023.unknown

_1129277188.unknown

_1129272628.unknown

_1129273986.unknown

_1129274521.unknown

_1129274678.unknown

_1129275229.unknown

_1129276270.unknown

_1129275074.unknown

_1129274627.unknown

_1129274477.unknown

_1129274289.unknown

_1129274343.unknown

_1129273588.unknown

_1129273939.unknown

_1129273463.unknown

_1129271941.unknown

_1129272159.unknown

_1129272478.unknown

_1129271479.unknown

_1129271560.unknown

_1129271884.unknown

_1129271396.unknown

_1129267016.unknown

_1129270249.unknown

_1129271064.unknown

_1129271233.unknown

_1129271283.unknown

_1129271164.unknown

_1129270836.unknown

_1129270985.unknown

_1129270591.unknown

_1129270720.unknown

_1129270642.unknown

_1129270250.unknown

_1129269613.unknown

_1129270056.unknown

_1129270070.unknown

_1129269919.unknown

_1129268060.unknown

_1129268882.unknown

_1129269228.unknown

_1129269322.unknown

_1129268499.unknown

_1129267213.unknown

_1129223601.unknown

_1129223855.unknown

_1129266867.unknown

_1129266945.unknown

_1129223935.unknown

_1129223724.unknown

_1129223810.unknown

_1129223622.unknown

_1129222706.unknown

_1129223129.unknown

_1129222191.unknown

_1129222655.unknown

_1129221575.unknown

_1129216220.unknown

_1129183339.unknown

_1129199653.unknown

_1129208017.unknown

_1129211066.unknown

_1129213641.unknown

_1129215038.unknown

_1129215362.unknown

_1129215383.unknown

_1129215118.unknown

_1129213721.unknown

_1129214831.unknown

_1129213694.unknown

_1129213128.unknown

_1129213454.unknown

_1129213528.unknown

_1129213411.unknown

_1129212971.unknown

_1129213053.unknown

_1129212899.unknown

_1129209120.unknown

_1129210501.unknown

_1129210838.unknown

_1129210974.unknown

_1129210763.unknown

_1129209596.unknown

_1129209953.unknown

_1129209500.unknown

_1129208601.unknown

_1129209036.unknown

_1129209074.unknown

_1129208811.unknown

_1129208183.unknown

_1129208508.unknown

_1129208065.unknown

_1129204410.unknown

_1129206941.unknown

_1129207313.unknown

_1129207859.unknown

_1129207959.unknown

_1129207820.unknown

_1129207833.unknown

_1129207732.unknown

_1129207105.unknown

_1129207238.unknown

_1129207015.unknown

_1129206579.unknown

_1129206745.unknown

_1129206826.unknown

_1129206676.unknown

_1129205218.unknown

_1129205889.unknown

_1129204477.unknown

_1129201328.unknown

_1129202394.unknown

_1129203166.unknown

_1129203795.unknown

_1129204156.unknown

_1129203391.unknown

_1129203009.unknown

_1129201863.unknown

_1129202069.unknown

_1129201418.unknown

_1129200251.unknown

_1129201209.unknown

_1129201226.unknown

_1129201186.unknown

_1129199819.unknown

_1129199937.unknown

_1129199730.unknown

_1129190878.unknown

_1129195629.unknown

_1129198329.unknown

_1129199120.unknown

_1129199535.unknown

_1129199603.unknown

_1129199482.unknown

_1129198655.unknown

_1129198965.unknown

_1129198459.unknown

_1129197504.unknown

_1129197865.unknown

_1129198223.unknown

_1129197982.unknown

_1129197795.unknown

_1129196555.unknown

_1129197359.unknown

_1129195864.unknown

_1129193835.unknown

_1129193986.unknown

_1129194319.unknown

_1129194427.unknown

_1129194291.unknown

_1129193878.unknown

_1129193929.unknown

_1129193864.unknown

_1129191948.unknown

_1129192678.unknown

_1129193513.unknown

_1129192440.unknown

_1129191005.unknown

_1129191879.unknown

_1129190958.unknown

_1129184457.unknown

_1129188535.unknown

_1129190518.unknown

_1129190782.unknown

_1129190806.unknown

_1129190655.unknown

_1129189407.unknown

_1129190331.unknown

_1129189356.unknown

_1129184936.unknown

_1129185900.unknown

_1129186241.unknown

_1129187504.unknown

_1129188160.unknown

_1129188209.unknown

_1129187025.unknown

_1129186039.unknown

_1129186125.unknown

_1129185977.unknown

_1129185194.unknown

_1129185553.unknown

_1129184963.unknown

_1129184689.unknown

_1129184890.unknown

_1129184577.unknown

_1129184073.unknown

_1129184260.unknown

_1129184302.unknown

_1129184349.unknown

_1129184277.unknown

_1129184186.unknown

_1129184233.unknown

_1129184158.unknown

_1129183691.unknown

_1129183954.unknown

_1129184033.unknown

_1129183896.unknown

_1129183607.unknown

_1129183636.unknown

_1129183535.unknown

_1129117815.unknown

_1129138301.unknown

_1129181178.unknown

_1129182431.unknown

_1129183128.unknown

_1129183247.unknown

_1129183301.unknown

_1129183161.unknown

_1129183191.unknown

_1129182912.unknown

_1129182986.unknown

_1129182818.unknown

_1129181640.unknown

_1129182231.unknown

_1129182276.unknown

_1129181681.unknown

_1129181325.unknown

_1129181380.unknown

_1129181266.unknown

_1129180374.unknown

_1129180815.unknown

_1129181053.unknown

_1129181144.unknown

_1129180957.unknown

_1129180623.unknown

_1129180679.unknown

_1129180571.unknown

_1129179933.unknown

_1129180037.unknown

_1129180259.unknown

_1129179997.unknown

_1129138323.unknown

_1129138333.unknown

_1129138310.unknown

_1129136579.unknown

_1129138168.unknown

_1129138217.unknown

_1129138257.unknown

_1129138276.unknown

_1129138232.unknown

_1129138185.unknown

_1129138200.unknown

_1129138180.unknown

_1129137492.unknown

_1129137824.unknown

_1129137933.unknown

_1129138120.unknown

_1129138127.unknown

_1129138095.unknown

_1129137983.unknown

_1129137884.unknown

_1129137691.unknown

_1129137793.unknown

_1129137571.unknown

_1129136752.unknown

_1129136998.unknown

_1129136630.unknown

_1129119129.unknown

_1129120081.unknown

_1129121572.unknown

_1129135443.unknown

_1129136508.unknown

_1129136549.unknown

_1129121812.unknown

_1129122214.unknown

_1129121640.unknown

_1129121197.unknown

_1129121294.unknown

_1129120118.unknown

_1129119285.unknown

_1129119623.unknown

_1129119885.unknown

_1129119575.unknown

_1129119196.unknown

_1129118403.unknown

_1129118626.unknown

_1129118955.unknown

_1129118570.unknown

_1129117948.unknown

_1129118007.unknown

_1129117905.unknown

_1129042934.unknown

_1129102404.unknown

_1129114522.unknown

_1129115060.unknown

_1129116716.unknown

_1129116907.unknown

_1129117711.unknown

_1129116778.unknown

_1129115228.unknown

_1129116696.unknown

_1129116400.unknown

_1129115142.unknown

_1129114761.unknown

_1129114928.unknown

_1129115012.unknown

_1129114893.unknown

_1129114607.unknown

_1129114720.unknown

_1129114586.unknown

_1129102809.unknown

_1129102994.unknown

_1129112781.unknown

_1129113917.unknown

_1129103691.unknown

_1129102921.unknown

_1129102949.unknown

_1129102866.unknown

_1129102647.unknown

_1129102731.unknown

_1129102756.unknown

_1129102707.unknown

_1129102499.unknown

_1129102542.unknown

_1129102427.unknown

_1129092037.unknown

_1129097877.unknown

_1129101908.unknown

_1129102292.unknown

_1129102337.unknown

_1129102012.unknown

_1129099005.unknown

_1129100690.unknown

_1129100881.unknown

_1129100577.unknown

_1129098324.unknown

_1129098631.unknown

_1129098048.unknown

_1129098057.unknown

_1129097958.unknown

_1129093288.unknown

_1129093331.unknown

_1129093833.unknown

_1129093362.unknown

_1129092729.unknown

_1129093260.unknown

_1129093167.unknown

_1129092551.unknown

_1129053035.unknown

_1129053592.unknown

_1129053736.unknown

_1129053181.unknown

_1129051606.unknown

_1129049215.unknown

_1129050655.unknown

_1129051348.unknown

_1129051365.unknown

_1129049394.unknown

_1129049449.unknown

_1129049346.unknown

_1129048648.unknown

_1122141142.unknown

_1122195400.unknown

_1129035636.unknown

_1129042143.unknown

_1129042681.unknown

_1129042784.unknown

_1129042544.unknown

_1129036910.unknown

_1129037499.unknown

_1129041850.unknown

_1129037455.unknown

_1129036731.unknown

_1129036748.unknown

_1129036615.unknown

_1129036664.unknown

_1129035757.unknown

_1122196521.unknown

_1129034858.unknown

_1129035367.unknown

_1129035481.unknown

_1129035090.unknown

_1122201094.unknown

_1122201952.unknown

_1122201414.unknown

_1122198392.unknown

_1122198393.unknown

_1122196534.unknown

_1122195959.unknown

_1122196249.unknown

_1122196397.unknown

_1122196228.unknown

_1122195844.unknown

_1122189827.unknown

_1122190780.unknown

_1122190932.unknown

_1122192144.unknown

_1122192185.unknown

_1122192015.unknown

_1122190793.unknown

_1122190772.unknown

_1122141248.unknown

_1122141558.unknown

_1122141591.unknown

_1122141403.unknown

_1122139288.unknown

_1122140324.unknown

_1122140343.unknown

_1122140375.unknown

_1122140748.unknown

_1122140353.unknown

_1122140302.unknown

_1122131409.unknown

_1122138533.unknown

_1122139101.unknown

_1122137147.unknown

_1122137566.unknown

_1122137666.unknown

_1122137727.unknown

_1122137765.unknown

_1122137615.unknown

_1122137172.unknown

_1122131965.unknown

_1122132798.unknown

_1122137094.unknown

_1122132584.unknown

_1122132615.unknown

_1122132741.unknown

_1122132601.unknown

_1122132520.unknown

_1122131708.unknown

_1122131914.unknown

_1122131643.unknown

_1122023539.unknown

_1122108191.unknown

_1122109316.unknown

_1122109550.unknown

_1122109275.unknown

_1122025693.unknown

_1122030502.unknown

_1122030586.unknown

_1122027185.unknown

_1122030488.unknown

_1122025728.unknown

_1122024616.unknown

_1122025584.unknown

_1122024568.unknown

_1122023388.unknown

_1122023409.unknown

_1122023259.unknown

_1117309720.unknown

_1121869073.unknown