6
 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРА ЈЕВУ  САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛ ТЕТ  ДОБОЈ САОБРАЋАЈНИ ОДСИЈЕК Смијер-друмски и р!дски с!"#р!$!ј Школска година 2007/2008 Име и презиме : ________ Број индекса % &&&&&&& 'редме( % ОСНОВИ МЕ)АНИЗА*ИЈЕ 'РЕТОВАРА ИС'ИТНИ ЗАДА*И ЗА ЧЕТВ РТИ ИС'ИТНИ Р ОК ЗАКАЗ АН  +! , ./ 0 .1 // 2. "ди3е : ЗАДАТАК , %  Хо ризо нтални трака сти трансп орт ер нами јењен је транс порт у ко мад ног терета димен зија /456 /406/41 [ ] m  и тежине 17/ [ ]  N . ранспортер је дужине  71 [ ] m ! а исто"ар се  реализује #титним скрета$ ем поста"%еним 1 [ ] m  од краја транспортера& Одреди(и : снагу транспортера и максималну силу у тра'и методом ()единст"еног кое*и'ијента+! уколико је познато : , тежин а "а%ак а &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 57 -. , расто јање из меу је дини 'а терет а&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& , -1 , ко е*и'ије нт тре ња тра ке и доо#а &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  /45-/40 , трансп отрн и к апа' итет трак е&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5/// 89:;<=> , ко е*и'ије нт иско ри#3 ења снаге &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /427 , тра касти транспортер р ади у д орим ус ло"и ма рада ЗАДАТ АК 1 % , 4ле"атор "едри$ар који са"лаује "исинску разлику од 0/ 8; користи се за уто"ар "озила #%унком са депоније& 5олика треа да је рзина еле"атора са "едрима запремнине ,7/ [ ] l 4 поста"%ени6 на растојању од /42 [ ] m 4 да и се "озило носи"ости ,1/ [ ] kN  уто"арило за не "и#е од ,7 ми3у(!&  Ос(!?и @"д!Aи : , насип на запре мнин ска тежина &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,2  / m kN , ко е*и'ије нт попу њености &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /4 2 , опсег рзине еле"а то ра&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /40 [ ]  s m / , ко е*и'ије нт за одр еи"а ње сн аге е ле"а то ра&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   ! 0 9 : ! ; 2  = =  k k  ЗАДАТАК 5 %

Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

7/26/2019 Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

http://slidepdf.com/reader/full/cetvrti-ispitni-rok-omp-zadaci-16042008god 1/6

 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

  ДОБОЈ

САОБРАЋАЈНИ ОДСИЈЕК

Смијер-друмски и р!дски с!"#р!$!ј

Школска година 2007/2008

Име и презиме : _______________________________ 

Број индекса % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

'редме( % ОСНОВИ МЕ)АНИЗА*ИЈЕ 'РЕТОВАРА

ИС'ИТНИ ЗАДА*И ЗА ЧЕТВРТИ ИС'ИТНИ РОК ЗАКАЗАН

  +! , ./ 0 .1//2."ди3е :

ЗАДАТАК , % 

Хоризонтални тракасти транспортер намијењен је транспорту комадног терета

димензија /456/406/41 [ ]m  и тежине 17/ [ ] N  . ранспортер је дужине  71 [ ]m ! а исто"ар се

 реализује #титним скрета$ем поста"%еним 1 [ ]m  од краја транспортера&

Одреди(и : снагу транспортера и максималну силу у тра'и методом ()единст"еног

кое*и'ијента+! уколико је познато :

, тежина "а%ака &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57 -.

, растојање измеу једини'а терета&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, -1

, кое*и'ијент трења траке и доо#а&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /45-/40, транспотрни капа'итет траке&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5/// 89:;<=>

, кое*и'ијент искори#3ења снаге &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/427

, тракасти транспортер ради у дорим усло"има рада

ЗАДАТАК 1 %

, 4ле"атор "едри$ар који са"лаује "исинску разлику од 0/ 8; користи се за уто"ар

"озила #%унком са депоније& 5олика треа да је рзина еле"атора са "едрима запремнине ,7/[ ]l  4 поста"%ени6 на растојању од /42 [ ]m 4 да и се "озило носи"ости ,1/ [ ]kN   уто"арило за

не "и#е од ,7 ми3у(!&

 Ос(!?и @"д!Aи :

, насипна запремнинска тежина &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,2  / mkN , кое*и'ијент попуњености&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/4 2

, опсег рзине еле"атора&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/40  [ ] sm /

, кое*и'ијент за одреи"ање снаге еле"атора&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   !09:!; 2  ==   k k 

 

ЗАДАТАК 5 %

Page 2: Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

7/26/2019 Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

http://slidepdf.com/reader/full/cetvrti-ispitni-rok-omp-zadaci-16042008god 2/6

 

<осна дизали'а =слага$> реализуја прето"арни задатак који се састоји од транспорта

котуро"а лима из зоне BАC у зоне B * и Д+& ?ријеме за6"атања и одлагања терета је 5/

секу3ди! а "исина дизања и спу#тања терета је 0 ме(р!& @ретпоста"%а се да су рзине

кретања са и ез терета исте&

ОДРЕДИТИ :

, "ријеме прето"ара 2 котуро"а&

'ОЗНАТО ЈЕ :

  , рзина моста &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70  -1/1AB

, рзина коли'а&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17  -1/1AB

  , рзина дизања&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&....,/  -1/1AB

  , рзина спу#тања&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..,/  -1/1AB

  , корисна #ирина мосне дизали'е&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 1/  -1

  , уда%еност одлагали#та (Б до C+ износи&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/  -1  , кое*и'ијент д"ојни6 опера'ија&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& [ ]8!0

2;  ==⋅   ϕ ϕ ϕ 

 

Dсистент : Eуни3 Fдра"ко! дипл&ма#&инж& _________________________________________ 

ЗАДАТАК , % 3"си 5 / #"д"D! 9 ОСТВАРЕНО : __________ одо"а

ЗАДАТАК 1 % 3"си 57 #"д"D! 9 ОСТВАРЕНО : __________ одо"а

ЗАДАТАК 5 % 3"си 5 7 #"д"D! 9 ОСТВАРЕНО : __________ одо"а

БОДОВИ ОСТВАРЕНИ 'РИСУСТВОВАEЕМ СТУДЕНТА ВЈЕFБАМА И

КВАЛИТЕТОМ ИЗРАДЕ GРАФИЧКИ) РАДОВА / одо"а

ЗБИР БОДОВА : ____________ 

ЗБИРНА О*ЈЕНА : __________ 

 

'р"Hес"р % Др Р!(к" IуриJи$4 д"Aе3(  ______________________________________ 

Page 3: Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

7/26/2019 Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

http://slidepdf.com/reader/full/cetvrti-ispitni-rok-omp-zadaci-16042008god 3/6

РЈЕKЕEЕ % ЗАДАТАК ,

Page 4: Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

7/26/2019 Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

http://slidepdf.com/reader/full/cetvrti-ispitni-rok-omp-zadaci-16042008god 4/6

G=2> је измеу "риједности 2 и 2!2 које одго"арају "риједностима G=0> и G=> респекти"но!

а та$ну "риједност доијамо примјеном линеарне интерпола'ије:

( )   [ ]   ( )   ;:H2!2;:H2!022!08I:;!0222!2;

;;2

0:

2:>:=>0=>:=2

  =+=⋅+=−+=−⋅−−

+=   C C C C 

Fа кое*и'ијент укупни6 отпора! озиром на доре усло"е рада! ус"ајам J K 0!0;7

( )[ ]kW 

m N m N  smm N  L   :88!0

;000

0LMN/:0/!2/8!020;7!0;:H!2=

⋅+⋅⋅⋅⋅=

  [ ] [ ]kW W h N m

 N Q   8I!00H!8I:00

0LMN/7000000;7!0;:H!2==

⋅⋅⋅⋅=

07:00

=⋅

±=  H Q

 N    t 

 H 

Fог #ирине траке од 00 11 ус"ајам да је снага потрена за са"лаи"ање додатни6 отпора

[ ]kW  N  z    !;=

=++=   Z  H  LCD   N  N  N  N  0!88O!08IO;! K 2!I28 -PQ

[ ]kW  N 

 N    CD

CM    HH!28!0

I28!2===

η 

Rс"ајам [ ]kW  N CM    0!=

РЈЕKЕEЕ % ЗАДАТАК 1

Page 5: Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

7/26/2019 Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

http://slidepdf.com/reader/full/cetvrti-ispitni-rok-omp-zadaci-16042008god 5/6

  kN GamkN T   L P mut    ;2098!098!09/;81AB9;  ====≤   ψ  γ  

  [ ]hkN va

V Q m P 

k t    /:!7   γ  ⋅⋅Ψ⋅⋅=   S

:!7=

⋅Ψ⋅⋅

⋅=⇒

m P k 

aQv

γ  

  [ ]hkN GQ  Lt    /I80;20I1AB;

1AB:0=⋅=⋅=

  [ ] smV 

aQv

m P k 

t  /0IH8!0H720

I80

8!0;8;0:!

8!0I80

:!==

⋅⋅⋅⋅

=⋅Ψ⋅

⋅=

γ  

  Tпсег рзине еле"атора /40 д" ,45 L;<MN ! код споро6одни6 еле"атора O;PQ R /40 L;<MN

  [ ]hkN Qt    /888;8I!08!08!0

;0:!   =⋅⋅⋅⋅=  S

[ ]1AB8!;888

;20

=== t 

 L

ut Q

G

t    [ ]1AB;8!;UVW &   ≤⇒≤⇒   autotr ut    t t 

( ) ( )   [ ] [ ]kW  N kW vk k  H Q

 N  N  CT ot 

 H CT    :07:8!HI!07!0:!;;!;7:00

I07888;!;

7:00  2;   ≈⇒=⋅⋅+⋅

⋅=⋅⋅+

⋅==

РЈЕKЕEЕ % ЗАДАТАК 5

 st    0; =  - задано задатком

[ ]1AB

2

1AB/;0

I

2

  ===m

m

 H t 

diz 

 D

- "ријеме дизања

[ ]1ABI

:0

1AB/I

:0   ===

m

m

 Lt 

m

 M - "ријеме премје#тања моста

Page 6: Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

7/26/2019 Cetvrti Ispitni Rok OMP-zadaci 16.04.2008.God

http://slidepdf.com/reader/full/cetvrti-ispitni-rok-omp-zadaci-16042008god 6/6

[ ]1AB2

20

1AB/2

20I   ===

m

m

 Lt 

 K 

 K - "ријеме премије#тања коли'а

[ ]1AB;0

I

1AB/;0

I   ===

m

m

 H t 

SP 

 D, "ријеме спу#тања

[ ] st    0:  = , "ријеме одлагања котура

[ ]1AB;0I

1AB/;0I7   ===

mm

V  H t  DIZ 

, дизање празни6 коли'а

[ ]1ABI

:0

1AB/I

:08   ===

m

m

Vm

 Lt    M  , "ријеме премије#тања моста

[ ]1AB2

20

1AB/2

20H   ===

m

m

 Lt 

 K 

 K - "ријеме премије#тања коли'а

[ ]1AB

;0

I

1AB/;0

I

;0   === m

m

 H t 

SP 

 D

- "ријеме спу#тања празни6 коли'а

( )   822!I8!0;0

I

I

:0

;0

I0

;0

I

I

:0

;0

I08!0;087:2;   ⋅= 

  

   +++++++=+++++++=   s st t t t t t t t T  AC    ϕ 

[ ]1AB;!I1AB0H888!I   == AC T 

[ ]1AB8!278;!I:8:8 =⋅= AC T 

=:8

 AC T  0 = и 5242 ;PQ

( )   [ ]1ABI:!:!;;!I2

20

2

208!0;!I

HI   =+=   

   ++=++=   t t T T   AC  AD   ϕ 

[ ]1AB28!7;I:!:8:8:8 =⋅=⋅=   AD AD   T T 

=:8

 ADT    = и ,, ;PQ

  РјеTеU! +!д!(!к! и+р!ди" % Ну3и$ Здр!Dк"4 ди@?.м!T.и3V&

 

Д!3! % ,7./0.1//2. "ди3е