22
Proračun Proračun za 2008. godinu za 2008. godinu

Proračun za 2008. godinu

 • Upload
  allayna

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proračun za 2008. godinu. METODOLOGIJA. Metodologija izrade proračuna propisana je: Zakonom o proračunu (NN 96/03) Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05) Uputama Ministarstva financija RH Prihodi Proračuna KZŽ za 2008. godinu planirani su na temelju: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Proračun za 2008. godinu

Proračun Proračun za 2008. godinuza 2008. godinu

Page 2: Proračun za 2008. godinu

METODOLOGIJA

Metodologija izrade proračuna propisana je: Zakonom o proračunu (NN 96/03) Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i

računskom planu (NN 27/05) Uputama Ministarstva financija RH

Prihodi Proračuna KZŽ za 2008. godinu planirani su na temelju:

kretanja izvornih prihoda unatrag 5 godine(od 2003-2007. porast za 89 %)

ostvarenja siječanj-listopad i procjene do kraja 2007. godine

podataka resornih ministarstava o visini decentraliziranih sredstava

Page 3: Proračun za 2008. godinu

Proračun KZŽ u 2008. godini iznosi 150,6 mil. 1. Prihodi od poreza 113,5 mil.

- na dohodak 106,5 mil.- županijski porezi (cmv,naslj. i darove,aut. za zab.igre) 7,0 mil.

2. Pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLS (za školstvo, sanacija odlagališta, dotacijaDP, Min. gosp. i Min. branitelja za regres. kamata,Fond za zaštitu okoliša, Min. Europ. integracija 28,5 mil.

3. Prihodi od imovine – kamate, koncesije, lovoz. 0,8 mil.

4. Upravne pristojbe – biljezi 3,2 mil.

5. Primici - povrat pozajmica i depozita za malo poduzetništvo i poljoprivredu, udjela JVP 1,9 mil.

6. Višak iz 2007. godine 2,7 mil.

Page 4: Proračun za 2008. godinu

Plan prihoda

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2007.god. 103.942.000 12.029.000 843.000 3.240.000 1.778.000

2008.god. 113.520.400 28.489.000 803.000 3.540.000 1.569.000

Prihodi od poreza PomoćiPrihodi od

imovine

Prihodi od prod.Roba i

usluga

Ostali prihodi (najam,

refundacije,

Page 5: Proračun za 2008. godinu

Struktura proračuna

Vrsta Iznos %

izvorni prihodi 51,6 mil. 34,2

decentralizacija 65,9 mil. 43,8

pomoći i primici 30,4 mil. 20,2

Višak iz 2007. god. 2,7 mil 1,8

Ukupno 150,6 mil. 100

Page 6: Proračun za 2008. godinu

Dinamika kretanja izvornih prihoda (2003. – 2008.) - u mil. kuna

r.b Prihod 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

1.Porez na dohodak

16,1 18,9 20,0 21,0 36,2 40,6

2. Porez na dobit 2,5 3,4 6,0 9,3 - -

3. Porez na CMV 3,5 3,7 4,9 4,7 6,0 6,6

4. Biljezi 1,6 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2

5. Ostalo 0,7 0,9 0,9 0,8 1,2 1,2

UKUPNO 24,5 29,4 34,2 38,4 46,3 51,6

Page 7: Proračun za 2008. godinu

Stopa rasta izvornih prihoda (2003. – 2008.) - u %

r.b Prihod 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

1.Porez na dohodak

24 17 5,8 5 72 12

2. Porez na dobit 38 38 76 55 - -

3. Porez na CMV 30 5 32 -4 28 10

4. Biljezi -25 40 9 8 12 10

5. Ostalo -71 29 - -11 50 -

UKUPNO 3 20 16 12 21 11

Page 8: Proračun za 2008. godinu

Od ukupnog proračuna decentralizirana sredstva iznose 65,9 mil.

1. Za obrazovanje 44,2 mil. - osnovne škole 28,5 mil.- srednje škole 15,7 mil.

2. Socijalna skrb 3,3 mil. - centri za socijalnu skrb 2,0 mil. - pomoći za ogrjev 1,3 mil.

3. Zdravstvo 18,4 mil.

Page 9: Proračun za 2008. godinu

Rashodi su planirani u 8 razdjela, odnosno upravnih odjela po korisnicima prema program., ekonom. i funk. klasifikaciji.

UKUPNI RASHODI IZNOSE 150,6 mil.

1. UO za gospodarstvo i turizam 9,4 mil. 2. UO za poljop., ruralni razv. i šumarstvo 5,5 mil. 3. UO za promet i komunalnu infrastr. 6,3 mil. 4. UO za graditeljstvo, prostorno uređenje

i zaštitu okoliša 15,9 mil. 5. UO za zdravstvo i socijalnu skrb 27,4 mil. 6. UO za prosvjetu, kulturu, šport,

teh.kulturu, mlade i udruge 65,0 mil. 7. UO za financije i proračun 15,9 mil. 8. Ured župana, tajništvo i služba za

zajedničke poslove 5,2 mil.

Page 10: Proračun za 2008. godinu

Plan rashoda

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

Plan 2007. 7.887.000 4.889.000 5.603.000 3.130.000 24.870.000 60.924.000 12.390.000 4.856.000

Plan 2008. 9.325.000 5.525.000 6.307.000 15.910.000 27.361.400 64.977.300 15.909.000 5.334.000

UO - Gosp. i turizam

UO - Poljo. i šumar.

UO - Promet i kom.inf.

UO - Grad. i pros.uređ.

UO - Zdrav. i soc. Skrb

UO - Pros.,kult.,š

port i t.k.

UO - Financ. i proračun

Ured žup., tajn. I sl.za

z.p.

Page 11: Proračun za 2008. godinu

U razdjelu 1 – Gospodarstvo i turizam: planirana su sredstva za:

1. Gospodarstvo 7,7 mil.

monitoring ROP-a 0,4 mil. Praćenje poduzetnika 0,3 mil. regresiranje kamata po kred. za razvoj malog

i srednjeg poduzetništva 5,9 mil. Lokalni garantni fond 0,5 mil. potpore tradicionalnim obrtima, projekt “Radno mladi”,

edukac. Projekt “Biomase”, Gospodarski zbor iRegionalna energetska agencija 0,6 mil.

2. Turizam 1,6 mil.

promidžba 0,2 mil. Vizualni identitet 0,2 mil. TZ KZŽ 0,3 mil. Projekt smeđe signalizacije 0,4 mil. regresiranje kamata 0,1 mil. manifestacije 0,2 mil. potpore u agroturizmu 0,2 mil.

Page 12: Proračun za 2008. godinu

U razdjelu 2 – Poljoprivreda, rural. razvitak i šumarstvo planirana su sredstva za:

razvoj stočarstva (sufinan. selekcijske službe, premije za rasplod. telad, omice, tov teladi, umjetno osjemenjivanje, svinjogojstvo, izložbe stoke i meda) 2,6 mil.

razvitak biljne proizvodnje (vinarstvo, subvencije, obrana od tuče) 1,4 mil.

ruralni razvitak (ekološka proizv., robne marke, zadrugarstvo, lovstvo, regresiranje kamata) 1,3 mil.

otplata kredita 0,2 mil.

Page 13: Proračun za 2008. godinu

U razdjelu 3 - Promet i komunalna infrastruktura planirana su sredstva za:

1. Promet: 4,3 mil.

pomoći JLS 2,7 mil. ŽUC 0,5 mil. Sutlanska cesta 0,2 mil. Vinske ceste 0,2 mil. suf. željez. karata, Savjet za sigurnost u prometu,

obilježavanje autobusnih stajališta 0,2 mil. aerodrom 0,5 mil.

2. Stambeno – komunalni poslovi 2,0 mil.

vodoopskrba 1,2 mil. sanacija klizišta 0,6 mil. sanacija štete od elementarnih nepogoda 0,2 mil.

Page 14: Proračun za 2008. godinu

U razdjelu 4 - Graditeljstvo, prostorno uređ. i zaštita okoliša planirana su sredstva za:

kakvoća zraka 0,2 mil. karta buke 0,2 mil. Zavod za prostorno uređenje 1,0 mil. Javna ustanova za upr.zaštić.djelovima prirode 1,0 mil. strateška procjena utjecaja na okoliš, plan

intervencija, zona sanitarne zaštite, energ.učinkovitost školama, edukaciju 0,5 mil.

sanacija odlagališta 12,0 mil. sanacija divljih odlagališta 0,3 mil. sakupljanje korisnog otpada, reciklažno

dvorište, javna ustanova Region. odlagalište 0,5 mil. Urbanističko-prometna studija 0,2 mil.

Page 15: Proračun za 2008. godinu

U razdjelu 5 - Zdravstvo i socijalna skrb planirana su sredstva za:

1. Zdravstvo: 23,0 mil.

tekuće i investiciono održavanje 4,2 mil. otplatu kredita - Bračak 12,7 mil. oprema 2,7 mil. kapitalna uganja 2,5 mil. mrtvozorstvo, slika zdravlja, prevencija 0,9 mil.

Od ukupnih sredstava 18,4 mil. kuna su decentralizirana sredstva, a 4,6 mil. su županijska sredstva.

2. Socijalna skrb: 4,4 mil.

materijalni troškovi Centara za socij. skrb 2,0 mil. pomoći obiteljima za ogrjev 1,3 mil. županijski socijalni program (obiteljski centar, nabava

vozila za pomoć u kući, pomoći soc. ugroženima i pronatalitetni dodatak) 1,1 mil.

Od ukupnih sredstava 3,3 mil. su decentralizirana sredstva , a 1,1 mil. su županijska sredstva.

Page 16: Proračun za 2008. godinu

U razdjelu 6 - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, tehn.kulturu,mlade i udruge

planirana su sredstva za:

obrazovanje 60,1 mil.

kulturu, šport i informiranje 3,0 mil.

mladi i udruge 1,9 mil.

Page 17: Proračun za 2008. godinu

Za decentralizirane funkcije u osnovnom obrazovanju planirano je 28,5 mil. i to za:

materijalno-financijske rashode i inv. održavanje 22,6 mil. oprema 0,9 mil. kapitalna ulaganja 5,0 mil.

Za decentralizirane funkcije u srednjem obrazovanju planirano je 15,7 mil. i to za:

materijalno-financijske rashode i invest. održavanje 10,2 mil. oprema 0,4 mil. kapitalna ulaganja 3,7 mil. učenički dom 1,4 mil.

Page 18: Proračun za 2008. godinu

Za realizaciju dopunskog standarda u obrazovanju planirana su:

Vlastita županijska sredstva u iznosu od 6,1 mil. i to za:

Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ 2,3 mil. županijska natjecanja, stručno usavršavanje 0,8 mil. učeničke i studentske stipendije 0,9 mil. nadarenu djecu i djecu s teškoćama u razvoju 0,2 mil. opremu, kapitalna ulaganja, održavanje 1,9 mil.

Sredstva gradova i općina u iznosu od 4,0 mil. i to za:

predškolski odgoj – male škole i vrtići pri OŠ 0,9 mil.

poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama – invest. održavanje, nabava opreme, pomoći za šk. kuhinju,natjecanja, učenje str. jezika, obuka neplivača 2,8 mil.

poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama 0,3 mil.

Sredstva ministarstva u iznosu od 5,8 mil. i to za:

prijevoz učenika srednjih škola 5,2 mil. smještaj u učenički dom 0,6 mil.

Page 19: Proračun za 2008. godinu

U djelatnosti kulture, sporta i informiranja planirano je 3,0 mil. vlastitih sredstava i to za:

izdavačku djelatnost 0,4 mil. kulturni razvitak 0,7 mil. tehničku kulturu i sport 1,1 mil. zaštitu spomenika kulture 0,8 mil.

Page 20: Proračun za 2008. godinu

Za financiranje mladih i udruga planirano je 1,89 mil. i to za:

projekte i programe po raspisanom natječaju 1,0 mil. koordinaciju za ljudska prava, povjerenstvo

za ravnopr. spolova, savjet za razvoj civil. društva 0,03 mil.

Crveni križ 0,35 mil. Međuopćinsku organizaciju slijepih 0,07 mil. koordinaciju umirovljenika 0,33 mil. mladi 0,11 mil.

Page 21: Proračun za 2008. godinu

U razdjelu 7 - Upravni odjel za financije i proračun planirana su sredstva u iznosu od 15,9 mil. i to za:

rashodi za zaposlene 11,5 mil.

materijalni rashodi 3,8 mil. financijski rashodi 0,1 mil. oprema 0,5 mil.

Page 22: Proračun za 2008. godinu

U razdjelu 8 - Ured župana, Tajništvo, Služba za zajedničke poslove planirana su sredstva u iznosu od 5,3 mil. i to za:

rad predstavničkih i izvršnih tijela, političkestranke, rezerva 3,1 mil.

protupožarna i civilna zaštita 1,0 mil. europske integracije 1,2 mil.