of 22 /22
Proračun Proračun za 2008. godinu za 2008. godinu

Proračun za 2008. godinu

 • Author
  allayna

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proračun za 2008. godinu. METODOLOGIJA. Metodologija izrade proračuna propisana je: Zakonom o proračunu (NN 96/03) Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05) Uputama Ministarstva financija RH Prihodi Proračuna KZŽ za 2008. godinu planirani su na temelju: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Proračun za 2008. godinu

 • Proraun za 2008. godinu

 • METODOLOGIJA

  Metodologija izrade prorauna propisana je:Zakonom o proraunu (NN 96/03)Pravilnikom o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu (NN 27/05)Uputama Ministarstva financija RH

  Prihodi Prorauna KZ za 2008. godinu planirani su na temelju: kretanja izvornih prihoda unatrag 5 godine(od 2003-2007. porast za 89 %)ostvarenja sijeanj-listopad i procjene do kraja 2007. godine podataka resornih ministarstava o visini decentraliziranih sredstava

 • Proraun KZ u 2008. godini iznosi 150,6 mil.1. Prihodi od poreza113,5 mil. - na dohodak106,5 mil.- upanijski porezi (cmv,naslj. i darove,aut. za zab.igre) 7,0 mil.

  2. Pomoi iz dravnog prorauna i prorauna JLS (za kolstvo, sanacija odlagalita, dotacijaDP, Min. gosp. i Min. branitelja za regres. kamata,Fond za zatitu okolia, Min. Europ. integracija28,5 mil.

  3. Prihodi od imovine kamate, koncesije, lovoz.0,8 mil.

  4. Upravne pristojbe biljezi3,2 mil.

  5. Primici - povrat pozajmica i depozita za malo poduzetnitvo i poljoprivredu, udjela JVP1,9 mil.

  6. Viak iz 2007. godine2,7 mil.

 • Plan prihoda

  Grafikon3

  103942000113520400

  1202900028489000

  843000803000

  32400003540000

  17780001569000

  2007.god.

  2008.god.

  Plan prihoda 2007.god.

  PLAN PRIHODA ZA 2006. GODINU

  R.b.Vrsta prihodaPlan 2007.Plan 2008.IndeksStruktura

  2007.2008.

  1Prihodi od poreza103,942,000113,520,4001098681

  2Pomoi12,029,00028,489,000237814

  3Prihodi od imovine843,000803,0009511

  4Prihodi od prod.Roba i usluga3,240,0003,540,00010932

  5Ostali prihodi (najam, refundacije, primici)1,778,0001,569,0008832

  UKUPNO:121,832,000147,921,400116100.0100.0

  &R&P / &N

  Plan prihoda 2007.god.

  2006.god.

  2007.god.

  Plan rashoda 2007.god.

  PLAN RASHODA ZA 2007. GODINU

  R.b.Vrsta rashodaPlan 2006.Plan 2007.IndeksStruktura

  2006.2007.

  1Razdjel 1.3,375,0004,903,00014533.8

  2Razdjel 2.15,370,30011,961,0007813.79.3

  3Razdjel 3.72,904,60079,057,00010864.861.3

  4Razdjel 4.17,416,00017,673,00010115.513.7

  5Razdjel 5.3,365,10015,358,000456311.9

  UKUPNO:112,431,000128,952,000115100.0100.0

  &R&P / &N

  Plan rashoda 2007.god.

  33750004903000

  1537030011961000

  7290460079057000

  1741600017673000

  336510015358000

  2006.god.

  2007.god.

  Plan rashoda za 2007. god.

  Pie

  &R&P / &N

  Pie

  93680000

  8526000

  801000

  2680000

  2975000

  Plan prihoda za 2006. god.

  101725000

  18173000

  703000

  2780000

  2621000

  Plan prihoda za 2007. god.

  3375000

  15370300

  72904600

  17416000

  3365100

  Plan rashoda za 2006. god.

  4903000

  11961000

  79057000

  17673000

  15358000

  Plan rashoda za 2007. god.

 • Struktura prorauna

 • Dinamika kretanja izvornih prihoda (2003. 2008.) - u mil. kuna

 • Stopa rasta izvornih prihoda (2003. 2008.) - u %

 • Od ukupnog prorauna decentralizirana sredstva iznose 65,9 mil.

  1. Za obrazovanje44,2 mil. - osnovne kole 28,5 mil.- srednje kole15,7 mil.2. Socijalna skrb3,3 mil. - centri za socijalnu skrb2,0 mil. - pomoi za ogrjev 1,3 mil. 3. Zdravstvo18,4 mil.

 • Rashodi su planirani u 8 razdjela, odnosno upravnih odjela po korisnicima prema program., ekonom. i funk. klasifikaciji.

  UKUPNI RASHODI IZNOSE 150,6 mil. 1. UO za gospodarstvo i turizam 9,4 mil.2. UO za poljop., ruralni razv. i umarstvo5,5 mil.3. UO za promet i komunalnu infrastr.6,3 mil.4. UO za graditeljstvo, prostorno ureenje i zatitu okolia15,9 mil.5. UO za zdravstvo i socijalnu skrb27,4 mil. 6. UO za prosvjetu, kulturu, port, teh.kulturu, mlade i udruge65,0 mil. 7. UO za financije i proraun 15,9 mil. 8. Ured upana, tajnitvo i sluba za zajednike poslove5,2 mil.

 • Plan rashoda

  Grafikon1

  78870009325000

  48890005525000

  56030006307000

  313000015910000

  2487000027361400

  6092400064977300

  1239000015909000

  48560005334000

  Plan 2007.

  Plan 2008.

  Plan prihoda 2007.god.

  PLAN PRIHODA ZA 2006. GODINU

  R.b.Vrsta prihodaPlan 2005.Plan 2006.IndeksStruktura

  2005.2006.

  1Prihodi od poreza90,623,00094,157,00010483.578.8

  2Pomoi12,264,00019,649,00016011.316.4

  3Prihodi od imovine729,0001,027,0001410.70.9

  4Prihodi od prod.Roba i usluga2,470,0002,680,0001092.32.2

  5Ostali prihodi159,000116,000730.10.1

  6Primici2,278,0001,895,000832.11.6

  UKUPNO:108,523,000119,524,000110100.0100.0

  &R&P / &N

  Plan prihoda 2007.god.

  2005.god.

  2006.god.

  Plan prihoda za 2006. god.

  Plan rashoda 2007.god.

  PLAN RASHODA ZA 2008. GODINU

  R.b.Vrsta rashodaPlan 2007.Plan 2008.IndeksStruktura

  2006.2007.

  1UO - Gosp. i turizam7,887,0009,325,000

  2UO - Poljo. i umar.4,889,0005,525,000

  3UO - Promet i kom.inf.5,603,0006,307,000

  4UO - Grad. i pros.ure.3,130,00015,910,000

  5UO - Zdrav. i soc. Skrb24,870,00027,361,400

  6UO - Pros.,kult.,port i t.k.60,924,00064,977,300

  7UO - Financ. i proraun12,390,00015,909,000

  8Ured up., tajn. I sl.za z.p.4,856,0005,334,000

  UKUPNO:124,549,000150,648,7000.00.0

  &R&P / &N

  Plan rashoda 2007.god.

  2005.god.

  2006.god.

  Pie

  &R&P / &N

  Pie

  90623000

  12264000

  729000

  2470000

  159000

  2278000

  Plan prihoda za 2005. god.

  96997000

  20393000

  864000

  2680000

  116000

  1895000

  Plan prihoda za 2006. god.

  4805000

  13756000

  71800000

  13939000

  6832000

  Plan rashoda za 2005. god.

  2725000

  13697000

  75541000

  16255000

  14727000

  Plan rashoda za 2006. god.

 • U razdjelu 1 Gospodarstvo i turizam: planirana su sredstva za:

  1. Gospodarstvo 7,7 mil.

  monitoring ROP-a0,4 mil. Praenje poduzetnika 0,3 mil.regresiranje kamata po kred. za razvoj malog i srednjeg poduzetnitva5,9 mil.Lokalni garantni fond0,5 mil. potpore tradicionalnim obrtima, projekt Radno mladi, edukac. Projekt Biomase, Gospodarski zbor i Regionalna energetska agencija 0,6 mil.

  2. Turizam1,6 mil.promidba0,2 mil. Vizualni identitet0,2 mil.TZ KZ0,3 mil.Projekt smee signalizacije0,4 mil.regresiranje kamata0,1 mil.manifestacije0,2 mil.potpore u agroturizmu0,2 mil.

 • U razdjelu 2 Poljoprivreda, rural. razvitak i umarstvo planirana su sredstva za:

  razvoj stoarstva (sufinan. selekcijske slube, premije za rasplod. telad, omice, tov teladi, umjetno osjemenjivanje, svinjogojstvo, izlobe stoke i meda)2,6 mil. razvitak biljne proizvodnje (vinarstvo, subvencije, obrana od tue)1,4 mil.ruralni razvitak (ekoloka proizv., robne marke, zadrugarstvo, lovstvo, regresiranje kamata)1,3 mil.otplata kredita0,2 mil.

 • U razdjelu 3 - Promet i komunalna infrastruktura planirana su sredstva za:

  1. Promet:4,3 mil.

  pomoi JLS2,7 mil.UC0,5 mil.Sutlanska cesta0,2 mil.Vinske ceste0,2 mil.suf. eljez. karata, Savjet za sigurnost u prometu, obiljeavanje autobusnih stajalita0,2 mil.aerodrom0,5 mil.

  2. Stambeno komunalni poslovi2,0 mil.

  vodoopskrba1,2 mil. sanacija klizita 0,6 mil.sanacija tete od elementarnih nepogoda0,2 mil.

 • U razdjelu 4 - Graditeljstvo, prostorno ure. i zatita okolia planirana su sredstva za:

  kakvoa zraka0,2 mil.karta buke0,2 mil.Zavod za prostorno ureenje1,0 mil.Javna ustanova za upr.zati.djelovima prirode1,0 mil.strateka procjena utjecaja na okoli, plan intervencija, zona sanitarne zatite, energ. uinkovitost kolama, edukaciju 0,5 mil.sanacija odlagalita12,0 mil.sanacija divljih odlagalita0,3 mil.sakupljanje korisnog otpada, reciklano dvorite, javna ustanova Region. odlagalite0,5 mil.Urbanistiko-prometna studija0,2 mil.

 • U razdjelu 5 - Zdravstvo i socijalna skrb planirana su sredstva za:

  1. Zdravstvo: 23,0 mil.

  tekue i investiciono odravanje4,2 mil. otplatu kredita - Braak12,7 mil.oprema 2,7 mil. kapitalna uganja2,5 mil.mrtvozorstvo, slika zdravlja, prevencija0,9 mil.

  Od ukupnih sredstava 18,4 mil. kuna su decentralizirana sredstva, a 4,6 mil. su upanijska sredstva.

  2. Socijalna skrb:4,4 mil.

  materijalni trokovi Centara za socij. skrb2,0 mil. pomoi obiteljima za ogrjev1,3 mil. upanijski socijalni program (obiteljski centar, nabava vozila za pomo u kui, pomoi soc. ugroenima i pronatalitetni dodatak)1,1 mil.

  Od ukupnih sredstava 3,3 mil. su decentralizirana sredstva , a 1,1 mil. su upanijska sredstva.

 • U razdjelu 6 - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, port, tehn.kulturu,mlade i udruge planirana su sredstva za:

  obrazovanje60,1 mil.kulturu, port i informiranje3,0 mil.mladi i udruge1,9 mil.

 • Za decentralizirane funkcije u osnovnom obrazovanju planirano je 28,5 mil. i to za:

  materijalno-financijske rashode i inv. odravanje22,6 mil. oprema0,9 mil.kapitalna ulaganja5,0 mil.Za decentralizirane funkcije u srednjem obrazovanju planirano je 15,7 mil. i to za:

  materijalno-financijske rashode i invest. odravanje 10,2 mil. oprema 0,4 mil. kapitalna ulaganja 3,7 mil.ueniki dom 1,4 mil.

 • Za realizaciju dopunskog standarda u obrazovanju planirana su:

  Vlastita upanijska sredstva u iznosu od 6,1 mil. i to za:

  Sufinanciranje prijevoza uenika S2,3 mil.upanijska natjecanja, struno usavravanje0,8 mil.uenike i studentske stipendije0,9 mil.nadarenu djecu i djecu s tekoama u razvoju0,2 mil.opremu, kapitalna ulaganja, odravanje1,9 mil.

  Sredstva gradova i opina u iznosu od 4,0 mil. i to za:

  predkolski odgoj male kole i vrtii pri O0,9 mil.poboljanje uvjeta rada u osnovnim kolama invest. odravanje, nabava opreme, pomoi za k. kuhinju, natjecanja, uenje str. jezika, obuka neplivaa2,8 mil.poboljanje uvjeta rada u srednjim kolama 0,3 mil.

  Sredstva ministarstva u iznosu od 5,8 mil. i to za:

  prijevoz uenika srednjih kola5,2 mil.smjetaj u ueniki dom0,6 mil.

 • U djelatnosti kulture, sporta i informiranja planirano je 3,0 mil. vlastitih sredstava i to za:

  izdavaku djelatnost0,4 mil. kulturni razvitak0,7 mil.tehniku kulturu i sport1,1 mil.zatitu spomenika kulture0,8 mil.

 • Za financiranje mladih i udruga planirano je 1,89 mil. i to za:

  projekte i programe po raspisanom natjeaju1,0 mil. koordinaciju za ljudska prava, povjerenstvo za ravnopr. spolova, savjet za razvoj civil. drutva0,03 mil.Crveni kri0,35 mil.Meuopinsku organizaciju slijepih0,07 mil.koordinaciju umirovljenika0,33 mil.mladi0,11 mil.

 • U razdjelu 7 - Upravni odjel za financije i proraun planirana su sredstva u iznosu od 15,9 mil. i to za:

  rashodi za zaposlene11,5 mil. materijalni rashodi 3,8 mil.financijski rashodi0,1 mil.oprema0,5 mil.

 • U razdjelu 8 - Ured upana, Tajnitvo, Sluba za zajednike poslove planirana su sredstva u iznosu od 5,3 mil. i to za:

  rad predstavnikih i izvrnih tijela, politike stranke, rezerva3,1 mil. protupoarna i civilna zatita1,0 mil.europske integracije1,2 mil.

  Strel1