of 16 /16
Ožujak 2015. • broj 22 • besplatni primjerak PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU - str. 2 PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU - str. 2 PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU - str. 2 PRORAČUN ZA 2015. GODINU - str. 4 PRORAČUN ZA 2015. GODINU - str. 4 PRORAČUN ZA 2015. GODINU - str. 4 ENERGETSKA UČINKOVITOST I ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - str. 6 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - str. 6 ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - str. 6 SANACIJE I REKONSTRUKCIJE PROMETNICA - str. 7 SANACIJE I REKONSTRUKCIJE PROMETNICA - str. 7 SANACIJE I REKONSTRUKCIJE PROMETNICA - str. 7 ADVENT U KONJŠČINI - str. 13 ADVENT U KONJŠČINI - str. 13 ADVENT U KONJŠČINI - str. 13 POSJET VUKOVARU - str. 10 POSJET VUKOVARU - str. 10 POSJET VUKOVARU - str. 10 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA - str. 9 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA - str. 9 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA - str. 9

PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU PRORAČUN ZA 2015 ...konjscina.hr/Lampasi/lampas22.pdf · PRORAČUN ZA 2015. GODINU - str. 4 ENERGETSKA UČINKOVITOST I ... smo krovišta na društvenim

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU PRORAČUN ZA 2015 ...konjscina.hr/Lampasi/lampas22.pdf ·...

 • Ožujak 2015. • broj 22 • besplatni primjerak

  PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU - str. 2PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU - str. 2PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU - str. 2

  PRORAČUN ZA 2015. GODINU - str. 4PRORAČUN ZA 2015. GODINU - str. 4PRORAČUN ZA 2015. GODINU - str. 4

  ENERGETSKA UČINKOVITOST I ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - str. 6 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - str. 6

  ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - str. 6

  SANACIJE I REKONSTRUKCIJE PROMETNICA - str. 7 SANACIJE I REKONSTRUKCIJE PROMETNICA - str. 7 SANACIJE I REKONSTRUKCIJE PROMETNICA - str. 7

  ADVENT U KONJŠČINI - str. 13ADVENT U KONJŠČINI - str. 13ADVENT U KONJŠČINI - str. 13

  POSJET VUKOVARU - str. 10POSJET VUKOVARU - str. 10POSJET VUKOVARU - str. 10

  STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA - str. 9STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA - str. 9STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA - str. 9

 • 2

  Intervju: Načelnik Općine Mirko Krznar

  PLANOVI I PROGRAMI PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINUZA 2015. GODINU

  PLANOVI I PROGRAMI ZA 2015. GODINU

  LAMPAŠ: Kako s t e zadovoljni realizacijom za-crtanih projekata i progra-ma odnosno izvršenjem proračuna za 2014. godinu?

  NAČELNIK: Financijski gledano proračunska 2014. godina bila je iznimno teška, prvenstveno zbog poma-njkanja javnih poziva i javnih natječaja za sufinanciranje projekata, ali i zbog načina na koji je velika većina njih ra-spisivana i provođena. Mnogi javni pozivi otvarani su i zatvarani u istom danu jer su provođeni po principu "do i s ko r i š t en j a s r ed s t ava " odnosno - tko prvi njegova djevojka. Bez obzira na takav način provođenja javnih poziva i natječaja uspjeli smo proći na nekoliko njih i dobiti potporu u izradi projektne dokumentacije za Dječji vrtić i tržnicu. Kratki rok realizacije i procedura koju smo morali poštovati učinili su IPARD najzahtjevnijim projektom kojeg smo realizirali. Drugi projekt po značaju je sanacija klizišta Crnekovići koji nije prošao kandidaturu u mini-starstvima i Županiji i nije planiran u proračunu za 2014. godinu. Zbog različite dubine klizne plohe potrebno je bilo prilagođavati izvođe-nje radova situaciji na terenu što je i utjecalo na konačnu cijenu.

  Završili smo uređenje pristupnih staza na mjesnom groblju i prostoru oko mrtva-čnice, nogostup do župne crkve s parkiralištem, prilaz Domu zdravlja i Ljekarni te nogostup u Ulici Drage Božića

  i Zagrebačkoj cesti. U suradnji s mjesnim odborima sanirali smo krovišta na društvenim domovima u Klimenu, Boča-diru i DVD domu u Gornjoj Konjščini. Od iznimne važno-sti za daljnji razvoj općine ima donošenje novog Prostornog p l ana u r eđen j a opć i ne Konjščina kojim smo regulirali mnoge prometne pravce. Dogovoren je, i prostornim planom pr ihvaćen, p lan razvoja gospodarskih zona, koridora plinovoda, spojne ceste s čvorovima-izlascima na području Bistričke ceste i naselju Hrkci. Izrađena je nova projektna dokumenta-cija rekonstrukcije i proširenja Dječjeg vrtića i prilaznih putova s park i ra l i š tem. Otkupili smo zemljište oko starog grada potrebno za i s hođen j e g r a đev i n s k e dozvole prve faze uređenja.

  Otkupljen je i dio zemlji-šta u gospodarskoj zoni Mala Lasača. Provodili smo pilot projekte odvojenog priku-pljanja komunalnog otpada, uredili eko otoke i nabavili kante za svako domaćinstvo.

  U teškoj i neizvjesnoj 2014 . god in i i pak smo ostvarili i jedan od najvećih proračuna od formiranja Općine Konjščina.

  LAMPAŠ: Koje ste još aktivnosti od značaja za općinu proveli t i jekom 2014. godine?

  NAČELNIK: Sejmom pri starome gradu po osmi put obilježena je bitka s Turcima. Dani župe i općine obilježeni su 7.-10. kolovoza zabavnim programom, druženjem i

  prigodnim predstavljanjem rada udruga te Prigorsko-zagorskim sejmom Lokalne akcijske grupe Prigorje - Zagorje. T i jekom 2014. godine organiz i ra l i smo nekoliko kazališnih predstava, ugostili smo GFUK s predsta-vom Škandal na vuglu Vlaške i Koturaške i Kerekesh teatar s predstavom Ljubaf. Pod zaje-dničkim nazivom Advent u Konjščini organiziran je niz manifestacija poput Božićnog sajma i bala uz tradicionalno kićenje božićne jelke.

  LAMPAŠ: Kolike pomoći i za koje svrhe su izdvojene u proračunu 2014. godinu?

  NAČELNIK: Financijski smo pratili sve aktivnosti udruga građana za što je izdvojeno 162.000,00 kuna i rad DVD-a 190.000,00 kuna. Za izvannastavne aktivnosti u Osnovnoj i Srednjoj školi izdvojeno je 103.500,00 kuna. Uz navedene pomoći obrazovanju izdvojeno je

  130.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima i 46.500,00 kn za sufinanci-ranje prijevoza učenika. Za predškolski program djece izdvojeno je 702.000,00 kn. Za ostale vidove pomoći (ško-lska kuhinja, pomoć starijim osobama, socijalno ugroženi-ma i novorođenoj djeci) izdvojeno je 257.000,00 kn.

  LAMPAŠ: Koliki je pla-nirani proračun i koji su najznačajniji projekti plani-rani u 2015. godini?

  NAČELNIK: Izvorni priho-di planirani su u iznosu od 4.596.263,00 kn i planirani su na nivou prihoda iz 2014. godine. Zbog povećanja neoporezivog dijela plaće s 2.200,00 na 2.600,00 kuna prihodi proračuna bit će manji, no ne možemo realno znati koliko. Ukupni prihodi proračuna planirani su u visini od 13.786.495,00 kuna. P r io r i t e t i p ro računa su zadržavanje dosadašnjih

  Tijekom 2014. godine završen je IPARD program, mjera 301, jedan od najznačajnijih projekata jer je njime uređeno i modernizirano 4600 metara nerazvrstanih cesta i putova. U velikoj mjeri je uređeno i mjesno groblje te izvršeni mnogi infrastrukturni radovi.

  v

 • 3

  v

  pomoći u socijali, školstvu, p redško l skom odgo ju i udrugama građana te na-stavak investicija koje su započete prijašnjih godina, ali i početak novih (Vrtić, tržnica, Dom kulture, ceste). Iz samog proračuna vidljivo je da se planiraju prihodi iz drugih izvora i tako, kao i dosada-šnjih godina, nastaviti s realizacijom većih projekata na području općine. Najzna-čajniji projekt koji planiramo ostvar i t i t i jekom 2015. godine je rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića. Troškovnička vr i jednost radova iznosi 5.000.000,00 kn od čega 4.500.000,00 kn mislimo povući iz nekog od fondova EU. Uredit ćemo okoliš Vrtića s pristupnim cestama i parkiralištem te prilaz i parkiralište Osnovne i Srednje škole. Nastavljamo s legalizacijom svih objekata u vlasništvu Općine, sređivanju vlasništva i upisa nerazvrsta-nih cesta i putova. Planiramo izraditi projektnu dokume-ntaciju uređenja tržnice, Doma kulture, starog grada, odvodnje i javne rasvjete na cijelom području općine. Tije-kom 2015. godine u planu je završetak radova na uređenju mjesnog groblja, odvodnje u Bočakima i Galovcu te sa-nacija klizišta u Jertovcu. Nastavit ćemo s uređenjem i asfaltiranjem nerazvrstanih cesta i putova te uređenjem društvenih i DVD domova.

  LAMPAŠ: Kako mislite nadoknaditi gubitak pri-hoda promjenom visine neoporezivog dijela plaće?

  NAČELNIK : U ovom t renutku nezahva lno je prognozirati koliki će gubitak p r ihoda p ro računu b i t i promjena visine neoporezi-vog dijela plaće jer nemamo informacije o visinama plaća svih zaposlenih. Pri dono-šenju proračuna za 2015. godinu Općinsko v i jeće donijelo je odluku o promjeni stope prireza poreza na o sobn i dohodak i t ako pokušavamo smanjiti gubitak prihoda proračuna koji će biti neminovan. Prirez je socijalno najosjetljiviji porez. Oni koji primaju minimalne ili male plaće ne plaćaju ništa, dok oni koji imaju veće ili velike plaće, plaćaju više. Na primjer, na plaću od 5.050,00 kn prije se plaćalo 28,93 kn prireza i ukupno 607 kn poreza i prireza. Nakon povećanja neopo re z i vog d i j e l a i povećanja prireza plaćat će se 47,85 kn prireza i ukupno 526,36 kn poreza i prireza. Razlika je za 18,82 kune većeg prireza, odnosno 81,08 kn manje plaćanja poreza i prireza. Gubitak proračuna općine iznosi 60% od 81,08 kn za koliko je porasla plaća ili konkretno 48,65 kuna na prosječnoj plaći od 5.050,00 kuna. Iz gore navedenog izračuna vidljivo je da će iz prihoda od poreza i prireza

  biti gubici prihoda proračuna, dok ćemo o efektu ostalih kompenzacijskih mjera moći raspravljati nakon prvog obračunskog kvartala.

  LAMPAŠ: Što možete poručiti stanovnicima Opći-ne Konjščina?Kakva ih očekuje 2015. godina?

  NAČELNIK: 2015. godina

  će sigurno biti jako teška

  zbog poznatih financijskih

  razloga. Izlaz iz ekonomske

  krize se ne nazire. To je i

  izborna godina pa očekujem

  da Vlada RH konačno otvori

  pristup nekim od EU fondova

  i da nama u lokalnim zajedni-

  cama omogući realizaciju

  programa i projekata u infra-

  strukturi i ostalim sektorima.

  Općina Konjščina ima ne-

  koliko projekata od izuzetnog

  značaja spremnih za realiza-

  ciju kojima bi se postigla veća

  zaposlenost i stvorili bolji

  uvjeti življenja u Konjščini. Siguran sam da ćemo u

  suradnji s našim građanima

  postići sve ono što smo

  zacrtali, al i moramo biti

  svjesni u kakvom trenutku

  živimo. Samo radom, trudom

  i zajedništvom možemo

  nastaviti tempo od desetak i

  više riješenih projekata u

  tekućoj godini. Informacije o proračunu,

  projektima i programima

  Općine Konjščina možete

  pratiti na www.konjscina.hr.

  Službeno glasilo Općine Konjščina

  ožujak 2015. • broj 22besplatni primjerak

  Za nakladnika:Općina Konjščina

  Glavni urednik:Mirko Krznare-mail: [email protected]

  Pomoćnici glavnog urednika:Emil MartinjakArijana Mačković

  Lektorica i korektorica: Katica Džaja

  Prijelom: Kristijan Remenar

  Suradnici:Goran ZorcMaja Bahunek

  Tisak: XM studioNaklada: 1200 kom.

 • v

  4

  Proračun za 2015. godinu Proračun za 2015. godinu i projekcija proračuna do 2017. godinei projekcija proračuna do 2017. godine

  Proračun za 2015. godinu i projekcija proračuna do 2017. godine

  Program gradnje objekata i uređenja komunalne Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Općine Konjščina u 2015. godiniinfrastrukture Općine Konjščina u 2015. godini

  Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Općine Konjščina u 2015. godini

  1. prihodi2. prihodi od prodaje nefinancijske imovine

  3. rashodi4. rashodi za nefinancijsku imovinu5. razlika (manjak (1+2-3-4)

  1. primici od financijske imovine i zaduživanja2. izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita3. neto zaduživanje/financiranje

  1. prihodi i primici ukupno

  2. rashodi i izdaci3. višak iz prethodnih godina4. ukupno (1-2+3)

  12.971.495,00

  365.000,00

  5.957.495,00

  7.239.000,00

  140.000,00

  450.000,00

  590.000,00

  -140.000,00

  13.786.495,00

  13.786.495,00

  0,00

  0,00

  11.527.840,00

  265.000,00

  5.409.340,00

  6.383.500,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  11.792.840,00

  11.792.840,00

  0,00

  0,00

  10.370.170,00

  367.465,00

  5.757.605,00

  4.980.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  10.737.605,00

  10.737.605,00

  0,00

  0,00

  88,87

  72,60

  90,80

  88,18

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  85,54

  85,54

  0,00

  0,00

  89,96

  138,67

  106,44

  78,01

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  91,05

  91,05

  0,00

  0,00

  plan za 2015. godinu

  projekcija za2016. godinu

  projekcija za2017. godinuprojekcija za2017. godinu

  indeks16/15

  indeks17/16

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  C. PRORAČUN UKUPNO

 • v

  5

  Proračun za 2015. god. temelji se na članku 39. Zakona o proračunu (N.N.87/2008. i 136/2012.), članku 35. Statuta općine Konjščina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 08/2013.).

  Zbog recesije koja još uvijek utječe na privrednu aktivnost u Hrvatskoj tijekom 2015. godine ne možemo očekivati značajan rast BDP-a od čega zavisi i razina opće potrošnje, a samim time i prihoda lokalne samouprave. Također, teško je predvidjeti pad prihoda koji će uzrokovati promjena neoporezivog dijela primanja građana i koliki će prihod biti od kompe-nzacijskih mjera Vlade RH. Po prvi puta nemamo nikakve konkretne smjernice za izradu proračuna od Vlade RH, odnosno nemamo uvid u visinu plaća, strukturu plaća na području općine i ostalih parametara potrebnih za izradu pro-računa.

  Uvažavajući opće financijsko stanje građana i privrednika na području općine Konjščina u 2015. godini planira se dodatno povećanje stope prireza na 10% i time umanjiti pad prihoda te nastaviti s investicijama.

  Za sada Općina ne planira povećanje ostalih vlastitih poreznih i neporeznih pri-hoda i to:

  - Porez na tvrtku- Porez na kuće za odmor- Grobna naknada- Naknade za korištenje javnih površina - Koncesija- Najam stanova

  Planirana povećanja tih prihoda u proračunu za 2015. godinu trebala bi biti rezultat naplate starih dugova.

  U prijedlogu proračuna za 2015. godinu prikazana je projekcija proračuna za naredne dvije godine, s time da će se i dalje donositi detaljni proračun za svaku godinu.

  PRIHODI I PRIMICI Planirani prihodi za 2015. godinu

  iznose 13.786.495,00 kuna i neznatno su veći u odnosu na planirane prihode u I. Izmjeni proračuna za 2014. godinu. Nešto manje od polovice prihoda odnosi se na prihode iz EU fondova, EU KOHEZIJSKI FONDOVI 4.700.000,00 kuna (vrtić, tržnica i dom kulture). Ukupne potpore iz drugih proračuna (države, županije, fondova, javnih poduzeća) iznose 6.327.680,00 kuna i upravo taj dio

  Obrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2015. godinu Obrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2015. godinu Obrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2015. godinuprihoda najteže je planirati jer se sredstva iz tih izvora najvećim dijelom dodjeljuju na temelju natječaja (osim sredstava Hrvatskih voda) pa je teško procijeniti hoće li naši projekti zadovoljiti sve kriterije, budući da su izvori sredstava ograničeni. Porezni zajednički prihodi planiraju se u visini od 4.596.263,00 kuna, a pojedinačno najveći prihod očekuje se od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada koji iznosi 4.230.263,00 kuna što je neznatno više od plana za 2014. godinu.

  U 2015. godini računa se na sufinanciranje građana u izgradnji komunalne infrastrukture, naročito kod asfaltiranja nerazvrstanih cesta i više će se ustrajati na pravodobnom izvršavanju ugovorenih obaveza .

  U 2015. planiraju se prihodi od prodaje stanova na otplati i prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskim zonama i ostalom dijelu općine.

  RASHODI I IZDACI Proračunski rashodi i izdaci za 2015.

  godinu planiraju se u visini od 13.786.495,00 kuna što je u odnosu na I. Izmjenu proračuna za 2014. godinu neznatno više. U strukturi rashoda tekući izdaci iznose 5.957.495,00 kuna, dok na investicije i otplatu kredita otpada 7.829.000,00 kuna. U strukturi tekuće potrošnje najviše sredstava planirano je za materijalne rashode u iznosu od 2.615.015,00 kuna što je 11% više u odnosu na plan za 2014. godinu.

  Drugi po visini su izdaci za zaposlene (Općina i Dječji vrtić) koji se planiraju u

  iznosu od 1.696.751,00 kuna ili 0,9% više u odnosu na plan za 2014. godinu. Na trećem mjestu su izdaci za usluge koji se planiraju u visini 1.627.000,00 kuna što je za 27,17% više u odnosu na plan za 2014. godinu.

  Subvencije kamata, umjetnog osjemenjivanja goveda i krmača, te pomoći društvima u javnom sektoru manje je za 10,72% u odnosu na 2014. godinu i iznose 83.300,00 kuna.

  Planirane naknade građanima (socijala, stipendije, prijevoz učenika) u odnosu na 2014. godinu ostaju iste i iznose 646.929,00 kuna.

  Financiranje udruga civilnog društva (uključujući vatrogasna društva i Crveni križ) ostaje na razini 2014. godine i iznosi 495.500,00 kuna.

  Za investicije, odnosno izgradnju komunalne infrastrukture, nabavu opreme i kupnju zemljišta planira se uložiti 7.239.000,00 kuna što je više nego 2014. godine a razlog povećanja je provedba projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića.

  Iz gore navedenih podataka vidljivo je da realizacija projekata koji su započeti u 2014. godini prelazi u 2015. godinu i planira se započeti s novim projektima (Dječji vrtić). Potrebna sredstva za realizaciju osigurana su mahom iz drugih izvora prihoda (Hrvatske vode, FZOEU, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, itd.). Kako postoji dosta veliki rizik da se planirana sredstva iz drugih proračuna neće moći u cijelosti realizirati tijekom godine izvršit će se izbor pri-oriteta u redoslijedu realizacije investicija .

  U planu je i nastavak izgradnje već započetih investicija iz ranijih godina, početak novih te zamjena postojeće opreme u Upravnom odjelu za što se planira 7.829.000,00 kuna kako slijedi:

  Rb.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  naziv investicije

  kupnja građevinskog zemljišta

  izgradnja i rekonstrukcija prometnica

  izgradnja ostalih građevinskih objekata

  nabava uredske opreme

  nabava računalnih programa

  izrada urbanističkih planova i podloga

  izrada ostale projektne dokumentacije

  ulaganja u dogradnju i uređenje građevinskih objekata

  otplata glavnice primljenih kredita

  UKUPNO

  planirani iznos za 2015. godinu

  200.000,00

  800.000,00

  190.000,00

  16.000,00

  8.000,00

  50.000,00

  875.000,00

  5.100.000,00

  590.000,00

  7.829.000,00

 • v

  Energetskom obnovom vašeg doma možete uštedjeti od 30 do 60% na režijama, povećati udobnost stanovanja i ujedno čuvati okoliš. Znate li da za takvu obnovu vaše kuće ili zgrade možete dobiti bespo-vratna sredstva?

  Osim energetske obnove kuća i zgrada za građane će biti dostupna sredstva za brojne druge programe, poput sufina-nciranja nabave energetski učinkovitijih vozila i kućanskih uređaja, a sve te informacije biti će dostupne na službenim web stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Po objavi javnog natječaja/poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, Općina Konjščina će organizirati tribine po mjesnim odborima. Obavijesti će biti po oglasnim stupovima i webu općine.

  Do sad su održana dva savjetovanja o mogućnosti korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za poboljšanje energetske učinkovitosti više stambenih objekata u organizaciji Općine Konjščina. Pozivi su bili obavljeni na oglasnim stupovima i ulazima u zgrade te osobno upravitelji višestambenih zgrada.

  Prvo savjetovanje održano je 6. veljače u prostorijama Općine Konjščina na temu „Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije - primjena na obiteljskim

  6

  kućama i višestambenim zgradama Općine Konjščina“. Drugo savjetovanje održano je 9. veljače, a tema je bila „Mogućnost korištenja sredstava Fonda za poboljšanje energetske učinkovitosti višestambenih objekata“.

  Fond za zaštitu okoliša trenutno ima otvorena tri javna poziva za sufinanciranje energetskog pregleda i certificiranje, za izradu projektne dokumentacije i za ugra-dnju uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije. Oni su otvoreni do kraja 2015. godine i na njih se građani mogu prijaviti u bilo kojem trenutku (do iskorištenja predviđenih sredstava).

  Osnovni preduvjet za pristupanje natječaju je postojanje projektne dokume-ntacije koja se zasniva na energetskom pregledu zgrada (energetskom certifikatu). S obzirom na kratki rok natječaja i tražene uvjete, potencijalnim korisnicima savje-tujemo da iskoriste aktualne javne pozive Fonda kojim se sufinanciraju certifikati i projektna dokumentacija kako bi sljedeće godine pravovremeno imali traženu doku-mentaciju za natječaj.

  Detaljne informacije o uvjetima pod kojima mogu povući državne subvencije građani mogu dobiti u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pozivom na broj telefona 0800 200 170.

  Javni poziv za neposredno Javni poziv za neposredno financiranje izrade projektne financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte dokumentacije za projekte

  povećanja energetske povećanja energetske učinkovitosti u učinkovitosti u

  višestambenim zgradamavišestambenim zgradama

  Javni poziv za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte

  povećanja energetske učinkovitosti u

  višestambenim zgradama

  Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi financiranja izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinko-vitosti u postojećim višestambenim zgradama.

  Predmetom sufinanciranja energe-tskog certificiranja zgrada po ovome Javnom pozivu mogu biti samo postojeće građevine.

  Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija u visini 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, a najviše do iznosa od 35.000,00 kuna po svakoj višestambenoj zgradi, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstva Fonda.

  Javni poziv za neposredno Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih sufinanciranje energetskih

  pregleda i energetskog pregleda i energetskog certificiranja postojećihcertificiranja postojećihvišestambenih zgradavišestambenih zgrada

  Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih

  pregleda i energetskog certificiranja postojećihvišestambenih zgrada

  Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposre-dnog sufinanciranja provedbe energe-tskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada.

  Predmetom sufinanciranja energ-etskog certificiranja zgrada po ovome Javnom pozivu mogu biti samo postojeće građevine.

  Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija u iznosu:

  ...3) do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ako se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

  Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 200.000,00 kuna po pojedinačnom zahtjevu podnesenom na ovaj Javni poziv i ugovoru.

  Pod opravdanim troškovima pro-vedbe energetskog certificiranja zgrada podrazumijevaju se troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanja energetskog certifikata. tro-škovi kupnje ili najma opreme za provedbu energetskih pregleda i putni troškovi ne smatraju se opravdanim troškovima ulaganja.

  Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave i Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u

  postojećim višestambenim zgradamapostojećim višestambenim zgradama

  Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u

  postojećim višestambenim zgradama

  Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u samostalnim uporabnim cjelinama postojećih višestambenih zgrada priključenima na centralni toplinski sustav.

  Ugradnja uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije u zgradama izgrađenim prije stupanja na snagu Zakona o tržištu toplinske energije propisana je Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

  Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva donacija u iznosu:

  ...3) do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ako se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

  Maksimalni iznos Fondu opravdanih troškova iznosi: 500,00 kuna po radijatoru za nabavu i

  ugradnju razdjelnika, termostatskih radijatorskih setova i ostale opreme potrebne za funkcioniranje sustava te pripadajućih radova, bez ugradnje opreme za balansiranje sustava,

  700,00 kuna po radijatoru za sufinanciranje nabave i ugradnje r a z d j e l n i k a , t e r m o s t a t s k i h radijatorskih setova i ostale opreme potrebne za funkcioniranje sustava te pripadajućih radova, uz ugradnju opreme za balansiranje sustava,

  4.000,00 kuna po samostalnoj uporabnoj jedinici za sufinanciranje nabave i ugradnje kalorimetra, termostatskih radijatorskih setova i o s t a l e o p r e m e p o t r e b n e z a funkcioniranje sustava te pripadajućih radova, bez ugradnje opreme za balansiranje sustava,

  5.000,00 kuna po samostalnoj uporabnoj jedinici za sufinanciranje nabave i ugradnje kalorimetra, termostatskih radijatorskih setova i o s t a l e o p r e m e p o t r e b n e z a funkcioniranje sustava te pripadajućih radova, uz ugradnju opreme za balansiranje sustava.

  Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 2.000.000,00 kuna po pojedinačnom zahtjevu podnesenom na ovaj Javni poziv i ugovoru.

  Energetska učinkovitost i Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energijeobnovljivi izvori energijeEnergetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

 • v

  7

  Zbog velikih kiša, ali i velikih suša koje su prethodile kišnom razdoblju, na području općine Konjščina otvorilo se nekoliko klizišta. Klizište u zaseoku Crnekovići u Jertovcu bilo je najopasnije jer su njime bili ugroženi stambeni i gospodarski objekti lokalnog stano-vništva. Zbog same veličine i blizine

  Tijekom zadnjih nekoliko godina

  povećan je broj poplava uz rijeku

  Krapinu i njene pritoke u općini

  Konjščina. Sve obilnije kiše koje padaju

  sve češće, ali i sve više zapuštenih

  poljoprivrednih površina uzrokuju velik

  broj poplava. Hrvatske vode upoznate

  su s problemom i nažalost ne čine

  gotovo ništa da bi problem riješile

  čišćenjem korita rijeke Krapine i njenih

  pritoka na području općine Konjščina. U

  više navrata odgovorne osobe u

  Hrvatskim vodama, sliv Sutla-Sava, su

  pozivane u obilazak i svaki put bi

  obećale riješiti problem, ali dosad je sve

  ostalo na obećanjima.

  Započeta je rekonstrukcija i proširenje državne ceste D24 u dužini od 1400 metara. Vrijednost radova je 6,5 milijuna kuna. Investitor su Hrvatske ceste, a Općina Konjščina je izradila projektnu dokumentaciju i ishodila građevinsku dozvolu. Radovi su započeli u listopadu 2014. godine, a trebali bi završiti u lipnju 2015. Nositelj radova je Colas Hrvatska d.d., bivša Cesta Varaždin, a nadzor radova vrši IGH. Po završetku dotične rekonstrukcije prići će se rekonstrukciji i proširenju ostalog dijela državne ceste D24 od Konjščine do Zlatar Bistrice.

  Poplave na području općine KonjščinaPoplave na području općine KonjščinaPoplave na području općine Konjščina

  Rekonstrukcija ceste D24 Rekonstrukcija ceste D24 od Jelovca do Galovca od Jelovca do Galovca

  Rekonstrukcija ceste D24 od Jelovca do Galovca

  Sanacija klizišta CrnekovićiSanacija klizišta CrnekovićiSanacija klizišta Crnekovići

  stambenim objektima pristupilo se hitnoj sanaciji. Analizom stručnjaka utvrđeno je da je ugradnja armira-nobetonskih pi lota najsigurnije i „najbezbolnije“ rješenje. Projektno rješenje sanacije izradilo je poduzeće GRASA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, a radove je izvodilo poduzeće GRASA

  d.o.o. Vrijednost radova na sanaciji iznosi 400.000,00 kuna. Budući da Ministarstvo i Županija presporo rješavaju spomenutu problematiku, sredstva za sanaciju klizišta osigurana su u proračunu općine za 2014. i 2015. godinu.

 • v

  8

  Sanacija cestovnog prijelaza pruge na Bistričkoj cesti

  Rekonstrukcija nogostupa

  Rekonstrukcija prilaza Domu zdravlja

  Tijekom 2014. godine HŽ Infrastruktura izvela je rekonstrukciju i uređenje dotrajalog cestovnog prijelaza željezničke pruge na Bistričkoj cesti. Građevinski radovi su izvedeni i slijedi montaža prometne signalizacije i zaustavnih rampi. Ovim radovima poboljšana je kvaliteta prometa i sigurnost sudionika u prometu preko željezničkog prijelaza.

  Zbog sve većeg prometa radi sigurnosti pješaka, posebice djece, pristupilo se rekonstrukciji nogostupa u Zagrebačkoj cesti i Ulici Drage Božića. Na dijelu Ulice Drage Božića gdje nije postojao nogostup izgrađen je novi. Pripremne građevinske radove izvršili su djelatnici Komunalca Konjščina, a završno asfaltiranje djelatnici Pedom asfalta iz Sv. Ivana Zeline.

  Iznimno dotrajao asfalt i loša podloga na prilazu Domu zdravlja i ljekarni te sve veća potreba za lakšim prilazom javnim objektima osobama s posebnim pomagalima i invalidima razlog je za sanaciju i uređenje spomenutog prilaza. Pripremne građevinske radove izveli su djelatnici Komunalca Konjščina, a završno asfaltiranje djelatnici Pedom asfalta iz Sv. Ivana Zeline.

  Rekonstrukcija plinovodaStare i dotrajale plinske instalacije plinovoda na području

  općine Konjščina bilo je nužno rekonstruirati, odnosno obnoviti plinsku mrežu. Rekonstrukcija je započela, a konačno finaliziranje projekta očekuje se kroz par godina. Plin Konjščina ima u planu održavanja i rekonstrukcije mreže malih potrošača rekonstruirati najstariju plinsku mrežu na području Konjščine. Investicijama u narednih nekoliko godina čelična plinska mreža bi se u potpunosti zamijenila s PVC mrežom i time bi se poboljšala opskrba stanovništva plinom te smanjili gubici u opskrbi.

 • 9

  v

  Rekonstrukcija krovišta DVD i društvenih domova

  Trošni krovovi društvenih domova prekriveni štetnim

  salonitnim pločama polako dobivaju novi izgled. Općina

  Konjščina je s mjesnim odborima pokrenula rekonstrukciju

  takvih krovišta. Općina je kupila crijep, limariju i potrebni

  materijal dok su mještani prikupili novac potreban za plaćanje

  radova. Rekonstruirana su krovišta na domu u Klimenu,

  Bočadiru i Gornjoj Konjščini. U 2015. godini u planu je

  rekonstrukcija krovišta na društvenim domovima u Turnišču i

  Kosovečkom te DVD domu u Galovcu i Jertovcu. Ukupno je za

  navedene radove iz Proračuna izdvojeno preko sto tisuća

  kuna.

  BočadirGornja Konjščina

  Početkom školske i akademske godine na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s područja općine Konjščina općinski načelnik donio je Zaključak za raspisivanje natječaja za stipendije.

  Općina nastavlja s kombinacijom 15 učeničkih i 15 studentskih stipendija. Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme školovanja od odobrenja stipendije do završetka na upisanoj srednjoj školi, učilištu, veleučilištu ili sveučilištu pod uvjetom da učenik ili student upisuju godinu za godinom školovanja. Prema stečenim uvjetima prethodnih godina stipendije nastavlja primati 12 učenika i sedam studenta pa je općina raspisala natječaj za tri učeničke i osam studentskih stipendija.

  Iznos učeničke stipendije je 300,00, a studentske 400,00 kuna mjesečno. Komisija za dodjelu stipendija na sjednici 27. studenog dodijelila je učeničke stipendije Ines Bačan, Heleni Kolar i Jeleni Tuković, a studentske stipendije Jeleni Prepolec, Valentini Kereši, Dominiku Gluhaku, Petri Kostanjevečki, Karlu Crnekoviću, Tanji Štabek, Marku Malek Solgatu i Martinu Tomoradu.

  Nastavljeno stipendiranje učenika i studenataNastavljeno stipendiranje učenika i studenataNastavljeno stipendiranje učenika i studenata

  Klimen

 • v

  10

  Studijsko putovanje LAG-a PRIZAG-a u MađarskuStudijsko putovanje LAG-a PRIZAG-a u MađarskuStudijsko putovanje LAG-a PRIZAG-a u Mađarsku

  Članovi LAG-a PRIZAG od 3. do 5. listopada sudjelovali su na studijskom putovanju u Mađarskoj naselju (općini) Koljnofu koje je uključeno u rad LAG-a Alpokalja-Ferto Taj. Koljnof je naselje na-stanjeno u vel ikoj mjeri gradišćanskim Hrvatima, a danas ima oko dvije tisuće stanovnika i ujedno je najveće hrvatsko naselje u Mađarskoj.

  Osnovni cilj putovanja bio je razmjena i skustava i upoznavanje s provedenim LEADER projektima. Hrvati su

  kao manjinska zajednica zasebno uključeni u lokalnu razvojnu strategiju LAG-a. Hrvatska zajednica najveći je po jed inačn i ko r i sn i k i z LEADER-a.

  U Mađarskoj ima čak 96 LAG-ova. Čitavo područje Mađarske pokriveno je LAG-ovima. Pokazali su se vrlo uspješnima kroz dosadašnji period provođenja LEADER-a . I z L EA DER p rog r a m a povlače sredstava koja ulažu u društvenu infrastrukturu, projekte civilnih udruga,

  Posjet Vukovaru - Gradu herojuPosjet Vukovaru - Gradu herojuPosjet Vukovaru - Gradu herojuUdruga veterana Domovinskog rata podružnica Konjščina organizirala je

  15. studenog 2014. prigodni posjet članova udruge gradu heroju Vukovaru. Posjet je obuhvaćao razgledavanje spomen obilježja Vukovarske bolnice, Trpinjske ceste, šetnju i razgledavanje znamenitosti grada, posjet memorijalnom groblju, hangaru VUPIK-a i Ovčari.

  jedinica lokalne samouprave i poduzetnika.

  To su uglavnom manji projekti, od nekoliko desetaka tisuća eura, ali njihov je rezultat itekako vidlj iv u svakodnevnom životu. Iako je riječ o selima, njihovi su trgovi uređeni, zelene površine dotjerane, dječja igrališta opremljena najrazličitij im sadržajima, u svakom su mjestu i na svakom koraku uređene prostorije udruga i

  različitih organizacija koje nešto nude, reklamiraju, izlažu i pozivaju znatiželjnike da uđu i razgledaju.

  Mađarski LAG-ovi dobri su u brendiranju lokalnih proizvoda. Na temelju toga, LAG Alpokalja osmislio je mrežu gospodarske suradnje između lokalnih proizvođača hrane i drugih proizvoda te pružatelja turističkih usluga putem koji se promoviraju i distribuiraju lokalni proizvodi.

 • v

  11

  I ove godine NK SLOGA sudjelovao j e na z i m s k om turniru mladeži koji o rga n i z i r a No-gom e tn i s a ve z Krapinsko-zagorske

  županije - NSKZŽ. Limači su nastupili s dvije momčadi 29. i 30. prosinca u Zlatar Bistrici. Prva momčad plasirala se u četvrtfinale u kojem je poražena od domaćina s 2-1, dok je druga momčad ispala u skupini. Obje momčadi pružile

  Povod za posjet dragim prijateljima,

  Zago rkama i Z ago r c ima u J a rm in i j e

  obilježavanje godišnjice pogibije pripadnika

  specijalne policije Rode prilikom pokušaja

  okupacije od strane srbočetnika. Po dogovoru,

  nakon polaganja vijenca i paljenja svijeća na

  spomen obilježju, održana je sveta misa u župnoj

  crkvi. Da ne bi sve prošlo samo u ozbiljnom tonu

  odigran je mini turnir između ekipa NK Sloge iz

  Konjščine, NK Milengrada iz Budinščine i NK

  Borinci iz Jarmine. Po završetku mini turnira

  upriličeno je druženje uz domaću glazbu i

  specijalitete domaćina.

  Posjet JarminiPosjet JarminiPosjet Jarmini

  Zimski turniri NK SLOGA KonjščinaZimski turniri NK SLOGA KonjščinaZimski turniri NK SLOGA Konjščina

  Streličarski klub Grofovi KonjskiStreličarski klub Grofovi KonjskiStreličarski klub Grofovi Konjski

  Tijekom 2014. godine streličari SK „Grofovi Konjski“sudjelovali su na 20 turnira. Na tim natjecanjima osvojili su ukupno 49 odličja - 30 zlatnih, 16 srebrnih te tri brončanog sjaja.

  U svom godišnjem rezimeu ističu sljedeće rezultate: državni rekord Magdalene Štabek od 556 krugova s olimpijskim lukom do 12 godina (zabilježen na Martinjskom turniru u Novom Marofu) kao i državni rekord

  Lidije Štabek od 610 krugova iz Svetog Ivana Žabnog (s tradicionalnim lukom).

  S državnog dvoranskog natjecanja kao prvaci su se Ines Pintarić, Magdalena Štabek, Mario Hanžek i Ira Ščurić kao drugoplasirana. Na državnom prvenstvu na otvorenom Mario Hanžek je osvojio prvo mjesto, a Magdalena Štabek drugo mjesto.

  Šećer na kraju bilo je izvrsno drugo mjesto Magdalene Štabek osvojeno na Božićnom turniru u Varaždinu izboreno u mnogobrojnoj te osjetno starijoj konkurenciji.

  Godinu 2015. Grofovi Konjski su započeli uspješno nastupom na turniru FITA 2x18 m koji se održao u sportskoj dvorani GOC-a u Čakovcu u organizaciji SK „Katarina Zrinski“. Nakon marljivog treniranja tijekom blagdana, Grofovi su ostvarili zapažene rezultate. Marta Bocek bila je prva sa složenim lukom do 12 godina, a Magdalena Štabek s olimpijskim

  su jako lijepu igru i zaslužile pohvale od strane ostalih sudionika.

  Mlađi pioniri nastupali su u Bedeko-včini 27. i 28. prosinca , no uz vrlo lijepu igru svoj put završili su u četvrtfinalu u kojem je bila bolja momčad Tondacha s 2-0.

  Stariji pioniri svoj su nastup imali 3. siječnja u Pregradi. Iako su igrali vrlo dobro, nisu uspjeli proći skupinu.

  Seniori su nastupali na dva turnira u Zaboku te u Krapini. Druga momčad uvjerljivo je osvojila zimski turnir u

  Zaboku, gdje su pored naslova trofeja uzeli i pehare za najboljeg igrača te najboljeg vratara turnira.

  Prva momčad nastupila je na turniru u Krapini, ali nije uspjela izboriti nastup u drugom krugu; njihov nastup završio je u skupini.

  Osim na zimskim turnirima u orga-nizaciji NSKZŽ-a momčad mlađih pionira nastupila je na međunarodnom turniru u Gornjoj Stubici 11. siječnja 2015. na ko-jem su osim momčadi iz Hrvatske nastupale i momčadi iz susjedne Mađarske. Uz dojmljive nastupe svoj put momčad je završila u četvrtfinalu u kojem je od njih bolja bila momčad NK Maksimira 3-0.

  lukom do 12 godina. U kategoriji složenih lukova do 14 godina Ira Ščurić zauzela je drugo mjesto, a Ines Pintarić drugo mjesto među kadetkinjama. Pobjedom se okitila i seniorka Lidija Štabek s tradicionalnim lukom. Među seniorima s tradicionalnim lukovima Ivica Bocek bio je treći.

  Na dvoranskom streličarskom natjecanju WA 2x18 metara u metnom streličarstvu za djecu do 14 godina u organizaciji SK Sesvete SK „Grofovi Konjski“ su predstavljale dvije streličarke. Magdalena Štabek bila je najbolja s olimpijskim lukom do 14 godina. Ira Ščurić također je pobijedila u dobi do 14 godina, ali sa složenim lukom.

 • 12

  Vincekovo u vinogorju Mladina u SušobreguVincekovo u vinogorju Mladina u SušobreguVincekovo u vinogorju Mladina u Sušobregu

  "OPORUKA" Dramske udruge KAJ"OPORUKA" Dramske udruge KAJ"OPORUKA" Dramske udruge KAJ

  Svetkovine i običaji vezani uz svetog Vinka u Zagorju sežu u daleku prošlost, ali održavaju se i dan danas. Vincekovog obilježava se početak vinogradarske godine i početak vegetativnog ciklusa vinove loze.

  Tradicija Vincekova nalaže obredno obrezivanje trsova uz zalijevanje vinom i kićenje kobasicama. Obred blagoslova i obrezivanja vodi meštar uz prigodne pošalice o vinu, klijeti i vinskoj braći. Domaćini ovogodišnjeg Vincekova bili su vinari iz Konjščine a proslava je upriličena u vinogradu Vladimira Hađine. Proslavi su prisustvovali mnogi članovi udruge, gosti i načelnici Općine Hraščina i Konjščina. Uz ponudu jela i pića te nezaobilazne tamburaše KUD-a Konjščina druženje je potrajalo do dugo u noć.

  Za Valentinovo, odnosno 14. veljače u Konjščini je gostovala Amaterska dramska udruga Kaj iz Zaboka s predstavom "Oporuka". Riječ je o komediji čija je autorica i

  Postavljanje raspela na križanju Sportske ulice

  i Varaždinske cesteNa inicijativu obitelji Tomašić i uz donaciju dobrih ljudi te

  sufinanciranje Općine Konjščina postavljeno je prvo raspelo u Konjščini. Samo uređenje izveli su djelatnici Komunalca Konjščina te obitelj Danijela Tomašića. Blagoslov raspela vodio je velečasni Blaž Bartol uz nazočnost vjernika i općinskih čelnika.

  režiserka Ružica Seleš, a na izvornom kajkavskom dijalektu govori o brigama i intrigama jedne zagorske obitelji iz ranih 60-tih. Anegdote zagorske obitelji gledatelje su nasmijale i oduševile.

  v

 • 13

  Završna svečanost paljenjaadventskih svijeća

  U nedjelju 21. prosinca 2014. Održana je svečanost paljenja četvrte adventske svijeće. Prethodnih nedjelja, prema programu "Advent u Konjščini" obilježena su paljenja prve, druge i treće adventske svijeće. Četvrtu adventsku svijeću upalili su članovi Odreda izviđača

  Advent u KonjščiniAdvent u KonjščiniAdvent u Konjščini

  "Ivančica" Betlehemskim svjetlom uz prigodni program mališana Dječjeg vrtića Konjščina. Nakon paljenja svijeće, u Domu ku l tu re od r žan j e već tradicionalni Božićni bal u pripremi povi jesno-plesne udruge Kontea Konjščina.

  201420142014Advent, došašće, vrijeme priprema za najljepši blagdan u godini - BOŽIĆ. Svi smo u to vrijeme nekako veseliji i na tren kao da želimo zaboraviti sve svoje probleme i muku. Sve miriše po snijegu, ko-lač ima, kuhanom vinu i kobasicama.Tako izgleda pravi adventski sajam, božićni sajam koji smo i ove godine pokušal i pr ib l iž i t i naš im sumještanima; samo što je ove godine na žalost najmla-đih izostao snijeg koji nam je samo na trenutak pokvario sliku "bijelog Božića". Ipak, to nas nije spriječilo u naumu da i ove godine održimo drugi po r edu bož i ćn i s a j a m u organizaciji Općine Konjščina

  i D ru š t va "Na ša d j e ca " Konjščina kao suorganizatora, a u sklopu manifestacije "Advent u Konjščini".

  Usprkos nepovol jnoj gospodarskoj situaciji na sajam su se odazvali mnogi izlagači: Cvjećarnica "Pušlek", Neon reklame KASII, Tra-dicionalne drvene igračke Zvonimir Majdak, Tradicio-nalni nakit Dubravka Bujeci, Unikatni nakit Mirjana Gori-čki, zabavne igre i pečenje kokica Sanja Novak, Izrada drvenih dječjih igračaka "Lovro i Ivana Fijan", Dječji vrtić Konjščina, Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, Osnovna škola Konjščina, Područna škola Jertovec,

  etno igračaka od drveta, božićnih ukrasa i cvijeća. Ovom prilikom se zahvaljuje-mo svim izlagačima na dobroj volji i velikom srcu. Što reći na kraju?

  Kako je i Stroogeu "Bo-žićnoj priči" spoznao Božić, nadamo se da će naši sumje-štani prepoznati da je Božić idealna prilika za davanje i ne traženje baš ništa zauzvrat.

  Udruga grofovija Konjski, Udruga poljoprivrednika Gruda, Udruga v inara i vinogradara Trsek, Društvo "Naša djeca" Konjščina, LD Fazan i drugi.

  Ta k o s u na š i d r a g i sumještani uz taktove boži-ćnih pjesama mogli birati između kobasica, kuhanog vina, sira, meda i drugih pčelinjih proizvoda, sirupa, likera, kolača ali bilo je tu i različitih maštovitih suvenira, ručnih radova, unikatnog nakita, umjetničkih predmeta,

 • v

  14

  'Let's rock ,Konjščina!' bio je naziv humanitarnog rock koncerta koji je održan u Konjščini 19. prosinca 2014. u organizaciji Društva 'Naša djeca' Konjščina.

  Nakon podužeg vremena ili bolje rečeno čak nekoliko godina inicijativa o organizaciji rock koncerta na području

  Božićni sajam je održan četvrte nedjelje adventa, odnosno 21. prosinca 2014. ispred Doma kulture.

  Sajam je organiziran je kako b i se mješ tan ima Općine svojim aktivnostima i svojim prigodnim božićnim proizvodima predstavi le općinske udruge i za ovu prigodu atraktivni obrti i tvrtke.

  Naravno bilo je neiz-ostavno i druženje mještana uz kuhano vino i razne degustacije konjščinskih proizvoda.

  Održan humanitarni rock-koncert „Let's rock Konjščina“ 2014.Održan humanitarni rock-koncert „Let's rock Konjščina“ 2014.Održan humanitarni rock-koncert „Let's rock Konjščina“ 2014.

  Konjščinski božićni sajam Konjščinski božićni sajam Konjščinski božićni sajam

  Konjščine je uspješno realizirana i uspjela je okupiti rock bandove s područja cijelog Zagorja. Tako je u Konjščini nakon dugog niza godina svirao dobro nam znani band 'Noxin' koji u posljednje vrijeme pali i žaris ne tako davno osnovanim bandom 'La Gef' koji nas je počastio sa svojim autorskim stvarima po prvi put u ovim našim krajevima. Imali smo priliku već po drugi put čuti u Konjščini mladi band ' Rusty Old Orange' koji se rado odaziva na humanitarne svirke.

  Naši domaći dečki su isto bili jako vrijedni tako da nam je zasvirao na gitari naš mještanin tzv. Mr Nobody, a dvojica Konjščana članovi su popularnog banda ' Vikend revolucija' koji nam je također u petak zasvirao u Konjščini. Otvorenje koncerta uveličale su 'Mažoretkinje iz Budinščine' članice Društva 'Naša djeca' Budinščina.

  Koncert je organiziran s namjerom da sva sredstva budu namijenjena djeci s posebnim potrebama i djeci iz obitelji koja su u statusu socijalno potrebitih s područja općine Konjščina, stoga još jednom hvala svima koji su se nesebično odrekli svojih prihoda i donirali ih u humanitarne svrhe , kao i svima ostalima koji su se uključili u realizaciju ovog događaja!

 • 15

  v

  U organizaciji Povijesno-plesne udruge „Kontea“ iz Konjščine u nedjelju, 21.12.2014. godine u Domu kulture u Konjščini održan je 2.Božićni bal. Uz domaćine nastupili su Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke, Grofovija Konjski iz Konjščine, Tamburaški orkestar KUD-a Kaj iz Zlatar Bistrice, Plesni studio Divertimento iz Zagreba te kao posebni gosti iz Slovenije Plesna skupina Graziosa iz Ptuja.

  Izvođači su svojim izvedbama pružili posjetiteljima nezaboravnu glazbeno plesnu večer te ih kao kroz vremeplov vratili u davna vremena. Program je otvorila mezzo-sopranistica Karmen Ivančić uz pratnju harfistice Natalije Čačković Štrucl iz Ptuja, izvođenjem tradicionalne engleske pjesme iz 16.stoljeća i barokne skladbe. Nakon spomenutog elegantnog uvoda mezzosopranistice i harfistice uživalo se u izvođenju plesova prošlih stoljeća, od srednjeg vijeka preko baroka i renesanse do društvenih plesova 19. stoljeća. Kraj povijesnog putovanja začinjen je tamburaškim izvedbama skladbi 19. stoljeća, nakon kojih je publika svojim pljeskom i ovacijama sama rekla koliko je ovaj Božićni bal bio nadahnuće za uživanje u slušanju i gledanju programa u bogatim i raskošnim kostimima koji se tako rijetko mogu vidjeti. Organizatori su pokazali da su ovakvi programi, posebno u ovo adventsko vrijeme, jako traženi i željeni, jer svojim izvedbama približavaju ljude prošlim vremenima te tako potiču da se kultura i kulturna događanja što više razvijaju na radost svih.

  Održan 2. Božićni bal u Konjščini

  Kićenje božićne jelkice

  Već tradicionalno 23. prosinca ispred zgrade ambulante

  mještanke i mještani općine Konjščina mogli su s najmlađima

  sudjelovati u kićenju božićnog drvca i postavljanja jaslica.

  Načelnik općine, gospodin Mirko Krznar pozdravio je sve

  prisutne te zaželio blagoslovljen Božić i sretnu novu 2015.

  godinu. Program su upotpunile prigodne božićne pjesme u

  izvedbi crkvenog zbora sv. Dominik. Kasnije su najmlađi

  uživali u kićenju drvca, a ostale je načelnik pozvao na

  druženje uz kuhano vino i čaj ispred Doma kulture.

 • 16

  v

  Dječji vrtić KonjščinaDječji vrtić KonjščinaDječji vrtić Konjščina

  U Dječjem vrtiću Konjščina na blagdan sv. Nikole bilo je veselo. Mališani su prigodnim

  Tema ovogodišnjeg fašnika u vrtiću bila je ZAGORSKA SVADBA. U suradnji s roditeljima djecu su maskirali u mladenke, mladence, kumove, japice, svatove, barjaktare… i prošetali se naseljem. Pjevalo se "Veselo, veselo Zagorci", "Jen je ftiček svadbu delal", "Išla žena vu gosti" i druge prigodne zagorske pjesme. Vesela povorka zaokupila je pažnju mještana i stavila im osmjeh na lice. Posjetili su Općinu, gdje su počašćeni, a bili su i u Osnovnoj školi Konjščina i razveselili isto tako maskirane učenike i zaposlenike. Poslijepodne su se i djeca predškole maskirala i tako obilježila ovaj veseli i sunčani dan.

  Sveti NikolaSveti NikolaSveti Nikola

  Fašnik: Zagorska svadbaFašnik: Zagorska svadbaFašnik: Zagorska svadba

  programom dočekali naj-dražeg sveca koji ih je razveselio poklonima.

  Ponovni susret s njim zbio se na večer u Domu kulture gdje su djeca Dječjeg vrtića Konjščina izvela program za svu djecu predškolske dobi u našoj općini.

  Poklone je osigurala Općina Konjščina. Djeci je podijeljeno 450 poklon paketa koji su po prvi puta sadržavali ručno izrađene tradicionalne igračke – konjiće i tamburice Zvonka Majdaka.

  Božićna radionica na kojoj su djeca izrađivala tradicionalni božićni nakit i ukrase

  Na misi održanoj povodom Blagoslova djece

  Dječji vrtić posjetili su i darivali konjščinski motoristi u odijelima Djeda Božićnjaka

  Blagoslov Dječjeg vrtića Konjščina