of 16 /16
PRORAČUN U MALOM ZA 2021. godinu

PRORAČUN U MALOM ZA 2021. godinu

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN U MALOM ZA 2021. godinu

PRORAUN U MALOM ZA 2021. godinu
Drage Poreanke i Poreani, kako bismo Vam pribliili gradske financije i što bolje Vas upoznali s najvanijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje našeg grada, i za 2021. godinu pripremili smo Proraun u malom, koji se nalazi pred Vama. Kao i ranijih godina, i ovaj Proraun e za sve stanovnike našeg Grada osigurati najviši nivo javnih usluga. Posebno smo vodili rauna o zadravanju standarda javnih potreba graana, osobito u segmentu socijalnih prava i zdravstvene zaštite, ali smo isto tako zadrali visoki komunalni standard ureenja našeg Grada. Svjesni da bez ulaganja nema napretka, osigurali smo znatna sredstva i za vana investicijska ulaganja:
Dovršili smo rekonstrukciju gradske rive u njezinom središnjem i najreprezentativnijem dijelu, izvršili smo modernizaciju javne rasvjete pri emu smo 1100 ivinih rasvjetnih tijela zamijenili energetski uinkovitima te oekujemo uštede od 76%, a ove emo godine pokrenuti i novoizgraene sustave za proišavanje otpadnih voda. Poetkom 2021. godine obnovit emo prometnicu u dionici LaCop-Parens, dok emo tijekom godine zapoeti izgradnju novog nogometnog kampusa na atici te dovršiti ureenje Creske ulice s pješakom i biciklistikom stazom. Nastavit emo s modernizacijom vodovodne mree, zapoeti izgradnju infrastrukture Servisne zone III. odnosno, nove spojne prometnice izmeu ulica Mate Vlašia i Vukovarske ulice kako bismo prometno rasteretili taj dio grada, a nastavit emo ulagati u djeja igrališta, plae, nova parkirališna mjesta, nogostupe i asfaltiranja. Nastavit emo s gradskim programom kojim porekim obiteljima sufinanciramo kupovinu stana, a zbog pozitivnih demografskih kretanja, nakon dovršene izgradnje vrtia i jaslica u Velom Maju i Draevcu, nastavljamo i s proširenjem vrtikih i jaslikih kapaciteta – izgradnjom još jednog novog vrtia i jaslica i to u prigradskom naselju bandaj, koji je ve u fazi realizacije. Nastavljamo i s isplatom najveih stipendija za stotinjak uenika i studenata u zemlji, kao i sufinanciranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja našim umirovljenicima, ali i brojnim drugim nadstandardima po kojima je Pore prepoznat kao jedan od gradova s najboljom kvalitetom ivota u Hrvatskoj, a o kojima moete više proitati na kraju ove brošure. Iz EU fondova oekujemo odobrenje daljnjih sredstava za nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada Košambra, a odobrenje oekujemo i za realizaciju projekta izgradnje dnevnog boravka za starije osobe po mjesnim odborima, te nabavku vozila i opreme za provedbe aktivnosti usmjerene našim starijim sugraanima. Dodatno emo, takoer EU sredstvima, pokrenuti i pilot-projekt javnog prijevoza elektrinim mini-busem koji e spajati središte Porea s prigradskim naseljima. Naravno, nastavit emo i sa svim, financijski manje izdašnim, ali ne i manje vanim programima i projektima koji e unaprijediti ivotni standard našim graanima, meu kojima svakako elimo istaknuti nastavak digitalizacije poslovnih procesa u upravnim tijelima Grada s ciljem lakšeg pristupa uslugama Grada od strane graana i poslovnih subjekata. Nadam se da ete kroz Proraun u malom saznati više o mogunostima i obvezama financiranja iz gradskog prorauna, te da tako moemo skupa, kroz Vaše prijedloge i sugestije, usmjeriti proraunska sredstva na dobrobit svih graana Porea. Zato Vas pozivam da svoje prijedloge šaljete na [email protected]. Prošla nas je godina, više nego ikad, podsjetila koliko je vano da radimo odgovorno, da ispunjavamo svoje obaveze i da smo tu kroz razne oblike pomoi za sve sugraane. Vano je da nastavimo dalje sustavno i planirano, kako bi naš grad bio i ostao grad koji volimo – grad koji ide naprijed i razvija se.
Vaš gradonaelnik Loris Peršuri
Još lakši pristup gradskim financijama kroz aplikaciju PROraun dostupnoj na www.porec.hr
ŠTO JE PRORAUN Proraun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Grada koji donosi Gradsko vijee. Proraun se odnosi na fiskalnu godinu koja zapoinje 01. sijenja, a završava 31. prosinca svake kalendarske godine.
Proraun u malom saetak je Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2021. godinu, kojim se svim graanima omoguuje uvid u prihode i rashode Grada kako bi dobili potpunu informaciju o tome gdje se i kako troši javni novac.
Još lakši pristup gradskim financijama kroz aplikaciju PROraun dostupnoj na www.porec.hr
ŠTO SE MOE SAZNATI IZ PRORAUNA
Ô Koliki i koji su ukupni prihodi Grada? Ô Koliki su ukupni rashodi Grada? Ô Što sve Grad financira? Ô Koliko se troši na funkcioniranje Grada? Ô Koliko sredstava Grad izdvaja za financiranje
djejih vrtia, a koliko za osnovno školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb?
Ô Koliko se ulae u odravanje i izgradnju komunalne infrastrukture?
Ô Koliko se novca troši na kulturu i sport? Ô Koliko se sredstava izdvaja za organizacije
civilnog društva?
Ô u Slubenom glasniku Grada Porea-Parenzo broj 15/2020
Ô na web stranicama Grada www.porec.hr Ô Upravnom odjelu za financije Grada
Porea-Parenzo, Obala maršala Tita 4
KOJE POSLOVE OBAVLJA GRAD? Poslovi od lokalnog znaaja kojima se ostvaruju potrebe graana koje obavlja Grad
Ô prostorno i urbanistiko planiranje Ô ureenje naselja i stanovanje Ô komunalno gospodarstvo Ô promet Ô protupoarna i civilna zaštita Ô zdravstvena zaštita
Ô briga o djeci Ô odgoj i osnovno obrazovanje Ô kultura Ô socijalna skrb Ô sport Ô zaštita i unapreenje okoliša
GRAD
PRORAUNSKI KORISNICI Proraun Grada Porea-Parenzo je konsolidirani proraun jer su u njega ukljueni svi planirani prihodi proraunskih korisnika Grada ukljuenih u lokalnu riznicu koje ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i iz drugih izvora osim iz gradskog prorauna, te svi njihovi rashodi.
Proraunski korisnici Grada Porea-Parenzo su:
Ô Javna vatrogasna postrojba Ô Djeji vrti Radost Ô Djeji vrti Paperino Ô Osnovna škola Pore Ô Osnovna škola Finida Ô Umjetnika škola Pore Ô Osnovna škola Bernardo Parentin Ô Puko otvoreno uilište Pore Ô Gradska knjinica Ô Zaviajni muzej Poreštine Ô Zdravi Grad Pore-Parenzo Ô Vijea nacionalnih manjina - talijanske,
albanske, bošnjake i srpske nacionalne manjine
GRAD
KAKO SE PLANIRAJU PRIHODI U 2021. GODINI ?
Prihodi od poreza : - na dohodak i na promet nekretninama, koje Grad dijeli s dravnim proraunom -na kue za odmor, na potrošnju, na korištenje javnih površina i na tvrtku koje razrezuje Grad
69.664.000
Pomoi iz drugih prorauna (EU, dravnog, upanijskog i drugih subjekata ope drave) 49.648.191
Prihodi od imovine (od kamata, od koncesija, zakupnina, spomenike rente i dr.) 8.331.638
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (boravišna pristojba, sufinanciranja, komunalni doprinos, komunalna naknada)
54.785.931
Ostali prihodi i primici 17.342.589
UKUPNO 257.832.049
19% 23%
3%4%
21%27%
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 11.419.700
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 105.803.568
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM 23.692.230
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 89.126.175
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 3.439.655
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREENJE I GRADNJU 1.097.000
UKUPNO 257.832.049
UPRAVNI ODJEL
ZA FINANCIJE
UPRAVNI ODJEL
Razvoj civilnog društva 1.592.000
Predstavnika i izvršna tijela 600.000
Rashodi za zaposlene i materijalne troškove administracije 16.336.900
Javne financije – otplata zajmova i naknada 9.402.200
Odravanje zgrada i opreme 2.968.000
Informiranje, meugradska i meunarodna suradnja 960.000
Predškolski odgoj 24.846.496
Sport i rekreacija 11.789.800
Upravljanje imovinom 22.226.730
Poticanje razvoja turizma 808.660
UKUPNO 257.832.049
ULAGANJE U KVALITETU IVOTA GRAANA
.. i drugi projekti koji e se kandidirati na nacionalne i EU fondove ili financirati iz proraunskih sredstava:
Ô proširenje vrtikih i jaslikih skupina u postojeim vrtiima
Ô uspostava pilot projekta javnog prijevoza s elektrinim mini autobusom
Ô izgradnja dnevnog boravka za starije osobe po porekim mjesnim odborima
Ô ureenje Creske ulice s pripadajuom biciklistikom i pješakom stazom
Ô nabava opreme i vozila za poreke vatrogasce u sklopu projekta STREAM
Ô rekonstrukcija prometnice LaCop-Parens Ô izgradnja infrastrukture Servisne zone III. (prometnica
ul. M. Vlašia – Vukovarska ulica) Ô izgradnja pješako-biciklistikih staza Ô projektiranje ureenja Rivete i dijela gradske rive od
zgrade talijanske škole do Carinskog gata
Planirane investicije u 2021. godini
IZGRADNJA DJEJEG VRTIA U PRIGRADSKOM NASELJU BANDAJ
IZGRADNJA NOGOMETNOG KAMPUSA S IGRALIŠTIMA NA ATICI
POETAK RADOVA: veljaa 2021.
DOVRŠETAK RADOVA: proljee 2021.
Jeste li znali da Grad Pore – Parenzo:
Ô je jedan od rijetkih gradova s pozitivnim demografskim kretanjima Ô financira novanu naknadu roditeljima za svako novoroeno dijete s 1.500 kuna
za oko 180 novoroene djece, planirano 276.000 kuna Ô financira poklon pakete povodom boinih i novogodišnjih blagdana za 1.400
djece, planirano 154.000 kuna Ô sufinancira boravak djece u djejim vrtiima na podruju Porea za 674 djece Ô sufinancira produeni boravak u osnovnim školama za 182 uenika, planirano
2.737.000 kuna Ô su/financira programe osnovnih škola iznad standarda, planirano 6.315.000 kn Ô u djejim vrtiima i osnovnim školama su/financira pomonike u nastavi djeci s
teškoama u razvoju, u djejim vrtiima za 15-ero djece, u osnovnim školama za 15 uenika
Ô sufinancira kupnju udbenika i drugih obrazovnih materijala uenicima osnovnih i srednjih škola za 50-ak uenika, planirano 100.000 kuna
Ô sufinancira prijevoz uenika koji se školuju u srednjim školama na podruju Porea i susjednih gradova za 176 uenika, planirano 245.000 kuna
Ô financira stipendije studentima i uenicima za 78 uenika i studenata, planirano 977.000 kuna
Ô potie uenje talijanskog jezika u porekim srednjim školama financiranjem plaa profesora, planirano 447.000 kuna
Ô financira besplatne mamografske preglede za 600 ena, planirano 84.000 kuna Ô financira najam stanova za deficitarne lijenike, planirano 74.000 kuna Ô sufinancira kreditnu obvezu izgradnje i opremanja nove Ope bolnice u Puli s
iznosom od 410.500 kuna Ô sa susjednim opinama Poreštine i Turistikom zajednicom Pore sufinancira
dodatne timove Hitne medicinske pomoi u Ispostavi Pore s iznosom od 915.000 kuna
Ô sufinancira nabavu ambulantnog vozila i zaštitnog materijala i opreme za potrebe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije s iznosom od 200.000 kuna
Ô sufinancira rad Savjetovališta za prehranu i Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje mladih Zavoda za javno zdravstvo Istarske upanije u Poreu, planirano 52.000 kuna
Ô u Domu za starije i nemone osobe Pore sufinancira smještaj za 75 osoba s iznosom od 3.235.000 kuna, poludnevni boravak za 20 osoba s iznosom od 275.000 kuna, program Hospicij (skrb o teško bolesnim i umiruim osobama) s iznosom od 283.000 kuna i medicinsku rekreaciju za starije s iznosom od 90.000 kuna
Ô sufinancira djelatnost Centra za pruanje usluga u zajednici “Zdravi grad Pore- Parenzo” s iznosom od 1.885.000 kuna, od ega programe usmjerene djeci, mladima, obiteljima, starijima i posebno ranjivim skupinama graana s ciljem pruanja psihosocijalne podrške i podrške zdravlju s iznosom od 515.000 kuna
Ô sufinancira rad ustanove Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula za provoenje rane intervencije kod djece s neurorizicima i razvojnim poteškoama i mobilnog tima u Ispostavi Pore s iznosom od 481.000 kuna
Ô sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu s 40 % iznosa police osiguranja, za 2.600 osoba, planirano 915.000 kuna
Ô financira novane pomoi umirovljenicima s prihodima manjim od 1.600 kuna, planirano 190.000 kuna
Ô financira razne potpore graanima u socijalnoj potrebi, planirano 3.300.000 kuna Ô osigurava topli obrok za graane u socijalnoj potrebi, planirano 130.000 kuna Ô sufinancira program “Sigurne kue Istra”, udruge koja prua pomo i podršku
enama i djeci rtvama obiteljskog nasilja, planirano 80.000 kn Ô sufinancira program Centra za inkluziju, Naše dnevne zajednice Pore, udruge
koja skrbi o osobama s intelektualnim teškoama, planirano 240.000 kuna Ô sufinancira programe Gradskog društva Crvenog kria Pore, planirano 430.000
kuna Ô sufinancira provedbu programa i projekata udruga u podruju kulture, razvoja
civilnog društva i socijalne skrbi, planirano 950.000 kuna Ô financira rad Sportske zajednice s iznosom od 7.250.000 kuna, od ega se iznos
od 3.500.000 kuna odnosi na rad i potrebe porekih sportskih klubova, Ô sufinancira rad skloništa za ivotinje u Poreu, planirano s 149.000 kuna
Grad Pore-Parenzo Obala maršala Tita 5/1
tel +385 (0)52 451 099 fax + 385 (0)52 434 868
[email protected] 52440, Pore-Parenzo