of 354 /354
PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU Pula, prosinac 2016. godine

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo...

 • PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE

  ZA 2017. GODINU

  I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU

  Pula, prosinac 2016. godine

 • Proračun 2017. - Uvodna riječ župana

  Zbog prijevremenih parlamentarnih izbora, Vlada RH nije donijela zakonom propisane Smjernice o očekivanim ekonomskim kretanjima u 2017. godini prema kojima bi mogli planirati Proračun Istarske županije za 2017. godinu. Proračun se, stoga, radio po preporučenoj metodologiji iz obvezujućih Uputa Ministarstva financija, te s opreznim predviđanjima u projekcijama. U Proračun nisu uključene novine koje predlaže nova Vlada RH, a odnose se na najavljenu poreznu reformu kojom bi se ponovno mogli smanjiti prihodi od poreza na dohodak lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Pri izradi Proračuna, dakle, bili smo iznova suočeni s nizom nepoznanica te svjesni činjenice da nam predstoji još jedno financijski izazovno razdoblje. Kao i prethodnih godina, izradi Proračuna smo pristupili odgovorno i racionalno kako ne se bi dovela u pitanje realizacija planiranih ili već započetih županijskih razvojnih projekata. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2017. godinu iznosi 1.230.000.000,00 kn, te i ove godine objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 214.715.203,33 kuna ili 17,5% ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.015.284.796,67 kune, odnosno 82,5%. S obzirom da je u Proračunu za 2017. godinu dio koji se odnosi na proračunske korisnike isključivo evidencijskog tipa, u nastavku ću se osvrnuti samo na onaj dio koji se odnosi na Istarsku županiju. Kao i prethodne godine, vodit ćemo posebno računa o stabilnosti Proračuna, te o urednom izvršavanju svojih financijskih obveza. Nastavljamo i s uravnoteživanjem rashodovne strane s prihodovnom te promjenom strukture rashoda, kako bi više ulagali u investicije i razvojne projekte, a manje trošili na materijalne rashode te rashode za zaposlene. Racionalizacija poslovanja, koju iz godine u godinu sustavno provodimo, omogućuje nam da u Proračunu za 2017. godinu čak 34,6% sredstava usmjerimo u razvojne programe i projekte, od kojih su najznačajnije investicije izgradnja i opremanje Opće bolnice Pula, te izgradnja i dogradnja domova za starije osobe. Osim spomenutih kapitalnih investicija, znatna se sredstva ulažu u poticanje konkurentnog gospodarstva i razvoj ljudskih resursa. U 2017. godini, Istarska županija ulaže više od 4 milijuna za povećanje konkurentnosti gospodarstva Istre kroz potpore za razvoj poduzetničke infrastrukture, nabavu nove opreme, certificiranje kvalitete istarskih proizvoda i usluga, razvoj i promociju inovacija, samozapošljavanje, edukaciju za poduzetništvo, sufinanciranje kamata za

 • poduzetničke kredite i slično. Od samog početka mog mandata jedan od prioriteta je jako istarsko gospodarstvo. U protekle tri godine smo aktivno radili na njegovom osnaživanju što je rezultiralo rastom izvoza, investicija, povećanju broja poslovnih subjekata i rastu poslovne dobiti, rastu broja noćenja i smanjenju stope nezaposlenosti. Dosadašnje provedene mjere poticanja istarskog gospodarstva pokazale su odlične rezultate. Nezaposlenost je sredinom 2016. godine bila manja za čak 43,3% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine i dvostruko manja od hrvatskog prosjeka. Prema podacima Eurostata, u posljednje tri godine nezaposlenost mladih u Istarskoj županiji smanjena je za 50 posto. Od velike važnosti su nam i daljnja ulaganja u turizam, najkonkurentniju granu našeg gospodarstva. Cilj nam je razvoj dodatnih sadržaja i osmišljavanje novih projekata koji će obogatiti našu ponudu, poput oživljavanja i turističke valorizacije Limskog kanala po načelima održivog turizma. U nadolazećem razdoblju nastavljamo kako s mjerama pomoći istarskom gospodarstvu, tako i s brojnim razvojnim projektima i programima u školstvu i zdravstvu te drugim područjima u našoj nadležnosti. Međutim, Proračunom za 2017. godinu najviše sredstava ulažemo u podizanje kvalitete života kroz ulaganje u zdravstvo te u poboljšanje uvjeta života osoba treće životne dobi. U tom pogledu, jedan od naših prioriteta je nastavak projekta uređenja i dogradnje domova za starije osobe za koje je u 2016. godini osiguran kredit u visini od 22 milijuna kuna. Projekt predviđa: dogradnju Doma "Domenico Pergolis" u Rovinju čime će se proširiti smještajni kapacitet s postojećih 118 stalnih korisnika na 155 stalnih korisnika, uz još 24 privremena korisnika dnevnog centra; ulaganje u energetsku učinkovitost Doma "Afredo Štiglić" u Puli, te izradu projektne dokumentacije za nadogradnju istog; dovršenje projektne dokumentacije i dogradnju Doma u Raši te izradu dokumentacije i osiguranja učešća za projekt energetske učinkovitosti Doma u Novigradu. Napomenuo bih i da izdvajamo 900.000 kn za pripremu i provedbu više manjih projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljnih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, osobe s invaliditetom). Na području obrazovanja Istarska županija ulaže 5.269.803,00 kn u energetsku obnovu zgrade Srednje škole Mate Blažine Labin i 1.800.000,00 kn za izmjenu derutne stolarije i sanaciju krova Osnovne škole Mate Balote Buje. Proračunom je predviđeno i dodatnih 2,5 milijuna kuna za razne manje infrastrukturne zahvate u osnovnim i srednjim školama diljem Istre, a sve kako bi našim učenicima i njihovim učiteljima osigurali što bolje uvjete učenja i rada. Također, od sljedeće godine počet će se primjenjivati novoizrađena Strategija obrazovanja Istarske županije, dokument značajan za planiranje buduće obrazovne politike u županiji.

 • Nakon izgradnje Sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina Valtura, nastavljamo s ovim iznimno značajnim projektom za istarsku poljoprivredu. U 2017. godini su tako osigurana sredstva za početak izgradnje Sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka, koji se planira realizirati u suradnji s Hrvatskim vodama. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 106 milijuna kuna. Od ostalih projekata za koja Istarska županija izdvaja financijska sredstva spomenuo bih projekt Pomoćnika u nastavi te implementaciju Zavičajne nastave u vrtiće i škole. Polučeni velikim uspjehom i interesom za Zavičajnu nastavu, u 2017. godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje nas nastavak radova na izgradnji nove Opće bolnice, u Puli, projekt budućnosti istarskog zdravstva, za koju ćemo u 2017. godini izdvojiti 3.867.000,00 kn za otplatu kamata, kao i puštanje u rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Jedna od novina, koja nas očekuje u 2017. godini je i izrada Registra imovine Istarske županije, koji će nam omogućiti kvalitetnije upravljanje županijskom imovinom. U 2017. godini očekuje nas implementacija projekta e-uprava, kojim ćemo osigurati značajniju racionalizaciju troškova poslovanja, a istovremeno ponuditi i znatno kvalitetniju, učinkovitiju i djelotvorniju uslugu korisnicima. Također, uvođenjem e-uprave se osigurava otvorenost i transparentnost cjelokupnog sustava jer građanin u bilo kojem trenutku može imati uvid u kojoj se fazi nalazi njegov predmet. U 2017. godini želja nam je nastaviti i sa svim onim drugim, financijski manje izdašnim, ali ne i zato manje važnim projektima i programima čiji je cilj unaprijediti cjelokupni životni standard naših građana. U pripremi su, također, i brojni projekti koje ćemo kandidirati na Strukturne fondove. Među njima izdvojio bih one na području kulture poput revitalizacije ruralne Istre kroz projekte „Revitas III“ i „Put Kaštela“. Ovim potonjim želi se izgraditi Kuća kaštela u Momjanu, po uzoru na Kuću fresaka u Draguću, te umrežiti istarske kaštele. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom, pripremamo projekt očuvanja romanskih i slavenskih dijalekata. Iako svjesni da nas i u godini pred nama očekuje mnogo izazova, a vrlo vjerojatno i novi udari na naš proračun, želja nam je ostvariti planirano. Do sada smo pokazali da u Istri dobro radimo i da pomno promišljen i sustavan rad donosi konkretne rezultate. Prema mnogim istraživanjima i statistikama, brojni istarski gradovi

 • ocijenjeni su među najboljima za život i poslovanje. Istra je turistički rekorder u Hrvatskoj, rekorder po udjelu malih poduzeća i godišnjoj dobiti poduzetnika. Zajedničkim zalaganjem Županije, istarskih gradova i općina, javnog i privatnog sektora i u 2017. godini usmjeravat ćemo naše znanje, resurse i snagu u daljnji razvoj Istre. Želimo i dalje biti regija primjer drugima te lokomotiva razvoja u Hrvatskoj. Proračun za 2017. godinu stabilan je, osigurava odgovorno poslovanje županijske uprave, brzo i kvalitetno rješavanje zadataka, dostupnost informacija, te otvorenost i transparentnost rada. Istovremeno, zadržavamo visoku razinu i kvalitetu svih usluga koje Županija pruža svojim građanima.

 • Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donosi

  PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

  I OPĆI DIO

  Članak 1.

  Proračun Istarske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

  SAŽETAK

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  OPIS PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

  2018 PROJEKCIJA

  2019

  6 PRIHODI POSLOVANJA 868.526.167,82 916.686.717,91 906.667.068,90

  7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

  627.238,24 1.528.883,24 1.258.883,24

  UKUPNO PRIHODI 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

  3 RASHODI POSLOVANJA 765.897.441,25 755.382.462,73 765.090.584,74

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

  420.867.193,95 139.776.062,62 91.759.235,60

  UKUPNO RASHODI 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

  Razlika - 317.611.229,14 23.057.075,80 51.076.131,80

  Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 8.874.343,94 2.610.500,00 1.933.000,00

  B. RAČUN FINANCIRANJA

  OPIS PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

  2018 PROJEKCIJA

  2019

  8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

  351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

  NETO FINANCIRANJE 308.736.885,20 - 25.667.575,80 - 53.009.131,80

  Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje

  - 0,00 0,00 0,00

 • REKAPITULACIJA

  OPIS PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

  2018 PROJEKCIJA

  2019

  UKUPNI PRIHODI 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

  VIŠAK PRETHODNIH GODINA 8.874.343,94 2.610.500,00 1.933.000,00

  PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

  351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

  UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 1.230.000.000,00 941.370.101,15 921.994.952,14

  UKUPNI RASHODI 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

  43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

  UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA 1.230.000.000,00 941.370.101,15 921.994.952,14

  Članak 2.

  Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

 • OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKAPROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  6 PRIHODI POSLOVANJA 271.033.256,58 810.079.864,87 58.446.302,95 868.526.167,82 916.686.717,91 906.667.068,90

  61 PRIHODI OD POREZA 130.924.065,23 136.970.000,00 - 30.000,00 136.940.000,00 138.506.000,00 141.163.500,00

  611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 116.110.078,58 124.070.000,00 70.000,00 124.140.000,00 0,00 0,00

  613 POREZI NA IMOVINU 1.181.866,81 600.000,00 - 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

  614 POREZI NA ROBU I USLUGE 13.632.119,84 12.300.000,00 200.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

  63 110.840.521,29 149.758.069,20 18.001.129,19 167.759.198,39 182.623.674,94 204.188.819,93

  632 12.603.967,31 20.743.934,03 - 3.496.347,80 17.247.586,23 0,00 0,00

  633 15.298.029,59 19.888.690,28 3.400.222,67 23.288.912,95 0,00 0,00

  634 11.223.079,71 12.332.964,68 2.942.612,42 15.275.577,10 0,00 0,00

  635 56.843.236,17 56.975.784,00 0,00 56.975.784,00 0,00 0,00

  636 13.139.458,72 32.752.236,24 3.736.040,00 36.488.276,24 0,00 0,00

  638 1.732.749,79 7.064.459,97 11.418.601,90 18.483.061,87 0,00 0,00

  64 PRIHODI OD IMOVINE 22.196.074,50 22.169.327,59 - 2.000.859,59 20.168.468,00 20.848.215,00 21.627.000,00

  641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.393.124,59 1.300.006,00 - 786.006,00 514.000,00 0,00 0,00

  642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.972.592,90 18.661.321,59 - 1.176.853,59 17.484.468,00 0,00 0,00

  643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 1.830.357,01 2.208.000,00 - 38.000,00 2.170.000,00 0,00 0,00

  65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 4.095.186,84 198.889.596,66 10.725.265,60 209.614.862,26 228.088.059,26 188.011.184,26

  651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 4.044.766,84 4.452.000,00 0,00 4.452.000,00 0,00 0,00

  652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 50.420,00 194.437.596,66 10.725.265,60 205.162.862,26 0,00 0,00

  66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 2.702.523,58 301.558.877,80 32.206.308,77 333.765.186,57 346.374.768,71 351.430.564,71

  661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.482.523,58 299.021.351,43 28.605.647,72 327.626.999,15 0,00 0,00

  663 1.220.000,00 2.537.526,37 3.600.661,05 6.138.187,42 0,00 0,00

  68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 274.885,14 733.993,62 - 455.541,02 278.452,60 246.000,00 246.000,00

  681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

  683 OSTALI PRIHODI 274.885,14 723.993,62 - 455.541,02 268.452,60 0,00 0,00

  7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 361.902,38 1.351.889,53 - 724.651,29 627.238,24 1.528.883,24 1.258.883,24

  71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 330.742,38 290.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

  711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 330.742,38 290.000,00 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00

  72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 31.160,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

  721 0,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 0,00 0,00

  723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 31.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  SVEUKUPNO 271.395.158,96 811.431.754,40 57.721.651,66 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

  ISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

 • IZVORI FINANCIRANJA OSTVARENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLANPROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  1 198.926.852,88 206.002.783,62 - 84.305.331,02 121.697.452,60 123.231.000,00 125.888.500,00

  3 Vlastiti prihodi 1.482.523,58 299.021.351,43 28.605.647,72 327.626.999,15 340.585.233,29 346.200.679,29

  4 Prihodi za posebne namjene 16.795.987,02 211.045.918,25 92.214.196,01 303.260.114,26 322.413.058,26 283.114.968,26

  5 53.439.795,48 91.962.285,20 18.341.129,19 110.303.414,39 125.167.890,94 146.733.035,93

  6 Donacije 750.000,00 2.337.526,37 3.600.661,05 5.938.187,42 5.589.535,42 5.029.885,42

  7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 0,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

  UKUPNO 271.395.158,96 811.431.754,40 57.721.651,66 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

  ISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

 • OPIS IZVRŠENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  3 RASHODI POSLOVANJA 223.209.890,56 735.990.957,52 29.906.483,73 765.897.441,25 755.382.462,73 765.090.584,74

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 53.649.948,40 344.053.888,06 13.565.147,56 357.619.035,62 362.791.593,66 365.886.327,96

  311 43.801.305,47 287.177.954,89 11.367.291,53 298.545.246,42 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.375.080,66 6.546.829,38 1.206.292,44 7.753.121,82 0,00 0,00

  313 7.473.562,27 50.329.103,79 991.563,59 51.320.667,38 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 82.908.995,73 273.543.538,94 11.109.008,11 284.652.547,05 282.098.819,75 286.178.318,46

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.170.443,77 16.876.977,54 296.478,91 17.173.456,45 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 23.066.465,76 157.196.648,73 9.295.554,88 166.492.203,61 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 45.251.336,41 85.040.616,81 287.713,87 85.328.330,68 0,00 0,00

  324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 756.422,92 1.589.619,30 - 408.901,28 1.180.718,02 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.664.326,87 12.839.676,56 1.638.161,73 14.477.838,29 0,00 0,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 2.309.474,60 20.949.128,68 16.019.274,27 36.968.402,95 29.377.524,95 32.092.913,95

  342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.639.961,83 18.168.900,00 16.249.228,53 34.418.128,53 0,00 0,00

  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 669.512,77 2.780.228,68 - 229.954,26 2.550.274,42 0,00 0,00

  35 SUBVENCIJE 8.174.872,10 11.472.557,70 - 2.063.549,25 9.409.008,45 8.873.560,00 8.724.060,00

  351 6.787.321,57 9.252.057,70 - 3.048.049,25 6.204.008,45 0,00 0,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 1.387.550,53 2.220.500,00 984.500,00 3.205.000,00 0,00 0,00

  36 13.428.760,80 18.343.555,37 - 7.279.455,56 11.064.099,81 5.144.335,00 4.971.335,00

  361 361.866,84 317.160,13 1.552.661,69 1.869.821,82 0,00 0,00

  362 1.408.351,85 2.646.359,01 - 1.736.165,20 910.193,81 0,00 0,00

  363 7.031.838,75 5.862.137,03 - 2.489.422,27 3.372.714,76 0,00 0,00

  366 516.870,00 2.099.030,00 6.470,00 2.105.500,00 0,00 0,00

  368 4.109.833,36 7.418.869,20 - 4.612.999,78 2.805.869,42 0,00 0,00

  37 27.110.145,48 32.162.220,84 - 185.675,38 31.976.545,46 32.015.307,46 32.055.307,46

  372 27.110.145,48 32.162.220,84 - 185.675,38 31.976.545,46 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 35.627.693,45 35.466.067,93 - 1.258.266,02 34.207.801,91 35.081.321,91 35.182.321,91

  381 22.709.042,02 24.233.366,47 759.995,44 24.993.361,91 0,00 0,00

  382 KAPITALNE DONACIJE 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

  383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 434.193,14 895.223,33 - 802.223,33 93.000,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

 • OPIS IZVRŠENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00

  386 8.464.458,29 5.867.478,13 - 1.316.038,13 4.551.440,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.451.486,41 422.921.206,29 - 2.054.012,34 420.867.193,95 139.776.062,62 91.759.235,60

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 9.392.167,09 19.529.051,35 - 929.590,85 18.599.460,50 8.807.587,00 8.626.587,00

  411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 9.392.167,09 17.529.051,35 - 929.590,85 16.599.460,50 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 27.337.551,45 390.974.937,68 8.852.795,77 399.827.733,45 129.018.475,62 81.182.648,60

  421 13.421.479,24 249.542.138,06 - 27.091.334,93 222.450.803,13 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 9.832.909,17 134.731.008,34 37.213.504,34 171.944.512,68 0,00 0,00

  423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 2.465.017,25 4.364.231,08 - 1.725.000,00 2.639.231,08 0,00 0,00

  424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 26.488,29 480.619,71 - 76.789,64 403.830,07 0,00 0,00

  426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.591.657,50 1.856.940,49 532.416,00 2.389.356,49 0,00 0,00

  45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 2.721.767,87 12.417.217,26 - 9.977.217,26 2.440.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

  451 2.326.764,87 12.151.417,26 - 9.711.417,26 2.440.000,00 0,00 0,00

  452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 395.003,00 265.800,00 - 265.800,00 0,00 0,00 0,00

  SVEUKUPNO 262.661.376,97 1.158.912.163,81 27.852.471,39 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

  IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018PROJEKCIJA

  2019

  1 179.938.056,30 188.476.698,41 - 72.692.684,00 115.784.014,41 113.988.186,71 113.802.308,48

  3 Vlastiti prihodi 2.585.437,42 310.506.817,46 18.681.781,69 329.188.599,15 342.142.233,29 347.777.679,29

  4 Prihodi za posebne namjene 17.952.910,02 219.773.056,39 81.097.789,87 300.870.846,26 318.359.058,26 278.418.468,26

  5 62.184.973,23 83.476.383,41 11.192.605,37 94.668.988,78 106.439.117,49 112.377.084,71

  6 Donacije 0,00 1.593.026,37 2.830.671,99 4.423.698,36 4.075.046,36 3.515.396,36

  7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 0,00 1.087.922,77 - 760.684,53 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

  8 Namjenski primici 0,00 353.998.259,00 - 12.497.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

  UKUPNO 262.661.376,97 1.158.912.163,81 27.852.471,39 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

  ISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

 • OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKAPROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 53.520.033,99 395.928.259,00 - 43.956.009,00 351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

  81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 8.464.088,62 11.100.000,00 - 759.000,00 10.341.000,00 11.488.000,00 12.006.000,00

  812 116.744,33 171.000,00 12.000,00 183.000,00 0,00 0,00

  816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS 8.347.344,29 9.929.000,00 229.000,00 10.158.000,00 0,00 0,00

  818 0,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

  83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

  832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

  84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 44.933.285,43 384.698.259,00 - 43.197.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

  844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS 25.000.000,00 363.698.259,00 - 22.197.009,00 341.501.250,00 0,00 0,00

  847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 55.744.357,52 76.587.836,19 - 33.352.471,39 43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

  51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 9.692.414,08 20.381.052,98 - 5.917.552,98 14.463.500,00 12.080.500,00 12.558.500,00

  516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS 8.942.414,08 18.531.052,98 - 4.167.552,98 14.363.500,00 0,00 0,00

  518 750.000,00 1.850.000,00 - 1.750.000,00 100.000,00 0,00 0,00

  53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 21.266.285,43 21.309.383,21 - 21.309.383,21 0,00 0,00 0,00

  532 21.266.285,43 21.309.383,21 - 21.309.383,21 0,00 0,00 0,00

  54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 24.785.658,01 34.897.400,00 - 6.125.535,20 28.771.864,80 34.131.075,80 52.586.631,80

  544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS 22.985.658,01 33.097.400,00 - 10.017.500,00 23.079.900,00 0,00 0,00

  547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.800.000,00 1.800.000,00 3.891.964,80 5.691.964,80 0,00 0,00

  SVEUKUPNO - 2.224.323,53 319.340.422,81 - 10.603.537,61 308.736.885,20 - 25.667.575,80 - 53.009.131,80

  ISTARSKA ŽUPANIJA

 • IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI OSTVARENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLANPROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  1 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

  4 Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 10.341.000,00 10.341.000,00 11.488.000,00 12.006.000,00

  8 Namjenski primici 0,00 353.998.259,00 - 12.497.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

  UKUPNO 122.659,94 354.128.259,00 - 2.156.009,00 351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

  IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018PROJEKCIJA

  2019

  1 2.239.591,69 862.383,21 - 309.383,21 553.000,00 5.708.333,00 8.856.111,50

  3 Vlastiti prihodi 0,00 32.400,00 6.000,00 38.400,00 13.000,00 13.000,00

  4 Prihodi za posebne namjene 0,00 100.000,00 23.633.500,00 23.733.500,00 21.320.500,00 21.828.500,00

  5 15.040.104,12 25.042.000,00 - 7.646.024,26 17.395.975,74 17.655.253,74 32.933.031,24

  6 Donacije 0,00 0,00 1.514.489,06 1.514.489,06 1.514.489,06 1.514.489,06

  UKUPNO 17.279.695,81 26.036.783,21 17.198.581,59 43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

  ISTARSKA ŽUPANIJA

 • II POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

  Članak 3.

  Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 1.230.000.000,00 kn, te projekcije za 2018. godinu u iznosu 941.370.101,75 kn i za 2019. godinu u iznosu 921.994.952,14 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  00101 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

  1000 Javna uprava i administracija 2.762.689,91 2.585.920,00 - 54.772,00 2.531.148,00 2.632.000,00 2.653.500,00

  Funkcija 0131

  A100001 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

  311 2.116.631,96 1.950.000,00 30.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00

  313 364.171,87 337.350,00 3.210,00 340.560,00 0,00 0,00

  Funkcija 0131

  A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 163.660,54 178.570,00 - 17.982,00 160.588,00 162.000,00 163.500,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 163.660,54 178.570,00 - 17.982,00 160.588,00 162.000,00 163.500,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 147.218,08 155.570,00 - 17.982,00 137.588,00 139.000,00 140.500,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 132.485,35 140.000,00 - 16.000,00 124.000,00 0,00 0,00

  313 14.732,73 15.570,00 - 1.982,00 13.588,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 16.442,46 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.442,46 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100003 Troškovi upravnog tijela 118.225,54 120.000,00 - 70.000,00 50.000,00 130.000,00 130.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 118.225,54 120.000,00 - 70.000,00 50.000,00 130.000,00 130.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 118.225,54 120.000,00 - 70.000,00 50.000,00 130.000,00 130.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 108.306,38 110.000,00 - 70.000,00 40.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.919,16 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

  1004 2.320.062,45 2.399.000,00 2.807.000,00 5.206.000,00 2.346.000,00 2.346.000,00

  Funkcija 0111

  A100401 Skupština Istarske županije 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 107.666,08 110.000,00 - 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

  324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

  31.578,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.475.416,30 1.470.000,00 - 100.000,00 1.370.000,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJA

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  Funkcija 0840

  A100402 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

  38 OSTALI RASHODI 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

  381 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0840

  A100403 Savjet mladih IŽ 3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

  3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0131

  A100404 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0840

  A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0111

  T100406 Lokalni izbori 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 862.000,00 862.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.533.000,00 1.533.000,00 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

  381 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

  1006 Ulaganje u zgrade 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  ISTARSKA ŽUPANIJA

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  A100601 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

  0,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  39.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 39.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  SVEUKUPNO 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

  IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018PROJEKCIJA

  2019

  11 Nenamjenski prihodi i primici 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

  UKUPNO 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

  ISTARSKA ŽUPANIJA

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I 22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00

  1000 Javna uprava i administracija 8.391.022,56 9.115.380,00 646.080,00 9.761.460,00 9.686.000,00 9.716.000,00

  Funkcija 0131

  A100001 7.149.354,60 7.213.360,00 521.840,00 7.735.200,00 7.775.000,00 7.800.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 7.149.354,60 7.213.360,00 521.840,00 7.735.200,00 7.775.000,00 7.800.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.149.354,60 7.213.360,00 521.840,00 7.735.200,00 7.775.000,00 7.800.000,00

  311 6.100.132,00 6.149.500,00 450.500,00 6.600.000,00 0,00 0,00

  313 1.049.222,60 1.063.860,00 71.340,00 1.135.200,00 0,00 0,00

  Funkcija 0131

  A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 906.387,15 1.207.020,00 34.240,00 1.241.260,00 1.246.000,00 1.251.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 906.387,15 1.207.020,00 34.240,00 1.241.260,00 1.246.000,00 1.251.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 750.230,90 1.047.020,00 - 35.760,00 1.011.260,00 1.016.000,00 1.021.000,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 671.004,70 919.000,00 - 29.000,00 890.000,00 0,00 0,00

  313 79.226,20 128.020,00 - 6.760,00 121.260,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 156.156,25 160.000,00 70.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 156.156,25 160.000,00 70.000,00 230.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100003 Troškovi upravnog tijela 46.053,46 60.000,00 - 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 46.053,46 60.000,00 - 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 46.053,46 60.000,00 - 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.508,45 13.000,00 2.000,00 15.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 35.545,01 47.000,00 - 42.000,00 5.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100005 Dodatni troškovi legalizacije 289.227,35 635.000,00 130.000,00 765.000,00 645.000,00 645.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 264.227,35 624.000,00 21.000,00 645.000,00 620.000,00 620.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 264.227,35 624.000,00 21.000,00 645.000,00 620.000,00 620.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 264.227,35 304.000,00 141.000,00 445.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 320.000,00 - 120.000,00 200.000,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 25.000,00 25.000,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 25.000,00 25.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  422 POSTROJENJA I OPREMA 25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 0,00 0,00

  1002 9.831.187,39 10.871.067,78 - 636.741,82 10.234.325,96 10.500.000,00 10.600.000,00

  Funkcija 0133

  A100201 9.831.187,39 10.841.067,78 - 606.741,82 10.234.325,96 10.500.000,00 10.600.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 9.769.005,58 10.751.067,78 - 606.741,82 10.144.325,96 10.400.000,00 10.500.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 9.769.005,58 10.751.067,78 - 606.741,82 10.144.325,96 10.400.000,00 10.500.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 102.611,48 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.100.741,15 2.260.000,00 0,00 2.260.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 6.299.448,06 6.955.000,00 - 390.000,00 6.565.000,00 0,00 0,00

  324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

  396.290,80 380.000,00 - 290.000,00 90.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 869.914,09 1.036.067,78 73.258,18 1.109.325,96 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100202 Održavanje programa ISO 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

  1003 3.572.224,68 4.705.900,00 661.100,00 5.367.000,00 4.900.000,00 5.050.000,00

  Funkcija 0133

  A100301 1.591.799,97 1.708.000,00 182.000,00 1.890.000,00 2.050.000,00 2.200.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.591.799,97 1.708.000,00 182.000,00 1.890.000,00 2.050.000,00 2.200.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 1.591.799,97 1.708.000,00 182.000,00 1.890.000,00 2.050.000,00 2.200.000,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 45.762,90 50.000,00 15.000,00 65.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 1.546.037,07 1.658.000,00 167.000,00 1.825.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100302 1.980.424,71 2.997.900,00 479.100,00 3.477.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.980.424,71 2.997.900,00 479.100,00 3.477.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

  293.950,92 1.089.500,00 - 354.500,00 735.000,00 750.000,00 750.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 293.950,92 1.089.500,00 - 354.500,00 735.000,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  1.686.473,79 1.908.400,00 833.600,00 2.742.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 267.826,29 295.000,00 420.000,00 715.000,00 0,00 0,00

  426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.418.647,50 1.613.400,00 413.600,00 2.027.000,00 0,00 0,00

  1007 Promocija istarskog identiteta 200.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

  Funkcija 0133

  A100702 Županijsko znakovlje 200.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2001 Civilno društvo 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

  Funkcija 0840

  A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

  38 OSTALI RASHODI 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

  381 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 0,00 0,00

  SVEUKUPNO 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

  22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00

  IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018PROJEKCIJA

  2019

  11 Nenamjenski prihodi i primici 14.905.852,68 17.393.987,78 53.598,18 17.447.585,96 17.216.000,00 17.471.000,00

  46 7.438.581,95 7.848.360,00 651.840,00 8.500.200,00 8.420.000,00 8.445.000,00

  UKUPNO 22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  00301 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00

  1000 Javna uprava i administracija 3.403.265,53 3.611.590,00 - 118.990,00 3.492.600,00 3.521.000,00 3.549.000,00

  Funkcija 0131

  A100001 3.030.132,53 3.193.910,00 - 88.110,00 3.105.800,00 3.130.000,00 3.155.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 3.030.132,53 3.193.910,00 - 88.110,00 3.105.800,00 3.130.000,00 3.155.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.030.132,53 3.193.910,00 - 88.110,00 3.105.800,00 3.130.000,00 3.155.000,00

  311 2.585.437,42 2.723.000,00 - 73.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00

  313 444.695,11 470.910,00 - 15.110,00 455.800,00 0,00 0,00

  Funkcija 0131

  A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 366.193,12 407.680,00 - 30.880,00 376.800,00 381.000,00 384.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 366.193,12 407.680,00 - 30.880,00 376.800,00 381.000,00 384.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 262.472,35 297.680,00 - 38.880,00 258.800,00 261.000,00 264.000,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 237.281,56 270.000,00 - 37.000,00 233.000,00 0,00 0,00

  313 25.190,79 27.680,00 - 1.880,00 25.800,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 103.720,77 110.000,00 8.000,00 118.000,00 120.000,00 120.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 103.720,77 110.000,00 8.000,00 118.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100003 Troškovi upravnog tijela 6.939,88 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 6.939,88 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 6.939,88 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.989,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.950,88 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

  3001 Financijski i fiskalni poslovi 15.489.039,98 26.600.000,00 - 10.280.000,00 16.320.000,00 2.100.000,00 3.765.000,00

  Funkcija 0112

  A300101 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 750.000,00 750.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 750.000,00 750.000,00

  38 OSTALI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 750.000,00 750.000,00

  385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0112

  A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 315.000,00 320.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJA

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  3 RASHODI POSLOVANJA 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 315.000,00 320.000,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 315.000,00 320.000,00

  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0113

  T300103 15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

  54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

  15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

  544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

  15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0112

  T300104 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

  342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

  Funkcija

  T300106 Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 1.035.000,00 2.695.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 485.000,00 495.000,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 485.000,00 495.000,00

  342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 2.200.000,00

  54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

  0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 2.200.000,00

  3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru 25.000,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

  Funkcija 0150

  A300201 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  381 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0112

  A300202 Priprema za Riznicu Istarske županije 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJA

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 59.500,00 59.500,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 10.000,00 13.000,00 0,00 0,00

  SVEUKUPNO 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00

  IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018PROJEKCIJA

  2019

  11 Nenamjenski prihodi i primici 1.331.868,09 2.519.090,00 - 256.490,00 2.262.600,00 3.201.000,00 4.974.000,00

  31 Naknada za rad odsjeka za poreze 2.585.437,42 2.723.000,00 - 73.000,00 2.650.000,00 2.670.000,00 2.690.000,00

  51 Europska unija 15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

  UKUPNO 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJA

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 33.053.668,92 43.115.018,80 - 21.207.569,47 21.907.449,33 16.344.093,33 16.356.093,33

  1000 Javna uprava i administracija 1.581.753,29 1.987.665,00 283.191,00 2.270.856,00 2.285.000,00 2.297.000,00

  Funkcija 0131

  A100001 1.420.813,08 1.806.420,00 268.020,00 2.074.440,00 2.085.000,00 2.095.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.420.813,08 1.806.420,00 268.020,00 2.074.440,00 2.085.000,00 2.095.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.420.813,08 1.806.420,00 268.020,00 2.074.440,00 2.085.000,00 2.095.000,00

  311 1.212.144,79 1.540.000,00 230.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00

  313 208.668,29 266.420,00 38.020,00 304.440,00 0,00 0,00

  Funkcija 0131

  A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 145.415,21 161.245,00 15.171,00 176.416,00 180.000,00 182.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 145.415,21 161.245,00 15.171,00 176.416,00 180.000,00 182.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 130.022,38 121.245,00 20.171,00 141.416,00 145.000,00 147.000,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 117.823,75 110.000,00 18.000,00 128.000,00 0,00 0,00

  313 12.198,63 11.245,00 2.171,00 13.416,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 15.392,83 40.000,00 - 5.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.392,83 40.000,00 - 5.000,00 35.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100003 Troškovi upravnog tijela 15.525,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 15.525,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 15.525,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.637,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.888,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

  1101 Prevencija u zaštiti okoliša 269.337,84 111.000,00 144.000,00 255.000,00 150.000,00 150.000,00

  Funkcija 0560

  A110101 269.337,84 111.000,00 144.000,00 255.000,00 150.000,00 150.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 129.212,84 111.000,00 144.000,00 255.000,00 150.000,00 150.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 49.212,84 16.000,00 139.000,00 155.000,00 50.000,00 50.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 49.212,84 16.000,00 139.000,00 155.000,00 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 80.000,00 95.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

  381 80.000,00 95.000,00 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 140.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

  140.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 140.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1103 Gospodarenje otpadom 20.766.285,43 21.200.000,00 - 15.205.906,67 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33

  Funkcija 0510

  A110301 Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun 833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  532U JS

  833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0510

  A110302 Izgradnja ŽCGO Kaštijun 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

  53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

  532U JS

  19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0510

  T110303 Senzibiliziranje javnosti za Kaštijun 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

  53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

  532U JS

  0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0510

  T110304 Otplata kredita za Kaštijun 0,00 0,00 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53

  34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53

  342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80

  54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

  0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80

  547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI

  0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  1201 Protupožarna zaštita 1.817.662,50 1.720.000,00 80.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

  Funkcija 0320

  A120101 Vatrogasna zajednica IŽ 1.517.662,50 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.465.250,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 15.250,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.750,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

  381 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 52.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  52.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 52.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0320

  A120102 Hitne intervencije u vatrogastvu 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

  38 OSTALI RASHODI 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

  381 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 0,00 0,00

  1301 Pomorsko dobro 5.056.631,16 8.652.238,24 - 1.179.738,24 7.472.500,00 6.000.000,00 6.000.000,00

  Funkcija 0452

  A130101 Održavanje pomorskog dobra 1.036.631,16 2.902.238,24 - 1.279.738,24 1.622.500,00 1.150.000,00 1.150.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.036.631,16 2.852.238,24 - 1.279.738,24 1.572.500,00 1.100.000,00 1.100.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 655.839,43 1.267.020,00 - 190.000,00 1.077.020,00 550.000,00 550.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 428.110,93 867.020,00 60.000,00 927.020,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 227.728,50 400.000,00 - 250.000,00 150.000,00 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 380.791,73 1.585.218,24 - 1.089.738,24 495.480,00 550.000,00 550.000,00

  381 380.791,73 1.585.218,24 - 1.089.738,24 495.480,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

  0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0452

  K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  3 RASHODI POSLOVANJA 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

  38 OSTALI RASHODI 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

  382 KAPITALNE DONACIJE 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0452

  K130103 Terapeutska plaža 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

  0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0452

  K130104 0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

  36DRŽAVE

  0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

  363 0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

  1302 Cestovni promet 92.291,90 117.000,00 - 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

  Funkcija

  A130201 Ceste i cestovni promet 92.291,90 117.000,00 - 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 92.291,90 117.000,00 - 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 2.291,90 27.000,00 - 12.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 2.291,90 27.000,00 - 12.000,00 15.000,00 0,00 0,00

  36DRŽAVE

  90.000,00 90.000,00 10.000,00 100.000,00 85.000,00 85.000,00

  363 90.000,00 90.000,00 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

  1402 334.330,12 4.276.000,00 - 276.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0620

  A140202 Regija bez barijera 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

  381 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0620

  K140204 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

  244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0610

  T140205 Azil za napuštene životinje 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

  36DRŽAVE

  0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

  363 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0453

  T140206 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  532U JS

  0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  3801 Regionalni razvojni projekti 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0474

  K380101 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

  36DRŽAVE

  1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

  363 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

  9003 HAZADR 261.162,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0560

  T900301 Provedba projekta HAZADR 261.162,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 261.162,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 77.979,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  311 65.895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  313 11.334,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 183.182,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.550,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 93.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  323 RASHODI ZA USLUGE 36.681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

  13.422,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 26.880,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  9042 DRINKADRIA 344.729,96 641.950,50 - 641.950,50 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0510

  T904201 Provedba projekta DRINKADRIA 344.729,96 641.950,50 - 641.950,50 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 344.729,96 641.950,50 - 641.950,50 0,00 0,00 0,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 258.313,48 172.385,50 - 172.385,50 0,00 0,00 0,00

  311 212.549,59 141.198,56 - 141.198,56 0,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.205,36 5.500,00 - 5.500,00 0,00 0,00 0,00

  313 36.558,53 25.686,94 - 25.686,94 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 86.416,48 469.565,00 - 469.565,00 0,00 0,00 0,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 46.417,52 40.500,00 - 40.500,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 25.856,50 418.655,00 - 418.655,00 0,00 0,00 0,00

  324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

  7.778,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.363,57 10.410,00 - 10.410,00 0,00 0,00 0,00

  9043 ŽIVO! 779.484,42 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0510

  T904301 Provedba projekta ŽIVO! - IŽ 779.484,42 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 265.705,27 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 134.936,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  311 114.323,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 949,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  313 19.663,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 130.768,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.202,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 17.770,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 87.896,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  36DRŽAVE

  0,00 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  362 0,00 1.708.465,20 - 1.708.465,20 0,00 0,00 0,00

  368 0,00 957.699,86 - 957.699,86 0,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 513.779,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  513.779,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  421 244.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 269.359,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" 2.500.449,10 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

  42483 Javna ustanova Natura Histrica 2.500.449,10 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

  1102 1.757.500,00 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

  Funkcija 0540

  A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica 1.407.500,00 1.407.500,00 160.000,00 1.567.500,00 1.626.715,00 1.687.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.407.500,00 1.395.500,00 151.000,00 1.546.500,00 1.605.715,00 1.666.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 885.678,99 918.180,00 230.120,00 1.148.300,00 1.205.715,00 1.266.000,00

  311 738.668,89 767.550,00 185.450,00 953.000,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.950,00 18.600,00 12.700,00 31.300,00 0,00 0,00

  313 127.060,10 132.030,00 31.970,00 164.000,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 518.564,24 473.720,00 - 79.520,00 394.200,00 395.000,00 395.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 56.157,98 48.200,00 - 8.000,00 40.200,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 123.056,89 134.000,00 - 6.500,00 127.500,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 269.596,80 222.520,00 - 69.020,00 153.500,00 0,00 0,00

  324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

  9.717,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 60.035,02 69.000,00 4.000,00 73.000,00 0,00 0,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 3.256,77 3.600,00 400,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.256,77 3.600,00 400,00 4.000,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 12.000,00 9.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  0,00 12.000,00 9.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 4.000,00 9.000,00 13.000,00 0,00 0,00

  426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0540

  A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud" 150.000,00 100.000,00 70.000,00 170.000,00 100.000,00 100.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  3 RASHODI POSLOVANJA 117.375,00 100.000,00 70.000,00 170.000,00 100.000,00 100.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 81.914,13 100.000,00 16.000,00 116.000,00 100.000,00 100.000,00

  311 67.759,51 85.320,00 100,00 85.420,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 0,00 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00

  313 11.654,62 14.680,00 0,00 14.680,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 35.460,87 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 15.137,06 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 18.877,40 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.446,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 32.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  32.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 32.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0540

  A110203 Park šuma "Šijana i Busoler" 200.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 196.387,50 215.000,00 - 20.000,00 195.000,00 178.500,00 178.500,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 113.000,30 139.400,00 0,00 139.400,00 138.600,00 138.600,00

  311 94.283,56 109.680,00 0,00 109.680,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00

  313 16.216,74 23.920,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 83.387,20 75.600,00 - 20.000,00 55.600,00 39.900,00 39.900,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.200,00 12.900,00 3.200,00 16.100,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.523,90 25.000,00 - 3.000,00 22.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 67.663,30 37.700,00 - 20.200,00 17.500,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 36.500,00 36.500,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 36.500,00 36.500,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0540

  A110204 0,00 565.000,00 - 125.000,00 440.000,00 235.000,00 235.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 500.600,00 - 107.000,00 393.600,00 234.000,00 234.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 282.500,00 - 11.200,00 271.300,00 130.820,00 130.820,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  311 0,00 231.575,00 - 6.075,00 225.500,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

  313 0,00 43.925,00 - 5.125,00 38.800,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 212.100,00 - 96.100,00 116.000,00 102.680,00 102.680,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 7.200,00 1.800,00 9.000,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 38.000,00 - 11.000,00 27.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 136.400,00 - 70.900,00 65.500,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.500,00 - 16.000,00 14.500,00 0,00 0,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 6.000,00 300,00 6.300,00 500,00 500,00

  342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 300,00 800,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 37.000,00 - 18.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  0,00 37.000,00 - 18.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00

  421 0,00 20.000,00 - 4.000,00 16.000,00 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 17.000,00 - 14.000,00 3.000,00 0,00 0,00

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00

  54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

  0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00

  544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

  0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00

  Funkcija 0540

  A110205 0,00 41.700,00 - 19.700,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 41.700,00 - 19.700,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 41.500,00 - 19.500,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 12.000,00 - 5.000,00 7.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 29.500,00 - 16.500,00 13.000,00 0,00 0,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 200,00 - 200,00 0,00 0,00 0,00

  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 200,00 - 200,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0540

  A110206 VISITOR PARK LIM 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

  9043 ŽIVO! 503.491,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0550

  T904303 Provedba projekta - ŽIVO! - Natura Histica 503.491,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 263.291,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.995,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  311 93.079,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  313 16.916,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 153.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.272,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 38.360,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 112.662,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 240.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  240.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 240.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  9044 GREEN4GREY 239.457,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0550

  T904403 Provedba projekta GREEN4GREY - Natura Histica 239.457,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 133.176,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 46.764,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  311 38.834,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  313 6.679,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 86.412,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 50.152,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 19.413,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 106.280,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  106.280,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  422 POSTROJENJA I OPREMA 106.280,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  00403 2.363.866,96 2.322.460,41 - 265.701,21 2.056.759,20 1.980.000,00 1.980.000,00

  43505 2.363.866,96 2.322.460,41 - 265.701,21 2.056.759,20 1.980.000,00 1.980.000,00

  1401 Prostorno planiranje 1.873.852,31 1.978.500,00 0,00 1.978.500,00 1.980.000,00 1.980.000,00

  Funkcija 0620

  A140101 1.733.845,50 1.836.000,00 0,00 1.836.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.733.845,50 1.836.000,00 0,00 1.836.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.418.983,60 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00

  311 1.176.796,33 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 39.664,95 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00

  313 202.522,32 209.000,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 311.084,44 380.900,00 0,00 380.900,00 380.900,00 380.900,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42.791,78 74.400,00 0,00 74.400,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 47.857,93 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 193.453,68 213.000,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 26.981,05 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 3.777,46 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.777,46 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00

  Funkcija 0620

  K140102 13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0620

  K140103 126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 137.000,00 137.000,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 137.000,00 137.000,00

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

  126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 137.000,00 137.000,00

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00

  9056 PUT (UP) ISTRE 490.014,65 343.960,41 - 265.701,21 78.259,20 0,00 0,00

  Funkcija 0620

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  T905601 490.014,65 343.960,41 - 265.701,21 78.259,20 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 435.844,65 343.960,41 - 265.701,21 78.259,20 0,00 0,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 67.296,85 11.541,13 - 11.541,13 0,00 0,00 0,00

  311 56.012,65 9.847,37 - 9.847,37 0,00 0,00 0,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  313 9.634,20 1.693,76 - 1.693,76 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 368.547,80 332.240,02 - 332.240,02 0,00 0,00 0,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.164,41 6.198,86 - 6.198,86 0,00 0,00 0,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.303,30 4.302,39 - 4.302,39 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 351.080,09 312.397,87 - 312.397,87 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.340,90 - 9.340,90 0,00 0,00 0,00

  34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 179,26 - 179,26 0,00 0,00 0,00

  343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 179,26 - 179,26 0,00 0,00 0,00

  36DRŽAVE

  0,00 0,00 78.259,20 78.259,20 0,00 0,00

  368 0,00 0,00 78.259,20 78.259,20 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 54.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  54.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 14.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 39.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  SVEUKUPNO 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 37.917.984,98 47.766.679,21 - 21.287.970,68 26.478.708,53 20.520.808,33 20.593.093,33

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018PROJEKCIJA

  2019

  11 Nenamjenski prihodi i primici 6.490.235,34 6.413.165,00 - 1.793.809,00 4.619.356,00 4.530.000,00 4.542.000,00

  32 0,00 606.700,00 - 144.700,00 462.000,00 245.000,00 245.000,00

  41 Pomorsko dobro 8.051.793,66 10.749.738,24 - 839.738,24 9.910.000,00 9.196.715,00 9.257.000,00

  51 Europska unija 2.618.340,43 3.652.075,97 - 3.652.075,97 0,00 0,00 0,00

  52 Ministarstva i državne ustanove 474.330,12 5.030.000,00 78.259,20 5.108.259,20 230.000,00 230.000,00

  54 0,00 0,00 3.661.598,24 3.661.598,24 3.661.598,24 3.661.598,24

  55 350.000,00 315.000,00 70.000,00 385.000,00 325.000,00 325.000,00

  61 Donacije za Istarsku županiju 0,00 0,00 2.332.495,09 2.332.495,09 2.332.495,09 2.332.495,09

  81 Zaduživanje Istarske županije 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 37.917.984,98 47.766.679,21 - 21.287.970,68 26.478.708,53 20.520.808,33 20.593.093,33

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 6.724.990,77 4.289.092,32 2.001.816,45 6.290.908,77 4.422.000,00 4.529.000,00

  1000 Javna uprava i administracija 959.883,53 1.082.484,00 120.712,00 1.203.196,00 1.192.000,00 1.199.000,00

  Funkcija 0131

  A100001 572.897,95 716.910,00 68.330,00 785.240,00 790.000,00 795.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 572.897,95 716.910,00 68.330,00 785.240,00 790.000,00 795.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 572.897,95 716.910,00 68.330,00 785.240,00 790.000,00 795.000,00

  311 488.820,80 611.700,00 58.300,00 670.000,00 0,00 0,00

  313 84.077,15 105.210,00 10.030,00 115.240,00 0,00 0,00

  Funkcija 0131

  A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 27.353,89 73.574,00 - 22.618,00 50.956,00 52.000,00 54.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 27.353,89 73.574,00 - 22.618,00 50.956,00 52.000,00 54.000,00

  31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 24.856,29 69.574,00 - 22.618,00 46.956,00 48.000,00 50.000,00

  312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.004,50 63.000,00 - 20.000,00 43.000,00 0,00 0,00

  313 1.851,79 6.574,00 - 2.618,00 3.956,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 2.497,60 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.497,60 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100003 Troškovi upravnog tijela 251.992,63 192.000,00 85.000,00 277.000,00 200.000,00 200.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 251.992,63 192.000,00 85.000,00 277.000,00 200.000,00 200.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 251.992,63 192.000,00 85.000,00 277.000,00 200.000,00 200.000,00

  321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.285,92 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 229.235,21 155.000,00 80.000,00 235.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.471,50 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0133

  A100004 107.639,06 100.000,00 - 10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 107.639,06 100.000,00 - 10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 107.639,06 100.000,00 - 10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 70.000,00 - 6.000,00 64.000,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 107.639,06 30.000,00 - 4.000,00 26.000,00 0,00 0,00

  3701 Master plan turizma Istre 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  Funkcija 0473

  A370101 Implementacija i izrada novog Masterplana Istre 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  35 SUBVENCIJE 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3702 Selektivni oblici turizma 915.002,65 1.005.000,00 225.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00

  Funkcija 0473

  A370201 Cikloturizam 495.375,00 172.000,00 - 172.000,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 495.375,00 127.000,00 - 127.000,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 275.375,00 27.000,00 - 27.000,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 275.375,00 27.000,00 - 27.000,00 0,00 0,00 0,00

  35 SUBVENCIJE 220.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  220.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00

  42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

  0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00

  422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370202 Gourmet 113.877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 113.877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 113.877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 104.187,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.690,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370204 Agroturizam -ruralni turizam 4.753,56 48.000,00 - 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 4.753,56 48.000,00 - 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 43.000,00 - 13.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 43.000,00 - 13.000,00 30.000,00 0,00 0,00

  35 SUBVENCIJE 4.753,56 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  4.753,56 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  A370205 300.996,25 465.000,00 - 75.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 300.996,25 465.000,00 - 75.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 150.996,25 110.000,00 - 70.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 150.996,25 110.000,00 - 70.000,00 40.000,00 0,00 0,00

  35 SUBVENCIJE 0,00 155.000,00 95.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  0,00 155.000,00 95.000,00 250.000,00 0,00 0,00

  36DRŽAVE

  70.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

  363 70.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 80.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  381 80.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370208 Razvoj kulturnog turizma 0,00 320.000,00 - 110.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 320.000,00 - 110.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

  35 SUBVENCIJE 0,00 270.000,00 - 60.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  0,00 270.000,00 - 60.000,00 210.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370209 Aktivni turizam - Istra outdoor 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

  35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370210 Top manifestacije 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

  35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

  3703 Promidžba Istarske županije 270.000,00 180.000,00 170.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

  Funkcija 0473

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  A370301 Promidžba Istarske županije 270.000,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 270.000,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00

  38 OSTALI RASHODI 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  381 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370302 Udruženo oglašavanje posebnih programa destinacije (Model I-d) 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

  35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

  3704 887.116,83 473.850,00 - 33.850,00 440.000,00 350.000,00 400.000,00

  Funkcija 0473

  A370401 Projekt WI-FI 209.460,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 209.460,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 195.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 195.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  36DRŽAVE

  13.540,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  363 13.540,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370402 Istra Inspirit - razvoj cjelogodišnjeg turizma 469.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 469.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 39.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 39.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  35 SUBVENCIJE 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370403 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 110.000,00 160.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 110.000,00 160.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 110.000,00 160.000,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  323 RASHODI ZA USLUGE 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370404 Plaže 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370405 Privatni smještaj 0,00 265.000,00 - 55.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 265.000,00 - 55.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 65.000,00 - 5.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

  322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 20.000,00 - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 45.000,00 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00

  35 SUBVENCIJE 0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

  352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

  0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370406 Limski kanal 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

  41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

  0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

  412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

  3705 Novi razvojni projekti 2.375.061,88 175.000,00 425.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

  Funkcija 0473

  A370501 Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  T370502 Projekt istarskih plaža 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

 • POZICIJA OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA 2017PROJEKCIJA

  2018PROJEKCIJA

  2019

  Funkcija 0473

  T370503 Projekt razvoja infrastukture malih kampova u Istri 200.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 200.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 200.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 140.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  T370504 Bike park 610.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 610.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 610.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 73.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 537.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  T370505 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  T370506 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 MATERIJALNI RASHODI 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 RASHODI ZA USLUGE 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcija 0473

  A370507 Parenzana - Bike odmorište Triban 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 RASHODI POSLOVANJA 600.000,