of 18 /18
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Narodne Novine 87/08 ,136/12,15/15) i članka 30. Statuta općine Rugvica ( Službeni glasnik općine Rugvica 2/13 i 6/13) Općinsko vijeće općine Rugvica na n na prijedlog načelnika na ___ sjedinici dana __________donijelo je OPĆI DIO PRORAČUN OPĆINE RUGVICA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 74.312.000,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.700.000,00 Rashodi poslovanja 35.669.000,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.413.000,00 RAZLIKA - 28.070.000,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 26.370.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.300.000,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 24.070.000,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - 4.000.000,00 LC Šifra apl. (2018) Stranica 1 od 1 *Obrada LC*

PRORAČUN OPĆINE RUGVICA ZA 2019. GODINU S …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN OPĆINE RUGVICA ZA 2019. GODINU S …

Temeljem lanka 39. Zakona o proraunu (Narodne Novine 87/08 ,136/12,15/15) i lanka 30. Statuta opine Rugvica ( Slubeni glasnik opine Rugvica 2/13 i 6/13) Opinsko vijee opine Rugvica na na prijedlog naelnika na 7.sjednici odranoj 21.12.2017. donijelo jena prijedlog naelnika na ___ sjedinici dana __________donijelo je
OPI DIO
PRORAUN OPINE RUGVICA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.
GODINU
Prihodi poslovanja 74.312.000,00
Rashodi poslovanja 35.669.000,00
RAZLIKA - 28.070.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.300.000,00
NETO ZADUIVANJE/FINANCIRANJE 24.070.000,00
PRETHODNIH GODINA - 4.000.000,00
LC Šifra apl. (2018) Stranica 1 od 1 *Obrada LC*
BROJ
KONTA
6
61
611
613
614
63
633
638
64
641
642
65
651
652
653
7
71
711
3
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
342
343
35
351
352
36
363
366
37
372
38
381
385
4
41
Porezi na imovinu 3.200.000,00
Prihodi poslovanja 74.312.000,00
Prihodi od imovine 1.837.000,00
Porezi na robu i usluge 300.000,00
Pomoi iz inozemstva i od subjekata unutar opeg prorauna 44.225.000,00
Pomoi proraunu iz drugih prorauna 6.625.000,00
Prihodi po posebnim propisima 915.000,00
Komunalni doprinosi i naknade 11.010.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.700.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine 1.720.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada
12.390.000,00
Rashodi za zaposlene 1.877.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.700.000,00
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 8.700.000,00
Rashodi poslovanja 35.669.000,00
Rashodi za usluge 5.010.000,00
Doprinosi na plae 277.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.458.000,00
Financijski rashodi 420.000,00
Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna 256.000,00
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.674.000,00
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 3.674.000,00
Subvencije trgovakim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 145.000,00
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna 356.000,00
Pomoi unutar opeg prorauna 100.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.413.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.400.000,00
Ostali rashodi 7.078.000,00
Tekue donacije 7.028.000,00
Izvanredni rashodi 50.000,00
LC Šifra apl. (2018) Stranica 1 od 2 *Obrada LC*
411
42
421
422
423
424
426
8
81
812
84
842
5
51
512
54
542
Prijevozna sredstva 1.390.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina 3.333.000,00
Graevinski objekti 63.200.000,00
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i
kuanstvima
370.000,00
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima 300.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u
javn
2.000.000,00
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 26.000.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.300.000,00
Izdaci za dane zajmove i depozite 300.000,00
LC Šifra apl. (2018) Stranica 2 od 2 *Obrada LC*
POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 112.182.000,00
program 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavnikih tijela 112.182.000,00
Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predsatvnikih tijela 686.000,00
Aktivnost A100101 Opinsko vijee- Naknada za rad lanova opinskog vijea i
povjerenstava 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00
1001 329 Naknade lanovima predstavnikih tijela i izvršnih tijela 300.000,00
Aktivnost A100102 Financiranje politikih stranaka 130.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 130.000,00
3 Rashodi poslovanja 130.000,00
38 Ostali rashodi 130.000,00
3 Rashodi poslovanja 155.000,00
32 Materijalni rashodi 155.000,00
1018 322 Potrošnja plina - domovi 42.000,00
1019 322 Potrošnja vode - Domovi 13.000,00
1020 329 Sredstva za odravanje domova prema prijedlozima mještana 50.000,00
Aktivnost A100117 Dom Nart Jalševec 41.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 41.000,00
3 Rashodi poslovanja 41.000,00
32 Materijalni rashodi 41.000,00
1022 322 Dom Nart - Rashodi za plin 19.000,00
1023 322 Dom Nart - Rashodi za vodu 5.000,00
1024 329 Dom Nart - izdaci za osiguranje 8.000,00
Aktivnost A100118 Nabave opreme za lanove Opinskog Vijea 60.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00
1203 422 Nabava opreme 60.000,00
Program 002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti 8.996.000,00
Aktivnost A100201 Administrativno i struno osoblje 4.396.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 4.396.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.396.000,00
1025 311 Plae za zaposlene - Uprava 1.300.000,00
1026 312 Ostali izdaci za zaposlene - Uprava 100.000,00
10370 Dugo Selo
POSEBNI DIO
LC147RP-IPP Stranica 1 od 15 *Obrada LC*
1027 313 Doprinosi za zapošljavanje - Uprava 24.000,00
1028 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - Uprava 210.000,00
32 Materijalni rashodi 2.742.000,00
1030 321 Gorivo ( vlastiti automobil ) 18.000,00
1031 321 Prijevoz -Uprava 75.000,00
1032 321 Struno usavršavanje 17.000,00
1033 322 Uredski materijal 72.000,00
1034 322 Materijal i sirovine 30.000,00
1035 322 Elektrina energija - Uprava 18.000,00
1036 322 Plin - Uprava 30.000,00
1037 322 Potrošnja vode - Uprava 10.000,00
1038 322 Gorivo 60.000,00
1039 322 Inventar 13.000,00
1040 323 Pošta 110.000,00
1041 323 Telefon 75.000,00
1043 323 išenje 20.000,00
1045 323 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 100.000,00
1046 323 Geodetske usluge 110.000,00
1047 323 Raunalne usluge - redovno odravanje 103.000,00
1048 323 Ostale usluge 80.000,00
1165 323 Informiranje - medijske usluge 300.000,00
1166 323 Informiranje - objava natjeaja 40.000,00
1168 323 Ostale raunalne usluge 51.000,00
1233 323 Ostale intelektualne usluge 250.000,00
1049 329 Premije osiguranja 35.000,00
1050 329 Reprezentacija 45.000,00
1052 329 Ostali nespomenuti izdaci - naknada poreznoj upravi i ostaliizdaci 200.000,00
1305 329 Program "Doek nove godine" 190.000,00
1306 329 "Program za Dan opine" 250.000,00
34 Financijski rashodi 20.000,00
Aktivnost A100202 Tekua zaliha 50.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00
Aktivnost A100204 Zdravstvene i veterinarske usluge - zbrinjavanje pasa lutalica i
uklanjanje lešina 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00
Aktivnost A100206 Upravljanje grobljima 143.000,00
LC147RP-IPP Stranica 2 od 15 *Obrada LC*
Izvor 1.5. Prihodi od djelatnosti groblja 143.000,00
3 Rashodi poslovanja 143.000,00
1251 311 Plae djelatnika - upravljanje grobljima 100.000,00
1252 312 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - groblje 20.000,00
1253 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - groblje 20.000,00
1254 313 Doprinosi za zapošljavanje - groblje 3.000,00
Aktivnost A100208 Izdaci za projekte, studije i slino 1.200.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 1.200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00
1256 426 Projekti, studije i slino 1.200.000,00
Aktivnost A100210 Ostali troškovi 1.600.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 1.600.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.600.000,00
1282 351 Subvencija materijalnih troškova 500.000,00
Aktivnost A100211 Nabava kombi vozila 147.000,00
Izvor 1.0. prihod od poreza 147.000,00
3 Rashodi poslovanja 147.000,00
3 Rashodi poslovanja 125.000,00
Aktivnost A100213 Dezinsekcija i ostale usluge 100.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00
Tekui projekt T100203 Nabava dugotrajne imovine 385.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 385.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 385.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 385.000,00
1056 422 Postrojenja i oprema 150.000,00
1241 423 Nabava dugotrajne imovine 190.000,00
1057 426 Raunalni programi 45.000,00
Tekui projekt T100204 Financijski rashodi - kamata na kredit 400.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 400.000,00
3 Rashodi poslovanja 400.000,00
34 Financijski rashodi 400.000,00
Program 003 Zaštita od poara i civilna zaštita 907.000,00
Aktivnost A100301 Vatrogasna zajednica 860.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 860.000,00
3 Rashodi poslovanja 860.000,00
38 Ostali rashodi 860.000,00
LC147RP-IPP Stranica 3 od 15 *Obrada LC*
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 47.000,00
3 Rashodi poslovanja 47.000,00
38 Ostali rashodi 47.000,00
1207 381 HRVATSKA GORSKA SLUBA SPAŠAVANJA 7.000,00
Program 004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama, ustanovama 1.824.000,00
Aktivnost A100401 Pomo obiteljima i kuanstvima iz prorauna 547.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 547.000,00
3 Rashodi poslovanja 547.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 547.000,00
1061 372 Prehrana uenika slabijeg imovnog stanja i djece branitelja 100.000,00
1062 372 Jednokratne novane pomoi 120.000,00
1063 372 Troškovi stanovanja 250.000,00
1064 372 Troškovi za ogrjev ( financira Zagrebaka upanija ) 52.000,00
1065 372 Naknada Centru za socijalnu skrb 25.000,00
Aktivnost A100402 Novana pomo umirovljenicima 150.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 150.000,00
Aktivnost A100403 Novana pripomo obiteljima za svako novoroeno dijete 250.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 250.000,00
Aktivnost A100404 Sufinanciranje hitne pomoi 72.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 72.000,00
3 Rashodi poslovanja 72.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 72.000,00
Aktivnost A100405 Sufinanciranje poštanskog ureda u Oborovu 100.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 100.000,00
Aktivnost A100407 Novana pripomo ostale udruge 150.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
38 Ostali rashodi 150.000,00
Aktivnost A100417 Novana pripomo invalidi Domovinskog rata 5.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00
38 Ostali rashodi 5.000,00
Aktivnost A100418 Novana pripomo Crveni kri Dugo Selo 60.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 60.000,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00
38 Ostali rashodi 60.000,00
LC147RP-IPP Stranica 4 od 15 *Obrada LC*
Aktivnost A100419 Novana pripomo u sluaju elementarne nepogode 50.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00
Aktivnost A100421 Novana pripomo za upne urede 80.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00
38 Ostali rashodi 80.000,00
Aktivnost A100424 Ostale udruge graana 100.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00
Aktivnost A100429 Novana pripomo za podmirenje troškova ukopa 20.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 20.000,00
Aktivnost A100430 Novana pripomo socijalno ugroenima prema zakljucima 20.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 20.000,00
1295 372 Novana pripomo socijalno ugroenim prema zakljucima 20.000,00
Tekui projekt T100431 Pomo za crkve u Jeevu i crkve u Jalševcu Nartskom 200.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00
1298 381 Pomo oko obnove crkve u Jeevu i Jalševcu Nartskom 200.000,00
Program 005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju 2.600.000,00
Aktivnost A100501 Sufinanciranje programa djejeg vrtia 2.500.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00
38 Ostali rashodi 2.500.000,00
Aktivnost A100502 Sufinanciranje predškole 100.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00
Program 006 Program javnih potreba u školstvu 2.806.000,00
Aktivnost A100601 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca 2.000.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 2.000.000,00
1090 372 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata 2.000.000,00
Aktivnost A100602 Novana pripomo za studente 200.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 200.000,00
Aktivnost A100603 Sredstva za Osnovnu školu Rugvica 590.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 590.000,00
3 Rashodi poslovanja 590.000,00
36 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna 100.000,00
1220 363 Sufinanciranje produenog boravka i ostali troškovi prema zahtjevu
Osnovne škole 100.000,00
1094 381 Financiranje ostalih troškova 50.000,00
1195 381 Nabava udbenika i radnih biljenica za uenike Osnovne škole Rugvica 150.000,00
1304 381 Ureenje potkrovlja u Osnovnoj školi Rugvica za informatiku 150.000,00
Aktivnost A100604 Jednokratne pomoi posebno nadarenim uenicima i studentima 16.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 16.000,00
3 Rashodi poslovanja 16.000,00
38 Ostali rashodi 16.000,00
1095 381 Jednokratne pomoi posebno nadarenim uenicima i studentima 16.000,00
Program 007 Program javnih potreba u kulturi 606.000,00
Aktivnost A100701 Sredstva za kulturu prema programu 350.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 350.000,00
38 Ostali rashodi 350.000,00
Aktivnost A100702 Sredstva za puko otvoreno uilište 256.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 256.000,00
3 Rashodi poslovanja 256.000,00
36 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna 256.000,00
1097 366 Sredstva za puko otvoreno uilište- redovna potpora i sufinanciranje
izdavaštva 256.000,00
Aktivnost A100801 Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu 1.010.000,00
Izvor 1.4. opi prihodi i primici 1.010.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.010.000,00
38 Ostali rashodi 1.010.000,00
Program 009 Odravanje kapitalnih objekata i objekata i ureaja komunalne
infratrukture 3.491.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 1.890.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.890.000,00
32 Materijalni rashodi 1.890.000,00
Aktivnost A100902 Odravanje cesta u zimskim uvjetima 350.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 350.000,00
32 Materijalni rashodi 350.000,00
Aktivnost A100903 Rashodi za javnu rasvjetu 950.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 950.000,00
3 Rashodi poslovanja 950.000,00
32 Materijalni rashodi 950.000,00
1103 323 Sredstva za odravanje javne rasvjete 200.000,00
Aktivnost A100906 Ureenje i opremanje, odravanje igrališta u naseljima Opine 30.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 246.000,00
3 Rashodi poslovanja 246.000,00
32 Materijalni rashodi 246.000,00
Aktivnost A100910 Odravanje i popravak autobusnih nadstrešnica 25.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00
Program 010 Upravljanje grobljima 350.000,00
Aktivnost 0A10101 Upravljanje i odravanje groblja 350.000,00
Izvor 8.3. Namjenski prihodi - groblja i mrtvanice 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 350.000,00
32 Materijalni rashodi 350.000,00
1115 323 Rashodi za usluge 30.000,00
1237 323 Sredstva za odravanje groblja i mrtvanica 295.000,00
Program 011 Razvoj poljoprivrede 2.110.000,00
Aktivnost A101101 Davanje zajmova poljoprivrednicima 300.000,00
Izvor 8.0. namjenski prihod - za poljoprivredu 300.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite 300.000,00
1116 512 Izdaci za dane zajmove 300.000,00
Aktivnost A101102 Razvoj poljoprivrede 1.385.000,00
Izvor 8.0. namjenski prihod - za poljoprivredu 1.385.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.385.000,00
32 Materijalni rashodi 160.000,00
1118 329 Materijalni troškovi vezani uz poljoprivredno zemljište 50.000,00
1119 329 Subvencioniranje uzgoja gusaka 80.000,00
35 Subvencije 975.000,00
1120 351 Projektiranje ruralne infrastrukture 30.000,00
1121 352 Subvencija osiguranja poljoprivrednika i poljoprivrednih kultura 145.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 250.000,00
Aktivnost A101103 Sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja 35.000,00
Izvor 8.0. namjenski prihod - za poljoprivredu 35.000,00
LC147RP-IPP Stranica 7 od 15 *Obrada LC*
3 Rashodi poslovanja 35.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 35.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00
Aktivnost A101106 Program potpore ureenja objekata Lovakih društava 200.000,00
Izvor 8.0. namjenski prihod - za poljoprivredu 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00
Aktivnost A101107 Subvencija troškova analize tla 30.000,00
Izvor 8.0. namjenski prihod - za poljoprivredu 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 30.000,00
Aktivnost A101108 Suf.ureivanja raketne stanice za protugradnu obranu ista Mlaka i
Oborovo 60.000,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00
38 Ostali rashodi 60.000,00
Program 012 Program izgradnje i izvanrednog odravanje objekata za ope
društvene potrebe 38.132.000,00
Izvor 8.5. Namjeski prihod za izgradnju kapitalnih objekata 410.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 410.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 410.000,00
1258 421 Energetska obnova Doma u rncu Dugoselskom 410.000,00
Kapitalni
projekt K101201 Ureenje odvodnje i drenaa kod crkve u Jeevu 126.000,00
Izvor 8.5. Namjeski prihod za izgradnju kapitalnih objekata 126.000,00
3 Rashodi poslovanja 126.000,00
35 Subvencije 126.000,00
1137 351 Ureenje odvodnje i drenaa kod crkve u Jeevu 126.000,00
Kapitalni
Izvor 8.5. Namjeski prihod za izgradnju kapitalnih objekata 520.000,00
3 Rashodi poslovanja 520.000,00
38 Ostali rashodi 500.000,00
Kapitalni
Izvor 8.5. Namjeski prihod za izgradnju kapitalnih objekata 2.650.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00
1224 421 Izmještanje i ureenje igrališta u Rugvici 2.500.000,00
LC147RP-IPP Stranica 8 od 15 *Obrada LC*
Kapitalni
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
1271 426 Projekt obnove stare škole u Rugvici 150.000,00
Kapitalni
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 46.000,00
3 Rashodi poslovanja 46.000,00
Kapitalni
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
1285 421 Energetska obnova Doma u Preseki 300.000,00
Kapitalni
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00
Kapitalni
Izvor 5.1. kapitalne pomoi 10.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000.000,00
1288 421 Ostali nespomenuti graevinski objekti 10.000.000,00
Kapitalni
Izvor 5.1. kapitalne pomoi 20.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000.000,00
1289 421 Izgradnja poduzetnikog inkubatora 20.000.000,00
Kapitalni
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
1290 421 Energetska obnova Doma u Obedišu 300.000,00
Tekui projekt T101202 Ureenje društvenog doma u Oborovu 500.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
1272 421 Ureenje društvenog doma u Oborovu 500.000,00
Tekui projekt T101204 Izgradnja Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom 2.000.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 2.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00
1266 421 Izgradnja Doma zdravlja 2.000.000,00
Tekui projekt T101209 Opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom 80.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 80.000,00
LC147RP-IPP Stranica 9 od 15 *Obrada LC*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00
1291 422 Oprema 80.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
Tekui projekt T101211 Ureenje Doma u Prevlaki 300.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00
Tekui projekt T101212 Izgradnja kue za udrugu "Savski laari" 250.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00
1300 421 Kupnja kue za udrugu "Savski laari" 250.000,00
Tekui projekt T101213 Uvoenje interneta ( vatrogasni domovi, društveni domovi, Osnovna
škola Rugvica) 150.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
1307 426 Uvoenje interneta ( vatrogasni domovi, društveni domovi, Osnovna
škola Rugvica) 150.000,00
Kapitalni
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 2.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.000.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00
1132 542 Otplata glavnice primljenog kredita 2.000.000,00
Kapitalni
Otkup zemljišta u Nart jalševcu za proširenje parkirališta i djeje
igralište 300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
1133 411 Otkup zemljišta u Nart Jalševcu 300.000,00
Kapitalni
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 670.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 670.000,00
1135 421 Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mree 670.000,00
Kapitalni
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00
Kapitalni
projekt K101310 Izgradnja i ureenje trga u Jalševcu Nartskomn 1.000.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00
LC147RP-IPP Stranica 10 od 15 *Obrada LC*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00
1147 421 Izgradnja i ureenje trga u Jalševcu Nartskom 500.000,00
1308 421 Ureenje Trga Josipa Predavca 500.000,00
Kapitalni
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
1150 426 Elaborat procjene nekretnina 50.000,00
Kapitalni
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00
1152 421 Odvodnja i kanalizacija u naseljima opine Rugvica 1.000.000,00
Kapitalni
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 620.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 620.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 620.000,00
1157 421 Izgradnja mrtvanice u Oborovu 620.000,00
Kapitalni
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 472.000,00
3 Rashodi poslovanja 472.000,00
Kapitalni
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 3.400.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.400.000,00
Kapitalni
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 2.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00
1287 421 Ostali nespomenuti graevinski objekti 2.500.000,00
Kapitalni
projekt K103338 Otkup parcele za proširenje groblja u Nart Jalševcu 1.000.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00
1238 411 Otkup parcele za proširenje groblja u Nart Jalševcu 1.000.000,00
Tekui projekt T101302 Projektiranje izmjena i dopuna Prostornog plana Opine Rugvica 200.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
1140 424 Projektiranje izmjena i dopuna prostornog plana 200.000,00
Tekui projekt T101303 Projektiranje urbanistikih planova ureenja 200.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
1141 421 Projektiranje urbanistikih planova ureenja 200.000,00
LC147RP-IPP Stranica 11 od 15 *Obrada LC*
Tekui projekt T101307 Projektna dokumentacija za prometnice unutar naselja i radnih zona 1.000.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00
1154 426 Projekti za nerazvrstane ceste i prometnice 1.000.000,00
Tekui projekt T101308 Opremanje djejih igrališta 190.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 190.000,00
3 Rashodi poslovanja 190.000,00
Tekui projekt T101309 Komunalna oprema - oglasni panoi i stupovi 64.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 64.000,00
3 Rashodi poslovanja 64.000,00
Tekui projekt T101311 Autobusne nadstrešnice 340.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 340.000,00
3 Rashodi poslovanja 240.000,00
1160 351 Ureenje autobusnih stanica i nabava autobusnih nadstrešnica 240.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
1134 411 Kupnja zemljišta u Svibju 100.000,00
Tekui projekt T101312 Nadogradnja i sanacija postojee javne rasvjete 120.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00
Tekui projekt T101317 Imovinsko pravni odnosi za pristupnu cestu Zona Dragošika 1.000.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00
1182 411 Imovinsko pravni odnosi - spojna cesta, djeje igralište 1.000.000,00
Tekui projekt T101322 Projekt za spojnu cestu Rugvica - Novo Svibje 300.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
1188 426 Projektna dokumentacija za spojnu cestu Rugvica - Novo Svibje 300.000,00
Tekui projekt T101326 Gospodarenje otpadom - reciklano dvorište 3.500.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 3.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.500.000,00
1196 421 Gospodarenje otpadom - reciklano dvorište 3.500.000,00
Tekui projekt T101327 Gospodarenje otpadom - zeleni otoci 100.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
LC147RP-IPP Stranica 12 od 15 *Obrada LC*
1197 421 Gospodarenje otpadom - Ureenje "ZELENIH OTOKA" 100.000,00
Tekui projekt T101328 Gospodarenje otpadom - projektna dokumentacija 400.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00
1198 422 Gospodarenje otpadom - nabava spremnika 400.000,00
Tekui projekt T101331 Ureenje parkirališta uz groblje Jeevo 120.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00
1199 351 Ureenje parkirališta uz groblje Jeevo 120.000,00
Tekui projekt T101332 Ureenje djejih igrališta u Rugvici i Jalševcu Nartskom 250.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00
35 Subvencije 250.000,00
1296 351 Ureenje djejih igrališta u Rugvici i Jalševcu Nartskom 250.000,00
Tekui projekt T101340 Nabava kamiona za odvoz smea 1.200.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 1.200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00
1234 423 Kamion za odvoz smea 1.200.000,00
Tekui projekt T101347 Asfaltiranje igrališta u Jeevu 200.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00
Tekui projekt T101355 Izgradnja nogostupa po naseljima 3.300.000,00
Izvor 8.1. namjenski prihod - za odravanje infrastrukture i objekata 3.300.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.300.000,00
Tekui projekt T101357 Izgradnja garae na parceli groblja Jalševec Nartski 250.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00
35 Subvencije 250.000,00
1269 351 Izgradnja garae na parceli groblja u Jalševcu Nartskom 250.000,00
Tekui projekt T101358 Izgradnja prometnica u radnim zonama 15.650.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 15.650.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.650.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.650.000,00
1270 421 Izgradnja prometnica u radnim zonama 15.650.000,00
Tekui projekt T101359 Nabava antistresnih podloga za djeja igrališta 120.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00
1293 351 Nabava antistresnih podloga za djeja igrališta 120.000,00
Tekui projekt T101360 Skulpture za Trg dr. Franje Tumana i Trg Josipa Predavca 200.000,00
LC147RP-IPP Stranica 13 od 15 *Obrada LC*
Izvor 8.5. Namjeski prihod za izgradnju kapitalnih objekata 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
1309 424 Skulptura za Trg dr.Franje Tumana i Trg Josipa Predavca 200.000,00
Tekui projekt T103334 Projekt cikloturistike staze 40.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00
1227 426 Projekt cikloturistike staze 40.000,00
Tekui projekt T103336 Izgradnja ceste i okretišta u Rugvici 1.150.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 1.150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.150.000,00
1231 421 Izgradnja ceste i okretišta u Rugvici 1.150.000,00
Tekui projekt T103337 Projektna dokumentacija za cestu i okretište autobusa u Rugvici 100.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
1235 426 Projektna dokumentacija za cestu i okretište autobusa 100.000,00
Tekui projekt T103338 Projektna dokumentacija 313.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 313.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 313.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 313.000,00
1131 421 Projektna dokumentacija za nogometno igralište u Rugvici 250.000,00
1236 426 Projektna dokumentacija za Trg Josipa Predavca 63.000,00
Tekui projekt T103339 Izgradnja pristaništa za amce 150.000,00
Izvor 8.5. Namjeski prihod za izgradnju kapitalnih objekata 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
1240 421 Izgradnja pristaništa za amce 150.000,00
Tekui projekt T103343 Sufinanciranje projekta širokopojasnog interneta 35.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00
1276 426 Sufinanciranje projekata širokopojasnog interneta 35.000,00
Tekui projekt T103344 Izgradnja nogometnog igrališta u Oborovu 120.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00
1297 351 Izgradnja nogometnog igrališta u Oborovu 120.000,00
Tekui projekt T103346 Otkup zemljišta za nogometno igralište i Vatrogasni dom 4.000.000,00
Izvor 7.1. Prihod od prodaje 4.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00
1301 411 Otkup zemljišta za nogometno igralište i Dom u Rugvici 4.000.000,00
Tekui projekt T103347 Izgradnja sjenica po naseljima 70.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00
35 Subvencije 70.000,00
Tekui projekt T103349 Video - nazdor na javnim površinama 150.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
1310 421 Video- nadzor na javnim površinama 150.000,00
Tekui projekt T103351 Projektna dokumentacija sportsko-rekreacijske zone 200.000,00
Izvor 8.2. Namjenski prihodi - za izgradnju infrastrukture 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
1183 426 Projektna dokumentacija sportsko - rekreacijske zone 200.000,00
Program 014 Javni radovi 120.000,00
Aktivnost A101401 Doprinosi - struno osposobljavanje 20.000,00
Izvor 5.0. tekue pomoi iz prorauna 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00
Izvor 5.0. tekue pomoi iz prorauna 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00
1161 311 Javni radovi - plae 80.000,00
1162 313 Javni radovi - Doprinosi na plau 20.000,00
LC147RP-IPP Stranica 15 od 15 *Obrada LC*