of 14 /14
PRORAČUN OPĆINE MARČANA ZA 2020. GODINU U MALOM

PRORAČUN OPĆINE MARČANA ZA 2020. GODINU U MALOM

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN OPĆINE MARČANA ZA 2020. GODINU U MALOM

1. UVODNA RIJE OPINSKOG NAELNIKA
Dragi stanovnici opine Marana,
s namjerom da se upoznate s osnovnim pojmovima iz podruja financija lokalne samouprave te da vam se na jednostavan i pregledan nain omogui uvid u Proraun Opine Marana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu pripremljeno je ove godine posebno izdanje pod nazivom “Proraun Opine Marana za 2020. godinu u malom”.
Proraun Opine Marana za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, zajedno s pripadajuim programima usvojen je na sjednici Opinskog vijea odranoj 16. prosinca 2019. godine i objavljen u Slubenim novinama Opine Marana, broj 16/19. te na web stranici Opine Marana www.marcana.hr.
“Proraun u malom” saetak je Prorauna Opine Marana i sadri saetak programa gradnje i odravanja komunalne infrastrukture te programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu. Pripremljen je kako bi graanima na jednom mjestu prikazao osnovne informacije o prihodima i rashodima ime se dobivaju tone i potpune informacije o prikupljanju i trošenju javnog novca kao i o radu opinske uprave i povezanih subjekata. “Proraunom u malom” moe se zakljuiti da li je naš proraun dobro isplaniran i strukturiran, da li je sukladan propisima i zadaama lokalne samouprave, da li je štedljiv, socijalno osjetljiv i razvojan.
U 2019. godini, Opina Marana sama, ili s partnerima, bila je angairana na provoenju znaajnih infrastrukturnih investicija, poput izgradnje fekalne odvodnje i vodovodne mree u naselju Loborika, proširenja groblja u Hreljii, asfaltiranju niza prometnica pri emu treba naglasiti asfaltiranje preko kilometra ceste Loborika – Busuja - Radeki polje te dovršetak asfaltiranja ceste Kavran – Punta Sika, ija je ukupna duina preko 3 kilometra.
U 2020. godini od zahtjevnijih projekata oekuje se nastavak izgradnje zgrade djejeg vrtia u Marani, rekonstrukcija dravne ceste kroz Loboriku u duini od preko kilometra sa izgradnjom plonika i nove javne rasvjete, proširenje groblja Loborika te izgradnja reciklanog dvorišta u gospodarskoj zoni “Maranka”. Uz ve spomenuto, gradit e se i druga infrastruktura ime osiguravamo dostignuti visoki standard odravanja komunalne infrastrukture. Osim infrastrukture, posebno su nam vana ostvarivanja potreba u oblasti socijalne skrbi, predškolskog odgoja, kulture, školstva, sporta, poticanja razvoja poduzetništva kao i drugih djelatnosti iz nadlenosti lokalne samouprave. U 2020. godini izgradnjom reciklanog dvorišta te dobavom i podjelom korisnicima posuda za odvojeno prikupljanje trebaju se stvoriti preostali
tehniki preduvjeti za funkcioniranje novog sustava gospodarenja otpadom. U 2020. godini oekuje se dovršetak izrade i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine Marana kojim bi se navedeni prostorni plan uskladio s novim potrebama i ciljevima razvoja.
U 2021. i 2022. godini planiraju se provedba daljnjih projekata na unapreenju kvalitete ivota te razvoja društvenih djelatnosti i gospodarstva pri emu treba istaknuti projekte izgradnje fekalne odvodnje naselja Marana i izgradnje vodovodne mree Krnica – Krniki Porat. Isto tako, nastavit emo s komunalnim opremanjem naselja prometnicama, javnom rasvjetom, djejim igralištima i drugom infrastrukturom.
Za ostvarenje postavljenih ciljeva bit e nuna i suradnja te razumijevanje i strpljenje svih pa vas pozivam da svi zajedno prevladamo izazove koji stoje pred nama kako bi stvorili temelje za novi rast i napredak.
S poštovanjem, vaš naelnik
2. OPENITO O PRORAUNU
2.1. Što je opinski proraun? Proraun je temeljni financijski dokument u kojem se procjenjuju prihodi i primici te utvruju rashodi i izdaci Opine za jednu proraunsku godinu, koja traje od 01.01. do 31.12. kalendarske godine. Donosi ga Opinsko vijee na prijedlog opinskog naelnika prije poetka godine za koju se taj proraun odnosi, i to nakon provedenog savjetovanja s javnošu.
2.2. Koja su osnovna naela i pravila proraunskog planiranja? Proraun se donosi i izvršava u skladu s naelima jedinstva i tonosti prorauna, jedne godine, uravnoteenosti, obraunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti
Proraunom se moraju planirati rashodi i izdaci za obveze koje proizlaze iz vaeih propisa, opih akata i programa te sredstva za preuzete obveze prijašnjih razdoblja.
Proraun mora biti uravnoteen, što znai da se rashodi i izdaci ne smiju planirati u iznosu veem od prihoda i primitaka.
Namjenski prihodi mogu se trošiti samo za namjene odreene zakonom (napr. komunalni doprinos samo za izgradnju komunalne infrastrukture, komunalna naknada za odravanje
komunalne infrastrukture, prihodi od prodaje imovine samo za investicije itd.). Isto vrijedi i za namjenske potpore (EU sredstva, potpore drugih proraunskih razina i sl).
U proraunu za svaki planirani rashod i izdatak mora biti vidljiv planirani prihod ili primitak iz kojeg se namjerava osigurati.
U proraun Opine su ukljueni i prihodi i rashodi proraunskog korisnika Djeji vrti Vrtuljak - Marana.
2.3. Što je nadlenost Opine? Opina ima nadlenost, a time i obveze, posebice u oblasti prostornog planiranja, ureenja naselja i stanovanja, komunalnog gospodarstva, prometa, protupoarne i civilna zaštite, zdravstvene zaštite, brige o djeci, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, socijalnoj skrbi, sportu, zaštiti i unapreenju okoliša, te za ispunjenje tih obveza u proraunu mora prioritetno osigurati potrebna sredstva.
2.4. Koji su sastavni dijelovi opinskog prorauna? Sastavni dijelovi opinskog prorauna su:
OPI DIO
ini ga Raun prihoda i rashoda i Raun financiranja (primici od financijske imovine i zaduivanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova).
POSEBNI DIO
Sastoji se od plana rashoda i izdataka proraunskih korisnika iskazanih po vrstama, rasporeenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Je dokument sastavljen za 3-godišnje razdoblje, koji sadri ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom prorauna.
2.5. Proraunske klasifikacije - što je to? Prihodi i primici, te rashodi i izdaci prorauna iskazuju se prema slijedeim proraunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska programska i izvori financiranja. Klasifikacije omoguuju bolje razumijevanje i usporedivost lokalnih prorauna, te nadzor poštivanja proraunskih propisa.
Primjerice, prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi se prema namjeni razvrstavaju u 8 osnovnih funkcija aktivnosti lokalne samouprave: 01 – ope javne usluge, 03 – javni red i sigurnost, 04 – ekonomski poslovi, 05 – zaštita okoliša, 06 – usluge unapreenja stanovanja i zajednice, 08 – rekreacija, kultura i religija, 09 – obrazovanje i 10 – socijalna zaštita.
3. KRATKI PRIKAZ PRORAUNA ZA PRORAUNSKU 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
3.1. Proraun Opine Marana za 2020.godinu Osnovni podaci o Proraunu Opine Marana za 2020. godinu su slijedei:
PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6) 27.832.500,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE (klasa 7) 1.260.000,00
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3) 16.537.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) 20.455.500,00
RAZLIKA - VIŠAK -7.900.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5) 0,00
NETO ZADUIVANJE / FINANCIRANJE 7.900.000,00
B. RAUN ZADUIVANJA/FINANCIRANJA
A. RAUN PRIHODA I RASHODA
2.6. Gdje saznati više? elite li doi do još preciznijih i potpunijih informacija o opinskom Proraunu, njegov potpuni sadraj moete dobiti na web stranici Opine Marana: www.marcana.hr na kojoj je on objavljen zajedno sa svim programima koji su s njih povezani i Odlukom o izvršavanju Prorauna za 2020. godinu. Svi ti dokumenti objavljeni su u “Slubenim novinama Opine Marana” br. 16/19. koje su takoer dostupne putem iste web stranice. Za pojedina pitanja vezana za proraun graani se mogu obratiti putem e-maila [email protected] ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Opine Marana na adresi Marana 158.
1.UKUPNI PRIHODI 21.055.295 21.749.532 29.092.500 26.566.425 23.453.925
2.PRIMICI OD ZADUIVANJA 0 0 7.900.000 0 0
3. VIŠAK/MANJAK PRETHODNIH GODINA 473.829 231.068 0 0 0
A) UKUPNO RASPOLOIVA SREDSTVA (1+2+3) 21.529.124 21.980.600 36.992.500 26.566.425 23.453.925
4. UKUPNI RASHODI 21.298.056 21.980.600 36.992.500 22.486.425 22.973.925
5. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0 4.080.000 480.000
6. VIŠAK/MANJAK PRETHODNIH GODINA 0 0 0 0 0
B) UKUPNO RASPOREENA SREDSTVA (4+5+6) 21.298.056 21.980.600 36.992.500 26.566.425 23.453.925
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK (A-B) 231.068 0 0
VRSTA PRIHODA / RASHODA
PRORAUNSKA GODINA KUNA
2019. Procjena 2020. Plan 2021. Plan 2022. Plan
Kod pripreme i donošenja prorauna Opine Marana za 2020. godinu polazilo se od toga da Opina Marana sa poetkom 2020. godine nee imati kreditnog zaduenja niti nepodmirenih dospjelih obveza, te da nee u 2020. godinu prenositi neutrošena sredstva, odnosno da nee prenijeti proraunski manjak.
Od ukupno gotovo 37 milijuna kuna proraunskih sredstva preko 20 milijuna kuna je namijenjeno investicijama, najviše u novi djeji vrti u Marani, komunalnu infrastrukturu i reciklano dvorište.
Za financiranje planiranog investicijskog projekta izgradnje djejeg vrtia planirano je kreditno zaduenje od 7,9 milijuna kuna.
3.2. Kretanje visine prorauna u prijašnjim godinama i projekcije do 2022. Da bi mogli sagledati veliinu donesenog prorauna i vrijednost projekata koji se u 2020. godini planiraju ostvarit,i daje se usporedni pregled ostvarenja prorauna za prethodne dvije godine, plan za 2020. godinu te projekcija za 2021. i 2022. godinu.
Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da visina planiranog prorauna za 2020. godinu odskae od dosadašnjeg prosjeka, ali da je i znatno viša od planiranih visina prorauna za slijedee dvije godine, a iz razloga što se upravo u ovoj godini trebaju ostvariti znaajni projekti koji se ve godinama pripremaju, a financiraju se dijelom iz EU – fondova i dravnog prorauna (djeji vrti u Marani i reciklano dvorište u Marani).
4. PRIHODI I PRIMICI TE RASHODI I IZDACI PRORAUNA ZA 2020. GODINU
Grafiki prikaz proraunskih prihoda:
4.1. Planirani proraunski prihodi i primici za 2020. godinu Proraunski prihodi i primici Opine Marana za 2020. godinu predlau se u iznosu od 36.992.500 kuna. Struktura planiranih prihoda i primitaka je slijedea:
Najznaajniji porezni prihodi su od porez i prireza na dohodak (7.600.000 kuna), poreza na promet nekretnina (2.607.000 kuna) i poreza na kue za odmor (1.275.000 kuna).
Najvaniji prihodi od imovine odnose se na prihode od zakupa opinskih poslovnih prostora (600.000 kuna).
Meu prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima najznaajniji su oni od komunalnog doprinosa (5.277.000 kuna), komunalne naknade (1.550.000 kuna), naknade za legalizaciju (80.000 kuna), boravišne pristojbe (360.000 kuna), vodnog doprinosa (100.000 kuna)...
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na planiranu prodaju opinskog graevinskog zemljišta (1,2 milijun kuna), a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine na prodaju zgrada odnosno suvlasnikog dijela zgrada u vlasništvu Opine (30.000 kuna).
Proraunom za 2020. godinu planirana je potpora dravne Agencije za plaanja od 3,6 milijuna kuna za izgradnju djejeg vrtia u Marani (od ukupno odobrenih 7,2 milijuna kuna), dok je potpora iste Agencije za izgradnju reciklanog dvorišta planirana u iznosu od 2,2 milijuna kuna. Treba naglasiti da je projekt izgradnje reciklanog dvorišta pripremljen te da oekujemo financiranje Agencije.
Prikaz udjela planiranih rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji:
Opina se u 2020. godini planira dugorono zaduenje na rok od 8 godina putem kunskog kredita u iznosu od 7,9 milijuna kuna za financiranje realizacije kapitalnog projekta graenja i opremanja djejeg vrtia u mjestu Marana, od ega bi se 3,6 milijuna kuna vratilo ve 2021. godine iz doznake potpore iz EU fondova (drugi dio odobrene potpore).
4.2. Planirani proraunski rashodi i izdaci za 2020. godinu Rashodi i izdaci planiraju se u visini planiranih prihoda i primitaka i izvorima financiranja od gotovo 37 milijuna kuna.
Od navedenog iznosa za potrebe rada Opinskog vijea, Opinskog naelnika, te za mjesnu samoupravu namijenjeno je 876 tisua kuna, dok se svi drugi rashodi (35,59 milijuna kuna) realiziraju preko Jedinstvenog upravnog odjela Opine Marana. U sklopu tih sredstava su ni sredstva za proraunskog korisnika Djeji vrti Vrtuljak – Marana u iznosu od 2,043 milijuna kuna, od ega se 1,52 milijuna kuna osigurava iz opih prihoda prorauna, 523 tisue proraunski korisnik osigurava iz vlastitih prihoda (ueše roditelja i potpora iz EU sredstava za program).
Struktura planiranih rashoda i izdataka prema njihovoj funkciji vidljiva je iz slijedee tablice:
Izdaci za Ope javne usluge od gotovo 4,7 milijuna kuna iz tablice odnose se na izdatke vezane za rad Opinskog vijea, naelnika, radnih tijela, te Jedinstvenog upravnog odjela, te s time povezane izdatke za zaposlene, vanjske usluge (bankarske usluge, biljenici, intelektualne usluge, osiguranje, informiranje, telekomunikacije, komunalne usluge, odravanje zgrada i opreme i dr.) i materijalne troškove (utrošak elektrine energije, goriva, nabava opreme i sitnog inventara i sl.).
Izdaci za Javni red i sigurnost odnose se u najveem dijelu na financiranje vatrogastva (1,2 milijuna kuna).
Planirani izdaci u zaštitu okoliša u najveem se dijelu odnose na izgradnju novog reciklanog dvorišta u Marani (2,6 milijuna kuna), a manjim dijelom na tekue mjere sanacije okoliša oneišenog otpadom.
Izdaci za Usluge unapreenja stanovanja i zajednice od gotovo 20,7 milijuna kuna odnose se na izgradnju djejeg vrtia (6,9 milijuna kuna) izgradnju komunalne infrastrukture (6,5 milijuna kuna) i odravanje komunalne infrastrukture (2,1 milijuna kuna), te u preostalom dijelu na ulaganja u vodovodnu mreu i prostorno planiranje.
Pod Rekreacija, kultura i religija svrstani su izdaci za programe u kulturi (676 tisua kuna), sportu (690 tisua kuna), te za financiranje udruga civilnog društva.
Izdaci za obrazovanje u najveem se dijelu odnose na izdatke za predškolski odgoj (3,316 milijuna kuna), te dijelom na školstvo (540 tisua kuna od ega najviše za produeni boravak u osnovnim školama).
5. KLJUNI PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAUNA ZA 2020. GODINU
5.1. Programi u komunalnom gospodarstvu Istodobno s donošenjem opinskog prorauna doneseni su i programi graenja i odravanja komunalne infrastrukture, ije je planirana vrijednost za 2020. godinu gotovo 8,6 milijuna kuna.
Za razumijevanje problematike komunalnog gospodarstva nuno je razumijevanje pojedinih pojmova, posebice onih koji se odnose na vrste komunalne infrastrukture.
Pod nerazvrstanim cestama razumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupane veem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste (dravne ceste, upanijske ceste i lokalne)
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, plonici, javni prolazi, javne stube, preaci, šetališta, ureene plae, biciklistike i pješake staze, pothodnici, podvonjaci, nadvonjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.
Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, ivice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinana stabla, djeja igrališta s pripadajuom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.
Graevine i ureaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploe s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštienih dijelova prirode i sadraja turistike namjene, spomenici i skulpture te druge graevine, ureaji i predmeti javne namjene lokalnog znaaja.
Groblja na podruju Opine Marana su ograeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraaja i pokopa umrlih (graevine mrtvanica, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraaj umrlih s potrebnom opremom i ureajima), pješake staze te ureaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.
Javna rasvjeta su graevine i ureaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog znaaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Javna parkirališta su ureene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ ili drugih cestovnih vozila s pripadajuom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Program graenja komunalne infrastrukture za 2020 godinu teak je preko 6,5 milijuna kuna, a njime je planirana gradnja slijedee komunalne infrastrukture:
1. Nerazvrstane ceste 2.913.500
3. Javna parkirališta 50.000
5. Graevine i ureaji javne namjene 65.000
6. Javna rasvjeta 544.000
8. Ostali rashodi 50.000
SVEUKUPNO: 6.515.500
R.b. Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda Iznos kn s PDV-om
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa u najveem se dijelu (gotovo 5,3 milijuna kuna) planiraju ostvariti iz komunalnog doprinosa kojeg plaaju investitori kada grade ili rekonstruiraju svoje zgrade, a u preostalom dijelu od pojedinih neporeznih prihoda (prodaja opinskih nekretnina, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, naknada za dodjelu grobnih mjesta, vodni doprinos i naknada za zadravanje).
Najznaajnije investicije Programom odravanja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirano je 2.080.000 kuna za financiranje odravanje komunalne infrastrukture odnosno za obavljanje slijedeih komunalnih djelatnosti :
1. Odravanje nerazvrstanih cesta 755.000
2. Odravanje javnih površina na kojima nije dopušten 50.000 promet motornim vozilima
3. Odravanje graevina javne odvodnje oborinskih voda 30.000
4. Odravanje javnih zelenih površina 150.000
5. Odravanje graevina, ureaja i predmeta javne namjene 42.000
6. Odravanje groblja 50.000
8. Odravanje javne rasvjete 650.000
9. Odravanje javnih parkirališta 33.000
10. Odravanje javnih nekomercijalnih plaza 140.000
11. Dekoracija i iluminacija 20.000
R.b. NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI Iznos kn s PDV-om
Odravanje javnih parkirališta, odravanje javnih nekomercijalnih plaa i.dekoracija i iluminacija na javnim površinama su komunalne djelatnosti lokalnog znaenje utvrene opinskom odlukom o komunalnim djelatnostima.
Program odravanja komunalne infrastrukture planira se najveim djelom financirati iz komunalne naknade (1,55 milijuna kuna), a u preostalom dijelu iz boravišne pristojbe (240 tisua kuna), koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom odboru ( 120 tisua), te od opih prihoda (170 tisua kuna).
5.2. Programi javnih potreba u društvenim djelatnostima Sredstva za društvene djelatnosti planirana su u ukupnom iznosu od 6.789.115 kuna.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. godinu planiran je u visini od 1.234.130 kuna od ega se najvei dio odnosi na socijalnu skrbi (1.084.600 kuna).
U socijalnoj skrbi preko 900 tisua kuna planira se utrošiti za neposredne potpore obiteljima i samcima, najviše 393 tisue kuna za razne potpore obiteljima i samcima koje proizlaze iz njihova slabog imovnog statusa (jednokratne novane i druge pomoi, podmirenje troškova javnog prijevoza, podmirenje pogrebnih troškova), 335 tisua za potpore obiteljima s djecom u vidu podmirenje dijela ili svih troškova vrtia i jaslica, školskih marendi i produenog boravka u osnovnim školama koje bi inae snosili roditelji, kao i za jednokratne pomoi kod roenja djeteta, te 195 tisua kuna za studentske stipendije (preko 20 stipendista).
Opina uz to sa 166.000 kuna planira sufinancirati razne ustanove i udruge koje skrbe o invalidima i drugim osobama sa posebnim potrebama, u sklopu ega se financira i projekt “Pomo u kui na Puljštini“, koji se provodi u suradnji sa Hrvatskim crveni kriem.
U sklopu javnih potreba u zdravstvu od planiranih oko 150 tisua kuna, nešto više pod 50 tisua kuna namijenjeno je za sufinanciranje djelatnosti hitne medicinske pomoi Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, o0ko 75 tisua za financiranje otplate zaduenja za Opu bolnicu Pula, a preostala sredstva za odravanje dodatnih ambulanti u Loborici, Krnici i Raklju, te troškove povremenog prijevoza stanovnika prostora od Raklja do Kavran do ambulante u Marani.
Programom javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja obuhvaeno je sufinanciranje programa vrtia i jaslica za oko 170 djece s podruja Opine Marana, za 2020. godinu od ega ih oko 70 polazi, a preostali privatne vrtie u Loborici ili pak gradske ili privatne vrtie na podruju drugih jedinica lokalne samouprave. Ukupna planirana sredstva za ostvarivanje ovog programa za 2020. godinu iznose 2.793.000,00 kuna. Mjeseno sufinanciranje po djetetu iznosi najmanje 1.080 kuna za djecu vrtike dobi i 1.2000 kuna po djetetu za djeci jaslike dobi.
Za Program javnih potreba u školstvu namijenjeno je 495 tisua kuna, od ega 480 tisua za sufinanciranje produenog boravka koji je organiziran u svim osnovnim školama na podruju Opine Marana nain da Opina u cijelosti osigurava sredstva za plae i druge troškove uitelja u produenom boravku. Opina snosi i dio troškova produenog boravka za uenika s podruja Opine koji iz raznih razloga polaze osnovne škole u susjednima opinama i gradovima.
Programom javnih potreba u kulturi planirano je 723 tisue kuna za razne potrebe od financiranja rada kulturno umjetnikih društava (120 tisua kuna) do sufinanciranje organizacije zabavno-kulturnih manifestacija kao šti su Filiplja, Petrova, Rokova, Rakljansko kulturno ljeto i dr. (70 tisua kuna). Meutim najvei dio sredstava od 440 tisua kuna namijenjen je istraivanju i zaštiti kulturnih dobara – Starog Raklja i Mutvorana, tako da se ve godinama ona uz potporu Ministarstva kulture (ove godine se oekuje potpora 280 tisua kuna) i Istarske upanije istrauje i obnavlja odnosno restaurira.
Programom javnih potreba u sportu osigurano je 690 tisua kuna od ega najviše 520 tisua za programe sportskih udruga koje djeluju na podruju Opine Marana, 35 tisua kuna za rad sportske zajednice, a 100 tisua kuna za odravanje travnjaka nogometnih terena u Marani, Krnici i Peruški, te i sportskih dvorana u Marani i Krnici, koje vrši opinsko komunalno društvo Mandalena d.o.o.
5.3. Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom planiran je u iznosu od 3.307.000 kuna od ega se donosi na:
• izgradnju i opremanje reciklanog dvorišta u Marani 2.872.000 kuna
• sanaciju neureenih odlagališta 300.000 kuna
• veterinarsko higijeniarske poslove 50.000 kuna, od ega na troškovi higijeniara 38.000 kuna i sakupljanje i odlaganje ivotinjskih lešina 12.000 kuna
• edukaciju graana u svezi gospodarenja otpadom 25.000 kuna
• kapitalnu pomo za izgradnju upanijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun 60.000 kuna
5.4. Programi u svezi protupoarne zaštite i civilne zaštite Program protupoarne zaštite planiran je u iznosu od 1.139.107 kuna od ega za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula planira izdvojiti 779.107 kuna, Podrunu vatrogasnu zajednicu 320.000 kuna, Vatrogasnu zajednicu Istarske upanije 10.000,00 kuna te za izradu protupoarnih putova 29.500 kuna. Dobrovoljno vatrogasno društva Opine Marana financira se na nain da mu Podruna vatrogasna zajednica prosljeuje vei dio sredstava koja joj doznai Opina Marana.
Programom zaštite i spašavanja planirana su sredstva od 75.000 kuna za rad i opremanje postrojbe civilne zaštite, potporu gorskoj slubi spašavanja te za hitne i nepredviene potrebe u sluaju nesrea.
5.5. Ostali programi Programom subvencije trgovakim društvima za cestovni javni prijevoz planira 190.000 kuna za potrebe odravanja linija kombi vozilima na podruju Opine Marana koje se nadovezuju na postojei javni prijevoz (druga smjena uenika) odnosno prijevoz u vrijeme kada redovne autobusne linije ne voze.
Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva planira se 120.000 kuna od ega 70.000 kuna na planirane potpore za sufinanciranje nabave opreme, raunalnih programa, inventara i ulaganja u standarde kvalitete, 20.000 kuna za sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izlobama te izradu promotivnih materijala, te 30.000 kuna za subvencioniranje kamata na poduzetnike kredite.
Programom razvoja i poticanja poljoprivrede planira se 102.000 kuna od ega najviše za poboljšanje ruralne infrastrukture- ureenje i odravanje pojedinih glavnih poljskih putova (92.000) kuna, a 10.000 kuna za potporu Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma, ija sredstva mogu koristiti i poljoprivrednici s podruja naše Opine.
U 2020. godini planira se za prostorno planiranje, provedbu prostornih planova i izradu projektne dokumentacije za zgrade utrošiti 270.000, kuna, zatim 200 tisua kuna uloiti u investicijsko odravanje graevinskih objekata, dati potpora od 200 tisua kuna Vodovodu d.o.o. Pula za izgradnju ogranaka vodovodne mree,
5.6. Izgradnja djejeg vrtia u Marani Najvaniji projekt koji se planira realizirati u 2020. godini odnosi se na izgradnju djejeg vrtia u naselju Marana, za što je planirano 11,5 milijuna kuna. Od tog iznosa 10.537.500 kuna se odnosi na troškove izgradnje, uslugu nadzora i koordinaciju zaštite na radu, a 962.500 kuna na opremanje vrtia potrebnim namještajem i opremom.
Radovi i opremanje bi trebali biti završeni do kraja 2020. godine. – fotka djejeg vrtia projekcijija
5.7. Ostale investicije i projekti na podruju Opine Marana Meu znaajnijim projektima koji se planiraju realizirati u 2020. godini na podruju Opine Marana koji su potaknuti ili podrani od strane Opine Marana su:
• dovršetak izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Loborika i izgradnja proistaa za potrebe tog naselja, koju investiciju vodi Istarski vodozaštitini sustav Buzet, ime e se treba dovršiti projekt zapoet krajem 2018. godine vrijedan preko 20 milijuna kuna,
• projekt rekonstrukcije dravne ceste D 66 kroz naselje Loborika u duini od 1,1 km, iji su nositelj Hrvatske ceste d.o.o., sa izgradnjom nove vodovodne mree vrijedan preko 12 milijuna kuna, koji treba zapoeti poetkom 2020. godine,