VODI¤’ ZA GRA¤¯ANE PRORA¤’UN U MALOM 2017. â€ina-Lipovljani-Prora¤†un-u-malom-2017..pdf¢  Prora¤†un je

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VODI¤’ ZA GRA¤¯ANE PRORA¤’UN U MALOM 2017....

 • PRORAČUN U MALOM

  2017.

  VODIČ ZA GRAĐANE

  O P Ć I N A LIPOVLJANI

 • Kako bismo Vam približili općinske financije i što

  bolje Vas upoznali s najvažnijim dokumentom

  potrebnim za funkcioniranje naše općine,

  pripremili smo Proračun u malom za 2017.

  godinu, koji se nalazi pred Vama, uz osvrt na

  proteklo četverogodišnje razdoblje i najvažnije

  realizirane programe i projekte u tom razdoblju.

  U ovom dokumentu smo, nadam se, na

  jednostavan i slikovit način, prikazali najvažnije

  Dragi mještanke i mještani

  planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode, izdatke, te nasljeđene obveze po izdanim jamstvima za

  kredite komunalnog poduzeća Lip Kom d.o.o. iz prosinca 2008. i svibnja 2009.godine. U kratkim smo crtama

  prikazali najvažnije realizirane programe i projekte, ali i planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja općinskog

  novca u 2017. godini, a što je još važnije i europskog novca kroz fondove EU, koje je ova općinska uprava

  pripremila. Ovaj će Proračun za sve stanovnike naše Općine osigurati najviši nivo javnih usluga. Posebno smo

  vodili računa o zadržavanju standarda javnih potreba mještana, osobito u segmentu socijalnih prava i

  predškolskog odgoja, ali smo isto tako nastojali zadržati visoki komunalni standard uređenja naše Općine. Svjesni

  da bez ulaganja nema napretka, osigurali smo i znatna sredstva za važna investicijska ulaganja. Uz strateške

  projekte, Čvor Lipovljani i ulaganja u Poduzetničku zonu Blatnjača, planiramo asfaltiranje i rekonstrukcije ulica i

  staza, uređenje centra općine, održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja. Kako bismo potakli

  obrazovanje mladih ljudi i olakšali školovanje, dio sredstava ulažemo u stipendije, a dio proračunskih sredstava

  usmjeravamo i u programe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

  Nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog

  proračuna, u kojem su navedeni svi godišnji programi, te da tako možemo zajedno, kroz Vaše prijedloge i sugestije,

  usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit svih građana Općine Lipovljani. Ovim putem se zahvaljujem i svima

  Vama poštovani sumještani na ukazanom povjerenju koje ste dali meni i mojim suradnicima na proteklim

  izborima, te svima onima koji su nas podržavali u proteklom mandatu. Vaš glas bio mi je obveza i poticaj za

  naporan i ustrajan rad u promicanju interesa naše Općine. U protekle četiri godine učinjeni su veliki pomaci u

  našoj općini, te stvoreni svi potrebni preduvjeti za dolazak investitora i gospodarski napredak cjelokupne Općine,

  sa ciljem otvaranja radnih mjesta da što više mladih ljudi i obitelji ostane u našoj Općini i da ih što više dođe živjeti

  kod nas.

  21. svibnja 2017. godine očekuju nas lokalni izbori. Izlazak na izbore i glasovanje za onog kandidata za kojeg

  smatrate da će pošteno, časno i odgovorno obnašati svoju dužnost je i građanska dužnost svakog birača. To nije

  samo demokratsko pravo, to je i Vaša odgovornost prema Našoj Općini, prema sebi i prema budućim

  generacijama. Pozivam Vas da sudjelujete u stvaranju naše zajedničke slike budućnosti kakvu želimo, jer svoje

  potencijale možemo potpuno razviti samo ako vjerujemo da ćemo na taj način održati i unaprijediti svoju sredinu.

  Stvarajmo i dalje zajedno Lipovljane kao općinu po mjeri svakog čovjeka, Općinu poželjnu za život'.

 • ŠTO JE PRORAČUN I ZAŠTO JE BITAN? Proračun je temeljni financijski dokument Općine, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve

  aktivnosti općinske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje Općine. Proračun u malom je

  sažetak proračuna Općine Lipovljani za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja cjelokupnog područja

  Općine, te nacrta 2018. i 2019. godine koji u osnovnim crtama pojašnjava planove i aktivnosti u vezi s korištenjem

  općinskog novca u navedenom vremenskom razdoblju. Želja nam je da ovim pregledom općinskog proračuna

  omogućimo svim mještanima uvid u prihode i rashode Općine da bi dobili transparentnu, javnu i potpunu

  informaciju o tome gdje i kako se troši/o općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve mještane na aktivno

  sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i odlučivanju o načinu upravljanja Općinom Lipovljani.

  Odakle novac dolazi u proračun?

  Prihod se slijeva u proračun Općine u velikoj mjeri od prihoda od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih

  pristojbi. Osim toga, Općina određeni dio prihoda može ostvariti od imovine te od pruženih usluga i prihoda od

  donacija.

  NASLJEĐENI KREDITI KOMUNALNOG PODUZEĆA LIP KOM d.o.o. IZ 2008. I 2009. GODINE

  Općina Lipovljani ima izdana jamstva s osnova dva kredita koje je ugovorilo komunalno poduzeće Lip Kom d.o.o.

  Direktnog kreditnog zaduženja Općina Lipovljani nema. Naime, kredit podignut u 2015. godini, u iznosu od

  864.000 kuna, u svrhu pretfinanciranja EU projekta (IPARD M301) izgradnja sekundarnih kanala kanalizacijskog

  kolektora KO2 (kanalizacija u centru Lipovljana) je vraćen.

  Sukladno Ugovoru i Memorandumu o međusobnom razumijevanju između Općine Lipovljani i Agencije za

  plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), te povratu ulaganja iz EU fondova u 2016. Godini,

  na osnovu navedenih Ugovora i Memoranduma, na dan 31. siječnja 2017. godine, općina Lipovljani je svoju

  obvezu iz tih sredstava u potpunosti zatvorila, te nema kreditnih obaveza.

  za vrijeme bivšeg vodstva Općine Lipovljani (iz mandata 2005. – 2009. godina).

  1. Kredit HBOR (PKL-01/09) - iznos kredita 3.537.032,61 kn, kamata 506.257,85 kn, potpisan 11. svibnja 2009.

  godine na vremenski rok od 10 godina. Ugovaratelj kredita je komunalno poduzeće Lip Kom d.o.o.u svrhu

  izgradnje komunalne infrastrukture. Krajnji vremenski rok otplate ovog kredita je lipanj 2020. godine. Do sada je

  Lip Kom d.o.o. vratio 2.306.575,08 kn glavnice (sredstvima Općine Lipovljani kao jamca) i 355.214,02 kn kamata,

  dok je za povrat je ostalo 1.230.457,53 kune glavnice te oko 151.043,83 kn kamata.

  2. Kredit PBZ (KO – 16/2008) - iznos kredita 800.000,00 kn i ugovorna kamata u iznosu 289.778,28 kn. Kredit je podignut u prosincu 2008. godine u svrhu kupnje zemljišta i objekta u kojem je smještena uprava komunalnog poduzeća Lip Kom d.o.o. (u Kutinskoj ulici). Ugovor je potpisan na vremenski rok od osam godina uz poček dvije godine, a otplata mu završava krajem 2018. godine. Do sada je komunalno poduzeće Lip Kom d.o.o. otplatilo 657.049,74 kune glavnice, te 285.867,46 kuna kamata. Za povrat ovog kredita ostalo je 142.950,26 kuna glavnice, te 3.910,82 kuna kamata, a komunalno poduzeće otplaćuje ga iz svog redovnog poslovanja.

 • planirani prihodi općine lipovljani za 2017. godinu

  PRIHODI OPĆINE LIPOVLJANI KN

  PRIHODI OD POREZA 2.573.109,00

  -POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 2.417.901,00

  -POREZI NA IMOVINU 91.067,00

  -POREZI NA ROBU I USLUGE 64.141,00

  KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.200.000,00

  -MGIPU – ZAVRŠETAK IZGRADNJE MRTV. PILJENICE 250.000,00

  -MRRFEU- REKON. KROVIŠTA D.D. KRIVAJ 100.000,00

  -MRRFEU-MODERNIZACIJA NERZVRSTANIH CESTA 250.000,00

  -MRRFEU- PROJEKT TRG HRV.BRANITELJA , TRG SV.JOSIPA 600.000,00

  KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00

  KAPITALNE POMOĆI OD TIJELA DRŽAVNE VLASTI –FONDOVI (FZOEU

  POSUDE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA)

  200.000,00

  TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 80.800,00

  TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 55.813,00

  KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU

  SREDSTAVA

  550.000,00

  -EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ, M7 – 7.4.1. 350.000,00

  -EU PROJEKT REKONSTRUKCIJA ULICE JOSIPA KOZARCA, M7-7.2.2.

  PRIHODI OD IMOVINE 3.142.303,00

  -PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 500.000,00

  -NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE 1.772.040,00

  -NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU PLINA 528.360,00

  -NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 180.000,00

  -PRIHODI OD ELEKTROKOMUNIKACIJA 100.000,00

  -OSTALI PRIHODI (KONCESIJE, RENTE, KAMATE, NAJMA PROSTORA I

  OPREME)

  61.903,00

  PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.232.579,00

  -DOPRINOS ZA ŠUME 310.000,00

  -KOMUNALNI DOPRINOS 430.000,00

  -KOMUNALNE NAKNADE 406.000,00

  -NAKNADA ZA UPOTEBU JAVNIH POVRŠINA 50.000,00

  -OSTALI PRIHODI (ZATEZNE KAMATE, DRŽAVNI BILJEZI) 36.579,00

  PRIHODI O PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.963,00

  DONACIJE 140.000,00

  VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

  DJEČJI VRTIĆ ISKRICA I KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPOVLJANI

  208.100,00

  UKUPNO PRIHODI 9.486.667,00

  O P

  Ć IN

  A L

  IP O

  V L

  J A

  N I

  w w w .l ip o v lj a n i. h r

  200.000,00

 • planirani rashodi općine lipovljani za 2017. godinu

  VRSTA RASHODA KN

  OPĆINSKO VIJEĆE 50.000,00

  OPĆINSKI NAČELNIK 188.460,00

  JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.862381,00

  -RASHODI ZA ZAPOSLENE 650.305

View more >