15
Siječanj, 2020. Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te na jednostavan način nastoji približiti planove, aktivnosti i upravljanje sredstvima Proračuna Grada.

Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

Siječanj, 2020.

Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna

Grada, te na jednostavan način nastoji približiti

planove, aktivnosti i upravljanje sredstvima Proračuna

Grada.

Page 2: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

Od čega se sastoji proračun? Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih

programa.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja

odnosno struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po

razdjelima, programima, projektima i aktivnostima, uključujući i planove

proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada.

Za 2020. godinu rashodi i izdaci planirani su u iznosu

od 49.900.000,00 kuna

Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument

kojim se procjenjuju prihodi i primici te

utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u

skladu sa zakonom.

Uz proračun se donose i projekcije prihoda i

primitaka te rashoda i izdataka za naredne

dvije godine.

Tko donosi proračun? Proračun donosi Gradsko vijeće Grada

Grubišnoga Polja, na temelju prijedloga

Gradonačelnika, do kraja tekuće kalendarske

godine za slijedeću godinu.

Page 3: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

Što možemo saznati iz proračuna?

➢ Ukupne planirane prihode i primitke Grada ➢ Ukupne planirane rashode i izdatke Grada ➢ Što Grad financira (programe, aktivnosti, projekte) ➢ Koliko se proračunskih sredstava troši na

funkcioniranje Grada ➢ Koliko se proračunskih sredstava ulaže u gradnju i

održavanje komunalne infrastrukture, održavanje prostora te zaštitu okoliša

➢ Koliko se proračunskih sredstava ulaže u gospodarstvo

➢ Koliko se proračunskih sredstava troši na socijalnu skrb, vatrogastvo, zaštitu i spašavanje

➢ Koliko se proračunskih sredstava troši na kulturu, sport, školstvo i rad udruga koje djeluju na području Grada

➢ Koliko proračunskih sredstava troše proračunski korisnici Grada:

o Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje o Centar za kulturu i informiranje „dr. Franjo

Tuđman“ o Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ o Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga

Polja o Javna vatrogasna postrojba Grada

Grubišnoga Polja o Razvojna agencija AGRO

Page 4: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

Gdje možete pronaći proračun?

Proračun Grada Grubišnoga Polja možete pronaći na službenoj web stranici Grada www.grubisnopolje.hr i u „Službenom glasniku“ Grada

Grubišnoga Polja.

Dječji vrtić "Tratinčica"

Gradska knjižnica "Mato Lovrak"

CIK dr. Franjo Tuđman

Centar za pomoć u kući

Javna vatrogasna postrojba Razvojna agencija AGRO

Page 5: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

VAŽNO JE ZNATI ! ! !

Prihodi proračuna po namjeni•Namjenski prihodi - za komunalne programe

➢komunalna naknada – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

➢komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina (nogostupi, dječja igrališta, pješački mostovi)

➢šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture

•Nenamjenski prihodi – (porezi, zakupi i ostali prihodi)

➢mogu financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se troše na: predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo

•Prihodi od prodaje imovine – za kapitalne rashode

•Primici od dugoročnog zaduživanja – isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i vlade RH

Rashodi proračuna po namjeni•Zadani rashodi – zakonske obveze

•predškolski odgoj

•socijalna skrb i zdravstvo

•javne potrebe u sportu i kulturi

•protupožarna i civilna zaštita

•komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata)

•zaštita okoliša

•prostorno planiranje

•materijalni rashodi i plaće

•Rashodi vezani za dodatne standarde javnih potreba

•održavanje manifestacija od lokalnog značaja

•sufinanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima

•briga o djeci (naknade za novorođenčad, sufinanciranje udžbenika)

•briga o starijima putem Centra za pomoć u kući

•srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenicima)

Page 6: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

Odakle novac dolazi u gradski Proračun?

Prihodi i primici proračuna

OPIS

PRORAČUN

2020.

Prihodi od poslovanja Prihodi od poreza (porez i prirez na dohodak, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju)

16.500.000,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (tekuće pomoći iz proračuna, kapitalne pomoći iz proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava )

22.103.400,00

Prihodi od imovine (kamate, naknada za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine)

1.522.480,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (upravne i administrativne pristojbe, doprinos za šume, ostali nespomenuti prihodi, komunalni doprinos i komunalna naknada)

5.401.020,00

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

267.100,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 41.000,00

UKUPNO 45.835.000,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada i RH i građevinskog zemljišta)

1.815.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti )

650.000,00

UKUPNO 2.465.000,00

Page 7: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

36,00%

48,22%

3,32%

11,78%

0,58%

0,09%

PRIHODI OD POREZA

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

PRIHODI OD IMOVINE

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA, PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA, KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Page 8: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

Što financiramo iz Proračuna?

Rashodi i izdaci proračuna

Predstavnička,

izvršna i upravna

tijela Grada i mjesne

samouprave

Gradsko vijeće (redovan rad

Gradskog vijeća, savjeta

mladih, financiranje političkih

stranaka)

394.500,00

Mjesni odbori (redovan rad i

ulaganje u dugotrajnu

imovinu te sufinanciranje

cijene prijevoza)

269.000,00

Upravna tijela Grada

(redovan rad Upravnih tijela,

nabava dugotrajne imovine

za Upravna tijela i financijski

rashodi)

5.262.815,00

Vijeća nacionalnih manjina 18.000,00

UKUPNO

5.944.315,00

Predškolski odgoj i

obrazovanje

Dječji vrtić „Tratinčica“

Grubišno Polje

3.246.700,00

Dogradnja i opremanje

Dječjeg vrtića

5.686.600,00

OŠ Ivana Nepomuka

Jemeršića

15.000,00

SŠ Bartola Kašića 15.000,00

Stipendiranje studenata i

učenika

231.000,00

Grad prijatelj djece 289.500,00

UKUPNO

9.483.800,00

Page 9: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

Kultura

Centar za kulturu i

informiranje „dr. Franjo

Tuđman“

1.129.000,00

Tehnička kultura 5.000,00

Gradska knjižnica „Mato

Lovrak“ Grubišno Polje

428.000,00

Turistička zajednica Grada

Grubišnoga Polja

220.900,00

UKUPNO

1.782.900,00

Sport

Zajednica športskih udruga

Grada

800.000,00

Nogometno igralište

Grubišno Polje

192.500,00

Nogometno igralište Veliki

Zdenci

300.000,00

UKUPNO

1.292.500,00

Protupožarna zaštita

Vatrogasna zajednica

450.000,00

Zaštita i spašavanje 10.000,00

Javna vatrogasna postrojba 2.390.000,00

UKUPNO

2.850.000,00

Socijalna skrb i

humanitarne

organizacije

Gradsko društvo Crvenog

križa

155.000,00

Socijalni program 655.000,00

Centar za pomoć u kući 409.100,00

Projekt za žene BBŽ 318.400,00

Page 10: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

Program mjera –

rješavanje

stambenog pitanja

mladih obitelji

Sufinanciranje mjera

poticanja rješavanja

stambenog pitanja mladih

obitelji

200.000,00

Program WiFi4EU Razvoj WiFi infrastrukture 112.500,00

UKUPNO 1.850.000,00

Sufinanciranje

udruga i vjerskih

zajednica

Tekuće i kapitalne donacije

udrugama i vjerskim

zajednicama

585.000,00

UKUPNO 805.900,00

Gospodarstvo

Razvoj gospodarstva –

Gospodarski sajam

163.500,00

Poticanje razvoja

poljoprivrede

283.000,00

Subvencioniranje kamate na

poduzetničke kredite

2.000,00

Program bespovratnih

potpora za poticanje malog i

srednjeg poduzetništva

895.000,00

Proizvodno-poduzetnički

inkubator

445.800,00

Razvojna agencija Grubišno

Polje

600.000,00

Zona MSP 12.381.935,00

UKUPNO 14.771.235,00

Graditeljstvo,

stambeni i

komunalni poslovi

Program održavanja

stambenih objekata

560.000,00

Program održavanja

objekata i uređaja

komunalne infrastrukture

2.485.000,00

Program gradnje komunalne

infrastrukture i ostalih

objekata

8.295.250,00

UKUPNO 11.340.250,00

Page 11: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

11,91%

19,01%

3,57%

2,59%

5,71%

3,71%1,17%

29,60%

22,73%

PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

KULTURA

SPORT

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNE ORGANIZACIJE

SUFINANCIRANJE UDRUGA I VJERSKIH ZAJEDNICA

GOSPODARSTVO

GRADITELJSTVO, STAMBENI I KOMUNALNI POSLOVI

Page 12: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

RAZVOJ I POBOLJŠANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURE

ZONE MSP-A GRUBIŠNO POLJE

REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA

"TRATINČICA" GRUBIŠNO POLJE

Page 13: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

ULAGANJE U ZONI MSP

ENERGETSKA OBNOVA

JAVNE RASVJETE

Page 14: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

RAZVOJ TURIZMA

UREĐENJE CESTA, NOGOSTUPA

I PARKIRALIŠTA NA

PODRUČJU GRADA

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Page 15: Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Grada, te ...grubisnopolje.hr/media/file/proracun/proracun_2020/200131_Proracu… · •protupožarna i civilna zaštita •komunalno

GRAD GRUBIŠNO POLJE TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

TEL: 043/448-202

e-mail: [email protected] www.grubisnopolje.hr

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA

PROGRAM POTPORA

MALOM I SREDNJEM

PODUZETNIŠTVU