of 12 /12
prihodi = rashodi PRORAČUN U MALOM OPĆINE BIZOVAC za 2016. godinu

prihodi = rashodi PRORAČUN U MALOM - opcina-bizovac.hr 2016 - u malom.pdf · PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU Stranica 2 Poštovani građani Općine Bizovac, Čast mi je ponuditi

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of prihodi = rashodi PRORAČUN U MALOM - opcina-bizovac.hr 2016 - u malom.pdf · PRORAČUN U MALOM ZA...

 • prihodi = rashodi

  PRORAČUN U MALOM

  OPĆINE BIZOVAC za 2016. godinu

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 2

  Poštovani građani Općine Bizovac, Čast mi je ponuditi Vam prikaz Proračuna Općine Bizovac. Ovim kratkim prikazom općinskog proračuna želim svim građanima omogućiti uvid kako u prihode tako i rashode Općine, te da građani dobiju potpunu informaciju gdje i kako se troši njihov novac. Tijekom mandatnog razdoblja do 2017. godine cilj nam je izgraditi kapitalne objekte od opće korisnosti za sve naše stanovnike i ravnomjerno ulagati u svako naselje, ulicu i do svakog pojedinog domaćinstva dovesti potrebnu komunalnu infrastrukturu. Proračunom za 2016. godinu obuhvaćeno je niz novih projekata značajnih za naselja na području Općine Bizovac, kao i nastavak izgradnje već započetih projekata u 2015. godini. Da bi to postigli potrebno je racionalno i štedljivo trošiti proračunski novac prije svega na vlastitim izdacima općinske uprave. Planiranim proračunom zadržan je dosegnuti nivo izdvajanja za javne potrebe u području športa, kulture i socijalne skrbi, a i dalje se predviđaju sredstva za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika. Moji suradnici i ja želimo da se svi mještani aktivno prate trošenje proračunskih sredstava i stojimo Vam uvijek na raspolaganju. Svoje primjedbe možete uputiti nadležnim tijelima u Općinskoj upravi. S poštovanjem,

  Općinski načelnik Srećko Vuković,

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 3

  Što je Proračun ? Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi izdaci i rashodi Općine koje odobrava Općinsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za godinu u kojoj je donesen. Fiskalna godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, a počinje od 01. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Proračun u malom je sažetak proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu. On u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja općinskog novca u tekućoj proračunskoj godini.

  Što sve možete saznati iz Proračuna ? Koliki su i koji ukupni prihodi Općine Koliki su ukupni rashodi Općine Što sve Općina financira Koliko se novca troši na općinsku upravu Koliko novca odlazi na komunalnu djelatnost i uređenje prostora Koliko se novca troši na kulturu i šport Koliko novca Općina izdvaja za financiranje dječjeg vrtića, koliko za osnovno školstvo a koliko za socijalnu skrb

  Gdje možete pronaći Proračun ?

  U “Službenom glasniku Općine Bizovac” broj 5/15. U Jedinstvenom upravnom odjelu, Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac Na Internet stranici Općine Bizovac: www. opcina-bizovac. hr

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 4

  A. ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN ?

  Prihodi od poreza (zajednički i lokalni porezi) 2.740.000,00 Porez na dohodak i prirez 2.340.000,00

  Porez na promet nekretnina 300.000,00

  Lokalni porezi 100.000,00

  Potpore iz državnog proračuna 2.363.500,00

  Tekuće pomoći iz proračuna 1.603.500,00 Tekuće pomoći iz proračuna 110.000,00 Kapitalne pomoći iz proračuna 650.000,00

  Prihodi od imovine 925.075,00

  Prihodi od financijske imovine 9.000,00

  Prihodi od nefinancijske imovine 916.075,00

  Prihodi od komunalne i drugih naknada 1.134.686,00 Upravne i administrativne pristojbe 40.000,00

  Prihodi po posebnim propisima 244.686,00

  Komunalni doprinosi i naknade 850.000,00

  Prihod od prodaje imovine 858.000,00

  Prihodi od prodaje materijalne imovine 800.000,00

  Prihod od prodaje građevinskih objekata i zemljišta 58.000,00

  Ostali prihodi 5.000,00

  UKUPNO PRIHODI : 8.026.261,00

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 5

  B. KAMO NOVAC ODLAZI ?

  Troškovi općinskog vijeća 148.000,00 Troškovi mjesnih odbora 363.000,00 Troškovi općinskog načelnika 289.800,00 Troškovi općinske uprave 1.021.465,00 Troškovi Vlastitog pogona 166.500,00 Troškovi održavanja komunalne infrastrukture 275.000,00 Troškovi zaštite prirode i okoliša 143.750,00 Izgradnja komunalne infrastrukture 3.074.528,00 Poticanje razvoja gospodarstva 148.014,00 Financiranje javnih potreba u obrazovanju 1.258.204,00 Financiranje javnih potreba u kulturi 408.000,00 Financiranje javnih potreba u športu 267.000,00 Financiranje javnih potreba socijalne skrbi 310.000,00 Financiranje protupožarne i civilne zaštite 153.000,00

  UKUPNO RASHODI : 8.026.261,00

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 6

  1. TROŠKOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

  Redovna djelatnost 92.000,00

  Ostali rashodi vijeća 20.000,00

  Donacije političkim strankama 13.000,00

  Obilježavanje dana općine 23.000,00

  UKUPNI TROŠKOVI..................................................................... 148.000,00

  2. TROŠKOVI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  Troškovi plaće i doprinosa 175.800,00

  Materijalni rashodi 74.000,00

  Tekuća zaliha proračuna 40.000,00

  UKUPNI TROŠKOVI..................................................................... 289.800,00

  61%25%

  14%

  Općinski načelnik

  Troškovi plaće i doprinosi

  Matrijalni rashodi

  Tekuća rezerva proračuna

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 7

  3. TROŠKOVI MJESNIH ODBORA

  Mjesni odbori 363.000,00 - Električna energija, plin, voda, slivne vode, dim. usluge 243.000,00 - Troškovi održavanja društvenih domova 120.000,00

  UKUPNI TROŠKOVI..................................................................... 363.000,00

  4. OPĆINSKA UPRAVA

  Rashodi za zaposlene 675.072,00 - plaće zaposlenih 576.000,00 - doprinosi na plaće 99.072,00

  Materijalni rashodi 223.093,00

  Financijski rashodi 51.300,00

  Javni radovi 50.000,00

  Stručno osposobljavanje 22.000,00

  UKUPNI TROŠKOVI................................................. 1.021.465,00

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 8

  5. GOSPODARSTVO

  Subvencije HRV- informiranje 50.000,00

  LAG 9.014,00

  Održavanje poljskih puteva 50.000,00

  Subvencije : 39.000,00 - Selekcijska služba 7.000,00 - Obrana od tuče 5.000,00 - Analiza tla 15.000,00 - Osiguranje usjeva 12.000,00

  UKUPNO TROŠKOVI………………………………………… 148.014,00

  6. KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

  Vlastiti pogon 166.500,00 - Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 - Rashodi za usluge 80.000,00 - Ostali rashodi 6.500,00

  Zaštita prirode i okoliša 143.750,00 - Higijeničarska služba 83.750,00 - Odvoz velikog otpada s deponija 50.000,00 - Ostali rashodi 10.000,00

  Održavanje komunalne infrastrukture 275.000,00 - Održavanje i potrošnja javne rasvjete 130.000,00 - Održavanje prometnih signalizacija 50.000,00 - Održavanje javnih zelenih površina u općini 25.000,00 - Deratizacija i dezinsekcija 50.000,00

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 9

  - Održavanje groblja 20.000,00

  Ulaganja u komunalnu infrastrukture i imovinu 3.074.528,00 - Izrada planova i podloga 10.000,00 - Otplata kredita za vodoopskrbu 10.000,00 - Izgradnja vodovodne mreže 100.000,00 - Izgradnja kanalizacije 300.000,00 - Sanacija odlagališta 105.528,00 - Izgradnja reciklažnog dvorišta 52.000,00 - Izgradnja javne rasvjete u naseljima općine 800.000,00 - Izgradnja plinske mreže u Cvjetnoj ulici 100.000,00 - Kupovina zgrade PBZ-a 80.000,00 - Izgradnja parkirališta u Bizovcu 220.000,00 - Uređenje centra Brođanaca 60.000,00 - Obnova nogostupa u Cretu 10.000,00 - Obnova nogostupa u Novakima 20.000,00 - Kupovina zemljišta za spoj ulica u Samatovcima 40.000,00 - Opremanje prostorija mjesnih odbora 35.000,00 - Nabava sadnica 25.000,00 - Izmjene prostornog plana 30.000,00 - Projekt sportskog centra u Bizovcu 85.000,00 - Projekt uređenja izletišta bajera u Bizovcu 100.000,00 - Projekt uređenja Sunčane ulice u Bizovcu 120.000,00 - Projekt uređenja ceste do groblja u Habjanovcima 20.000,00 - Uređenje vatrogasnog doma u Bizovcu 500.000,00 - Uređenje sale za svatove u Bizovcu 122.000,00 - Uređenje doma u Samatovcima 60.000,00 - Uređenje vatrogasnog doma u Habjanovcima 60.000,00 - Izgradnja nadstrešnice na crkvi u Novakima 10.000,00

  UKUPNI TROŠKOVI …………………………………….. 3.659.778,00

  5% 4%7%

  84%

  KOMUNALNE DJELATNOSTI

  Vlastiti pogon

  Zaštita okoliša

  Održavanje komunalneinfrastrukture

  Izgradnja komunalne infrastrukture

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 10

  7. JAVNE POTREBE

  Dječji vrtić Bizovac 883.204,00 - Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 468.204,00 - Sufinanciranje predškolske nastave 15.000,00 - Rekonstrukcija dječjeg vrtića 400.000,00

  Osnovno školstvo i obrazovanje 375.000,00 - Prijevoz učenika 142.000,00 - Stipendije 63.000,00 - Projekt rekonstrukcije športske dvorane u Bizovcu 100.000,00 - Opremanje prostora male škole u Brođancima 40.000,00 - Ograda škole u Cretu 20.000,00 - Ograda rukometnog igrališta u Habjanovcima 10.000,00

  Kultura 408.000,00 - KUD «Bizovac» 30.000,00 - KUD «Brođanci» 18.000,00 - KUD Cret 18.000,00 - KUD Habjanovci 18.000,00 - Matica Hrvatska 17.000,00 - Donacije ostalim udrugama 37.000,00 - Obnova kurije NORMAN 200.000,00 - Obnova vjerskih objekata 20.000,00 - Bizovačke ljetne večeri 50.000,00

  Šport 267.000,00 - Olimpijada Brođanci 30.000,00 - Školski športski klub 5.000,00 - NK BSK-TERMIA 65.000,00 - NK Hajdin Cret Bizovački 25.000,00 - NK Sloga Samatovci 25.000,00 - NK Gaj Brođanci 25.000,00 - NK Jadran Habjanovci 25.000,00 - ŠRD Bandar Bizovac 5.000,00 - Odbojkaški klub Bizovac 12.000,00 - STK Omladinac Brođanci 20.000,00 - STK Bizovac, Bizovac 10.000,00 - Zajednica sportskih udruga grada Valpova 20.000,00

  Socijalna skrb 310.000,00 - Pomoć za troškove stanovanja 85.000,00 - Pomoć za ogrjev 100.000,00 - Pomoć za novorođenčad 50.000,00 - Topli obrok u osnovnoj školi 33.000,00 - Udruga Sv Vinka P. Bizovac 5.000,00 - Crveni križ 35.000,00 - Jednokratne pomoći 2.000,00

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 11

  Protupožarna i civilna zaštita 153.000,00

  - Nabava zaštitne opreme 15.000,00 - Vatrogasna zajednica 130.000,00 - HGSP 2.000,00 - DVD Valpovo 6.000,00

  UKUPNO TROŠKOVI ZA JAVNE POTREBE ………… 2.396,204,00

 • PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

  Stranica 12

  NAKLADNIK : OPĆINA BIZOVAC Kralja Tomislava 89 31 222 Bizovac

  Tel: 031/ 675-301; 675-777; fax: 031/675-674

  ZA NAKLADNIKA: SREĆKO VUKOVIĆ Općinski načelnik UREDNIK: NEDILJKO PUŠIĆ, dipl. iur. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela NAKLADA : 100 primjeraka Proračun u malom nalazi se i na internet stranici Općine Bizovac: www. opcina-bizovac.hr