of 18 /18
1 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU

PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku...

Page 1: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

1 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU

Page 2: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

2 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

UVODNA RIJEČ GRADONAČELNIKA

Poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani, proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima o kojima ovisi razvoj, a time i standard naše zajednice. Bezuvjetnim radom i odlučnošću u osam smo godina uspjeli stabilizirati proračun te je Umag danas jedan od vodećih pokretača razvoja i po svim mjerljivim standardima lokalne samouprave među 3 najrazvijenija grada u Istri i 10 u Hrvatskoj. Izuzetno se ponosimo činjenicom da po glavi stanovnika ulažemo najviše u standard i razvoj u odnosu na ostale gradove u Istarskoj županiji, što dodatno potvrđuje da smo na pravom putu. Svima nam je interes živjeti u zajednici koja se razvija i raste te nam je upravo to primarna zadaća. Želja nam je udovoljiti

svim zahtjevima, no moramo biti svjesni da postoje ograničenja u novcu, kao i prioriteti koje moramo poštivati. Kroz ovaj mali vodič želimo vam približiti naš rad i rezultate te uvažiti sve inicijative koje mogu utjecati na poboljšanje standarda naše zajednice. Vaš gradonačelnik Vili Bassanese Kontakti i korisne informacije Službene stranice Grada nalaze se na adresi: www.umag.hr, gdje možete postavljati Vaša pitanja i sugestije direktno Gradonačelniku: „Gradonačelnik odgovara“.

Page 3: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

3 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu. Nacrt Prijedloga proračuna izrađuje Upravni odjel za financije, proračun i gospodarstvo u suradnji sa upravnim odjelima i proračunskim korisnicima, predlaže ga Gradonačelnik, a odobrava Gradsko vijeće. Proračun se donosi za fiskalnu godinu sa projekcijama za sljedeće dvije godine. Fiskalna godina počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca. ŠTO JE PRORAČUN U MALOM? Ovim prikazom „Proračuna u malom Grada Umaga“ na razumljiv i transparentan način omogućava se svim građanima uvid i informiranost u prihode i rashode Grada odnosno dobiva se informacija gdje i kako se troši javni novac. ŠTO SE SVE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA? Koliki su i koji su prihodi Grada? Koliki su ukupni rashodi Grada? Što sve Grad financira? Koliko se novca troši za komunalnu djelatnost? Koliko se novca troši za obrazovanje, predškolski odgoj? Koliko se novca troši za socijalu, kulturu, sport? Koliko se novca troši za gospodarstvo, prostorno planiranje?

GDJE JE PRORAČUN OBJAVLJEN?

• na web stranicama Grada Umaga: www.umag.hr • u Službenim novinama Grada Umaga 26/2016.

Sve izmjene i dopune proračuna (rebalans proračuna) također se objavljuju na web stranici Grada i u službenim novinama Grada Umaga. STRUKTURA PRORAČUNA Proračun se sastoji od:

- općeg dijela - posebnog dijela - plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci razvrstani su po organizacijskoj klasifikaciji (po Upravnim odjelima Grada i po proračunskim korisnicima) i raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan razvojnih programa daje odgovor na pitanje koji su ciljevi i prioriteti razvoja Grada.

Page 4: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

4 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

PRORAČUN GRADA UMAGA ZA 2017. GODINU: 193.194.000,00 KUNA

Prihodi i primici Grada Umaga za 2017. godinu prema izvorima financiranja OPĆI PRIHODI I PRIMICI 47.620.062,00 VLASTITI PRIHODI 996.600,00 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 87.082.940,00 POMOĆI 19.262.230,00 DONACIJE 1.179.168,00 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA 37.053.000,00 UKUPNO PRIHODI: 193.194.000,00

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Opći prihodi i primici uključuju prihode od poreza, prihode od financijske i nefinancijske imovine, prihode od administrativnih pristojbi i kazni. Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Namjenski prihodi i primici mogu se koristiti samo za zakonom propisane namjene.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25%

VLASTITI PRIHODI

0,52%

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

45%

POMOĆI 10%

DONACIJE 0,61%

PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE

IMOVINE I NAKNA 19%

Prihodi Grada za 2017. godinu

Page 5: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

5 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

VIZIJA GRADA I STRATEŠKI PRIORITETI GRADA UMAGA 2015.-2021. GODINE

Prioritet: Izgradnja nove i unaprjeđenje postojeće

komunalne, gospodarske, društvene i turističke

infrastrukture

VIZIJA: Umag – grad po

mjeri čovjeka

Prioritet: Povećanje kvalitete života kroz društvene

djelatnosti i pružanje javnih usluga

Page 6: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

6 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA UMAGA 2015.-2020. PRIORITET: IZGRADNJA NOVE I UNAPRJEĐENJE

POSTOJEĆE KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

PRIORITET: POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA KROZ DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PRUŽANJE

JAVNIH USLUGA

Smart City ↔ Green City Preuređenje postojeće dvorane u Pučkom otvorenom učilištu 'Ante Babić'

Izgradnja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda Revitalizacija postojećih društvenih domova Razvoj i poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda

Povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga

Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže Poticajna stanogradnja za mlade Plinofikacija Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje

obnovljivih izvora energije Održivo gospodarenje otpadom Institucionalna podrška organizacijama civilnog

društva Umag – grad djece 2010. – 2020. Razvoj socijalnih usluga u zajednici Izgradnja i rekonstrukcija zgrada predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Valorizacija kulturne baštine i njeno stavljanje u turističku funkciju

Izgradnja srednje škole Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka

Izgradnja i opremanje dječjih igrališta Optimizacija i informatizacija poslovnih procesa na razini gradske uprave te unaprjeđenje pružanja javnih usluga

Provedba programa usmjerenih aktivnostima djece

Unaprijediti način komunikacije s građanima

Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje prometnica i biciklističkih staza

Razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture Izgradnja i komunalno opremanje poduzetničke zone Ungarija te ulaganja u servisno-komunalne zone Grada Izgradnja sustava poljoprivrednog navodnjavanja -Petrovija Elektroenergetski sustav – javna rasvjeta Izgradnja i rekonstrukcija sportske infrastrukture Izgradnja Sportskog centra Stella Maris Ulaganja u sportsku infrastrukturu Izgradnja jedinstvene zgrade gradske uprave Izgradnja i održavanje površina javne namjene Uređenje gradskog parka Humagum i drugih površina javne namjene Izgradnja gradskog trga 6. svibnja Izgradnja gradske tržnice Daljnji razvoj turističke infrastrukture

Page 7: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

7 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

Odakle dolazi novac u Proračun? UKUPNO PRIHODI / PRIMICI KN % Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 50.003.120,00 25,88 Prihodi od poreza 46.789.944,00 24,22 Raspoloživa sredstva iz prošlih godina 44.085.102,00 22,82 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 21.417.000,00 11,09 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 17.407.184,00 9,01 Prihodi od imovine 10.333.000,00 5,35 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.171.168,00 1,12 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 676.000,00 0,35 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 311.482,00 0,16 UKUPNO PRIHODI GRADA: 193.194.000,00 100,00

Prihodi odupravnih i

administrativnih

pristojbi,pristojbi poposebnim

propisima inaknada

Prihodi odporeza

Raspoloživa sredstvaiz prošlih

godina

Prihodi odprodaje

neproizvedene

dugotrajneimovine

Pomoći izinozemstva

i odsubjekata

unutaropćeg

proračuna

Prihodi odimovine

Prihodi odprodaje

proizvoda irobe te

pruženihusluga i

prihodi oddonacija

Prihodi odprodaje

proizvedene

dugotrajneimovine

Kazne,upravnemjere iostali

prihodi

Kuna 50.003.120 46.789.944 44.085.102 21.417.000 17.407.184 10.333.000 2.171.168, 676.000,00 311.482,00

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

Prikaz planiranih prihoda i primitaka Grada Umaga za 2017. g. po ekonomskoj klasifikaciji

Page 8: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

8 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

Četiri najznačajnija prihoda Grada

KOMUNALNA NAKNADA 15.895.250 kn

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti:

1. Održavanje javnih površina

2. Održavanje nerazvrstanih cesta

3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

4. Javna rasvjeta

5. Vatrogasne djelatnosti

6. Odvodnja atmosferskih voda

7. Održavanje groblja.

Također se može koristiti u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

POREZ NA DOHODAK – UDIO GRADA 25.800.000,00 KN

Ovim prihodom se mogu financirati sve potrebe Grada

POREZ NA PROMET NEKRETNINA 8.700.000,00 KN

Ovim prihodom se mogu financirati sve potrebe Grada

KOMUNALNI DOPRINOS

18.250.000,00 kn

Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su za građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture:

• javne površine, • nerazvrstane ceste, • groblja i krematorije, • javnu rasvjetu

Page 9: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

9 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

Porezna reforma 2017. godina 01. siječnja 2017. godine stupile su na snagu odredbe niza novih, izmijenjenih i dopunjenih zakona donesenih u okviru porezne reforme, koji će utjecati na prihode svih jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Umaga. Izmjene poreznih zakona stupile su na snagu nakon što je Gradsko vijeće Grada Umaga usvojilo Proračun za 2017. godinu, stoga će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu izvršiti potrebna usklađenja i korekcije u skladu sa poreznom reformom. U nastavku daje se kratki prikaz najznačajnijih izmjena poreznih zakona.

• Ukida se porez na tvrtku.

• Od 01. siječnja 2018. uvodi se porez na nekretnine koji će zamijeniti komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Predmet oporezivanja je nekretnina (stambeni, poslovni prostor, garaže, građevinsko zemljište kojim se koristi u poslovanju i neizgrađeno građevinsko zemljište). Visinu poreza će određivati Grad na temelju slijedećih kriterija: vrijednosti boda, koeficijenta zone, namjene, stanja i dobi.

• Porez na kuće za odmor u 2018. godini postaje sastavnim dijelom poreza na nekretnine.

• Stopa poreza na promet nekretnina se smanjuje sa 5% na 4%. Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.

• Novim Zakonom o porezu na dohodak povećava se osobni odbitak na 3.800 kn, povećava se osobni odbitak uzdržavanih članova, a smanjuju se stope poreza na dohodak na 24% i 36%. Zbog navedenih izmjena smanjit će se prihodi jedinica lokalne samouprave od poreza i prireza na dohodak.

• Tijekom 2017. godine iz državnog proračuna, a s pozicija Ministarstva financija, isplaćivat će se

pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao kompenzacijska mjera.

Page 10: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

Organizacijska struktura Grada Grad u svom sastavu ima sedam upravnih odjela, financira rad deset proračunskih korisnika, dvanaest mjesnih odbora i četiri Vijeća manjina.

GRAD UMAG

URED GRADONAČELNIKA

4.922.000 kn

URED GRADA 32.537.000 kn

JAVNA VATROGASNA

POSTROJBA

U.O. ZA KOMUNALNI SUSTAV

94.361.652 kn U.O. ZA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 52.235.798 kn

MJESNA SAMOUPRAVA

VIJEĆA MANJINA

OSNOVNE ŠKOE

OŠ MARIJA I LINA

TOŠ GALILEO GALILEI

VRTIĆI

DV I JASLICE DUGA

TDV VRTULJAK

POU ANTE BABIĆ

GRADSKA KNJIŽNICA

MUZEJ GRADA

USTANOVA ZA

UPRAVLJANJEKORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

DOM ZA STARIJE I

NEMOĆNE ATILIO

GAMBOC

U.O. ZA FINANCIJE,

PRORAČUN I GOSPODARSTVO

4.514.050 kn

U.O. ZA PROSTORNO UREĐENJE I

ZAŠTITU OKOLIŠA 2.660.000 kn

U.O. ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU

1.963.500 kn

Page 11: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

11 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

RASHODI I IZDACI U 2017. GODINI Ukupni rashodi i izdaci planirani u 2017. godini iznose 193.194.000 kn. U nastavku dajemo prikaz planiranih rashoda i izdataka raspoređenih po Upravnim odjelima Grada, a unutar odjela po programima, sa slikovitim prikazom najznačajnijih aktivnosti i projekata. NAZIV UPRAVNOG ODJELA GRADA: Rashodi u kn:

Udio u ukupnim rashodima

odjela

Naziv programa

Rashodi u kn:

URED GRADONAČELNIKA 4.922.000,00 66% JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.226.500,00 30% PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 1.500.000,00 0,4% RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 21.000,00 4% ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 174.500,00

URED GRADA 32.537.000,00 19% JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.156.380,00 1% PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 339.400,00 57% UPRAVLJANJE IMOVINOM 18.392.000,00 1% RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 306.758,00 23% ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 7.342.462,00

ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO

KORIŠTENJE 1.742.000 KN

IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA 1.450.000 KN

OTKUP NEKRETNINA I UPIS VLASNIŠTVA 2.650.000 KN

NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA UPRAVE

657.000 KN.

JAVNA VATROGASNA POSTROJA UMAG 6.562.462 KN

CIVILNA ZAŠTITA 176.000 KN PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA 564.000 KN DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO UMAG 40.000 KN

Page 12: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

12 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 94.361.652,00 4% JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.059.000,00 19% UPRAVLJANJE IMOVINOM 17.871.750,00 0% RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 21.000,00 16% ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 15.300.000,00 32% GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 30.120.000,00 9% PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 8.930.000,00

1% RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA VODA 635.000,00

11% JAČANJE GOSPODARSTVA 10.500.000,00 6% ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE 5.670.500,00 1% RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 550.000,00 1% POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 704.402,00

ADAPTACIJA ZGRADE OŠ MARIJA I LINA 9.000.000 KN

IZGRADNJA POŠ S VRTIĆEM MURINE 400.000 KN

ODRŽAVANJE, UREĐENJE I DOGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE 1.003.750 KN, OBJEKTI OSNOVNOG

OBRAZOVANJA 300.000 KN

2017. g VRTIĆ RADOST–GIOIA 4.000.000 KN

ODRŽAVANJE I POJAČANO ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA, GRADSKIH

STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA 2.468.000 KN

CESTE I PROMETNA SINGALIZACIJA

30.625.000 KN

34.000.000 kn

Page 13: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

13 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

JAVNA RASVJETA 3.825.000 KN

SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG

OTPADA DONJI PICUDO 5.500.000 KN

ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA, ZAŠTITA ZELENILA, VETERINARSKE USLUGE

5.055.000 KN

GOSPODARENJE OTPADOM 275.000 KN

SANACIJA ERODIRANE OBALE 600.000 KN

ODRŽAVANJE I UREĐENJE PLAŽA 941.800 KN UREĐENJE UMAŠKE LUKE 500.000 KN

UREĐENJE PLAŽE VILLA RITA 272.602 KN

ODRŽAVANJE I SANIRANJE NELEGALNIH

ODLAGALIŠTA, ČIŠĆENJE I ODVOZ SMEĆA SA JAVNIH POVRŠINA 865.000 KN

Page 14: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

14 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

TRG 1. SVIBNJA U UMAGU 5.000.000 KN

GRADSKI PARK HUMAGUM

1.300.000 KN

INFRASTRUKTURA PODUZETNIČKE ZONE I OPSKRBNE ZONE UNGARIJA 10.460.000 KN

GRADSKA TRŽNICA 100.000 KN

OBJEKTI ZA OPSKRBU VODOM I ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

635.000 KN

ODRŽAVANJE OBJEKATA U SPORTU, DJEČJA IGRALIŠTA, SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE,

BICIKLISTIČKE STAZE 1.350.000 KN

URBANA OPREMA

1.015.000 KN

Page 15: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

15 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 52.235.798,00 1% JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 702.500,00 0,5% PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 242.000,00 0,2% RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 112.500,00 17% OBRAZOVANJE 8.842.894,00 33% PREDŠKOLSKI ODGOJ 17.285.760,00 11% PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi 5.685.844,00 3% PROMICANJE KULTURE - djelatnost udruga građana na promicanju kulture 1.410.000,00 1% ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 305.000,00 12% RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 6.435.250,00 15% SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama 8.037.050,00 3% SOCIJALNA SKRB - program socijalne zaštite 1.800.000,00 1% SOCIJALNA SKRB - Humanitarna skrb kroz ustanove i udruge građana 555.000,00 2% ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 822.000,00

OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ

OSNOVNO OBRAZOVANJE 5.329.844 KN • OŠ MARIJA I LINA 3.707.830 KN,

• TOŠ GALILEO GALILEI 1.622.014 KN

NABAVA UDŽBENIKA 250.000 KN.

PREDŠKOLSKI ODGOJ 17.285.760 • DVJ DUGA 11.457.640

• TDV VRTULJAK 5.828.120 KN

STIPENDIJE 380.000 KN

PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH

ŠKOLA 1.750.000 KN

POU ANTE BABIĆ - OBRAZOVANJE 744.300 KN

Page 16: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

16 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

SOCIJALNA SKRB

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC 7.804.250 KN

SOCIJALNA ZAŠTITA 1.800.000 KN

NOVČANE I DRUGE POTPORE GRAĐANIMA 710.000,00 POMOĆI KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA

430.000,00

RAD S DJECOM I OSOBAMA S INVALIDITETOM

350.000,00

POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA

225.000,00

OSTALO 85.000,00

HUMANITARNA SKRB KROZ USTANOVE I UDRUGE GRAĐANA 555.000 KN

HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 315.000,00 UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA I NOB-A 50.000,00 POTICAJ DJELOVANJU UDRUGA UMIROVLJENIKA 25.000,00 OSTALE AKTIVNOSTI U SOCIJALNOJ SKRBI 165.000,00

KULTURA

DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 5.685.844 KN (POU ANTE BABIĆ, MUZEJ GRADA UMAGA I KNJIŽNICA GRADA UMAGA) DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA NA PROMICANJU KULTURE 1.410.000 KN

Page 17: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

17 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

SPORT I REKREACIJA

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I

ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 3.340.250 KN

ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 1.724.000,00

REDOVNA DJELATNOST USTANOVE SPORTA 1.350.250,00 OPREMANJE I ULAGANJE NA SPORTSKIM OBJEKTIMA 205.000,00

OSTALO 61.000,00

UKUPNO: 3.340.250,00

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

2.530.000 KN

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA 2.530.000,00 SPORTSKI TURNIRI I MANIFESTACIJE ZA POVEĆANJE SPORTSKO-TURISTIČKE PONUDE 550.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO 4.514.050,00 87% JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.943.050,00 2% RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 83.000,00 10% JAČANJE GOSPODARSTVA 438.000,00 1% POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 50.000,00

POTICAJI PODUZETNICIMA 140.000 KN

• SUBVENCIJA KAMATA PO PROGRAMU

KREDITIRANJA PODUZETNIKA • POTPORE ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

POTICAJI RAZVOJU POLJOPRIVREDE 298.000 KN

Page 18: PRORAČUN U MALOM ZA 2017. GODINU - umag.hr · proračun je dokument koji pokazuje financijsku stabilnost grada, zrelost i odgovornost u upravljanju i planiranju sa svim resursima

18 Proračun u malom Grada Umaga za 2017. godinu – vodič za građane

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 2.660.000,00 23% JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 617.800,00 1% RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 21.000,00 10% ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE 278.200,00 66% PROSTORNO PLANIRANJE 1.743.000,00

SANACIJA CRKVI, UREĐENJE GROBLJA SV.

ANDRIJE U UMAGU 150.000 KN

PROSTORNO PLANIRANJE I URBANISTIČKI

PLANOVI 1.743.000 KN

UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 1.963.500,00 99% JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.942.000,00 1% RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 21.500,00

IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 1.963.500 KN