of 24 /24
1 PRORAČUN U MALOM Proračun Općine Bilje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ......

Page 1: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

1

PRORAČUN U MALOM

Proračun Općine Bilje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Page 2: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

2

Poštovane mještanke i mještani!Poznato vam je da početkom nove kalendarske godine članovi Općinskog vijeća i načelnik donose proračun – �nancijski dokument Općine kojim utvrđujemo plan �nanciranja svih aktivnosti i projekata tijekom godine.

Proračun obvezno sadrži i projekcije ukupnih prihoda, primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.

Brošura koja vam je u rukama na jednostavan i razumljiv način svima vama predstavlja osnovne informacije o proračunu Općine Bilje koji je složeni

�nancijski dokument izuzetne važnosti za rad Općine Bilje.Proračun svake godine biva javno objavljen, u cijelosti, na web-stranici

Općine Bilje u Službenom glasniku. U njemu saznajemo kako se prikuplja, raspoređuje i nadzire korištenje našeg zajedničkog novca koji s različitih

osnova pritječe u općinsku blagajnu.To su i općinski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos,

zakupnina i najamnina općinske imovine, su�nanciranje, donacije i ostalo.Proračun donosi Općinsko vijeće i važeći je za godinu za koju je donesen.

Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan prikaz za brzo upoznavanje mještana s projektima i planovima usmjerenim k odgovornom i uspješnom upravljanju zajedničkim

sredstvima i potencijalima u jednogodišnjem razdoblju koje je pred nama.Uz vašu svesrdnu pomoć uvjeren sam i iskreno se nadam da zajedno

možemo zadržati pozitivne, dobre rezultate i nastaviti s napretkom u ovoj, 2019. godini.

Vaš načelnik Željko Cickaj

Page 3: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

3

PRORAČUNSKA NAČELA SU:

Proračun je temeljni plansko-�nancijski dokument koji sadrži sve planirane prihode i primitke te rashode i izdatke Općine, a donosi ga predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće. Proračun se donosi za �skalnu godinu koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca. Uz proračun, donose se i projekcije za sljedeće dvije godine.Temeljni propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15).Proračun se donosi i izvršava u skladu s proračunskim načelima.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdatci, odnosno umanje prihodi i primitci, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Proračun u malom sažetak je općinskog proračuna koji na jednostavan i slikovit način objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem proračunskih sredstava. Želja nam je da ovakvim pojednostavljenim prikazom svim građanima omogućimo uvid u prihode i rashode Općine kako bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o i kako se usmjerava i troši proračunski novac, ali i kako bi se upoznali s najvažnijim smjernicama razvoja Općine.

ź Načelo jedinstva i točnostiź Načelo jedne godineź Načelo uravnoteženostiź Načelo obračunske jediniceź Načelo univerzalnosti

ź Načelo speci�kacijeź Načelo dobrog �nancijskog

upravljanjaź Načelo transparentnosti

Page 4: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

4

SADRŽAJ PRORAČUNA

ŠTO SE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA?

Opći dio — sastoji se od računa prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i računa �nanciranja.Posebni dio — Sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.Plan razvojnih programa — Dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u skladu sa strateškim razvojnim programom Općine.

ź Koliki su i koji ukupni prihodi Općineź Koliki su ukupni rashodi Općineź Koga sve Općina �nanciraź Kolika sredstva izdvaja za �nanciranje programa i projekata iz područja

svoje nadležnosti

Proračun mora biti uravnotežen: ukupni prihodi i primici moraju biti jednaki ukupnim rashodima i

izdacima.

Saznajte više o proračunu• na web stranici • u Službenom glasniku Općine Bilje • u Odsjeku za proračun, www.bilje.hr

�nancije, gospodarstvo i imovinu, Kralja Zvonimira 1B, Bilje

Page 5: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

5

PRORAČUN ZA 2019.

Općinsko vijeće donijelo je Proračun za 2019. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine 12. prosinca 2018. godine.Proračun za 2019. godinu veći je 32% u odnosu na proračun za prošlu godinu. Sukladno tome povećana su i izdavanja za najvažnije projekte koji će pridonijeti razvoju gospodarstva, stvaranju povoljne poduzetničke klime, zadržavanju visoke razine socijalne osjetljivosti te podizanju kvalitete života općenito.

Općinski proračun 28.957.864,00 kn (91,49 %)Proračunski korisnik - Dječji vrtić 2.692.020,00 kn (8,51 %)UKUPAN IZNOS PRORAČUNA 31.649.884,00 kn

Proračunski korisnik Općine Bije je Dječji vrtić Grlica, odnosno to su ustanove čiji je osnivač Općina i koje se u cijelosti ili većim dijelom �nancira iz Proračuna Općine.Dječji vrtić Grlica proračunski je korisnik Općine Bilje koji posluje preko vlastitog računa.

Page 6: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

6

OTKUDA NOVAC DOLAZI?Proračunski prihodi i primitci za 2019. godinu planirani su u iznosu od

31.649.884,00 kn.Procijenjeni prihodi i primitci za 2020. godinu iznose 32.200.047,00 kn, a za 2021.

godinu 26.151.120,00 kn.

Opći prihodi i primitci uključuju prihode od poreza, prihode od �nancijske i ne�nancijske imovine, prihode od administrativnih pristojbi i kazni te primitke od �nancijske imovine i zaduživanja.Namjenski prihodi i primitci proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene ne�nancijske imovine, naknade s naslova osiguranja te namjenski primitci od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Namjenski prihodi i primitci mogu se koristiti samo za zakonom propisane namjene.Izvori �nanciranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdatci određene vrste i namjene.

Page 7: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

7

STRUKTURA PRORAČUNSKIH PRIHODA I

PRIMITAKA PRIHODI /PRIMICI PRORAČUN ZA UDIO U % 2019. GODINU PRIHODI OD POREZA 14.292.114,00 kn 45,16POMOĆI 12.645.770,00 kn 39,96

P 1.396.000,00 kn 4,41P , 1.901.000,00 kn 6,01 P 45.000,00 kn 0,14 K, 80.000,00 kn 0,25P 440.000,00 kn 1,39 P 50.000,00 kn 0,16 V 800.000,00 kn 2,53UKUPNO 31.649.884,00 kn 100,00

Page 8: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

8

U strukturi prihoda najveći dio pripada prihodima od poreza (45,16%) i pomoćima (39,96%).

PRIHODI OD POREZAP 13.617.114,00 knP 510.000,00 knP 165.000,00 kn

PRIHODI OD POMOĆIS O B 308.750,00 kn D E. S 560.000,00 kn G B 1.261.000,00 kn R O B 3.715.000,00 kn V T 100.000,00 kn B B 85.000,00 kn I U I. M 1.950.000,00 kn I U B ZNG RH U J.J. S 1.300.000,00 kn I O B 130.000,00 kn I, 100.000,00 kn E D V 85.000,00 kn I K 500.000,00 kn P Z 1.825.000,00 kn P DV G 113.320,00 knO 562.700,00 kn

Od ukupnog iznosa pomoći bespovratna sredstva za EU projekte Općine iznose 9.548.500,00 kn.

Page 9: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

9

KAMO NOVCI ODLAZE?

Proračunom Općine Bilje omogućuje se rad jedinstvenog Upravnog odjela, �nanciraju se proračunski korisnici te se osiguravaju sredstva za provođenje planiranih programa.Proračunske rashode možemo promatrati prema funkcijskoj klasi�kaciji, odnosno njihovoj namjeni te prema ekonomskoj namjeni svake od tih funkcija.

RASHODI/IZDATCI PRORAČUN ZA UDIO U % 2019. GODINU R .., kn ,R .., kn ,M .., kn ,F ., kn ,S ., kn ,P ., kn ,N .., kn , O .., kn ,R .., kn ,R .., kn ,I ., kn ,I ., kn ,

UKUPNO 31.649.884,00 kn 100,00

Page 10: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

10

RASHODI ZA ZAPOSLENENavedeni iznos raspoređen je kako slijedi:J 35.610,00 kn J 1.737.600,00 kn D G 2.053.460,00 kn

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećane su za 78% u odnosu na prethodnu godinu.Unutar ove skupine planirane su pomoći:ź Za regionalno sklonište za životinjeź Su�nanciranje dnevnog boravka i materijalnih troškova Osnovnoj školi

BiljeRashodi za kapitalna ulaganja povećani su za 68% u odnosu na prethodnu godinu i Općina nastavlja započete projekte, ali ulaže i u nove razvojne projekte i investicije.Ostali rashodi su povećani za 79% u odnosu na prethodnu godinu.

Unutar ove skupine planirani su sljedeći rashodi:ź prijenos EU sredstava za projekt Zaželiź �nanciranje programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi,

tekućih donacija udrugama, vjerskim zajednicama i političkim strankama, program javnih potreba u sportu i kulturi

ź �nanciranje rada HMKC, TZO i VZ Biljeź kapitalne pomoći za vodovod i kanalizacijuź potpore poljoprivrednicimaź proslave godišnjica braka, darovi umirovljenicima

Page 11: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

11

KAMO NOVCI ODLAZE?Proračunski rashodi izvršavaju se unutar korisnika kako slijedi:

KORISNIK RASHODI/IZDACIO B 26.752.264,00 knD O B 130.000,00 knJ 2.055.600,00 knD G B 2.692.020,00 knV 20.000,00 knSVEUKUPNO 31.649.884,00 kn

Najveći dio proračuna Općine u iznosu od 26.752.264,00 kn (85%) koristi se za �nanciranje niza kapitalnih i tekućih projekata i aktivnosti u obrazovanju, socijalnoj skrbi, gospodarstvu, poljoprivredi i ostalim područjima iz nadležnosti Općine.Većina proračunskih sredstava ima već unaprijed određenu namjenu korištenja sukladno posebnim zakonima i drugim aktima, dok se manji dio nenamjenskih sredstava Proračuna usmjerava u projekte od interesa za stanovnike Općine Bilje.

Page 12: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

12

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Katastarsko-geodetska izmjera zemljišta 2.000,00 knSređivanje zemljišnih knjiga 4.000,00 knPodmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona 50.000,00 kno poljoprivrednom zemljištu Program razminiranja zemljišta 5.000,00 knProgram uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne 1.144.000,00 kninfrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu Program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromeliorizacije, program očuvanja ugroženih područja i 5.000,00 kn očuvanja biološke raznolikostiProgram bespovratne potpore poljoprivrednicima Općine Bilje 300.000,00 knDruge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i akvakulture 286.000,00 kn

Page 13: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

13

Uređenje ruralnog prostora izrazito nam je važno stoga ćemo i nadalje uređivati otresnice i poljske puteve ali i promovirati poljoprivredne proizvode kroz razne manifestacije i očuvanje kulturne baštine.Svake godine pokušavamo izraditi i kvalitetnu podlogu u vidu studija ili programa koji su namijenjeni razvoju poljoprivrede na našem području. Tako smo prošle godine izradili studiju i kartografske prikaze namijenjene uzgajivačima začinske paprike.

Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s Osječko baranjskom županijom – katastarsko-geodetska izmjera zemljišta, program razminiranja zemljišta, ali rješavamo i lokalna pitanja vezana uz poljoprivredno zemljište poput sređivanja zemljišnih knjiga, pitanja vezana uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a sve u svrhu stvaranja uvjeta za racionalno i funkcionalno upravljanje prostorom.Također i ove godine dio sredstava odvajamo za Program bespovratne potpore poljoprivrednicima Općine Bilje kojima ih želimo potaknuti na ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, ali prvenstveno im barem simbolično pomoći i pokazati da cijenimo njihov trud i rad.

Page 14: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

14

PROGRAMI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA HZZ 50.000,00 knENERGETSKO CERTIFICIRANJE I LEGALIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 50.000,00 knODRŽAVANJE, POSTAVLJANJE I NABAVA BOŽIĆNE RASVJETE 90.000,00 knSTANOUPRAVA SREDSTVA PRIČUVE 40.000,00 knADAPTACIJA VILE BARANJA, DRAMALJ 50.000,00 knPRORAČUNSKA REZERVA 50.000,00 knDONACIJE UMIROVLJENICIMA U POVODU USKRSA I BOŽIĆA 180.000,00 knOBILJEŽAVANJE OBLJETNICA BRAKA MJEŠTANA OPĆINE BILJE 80.000,00 knPROSTORNO PLANSKA I STRATEŠKA DOKUMENTACIJA 100.000,00 kn

OPĆE MJERE

TURIZAM I GOSPODARSTVOTURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BILJE 150.000,00 knPOBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE OPĆINE BILJE 100.000,00 knSUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA 20.000,00 knPODUZETNIČKA ZONA 20.000,00 kn

Page 15: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

15

INVESTICIJE, RAZVOJNI PROJEKTI I FONDOVI EUROPSKE UNIJE

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMI OPĆINE BILJE 323.750,00 knITU - DVORAC EUGEN SAVOJSKI U BILJU 600.000,00 knEU PROJEKT STAZA ŠUMSKOG BILJA 10.000,00 knRECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE BILJE 3.800.000,00 knPRIPREMA EU PROJEKATA 50.000,00 knBICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE 100.000,00 knIZGRADNJA ULICE I.MAŽURANIĆA U BILJU 1.950.000,00 knIZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U LUGU 120.000,00 lnENERGETSKA OBNOVA DOMA KULTURE U VARDARCU 100.000,00 knIZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U KOPAČEVU 500.000,00 knZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA U OPĆINI BILJE 1.825.000,00 kn

SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJAZAŠTITA INSPEKT - TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU 7.000,00 knGORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 2.000,00 knFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DVD-OVA OPĆINE BILJE 250.000,00 knOSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE 2.000,00 knPLAN VJEŽBI OPERATIVNIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE 3.000,00 kn

Page 16: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

16

ZELENI OTOCI -ODRŽAVANJE I PRAŽNJENJE 10.000,00 knMOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA 100.000,00 knMJERE ZA PROVOĐENJE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 150.000,00 knKANALIZACIJA I DRUGE VODNE GRAĐEVINEU NASELJU KOPAČEVO 300.000,00 knREGIONALNI SUSTAV ODVODNJE JUŽNABARANJA-POKRIĆE ANUITETA 115.000,00 knVODOVOD TIKVEŠ 100.000,00 knVODOVOD DO ZLATNE GREDE 300.000,00 knVETERINARSKE USLUGE PREMA ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTINJA 50.000,00 knREGIONALNO SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE 100.000,00 kn

ZAŠTITA OKOLIŠA

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 300.000,00 knODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 90.000,00 knODRŽAVANJE I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE 300.000,00 knODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.300.000,00 knODRŽAVANJE DIVLJIH DEPONIJA - ČIŠĆENJE I SANIRANJE 50.000,00 knČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 300.000,00 knINVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA 300.000,00 kn

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Page 17: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

17

IZGRADNJA ULICE BILJSKE SATNIJE ZNG RH I ULICE J.J. STROSSMAYERA U BILJU 2.004.000,00 knDUBROVAČKA ULICA BILJE 50.000,00 knŠKOLSKA ULICA VARDARAC 50.000,00 knCENTAR NASELJA LUG 100.000,00 knPROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA 100.000,00 knKOMUNALNE INFRASTRUKTUREPROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA MRTVAČNICU I PARKIRALIŠTE ZA POTREBE 150.000,00 knGROBLJA U BILJUIZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U OPĆINI BILJE 130.000,00 knDOKUMENTACIJA ZA POTREBE EVIDENTIRANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 80.000,00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – TEKUĆE DONACIJE 225.000,00 knHMKC OPĆINE BILJE 150.000,00 knPROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 430.000,00 knTEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 150.000,00 knTEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 22.800,00 knTEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA 170.000,00 knSUBVENCIONIRANJE KAMATA NA KREDITE SUFINANCIRANIH IZ EU PROJEKATA UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA I DRUGIM NEPROFITNIM PRAVNIM OSOBAMA 20.000,00 knOSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 50.000,00 kn

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

Page 18: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

18

SAVJET MLADIH 30.000,00 knIZGRADNJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 200.000,00 knODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 50.000,00 knODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE OPĆINE BILJE 200.000,00 knDOM KULTURE LUG - NASTAVAK IZGRADNJE 50.000,00 knZGRADA DVD-A KOPAČEVO - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA 50.000,00 knPRIPREMA ZA PRIKLJUČENJE NA SUSTAV ODVODNJE PRIJE REKONSTRUKCIJE CESTA 25.000,00 knPRIPREMA ZA PRIKLJUČENJE NA PLIN PRIJE REKONSTRUKCIJE CESTA 15.000,00 knREKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U BILJU 100.000,00 knSPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA U VARDARCU I KOPAČEVU 80.000,00 knPOJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 300.000,00 knMODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 300.000,00 kn

STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA 475.000,00 knSUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENICIMA 200.000,00 knŠKOLSKA PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA OPĆINE BILJE 150.000,00 knOSNOVNE ŠKOLE OPĆINE BILJE - SUFINANCIRANJE MATERIJALNIH TROŠKOVA 70.000,00 knPRODUŽENI BORAVAK - OSNOVNA ŠKOLA BILJE 150.000,00 kn

ZADOVOLJENJE POTREBA LOKALNE ZAJEDNICE

OBRAZOVANJE

Page 19: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

19

HUMANITARNE UDRUGE 10.000,00 knHRVATSKI CRVENI KRIŽ DARDA 41.014,00 knSUFINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA 70.000,00 knEKSHUMACIJA POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA I POGREBNE USLUGE 30.000,00 knNAKNADA ZA TROŠKOVE OGRJEVA KORISNICIMA 62.700,00 knSUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA 80.000,00 knSUBVENCIJE TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA 5.000,00 knSUBVENCIJE TROŠKOVA REDOVNIH STUDENATA I ŠKOLARINA 10.000,00 knSUBVENCIJE LJETOVANJA DJECE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 15.000,00 knSUBVENCIJA TROŠKOVA BORAVKA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA 5.000,00 knSUBVENCIJE U SLUČAJU POŽARA,POPLAVA I DRUGIH TEŠKIH SOCIJALNIH STANJA 30.000,00 knSUBVENCIJE NABAVKI POMAGALA OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA 10.000,00 knPRIGODNE JEDNOKRATNE POMOĆI ILI POMOĆ U NATURI 100.000,00 knNOVČANA POMOĆ ZA OPREMANJE NOVOROĐENČADI 45.000,00 kn

SOCIJALNA ZAŠTITA

STIPENDIJE STUDENTIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA - OTP BANKA 25.000,00 knSUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 120.000,00 knOBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I PREKVALIFIKACIJA GRAĐANA PREMA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA 10.000,00 kn

OBRAZOVANJE

Page 20: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

20

NAJVAŽNIJI PROJEKTI PLANIRANI U 2019. GODINI

01 Izgradnja Ulice I. Mažuranića u BiljuProjekt na kojem se radi više od pet godina i za koji smo uspjeli osigurati 2,4 milijuna EU i nacionalnih sredstava.

02 Izgradnja Ulica Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera u BiljuProjekt na kojem se radi više od pet godina i za koji pokušavamo osigurati dio sredstava za realizaciju iz županijskog i državnog proračuna.

03 Izgradnja dječjeg vrtića u Kopačevu5.124.000,00 kn vrijednost je projekta izgradnje dječjeg vrtića u Kopačevu za koji smo osigurali 4,6 milijuna kuna EU i nacionalnih sredstava, a projekt smo započeli još 2016. godine

Page 21: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

21

04 Reciklažno dvorište Općine Bilje4.308.723,00 kn vrijednost je projekta izgradnje reciklažnog dvorišta za koje smo osigurali su�nanciranje od 3,5 milijuna kuna iz EU fondova, a projekt smo započeli otkupom zemljišta 2013. godine

05 Energetska obnova Društvenog doma u Vardarcu1.305.000,00 kn vrijednost je projekta za koji se trudimo osigurati sredstva za provedbu iz EU fondova i nadamo se odobrenju projekta ove godine. Projekt je započet 2017. godine

06 Dvorac Eugena Savojskog2.500.000,00 kn vrijednost je početnog ulaganja u projekt Dvorca E. Savojskog u Bilju. Naime, ovaj iznos odnosi se samo na projektnu i studijsku dokumentaciju koja nam je potrebna za provedbu projekta obnove i revitalizacije, ali ovo je jedan od najdugovječnijih projekata u našoj Općini koji je započet početkom 2000-e godine.

07 Biciklistička staza Biljska cesta9.600.000,00 kn vrijednost je projekta rekonstrukcije biciklističko—pješačke staze Biljska cesta od granice s Osijekom do Vatrogasnog doma u Bilju, a projekt smo započeli 2016. godine kroz Urbanu aglomeraciju Osijek, a sada nam predstoji osiguravanje sredstava za izgradnju.

Page 22: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

22

11 Wild Danube TourProjekt je koji smo prijavili s udrugom Zeleni Osijek u sklopu prekogranične suradnje sa Srbijom i za koji se nadamo da će obogatiti našu turističku ponudu.

08 Staza šumskog bilja340.000,00 kn vrijednost je projekta koji provodi Udruga srce Slavonije i Baranje u Bilju kojim će se osigurati kvalitetan prostor za igru i rekreaciju javnog karaktera u naselju Bilje. Ovaj projekt je posebno važan u pogledu suradnje udruga i Općine Bilje, ali i kao ogledni primjerak kako se mogu koristiti EU sredstva.

09 ZaželiOd prošle godine provodimo dva projekta Zaželi na području naše Općine i u oba projekta partner nam je Udruženje Baranja

10 Green BaranjaProjekt provodimo od 2017. godine u sklopu prekogranične suradnje s Mađarskom, a partner nam je udruga Zeleni Osijek

Page 23: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

23

Page 24: PRORAČUN U MALOM · Vodič kroz proračun Općine Bilje za 2019. godinu dobar je i koristan ... uzgajivačima začinske paprike. Nastavljamo s provedbom zajedničkih projekata s

24

OPĆINA BILJEAdresa:

Kralja Zvonimira 1b31327 Bilje

Telefon/faks/e-pošta:Telefon: 031/ 751-400

Faks: 031/ 751-410E-pošta: [email protected]