Proračun spojka

Embed Size (px)

Text of Proračun spojka

LAMELNA SPOJKA 1. UKLJUIVANJE TARNE LAMELNE SPOJKEUkljuivanje tarne lamelne spojke se openito svodi na to da se spaja sekundarna strana (gonjeni stroj s kutnom brzinom 2 ) s primarnom stranom spojke (pogonski stroj s kutnom brzinom 1 ). Ukljuivanje poinje u trenutku t 1 (slika 1.1.a). Spojka mora klizanjem premostiti razliku kutnih brzina, koja kod t 1 iznosi :

1 2 = = k(kutna brzina na poetku ukljuivanja). Uslijed momenta trenja klizanja Mtk ubrzava se sekundarna strana spojke , tako da postaje sve manji , a na koncu je jednak nuli. Do toke t2 spojka klie. Vrijeme t2-t1 je vrijeme klizanja tk. Kada spojka prione ( 1= 2) mogue je prenijeti okretni moment Mt.

Slika 1.1. Karakteristika kutne brzine (a) , teorijskog (b) i praktinog (c) okretnog momenta tarne lamelne spojke (Mtkp - moment trenja klizanja pri pokretanju) Od toke t1 do toke t3 rauna se vrijeme ukljuivanja spojke tu=t3-t1 . Ako se pretpostavi : 1. Mtkp=konst. 2. Linearna karakteristika od 1 i 2 izmeu t1 i t2. Moment trenja klizanja Mtk dobiva se tako da se korisnom (nazivnom) okretnom momentu Mtn pribroji moment ubrzanja masa gonjene strane Mtu :k

Mt = Mtn + Mtu , Nm Za sluaj praznog hoda stroja, nazivni okretni moment Mtn=0 i Mtk=Mtu, to znai da je ukupni moment trenja klizanja na raspolaganju za ubrzanje masa gonjene strane. Kod momenta tromosti masa 2 sekundarne strane reduciranog na vratilo spojke, slijedi moment ubrzanja masa gonjene strane

M

tu

= 2

d2 2 2 2 k , Nm dt dt tk

Mihaela Butumovi 12084060 listova: 15

LAMELNA SPOJKAa vrijeme klizanja

tk =

2 k . M tu

Na osnovu zamanog momenta sekundarne strane (m D2)2=42 i brzine vrtnje za vrijeme klizanja

nk =

k 2

, s-1

slijedi:

tk =

(m D )2

2

k

4 M tu

=

GD 2 nk ,s 2 g M tu

Mihaela Butumovi 12084060 listova: 15

LAMELNA SPOJKA 2. IZBOR IZMJERA TARNE LAMELNE SPOJKEIzmjere spojke odabiru se prema tablici 1 na temelju izraunatog okretnog momenta Mt (najblia vea vrijednost u tablici). Okretni moment iznosi :

M t = M tn + M tu = 306 ,95 +103 ,61 = 410 ,56 Nmgdje je Mtn nazivni okretni moment prema izrazu

M t = 410 ,56 Nm

M tn =

P

=

18000 306 ,95 Nm 58 ,64

M tn = 306 ,95 Nm

Kutna brzina:

= 1 =

n 560 = 58,64 rad/s 30 30

= 58,64 rad/s

- gdje je n brzina vrtnje u 1/min, a P zadana snaga koju treba prenijeti u W. Moment ubrzanja masa gonjene strane :

GD 2 52 58,64 M tu = = = 103,61 Nm 4 g t u 4 9,81 0,75

M tu = 103,61 Nm

gdje je :

GD 2 - zagonski moment masa gonjene strane , Nm 2 g = 9,80665 - gravitacijsko ubrzanje, m / s 2

t u = t k - vrijeme ukljuivanja spojke , s = 1 = k - kutna brzina , rad/s

Slijedi iz tablice 1. :

M t1 = 450 N tip spojke 40 . m

Mihaela Butumovi 12084060 listova: 15

LAMELNA SPOJKA 3. POTREBAN BROJ LAMELA SPOJKEM t i odabrane spojke (tablica 1) izraunava se potreban broj lamela spojke na slijedei nain. Moment trenja klizanja M tk (odnosno okretni moment M t ) iznosi :Na temelju izraunatog okretnog momenta

M t = M tk = d k = d sr =gdje je :

dk Ft i , Nm 2 d k = 139 ,5 mm

d v + d u 150 + 129 = = 139,5 mm 2 2

d k = d sr - srednji promjer klizanja (slika 2), mm d v - vanjski promjer unutarnje lamele (tablica 2),

d u - unutarnji promjer vanjske lamele (tablica 2),i- broj tarnih mjesta , i+1- broj lamela

Obodna sila (sila klizanja) povrina :

Ft ovisi o tlanoj sili Fa (slika 2) i faktoru trenja dodirnih Ft = Fa i , Nm Mt = d sr Fa i , Nm 2

Veliina tlane sile Fa ograniena je tlakom na tarne plohe p: (pdop = 0.05-2.0 MPa odabrano pdop = 0,5 MPa) gdje je:

Aa =

(d v2 d u2 ) (1502 1292 ) Aa = = 4601,64 mm2 4 4

Aa = 4601,64 mm2

-pdop =0,3...3,0 MPa; odabiremo: pdop =1 MPa

Fa = Aa pdop = 4601,64 1 = 4601,64 N 2 M t1 2 450 103 i= = = 14,02 14 d sr Fa 139,5 4601,64 0,1i + 1 = 15 lamela

Fa = 4601,64 N

Mihaela Butumovi 12084060 listova: 15

LAMELNA SPOJKA 4. KONTROLA DINAMIKE SIGURNOSTI VRATILA SPOJKEZadano: Potrebna sigurnost ( spotr

= 1,7 ) , materijal vratila i faktor udara ( = 1,2 ).

Iz tablice 1 za odabranu veliinu spojke slijedi promjer vratila

Naprezanje vratila na uvijanje :

d = A = 45 mm .

t =

M t 16 M t1 16 450 10 3 = = = 25,15 MPa Wp d3 3,14 45 3b1 b2 tDi 0.8375 0,91 190 = = 2,6655 > spotr = 1,7 kt t 1.8 1.2 25,15

t = 25,15 MPa

spotr = sdin =

spost = 2,6655

to ovisi da li se radi o istosmjernom ili o naizmjeninom optereenju.

Gdje je :

b1 b2 kt

- faktor veliine (vidjeti tablicu 4) - faktor kvalitete povrine ( b2 = 0,91 ) - faktor zareznog djelovanja ( kt = 1,8 2,0 )

spost ( sdin ) - postojea ili dinamika sigurnost vratila spojke

Ukoliko je

spost ( sdin ) > spost vratilo je dobro dimenzionirano, a ukoliko je spost ( sdin ) < spotr

treba odabrati kvalitetniji materijal vratila (prema tablici 6).

spost ( sdin ) > spotrVratilo spojke je dobro dimenzionirano!

Mihaela Butumovi 12084060 listova: 15

LAMELNA SPOJKA 5. KONTROLA NAPREZANJA POLUGE I SVORNJAKAPolugu spojke treba nacrtati u mjerilu 1:1 i sa crtea oitati izmjere prema slici 5.1. Oitane izmjere :

h0 = 7 mm , h1 = 14 mm , h = 21,75 mm , l1 = 103 mm , l 2 = 110 mm , ls = 30 mm , b = 22 mm , d s = 8,5 mm

slika 5.1. Skica poluge i svornjaka spojke

Slika 5.2. Proraunska shema svornjaka spojke

Mihaela Butumovi 12084060 listova: 15

LAMELNA SPOJKA- Poluga spojke Jedinina sila ukljuivanja :

F 4601,64 Fa = a = = 328,68 N i 14Sila ukljuivanja koja djeluje na jednu polugu :

Fa = 328 ,68 N

Fa1 =

Fa 328,68 = = 109,56 N k 3 k =3)

Fa1 = 109 ,56 N

-gdje broj poluga k moe biti 3 ili 4. ( Odabrano : Sila na nosu poluge :

Fr1 = Fa1

h 21,75 = 109,56 22 N l2 110

Fr1 = 22 N

Naprezanje savijanja poluge u presjeku A-A :

s =

M s 6 Fr1 l1 6 22 103 = = = 3,15 MPa 2 W 22 14 2 b h1 s, dop = 120 MPa , to znai da je

s = 3,15 MPa

-Za ponueni je materijal 0545

s