of 16 /16
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ ZA GRAĐANE- Prosinac, 2018.

PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA...

Page 1: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

PRORAČUN

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA

2019.

- VODIČ ZA GRAĐANE-

Prosinac, 2018.

Page 2: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

2

Page 3: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

3

Sadržaj

I. Uvodna riječ ................................................................................................. 4

II. Općenito o proračunu i njegovom sadržaju ................................................ 5

II.1. Što je proračun ................................................................................................................... 5

II.2. Tko ga i na koji način donosi .............................................................................................. 5

II.3. Posljedice ne donošenja proračuna.................................................................................... 5

II.4. Sadržaj proračuna .............................................................................................................. 5

III. Kratki prikaz prijedloga proračuna za proračunsku godinu 2019. I

projekcija za 2020. I 2021. .................................................................................... 7

III.1. Račun prihoda i rashoda ................................................................................................... 7

III.2. Račun zaduživanja/financiranja ........................................................................................ 8

III.3. Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih

godina ......................................................................................................................................... 8

IV. Prihodi proračuna ....................................................................................... 9

V. Ključni programi, projekti i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna .. 10

V.1. Prikaz ključnih programa, projekata i aktivnosti koje se financiraju u proračunu . ...... 11

V.2. Potpore iz sredstava proračuna prema korisnicima: ....................................................... 13

VI. Važni kontakti i korisne informacije .......................................................... 16

Page 4: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

4

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019.

- VODIČ ZA GRAĐANE-

I. UVODNA RIJEČ

Proračun svake teritorijalno ustrojene zajednice – općine,

županije, i države temeljni je prije svega financijski a dijelom i

gospodarski dokument. Na nižim razinama (općine) utjecaj

proračunskih prihoda, a pogotovo rashoda je gotovo beznačajan.

Gotovo 80 % kako prihoda, tako i rashoda određen je

okvirno sukladno zakonskim propisima, dok je znatno manji dio

raspoređen prema strateškim opredjeljenjima Općine.

Što se izravnih prihoda tiče, planirani su gotovo na razini ostvarenja istih u

2018.godini, uzimajući u obzir zadnje izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S.

Određene investicije koje su nominirane u 2018.godini, nisu obuhvaćene proračunom

iz 2019., jer još uvijek nije poznat ishod natječaja, te će isto biti predmet kasnijih izmjena.

Kako se kod investicija radi o velikim, čak milijunskim iznosima, financiranje se

planira iz sredstava proračuna RH i Europskih fondova, s nužnim minimalnim sudjelovanjem

Općine.

Tekuće potrebe i komunalni rashodi planirani su iz izvornih prihoda Općine.

Općinski načelnik

Vedran Kramarić, mag.iur. v.r.

Page 5: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

5

II. OPĆENITO O PRORAČUNU I NJEGOVOM SADRŽAJU

II.1. Što je proračun

Proračun je temeljni financijski akt jedinice lokalne samouprave, akt kojim se planiraju

prihodi i primici, te rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu.

Osnovni zakonodavni akt koji regulira Proračun je Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12

i 15/15).

II.2. Tko ga i na koji način donosi

Proračun donosi Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi. Proračun se donosi većinom

glasova svih vijećnika.

Sukladno zakonskim odredbama proračun se mora usvojit do kraja tekuće godine za

narednu godinu, odnosno do 01.01. godine za koju se proračun donosi.

Isključivi predlagatelj proračuna je Općinski načelnik, koji do 15.studenog upućuje

prijedlog proračuna.

Proračunsko planiranje provodi Jedinstveni upravni odjel, koji izrađuje koncept prijedloga

za Općinskog načelnika.

Proračun nije „statičan“ dokument, već je podložan promjenama tijekom godine.

II.3. Posljedice ne donošenja proračuna

U slučaju ne donošenja proračuna, donosi se Odluka o privremenom financiranju. Ne

donošenje Proračuna, sukladno zakonskim propisima jedan je od uvjeta raspuštanja

Općinskog vijeća.

II.4. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i od plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika

iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice

lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom

klasifikacijom proračuna.

Proračun sadrži i financijski plan proračunskog korisnika (DV „Zeko“ Kneževi Vinogradi,

mjesni odbori, vijeća nacionalnih manjina), a kojeg čine prihodi i primici te rashodi i izdaci

raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Page 6: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

6

Izvori (sadrži prihode i

primitke iz kojih se

podmiruju rashodi i izdaci određene

vrste i namjene)

Ekonomska (sadrži prihode i

primitke i rashode i

izdatke prema njihovoj

ekonomskoj namjeni)

Lokacijska (sadrži rashode i

izdatke razvrstane za

RH i inozemstvo)

Funkcijska (sadrži rashode i

izdatke razvrstane

prema namjeni)

Programska (sadrži aktivnosti i

projekte povezane

zajedničkim ciljem)

Organizacijska (međusobno povezane

cjeline proračuna i

prorač.korisnika koje

materijalnim sredstva

ostvaruju postavljene ciljeve)

proračunske

klasifikacije

Prikaz sastavnih dijelova proračuna kako slijedi:

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema

proračunskim klasifikacijama.

PRORAČUN

OPĆINE

OPĆI DIO

PRORAČUNA

POSEBNI DIO

PRORAČUNA

PLAN RAZVOJNIH

PROGRAMA

Račun prihoda i

rashoda

Račun financiranja Plan rashoda i izdataka

proračunskih korisnika

Programi

aktivnosti

projekti

ciljevi prioriteti

Page 7: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

7

U Računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su prema ekonomskoj

klasifikaciji, a čine ih prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi

poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja navode se (prema ekonomskoj klasifikaciji) planirani primici od

financijske imovine i zaduživanja te planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i

zajmova.

III. KRATKI PRIKAZ PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA

PRORAČUNSKU GODINU 2019. I PROJEKCIJA ZA

2020. i 2021.

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2019.godine i projekcijama za 2020. i

2021.godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 21.prosinca 2018.godine.

Proračunom su predviđeni:

1. Prihodi poslovanja u iznosu 26.133.800 kuna

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.305.000 kuna

3. Rashodi poslovanja u iznosu 17.486.346 kuna

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 16.992.930 kuna

5. Primici od zaduživanja u iznosu 0kuna

6. Planirani višak prihoda iz prethodne godine u iznosu 7.040.476 kuna.

Prikaz Plana proračuna za 2019. u odnosu na 2015., 2016., 2017.,

2018., te projekcije za 2020, 2021.:

III.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

-10.000.000,00

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodajenefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijskeimovine

RAZLIKA - MANJAK

Page 8: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

8

III.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Primici od financijske imovine izaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu iotplate zajmova

NETOZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

III.3. VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZPRETHODNIH GODINA (VIŠAKPRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK + NETOZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +RASPOLOŽIVA

Page 9: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

9

Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 1.305.000,00

Prihodi od prodaje neproizvedene

dugotrajne imovine (polj.zemljište i

sl.)

1.205.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine (stanovi)

100.000,00

IV. PRIHODI PRORAČUNA

1. Prihode poslovanja Proračuna za 2019. čine:

2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine Proračuna za 2019. čine:

Također, uzimajući u obzir naplaćene prihode i primitke i utrošene rashode i izdatke u

2018. godini, u Proračunu za 2019.godinu planiran je višak prihoda iz prethodne godine u

iznosu 7.040.476,23 kuna, čime će se pokriti planirani rashodi poslovanja.

Prihodi

poslovanja 26.133.800,00

Prihodi od poreza

9.867.900,00

Pomoći iz inozemstva i od

subjekata unutar općeg proračuna 11.587.900,00

Prihodi od imovine

2.560.000,00

Prihodi od upravnih

i administrativnih

pristojbi, pristojbi

po posebnim

propisima i

naknada

(kom.naknada,

doprinos i sl)

1.292.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali

prihodi 75.000,00

Prihod od donacija

751.000,00

Page 10: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

10

V. KLJUČNI PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI

SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA

Općina Kneževi Vinogradi u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja

kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni

državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

S obzirom na navedeno i proračunom su planirani rashodi i izdaci upravo za navedene

namjene.

Određenim zakonima regulirana je i namjena posebnih prihoda koje Općina ostvaruje

u svom proračunu:

- Prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,

- Prihod od legalizacije,

- Prihod od prodaje stanova,

- Prihod od komunalne naknade i komunalne doprinosa

i dr.

Page 11: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

11

V.1. PRIKAZ KLJUČNIH PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI

KOJE SE FINANCIRAJU U PRORAČUNU ZA 2019.

Planirana namjena rashoda Planirani ukupni iznos udio u proračunu %

Redovno funkcioniranje općinskih

tijela (općinsko vijeće, općinski

načelnik)

1.642.500,00 4,76%

Vijeća nacionalnih manjina 40.000,00 0,12%

Savjet mladih 2.000,00 0,01%

Troškovi administracije

(Jedinstveni upravni odjel)

1.870.050,00 5,42%

Razvoj i poticanje gospodarstva 8.216.806,23 23,83%

Održavanje komunalne

infrastrukture

4.331.000,00 12,56%

Izgradnja komunalne

infrastrukture

9.155.800,00 26,55%

Usluge unaprjeđenja stanovanja i

zajednice

2.124.200,00 6,16%

Funkcioniranje vatrogastva,

civilne zaštite i HGSS-a

314.000,00 0,91%

Sport 880.000,00 2,55%

Kultura, religija i turizam 799.500,00 2,32%

Obrazovanje 491.500,00 1,43%

Socijalna zaštita 750.000,00 2,18%

Predškolski vrtić (DV Zeko) 3.861.920,00 11,20%

SVEUKUPNO 34.479.276,23

100%

S obzirom da je velik broj investicija prijavljeno po natječajima u 2018., gdje se još

uvijek sa sigurnošću nije poznat ishod natječaja. Takve investicije nisu planirane u

ovogodišnjem proračunu kako bi samo „napirivali“ proračun, već će te po odobrenju biti

obuhvaćene budućim izmjenama.

Page 12: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

12

U nastavku dajemo popis planiranih „krupnih“ investicija i ulaganja u područje

Općine Kneževi Vinogradi u 2019.godini, koje direktno utječu na iznos Proračuna, a čije je

financiranje poznato ili izgledno u 2019.godini:

Planirane investicije Planirana

vrijednost u

2019.godini

Izgradnja infrastrukture u Poslovno-

poduzetničkoj i rekreativnoj zoni

5.873.530,00

Izgradnja nerazvrstanih cesta 1.100.000,00

Izgradnja nogostupa od Kneževi Vinograda do

Kamenca

875.500,00

Izgradnja nerazvrstanih cesta po mjeri 7.2.

Ruralnog razvoja od Kružnog toka do ispod

bazena

5.229.000,00

Izgradnja odvodnje u naselju Karanac

(sudjelovanje Općine)

1.040.000,00

Rekonstrukcija županijske ceste kroz Kotlinu (

sudjelovanje Općine)

300.000,00

Uređenje dječjih igrališta 100.000,00

Uređenje groblja 200.000,00

Modernizacija javne rasvjete 200.000,00

Ulaganje u SRC Bazeni 200.000,00

Sanacija i uređenje objekata doma kulture Suza

i Zmajevac

900.000,00

Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u

Dječjem vrtiću

133.800,00

Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Kneževi

Vinogradi

2.551.100,00

UKUPNO

18.702.930,00

Osim navedenih „krupnih“ investicija tijekom 2019.godine planira se i nastavak

dosadašnjih ulaganja u sanaciju i modernizaciju komunalne infrastrukture po svim naseljima

(nogostupi, ceste, javne površine, objekte društvenog standarda i sl.).

Ništa manje značajna su izdvajanja za programske aktivnosti udruga u športu,

kulturi, religiji, socijalnoj skrbi, vatrogastvu, a koja ukupno iznose 2.743.500,00 kuna.

U 2019.godini Proračunom je predviđen nastavak četiri značajna i važna programa,

koja za cilj imaju osnaživanje gospodarstva i poljoprivrede, turizma, te poticanje ulaganja na

ovom području, ostanak i doseljavanje na područje Općine, demografsku obnovu.

Page 13: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

13

1. PROGRAM POTICANJA OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA I RURALNOG TURIZMA

2. PROGRAM POTPORE U POLJOPRIVREDI

3. PROGRAM UREĐENJA NASELJA I DEMOGRAFSKE OBNOVE

4. PROGRAM POTICANJA OBRAZOVANJA NA PODRUČJU OPĆINE

KNEŽEVI VINOGRADI ZA PERIOD 2018.-2023.GODINE

Navedene Programe možete pronaći na web stranici Općine www.knezevi-vinogradi.hr

Najznačajniji naglasak u proračunu dan je na odobravanje potpora poduzetnicima I

poljoprivrednicima, te fizičkim osobama (djeci, socijalno-ugroženima i sl.) potičući

demografsku obnovu ovoga područja i to kroz više programa, mjera i aktivnosti:

V.2. POTPORE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA PREMA

KORISNICIMA:

DJECA:

1. NAKNADA ZA NOVOROĐENČE – 2.000 za prvo i 3.000 za drugo i na dalje

2. PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLSKIH UČENIKA

3. STIPENDIJE ZA SREDNJOŠKOLCE I STUDENTE

4. SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I OPREME

5. SUFINANCIRANJE PREHRANE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6. SEZONSKE ULAZNICE ZA BAZENE ZA SVU DJECU

7. SUFINANCIRANJE ŠKOLE PLIVANJA

8. SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA ŠPORTSKE DVORANE

9. PAKETIĆI ZA DJECU

10. PRIJEVOZ I LJETOVANJE DJECE U DRAMALJ

11. NAGRADA NAJBOLJEM OSNOVNOŠKOLCU I SREDNJOŠKOLCU

SOCIJALA

1. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA (voda, smeće, komunalna

naknada, najamnina)

2. USKRSNICA I BOŽIĆNICA za umirovljenike i socijalu do određenog iznosa

3. FINANCIRANJE KOMPLETNOG PRIKLJUČKA NA VODU I ODVODNJU

4. NAKNADA U PODMIRENJU POGREBNIH TROŠKOVA I NAKNADA U

PODMIRENJU TROŠKOVA GROBNE NAKNADE

5. JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA U SLUČAJU POŽARA, POPLAVA I

DRUGIH TEŠKIH SOCIJALNIH STANJA

6. SUFINANCIRANJE GROBNE NAKNADE

Page 14: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

14

SVI GRAĐANI prema Programu uređenja naselja i demografske obnove

1. UKLANJANJE – RUŠENJE STARIH OBJEKATA 800,00

2. IZGRADNJA NOVIH STAMBENIH OBJEKATA do 15.000,00 kn

3. KUPOVINA I UREĐENJE STARIH TRADICIJSKIH KUĆA do 10.000,00 kn

4. UREĐENJE PROČELJA 500,00

5. PRIKLJUČAK NA VODU I ODVODNJU 1000,00

6. ENERGETSKU UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA (ako Fond financira) DO

5.000,00

PODUZETNIŠTVO I TURIZAM prema Programu poticanja poduzetništva i turizma

na području Općine

1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA do 10.000,00 kn

2. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE od 3.000 do

10.000 ovisno o stručnoj spremi

3. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I

KANDIDIRANJE EU PROJEKATA do 5.000,00

4. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH

ISPITA 500,00 kn,

5. SUFINANCIRANJE PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU od

800,00 do 1.500,00 ovisno o priključenju (Voda i odvodnja),

6. POTPORE ZA POTICANJE RAZVOJA I UNAPREĐENJE RURALNOG

TURIZMA (izgradnja, adaptacija i uređenje kuća) do 5.000,00 kuna

7. POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU do 2.000,00 ,

8. POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA do

2.000,00,

9. POTICANJE ULAGANJA U POSLOVNO-PODUZETNIČKU I REKREATIVNU

ZONU sufinanciranje kupoprodajne cijene do 50%,(s 14,00 na 7,00 po m2

sufinanciranje priključka i sl.),

10. SUFINANCIRANJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA samostalno

po starim Ugovorima i u suradnji s OBŽ otvorene 2 kreditne linije (kreditiranje

obrtnih sredstava i kreditiranje konkurentnosti)

POLJOPRIVREDA prema Programu potpora u poljoprivredi

1. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU - POTPORE ZA ULAGANJA U OBJEKTE

VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE

do 2.000,00 kn

2. SUBVENCIJA OSJEMENJIVANJA U SEKTORU STOČARSTVA

(GOVEDARSTVO, SVINJOGOJSTVO, OVČARSTVO I KOZARSTVO…) do

2.000,00 kn

3. POTPORA ZA NABAVU ŽIVOTINJA ZA UZGOJ od 500,00 do 10.000,00 kn

ovisno o vrsti

Page 15: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

15

4. KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

do 1.000

5. POTPORE NAVODNJAVANJU do 5.000,00 kn

6. SUFINANCIRANJE KUPNJE LOZNIH I VOĆNIH SADNICA do 5.000,00 kn

7. SUFINANCIRANJE PLASTENIČKO-STAKLENIČKE PROIZVODNJE do 5.000,00

kn

8. POTPORA ZA ULAGANJA U MARKETING I/ILI TRŽENJE

POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA do 5.000,00 kn

9. POTPORE ZA EDUKACIJU POLJOPRIVREDNIKA do 1.000 kn

10. SUFINANCIRANJE KAMATA 2 %

Page 16: PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019 ......4 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRORAČUN OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2019. - VODIČ

16

VI. VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Jedinstveni upravni odjel

Tel. +385 31 730 938

Fax. +385 31 732 106

Mail. [email protected]

[email protected]

Adresa: Hrvatske Republike 3

31309 Kneževi Vinogradi

OPĆINSKI NAČELNIK Vedran Kramarić, mag.iur.

tel. +385 31 730 250

mob. +385 99 807 3000

ZAMJENICI OPĆINSKOG

NAČELNIKA mr.sc. Deneš Šoja

Tel. +385 31 730 938

Mob. +385 98 467 175

Ružica Batori

Mob. +385 98 226 823

Stojan Petrović

Mob. +385 98 947 99 43

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Željka Kolarić (službenik za informiranje)

Pročelnica Jedinstvenog upravno odjela Općine Telefon: 031/730-938

Telefon: 031/732-107

E-mail: [email protected]

Čila Todorović

stručni suradnik za komunalnu djelatnost, graditeljstvo i zaštitu

okoliša Telefon: 031/730-938

Telefon: 031/730-252

E-mail: [email protected]

Julijana Horvat

stručni suradnik za financije Telefon: 031/730-938

Telefon: 031/730-251

Ines Palko Tatai

Viši stručni suradnik za provedbu projekata i programa

Telefon: 031/730-938 Faks: 031/732-106

E-mail: [email protected]

Tamara Čizmar Mijatov

referent za upravne i računovodstvene poslove Općine i dječjeg

vrtića Telefon: 031/730-938

Telefon: 031/730-251

E-mail: [email protected]

Martina Tibor

referent općih poslova Telefon: 031/730-938 Faks: 031/732-106

E-mail: [email protected]

Marinko Despinić

viši referent – komunalni i poljoprivredni redar Telefon: 031/730-938

Mobitel: 091/932-52-68

E-mail: [email protected]

Tamara Bošnjaković

viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza i dr.prihoda Telefon: 031/730-938

Telefon: 031/730-251

E-mail: [email protected]

Za sva Vaša PITANJA, PRIJEDLOGE,

KRITIKE, SUGESTIJE I POHVALE upućene Općini Kneževi vinogradi:

koristite ovaj kontakt obrazac

http://knezevi-vinogradi.hr/ustroj/

SAVJETOVANJE SA

ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

http://knezevi-vinogradi.hr/notice-

category/savjetovanje-s-javnoscu/ Donošenje općih akata provodi se uključivanjem i savjetovanjem javnosti u

sam postupak u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i

prijedlozima zainteresirane javnosti, s ciljem podizanja razine razumijevanja i

prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka koje je

potrebno na vrijeme otkloniti.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://knezevi-vinogradi.hr/ustroj/ostvarivanje-prava-na-

pristup-informacijama/

službeniku za informiranje se može podnijeti usmeni ili

pisani zahtjev za pristup informacijama. Sadržaj pisanog

zahtjeva kao i ostali detaljniji podaci dostupni su na gornjem

linku ili u podacima o službeniku JUO

PRATITE NAS!

Na službenim internetskim stranicama

www.knezevi-vinogradi.hr

Na društvenim mrežama

www.facebook.com/opcina.vinogradi/