of 24 /24
1 / 24 0 6 7 Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.730.000 50.000 RAZLIKA Proračun za 2021 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 I.OPĆI DIO Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 37. Statuta grada Čabra ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13 i 10/16 i "Službene novine grada Čabra" broj 01/18 i06/18) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 21. prosinca 202020. godine donosi: 86 100 86 100 17.830.000 50.000 15.417.500 50.000 0 0 0 0 INDEX INDEX 2/1 3/2 2 3 Projekcija proračuna za 2022 Projekcija proračuna za 2023 Članak 1. Proračuna grada Čabra za 2021. godinu ( dalje u tekstu: Proračun ) i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu sastoji se od: 20.780.000 17.880.000 15.467.500 Prihodi: 86 87 3 4 Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.637.500 5.142.500 95 58 100 19 14.917.500 2.962.500 14.917.500 550.000 20.780.000 17.880.000 15.467.500 Rashodi: 86 87 0 B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0 0 0 0 0 0 0 0 9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.- 2023. 0 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 0 0 0 0 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0 0 0 9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE 0 0 0 0 0 PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI 20.780.000 17.880.000 15.467.500 RASHODI I IZDACI 20.780.000 17.880.000 15.467.500 Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi: PRORAČUN GRADA ČABRA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

PRORAČUN GRADA ČABRA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRORAČUN GRADA ČABRA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA

20.730.000
50.000
RAZLIKA
1
I.OPI DIO
Na temelju odredbe lanka 39. Zakona o proraunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i lanka 37. Statuta grada abra ("Slubene novine Primorsko-goranske upanije" broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13 i 10/16 i "Slubene novine grada abra" broj 01/18 i06/18) Gradsko vijee grada abra na sjednici odranoj 21. prosinca 202020. godine donosi:
86
100
86
100
17.830.000
50.000
15.417.500
50.000
2023
lanak 1. Prorauna grada abra za 2021. godinu ( dalje u tekstu: Proraun ) i projekcija prorauna za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:
20.780.000 17.880.000 15.467.500Prihodi: 86 87
3
4
15.637.500
5.142.500
95
58
100
19
14.917.500
2.962.500
14.917.500
550.000
0
NETO ZADUIVANJE / FINANCIRANJE
0 0
0 0
0 0
0 0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI E SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.- 2023.
0
C. RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI 20.780.000 17.880.000 15.467.500
RASHODI I IZDACI 20.780.000 17.880.000 15.467.500
lanak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja utvruju se u raunu prihoda i rashoda i raunu financiranja kako slijedi:
PRORAUN GRADA ABRA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PRORAUNA ZA 2022. I 2023. GODINU
2 / 24
Proraun za 2021 PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 1
INDEX INDEX
Pomoi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opeg prorauna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
61
63
64
65
66
68
5.380.000
8.005.000
412.100
3.705.900
302.000
25.000
5.380.000
5.592.500
412.100
3.705.900
302.000
25.000
100
81
100
79
100
100
100
70
100
100
100
100
4.500.000
780.000
100.000
9.325.000
580.000
412.100
20.900
3.085.000
1.600.000
302.000
25.000
Porezi na imovinu
Pomoi od izvanproraunskih korisnika ostalih subjekata unutar opeg prorauna
Prihodi od nefinancijske imovine
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Kazne i upravne mjere
50.000Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 50.000 50.000 100 100
50.000Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 72 50.000 50.000 100 100
50.000Prihodi od prodaje graevinskih objekata 721
15.637.500Rashodi poslovanja 3 14.917.500 14.917.500 95 100
4.163.500
8.353.200
208.700
888.000
40.000
466.200
1.517.900
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za usluge
Ostali financijski rashodi
Pomoi unutar opeg prorauna
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna
Tekue donacije
3 / 24
5.142.500Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 2.962.500 550.000 58 19
60.000
5.082.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
41
42
60.000
2.902.500
60.000
490.000
100
57
100
17
50.000
10.000
4.912.500
135.000
35.000
411
412
421
422
424
FINANCIRANJA 1
INDEX INDEX
1
106
100
100
100
0
89
100
96
39
100
100
34
100
100
100
64
100
100
100
100
100
100
74
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.691.345
285.000
423.000
14.000
0
415.000
35.000
2.532.500
502.125
30.000
1.900.000
1.049.000
600.000
770.000
310.000
145.200
222.000
591.600
109.000
2.473.900
155.000
300.000
125.000
936.330
95.000
30.000
140.000
3.691.345
285.000
423.000
14.000
0
415.000
35.000
120.000
502.125
30.000
1.900.000
1.049.000
600.000
770.000
310.000
145.200
222.000
591.600
109.000
2.473.900
155.000
300.000
125.000
936.330
95.000
30.000
140.000
Ope javne usluge
Zdravstvo
Usluge protupoarne zaštite
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Promet
Gospodarenje otpadom
Smanjenje zagaivanja
Razvoj stanovanja
Razvoj zajednice
Opskrba vodom
Ulina rasvjeta
Slube za vanjske pacijente
Slube rekreacije i sporta
6 / 24
KLASIFIKACIJI 1
INDEX INDEX
PREDSTAVNIKO TIJELO
1
2
1
2
3
1
OBLJETNICE
34.000
36.000
162.345
100
100
131
100
100
100
34.000
36.000
212.345
34.000
36.000
212.345
70.000
501.145
100
115
100
100
70.000
576.145
70.000
576.145
70.000
1.593.545
100
92
100
100
70.000
1.463.545
70.000
1.463.545
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
34.000
36.000
162.345
100
100
131
100
100
100
34.000
36.000
212.345
34.000
36.000
212.345
1
Rashodi za usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
1
UDRUGE U POLJOPRIVREDI
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA GRAANA
1008
1009
72.000
14.000
285.000
225.200
22.250
100
100
100
64
100
100
100
100
100
100
72.000
14.000
285.000
145.200
22.250
72.000
14.000
285.000
145.200
22.250
510.200
25.400
84
100
100
100
430.200
25.400
430.200
25.400
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
27.000
72.000
14.000
285.000
34.000
111.200
80.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
27.000
72.000
14.000
285.000
34.000
111.200
27.000
72.000
14.000
285.000
34.000
111.200
38
38
38
38
34
37
42
Postrojenja i oprema
Usluge protupoarne zaštite
1
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
22.250
3.150
100
100
100
100
22.250
3.150
22.250
3.150
Izvor:
Izvor:
3.150
3.150
100
100
1
MATERIJALNI RASHODI
A200001
A200002
A200003
2000
2001
Rashodi za zaposlene
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.276.000
870.500
65.000
10.000
20.000
100
103
215
100
100
100
100
100
100
100
1.276.000
900.500
140.000
10.000
20.000
1.276.000
900.500
140.000
10.000
20.000
31
32
34
41
42
Rashodi za usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
1.276.000
965.500
100
111
100
100
1.276.000
1.070.500
1.276.000
1.070.500
1
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Opi ekonomski, trgovaki i poslovi vezani uz rad
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
9.500
50.000
50.000
105.000
35.000
200.000
100
200
100
167
100
100
100
100
100
100
100
100
9.500
100.000
50.000
175.000
35.000
200.000
9.500
100.000
50.000
175.000
35.000
200.000
1
NABAVA OPREME
Tekue donacije
Kapitalne donacije
1
STRUNO OSOBLJE
1
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Tekue donacije
Tekue donacije
Starost
Starost
170.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
74
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
125.000
10.000
95.000
30.000
100.000
50.000
1
140.000
80.000
10.000
10.000
2.200.000
100
100
100
100
9
100
100
100
100
100
140.000
80.000
10.000
10.000
200.000
140.000
80.000
10.000
10.000
200.000
38
31
32
32
42
Naknade troškova zaposlenima
Nezaposlenost
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Nezaposlenost
1
ULINA RASVJETA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
1
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Smanjenje zagaivanja
Gospodarenje otpadom
Razvoj zajednice
1
A201703
A202801
A202902
POLJOPRIVREDA
2015
2016
2017
200.000
308.000
600.000
100
100
100
100
100
100
200.000
308.000
600.000
200.000
308.000
600.000
308.000
600.000
60.000
100
100
100
85
85
85
308.000
600.000
60.000
308.000
600.000
60.000
Subvencije
200.000
200.000
288.000
20.000
600.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200.000
200.000
288.000
20.000
600.000
200.000
200.000
288.000
20.000
600.000
32
32
35
36
35
Pomoi unutar opeg prorauna
200.000
200.000
288.000
20.000
600.000
323
323
352
363
352
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
062
041
063
Opskrba vodom
1
PROMIDBA I VIDLJIVOST PROJEKTA
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Plae (Bruto)
Starost
Nezaposlenost
Nezaposlenost
60.000
100.000
610.330
5.000
226.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60.000
100.000
610.330
5.000
226.000
60.000
100.000
610.330
5.000
226.000
1
MATERIJALNI RASHODI
1.505.000
833.900
100
100
100
100
1.505.000
833.900
1.505.000
833.900
Rashodi za zaposlene
Rashodi za usluge
1
MATERIJALNI RASHODI
3
23.000
285.000
149.600
100
100
100
100
100
100
23.000
285.000
149.600
23.000
285.000
149.600
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
1
OSTALE AKTIVNOSTI
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
104.400
200
45.000
3.500
10.000
9.500
15.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
104.400
200
45.000
3.500
10.000
9.500
15.000
104.400
200
45.000
3.500
10.000
9.500
15.000
32
34
42
32
42
38
42
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Tekue donacije
24 / 24
lanak 3.
Proraun grada abra za 2021. godinu i projekcija prorauna za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slubenom glasilu grada abra", a primjenjuje se od 01. sijenja 2021. godine. KLASA: 400-08/20-01/01 UR.BROJ: 2108-03/1-20-2 abar, 21. prosinca 2020.
GRADSKO VIJEE GRADA ABRA Predsjednica:
Vazma Malnar v.r.