Click here to load reader

pripreme 6

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of pripreme 6

 • 8/13/2019 pripreme 6

  1/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Kraj srpskog carstva (41)Vaspitno ora!ovni !adaci:Utvrivanj !svojni" osnovni" po#ataka o pri$ika%akoj s! #ov$ #o s$a&$jnja srpsk sr#njovkovn #r'av"ip #asa:Utvrivanj gra#iva

  Nastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s !tvr!j !, po#s.anj koj s! krajvosvoji$i kra$j *i$!tin i st/an D!+an

  %$avni *centra$ni+ deo #asaUnici #a pr,ntiraj! !svojna ,nanja o0

  Prilike u Srbiji -car UroOdnos izmeu dva cara - Uroa i SimeonaJaanje oblasnih gospodaraCar Uro i kralj ukain

  Zavr,ni deo #asa:S!%iranj r,!$tata !svojnog ,nanja o ra,$o,i%a ,&og koji" car Uro+ nij !spo #asa!va tkovin svoga oca cara D!ana

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  2/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Srpski naro# ! po,no% sr#nj% vk! (4)Vaspitno ora!ovni !adaci: Sist%ati,acija !svojni" osnovni" po#ataka opri$ika%a i #ogaaji%a koji s! #ov$i #o nastanka !spona i s$a&$jnja srpsksr#njovkovn #r'av

  "ip #asa:Sist%ati,acija gra#ivaNastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s sist%ati,!j !, po#s.anj na pri$iki #ogaaj koj s! #ov$ #o nastanka !spona i s$a&$jnja srpsk sr#njovkovn#r'av

  %$avni *centra$ni+ deo #asaUnici #a pr,ntiraj! !svojna ,nanja o0

  !orba za samos"alnos" srpske dr#ave - S"e$an %emanjaS"e$an Prvovenani i prvi pad vizan"ijskog cars"vaProglaenje kraljevs"va - Crkvena samos"alnos"Posebno S"e$an %emanja o njegovoj vladaviniladarski rod %emanji&aUspon Srbije - privredni i jaanje vladaraUspon Srbije za vreme 'ragu"ina i (ilu"ina - osvajanja i unu"ranje razmirice!i"ka kod elbu#da i dolazak S"e$ana 'uana na vlas"Osvajanja 'uana i proglaenje cars"vaUreenje dr#ave) lokalna uprava i podela dru"vaPrilike u Srbiji -car UroOdnos izmeu dva cara - Uroa i SimeonaJaanje oblasnih gospodaraCar Uro i kralj ukain

  Oekuje se da uenik kri"iki koris"i in$ormacije *razlikuje bi"no od nebi"nog)povezuje+ kao i da &e razume"i poli"ike) dru"vene i kul"urne vrednos"i koje su seiskris"alisale u vreme s"varanja)!spona i s$a&$jnja srpsk sr#njovkovn #r'av

  Zavr,ni deo #asa:S!%iranj r,!$tata !svojnog ,nanja o ra,$o,i%a ,&og koji" car Uro+ nij !spo #asa!va tkovin svoga oca cara D!+ana

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  3/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica: ostanak i ra,voj &osansk #r'av (42)Vaspitno ora!ovni !adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o postanak! i ra,voj! &osansk

  sr#njovkovn #r'av"ip #asa:O&ra#a gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j !, o&ja+njnj 3osne .ao eora5s.o

  poj%a (gornji tok rk 3osn)4 3osanska #r'ava o&ra,ovan j vo%a kasno a ! rano%sr#nj% vk! ! sastav! Sr&ij ,ati% Sa%!i$ov #r'av i naj,a# D!k$j i Zt4 o#Tvrtko% I (5676-5685) pr!,$a vo#.! !$og! %! J!'4 S$ovn4

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  !osna "okomXI i XIIveka - ora sa )ars.omOsa%osta$jnj% srpsk #r'av 3osna svvi+ pa#a po# !ticaj !garsk koji pr#!,i%aj! ratov protiv jrtika4 oj#ini &osanskiv$a#ari pri,nava$i s! vr"ovn! v$ast !garski" kra$jva4

  Ban Kulin *1180-1204+ oo v$a#avin! po# okri$j% Vi,antij pos$ po# !garsko%4 Do&ro#nos sa Sr&ijo% i D!&rovniko%4 9titio intrs trgovaca4 R!#arstvo ! povoj! a 'iv$o so# ,%$jora#nj i stoarstva4 Za+tit! &ana !'iva$i s! i jrtici4

  Cr.va osans.a Patareni i 3o/mi$i4 U 3osni s! jrtici &i$i na strani v$ast$ i v$a#ara4 Tkosvajanj% Kotro%ani.a ! 3os4 s !k$j!!j! i tritorij sa kato$iko% i pravos$avno%organi,acijo%4 :3osanica: nij gra#i$a crkvna ,#anja i %anastir niti j !&ira$a #a'&in4S$!'i$a j o!vanj! /!#a$nog portka +tit.i intrs v$a#ara4

  Privredni /spon i ,irenje 3osneV$iki pri"o#i o%og!.i$i s! v$a#ari%a #a sa%osta$no ist!paj! ikrn! ! osvajanja4 ;ajv. +irnj ! 5< vk!4 Stjepan II Kot6 121271282 j gotovo!#vostr!io4 Osvajanj j nastavio "vrt.o I 128271291 sinovac Stjpana sa kn,o%=a,aro% po#$io ,%$j ;iko$ A$to%anovi.a4 Isticao sro#stvo sa ;%anji.i%a i ! *i$+vis 12 .r/nisao dvos"rukim vencem(SR3A I 3OS;E)4 I%n! j #o#ao i% STE2A;Kraj% v$a#avin osvojio j v$iki #o nka#a+nj >RVATSKE #r'av pa s na,iva kra$j%0SR3A 3OS;E DA=*A?IJE >RVATSKE I RI*ORJA4 U 3osni s! 'iv$i sa%o J!'niS$ovni

  Zavr,ni deo #asa:S!%iranj r,!$tata i po#ataka o postanak! i ra,voj! &osansk sr#njovkovn #r'av

  'oma-i !adata. /#eni.a:Usvojiti osnovna ,nanja o postanak! i ra,voj! &osansk sr#njovkovn #r'av kao i o $inosti

  Tvrtka I

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  4/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:D!&rovnik ! sr#nj% vk! (44)Vaspitno ora!ovni!adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o D!&rovnik ! sr#nj% vk!"ip #asa:O&ra#a gra#ivaNastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#a

  Nastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j !, po#s.anj na pri$ik !

  sr#njovkovnoj srpskoj #r'avi

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  OS%,%J. /0' - ri$iko% nas$javanja S$ovni i Avari por!+i$i s! %nog gra#ov -

  Epi#a!r!s4 Stanovni+tvo po&g$o na "ri#i - Rag!,a rko p!ta s$ovnsko stanovni+tvo4;as!t p$i.ak i nastao j#an gra# opasan ,i#ina%a4 Dvojno i%/0' '01 - Tritorija$ni ra,voj4 Iako n tritorija$no v$ik D!&rovnik s ra,vijao kaosa%osta$an gra# #r'ava4 Sa%osta$an ra,voj koi$a strana v$ast4 Do potka @III vka !sastav! Vi,antijskog carstva4 O# 5B

 • 8/13/2019 pripreme 6

  5/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:3osna i D!&rovnik ! sr#nj% vk! (48)Vaspitno ora!ovni!adaci:Utvrivanj !svojni" osnovni" po#ataka o postanak! i ra,voj!

  &osansk sr#njovkovn #r'av i ra,voj! D!&rovnika"ip #asa:!tvrivanj gra#iva

  Nastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asa

  Ukratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s !tvr!j !, po#s.anj na nastanak i ra,voj3osn i D!&rovnika

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  !osna "okomXI i XIIkao geogra$ski pojam i borba sa Ugarskom!an 4ulin *5567-5879+Crkva bosanska Pa"areni i !ogumili:Privredni uspon i irenje !osne *S"jepan ,, 4o"romani&+Proglaenje kraljevs"va *2vr"ko , 4o"romani&+'ubrovnik - osnivanje grada'ubrovnik - grad dr#ava'ubrovnik - privredni #ivo"'ubrovnik - ureenjeD!&rovnik - ,naaj ! privr#no% i k!$t!rno% 'ivot! J!'ni" S$ovna

  OSI* OSRED;I9TVA ! trgovini &i$i s! i posr#nici ! ra,%ni ,nanja isk!stva naina'ivota i o&iaja4

  Oekuje se da uenik kri"iki koris"i in$ormacije *razlikuje bi"no od nebi"nog)povezuje+ kao i da &e razume"i poli"ike) dru"vene i kul"urne vrednos"i !osne i'ubrovnika u srednjem veku

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  6/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Sr#njovkovna k!$t!ra Sr&a (4;)Vaspitno ora!ovni!adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o Sr#njovkovnoj k!$t!ri Sr&a"ip #asa:O&ra#a gra#ivaNastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#a

  Nastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica%&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA

  )vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j !, po#s.anj na po$itik pri$ik !

  vr% ;%anji.a

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  4U;2U0% PO'0U

 • 8/13/2019 pripreme 6

  7/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Sr#njovkovna k!$t!ra Sr&a (4)Vaspitno ora!ovni !adaci:Utvrivanj !svojni" osnovni" po#ataka o Sr#njovkovnoj

  k!$t!ri Sr&a"ip #asa:Utvrivanj gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s !tvr!j !, po#s.anj na po$itik pri$ik !

  vr% ;%anji.a

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  O# !nika s ok!j #a #aj! o#govor o#nosno #a o&jasn s$#.0

  KULTURNA PODRUJAJEZIK I PISMO -KNJIE!NOST-PRA!NI SPOMENI"I-UMETNOST-

  Oekuje se da uenik kri"iki koris"i in$ormacije *razlikuje bi"no od nebi"nog) povezuje+kao i da &e razume"i dru"vene i kul"urne vrednos"i koje su nas"ale u srednjovekovnojSrbiji

  Zavr,ni deo #asa:oka,ivanj s$ika i, knig - itanj o#$o%aka i, D!+anovog ,akonika

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  8/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:3osna D!&rovnik Sr#njovkovna k!$t!ra Sr&a (4

 • 8/13/2019 pripreme 6

  9/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Ugarska #r'ava i J!'ni S$ovni (49)Vaspitno ora!ovni !adaci: Usvajanj osnovni" po#ataka o Ugarskoj #r'avi i njno%o#nos! sa J!'ni% S$ovni%a"ip #asa:O&ra#a gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j

  %$avni *centra$ni+ deo #asaNa#$l%a&an%$ - pripadaju ugro-$inskoj skupini) krajem veka naselili se u Panonsku niziju)pokorili ranije naseljena Slovenska plemena i napadali susede) meali se sa narodima i od

  njih preuzeli dru"vene odnose) ali su sauvali svoj jezik:O#ni&an%$ '()a&$ - Po doseljavanju (aari su #iveli nomadskim nainom #ivo"a:'oseljavanje i ra"ni plen je omogu&io raslojavanje: Poraz na reci ;.>U DD i obrazovanjedr#ave: ubrzo su primili hri&ans"vo: 'inas"ija 0P'OC i podela zemlje na 1UP%,J.)a od 55 veka kraljevina:OSO!.%OS2, '01%O/ U0.3.%J U/0S4. - Poe"kom 58 veka od 4arpa"a doJadranskog mora - podela na #upanije i =;2% !U; 5888 Slabljenje cen"ralne vlas"i ali ivojne: 4raljevi su "ra#ili podrku sve"ens"va i osnivali slobodne kraljevske gradove:*i($n%$ U+a(#,$ i .l.)a% Ru#ina i Sl.&a,a - rpadovci su proirili svoju vlas" na .rdelj ili2ransilvaniju) =akarpa"je *0usini+ i krajeve dananje Slovake: 4olonizacija i s"apanjedoma&eg plems"va) ali je 0usinski odnosno Slovaki narod *Pemisl+ ouvao jezik) obiaje ikul"uru:U+a(#,a i /(&a#,a - (aari su odvojili Ju#ne od zapadnih Slovena i zaus"aviligermanizaciju: (aare je suzbio knez 2omislav: >rva"sko plems"vo priznalo je 55784olomana za vrhovnog gospodara i od "ada je >rva"ska u dr#avnoj zajednici sa Ugarskom:Pomo& Aubi&a 5E75 novoj dinas"iji n#ujaca: 5ED6 ='0S4, (,0U+a(#,a i B.#na - (aari su !osnu sma"rali posebnim vojvods"vom Ugarske) i u njoj suprovodili borbu pro"iv jeresi i crkve bosanske:U+a(#,a i S(i%a - sredinom 57 veka

 • 8/13/2019 pripreme 6

  10/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:3!gari ! sr#nj% vk! (8=)Vaspitno ora!ovni!adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o 3!garskoj #r'avi ! sr#nj% vk!njno% o#nos! sa J!'ni% S$ovni%a"ip #asa:O&ra#a gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j

  %$avni *centra$ni+ deo #asaNa#$l%a&an%$ Bal,an#,.+ .lu.#(&a- narod "urskog porekla doao izcen"ralne zije i naselilisu krajeve izmeu 4aspijskog i Crnog mora i dalje na zapad pod SP0U>O() a ve& F67

  imamo pohod vizan"ijskog cara pro"iv njih:S&a(an%$ '()a&$ - po doseljavanju za"ekli su sedam slovenskih plemena izmeu 'unava iplanine !alkan) pres"onica u P;,S4,) vizan"ijski car im pla&ao danak*i($n%$ '()a&$- Airenjem dr#ave !oljari su s"icali nove posede) a naseljenike pre"varali uzavisne seljake: ekovima su ra"ovali sa izan"ijom) a na zapadu se irili sve do 2ise:P.,(a&an%$ - pokr"avanje meu Slovenima) Birilo i (e"odije) prvo pismo /;/O;J,C!ugarski knez !oris pokr"en je 6F9: Pokr"avanje je o"vorilo pu" pismenos"iP(&. u+a(#,. 3a(#&. i a' Bu+a(#,$- veliki uspon za vreme Simeona 68E-8G najve&ivladar u srednjem veku: ojni uspesi pro"iv izan"ije kod !U/[email protected],/O% 6F i %>,J; 5Gizan"ija !ugarskoj danak: 89 pokorio Srbiju %ije uspao da osvoji Carigrad i poraz od2omislava: izan"ija je carsku "i"ulu priznala i Simeonovom nasledniku ali samo za "eri"oriju!ugarske: Period mira i slabljenja izmeu 4ijevske 0usije i izan"ije *pod nju G5+D(u+. u+a(#,. 3a(#&. 5$u'aln. '(u&. i ,ulu(a Bu+a(a u #($'n%$6 &$,u- U 55 i 58veku dolazi do osamos"aljenja =e"e) Srbije) a 556D u !ugarskoj izbija us"anak pod vos"vombra&e P.20 , S.%) pridru#ili im se i 4umani) a pomogao ih je i S"e$an %amanja: izan"ijamorala da se nagodi i nakon 8 veka nova dr#ava sa cen"rom u 2rnovu) a S.% je "u krunisan zacara: 'rugo bugarsko cars"vo s"eklo je i crkvenu samos"alnos":@.U';%O '0UA2O - 4rajem srednjeg veka slobodno selja"vo je prak"ino iezlo i ono jepre"voreno u zavisne seljake - P0,4. 4lasa $eudalaca se delila na .;,4. , (;. !O;J0.:Pojavom slovenskih pisama udareni su "emelji kul"ure: !ugarska pres"onica u Preslavu pos"ala jeversko i prosve"i"eljsko #ari"e: Uz knji#evnos" razvijali su se i ume"nos") posebno graevinars"vo*hramovi) vladarski i boljarski dvorci+

  Oekuje se da nas"avnik kri"iki koris"i in$ormacije *objasni uenicima bi"no od nebi"nog)povezuje+ kao i da &e objasni"i nas"anak !ugarske dr#ave kao i poli"ike i dru"vene prilike u njoji njene odnose sa Ju#nim Slovenima "okom srednjeg veka:

  Zavr,ni deo #asa:S!%iranj osnovni" po#ataka o 3!garskoj #r'avi i njno% o#nos! sa J!'ni% S$ovni%a4'oma-i !adata. /#eni.a:Usvojiti osnovn po#atk o 3!garskoj #r'avi i njno% o#nos! sa J!'ni% S$ovni%aNapomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  11/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Ugarska #r'ava i J!'ni S$ovni 3!gari ! sr#nj% vk! (81)Vaspitno ora!ovni !adaci: Utvrivanj !svojni" osnovni" po#ataka o Ugarskoj i

  3!garskoj #r'avi ! sr#nj% vk! i nji"ovi% o#nosi%a sa J!'ni% S$ovni%a"ip #asa:Utvrivanj gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s !tvr!j%$avni *centra$ni+ deo #asaO# !nika s ok!j #a #aj! o#govor o#nosno #a o&jasn s$#.0

  Na#$l%a&an%$ U+a(a i O#ni&an%$ '()a&$ 'inas"ija 0P'OC i podela zemlje na

  1UP%,J.: od 55 veka kraljevina: OSO!.%OS2, '01%O/ U0.3.%J U/0S4. -=;2% !U; 5888*i($n%$ U+a(#,$ i .l.)a% Ru#ina i Sl.&a,aU+a(#,a i /(&a#,a-U+a(#,a i B.#naU+a(#,a i S(i%a-Na#$l%a&an%$ Bu+a(a na al,an#,. .lu.#(&. i #&a(an%$ '()a&$*i($n%$ '()a&$ i P.,(a&an%$P(&. u+a(#,. 3a(#&. i a' Bu+a(#,$ D(u+. u+a(#,. 3a(#&. 5$u'aln. '(u&. i ,ulu(a Bu+a(a u #($'n%$6 &$,u [email protected]';%O '0UA2O

  Oekuje se da uenik kri"iki koris"i in$ormacije *razlikuje bi"no od nebi"nog) povezuje+kao i da &e razume"i dru"veno poli"ike prilike u Ugarskoj i 3!garskoj #r'avi ! sr#nj%vk! i nji"ovi% o#nosi%a sa J!'ni% S$ovni%a

  Zavr,ni deo #asa:S!%iranj !tvrni" osnovni" po#ataka o Ugarskoj i 3!garskoj #r'avi i nji"ovo% o#nos! sa

  J!'ni% S$ovni%a:

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  12/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:A$&anci ! sr#nj% vk! (8)Vaspitno ora!ovni!adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o A$&anci%a ! sr#nj% vk!"ip #asa:O&ra#a gra#ivaNastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#a

  Nastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  Alan3i ($6a &i7ani%#,.% an)u%#,.% i #(#,.% &la#$li - Poreklo od s"arosedelaca)romanizovanih i meanih sa s"arim /rcima) Slovenima i drugim narodima jo u ranom

  srednjem veku: ,pak dugo nisu imali dr#avu: izan"ija je iz 'raa nas"ojala da vlada zaleem:Jo pre 5879 albanski $eudalci sa sedi"em u 4roji samos"alno su is"upali Di6i(i%$P(.+.n.& n.#i. %$ iulu ,n$7a Alani%$ - S(#,i 7$9 Od 5E: veka izmeu 'rima i ojues"vorena an#ujska 40;J.,% ;!%,J: Ju#ne krajeve zaposeli izan"inci dok suseverne napadali Srbi %emanja - Pilo") kralj (ilu"in je dr#ao 'ra) a S"e$an 'uan je osvojio4roju) !era") 4aninu i alonu: Posle 'uanove smr"i velikake porodice 2OP,J)'U43,%,J) 0,J%,2 i 4S20,O2 obrazuju samos"alne $eudalne oblas"i: 4arlo 2opija*5ED-5E66+ obrazovao je kne#evinu izmeu reke (a&e i ojue: 'alje ujedonjenje spreilisu 2urci kojima je sna#an o"por pru#iio 3O03. 4S20,O2 S4.%'.0!./: 'olaskom2uraka poela je islamizacijaRa7&ia, 5$u'alni: '(u&$ni: .'n.#a +(a'.&i ,ulu(a - Uglavnom s"oars"vo izemljoradnja: U za"vorenim plemenskim zajednicama pogo"ovu s"oari: ;(a'.&isu bili naprimorju s"ari 'ra) alona i Skadar) a u unu"ranjos"i 4roja i !ere") a osnovna dela"nos" imje bila "rgovina i zana"s"vo: %ajboga"iji sloj graana prigrabio je svu vlas" i zvao se pa"ricija":4ul"ura - lbanci su se vie vekova nalazili pod s"ranom vla&u) pa su bili izlo#eni s"ranomkul"urnom u"icaju

  Oekuje se da nas"avnik kri"iki koris"i in$ormacije *objasni uenicima bi"no od nebi"nog)povezuje+ kao i da &e objasni"i lbance "okom srednjeg veka4

  Zavr,ni deo #asa:S!%iranj osnovni" po#ataka o A$&anci%a ! sr#nj% vk!:'oma-i !adata. /#eni.a:Usvojiti osnovn po#atk o A$&anci%a ! sr#nj% vk!4Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  13/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:V$a+ka i *o$#avija ! sr#nj% vk! (82)Vaspitno ora!ovni !adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o V$a+koj i *o$#aviji ! sr#nj%vk! i nji"ovo% o#nos! sa J!'ni% S$ovni%a"ip #asa:O&ra#a gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asa%S2%4 0U(U%S4O/ %0O' - Od najranijeg vremena "eri"orija '4,J a narod'uni) vari i Sloveni sa kojima suse 'aani vremenom meali

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  Ru6un#,$ ,n$)$&in$ - >ris"ijanizacija 0umuna masovno u veku) a uporedo sa "im dolazi i dorazvoja $eudalnih odnosa i podele dru"va "o je pogodovalo s"varanju dr#avnih organizacija*4%.1.,%. ,;, OJO'S2+ laka) (oldavija i 2ransilvanija ili maarski .rdelj:T(an#il&ani%a- U 55 veku zauzeli je (aari i u njihovo ime upravljao je OJO': %aseljavanaUgrima i %emcima pogo"ovo Sasima koji su se posle provale (ongola pomeerili u Srbiju i !osnu:!la,a - Poe"kom 59 veka dinas"iki sukobi u Ugarskoj pogodovali osamos"aljenju lake: Podvos"vom !S0!. ujedinile su se kne#evine i vojvods"va ju#no od 4arpa"a u vlaku dr#avu:Pro"erani su (ongoli ili 2a"ari i odbili su da pla&aju danak ugarskom kralju koji je do#iveo poraz ujednom klancu 4arpa"aM.l'a&i%a- 'o sredine 59 veka nalazila se pod vla&u 2a"ara koje je pobedila vojska ugarskogkralja "e je (oldavija ula u sas"av Ugarske: 0azne name"nu"e obaveze izazvale su o"pordoma&eg s"anovni"va pod vos"vom !O/'% koji je odbio poslunos" ugarskom kralju iproglasio se za nezavisnog vojvodu: O'n.#i #a Ju)ni6 Sl.&$ni6a - Poinju jo u vreme naseljavanja Slovena na !alkanskopoluos"rvo) a nas"avljeni su "okom srednjeg veka naroi"o za vreme vojvode (ire i despo"aS"e$ana ;azarevi&a: Obos"rano pomaganja manas"ira: O vezama i zajednikom #ivo"u 0umuna iJu#nih Slovena svedoe mnogi slovenski izrazi u rumunskom jeziku i slovenski nazivi naseljau0umuniji) kao i rumunski nazivi naselja u ju#no od Save i 'unava: Slovenski u"icaj u kul"uri:P.l.)a% Ru6una u T(an#il&ani%i - Uglavnom su bili zavisni seljaci) a vie lokalnih us"anaka u2ransilvaniji vlas"ela je u krvi uguila: @eudalna vlas"ela zabranjivala je kme"ovima da napus"evlas"elins"vo) a povod za us"anak je bio papski poziv da se pro"iv "uraka povede krs"aki ra":Us"anak koji je "om prilikom izbio pod vos"vom 3ora 'o#e do#iveo je poraz kod 2emivarakada je ubijeno nekoliko hiljada us"anika) a meu njima ubijen je i voa:

  Oekuje se da nas"avnik kri"iki koris"i in$ormacije *objasni uenicima bi"no od nebi"nog) povezuje+kao i da &e objasni"i najznaajnije de"alje o lakoj i (oldaviji u srednjem veku i njihovom odnosu saJu#nim Slovenima

  Zavr,ni deo #asa:S!%iranj osnovni" po#ataka o V$a+koj i *o$#aviji ! sr#nj% vk! i nji"ovo% o#nos! sa J!'ni%S$ovni%a'oma-i !adata. /#eni.a:Usvojiti osnovn po#atk o V$a+koj i *o$#aviji ! sr#nj% vk! i nji"ovo% o#nos! sa J!'ni% S$ovni%a Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  14/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:A$&anci V$a+ka i *o$#avija (84)Vaspitno ora!ovni!adaci:Utvrivanj osnovni" po#ataka o A$&anci%a V$a+koj i *o$#aviji"ip #asa:Utvrivanj gra#ivaNastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#a

  Nastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s !tvr!j4

  %$avni *centra$ni+ deo #asaOk!j s #a !nik o&jasni o#nosno #a #a o#govor na s$#.0

  Alan3i ($6a &i7ani%#,.% an)u%#,.% i #(#,.% &la#$li-

  Ra7&ia, 5$u'alni: '(u&$ni: .'n.#a +(a'.&i ,ulu(akod lbanaca-

  Ru6un#,$ ,n$)$&in$ - T(an#il&ani%a!la,aM.l'a&i%a9O'n.#i (u6un#,i: ,n$)$&ina #a Ju)ni6 Sl.&$ni6a-P.l.)a% Ru6una u T(an#il&ani%i-

  Oekuje se da uenik kri"iki koris"i in$ormacije *razlikuje bi"no od nebi"nog) povezuje+ kao i da &erazume"i prilike koje su dovele do nas"ajanja dr#ava u srpskom suseds"vu "okom srednjeg veka) kao iodnos lbanaca) lake i (oldavije sa Srbijom u srednjem veku:

  Zavr,ni deo #asa:Sumiranje u"vrivanja usvojenih osnovnih poda"aka o nas"ajanju dr#ava u srpskom suseds"vu "okomsrednjeg veka) kao i odnos lbanaca) lake i (oldavije sa Srbijom u srednjem veku

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.: 11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  15/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:S!s#i Sr&a ! sr#nj% vk! (88)Vaspitno ora!ovni!adaci:Utvrivanj osnovni" po#ataka o s!s#i%a Sr&a ! sr#nj% vk!"ip #asa:Sist%ati,acija gra#ivaNastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#a

  Nastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s sist%ati,!j4

  %$avni *centra$ni+ deo #asaOk!j s #a !nik o&jasni o#nosno #a #a o#govor na s$#.0

  Na#$l%a&an%$ U+a(a i O#ni&an%$ '()a&$

  *i($n%$ U+a(#,$ i .l.)a% Ru#ina i Sl.&a,aU+a(#,a i /(&a#,a-U+a(#,a i B.#na -U+a(#,a i S(i%a-

  Na#$l%a&an%$ Bu+a(a na al,an#,. .lu.#(&. i #&a(an%$ '()a&$ -*i($n%$ '()a&$ i P.,(a&an%$ -P(&. u+a(#,. 3a(#&. i a' Bu+a(#,$ -D(u+. u+a(#,. 3a(#&. 5$u'aln. '(u&. i ,ulu(a Bu+a(a u #($'n%$6 &$,u-

  Alan3i ($6a &i7ani%#,.% an)u%#,.% i #(#,.% &la#$li-

  Ra7&ia, 5$u'alni: '(u&$ni: .'n.#a +(a'.&i ,ulu(akod lbanaca-

  Ru6un#,$ ,n$)$&in$ - T(an#il&ani%a!la,aM.l'a&i%a9O'n.#i (u6un#,i: ,n$)$&ina #a Ju)ni6 Sl.&$ni6a-P.l.)a% Ru6una u T(an#il&ani%i-

  Oekuje se da uenik kri"iki koris"i in$ormacije *razlikuje bi"no od nebi"nog) povezuje+ kao i da &erazume"i prilike koje su dovele do nas"ajanja dr#ava u srpskom suseds"vu "okom srednjeg veka) kao iodnos Ugara) !ugara) lbanaca) lake i (oldavije sa Srbijom u srednjem veku:

  Zavr,ni deo #asa:

  Sumiranje usvojenih osnovnih poda"aka o nas"ajanju dr#ava u srpskom suseds"vu "okom srednjeg veka)kao i odnos Ugara) !ugara) lbanaca) lake i (oldavije sa Srbijom u srednjem veku

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.: 11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  16/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:ro#or T!raka na 3a$kan 5 (8;)Vaspitno ora!ovni!adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o ro#or! T!raka na 3a$kan"ip #asa:O&ra#a gra#ivaNastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#a

  Nastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a ! opa#anj!#ok j sa #r!g stran %$a#a t!rska #r'ava #o'iv$java$a svoj !spon4 Sr#ino% 5IJA*A koji s! ,a vojn! s$!'&! !s$ovno #o&ija$i /!#a$no #o&rao - SA>I=UK4 S$jaci s!osta$i v$asnici svoji" pos#a a$i s! kao k%tovi #stin! pri"o#a #ava$i spa"iji i %ora$i kului"i4or# Spa"ija //!#a$n konjic T!rci s! i%a$i i p$a.nik! p+a#ij! JA;ICARE)re?enje osmans.o carstva- Snaga Os%anskog carstva ,asniva$a s na #o&ro i,granojvojnoj organi,aciji i sna'noj cntra$noj v$asti4 Dr'avo% j !prav$jao s!$tan %onar"nogranini" prava4 S%atra$o s #a j s!$tan &o'iji na%snik4 ;a $! !pravni" j#inicana$a,i$i s! s vojni ,apov#nici koji s! i%a$i i civi$n! v$ast4

  Ra!jedinjene @ri,-ans.e dr0ave - T!rska osvajanja po#!#araj! s sa !n!tra+nji% s!ko&i%akoji s! potrsa$i &a$kansk "ri+.ansk #r'av4 ;as!prot rascpkani% i ns$o'ni% &a$kanski%,%$ja%a T!rci Os%an$ij s! i%a$i #o&ro organi,ovan! #r'av!4 S!$tan j raspo$agao jako% ipos$!+no% vojsko% !vk spr%no% ,a ratn po"o#4 rv na !#ar! &i$ s! Vi,antija3!garska i Sr&ija koj s! pr #o$aska T!raka %nogo %!so&no ratova$4 Osi% toga !oi#o$aska T!raka nji"ov ,%$j s! ,a"vati$i !n!tra+nji nr#i tako #a ni vi,antijsko carstvo nijpr#stav$ja$o vrst! #r'avn! c$in!4 Ra,ara$i s! ga #inastiki s!ko&i o#nosno !n!tra+njigraanski ratovi4 ?arigra# s! +titi$i jaki %i a$i s! osta$i #$ovi carstva &i$i !gro'ni4

  Oekuje se da nas"avnik kri"iki koris"i in$ormacije *objasni uenicima bi"no od nebi"nog)povezuje+ kao i da &e objasni"i prilike i najznaajnije dogaaje prilikom prodiranja 2uraka na !alkan:

  Zavr,ni deo #asa:Sumiranje osnovnih poda"aka o najznaajnijim dogaajima prilikom prodiranja 2uraka na !alkan:'oma-i !adata. /#eni.a:Usvajanje osnovnih poda"aka o najznaajnijim dogaajima prilikom prodiranja 2uraka na !alkanNapomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  17/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:ro#or T!raka na 3a$kan (8)Vaspitno ora!ovni!adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o ro#or! T!raka na 3a$kan"ip #asa:O&ra#a gra#ivaNastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#a

  Nastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a ! opa#anj!#ok j sa #r!g stran %$a#a t!rska #r'ava #o'iv$java$a svoj !spon4 Sr#ino% 5

 • 8/13/2019 pripreme 6

  18/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:ro#or T!raka na 3a$kan 6 (8sman$ije->soenosti t/rs.o 5e/da$i!ma -)re?enje osmans.o carstva-Ra!jedinjene @ri,-ans.e dr0ave -Ras/$o srps.e dr0ave-Mari#.a it.a 7

  Oekuje se da uenik kri"iki koris"i in$ormacije *razlikuje bi"no od nebi"nog) povezuje+ kao i da &erazume"i prilike koje su dovele do nas"ajanja) Osnivanja i uspona Seld#uke dr#ave i njenog izras"anja usve"sku silu) kao i uzroke i "ok njenog prodiranja na !alkan:

  Zavr,ni deo #asa:

  Sumiranje osnovnih poda"aka o najznaajnijim dogaajima o nas"ajanju i ureenju 2urske dr#ave injenog prodiranja 2uraka na !alkan:

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

  Predmetni nastavni.: 11111111111111111111111111

 • 8/13/2019 pripreme 6

  19/28

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:*oravska Sr&ija (89)Vaspitno ora!ovni!adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o *oravskoj Sr&iji"ip #asa:O&ra#a gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a ! opa#anj!+to j r,!$tira$o s$o%o% na *arici4 os$ *arik &itk !&r,o !%ro j i pos$#nji ;%anji. tako #a ni/aktiki nij &i$o ni+ta o# cntra$n v$asti4

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  Kne! &a!ar 7 >r&$janovi. #!go j ostao ! snci %o.ni" v$ika+a4 Kasno j poosa%osta$no #a ist!pa4 3io j #!go S2,;C na carsko% #vor!4 Sa ovi% najni'i% #vorski%,vanj% vrno j s$!'io cara Uro+a4 Ka#a j V!ka+in protivnik ra+k v$ast$ kr!nisan ,a kra$jai sav$a#ara cara Uro+a =a,ar vi+ nij i%ao %sta na srpsko% #vor!4 ;ap!stio j #vorsk!s$!'&! i poo postpno #a +iri svoj! o&$ast4 ogo#ova$ s! %! po$itik pri$ik pos$ %arik&itk i v. ! to #o&a kn, =a,ar s jav$ja sa tit!$o% kn,a +to ,nai #a j nap!stio #vor i#vorsk! s$!+&!4Moravs.a Srija 7 Kn,a =a,ara j#ino i o,&i$jno j !gro'avao rato&orni '!pan ;iko$a

  A$to%anovi. koji j !prav$jao prostrano% o&$asti o# R!#nika #o %ora4 F!pan ;iko$a j o,&i$jnoprtio i &osansko% &an! Tvrtk! I Kotro%ani.!4 rotiv rato&ornog '!pana !#r!'i$i s! s kn,

  =a,ar i &an Tvrtko4 Sav,nici s! ,a kratko vr% skr+i$i otpor ;4A4 koji j &io ,aro&$jn ios$p$jn4 onici s! po#$i$i njgov! o&$ast4 =a,ar j potisn!o v$ast$! i na svr! nka#aj#instvn #r'av i i,&io na o&a$ Sav i D!nava4 ;jgova #r'ava ,a"vata$a j s$iv tri *orav4U njni% okviri%a na$a,i$i s! s ;ovo 3r#o i R!#nk kao i gra#ov Kr!+vac ;i+ i U'ic4*oravska Sr&ija &i$a j sna'na vrsto pov,ana i !rna #r'ava4 Kn, =a,ar stkao jpo#r+k! crkv po#igav+i vi+ ,a#!'&ina i &ogato j #arovao svtogorsk %anastir4 Kaoosniva svti" ,#anja %ogao s %riti sa ;%anji.i%a i ,ato j postao i,a&ranik srpsk crkvkoja ga j cni$a i !,#i,a$a kao g$avn! po$itik! $inost4 U nj%! s! vi#$a j#inog #r'avnika koji&i %ogao #a o&j#ini rasko%a#ano ?arstvo4 *! srpski% o&$asni% gospo#ari%a j#ino jkn, =a,ar %ogao #a ok!pi v$ast$! ,a o#$!an otpor T!rci%a4

  Oekuje se da nas"avnik kri"iki koris"i in$ormacije *objasni uenicima bi"no od nebi"nog)povezuje+ kao i da &e objasni"i prilike u kojima je nas"ala (oravska Srbija:

  Zavr,ni deo #asa:Sumiranje osnovnih poda"aka o najznaajnijim dogaajima vezanim za (oravsku Srbiju:

  'oma-i !adata. /#eni.a:Usvajanje osnovnih poda"aka o najznaajnijim dogaajima vezanim za (oravsku Srbiju

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

 • 8/13/2019 pripreme 6

  20/28

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Kosovska &itka (;=)Vaspitno ora!ovni!adaci:Usvajanj osnovni" po#ataka o Kosovskoj &itci"ip #asa:O&ra#a gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a ! opa#anj!+to j r,!$tira$o s$o%o% na *arici4 os$ *arik &itk !&r,o !%ro j i pos$#nji ;%anji. tako #a ni/aktiki nij &i$o ni+ta o# cntra$n v$asti4 USr&iji s !,#igao kn, =a,ar i j#ino j on %ogao pr#stav$jatio,&i$jniji otpor t!rsko% na#iranj! na 3a$kan4

  %$avni *centra$ni+ deo #asa3it.a na Kosov/- os$ *arik &itk T!rci s! napa#a$i povr%no Sr&ij! 3osn! A$&anij!4;ji"ovi napa#i &i$i s! vi+ p!ta s!,&ijni a *oravska Sr&ija pr#stav$ja$a j vrst %osvajai%a sa Istoka4 Sa% *!rat pov!kao s pos$ j#nog n!sp+nog napa#a na Sr&ij!4 O&stran pripr%a$ s! s ,a o#$!an s!ko& i prik!p$ja$ s! vojsk!4 Kn'vo% po,iv! nis! s svio#a,va$i i nij !spo #a ok!pi ni sv! v$ast$! ni sv ratnik4 O# o&$asni" gospo#ara kn,! spri#r!'io V!k 3rankovi. gospo#ar Kosova4 J#an o#r# pos$ao j ! po%o. &osanski v$a#arTvrtko I4 Do o#$!n &itk #o+$o j 574 j!na 5684 go#in na Kosov! po$j!4 ; ,na s ko jpoio a o& stran prtrp$ s! v$ik g!&itk4 *a#a s novi s!$tan 3aja,it pos$ Kosovsk&itk pov!kao i, srpski" ,%a$ja #a !vrsti svoj! v$ast ! *a$oj A,iji nas$#nici kn,a =a,arapri,na$i s! vr"ovn! v$ast s!$tana4 J#ino j otpor jo+ nko vr% pr!'ao V!k 3rankovi. koji j

  pr'ivo &itk! na Kosov!4Kosovs.a $eenda6 7 ogi&ija s!$tana ostavi$a j traga na savr%nik osta$o j %a$o po!,#ani"sv#onja4 *nogo +ta osta$o j n,a&$'no i njasno4 Z&og npotp!nog sa,nanja &oj nakosov! &r,o j prton ! $gn#!4 Kososvska $gn#a s toko% vr%na osv'ava$a novi%sa#r'aji%a a novi% %a+toviti% poj#inosti%a s i #a$j +iri$a4 Kosovska $gn#a s ra,$ik!j o#o&in pri4 Ona j ,asnovana na istinito% s!ko&!4 ;a ovoj $gn#i i,graiva$a s naro#naistorijska svst4 ;jno j,gro j stvarni istorijski #ogaaj4 Isto tako kn, =a,ar knjginja *i$icaV!k 3rankovi. i srpski ratnik *i$o+ O&i$i. istorijsk s! $inosti4 ;ji%a j pr#anj pri#o#a$oi,%i+$jn nistorijsk $ikov kao +to s! J!govi.i i po&rati%i *i$o+a O&i$i.a *i$an Top$ica i IvanKosani.4 Dvt J!govi.a i #sti stari J!g 3og#an i, psk ps% naro#no% %a+to% v,anis! ,a stvarn kosovsk j!nak4 ;a V!ka s sr!i$o naro#no n,a#ovo$jstvo ,&og stvarn i,#aj

  #r!gi" v$ika+a pr i pos$ &oja4 Stvarno j!na+tvo *i$o+a O&i$i.a i i,%i+$jna i,#aja #$ova$i s! na"ri+.ansk po#anik Os%anskog carstva4 rko J!govi.a $ikova i, pr#anja opvan j tragiankraj %nogi" %$a#i" ratnika iji s ro# ,atro na Kosov!4

  Oekuje se da nas"avnik kri"iki koris"i in$ormacije *objasni uenicima bi"no od nebi"nog) povezuje+ kao ida &e objasni"i prilike uoi) kao i za vreme same bi"ke na 4osovu) kao i 4osovsku legendu:

  Zavr,ni deo #asa:Sumiranje osnovnih poda"aka o prilikama uoi) kao i za vreme same bi"ke na 4osovu i kosovsku legendu:'oma-i !adata. /#eni.a:Usvajanje osnovnih poda"aka o prilikama uoi) kao i za vreme same bi"ke na 4osovu i kosovsku legendu:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

 • 8/13/2019 pripreme 6

  21/28

  Predmetni nastavni.: 11111111111111111111111111SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:*oravska Sr&ija Kososvska &itka (;1)Vaspitno ora!ovni !adaci: Utvrivanj !svojni" osnovni" po#ataka o *oravskoj Sr&iji iKosovskoj &itci

  "ip #asa:Utvrivanj gra#ivaNastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor #ija$og)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a ! opa#anj!+to j r,!$tira$o s$o%o% na *arici4 os$ *arik &itk !&r,o !%ro j i pos$#nji ;%anji. tako #a/aktiki nij &i$o ni+ta o# cntra$n v$asti4 U Sr&iji s !,#igao kn, =a,ar i j#ino j on %ogao pr#stav$jatio,&i$jniji otpor t!rsko% na#iranj! na 3a$kan +to j on i pok!+ao na Kosov! po$j! 5684 go#4 pos$ koga j

  nasta$a $gn#a koja 'ivi i #o #an #anas4

  %$avni *centra$ni+ deo #asa

  Ok!j s #a !nik o&jasni o#nosno #a #a o#govor na s$#.0

  Kne! &a!ar 7Moravs.a Srija 7

  3it.a na Kosov/-Kosovs.a $eenda6 7

  Oekuje se da uenik kri"iki koris"i in$ormacije *razlikuje bi"no od nebi"nog) povezuje+ kao i da &e objasni"iprilike u kojima je nas"ala (oravska Srbija) kao i da &e objasni"i prilike uoi) kao i za vreme same bi"ke na4osovu

  Zavr,ni deo #asa:Sumiranje osnovnih poda"aka o najznaajnijim dogaajima prilikom prodiranja 2uraka na !alkanukljuuju&i i 4osovsku bi"ku:

  'oma-i !adata. /#eni.a:

  Napomena *!apa0anja+ o #as/:

 • 8/13/2019 pripreme 6

  22/28

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Srpska #spotovina 5 (;)Vaspitno ora!ovni!adaci:Upo,navanj i !svajanj osnovni" po#ataka o Srpskoj Dspotovini"ip #asa:O&ra#a gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a ! opa#anj! +toj r,!$tira$o s$o%o% na *arici4 os$ *arik &itk !&r,o !%ro j i pos$#nji ;%anji. tako #a ni /aktikinij &i$o ni+ta o# cntra$n v$asti4 U Sr&iji s !,#igao kn, =a,ar i j#ino j on %ogao pr#stav$jati o,&i$jnijiotpor t!rsko% na#iranj! na 3a$kan +to j i !inio 568 na Kosov!4%$avni *centra$ni+ deo #asa

  "/rs.i va!a$i -;as!prot knjginji *i$ici i St/an! =a,arvi.! V!k 3rankovi. nij pri,nao vr"ovn!v$ast s!$tana sv #o pa#a Skop$ja 568584 On j ,avr+io ! ,aro&$jni+tv!4 Jo+ pr Kosovsk &itkva,a$i s! posta$i &ra.a Draga+i i kra$j *arko a T!rci s! povr%no !pa#a$i ! Zt! i A$&anij! g#s! o&$asni gospo#ari i sa%i povr%no tra'i$i nji"ov! po%o.4 os$ &itk na Rovina%a 56874 g#s! pogin!$i Konstantin Draga+ i kra$j *arko kao t!rski va,a$i nji"ovi krajvi !+$i s! ! sastav t!rsk#r'av4Na#in osvajanja "/ra.a 7j &io s%i+$jn v+t post!pan i &, '!r&4 U,n%iravanj i,a,ivanjstra"a i po%tnj !pa#i%a pri%orava$o j stanovni+tvo #a s is$java4 o"$pni v$ika+i s!ostav$jani ,a va,a$ #o kraja 'ivota a sa ,a!,i%anj% !tvrni" gra#ova nij s '!ri$o4 ;a r!k! s!i% i+$ i pri$ik na 3a$kansko% po$!ostrv!4Srps.a despotovina i 3osna i!me?/ "/ra.a i Ma?ara 7os$ Kosovsk &itk srpsk ,%$j i

  &osanska #r'ava #$i$ s! #va $j!ta protivnika T!rsk! i Ugarsk!4 o+to j !vrstio svoj! v$ast !*a$oj A,iji a #o kraja 5< v4 s! pokori$i v$iki #o 3a$kanskog po$!ostrva s!$tan j povr%nonapa#ao 3osn! i !gro'avao !garsk krajv !pa#aj!.i prko Sav iD!nava4 Da$j napr#ovanjprivr%no s! ,a!stavi$i *ongo$i pos$ &itk ko# A;ORE 5

 • 8/13/2019 pripreme 6

  23/28

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111

  SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Srpska #spotovina (;2)Vaspitno ora!ovni!adaci:Upo,navanj i !svajanj osnovni" po#ataka o Srpskoj Dspotovini

  "ip #asa:O&ra#a gra#ivaNastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a ! opa#anj!+to j r,!$tira$o s$o%o% na *arici4 os$ *arik &itk !&r,o !%ro j i pos$#nji ;%anji. tako #a ni/aktiki nij &i$o ni+ta o# cntra$n v$asti4 U Sr&iji s !,#igao kn, =a,ar i j#ino j on %ogao pr#stav$jatio,&i$jniji otpor t!rsko% na#iranj! na 3a$kan +to j i !inio 568 na Kosov!4 os$ Kosovsk &itk !

  srpski% ,%$ja%a s! !prav$ja$i $oka$ni gospo#ari kao t!rski va,a$i %! nji%a i St/an =a,arvi. koji jpos$ &itk ko# Angor #o&io tit!$! #spota o# vi,antijskog cara4 Za njgovo vr% Dspotovina j !sp$a#a s oporavi %akar na kratko pa ak #a s i pro+iri4%$avni *centra$ni+ deo #asa

  Pad Srije-O&$asti =a,arvi.a pripojna j o&$ast 3rankovi.a a pos$ s%rti pos$#njg 3a$+i.a iZta4 Dspotovina s prostira$a o# Sav i D!nava #o Ja#ranskog %ora4 Dspota St/ana=a,arvi.a nas$#io j !ra 3rankovi. (5

 • 8/13/2019 pripreme 6

  24/28

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Srpska #spotovina 6 (;4)Vaspitno ora!ovni!adaci:Utvrivanj !svojni" osnovni" po#ataka o Srpskoj Dspotovini"ip #asa:Utvrivanj gra#iva

  Nastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor #ija$og)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s !tvr!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a ! opa#anj!+to j r,!$tira$o s$o%o% na *arici4 os$ *arik &itk !&r,o !%ro j i pos$#nji ;%anji. tako #a ni/aktiki nij &i$o ni+ta o# cntra$n v$asti4 U Sr&iji s !,#igao kn, =a,ar i j#ino j on %ogao pr#stav$jatio,&i$jniji otpor t!rsko% na#iranj! na 3a$kan +to j i !inio 568 na Kosov!4 os$ Kosovsk &itk !srpski% ,%$ja%a s! !prav$ja$i $oka$ni gospo#ari kao t!rski va,a$i %! nji%a i St/an =a,arvi. koji j

  pos$ &itk ko# Angor #o&io tit!$! #spota o# vi,antijskog cara4 Za njgovo vr% Dspotovina j !sp$a#a s oporavi %akar na kratko pa ak #a s i pro+iri4

  %$avni *centra$ni+ deo #asaOk!j s #a !nik o&jasni o#nosno #a #a o#govor na s$#.0

  "/rs.i va!a$i-Na#in osvajanja "/ra.a 7Srps.a despotovina i 3osna i!me?/ "/ra.a i Ma?ara 7Pad Srije-

  O

 • 8/13/2019 pripreme 6

  25/28

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:*oravska Sr&ija Srpska #spotovina (;8)Vaspitno ora!ovni!adaci:Utvrivanj !svojni" osnovni" po#ataka o *oravskoj Sr&iji iSrpskoj Dspotovini

  "ip #asa:Utvrivanj gra#ivaNastavni o$ici:oj#inani o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj ra,govor #ija$og)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s !tvr!j4 os$ D!+anov s%rti Sr&ija j &i$a !opa#anj! +to j r,!$tira$o s$o%o% na *arici4 os$ *arik &itk !&r,o !%ro j i pos$#nji ;%anji.tako #a ni /aktiki nij &i$o ni+ta o# cntra$n v$asti4 U Sr&iji s !,#igao kn, =a,ar i j#ino j on%ogao pr#stav$jati o,&i$jniji otpor t!rsko% na#iranj! na 3a$kan +to j i !inio 568 na Kosov!4 os$

  Kosovsk &itk ! srpski% ,%$ja%a s! !prav$ja$i $oka$ni gospo#ari kao t!rski va,a$i %! nji%a iSt/an =a,arvi. koji j pos$ &itk ko# Angor #o&io tit!$! #spota o# vi,antijskog cara4 Za njgovovr% Dspotovina j !sp$a #a s oporavi %akar na kratko pa ak #a s i pro+iri4

  %$avni *centra$ni+ deo #asaOk!j s #a !nik o&jasni o#nosno #a #a o#govor na s$#.0Kne! &a!ar 7Moravs.a Srija 7

  3it.a na Kosov/-Kosovs.a $eenda6 7

  "/rs.i va!a$i-Na#in osvajanja "/ra.a 7Srps.a despotovina i 3osna i!me?/ "/ra.a i Ma?ara 7Pad Srije-

  O

 • 8/13/2019 pripreme 6

  26/28

  Predmetni nastavni.: 11111111111111111111111111SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:S$a&$jnj i pa# 3osn (;;)Vaspitno ora!ovni!adaci:Upo,navanj i !svajanj osnovni" po#ataka o pa#! 3osn"ip #asa:O&ra#a gra#iva

  Nastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 3osna j svoj vr"!nac #o'iv$a ,a vr% Tvrtkaprvog Kotro%ani.a a pos$ njgov s%rti &i$a j ! opa#anj! +to j r,!$tira$o s$a&$jnj% cntra$n v$asti4%$avni *centra$ni+ deo #asa

  Prev$ast [email protected] ospodara - os$ s%rti kra$ja St/ana Tvrtka 3osna s nij #!go o#r'a$a kao

  j#instvna #r'ava4 Kao i ! Sr&iji i ! 3osni s! s osa%osta$i$i najjai /!#a$ci4 Kra$jvini 3osni s! sna%tn!$ tri v$ika+k poro#ic0 >RVATI;II AV=OVII I KOSACE4 V$iki vojvo#a >rvojV!ki. >rvatini. svojoj o&$asti pri#r!'io j #o >rvatsk i Da$%acij i #o&io tit!$! hercega spli"skog:Iston! 3osn! s! #r'a$i av$ovi.i4 os$ s%rti >rvoja V!ki.a (5RA;I KOSACA ija s o&$ast prostira$a o# ;ik+i.a i rijpo$ja #o ?tin43osna i!me?/ )ars.e i "/rs.e - o#$jna 3osna sa n%o.ni% kra$j% s na+$a i,%! #vv$ik si$ #va $j!ta nprijat$ja - Ugarsk i T!rsk4 Ugari sv ,aro&$jn v$ika+ pog!&i$i ! gra#!DO3ORU i &aci$i ! 3osn!4 Do &osanski" %o.nika potra'io j os$onac ko# T!raka +to s! oni i tkako ,na$i #a korist ,a svoj intrs4 Cak s! i svoj privr'nik istica$i ,a kra$jvsk! kr!n!4>samosta$jenje erceovine - 3,v$a+. j o%og!.i$o #a s osa%osta$i poro#ica Kosaa4San#a$ja >rani.a nas$#io j njgov sinovac STJEA; VUKCI KOSACA (5

 • 8/13/2019 pripreme 6

  27/28

  Predmetni nastavni.:11111111111111111111111111SKICA PISANE PRIPREME ZA AS

  Nastavni predmet:ISTORIJA - VI RA ZREDNastavna jedinica:Zta ,a vr% 3a$+i.a i ?rnojvi.a (;)Vaspitno ora!ovni !adaci: Upo,navanj i !svajanj osnovni" po#ataka o Zti ,a vr%3a$+i.a i ?rnojvi.a

  "ip #asa:O&ra#a gra#ivaNastavni o$ici:2ronta$ni o&$ik ra#aNastavne metode:*ono$o+ka %to#a (i,$aganj)Mesto rada:Uionica

  %&AVNE SA'R(INE CE&INE ASA)vodni deo #asaUkratko pr,ntirati nastavn! j#inic! koja s o&ra!j4 Zta j svoj !spon #o'iv$a pos$ D!+anov s%rtika# j cntra$na v$ast &i$a ! opa#anj!4 To s! iskoristi$i 3a$+i.i koji n poti! i, !g$#n /!#a$n poro#ic4%$avni *centra$ni+ deo #asa

  >$ast 3a$,i-a -4U potk! j o&$ast 3a$+i.a &i$a %anja o# o&$asti %o.nog kn,a Vojis$avaVojinovi.a a$i s! s%$o ist!pa$i i &r,o +iri$i svoj !ticaj4 3i$i s! na strani D!&rovnika ! s!ko&! saVojis$avo%4 ;a svr! s! osvoji$i ri,rn a 'ni#&ni% v,a%a pro+iri$i s! v$ast na pr#$A$&anij g# s! ! jk! svoji" !sp"a 567 ko# 3rata #o'iv$i t'ak pora, o# T!raka4Zeta / 'espotovini - ora, o# T!raka pogo#io j 3a$+i. koji s! o# ranij stk$i nprijat$j !Zti i A$&aniji iji s! v$ika+i tra'i$i po#r+k! na strani i na taj nain ! s!ko& !v$ai$i T!rsk! *$tk i3osn!4 3a$+a III (5

 • 8/13/2019 pripreme 6

  28/28